MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta

28.3.2018 - (COM(2017)0289 – C8‑0183/2017 – 2017/0116(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Markus Pieper


Menettely : 2017/0116(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0125/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0125/2018
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta

(COM(2017)0289 – C8‑0183/2017 – 2017/0116(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0289),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0183/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. tammikuuta 2018 antaman lausunnon[1],

–  kuultuaan alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0125/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Ilmailualalla on EU:n taloudessa elintärkeä asema. Se on merkittävä talouskasvun vauhdittaja, työpaikkojen synnyttäjä ja kaupankäynnin ja liikkuvuuden edistäjä. Viime vuosikymmenten aikana ilmakuljetuspalvelujen kasvu on parantanut huomattavasti sekä unionin sisäisten yhteyksien että unionin ja EU:n ulkopuolisten maiden välisten yhteyksien toimivuutta ja edistänyt merkittävästi unionin koko taloutta.

(1)  Ilmailualalla on EU: n taloudessa ja unionin kansalaisten arjessa elintärkeä asema, sillä se on yksi unionin talouden suorituskyvyltään parhaista ja dynaamisimmista aloista. Se on merkittävä talouskasvun vauhdittaja, työpaikkojen synnyttäjä ja kaupankäynnin sekä matkailun ja niin yritysten kuin kansalaistenkin yhteyksien ja liikkuvuuden edistäjä etenkin unionin alueiden sisällä ja välillä. Viime vuosikymmenten aikana ilmakuljetuspalvelujen kasvu on parantanut huomattavasti sekä unionin sisäisten yhteyksien että unionin ja EU:n ulkopuolisten maiden välisten yhteyksien toimivuutta ja edistänyt merkittävästi unionin koko taloutta.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  EU:n lentoliikenteen alalla on noin 2 miljoonaa suoraa työpaikkaa, ja kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan kasvavan noin 5 prosenttia vuodessa vuoteen 2030 saakka.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Unionin olisi ehdottomasti suojeltava tehokkaasti taloutensa eri aloja ja työntekijöitä kaikelta kolmansien maiden epäreilulta kilpailulta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Unionin lentoliikenteen harjoittajat ovat keskeisiä tekijöitä maailmanlaajuisessa verkostossa, joka yhdistää Euroopan sekä sisäisesti että muuhun maailmaan. Niiden olisi voitava kilpailla kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien kanssa toimintaympäristössä, jossa kilpailu on avointa ja tasapuolista kaikkien lentoliikenteen harjoittajien välillä. Tämä pitäisi osaltaan yllä olosuhteita, jotka edistävät unionin yhteyksien hyvää toimivuutta.

(2)  Unionin lentoliikenteen harjoittajat ovat keskeisiä tekijöitä maailmanlaajuisessa verkostossa, joka yhdistää Euroopan sekä sisäisesti että muuhun maailmaan. Niiden olisi voitava kilpailla kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien kanssa toimintaympäristössä, jossa kilpailu on avointa ja tasapuolista. Tämä on tarpeen, jotta voidaan ylläpitää olosuhteita, jotka edistävät unionin yhteyksien hyvää toimivuutta, ja varmistaa avoimuus, unionin lentoliikenteen harjoittajien yhtäläiset toimintaedellytykset ja jatkuva kilpailukyky sekä laadukkaat työpaikat ja korkea työllisyysaste EU:n ilmailualalla.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopassa on kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajille yli 500 miljoonaa mahdollista matkustajaa. Tämä liikenteen mahdollinen lisääntyminen olisi pidettävä mielessä neuvoteltaessa kattavista ilmailusopimuksista muun maailman kanssa unionin puolesta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tasapuolinen kilpailu on tärkeä yleisperiaate kansainvälisissä ilmakuljetuspalveluissa. Tämä periaate tunnustetaan erityisesti kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksessa eli Chicagon yleissopimuksessa, jonka johdanto-osassa todetaan, että kansainvälisten ilmakuljetuspalvelujen on perustuttava ”yhtäläisiin mahdollisuuksiin”. Chicagon yleissopimuksen 44 artiklassa todetaan myös, että Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön, jäljempänä ’ICAO’, olisi pyrittävä edistämään kansainvälistä ilmakuljetusta ”varmistamalla (...) jokaisen sopimusvaltion yhtäläinen mahdollisuus harjoittaa kansainvälistä lentoliikennettä” ja ”välttämällä diskriminointia sopimusvaltioiden kesken”.

(3)  Lentoliikenteen toimijoiden välinen kilpailu on lisääntynyt kaikkialla maailmassa, mistä syystä tasapuolinen kilpailu on välttämätön yleisperiaate kansainvälisissä ilmakuljetuspalveluissa. Tämä periaate tunnustetaan erityisesti kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksessa eli Chicagon yleissopimuksessa, jonka johdanto-osassa todetaan, että kansainvälisten ilmakuljetuspalvelujen on perustuttava ”yhtäläisiin mahdollisuuksiin”. Chicagon yleissopimuksen 44 artiklassa todetaan myös, että Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön, jäljempänä ’ICAO’, olisi pyrittävä edistämään kansainvälistä ilmakuljetusta ”varmistamalla (...) jokaisen sopimusvaltion yhtäläinen mahdollisuus harjoittaa kansainvälistä lentoliikennettä” ja ”välttämällä diskriminointia sopimusvaltioiden kesken”.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Markkinoiden avaaminen ja hyvät yhteydet kytkeytyvät selvästi yhteen, sillä kilpailun vääristyminen siirtää liikennevirtoja. Kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajat haluavat ja niillä on tarve päästä kaikkien jäsenvaltioiden lentokentille, sillä niille on Euroopassa 500 miljoonan matkustajan potentiaaliset markkinat.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Joidenkin kolmansien maiden ja unionin jatkuvista ponnisteluista huolimatta tasapuolisen kilpailun periaatteita ei kuitenkaan ole vielä määritelty erityisissä monenvälisissä säännöissä, kuten ICAOn tai Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksissa, joiden soveltamisalasta ilmakuljetuspalvelut on suurelta osin jätetty pois19.

(5)  Unionin ja joidenkin kolmansien maiden jatkuvista ponnisteluista huolimatta tasapuolisen kilpailun periaatteita ei kuitenkaan ole vielä määritelty erityisissä monenvälisissä säännöissä, kuten ICAOn tai Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksissa, joiden soveltamisalasta ilmakuljetuspalvelut on suurelta osin jätetty pois.

_________________

_________________

19 Marrakeshin sopimus, liite 1B, palvelukaupan yleissopimus (GATS), ilmakuljetuspalveluja koskeva liite.

19 Marrakeshin sopimus, liite 1B, palvelukaupan yleissopimus (GATS), ilmakuljetuspalveluja koskeva liite.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitettua Eurooppa-neuvostolle 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota Euroopan unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti komission olisi toteutettava perusteellinen arviointi eron vaikutuksista unionin tai sen jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliseen lentoliikenteeseen, jotta unioniin sijoittautuneille lentoliikenteen harjoittajille ja kuluttajille aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä ilmakuljetuspalveluissa.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tasapuolinen kilpailu lentoliikenteen harjoittajien välillä olisi turvattava mieluiten ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksin. Useimmissa ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksissa, jotka on tehty unionin ja/tai sen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä ei toistaiseksi ole vastaavia sääntöjä. Siksi olisi tehostettava pyrittävä neuvottelupyrkimyksiä tasapuolisen kilpailun lausekkeiden lisäämisestä kolmansien maiden kanssa jo tehtyihin ja tuleviin ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksiin.

(7)  Tasapuolinen kilpailu lentoliikenteen harjoittajien välillä olisi ensisijaisesti turvattava mieluiten ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksin. Useimmissa ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksissa, jotka on tehty unionin ja/tai sen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä ei toistaiseksi ole vastaavia sääntöjä. Siksi olisi tehostettava neuvottelupyrkimyksiä tasapuolisen kilpailun lausekkeiden lisäämisestä viipymättä kolmansien maiden kanssa jo tehtyihin ja tuleviin ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksiin.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Ilmailualan sopimusten ja tämän asetuksen on täydennettävä toisiaan ja helpotettava vuoropuhelua asianomaisen kolmannen maan kanssa, jotta riidat voidaan ratkaista tehokkaasti ja palauttaa oikeudenmukainen kilpailu. Jos kahdenvälisiin ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksiin kolmansien maiden kanssa sisältyy oikeudenmukaista kilpailua koskevia lausekkeita tai vastaavia määräyksiä, kyseisiin kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien riitojenratkaisumenettelyjen täysimääräinen soveltaminen ei saisi olla ennakkoedellytyksenä tämän asetuksen mukaisen menettelyn aloittamiselle, eikä se saisi sulkea pois komission oikeutta aloittaa tutkintaa tämän asetuksen ja kahdenvälisten sopimusten välisen täydentävyyden varmistamiseksi.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Väliaikaisia korjaustoimenpiteitä olisi voitava tehdä ennen menettelyn päättämistä aina, kun se on tarpeen tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien syiden vuoksi tai jos käytettävissä olevien tietojen perusteella on ilmeistä, että vahingon uhka on olemassa, ja myös monimutkaisen meneillään olevan tutkinnan tapauksessa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 c)  Aloite unionin tasoisista lentoliikennesopimuksista ja kahdenvälisistä ilmailun turvallisuutta koskevista sopimuksista sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka edustavat nousevia ja strategisia markkinoita (kuten Kiina, Japani, ASEAN, Turkki, Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Armenia, Meksiko, Bahrain, Kuwait, Oman ja Saudi-Arabia), on myönteinen, ja rakentavia neuvotteluja kannustetaan. Kaikkien osapuolten olisi pantava uudet sopimukset asianmukaisesti täytäntöön ja niiden soveltamista olisi valvottava, ja sopimuksiin on sisällytettävä oikeudenmukaista kilpailua koskeva lauseke kansainvälisten standardien (esimerkiksi ICAO:n ja ILO: asettamat) mukaisesti. Komissiota ja neuvostoa kehotetaan ottamaan parlamentti täysimääräisesti mukaan neuvottelujen kaikkiin vaiheisiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tasapuolinen kilpailu lentoliikenteen harjoittajien välillä voidaan varmistaa myös asianmukaisella unionin lainsäädännöllä, kuten neuvoston asetuksella (ETY) N:o 95/9320 ja neuvoston direktiivillä 96/97/EY21. Siltä osin kuin tasapuolinen kilpailu edellyttää unionin lentoliikenteen harjoittajien suojelemista tietyiltä kolmansien maiden tai kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien käyttöön ottamilta käytännöiltä, tätä kysymystä säännellään tällä hetkellä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 868/200422. Asetus (EY) N:o 868/2004 on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi mitä tulee sen taustalla olevaan yleiseen tasapuolisen kilpailun tavoitteeseen. Tämä johtuu erityisesti sen tietyistä säännöistä, jotka koskevat etenkin asianomaisten käytäntöjen (muiden kuin tukien) määritelmää sekä tutkimusten vireillepanolle ja suorittamiselle asetettuja vaatimuksia. Asetuksessa (EY) N:o 868/2004 ei myöskään säädetä erityisestä unionin sisäisestä menettelystä, joka koskisi niihin ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksiin sisältyviä velvoitteita, joiden osapuolena unioni on ja joiden tarkoituksena on varmistaa tasapuolinen kilpailu. Koska näiden ongelmien korjaamiseksi olisi tehtävä lukuisia merkittäviä muutoksia, asetus (EY) N:o 868/2004 on aiheellista korvata uudella säädöksellä.

(8)  Tasapuolinen kilpailu lentoliikenteen harjoittajien välillä voidaan varmistaa myös asianmukaisella unionin lainsäädännöllä, kuten neuvoston asetuksella (ETY) N:o 95/9320 ja neuvoston direktiivillä 96/97/EY21. Siltä osin kuin tasapuolinen kilpailu edellyttää unionin lentoliikenteen harjoittajien suojelemista tietyiltä kolmansien maiden tai kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien käyttöön ottamilta käytännöiltä, tätä kysymystä säännellään tällä hetkellä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 868/200422. Asetus (EY) N: o 868/2004 on kuitenkin osoittautunut tehottomaksi mitä tulee sen taustalla olevaan yleiseen tasapuolisen kilpailun tavoitteeseen. Tämä johtuu erityisesti sen tietyistä säännöistä, jotka koskevat etenkin asianomaisten käytäntöjen (muiden kuin tukien) määritelmää sekä tutkimusten vireillepanolle ja suorittamiselle asetettuja vaatimuksia. Asetuksessa (EY) N:o 868/2004 ei myöskään säädetä erityisestä unionin sisäisestä menettelystä, joka koskisi niihin ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksiin sisältyviä velvoitteita, joiden osapuolena unioni on ja joiden tarkoituksena on varmistaa tasapuolinen kilpailu. Koska näiden ongelmien korjaamiseksi olisi tehtävä lukuisia merkittäviä muutoksia, asetus (EY) N:o 868/2004 on aiheellista korvata uudella säädöksellä.

_________________

_________________

20 Neuvoston asetus (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 14, 22.1.1993, s. 1).

20 Neuvoston asetus (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 14, 22.1.1993, s. 1).

21 Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla (EYVL L 272, 25.10.1996, s. 36).

21 Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla (EYVL L 272, 25.10.1996, s. 36).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 868/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 868/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 1).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tarvitaan tehokasta, oikeasuhteista ja varoittavaa lainsäädäntöä, jotta voidaan ylläpitää olosuhteita, jotka edistävät unionin yhteyksien hyvää toimivuutta ja varmistavat tasapuolisen kilpailun kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien kanssa. Tätä varten komissiolle olisi annettava toimivalta suorittaa tutkimus ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava käytettävissä joko silloin, kun sopimukseen, jossa unioni on osapuolena, perustuvia velvoitteita rikotaan tai silloin, kun kilpailuun vaikuttavat käytännöt aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vahinkoa unionin lentoliikenteen harjoittajille.

(9)  Unionin ilmailualan kilpailukyky on riippuvainen ilmailualan arvoketjun jokaisen vaiheen kilpailukyvystä, ja sitä voidaan pitää yllä ainoastaan täydentävillä toimenpiteillä. Unionin olisi käytävä rakentavaa vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan löytää perusta oikeudenmukaiselle kilpailulle. Tässä suhteessa tarvitaan tehokasta, oikeasuhteista ja varoittavaa lainsäädäntöä, jotta voidaan ylläpitää olosuhteita, jotka edistävät unionin yhteyksien hyvää toimivuutta ja varmistavat tasapuolisen kilpailun kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien kanssa, mikä auttaa turvaamaan työpaikkoja unionin lentoyhtiöissä. Tätä varten komissiolle olisi annettava tehokas toimivalta suorittaa tutkimus ja ryhtyä tarvittaessa väliaikaisiin tai lopullisiin toimenpiteisiin. Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava käytettävissä joko silloin, kun sopimukseen, jossa unioni on osapuolena, perustuvia velvoitteita rikotaan tai silloin, kun kilpailua vääristävät käytännöt aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vahinkoa unionin lentoliikenteen harjoittajille.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta komissio saa riittävästi tietoa mahdollisista tekijöistä, jotka oikeuttavat tutkimuksen vireillepanoon, millä tahansa jäsenvaltiolla, unionin lentoliikenteen harjoittajalla tai unionin lentoliikenteen harjoittajien yhteenliittymällä olisi oltava oikeus tehdä valitus.

(11)  Jotta komissio saa riittävästi tietoa mahdollisista tekijöistä, jotka oikeuttavat tutkimuksen vireillepanoon, millä tahansa jäsenvaltiolla, unionin lentoliikenteen harjoittajalla tai unionin lentoliikenteen harjoittajien yhteenliittymällä olisi oltava oikeus tehdä valitus, joka on ratkaistava kohtuullisessa ajassa, ettei EU:n lentoyhtiöille tule tappioita.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Samaan tapaan kuin muissa unionin kaupan suojatoimissa sääntelyn tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää, että komissio voi käynnistää menettelyjä sellaisen valituksen perusteella, jossa esitetään alustavaa näyttöä vahingon uhasta.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  On tärkeä varmistaa, että tutkimus kattaa merkitykselliset tekijät mahdollisimman laajasti. Tätä varten komissiolla olisi oltava mahdollisuus suorittaa tutkimuksia kolmansissa maissa asianomaisen kolmannen maan ja kolmannen maan yhteisön suostumuksella. Samoista syistä ja samaa tarkoitusta varten jäsenvaltiot olisi velvoitettava tukemaan komissiota parhaan kykynsä mukaan. Komission olisi saatettava tutkimus päätökseen parhaan saatavilla olevan näytön perusteella.

(12)  On tärkeä varmistaa, että tutkimus kattaa merkitykselliset tekijät mahdollisimman laajasti. Tätä varten komissiolla olisi oltava mahdollisuus suorittaa tutkimuksia kolmansissa maissa yhteistyössä asianomaisen kolmannen maan ja kolmannen maan yhteisön kanssa. Samoista syistä ja samaa tarkoitusta varten jäsenvaltiot olisi velvoitettava tukemaan komissiota parhaan kykynsä mukaan. Komission olisi saatettava tutkimus päätökseen kerättyään kaikki tarvittavat tiedot asianomaisilta sidosryhmiltä ja parhaan saatavilla olevan näytön perusteella.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jos komission suorittama tutkimus koskee toimenpiteitä, jotka kuuluvat kolmannen maan kanssa tehdyn sellaisen ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksen piiriin, jossa unioni ei ole osapuolena, olisi varmistettava, että komissio toimii täysin tietoisena kaikista asianomaisessa jäsenvaltiossa tällaisen sopimuksen nojalla käynnistetyistä tai suunnitelluista menettelyistä, jotka liittyvät komission tutkimuksen kohteena olevaan tilanteeseen. Jäsenvaltiot olisi siksi velvoitettava pitämään komissio ajan tasalla.

(13)  Jos komission suorittama tutkimus koskee toimenpiteitä, jotka kuuluvat kolmannen maan kanssa tehdyn sellaisen ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksen piiriin, jossa unioni ei ole osapuolena, olisi varmistettava, että komissio toimii täysin tietoisena kaikista asianomaisessa jäsenvaltiossa tällaisen sopimuksen nojalla käynnistetyistä tai suunnitelluista menettelyistä, jotka liittyvät komission oikeudenmukaista kilpailua koskevien perusteiden pohjalta tekemän tutkimuksen kohteena olevaan tilanteeseen. Jäsenvaltiot olisi siksi velvoitettava pitämään komissio ajan tasalla.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Menettelyä ei pitäisi käynnistää tai se olisi saatettava päätökseen ilman tämän asetuksen mukaisia korjaustoimenpiteitä, jos niiden käyttöönotto olisi unionin edun vastaista, kun otetaan huomioon niiden vaikutus muihin henkilöihin, eritoten kuluttajiin tai yrityksiin unionissa. Menettely olisi saatettava päätökseen ilman toimenpiteitä myös silloin, kun tällaisten toimenpiteiden käyttöönottoa koskevat edellytykset eivät täyty tai eivät enää täyty.

(15)  Menettelyä ei pitäisi käynnistää tai se olisi saatettava päätökseen ilman tämän asetuksen mukaisia korjaustoimenpiteitä, jos niiden käyttöönotto olisi unionin edun vastaista, kun otetaan huomioon niiden vaikutus muihin osapuoliin, eritoten kuluttajiin, yrityksiin tai ilmailualan työntekijöihin unionissa. Tässä yhteydessä ja erityisesti silloin, kun on kyse korjaustoimenpiteistä, unionin yhteyksien hyvän toimivuuden ylläpitämisen olisi oltava ensisijaisena asiana. Menettely olisi saatettava päätökseen ilman toimenpiteitä myös silloin, kun tällaisten toimenpiteiden käyttöönottoa koskevat edellytykset eivät täyty tai eivät enää täyty.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Määrittäessään sitä, edellyttääkö unionin etu toimenpiteitä, komission olisi otettava huomioon kaikkien asianosaisten näkemykset. Jotta kuuleminen voidaan järjestää kaikille asianosaisille ja antaa heille mahdollisuus tulla kuulluksi, tietojen antamista tai kuulemisen pyytämistä koskevat aikarajat olisi mainittava tutkimuksen vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa. Asianosaisten olisi oltava tietoisia antamiensa tietojen ilmaisemista koskevista ehdoista, ja heillä olisi oltava oikeus vastata muiden asianosaisten kommentteihin.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Unionin lentoliikenteen harjoittajaan tai harjoittajiin kohdistuvaa vahinkoa tai vahingon uhkaa koskevien havaintojen olisi vastattava realistista arviota tilanteesta ja siksi perustuttava kaikkiin asiaankuuluviin tekijöihin, erityisesti asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien tilanteeseen ja niiden ilmakuljetusmarkkinoiden yleistilanteeseen, johon vaikutukset kohdistuvat.

(17)  Määritettäessä, olisiko pantava vireille tämän asetuksen mukainen menettely, unionin lentoliikenteen harjoittajaan tai harjoittajiin kohdistuvaa vahingon uhkaa ja jo toteutunutta vahinkoa koskevien havaintojen olisi vastattava realistista arviota tilanteesta ja siksi perustuttava kaikkiin asiaankuuluviin tekijöihin, erityisesti asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien tilanteeseen ja niiden ilmakuljetusmarkkinoiden yleistilanteeseen, johon vaikutukset kohdistuvat, yleisen käytännön mukaisesti ja soveltaen välineitä, jotka on tarkoitettu oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseen, ja siten, että voidaan ehkäistä ja korvata selvästi ennakoitava vahinko ja vahingon uhka sellaisen oikeudenmukaiseen kilpailuun vaikuttavan käytännön tapauksessa, josta on olemassa alustavaa näyttöä.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Hallinnolliseen tehokkuuteen liittyvistä syistä ja menettelyn mahdolliseksi päättämiseksi ilman toimenpiteitä asian käsittely olisi voitava keskeyttää, jos asianomainen kolmas maa tai kolmannen maan yhteisö on ryhtynyt päättäväisesti poistamaan asianomaista kilpailuun vaikuttavaa tai vahinkoa taikka vahingon uhkaa aiheuttavaa käytäntöä.

(18)  Hallinnolliseen tehokkuuteen liittyvistä syistä ja menettelyn mahdolliseksi päättämiseksi ilman toimenpiteitä asian käsittely olisi voitava keskeyttää, jos asianomainen kolmas maa tai kolmannen maan yhteisö on ryhtynyt päättäväisesti poistamaan asianomaista kilpailua vääristävää tai vahinkoa taikka vahingon uhkaa aiheuttavaa käytäntöä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Kilpailuun vaikuttaviin käytäntöihin kohdistuvien korjaustoimenpiteiden tarkoituksena on korjata vahinko, joka aiheutuu tai uhkaa aiheutua kyseisten käytäntöjen takia. Sen vuoksi ne olisi toteutettava taloudellisina velvoitteina tai muina toimenpiteinä, jotka ovat mitattavissa rahassa ja joilla voidaan saavuttaa sama vaikutus. Niitä voivat olla toimenpiteet, joilla keskeytetään toimilupa, toimittamatta jääneet palvelut tai muut kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajan oikeudet niin, ettei tämä kuitenkaan johda asianomaisen kolmannen maan kanssa tehdyn ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksen rikkomiseen. Suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi kaikenlaiset toimenpiteet olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen todetun vahingon tai vahingon uhan korjaamiseksi.

(19)  Kilpailua vääristäviin käytäntöihin kohdistuvien korjaustoimenpiteiden tarkoituksena on korjata vahinko, joka aiheutuu tai uhkaa aiheutua kyseisten käytäntöjen takia. Sen vuoksi ne olisi toteutettava taloudellisina velvoitteina tai muina toimenpiteinä, jotka ovat mitattavissa rahassa ja joilla voidaan saavuttaa sama vaikutus. Niitä voivat olla toimenpiteet, joilla keskeytetään toimilupa, toimittamatta jääneet palvelut tai muut kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajan oikeudet niin, ettei tämä kuitenkaan johda asianomaisen kolmannen maan kanssa tehdyn ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksen rikkomiseen.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tämän asetuksen mukaisesti tutkitut tapaukset ja niiden mahdolliset vaikutukset jäsenvaltioihin voi vaihdella olosuhteiden mukaan. Korjaustoimenpiteitä voidaan näin ollen soveltaa tapauksen mukaan yhteen tai useampaan jäsenvaltioon tai ne voidaan rajata tiettyyn maantieteelliseen alueeseen.

(21)  Tämän asetuksen mukaisesti tutkitut tapaukset ja niiden mahdolliset vaikutukset jäsenvaltioihin voi vaihdella olosuhteiden mukaan. Korjaustoimenpiteitä voidaan näin ollen soveltaa tapauksen mukaan yhteen tai useampaan jäsenvaltioon tai ne voidaan rajata tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai tiettyyn ajanjaksoon tai ne voidaan määrätä aloitettavaksi myöhemmin, jos voidaan määrittää tarkka hetki, jolloin vahingon uhka kehittyisi todelliseksi vahingoksi.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Komission olisi tiedotettava vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Kertomuksen olisi sisällettävä tietoa korjaustoimenpiteiden soveltamisesta, tutkimusten päättämisestä ilman korjaustoimenpiteitä, meneillään olevista tutkimuksista, uudelleentarkastelusta ja yhteistyöstä jäsenvaltioiden, asianosaisten ja kolmansien maiden kanssa. Kertomusta olisi käsiteltävä asianmukaisella luottamuksellisuudella.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on kaikille unionin lentoliikenteen harjoittajille sama ja yhtenäisiin kriteereihin ja menettelyihin perustuva tehokas suojelu sovellettavien kansainvälisten velvoitteiden rikkomista vastaan tai yhteen taikka useampaan unionin lentoliikenteen harjoittajaan kohdistuvaa vahinkoa taikka vahingon uhkaa vastaan, jota aiheuttavat kolmansien maiden tai kolmansien maiden yhteisöjen käyttöön ottamat kilpailuun vaikuttavat käytännöt, vaan kyseiset tavoitteet voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(23)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on kaikille unionin lentoliikenteen harjoittajille sama ja yhtenäisiin kriteereihin ja menettelyihin perustuva tehokas suojelu sovellettavien kansainvälisten velvoitteiden rikkomista vastaan tai yhteen taikka useampaan unionin lentoliikenteen harjoittajaan kohdistuvaa vahinkoa taikka vahingon uhkaa vastaan, jota aiheuttavat kolmansien maiden tai kolmansien maiden yhteisöjen käyttöön ottamat kilpailua vääristävät käytännöt, vaan kyseiset tavoitteet voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, eikä siinä myöskään pyritä määräämään kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajille esimerkiksi tukia koskevia vaatimuksia ottamalla niiden kohdalla käyttöön rajoittavampia velvoitteita kuin unionin lentoliikenteen harjoittajiin sovellettavat velvoitteet.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Komission olisi ehdotettava oikeudenmukaista kilpailua koskevien sääntöjen, kriteereiden ja toimenpiteiden vahvistamista unionissa paitsi unionin sisäisellä ilmakuljetusalalla myös intermodaalikuljetuksen alalla.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1 artikla

1 artikla

Kohde

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat komission suorittamia tutkimuksia ja korjaustoimenpiteiden käyttöön ottamista, kun on kyse sovellettavien kansainvälisten velvoitteiden rikkomisesta ja käytännöistä, jotka vaikuttavat unionin lentoliikenteen harjoittajien ja muiden lentoliikenteen harjoittajien väliseen kilpailuun ja aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vahinkoa unionin lentoliikenteen harjoittajille.

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat komission suorittamia tutkimuksia ja korjaustoimenpiteiden käyttöön ottamista, kun on kyse sovellettavien kansainvälisten velvoitteiden rikkomisesta ja käytännöistä, jotka vääristävät unionin lentoliikenteen harjoittajien ja muiden lentoliikenteen harjoittajien välistä kilpailua ja aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vahinkoa unionin lentoliikenteen harjoittajille.

2.   Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 95/93 12 artiklan ja direktiivin 96/67/EY 20 artiklan soveltamista.

2.   Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 95/93 12 artiklan ja direktiivin 96/67/EY 20 artiklan soveltamista.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’asianosaisella’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka virallista elintä, riippumatta siitä, onko se oikeushenkilö, jolle menettelyn lopputulos on todennäköisesti erittäin merkityksellinen;

d)  ’asianosaisella’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka virallista elintä, riippumatta siitä, onko se oikeushenkilö, jolle menettelyn lopputulos on todennäköisesti erittäin merkityksellinen, mukaan lukien mutta ei yksinomaan lentoliikenteen harjoittajat;

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  ’asianomaisella jäsenvaltiolla’ valtiota, joka

 

i) myöntää asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisen eurooppalaisen liikenteenharjoittajan liikenneluvan;

 

ii) jonka lentoliikennesopimusten tai ilmailualan määräyksiä sisältävien kauppasopimusten mukaisesti eurooppalaiset lentoliikenteen harjoittajat toimivat;

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’kolmannen maan yhteisöllä’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, riippumatta siitä, harjoittaako se voittoa tuottavaa toimintaa, tai virallista elintä, riippumatta siitä, onko se oikeushenkilö, joka kuuluu kolmannen maan lainkäyttövaltaan, riippumatta siitä, onko se kolmannen maan julkishallinnon valvoma, joka on suoraan tai välillisesti mukana ilmakuljetuspalvelujen tai niihin liittyvien palvelujen tarjoamisessa taikka ilmakuljetuspalvelujen tai niihin liittyvien palvelujen tarjoamisessa käytettävien infrastruktuurien tai palvelujen tarjoamisessa;

e)  ’kolmannen maan yhteisöllä’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, riippumatta siitä, harjoittaako se voittoa tuottavaa toimintaa, tai virallista elintä, riippumatta siitä, onko se oikeushenkilö, joka kuuluu kolmannen maan lainkäyttövaltaan, riippumatta siitä, onko se kolmannen maan julkishallinnon valvoma, joka on suoraan tai välillisesti mukana ilmakuljetuspalvelujen tai niihin liittyvien palvelujen tarjoamisessa taikka ilmakuljetuspalvelujen tai niihin liittyvien palvelujen tarjoamisessa käytettävien infrastruktuurien tai palvelujen tarjoamisessa, mukaan lukien yksinomaan kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajista koostuvat yhteisyritykset ja liittoutumat;

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  ’vahingon uhalla’ vahinkoa, joka on tapahtumaisillaan tai lähitulevaisuudessa ennakoitavissa oleva ja jonka todennäköisyys on lähes varma;

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)  ’ väliaikaisilla korjaustoimenpiteillä’ luonteeltaan väliaikaisia kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajaa vastaan kohdistettuja toimenpiteitä, jotka ovat oikeassa suhteessa uhkaan, joiden ainoana tarkoituksena on estää peruuttamatonta vahinkoa, joita komissio toteuttaa menettelyn alussa käytettävissä olevien tosiseikkojen perusteella ja jotka on kumottava viimeistään heti tutkimuksen valmistumisen jälkeen;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – h alakohta – i alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  julkishallinto tai muu julkinen organisaatio, myös valtion määräysvallassa oleva yritys, myy tai ostaa tavaroita tai palveluja;

(3)  julkishallinto tai muu julkinen organisaatio, myös valtion määräysvallassa oleva yritys, myy tai ostaa muita kuin yleiseen infrastruktuuriin kuuluvia tavaroita tai palveluja;

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

2 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla

 

1.   Unionin etua määritettäessä etusijalle on asetettava tarve palauttaa tehokas ja oikeudenmukainen kilpailu, tarve varmistaa avoimuus, tarve välttää kilpailun vääristyminen sisämarkkinoilla, tarve välttää jäsenvaltioiden sosioekonomisen tilanteen heikentäminen ja tarve säilyttää yhteyksien korkeatasoinen toimivuus matkustajille ja unionissa.

 

2.   Komissio määrittää tapauskohtaisesti, vaatiiko unionin etu toimia, kaikkien eri etujen kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella, mukaan luettuna sosioekonominen arviointi. Kyseinen määritys tehdään ainoastaan, jos kaikilla osapuolilla on ollut tilaisuus esittää näkökantansa tietyssä määräajassa 3 kohdan mukaisesti. Tämän tilaisuuden käyttäminen on vapaaehtoista. Unionin edun määrittäminen ei rajoita komission oikeutta panna tutkimus vireille 3 artiklan mukaisesti. Korjaustoimenpiteitä ei oteta käyttöön, jos komissio päättelee kaikkien toimitettujen tietojen perusteella selkeästi, ettei toimenpiteiden soveltaminen ole unionin edun mukaista.

 

3.  Jotta komissio voi ottaa luotettavasti huomioon kaikki näkemykset, valituksen tekijät ja asianosaiset voivat tutkimuksen vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa annetussa määräajassa ilmoittautua ja antaa komissiolle tietoja. Kuulemisten avoimuuden takaamiseksi nämä tiedot tai yhteenvedot niistä asetetaan muiden tässä artiklassa mainittujen osapuolten saataville, ja nämä osapuolet voivat esittää huomioita näistä tiedoista.

 

4.  Edellä olevan 3 kohdan mukaisesti toimineet osapuolet voivat unionin etua määritettäessä pyytää tulla kuulluiksi. Pyynnöt hyväksytään, jos niissä esitetään syyt, joiden perusteella osapuolia olisi unionin edun kannalta kuultava. Lisäksi osapuolet voivat esittää huomautuksia korjaustoimenpiteiden soveltamisesta ja muut osapuolet voivat esittää huomioita näistä huomautuksista.

 

5.  Komissio tutkii toimitetut tiedot ja erityisesti päättää, missä määrin ne ovat edustavia, ja toimittaa tarkastelunsa tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle 15 a artiklan (uusi) ja asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tutkimus on pantava vireille jäsenvaltion, unionin lentoliikenteen harjoittajan tai unionin lentoliikenteen harjoittajien yhteenliittymän 2 kohdan mukaisen kirjallisen valituksen johdosta tai komission omasta aloitteesta, jos on olemassa alustavaa näyttöä jommastakummasta seuraavista:

1.  Tutkimus on pantava vireille jäsenvaltion, yhden tai useamman unionin lentoliikenteen harjoittajan tai unionin lentoliikenteen harjoittajien yhteenliittymän 2 kohdan mukaisen kirjallisen valituksen johdosta tai komission omasta aloitteesta, jos on olemassa luotettavaa alustavaa näyttöä jommastakummasta seuraavan tyhjentävän luettelon kohdasta:

a)  sovellettavien kansainvälisten velvoitteiden rikkominen;

a)  sovellettavien kansainvälisten velvoitteiden rikkominen;

b)  kaikkien seuraavien olosuhteiden olemassaolo:

b)  kaikkien seuraavien olosuhteiden olemassaolo:

i)   kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön käyttöön ottama kilpailuun vaikuttava käytäntö;

i)   kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön käyttöön ottama kilpailua vääristävä käytäntö;

ii)  yhdelle tai useammalle unionin lentoliikenteen harjoittajalle aiheutuva vahinko tai vahingon uhka;

ii)   yhdelle tai useammalle unionin lentoliikenteen harjoittajalle aiheutuva vahinko tai vahingon uhka;

iii)  väitetyn käytännön ja väitetyn vahingon tai vahingon uhan välinen syy-yhteys.

iii)  väitetyn käytännön ja väitetyn vahingon tai vahingon uhan välinen syy-yhteys.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio tutkii mahdollisimman hyvin valituksessa esitettyjen tai komission käytettävissä olevien seikkojen oikeellisuuden ja riittävyyden määrittääkseen, onko näyttöä riittävästi tutkimuksen panemiseksi vireille 1 kohdan mukaisesti.

3.  Komissio tutkii ajoissa valituksessa esitettyjen tai komission käytettävissä olevien seikkojen oikeellisuuden ja riittävyyden määrittääkseen, onko näyttöä riittävästi tutkimuksen panemiseksi vireille 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio voi päättää olla panematta tutkimusta vireille, jos 10 tai 13 artiklan mukaisten toimenpiteiden käyttöönotto olisi vastoin unionin etua tai jos komissio katsoo, ettei valituksessa esitetyissä tosiseikoissa nosteta esiin järjestelmässä olevaa ongelmaa eivätkä ne vaikuta merkittävästi yhteen tai useampaan unionin lentoliikenteen harjoittajaan.

4.  Komissio voi päättää olla panematta tutkimusta vireille, jos valituksessa esitetyissä tosiseikoissa ei nosteta esiin järjestelmässä olevaa ongelmaa eivätkä ne vaikuta merkittävästi yhteen tai useampaan unionin lentoliikenteen harjoittajaan ja ovat perusteettomia.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Päätökselle olla panematta tutkimusta vireille 4 kohdan mukaisesti on annettava asianmukaiset perustelut. Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Euroopan parlamentti voi kehottaa komissiota perustelemaan päätöksensä tarkemmin. Valituksen tekijät voivat hakea tällaiseen päätökseen muutosta 60 päivän kuluessa sen julkaisemisesta.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos esitetty näyttö ei riitä 1 kohdan tarkoituksiin, komissio ilmoittaa valituksen tekijälle tästä riittämättömyydestä 60 päivän kuluessa valituksen tekopäivästä. Valituksen tekijällä on 30 päivää aikaa esittää lisätodisteita. Jos valituksen tekijä ei esitä lisätodisteita asetetussa määräajassa, komissio voi päättää olla panematta tutkimusta vireille.

5.  Jos esitetty näyttö ei riitä 1 kohdan tarkoituksiin, komissio ilmoittaa valituksen tekijälle tästä riittämättömyydestä 60 päivän kuluessa valituksen tekopäivästä. Valituksen tekijällä on 60 päivää aikaa esittää lisätodisteita. Jos valituksen tekijä ei esitä lisätodisteita asetetussa määräajassa, komissio voi päättää olla panematta tutkimusta vireille.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio päättää tutkimuksen vireillepanosta 1 kohdan mukaisesti 6 kuukauden kuluessa valituksen jättämisestä.

6.  Jollei 4 ja 5 kohdasta muuta johdu, komissio päättää tutkimuksen vireillepanosta 1 kohdan mukaisesti 4 kuukauden kuluessa valituksen jättämisestä.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jollei 4 kohdasta muuta johdu, jos komissio katsoo, että näyttö riittää tutkimuksen vireillepanoon, komissio toteuttaa seuraavat toimet:

7.  Jollei 4 kohdasta muuta johdu, jos komissio katsoo, että näyttö riittää tutkimuksen vireillepanoon, komissio toteuttaa seuraavat toimet:

a)  panee menettelyn vireille;

a)  panee menettelyn vireille;

b)  julkaisee ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä; ilmoituksessa on ilmoitettava tutkimuksen vireillepanosta, tutkimuksen laajuus, sovellettavat kansainväliset velvoitteet, joita väitetään rikotun, tai se kolmas maa tai kolmannen maan yhteisö, jonka väitetään harjoittaneen kilpailuun vaikuttavia käytäntöjä, ja väitetty vahinko tai vahingon uhka, asianomainen unionin lentoliikenteen harjoittaja tai harjoittajat sekä määräaika, jossa asianosaiset voivat ilmoittautua, esittää näkökantansa kirjallisesti, toimittaa tietoja tai pyytää tulla komission kuulemiksi.

b)  julkaisee ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä; ilmoituksessa on ilmoitettava tutkimuksen vireillepanosta, tutkimuksen laajuus, sovellettavat kansainväliset velvoitteet, joita väitetään rikotun, tai se kolmas maa tai kolmannen maan yhteisö, jonka väitetään harjoittaneen kilpailua vääristäviä käytäntöjä, ja väitetty vahinko tai vahingon uhka, asianomainen unionin lentoliikenteen harjoittaja tai harjoittajat sekä määräaika, jossa asianosaiset voivat ilmoittautua, esittää näkökantansa kirjallisesti, toimittaa tietoja tai pyytää tulla komission kuulemiksi. Tämän määräajan on oltava vähintään 30 päivää.

c)  ilmoittaa asianomaisen kolmannen maan ja kolmannen maan yhteisön edustajille virallisesti tutkimuksen vireillepanosta;

c)  ilmoittaa asianomaisen kolmannen maan ja kolmannen maan yhteisön edustajille virallisesti tutkimuksen vireillepanosta;

d)  ilmoittaa valituksen tekijälle ja 15 artiklassa säädetylle komitealle tutkimuksen vireillepanosta.

d)  ilmoittaa valituksen tekijälle ja 15 artiklassa säädetylle komitealle tutkimuksen vireillepanosta.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  onko kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön käyttöön ottama kilpailuun vaikuttava käytäntö aiheuttanut vahinkoa tai vahingon uhkaa asianomaiselle unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille.

b)  onko kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön käyttöön ottama kilpailua vääristävä käytäntö aiheuttanut vahinkoa tai vahingon uhkaa asianomaiselle unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille.

Tarkistus   45

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)   saattaako tämä aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia tietyn alueen, jäsenvaltion, jäsenvaltioiden ryhmän tai Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevalla sopimuksella1 a perustetun Euroopan yhteisen ilmailualueen lentoyhteyksille ja siten kuluttajille.

 

Sovellettaessa b a alakohtaa on tarkasteltava unionin edun mukaisia vaikutuksia unionin lentoliikenteen yhteyksien toimivuudelle ennen kuin päätös 13 artiklan mukaisista korjaustoimenpiteistä tehdään;

 

_________________

 

1 a EUVL L 285, 16.10.2006, s. 3

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi hankkia kaikki tutkimuksen suorittamiseksi tarpeellisina pitämänsä tiedot ja tarkistaa saamiensa tai keräämiensä tietojen oikeellisuuden asianomaiselta unionin lentoliikenteen harjoittajalta tai harjoittajilta taikka asianomaiselta kolmannelta maalta tai kolmannen maan yhteisöltä.

3.  Komissio hankkii kaikki tutkimuksen suorittamiseksi tarpeellisina pitämänsä tiedot ja tarkistaa saamiensa tai keräämiensä tietojen oikeellisuuden asianomaiselta unionin lentoliikenteen harjoittajalta tai harjoittajilta taikka asianomaiselta kolmannelta maalta tai kolmannen maan yhteisöltä.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tarpeen vaatiessa komissio voi suorittaa tutkimuksia asianomaisen kolmannen maan alueella edellyttäen, että asianomaisen kolmannen maan viranomaisille ja asianomaiselle kolmannen maan yhteisölle on virallisesti tiedotettu asiasta ja ne ovat antaneet tähän suostumuksensa.

5.  Tarpeen vaatiessa komissio voi suorittaa tutkimuksia asianomaisen kolmannen maan tai muun kolmannen maan alueella edellyttäen, että asianomaisen kolmannen maan viranomaisille ja asianomaiselle kolmannen maan yhteisölle on virallisesti tiedotettu asiasta.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tarvittavien tietojen saanti evätään tai niitä ei muutoin toimiteta asianmukaisessa määräajassa tai jos tutkimusta merkittävästi vaikeutetaan, päätelmät on tehtävä saatavilla olevien tosiasioiden perusteella. Jos komissio havaitsee, että on toimitettu vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon.

Jos tarvittavien tietojen saanti evätään tai niitä ei muutoin toimiteta asianmukaisessa määräajassa, jos asianomainen kolmas maa ei ole sallinut pääsyä alueelleen tutkimusten suorittamista varten tai jos tutkimusta muilla tavoin merkittävästi vaikeutetaan, komissio voi toteuttaa väliaikaisia korjaustoimenpiteitä saatavilla olevien tosiasioiden ja 3 artiklan mukaisesti saadun näytön perusteella. Jos komissio havaitsee, että on toimitettu vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

9 artikla

Menettelyn kesto ja keskeyttäminen

Menettelyn kesto ja keskeyttäminen

1.  Menettely on saatava päätökseen kahden vuoden kuluessa. Tätä aikaa voidaan jatkaa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

1.  Menettely on saatava päätökseen kahden vuoden kuluessa. Tätä aikaa voidaan jatkaa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

 

1 a.  Tutkimus on saatava päätökseen 12 kuukauden kuluessa. Tätä aikaa voidaan jatkaa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

2.  Kiireellisissä tapauksissa, kuten tilanteissa, joissa on olemassa unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille aiheutuvan välittömän ja peruuttamattoman vahingon riski, menettely voidaan lyhentää yhteen vuoteen.

2.  Kiireellisissä tapauksissa, kuten tilanteissa, joissa on olemassa unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille aiheutuvan välittömän ja peruuttamattoman vahingon riski, menettelyä voidaan lyhentää kuuden kuukauden mittaiseksi, tai komissio voi viimeisenä keinona toteuttaa väliaikaisia korjaustoimenpiteitä tämän vahingon ehkäisemiseksi tai korvaamiseksi.

3.  Komissio voi keskeyttää menettelyn, jos asianomainen kolmas maa tai kolmannen maan yhteisö on ryhtynyt päättäväisesti poistamaan, tapauksen mukaan,

3.  Komissio keskeyttää menettelyn, jos asianomainen kolmas maa tai kolmannen maan yhteisö on ryhtynyt päättäväisesti poistamaan, tapauksen mukaan,

a)  kyseistä rikkomista, kun on kyse sovellettavan kansainvälisen velvoitteen rikkomisesta;

a)   kyseistä rikkomista, kun on kyse sovellettavan kansainvälisen velvoitteen rikkomisesta;

b)   joko kyseistä käytäntöä tai asianomaiselle unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille aiheutuvaa vahinkoa tai vahingon uhkaa, kun on kyse kilpailuun vaikuttavasta käytännöstä.

b)   joko kyseistä käytäntöä tai asianomaiselle unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille aiheutuvaa vahinkoa tai vahingon uhkaa, kun on kyse kilpailua vääristävästä käytännöstä.

4.  Jos sovellettavien kansainvälisten velvoitteiden rikkomista tai kilpailuun vaikuttavaa käytäntöä taikka unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille aiheutuvaa vahinkoa tai vahingon uhkaa ei ole poistettu kohtuullisen ajan kuluessa, komissio voi jatkaa menettelyä.

4.  Jos sovellettavien kansainvälisten velvoitteiden rikkomista tai kilpailua vääristävää käytäntöä taikka unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille aiheutuvaa vahinkoa tai vahingon uhkaa ei ole poistettu kohtuullisen ajan kuluessa ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua, komissio jatkaa menettelyä.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

10 artikla

Menettelyn päättäminen

Menettelyn päättäminen

1.  Jos valitus peruutetaan, komissio voi päättää 4 artiklan mukaisen tutkimuksen ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä.

1.  Jos valitus peruutetaan, komissio arvioi, tekeekö se päätöksen 4 artiklan mukaisen tutkimuksen päättämisestä ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä.

2.  Komissio päättää 4 artiklan mukaisen tutkimuksen täytäntöönpanosäädöksillä ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä seuraavissa tapauksissa:

2.  Komissio päättää 4 artiklan mukaisen tutkimuksen täytäntöönpanosäädöksillä ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä seuraavissa tapauksissa:

a)  komissio katsoo, ettei sovellettavia kansainvälisiä velvoitteita ole rikottu;

a)  komissio katsoo, ettei sovellettavia kansainvälisiä velvoitteita ole rikottu;

b)  komissio katsoo, että korjaustoimenpiteet olisivat unionin edun vastaisia;

b)  komissio katsoo, että korjaustoimenpiteet olisivat unionin edun vastaisia;

c)  unionin ja asianomaisen kolmannen maan välillä on päästy tyydyttävään ratkaisuun sovellettavassa sopimuksessa tai järjestelyssä määrätyn asianmukaisen mekanismin tai kansainvälisen julkisoikeuden mukaisesti. Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

c)   unionin ja asianomaisen kolmannen maan välillä on päästy tyydyttävään ratkaisuun sovellettavassa sopimuksessa tai järjestelyssä määrätyn asianmukaisen mekanismin tai kansainvälisen julkisoikeuden mukaisesti. Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen Euroopan parlamentille ja asiaankuuluville sidosryhmille ilmoittamisen jälkeen.

3.  Rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten soveltamista ja jollei 1 ja 2 kohdasta muuta johdu, komissio ottaa täytäntöönpanosäädöksillä käyttöön korjaustoimenpiteitä, jos tutkimuksessa todetaan, että sovellettavia kansainvälisiä velvoitteita on rikottu.

Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3.  Rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten soveltamista ja jollei 1 ja 2 kohdasta muuta johdu, komissio ottaa parlamentille ilmoitettuaan täytäntöönpanosäädöksillä käyttöön korjaustoimenpiteitä, jos tutkimuksessa todetaan, että sovellettavia kansainvälisiä velvoitteita on rikottu. Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

4.  Jos sovellettavat kansainväliset velvoitteet sisältävä säädös edellyttää, että aikaisemmasta kansainvälisestä neuvottelumenettelystä tai riitojenratkaisumenettelystä luovutaan, tällainen menettely on ensin päätettävä ja 3 kohdan mukaisesti tehdyissä päätöksissä on otettava huomioon sen tulokset.

4.  Jos sovellettavat kansainväliset velvoitteet sisältävä säädös edellyttää, että aikaisemmasta kansainvälisestä neuvottelumenettelystä tai riitojenratkaisumenettelystä luovutaan, tällainen menettely on ensin päätettävä ja 3 kohdan mukaisesti tehdyissä päätöksissä on otettava huomioon sen tulokset.

5.  Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen korjaustoimenpiteiden on oltava toimenpiteitä, joista säädetään sovellettavat kansainväliset velvoitteet sisältävässä säädöksessä tai jotka voidaan kansainvälisen julkisoikeuden asiaankuuluvien sääntöjen ja periaatteiden mukaan ottaa käyttöön.

5.  Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen korjaustoimenpiteiden on oltava toimenpiteitä, joista säädetään sovellettavat kansainväliset velvoitteet sisältävässä säädöksessä tai jotka voidaan kansainvälisen julkisoikeuden asiaankuuluvien sääntöjen ja periaatteiden mukaan ottaa käyttöön.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kaikkien huomioon otettavien tekijöiden on oltava sellaisia, että niiden perusteella tilanteen voidaan päätellä kehittyvän välittömästi ja johtavan tosiasialliseen vahinkoon, ellei suojatoimenpiteitä oteta käyttöön.

 

Jos tutkimuksen kohteena oleva tilanne kehittyy tosiasialliseksi vahingoksi ennen menettelyn päättymistä, komissio toimii 1 kohdan mukaisesti ja ottaa huomioon käytettävissään olevan uusimman näytön.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos valitus peruutetaan, komissio voi päättää tutkimuksen ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä.

1.  Jos valitus peruutetaan, vain komissio voi päättää tutkimuksen ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä. Unionin lentoliikenteen harjoittajat voivat hakea muutosta komission päätökseen tutkimuksen päättämisestä. Muutoksenhaku on tehtävä 30 päivän kuluessa komission ilmoitettua päätöksestään päättää tutkimus.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio päättää 4 artiklan mukaisen tutkimuksen täytäntöönpanosäädöksillä ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä, jos

Siirretään komissiolle valta antaa [15 -a (uusi)] artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä päättääkseen 4 artiklan mukaisen tutkimuksen ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä, jos

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Päätökselle, joka koskee tutkimuksen päättämistä 2 kohdan mukaisesti, on annettava perustelut ja se on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.  Päätökselle, joka koskee tutkimuksen päättämistä 2 kohdan mukaisesti, on annettava perustelut ja se on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio perustelee päätöksensä myös Euroopan parlamentin toimivaltaisille valiokunnille.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

13 artikla

13 artikla

Korjaustoimenpiteet

Korjaustoimenpiteet

1.  Rajoittamatta 12 artiklan 1 kohdan soveltamista ja lukuun ottamatta 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tapausta komissio ottaa täytäntöönpanosäädöksillä käyttöön korjaustoimenpiteitä, jos 4 artiklan mukaisessa tutkimuksessa määritetään, että kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön käyttöön ottama kilpailuun vaikuttava käytäntö on aiheuttanut asianomaiselle unionin lentoliikenteen harjoittajalle vahinkoa tai vahingon uhkaa. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

1.  Rajoittamatta 12 artiklan 1 kohdan soveltamista ja lukuun ottamatta 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tapausta komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritellään korjaustoimenpiteitä, jos 4 artiklan mukaisessa tutkimuksessa määritetään, että kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön käyttöön ottama kilpailua vääristävä käytäntö on aiheuttanut asianomaiselle unionin lentoliikenteen harjoittajalle vahinkoa tai vahingon uhkaa. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut korjaustoimenpiteet on määrättävä kilpailuun vaikuttavasta käytännöstä hyötyville kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajille, ja ne voivat olla muodoltaan jompikumpi seuraavista:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut korjaustoimenpiteet on määrättävä kilpailua vääristävästä käytännöstä hyötyville kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajille, ja ne voivat olla muodoltaan jompikumpi seuraavista:

a)  taloudelliset velvoitteet;

a)  taloudelliset velvoitteet;

b)   mikä tahansa vastaavan tai vähemmän arvoinen toimenpide.

b)  mikä tahansa vastaavan tai vähemmän arvoinen operatiivinen toimenpide.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut korjaustoimenpiteet eivät saa ylittää sitä mikä on tarpeen asianomaisille unionin lentoliikenteen harjoittajille aiheutuneen vahingon tai vahingon uhan korvaamiseksi. Tätä varten 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet voidaan rajata tietylle maantieteelliselle alueelle.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut korjaustoimenpiteet eivät saa ylittää sitä mikä on tarpeen asianomaisille unionin lentoliikenteen harjoittajille aiheutuneen vahingon korvaamiseksi tai asianomaisille unionin lentoliikenteen harjoittajille aiheutuneen vahingon uhan estämiseksi muuttumasta tosiasialliseksi vahingoksi. Tätä varten 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet voidaan rajata tietylle maantieteelliselle alueelle ja tietylle ajanjaksolle.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut korjaustoimenpiteet eivät saa johtaa siihen, että unioni tai asianomainen jäsenvaltio rikkoo ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksia tai asianomaisen kolmannen maan kanssa tehtyyn kauppasopimukseen sisältyviä ilmakuljetuspalvelujen tarjoamista koskevia määräyksiä.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut korjaustoimenpiteet eivät saa johtaa siihen, että unioni tai asianomainen jäsenvaltio rikkoo ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksia tai asianomaisen kolmannen maan kanssa tehtyyn kauppasopimukseen sisältyviä ilmakuljetuspalvelujen tarjoamista koskevia määräyksiä.

 

4 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen korjaustoimenpiteiden on liityttävä unionin ilmakuljetusmarkkinoiden asianmukaiseen toimivuuteen, eivätkä ne saa johtaa siihen, että jokin lentoliikenteen harjoittaja tai lentoliikenteen harjoittajien ryhmä saa aiheetonta etua.

 

4.  Kohdassa 1 tarkoitetut korjaustoimenpiteet voivat olla väliaikaisia, ja ne voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön, kun tutkimuksessa todetaan käytettävissä olevien tosiseikkojen perusteella, että vahingon uhka on olemassa, tai kun meneillään on monimutkainen tutkinta, jota ei ole vielä saatu päätökseen tai lopetettu.

5.  Jos tutkimuksen perusteella tehdään päätös 1 kohdassa tarkoitettujen korjaustoimenpiteiden käyttöönotosta, päätöksen mukana on oltava päätöksen perustelut, ja se on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5.  Jos tutkimuksen perusteella tehdään päätös 1 kohdassa tarkoitettujen korjaustoimenpiteiden käyttöönotosta, päätöksen mukana on oltava päätöksen perustelut, ja se on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 13 artiklassa tarkoitetut korjaustoimenpiteet on pidettävä voimassa vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kilpailuun vaikuttavan käytännön ja siitä johtuvan vahingon tai vahingon uhan olemassaolon vuoksi. Tätä varten sovelletaan 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistettua uudelleentarkastelumenettelyä.

1.  Edellä 13 artiklassa tarkoitetut korjaustoimenpiteet ovat voimassa vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kilpailua vääristävän käytännön ja siitä johtuvan vahingon tai vahingon uhan olemassaolon vuoksi. Tätä varten sovelletaan 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistettua uudelleentarkastelumenettelyä.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos olosuhteet sitä edellyttävät, korjaustoimenpiteiden jatkamista alkuperäisessä muodossaan voidaan tarkastella uudelleen joko komission tai valituksen tekijän aloitteesta taikka asianomaisen kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön perustellusta pyynnöstä.

2.  Jos olosuhteet sitä edellyttävät, korjaustoimenpiteiden jatkamista alkuperäisessä muodossaan voidaan tarkastella uudelleen joko komission tai kyseisen jäsenvaltion tai valituksen tekijän aloitteesta taikka asianomaisen kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön perustellusta pyynnöstä.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio kumoaa, muuttaa tai pitää voimassa, tapauksen mukaan, korjaustoimenpiteet täytäntöönpanosäädöksillä. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa [15 -a (uusi)] artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä kumotakseen tai pitääkseen voimassa korjaustoimenpiteet tai muuttaakseen niitä. Hyväksyessään tällaisia delegoituja säädöksiä komissio ottaa huomioon unionin edun.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [perussäädöksen voimaantulopäivä tai muu lainsäädäntövallan käyttäjien asettama päivä] … vuoden ajaksi 12 artiklassa ja 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän ... vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklassa ja 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevien 12 artiklan ja 14 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

15 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 b artikla

 

1.  Komissio esittää tapauskohtaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen perusteluineen tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta ottaen asianmukaisesti huomioon 6 artiklassa tarkoitettujen luottamuksellisten tietojen suojan. Kertomuksen on tarvittaessa sisällettävä tietoa korjaustoimenpiteiden soveltamisesta, tutkimusten päättämisestä ilman korjaustoimenpiteitä, meneillään olevista tutkimuksista, uudelleentarkasteluista ja yhteistyöstä jäsenvaltioiden, asianosaisten ja kolmansien maiden kanssa.

 

2.  Euroopan parlamentti voi kuukauden kuluessa komission kertomuksen esittämisestä kutsua komission asiasta vastaavan valiokuntansa erityiskokoukseen selvittämään tarkemmin tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä seikkoja.

 

3.  Komissio julkistaa kertomuksen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen esittämisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komission ehdotuksella pyritään korjaamaan asetuksella (EY) N:o 868/2004 säädetyn voimassa olevan lainsäädännön puutteita. Voimassa olevan lainsäädännön tarkoituksena oli puolustaa unionin lentoliikenteen harjoittajia kolmansien maiden epäoikeudenmukaisilta käytännöiltä, etenkin kun ei ole olemassa kansainvälisiä puitteita, joissa asetettaisiin lentoliikenteen harjoittajien välistä kilpailua sääntelevät edellytykset. Se ei kuitenkaan koskaan ollut tarkoituksenmukainen eikä sitä siksi käytetty, vaikka ilmailualan epäterveen kilpailun torjumiseen tarkoitetulle puolustusmekanismille olisikin tarvetta. Komissio on perustellusti todennut, että EU:n säännöt takaavat kaikille lentoliikenteen harjoittajille – niin eurooppalaisille kuin ulkopuolisillekin – samat oikeudet ja mahdollisuudet saada ilmakuljetuksiin liittyviä palveluja. Tilanne ei kuitenkaan aina ole sama Euroopan ulkopuolella, jossa syrjivillä käytännöillä ja tuilla voidaan antaa epäterveitä kilpailuetuja kyseisten kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajille.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää ehdotusta myönteisenä ja kannattaa sitä merkittävänä parannuksena asetukseen 868/2004 ja on samaa mieltä ehdotuksen tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Hän haluaa kuitenkin korostaa, että toimivasta puolustusmekanismista johtuvia korjaustoimenpiteitä olisi käytettävä, kun vaikutukset kohdistuvat useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon tai kun voimassa olevia kahdenvälisiä menettelyjä käytetään väärin. Näin ollen tässä mietinnössä otetaan käyttöön ainoastaan muutoksia, joissa korostetaan tarvetta asettaa etusijalle kahdenväliset ratkaisut ja joissa kuulemisprosessiin otetaan mukaan kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, kuten Euroopan parlamentti ja neuvosto lainsäätäjinä. Esittelijä pitää myös tärkeänä keskittyä enemmän lentoyhteyksien merkitykseen tutkimuksissa. Tässä asetuksessa unionin edun käsitettä olisi tarkasteltava erityisesti, kun päätetään korjaustoimenpiteiden soveltamisen tarpeellisuudesta silloin, kun kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajan havaitaan käyttäneen epäoikeudenmukaisia käytäntöjä.

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.2.2018)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta
(COM(2017)0289 – C8‑0183/2017 – 2017/0116(COD))

Valmistelija: Ramon Tremosa i Balcells

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Ilmailualalla on EU:n taloudessa elintärkeä asema. Se on merkittävä talouskasvun vauhdittaja, työpaikkojen synnyttäjä ja kaupankäynnin ja liikkuvuuden edistäjä. Viime vuosikymmenten aikana ilmakuljetuspalvelujen kasvu on parantanut huomattavasti sekä unionin sisäisten yhteyksien että unionin ja EU:n ulkopuolisten maiden välisten yhteyksien toimivuutta ja edistänyt merkittävästi unionin koko taloutta.

(1)  Ilmailualalla on EU:n taloudessa ja unionin kansalaisten jokapäiväisessä elämässä elintärkeä asema. Se on merkittävä talouskasvun vauhdittaja, työpaikkojen synnyttäjä ja kaupankäynnin sekä niin yritysten kuin kansalaistenkin yhteyksien ja liikkuvuuden edistäjä. Viime vuosikymmenten aikana ilmakuljetuspalvelujen kasvu on parantanut huomattavasti sekä unionin sisäisten yhteyksien että unionin ja EU:n ulkopuolisten maiden välisten yhteyksien toimivuutta ja edistänyt merkittävästi unionin koko taloutta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  EU:n ilmailualalla on noin 2 miljoonaa suoraa työpaikkaa, ja kansainvälisen ilmailun odotetaan kasvavan noin 5 prosenttia vuodessa vuoteen 2030 saakka.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Unionin olisi ehdottomasti suojeltava tehokkaasti taloutensa eri aloja ja työntekijöitä kaikelta kolmansista maista peräisin olevalta epäreilulta kilpailulta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Unionin lentoliikenteen harjoittajat ovat keskeisiä tekijöitä maailmanlaajuisessa verkostossa, joka yhdistää Euroopan sekä sisäisesti että muuhun maailmaan. Niiden olisi voitava kilpailla kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien kanssa toimintaympäristössä, jossa kilpailu on avointa ja tasapuolista kaikkien lentoliikenteen harjoittajien välillä. Tämä pitäisi osaltaan yllä olosuhteita, jotka edistävät unionin yhteyksien hyvää toimivuutta.

(2)  Unionin lentoliikenteen harjoittajat ovat keskeisiä tekijöitä maailmanlaajuisessa verkostossa, joka yhdistää Euroopan sekä sisäisesti että muuhun maailmaan. Niiden olisi voitava kilpailla kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien kanssa toimintaympäristössä, jossa kilpailu on avointa, tasapuolista ja oikeudenmukaista kaikkien lentoliikenteen harjoittajien välillä, ottaen huomioon työehtojen ja ympäristönsuojelun kaltaiset sääntelykysymykset. Tämä auttaisi suojelemaan unionin lentoyhtiöiden työpaikkoja ja kilpailukykyä ja pitäisi osaltaan yllä olosuhteita, jotka edistävät unionin yhteyksien hyvää toimivuutta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopassa on kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajille yli 500 miljoonaa mahdollista matkustajaa. Tämä liikenteen mahdollinen lisääntyminen olisi pidettävä mielessä neuvoteltaessa kattavista ilmailusopimuksista muun maailman kanssa unionin puolesta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Markkinoiden avaaminen ja hyvät yhteydet kytkeytyvät selvästi yhteen, sillä kilpailun vääristyminen siirtää liikennevirtoja. Kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajat haluavat ja niillä on tarve päästä kaikkien jäsenvaltioiden lentokentille, sillä niille on Euroopassa 500 miljoonan matkustajan potentiaaliset markkinat.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitettua Eurooppa-neuvostolle 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota Euroopan unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti komission olisi toteutettava perusteellinen arviointi eron vaikutuksista unionin tai sen jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliseen lentoliikenteeseen, jotta unioniin sijoittautuneiden lentoliikenteen harjoittajien ilmakuljetuspalveluille ja kuluttajille aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Tasapuolista kilpailua koskeviin lausekkeisiin sisältyvä taloudellinen avoimuus on olennainen osatekijä varmistettaessa tasapuoliset toimintaedellytykset unionin ja kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajille. Täysi avoimuus on myös keskeistä, jotta voidaan vahvistaa tai sulkea pois joillekin lentoyhtiöille väitetysti annetut tuet.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tasapuolinen kilpailu lentoliikenteen harjoittajien välillä voidaan varmistaa myös asianmukaisella unionin lainsäädännöllä, kuten neuvoston asetuksella (ETY) N:o 95/9320 ja neuvoston direktiivillä 96/97/EY21. Siltä osin kuin tasapuolinen kilpailu edellyttää unionin lentoliikenteen harjoittajien suojelemista tietyiltä kolmansien maiden tai kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien käyttöön ottamilta käytännöiltä, tätä kysymystä säännellään tällä hetkellä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 868/200422. Asetus (EY) N:o 868/2004 on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi mitä tulee sen taustalla olevaan yleiseen tasapuolisen kilpailun tavoitteeseen. Tämä johtuu erityisesti sen tietyistä säännöistä, jotka koskevat etenkin asianomaisten käytäntöjen (muiden kuin tukien) määritelmää sekä tutkimusten vireillepanolle ja suorittamiselle asetettuja vaatimuksia. Asetuksessa (EY) N:o 868/2004 ei myöskään säädetä erityisestä unionin sisäisestä menettelystä, joka koskisi niihin ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksiin sisältyviä velvoitteita, joiden osapuolena unioni on ja joiden tarkoituksena on varmistaa tasapuolinen kilpailu. Koska näiden ongelmien korjaamiseksi olisi tehtävä lukuisia merkittäviä muutoksia, asetus (EY) N:o 868/2004 on aiheellista korvata uudella säädöksellä.

(8)  Tasapuolinen kilpailu lentoliikenteen harjoittajien välillä voidaan varmistaa myös asianmukaisella unionin lainsäädännöllä, kuten neuvoston asetuksella (ETY) N:o 95/9320 ja neuvoston direktiivillä 96/97/EY21. Siltä osin kuin tasapuolinen kilpailu edellyttää unionin lentoliikenteen harjoittajien suojelemista tietyiltä kolmansien maiden tai kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien käyttöön ottamilta käytännöiltä, tätä kysymystä säännellään tällä hetkellä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N: o 868/200422. Asetus (EY) N:o 868/2004 on kuitenkin osoittautunut täysin tehottomaksi mitä tulee sen taustalla olevaan yleiseen tasapuolisen kilpailun tavoitteeseen. Tämä johtuu erityisesti sen tietyistä säännöistä, jotka koskevat etenkin asianomaisten käytäntöjen (muiden kuin tukien) määritelmää sekä tutkimusten vireillepanolle ja suorittamiselle asetettuja vaatimuksia. Asetuksessa (EY) N:o 868/2004 ei myöskään säädetä erityisestä unionin sisäisestä menettelystä, joka koskisi niihin ilmakuljetus- tai lentoliikennesopimuksiin sisältyviä velvoitteita, joiden osapuolena unioni on ja joiden tarkoituksena on varmistaa tasapuolinen kilpailu. Koska näiden ongelmien korjaamiseksi olisi tehtävä lukuisia merkittäviä muutoksia, asetus (EY) N:o 868/2004 on aiheellista korvata uudella säädöksellä.

__________________

__________________

20 Neuvoston asetus (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 14, 22.1.1993, s. 1).

20 Neuvoston asetus (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 14, 22.1.1993, s. 1).

21 Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla (EYVL L 272, 25.10.1996, s. 36).

21 Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla (EYVL L 272, 25.10.1996, s. 36).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 868/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta (EUVL L 162, 30.4.2004, s.1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 868/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 1).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Tasapuolista kilpailua koskevissa lausekkeissa olisi tärkeää vaatia täydellistä taloudellista avoimuutta, jotta voidaan taata tasapuolinen kilpailu unionin ulkoisissa ilmailusuhteissa, varmistaa vastavuoroisuus ja poistaa epäreilut käytännöt ja myös joidenkin kolmansien maiden lentoyhtiöille väitetysti annetut tuet ja valtiontuet, jotka voisivat vääristää markkinoita. Tällaista avoimuutta tarvitaan, jotta komissio voi tehdä myönteisen tai kielteisen päätöksen väitetyistä tuista.

Perustelu

Tarvitaan tehokasta, oikeasuhteista ja varoittavaa lainsäädäntöä, jotta voidaan ylläpitää olosuhteita, jotka edistävät unionin yhteyksien hyvää toimivuutta ja varmistavat tasapuolisen kilpailun kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien kanssa. Tätä varten komissiolle olisi annettava toimivalta suorittaa tutkimus ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava käytettävissä joko silloin, kun sopimukseen, jossa unioni on osapuolena, perustuvia velvoitteita rikotaan, tai silloin, kun kilpailuun vaikuttavat käytännöt aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vahinkoa unionin lentoliikenteen harjoittajille.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tarvitaan tehokasta, oikeasuhteista ja varoittavaa lainsäädäntöä, jotta voidaan ylläpitää olosuhteita, jotka edistävät unionin yhteyksien hyvää toimivuutta ja varmistavat tasapuolisen kilpailun kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien kanssa. Tätä varten komissiolle olisi annettava toimivalta suorittaa tutkimus ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava käytettävissä joko silloin, kun sopimukseen, jossa unioni on osapuolena, perustuvia velvoitteita rikotaan tai silloin, kun kilpailuun vaikuttavat käytännöt aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vahinkoa unionin lentoliikenteen harjoittajille.

(9)  Tarvitaan tehokasta, oikeasuhteista ja varoittavaa lainsäädäntöä, jotta voidaan ylläpitää olosuhteita, jotka edistävät unionin yhteyksien hyvää toimivuutta ja varmistavat tasapuolisen kilpailun kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien kanssa, mikä auttaa turvaamaan työpaikkoja unionin lentoyhtiöissä. Tätä varten komissiolle olisi annettava toimivalta suorittaa tutkimus ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava käytettävissä joko silloin, kun sopimukseen, jossa unioni on osapuolena, perustuvia velvoitteita rikotaan tai silloin, kun kilpailuun vaikuttavat käytännöt aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vahinkoa unionin lentoliikenteen harjoittajille.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Jos kyseessä oleva lentoliikenne kuuluu jäsenvaltion kolmannen maan kanssa tekemän kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen piiriin, on tärkeää, että komissio voi käynnistää tutkimuksia ja toteuttaa tarvittaessa korjaustoimenpiteitä ennen kuin käytetään jäsenvaltion kolmannen maan kanssa tekemän kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen mukaista riitojenratkaisumekanismia. Sääntelyn tehokkuuden varmistamiseksi komission olisi voitava käynnistää tutkimuksia ja toteuttaa korjaustoimenpiteitä riippumatta siitä, aikooko asianomainen jäsenvaltio puuttua kilpailuun vaikuttavaan käytäntöön kolmannen maan kanssa tekemänsä kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen puitteissa.

Perustelu

Tämän kohdan tarkoituksena on välttää tapaukset, joissa jäsenvaltiot tahallisesti tai tahattomasti estävät unionia toimimasta viivyttämällä merkittävästi kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen mukaista riitojenratkaisumekanismia. Tämän seurauksena kilpailuun vaikuttavat käytännöt jatkuisivat, jolloin unionin lentoliikenteen harjoittajille aiheutuva vahinko kasvaisi väistämättä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Samaan tapaan kuin muissa unionin kaupan suojatoimissa sääntelyn tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää, että komissio voi käynnistää menettelyjä sellaisen valituksen perusteella, jossa esitetään alustavaa näyttöä vahingon uhasta.

Perustelu

Vahingon uhan käsite on keskeinen tämänkaltaisessa kaupan suojatoimessa. Sääntelyn on mahdollistettava menettelyn aloittaminen, jos on olemassa näyttöä siitä, että kolmas maa tai kolmannen maan yhteisö harjoittaa tai aikoo harjoittaa käytäntöjä, joista väistämättä aiheutuisi vahinkoa unionin lentoliikenteen harjoittajalle.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Menettelyä ei pitäisi käynnistää tai se olisi saatettava päätökseen ilman tämän asetuksen mukaisia korjaustoimenpiteitä, jos niiden käyttöönotto olisi unionin edun vastaista, kun otetaan huomioon niiden vaikutus muihin henkilöihin, eritoten kuluttajiin tai yrityksiin unionissa. Menettely olisi saatettava päätökseen ilman toimenpiteitä myös silloin, kun tällaisten toimenpiteiden käyttöönottoa koskevat edellytykset eivät täyty tai eivät enää täyty.

(15)  Menettely olisi voitava saattaa päätökseen ilman tämän asetuksen mukaisia korjaustoimenpiteitä, jos niiden käyttöönotto olisi unionin edun vastaista, kun otetaan huomioon niiden vaikutus muihin henkilöihin, eritoten kuluttajiin tai yrityksiin unionissa. Menettely olisi saatettava päätökseen ilman toimenpiteitä myös silloin, kun tällaisten toimenpiteiden käyttöönottoa koskevat edellytykset eivät täyty tai eivät enää täyty.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tutkimus on pantava vireille jäsenvaltion, unionin lentoliikenteen harjoittajan tai unionin lentoliikenteen harjoittajien yhteenliittymän 2 kohdan mukaisen kirjallisen valituksen johdosta tai komission omasta aloitteesta, jos on olemassa alustavaa näyttöä jommastakummasta seuraavista:

1.  Tutkimus on pantava vireille jäsenvaltion, Euroopan parlamentin, unionin lentoliikenteen harjoittajan tai unionin lentoliikenteen harjoittajien yhteenliittymän 2 kohdan mukaisen kirjallisen valituksen johdosta, kansallisen kuluttajajärjestön aloitteesta tai komission omasta aloitteesta, jos on olemassa kohtuullisia ja näyttöön perustuvia viitteitä jommastakummasta seuraavista:

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valituksessa on esitettävä alustavaa näyttöä jommastakummasta 1 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta.

2.  Valituksessa on esitettävä kohtuullisia ja näyttöön perustuvia viitteitä jommastakummasta 1 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio voi päättää olla panematta tutkimusta vireille, jos 10 tai 13 artiklan mukaisten toimenpiteiden käyttöönotto olisi vastoin unionin etua tai jos komissio katsoo, ettei valituksessa esitetyissä tosiseikoissa nosteta esiin järjestelmässä olevaa ongelmaa eivätkä ne vaikuta merkittävästi yhteen tai useampaan unionin lentoliikenteen harjoittajaan.

4.  Komissio voi päättää olla panematta tutkimusta vireille, jos se katsoo, ettei valituksessa esitetyissä tosiseikoissa nosteta esiin järjestelmässä olevaa ongelmaa eivätkä ne vaikuta merkittävästi yhteen tai useampaan unionin lentoliikenteen harjoittajaan.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos esitetty näyttö ei riitä 1 kohdan tarkoituksiin, komissio ilmoittaa valituksen tekijälle tästä riittämättömyydestä 60 päivän kuluessa valituksen tekopäivästä. Valituksen tekijällä on 30 päivää aikaa esittää lisätodisteita. Jos valituksen tekijä ei esitä lisätodisteita asetetussa määräajassa, komissio voi päättää olla panematta tutkimusta vireille.

5.  Jos esitetty näyttö ei riitä 1 kohdan tarkoituksiin, komissio ilmoittaa valituksen tekijälle tästä riittämättömyydestä 30 päivän kuluessa valituksen tekopäivästä. Valituksen tekijällä on 30 päivää aikaa esittää lisätodisteita. Jos valituksen tekijä ei esitä lisätodisteita asetetussa määräajassa, komissio voi päättää olla panematta tutkimusta vireille.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio päättää tutkimuksen vireillepanosta 1 kohdan mukaisesti 6 kuukauden kuluessa valituksen jättämisestä.

6.  Komissio päättää tutkimuksen vireillepanosta 1 kohdan mukaisesti kuukauden kuluessa valituksen jättämisestä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  onko kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön käyttöön ottama kilpailuun vaikuttava käytäntö aiheuttanut vahinkoa tai vahingon uhkaa asianomaiselle unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille.

b)  onko kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön käyttöön ottama kilpailuun vaikuttava käytäntö aiheuttanut vahinkoa tai vahingon uhkaa asianomaiselle unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille tai onko kilpailua rajoittavalla säännönvastaisella toiminnalla ollut kielteinen vaikutus sisämarkkinoihin.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tarpeen vaatiessa komissio voi suorittaa tutkimuksia asianomaisen kolmannen maan alueella edellyttäen, että asianomaisen kolmannen maan viranomaisille ja asianomaiselle kolmannen maan yhteisölle on virallisesti tiedotettu asiasta ja ne ovat antaneet tähän suostumuksensa.

5.  Tarpeen vaatiessa komissio voi suorittaa tutkimuksia asianomaisen kolmannen maan tai muun kolmannen maan alueella edellyttäen, että asianomaisen kolmannen maan viranomaisille ja asianomaiselle kolmannen maan yhteisölle on virallisesti tiedotettu asiasta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Valituksen tekijät, asianosaiset, asianomaiset jäsenvaltiot ja kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön edustajat voivat tutustua kaikkeen komission saataville asetettuun tietoon, lukuun ottamatta komission ja hallintoelinten käyttöön tarkoitettuja sisäisiä asiakirjoja, mikäli nämä tiedot eivät ole 6 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja ja ne ovat esittäneet kirjallisen tutustumispyynnön komissiolle.

7.  Valituksen tekijät, asianosaiset, asianomaiset jäsenvaltiot, Euroopan parlamentin asiasta vastaavat valiokunnat ja kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön edustajat voivat tutustua kaikkeen komission saataville asetettuun tietoon, lukuun ottamatta komission ja hallintoelinten käyttöön tarkoitettuja sisäisiä asiakirjoja, mikäli nämä tiedot eivät ole 6 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja ja ne ovat esittäneet kirjallisen tutustumispyynnön komissiolle.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tarvittavien tietojen saanti evätään tai niitä ei muutoin toimiteta asianmukaisessa määräajassa tai jos tutkimusta merkittävästi vaikeutetaan, päätelmät on tehtävä saatavilla olevien tosiasioiden perusteella. Jos komissio havaitsee, että on toimitettu vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon.

Jos tarvittavien tietojen saanti evätään tai niitä ei muutoin toimiteta asianmukaisessa määräajassa, jos asianomainen kolmas maa ei ole antanut pääsyä alueelleen tutkimusten suorittamista varten tai jos tutkimusta merkittävästi vaikeutetaan, päätelmät on tehtävä saatavilla olevien tosiasioiden perusteella. Jos komissio havaitsee, että on toimitettu vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Menettely on saatava päätökseen kahden vuoden kuluessa. Tätä aikaa voidaan jatkaa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

1.  Menettely on saatava päätökseen 18 kuukauden kuluessa tutkimuksen vireille panemisesta. Tätä aikaa voidaan jatkaa vahvistetun määräajan puitteissa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kiireellisissä tapauksissa, kuten tilanteissa, joissa on olemassa unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille aiheutuvan välittömän ja peruuttamattoman vahingon riski, menettely voidaan lyhentää yhteen vuoteen.

2.  Kiireellisissä tapauksissa, kuten tilanteissa, joissa on olemassa unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille aiheutuvan välittömän ja peruuttamattoman vahingon riski, menettely voidaan lyhentää enintään kuuteen kuukauteen.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi keskeyttää menettelyn, jos asianomainen kolmas maa tai kolmannen maan yhteisö on ryhtynyt päättäväisesti poistamaan, tapauksen mukaan,

3.  Vain komissio voi keskeyttää menettelyn, ja vahinkoa kärsineillä osapuolilla on oikeus hakea muutosta, jos asianomainen kolmas maa tai kolmannen maan yhteisö on ryhtynyt päättäväisesti poistamaan, tapauksen mukaan,

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Unionin lentoliikenteen harjoittajat voivat hakea muutosta komission päätökseen menettelyn keskeyttämisestä. Tämä on tehtävä 20 päivän kuluessa komission ilmoitettua päätöksestään keskeyttää menettely.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos sovellettavien kansainvälisten velvoitteiden rikkomista tai kilpailuun vaikuttavaa käytäntöä taikka unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille aiheutuvaa vahinkoa tai vahingon uhkaa ei ole poistettu kohtuullisen ajan kuluessa, komissio voi jatkaa menettelyä.

4.  Jos sovellettavien kansainvälisten velvoitteiden rikkomista tai kilpailuun vaikuttavaa käytäntöä taikka unionin lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille aiheutuvaa vahinkoa tai vahingon uhkaa ei ole poistettu kohtuullisen ajan kuluessa, komissio jatkaa menettelyä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio päättää 4 artiklan mukaisen tutkimuksen täytäntöönpanosäädöksillä ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä seuraavissa tapauksissa:

Siirretään komissiolle valta antaa [A] artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen tarkistamiseksi päättämällä 4 artiklan mukainen tutkimus ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  asianomaisten unionin lentoliikenteen harjoittajien tilanne, erityisesti esimerkiksi vuorotiheys, kapasiteetin käyttöaste, verkostovaikutus, myynti, markkinaosuus, voitot, pääoman tuotto, investoinnit ja työllisyys;

a)  asianomaisten unionin lentoliikenteen harjoittajien tilanne, erityisesti esimerkiksi vuorotiheys, kapasiteetin käyttöaste, verkostovaikutus, myynti, markkinaosuus, voitot, pääoman tuotto, ympäristönsuojelu, investoinnit ja työllisyys;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  asianomaisten unionin lentoliikenteen harjoittajien tilanteen ennakoitava kehitys, erityisesti vuorotiheys, kapasiteetin käyttöaste, verkostovaikutus, myynti, markkinaosuus, voitot, pääoman tuotto, investoinnit ja työllisyys;

a)  asianomaisten unionin lentoliikenteen harjoittajien tilanteen ennakoitava kehitys, erityisesti vuorotiheys, kapasiteetin käyttöaste, verkostovaikutus, myynti, markkinaosuus, voitot, pääoman tuotto, ympäristönsuojelu, investoinnit ja työllisyys;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos valitus peruutetaan, komissio voi päättää tutkimuksen ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä.

1.  Jos valitus peruutetaan, vain komissio voi päättää tutkimuksen ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä. Unionin lentoliikenteen harjoittajat voivat hakea muutosta komission päätökseen tutkimuksen päättämisestä. Muutoksenhaku on tehtävä 30 päivän kuluessa komission ilmoitettua päätöksestään päättää tutkimus.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio päättää 4 artiklan mukaisen tutkimuksen täytäntöönpanosäädöksillä ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä, jos

Siirretään komissiolle valta antaa [A] artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen tarkistamiseksi päättämällä 4 artiklan mukainen tutkimus ottamatta käyttöön korjaustoimenpiteitä, jos

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  komissio päättelee, että korjaustoimenpiteiden käyttöönotto 13 artiklan mukaisesti olisi unionin edun vastaisia;

b)  komissio päättelee Euroopan parlamenttia kuultuaan, että korjaustoimenpiteiden käyttöönotto 13 artiklan mukaisesti olisi unionin edun vastaista. Komissio arvioi unionin edun kuultuaan kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä, myös unionin lentoyhtiöitä;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa

Viiteasiakirjat

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

15.6.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ramon Tremosa i Balcells

5.10.2017

Valiokuntakäsittely

4.12.2017

24.1.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Alberto Cirio

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

50

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/ NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa

Viiteasiakirjat

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.6.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Markus Pieper

30.6.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.1.2018

20.2.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

9

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Gilles Lebreton

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.3.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gilles Lebreton, Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

9

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 13. huhtikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö