IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004

28.3.2018 - (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Markus Pieper


Postupak : 2017/0116(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0125/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0125/2018
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183 – 2017/0116(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0289),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0183/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. siječnja 2018.[1],

–  nakon savjetovanja s Europskim odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0125/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Zrakoplovstvo je ključno za gospodarstvo Unije. Snažan je pokretač gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta, trgovine i mobilnosti. U posljednjim je desetljećima rast usluga zračnog prijevoza znatno pridonio poboljšanju povezanosti unutar Unije i s trećim zemljama te čini snažan pokretač cjelokupnog gospodarstva Unije.

(1)  Zrakoplovstvo je ključno za gospodarstvo Unije i svakodnevni život njezinih građana jer je jedan od najuspješnijih i najdinamičnijih sektora europskog gospodarstva. Snažan je pokretač gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta, trgovine i turizma, kao i povezanosti i mobilnosti poslovnih subjekata i građana, posebno unutar područja Unije i među njima. Posljednjih je desetljeća rast usluga zračnog prijevoza znatno pridonio poboljšanju povezanosti unutar Unije i s trećim zemljama te je snažan pokretač cjelokupnog gospodarstva Unije.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  U europskom zrakoplovnom sektoru postoji oko dva milijuna izravnih radnih mjesta, a do 2030. očekuje se rast međunarodnog zračnog prometa za otprilike 5 % godišnje.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  Unija treba ponajprije učinkovito štititi različite sektore svojeg gospodarstva i svoje radnike od svih praksi nepoštenog tržišnog natjecanja koje dolaze iz trećih zemalja.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Zračni prijevoznici Unije u središtu su globalne mreže koja Europu povezuje unutar njezinih granica i s ostatkom svijeta. Njima bi trebalo biti omogućeno natjecanje sa zračnim prijevoznicima trećih zemalja u okruženju otvorenog i poštenog tržišnog natjecanja među svim zračnim prijevoznicima. Time bi se pridonijelo održavanju uvjeta kojima se omogućuje visoka razina povezanosti Unije.

(2)  Zračni prijevoznici Unije u središtu su globalne mreže koja Europu povezuje unutar njezinih granica i s ostatkom svijeta. Njima bi trebalo biti omogućeno natjecanje sa zračnim prijevoznicima trećih zemalja u okružju otvorenog i poštenog tržišnog natjecanja. To je nužno kako bi se održali uvjeti kojima se omogućuje visoka razina povezanosti Unije te kako bi se osigurali transparentnost, jednaki uvjeti za sve i daljnja konkurentnost zračnih prijevoznika Unije, kao i visoka razina kvalitetnih radnih mjesta u europskoj zrakoplovnoj industriji.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Europa je prostor s više od 500 milijuna potencijalnih putnika za zračne prijevoznike trećih zemalja. To potencijalno povećanje prometa treba imati na umu pri pregovorima o sveobuhvatnim sporazumima o zračnom prijevozu s ostatkom svijeta o čijem se sklapanju pregovara u ime Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Pošteno tržišno natjecanje važno je opće načelo pri obavljanju usluga međunarodnog zračnog prijevoza. To je načelo posebno potvrđeno Konvencijom o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu („Čikaška konvencija”) u čijoj je preambuli istaknuta potreba da usluge međunarodnog zračnog prijevoza budu uspostavljene na temelju „izjednačenih mogućnosti”. U članku 44. Čikaške konvencije navedeno je i da je cilj Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva („ICAO”) poticanje razvoja međunarodnog zračnog prometa i to „osiguravanjem primjerenih mogućnosti sudjelovanja zrakoplovnih tvrtki svake države ugovornice u međunarodnom zračnom prometu” i „izbjegavanjem diskriminacije među državama ugovornicama”.

(3)  U kontekstu povećanog tržišnog natjecanja među akterima zračnog prijevoza na svjetskoj razini, pošteno tržišno natjecanje neizbježno je opće načelo pri obavljanju usluga međunarodnog zračnog prijevoza. To je načelo posebno potvrđeno Konvencijom o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu („Čikaška konvencija”) u čijoj je preambuli istaknuta potreba da usluge međunarodnog zračnog prijevoza budu uspostavljene na temelju „izjednačenih mogućnosti”. U članku 44. Čikaške konvencije navedeno je i da je cilj Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva („ICAO”) poticanje razvoja međunarodnog zračnog prometa i to „osiguravanjem primjerenih mogućnosti sudjelovanja zrakoplovnih tvrtki svake države ugovornice u međunarodnom zračnom prometu” i „izbjegavanjem diskriminacije među državama ugovornicama”.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Otvaranje tržišta i povezanost jasno su povezani jer narušavanje tržišnog natjecanja dovodi do promjene prometnih tokova. Zračni prijevoznici trećih zemalja žele i trebaju pristup zračnim lukama u svim državama članicama jer je za njih europski kontinent potencijalno tržište s 500 milijuna putnika.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Međutim, unatoč stalnim naporima nekih trećih zemalja i Unije, načela poštenog tržišnog natjecanja još uvijek nisu definirana posebnim multilateralnim pravilima, ni u okviru ICAO-a ni u okviru sporazuma Svjetske trgovinske organizacije („WTO”), iz čijih su područja primjene uglavnom isključene usluge zračnog prijevoza19.

(5)  Međutim, unatoč stalnim naporima Unije i nekih trećih zemalja načela poštenog tržišnog natjecanja još nisu definirana posebnim multilateralnim pravilima, ni u okviru ICAO-a ni u okviru sporazuma Svjetske trgovinske organizacije („WTO”), iz čijih su područja primjene uglavnom isključene usluge zračnog prijevoza19.

_________________

_________________

19 Sporazum iz Marakeša, Prilog 1.B – Opći sporazum o trgovini uslugama (GATS), Prilog o uslugama zračnog prijevoza.

19 Sporazum iz Marakeša, Prilog 1.B – Opći sporazum o trgovini uslugama (GATS), Prilog o uslugama zračnog prijevoza.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  S obzirom na obavijest Ujedinjene Kraljevine Europskom Vijeću od 29. ožujka 2017. u kojoj je priopćila svoju namjeru da se povuče iz Europske unije u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji, Komisija bi trebala provesti temeljitu procjenu posljedica tog povlačenja na zračni promet između Unije ili njezinih država članica i Ujedinjene Kraljevine kako bi se što manje narušile usluge zračnog prometa za zračne prijevoznike sa sjedištem u Uniji i za potrošače.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Pošteno tržišno natjecanje između zračnih prijevoznika trebalo bi se po mogućnosti rješavati u okviru sporazuma o zračnom prometu ili zračnom prijevozu s trećim zemljama. Međutim, u većini sporazuma o zračnom prometu ili zračnom prijevozu sklopljenih između Unije ili njezinih država članica ili oboje, s jedne strane, i trećih zemalja, s druge strane, do sada nisu predviđena odgovarajuća pravila. Trebalo bi se jače zauzeti i u pregovorima o uključivanju klauzula o poštenom tržišnom natjecanju u postojeće i buduće sporazume o zračnom prometu ili zračnom prijevozu s trećim zemljama.

(7)  Pošteno tržišno natjecanje među zračnim prijevoznicima trebalo bi se po mogućnosti ponajprije rješavati u okviru sporazuma o zračnom prometu ili zračnom prijevozu s trećim zemljama. Međutim, u većini sporazuma o zračnom prometu ili zračnom prijevozu sklopljenih između Unije ili njezinih država članica ili oboje, s jedne strane, i trećih zemalja, s druge strane, do sada nisu predviđena odgovarajuća pravila. Trebalo bi se bez odgode jače zauzeti i u pregovorima o uključivanju klauzula o poštenom tržišnom natjecanju u postojeće i buduće sporazume o zračnom prometu ili zračnom prijevozu s trećim zemljama.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Sporazumi u zrakoplovstvu i ova Uredba trebali bi biti komplementarni i olakšavati dijalog s dotičnom trećom zemljom radi učinkovitog rješavanja sporova i ponovne uspostave poštenog tržišnog natjecanja. Ako bilateralni sporazumi o zračnom prometu ili zračnom prijevozu s trećim zemljama sadrže klauzule o poštenom tržišnom natjecanju ili slične odredbe, iscrpni postupci rješavanja sporova predviđeni takvim međunarodnim sporazumima ne bi trebali biti preduvjet za započinjanje postupka u skladu s ovom Uredbom i ne bi trebali Komisiji oduzeti pravo na pokretanje ispitnog postupka radi osiguravanja komplementarnosti između ove Uredbe i bilateralnih sporazuma.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)  Kad god je to potrebno zbog učinkovitih, razmjernih i odvraćajućih razloga ili kad se na temelju dostupnih činjenica utvrdi da postoji opasnost od štete, te također u slučaju složenog ispitnog postupka koji je u tijeku, trebalo bi biti moguće prije završetka postupka poduzeti privremene kompenzacijske mjere.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.c)  Pozdravlja se inicijativa za pregovore o sporazumima o zračnom prijevozu na razini Unije te bilateralnim sporazumima o sigurnosti zračnog prijevoza s trećim zemljama koje predstavljaju tržišta u usponu i strateška tržišta (kao što su Kina, Japan, ASEAN, Turska, Katar, UAE, Armenija, Meksiko, Bahrein, Kuvajt, Oman i Saudijska Arabija) te se potiču konstruktivni pregovori. Sve strane trebaju pravilno provesti i primijeniti nove sporazume te u njih trebaju uvrstiti klauzulu o poštenom tržišnom natjecanju na temelju međunarodnih normi (kao što su one koje su uspostavili ICAO i Međunarodna organizacija rada). Komisija i Vijeće pozivaju se da u skladu s člankom 218. UFEU-a u cijelosti uključe Parlament u sve faze pregovora.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Pošteno tržišno natjecanje između zračnih prijevoznika može se osigurati i odgovarajućim zakonodavstvom Unije, kao što su Uredba Vijeća (EEZ) br. 95/9320 i Direktiva Vijeća 96/97/EZ21. U pogledu mjere u kojoj pošteno tržišno natjecanje pretpostavlja zaštitu zračnih prijevoznika Unije od određenih praksi trećih zemalja ili prijevoznika iz trećih zemalja, trenutačno se to pitanje rješava Uredbom (EZ) br. 868/2004 Europskog parlamenta i Vijeća22. Međutim, Uredba (EZ) br. 868/2004 pokazala se nedovoljno učinkovitom s obzirom na to da je njezin osnovni cilj pošteno tržišno natjecanje. Tomu su razlog određena pravila te Uredbe, posebno u pogledu definicije predmetnih praksi, osim subvencioniranja, te u pogledu zahtjeva za pokretanje i provođenje ispitnih postupaka. Osim toga, Uredbom (EZ) br. 868/2004 nije predviđen poseban unutarnji postupak Unije u pogledu obveza iz sporazuma o zračnom prometu ili zračnom prijevozu čija je Unija stranka i čija je svrha osigurati pošteno tržišno natjecanje. S obzirom na broj i važnost izmjena koje bi bile potrebne za rješavanje tih pitanja, primjereno je zamijeniti Uredbu (EZ) br. 868/2004 novim aktom.

(8)  Pošteno tržišno natjecanje među zračnim prijevoznicima može se osigurati i odgovarajućim zakonodavstvom Unije, kao što su Uredba Vijeća (EEZ) br. 95/9320 i Direktiva Vijeća 96/97/EZ21. U pogledu mjere u kojoj pošteno tržišno natjecanje pretpostavlja zaštitu zračnih prijevoznika Unije od određenih praksi trećih zemalja ili prijevoznika iz trećih zemalja trenutačno se to pitanje rješava Uredbom (EZ) br. 868/2004 Europskog parlamenta i Vijeća22. Međutim, Uredba (EZ) br. 868/2004 pokazala se neučinkovitom s obzirom na to da je njezin osnovni cilj pošteno tržišno natjecanje. Tomu su razlog određena pravila te Uredbe, posebno u pogledu definicije predmetnih praksi, osim subvencioniranja, te u pogledu zahtjeva za pokretanje i provođenje ispitnih postupaka. Osim toga, Uredbom (EZ) br. 868/2004 nije predviđen poseban unutarnji postupak Unije u pogledu obveza iz sporazuma o zračnom prometu ili zračnom prijevozu čija je Unija stranka i čija je svrha osigurati pošteno tržišno natjecanje. S obzirom na broj i važnost izmjena koje bi bile potrebne za rješavanje tih pitanja primjereno je zamijeniti Uredbu (EZ) br. 868/2004 novim aktom.

_________________

_________________

20 Uredba Vijeća (EEZ) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (SL L 14, 22.1.1993., str. 1.)

20 Uredba Vijeća (EEZ) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (SL L 14, 22.1.1993., str. 1.)

21 Direktiva Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice (SL L 272, 25.10.1996., str. 36.)

21 Direktiva Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice (SL L 272, 25.10.1996., str. 36.)

22 Uredba (EZ) br. 868/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zaštiti od subvencija i nepravednih praksi određivanja cijena koje uzrokuju štetu zračnim prijevoznicima Zajednice koji pružaju usluge zračnog prijevoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL L 162, 30.4.2004., str. 1.).

22 Uredba (EZ) br. 868/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zaštiti od subvencija i nepravednih praksi određivanja cijena koje uzrokuju štetu zračnim prijevoznicima Zajednice koji pružaju usluge zračnog prijevoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL L 162, 30.4.2004., str. 1.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Učinkoviti, proporcionalni i odvraćajući propisi i dalje su potrebni za održavanje uvjeta kojima se omogućuje visoka razina povezanosti Unije i za osiguranje poštenog tržišnog natjecanja sa zračnim prijevoznicima trećih zemalja. U tu bi svrhu Komisiji trebalo dodijeliti ovlasti za provođenje ispitnog postupka i, prema potrebi, poduzimanje mjera. Takve bi mjere trebale biti dostupne u slučaju kršenja odgovarajućih obveza iz sporazuma čija je Unija stranka ili u slučaju kada prakse koje utječu na tržišno natjecanje uzrokuju štetu ili opasnost od štete zračnim prijevoznicima Unije.

(9)  Konkurentnost zrakoplovnog sektora Unije ovisi o konkurentnosti svakog dijela vrijednosnog lanca u zrakoplovstvu i može se održati samo komplementarnim skupom politika. Unija bi trebala sudjelovati u konstruktivnom dijalogu s trećim zemljama kako bi se pronašla osnova za pošteno tržišno natjecanje. U tom pogledu učinkoviti, proporcionalni i odvraćajući propisi i dalje su potrebni za održavanje uvjeta kojima se omogućuje visoka razina povezanosti Unije i za osiguravanje poštenog tržišnog natjecanja sa zračnim prijevoznicima trećih zemalja, čime se čuvaju radna mjesta zračnih prijevoznika Unije. U tu bi svrhu Komisiji trebalo dodijeliti učinkovite ovlasti za provođenje ispitnog postupka i, prema potrebi, poduzimanje prijelaznih ili trajnih mjera. Takve bi mjere trebale biti dostupne u slučaju kršenja odgovarajućih obveza iz sporazuma čija je Unija stranka ili kada prakse kojima se narušava tržišno natjecanje prouzročuju štetu ili opasnost od štete zračnim prijevoznicima Unije.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi Komisija bila odgovarajuće obaviještena o mogućim elementima kojima se opravdava pokretanje ispitnog postupka, svaka država članica, zračni prijevoznik Unije ili udruženje zračnih prijevoznika Unije trebali bi imati pravo na podnošenje pritužbe.

(11)  Kako bi Komisija bila na odgovarajući način obaviještena o mogućim elementima kojima se opravdava pokretanje ispitnog postupka, svaka država članica, zračni prijevoznik Unije ili udruženje zračnih prijevoznika Unije trebali bi imati pravo na podnošenje pritužbe koju treba podnijeti u razumnom roku kako za europske zračne prijevoznike ne bi nastali gubici.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  U interesu učinkovite regulacije i analogno ostalim instrumentima trgovinske zaštite Unije ključno je da Komisija može pokrenuti postupak na temelju pritužbe uz predočenje dokaza prima facie o opasnosti od štete.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Važno je osigurati da se ispitni postupak može proširiti na najveći mogući broj relevantnih elemenata. U tu bi svrhu, pod uvjetom da predmetna treća zemlja i subjekt iz treće zemlje na to pristanu, Komisiji trebalo omogućiti provođenje ispitnih postupaka u trećim zemljama. Iz istog bi razloga i u istu svrhu države članice trebalo obvezati da Komisiji pruže potporu koliko god mogu. Komisija bi ispitni postupak trebala zaključiti na temelju najboljih dostupnih dokaza.

(12)  Važno je osigurati da se ispitni postupak može proširiti na najveći mogući broj relevantnih elemenata. U tu bi svrhu, u suradnji s predmetnom trećom zemljom i subjektom iz treće zemlje, Komisiji trebalo omogućiti provođenje ispitnih postupaka u trećim zemljama. Iz istog bi razloga i u istu svrhu države članice trebalo obvezati da Komisiji pruže potporu koliko god mogu. Komisija bi ispitni postupak trebala zaključiti nakon prikupljanja svih potrebnih informacija od relevantnih dionika i na temelju najboljih dostupnih dokaza.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Ako se ispitni postupak Komisije odnosi na operacije obuhvaćene sporazumom o zračnom prometu ili zračnom prijevozu s trećom zemljom čija Unija nije stranka, potrebno je osigurati da je Komisija u potpunosti upoznata sa svim postupcima koje predmetna država članica namjerava provesti ili provodi na temelju tog sporazuma, a koji se odnose na situaciju koja je predmet ispitnog postupka Komisije. Stoga bi države članice trebalo obvezati da o tome obavješćuju Komisiju.

(13)  Ako se ispitni postupak Komisije odnosi na operacije obuhvaćene sporazumom o zračnom prometu ili zračnom prijevozu s trećom zemljom čija Unija nije stranka, potrebno je osigurati da je Komisija u potpunosti upoznata sa svim postupcima koje predmetna država članica namjerava provesti ili provodi na temelju tog sporazuma, a koji se odnose na situaciju koja je predmet ispitnog postupka Komisije na temelju kriterija poštenog tržišnog natjecanja. Stoga bi države članice trebalo obvezati da o tome obavješćuju Komisiju.

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Prema ovoj Uredbi postupak ne bi trebalo pokretati ili bi ga trebalo zaključiti bez kompenzacijskih mjera ako je njihovo donošenje protivno interesu Unije, uzimajući u obzir njihov učinak na druge osobe, posebno na potrošače ili poduzeća u Uniji. Isto tako, postupak bi trebalo zaključiti bez mjera ako zahtjevi za takve mjere nisu ili više nisu ispunjeni.

(15)  Prema ovoj Uredbi postupak ne bi trebalo pokretati ili bi ga trebalo zaključiti bez kompenzacijskih mjera ako je njihovo donošenje protivno interesu Unije, uzimajući u obzir njihov učinak na druge strane, uključujući potrošače, poduzeća ili zaposlenike u zrakoplovnom sektoru u Uniji. U tom kontekstu, a posebno kad se razmatraju kompenzacijske mjere, održavanje visoke razine povezanosti Unije trebalo bi biti prioritet. Isto tako, postupak bi trebalo zaključiti bez mjera ako zahtjevi za takve mjere nisu ili više nisu ispunjeni.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Pri određivanju treba li intervenirati u interesu Unije Komisija bi trebala uzeti u obzir stajališta svih zainteresiranih strana. Kako bi se organizirala savjetovanja sa svim zainteresiranim stranama i kako bi im se pružila prilika da budu saslušane, trebalo bi u obavijesti o pokretanju ispitnog postupka navesti rokove za pružanje informacija ili za podnošenje zahtjeva za saslušanje. Zainteresirane bi strane trebale biti upoznate s uvjetima objavljivanja informacija koje pružaju te imati pravo odgovarati na komentare drugih strana.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Nalazi u pogledu štete ili opasnosti od štete predmetnom zračnom prijevozniku (prijevoznicima) Unije trebali bi odražavati realnu procjenu situacije te bi se stoga trebali temeljiti na svim relevantnim čimbenicima, posebno s obzirom na situaciju u tom prijevozniku (prijevoznicima) te opću situaciju na pogođenom tržištu zračnog prijevoza.

(17)  Pri utvrđivanju treba li pokrenuti postupak u skladu s ovom Uredbom nalazi u pogledu opasnosti od štete i već nastale štete za predmetnog zračnog prijevoznika (prijevoznike) Unije trebali bi odražavati realnu procjenu situacije te bi se stoga trebali temeljiti na svim relevantnim čimbenicima, posebno s obzirom na situaciju tog ili tih prijevoznika te opću situaciju na pogođenom tržištu zračnog prijevoza, u skladu s postojećom praksom i primjenom instrumenata čiji je cilj jamčenje poštenog tržišnog natjecanja, pri čemu se također omogućuje sprečavanje i naknada očito predvidljive štete i opasnosti od takve štete u slučaju prakse kojom se narušava pošteno tržišno natjecanje, a za koju postoji dokaz prima facie.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Radi administrativne učinkovitosti i s obzirom na mogući završetak postupka bez mjera, trebalo bi omogućiti privremenu obustavu postupka ako je predmetna treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje poduzela/poduzeo odlučne korake u cilju ukidanja predmetne prakse koja utječe na tržišno natjecanje odnosno otklanjanja posljedične štete ili opasnosti od štete.

(18)  Radi administrativne učinkovitosti i s obzirom na mogući završetak postupka bez mjera trebalo bi omogućiti privremenu obustavu postupka ako je predmetna treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje poduzela/poduzeo odlučne korake u cilju ukidanja predmetne prakse kojom se narušava tržišno natjecanje odnosno otklanjanja posljedične štete ili opasnosti od štete.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Kompenzacijskim mjerama u pogledu praksi koje utječu na tržišno natjecanje teži se nadoknaditi štetu ili opasnost od štete koja nastaje zbog tih praksi. Stoga bi one trebale imati oblik financijskih pristojbi ili drugih mjera kojima se može ostvariti isti učinak i koje pri tome čine mjerljivu novčanu vrijednost. To može uključivati mjere suspenzije koncesija, ugovorenih usluga ili drugih prava zračnog prijevoznika treće zemlje, pod uvjetom da se time ne krši sporazum o zračnom prometu ili zračnom prijevozu sklopljen s predmetnom trećom zemljom. Kako bi se poštovalo načelo proporcionalnosti, mjere bilo koje vrste trebale bi biti ograničene na ono što je potrebno za nadoknadu utvrđene štete ili opasnosti od štete.

(19)  Kompenzacijskim mjerama u pogledu praksi kojima se narušava tržišno natjecanje teži se nadoknaditi štetu ili opasnost od štete koja nastaje zbog tih praksi. Stoga bi one trebale imati oblik financijskih pristojbi ili drugih mjera kojima se može ostvariti isti učinak i koje pri tome čine mjerljivu novčanu vrijednost. To može uključivati mjere suspenzije koncesija, ugovorenih usluga ili drugih prava zračnog prijevoznika treće zemlje, pod uvjetom da se time ne krši sporazum o zračnom prometu ili zračnom prijevozu sklopljen s predmetnom trećom zemljom.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Situacije koje podliježu ispitnom postupku na temelju ove Uredbe i njihov potencijalni učinak na države članice mogu se razlikovati ovisno o okolnostima slučaja. Stoga se kompenzacijske mjere mogu odnositi, ovisno o slučaju, na jednu ili više država članica ili biti ograničene na određeno zemljopisno područje.

(21)  Situacije koje podliježu ispitnom postupku na temelju ove Uredbe i njihov potencijalni učinak na države članice mogu se razlikovati ovisno o okolnostima slučaja. Stoga se kompenzacijske mjere mogu odnositi, ovisno o slučaju, na jednu ili više država članica, mogu biti ograničene na određeno zemljopisno područje ili vremenski ograničene, ili se mogu primjenjivati od kasnijeg datuma ako je moguće utvrditi točan trenutak u kojem će se opasnost od štete pretvoriti u stvarnu štetu.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  Komisija bi trebala svake godine izvješćivati Europski parlament i Vijeće o provedbi ove Uredbe. Njezina bi izvješća trebala obuhvaćati informacije o primjeni kompenzacijskih mjera, prekidu ispitnih postupaka bez kompenzacijskih mjera, tekućim ispitnim postupcima, revizijama te suradnji s državama članicama, zainteresiranim stranama i trećim zemljama. S tim bi se izvješćem trebalo postupati s odgovarajućom razinom povjerljivosti.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Budući da cilj ove Uredbe, odnosno učinkovitu zaštitu, jednaku za sve zračne prijevoznike Unije i utemeljenu na jedinstvenim kriterijima i postupcima, od kršenja primjenjivih međunarodnih obveza i od štete ili opasnosti od štete jednom zračnom prijevozniku Unije ili više njih uzrokovane praksama trećih zemalja ili subjekata iz trećih zemalja koje utječu na tržišno natjecanje, države članice ne mogu dostatno ostvariti, već se on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne premašuje ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(23)  Budući da cilj ove Uredbe, odnosno učinkovitu zaštitu, jednaku za sve zračne prijevoznike Unije i utemeljenu na jedinstvenim kriterijima i postupcima, od kršenja primjenjivih međunarodnih obveza i od štete ili opasnosti od štete jednom zračnom prijevozniku Unije ili više njih prouzročene praksama trećih zemalja ili subjekata iz trećih zemalja kojima se narušava tržišno natjecanje, države članice ne mogu dostatno ostvariti, već se on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne premašuje ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva niti je njezin cilj nametanje normi zračnim prijevoznicima trećih zemalja, na primjer u pogledu subvencija, uvođenjem strožih obveza od onih koje se primjenjuju na prijevoznike iz Unije.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  Komisija bi trebala predložiti jačanje pravila, kriterija i mjera u pogledu poštenog tržišnog natjecanja u Uniji, i to ne samo u sektoru unutarnjeg zračnog prijevoza Unije već i u sektoru intermodalnog prijevoza.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 1.

Članak 1.

Predmet

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o provođenju ispitnih postupaka Komisije i o donošenju kompenzacijskih mjera povezanih s kršenjem primjenjivih međunarodnih obveza i s praksama koje utječu na tržišno natjecanje između zračnih prijevoznika Unije i ostalih zračnih prijevoznika te uzrokuju ili prijete uzrokovanjem štete zračnim prijevoznicima Unije.

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o provođenju ispitnih postupaka Komisije i o donošenju kompenzacijskih mjera povezanih s kršenjem primjenjivih međunarodnih obveza i s praksama kojima se narušava tržišno natjecanje između zračnih prijevoznika Unije i ostalih zračnih prijevoznika te koje prouzročuju ili prijete da će prouzročiti štetu zračnim prijevoznicima Unije.

2.   Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje članak 12. Uredbe (EEZ) br. 95/93 i članak 20. Direktive 96/67/EZ.

2.   Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje članak 12. Uredbe (EEZ) br. 95/93 i članak 20. Direktive 96/67/EZ.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „zainteresirana strana” znači bilo koja fizička ili pravna osoba ili bilo koje službeno tijelo, bez obzira ima li status pravne osobe ili ne, koja/koje će vjerojatno imati znatan interes za ishod postupka;

(d)  „zainteresirana strana” znači bilo koja fizička ili pravna osoba ili bilo koje službeno tijelo, bez obzira ima li status pravne osobe ili ne, koja/koje će vjerojatno imati znatan interes za ishod postupka, uključujući, ali ne ograničavajući se na zračne prijevoznike;

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  „predmetna država članica” znači država

 

i. koja izdaje operativnu dozvolu za europskog prijevoznika u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008;

 

ii. na temelju čijih sporazuma o zračnom prijevozu, odnosno trgovinskih sporazuma koji sadrže odredbe o zračnom prijevozu, djeluju europski zračni prijevoznici;

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „subjekt iz treće zemlje” znači bilo koja fizička ili pravna osoba, profitabilna ili neprofitabilna, ili bilo koje službeno tijelo, bez obzira na to ima li status pravne osobe ili ne, koja/koje je pod nadležnošću treće zemlje, bez obzira na to je li pod kontrolom vlade treće zemlje ili ne, te je izravno ili neizravno uključena/uključeno u pružanje usluga zračnog prijevoza ili povezanih usluga odnosno u osiguravanje infrastrukture ili usluga koje se upotrebljavaju za pružanje usluga zračnog prijevoza ili povezanih usluga;

(e)  „subjekt iz treće zemlje” znači bilo koja fizička ili pravna osoba, profitabilna ili neprofitabilna, ili bilo koje službeno tijelo, bez obzira na to ima li status pravne osobe ili ne, koja/koje je pod nadležnošću treće zemlje, bez obzira na to je li pod kontrolom vlade treće zemlje ili ne, te je izravno ili neizravno uključena/uključeno u pružanje usluga zračnog prijevoza ili povezanih usluga odnosno u osiguravanje infrastrukture ili usluga koje se upotrebljavaju za pružanje usluga zračnog prijevoza ili povezanih usluga, uključujući zajedničke pothvate i saveze isključivo sastavljene od zračnih prijevoznika trećih zemalja;

Amandman  33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  „opasnost od štete” znači šteta koja je neizbježna ili se može predvidjeti u bliskoj budućnosti s vjerojatnošću koja je na granici sigurnosti;

Amandman  34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)  „privremene kompenzacijske mjere” znači mjere privremene naravi protiv zračnog prijevoznika treće zemlje koje su razmjerne opasnosti, čija je isključiva svrha sprečavanje nepovratne štete, koje Komisija poduzima na početku postupka na temelju dostupnih činjenica i koje se moraju staviti izvan snage najkasnije nakon završetka ispitnog postupka;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka h – podtočka i – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  vlada ili druga javna organizacija, uključujući poduzeća pod državnom kontrolom, pruža robu ili usluge, ili kupuje robu ili usluge;

3.  vlada ili druga javna organizacija, uključujući poduzeća pod državnom kontrolom, pruža robu ili usluge, osim opće infrastrukture, ili kupuje robu ili usluge;

Amandman  36

Prijedlog uredbe

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

1.   Pri utvrđivanju interesa Unije prednost se daje potrebi za ponovnom uspostavom učinkovitog i poštenog tržišnog natjecanja, jamčenjem transparentnosti, izbjegavanjem narušavanja unutarnjeg tržišta, izbjegavanjem ugrožavanja socioekonomskog stanja država članica i očuvanjem visoke razine povezanosti za putnike i Uniju.

 

2.   Odluku o tome treba li intervenirati u interesu Unije donosi Komisija za svaki pojedini slučaj na temelju procjene svih različitih interesa u cjelini, uključujući socioekonomsku procjenu. Takva odluka donosi se samo ako je svim strankama dana mogućnost iznošenja svojih stajališta u određenom roku u skladu sa stavkom 3. Ta se mogućnost može iskoristiti, ali i ne mora. Utvrđivanjem interesa Unije ne dovodi se u pitanje pravo Komisije na pokretanje ispitnog postupka u skladu s člankom 3. Ako na osnovi svih dostavljenih podataka Komisija jasno zaključi da primjena kompenzacijskih mjera nije u interesu Unije, one se ne primjenjuju.

 

 

 

3.  Kako bi se osigurala čvrsta osnova na temelju koje Komisija može u obzir uzeti sva stajališta, podnositelji pritužbe i zainteresirane strane mogu se očitovati u roku navedenom u obavijesti o pokretanju ispitnog postupka i Komisiji dostaviti podatke. Da bi se osigurala transparentnost savjetovanja, takvi podaci ili njihov sažetak stavljaju se na raspolaganje drugim strankama navedenima u ovom članku koje na njih mogu odgovoriti.

 

4.  Pri utvrđivanju interesa Unije stranke koje su postupile u skladu sa stavkom 3. mogu podnijeti zahtjev za saslušanje. Takvi se zahtjevi odobravaju ako su u njima izneseni razlozi utemeljeni na interesu Unije zbog kojih bi stranke trebale biti saslušane. Povrh toga, stranke mogu dati komentare na primjenu kompenzacijskih mjera, a ostale stranke mogu na njih odgovoriti.

 

5.  Komisija provjerava dostavljene podatke, a osobito mjeru u kojoj su oni reprezentativni, i rezultate provjere prosljeđuje Parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 15.a (novim) i Uredbom (EU) br. 182/2011.

Amandman  37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ispitni se postupak pokreće na temelju pisane pritužbe koju podnosi država članica, zračni prijevoznik Unije ili udruženje zračnih prijevoznika Unije u skladu sa stavkom 2. ili na vlastitu inicijativu Komisije, ako postoje dokazi prima facie o bilo čemu od sljedećeg:

1.  Ispitni se postupak pokreće na temelju pisane pritužbe koju podnosi država članica, zračni prijevoznik Unije odnosno više njih ili udruženje zračnih prijevoznika Unije u skladu sa stavkom 2. ili na vlastitu inicijativu Komisije, ako postoje čvrsti dokazi prima facie o jednom od elemenata sa sljedećeg neiscrpnog popisa:

(a)   kršenju primjenjivih međunarodnih obveza;

(a)   kršenju primjenjivih međunarodnih obveza;

(b)  postojanju svih sljedećih okolnosti:

(b)   postojanju svih sljedećih okolnosti:

i.   prakse treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje koja utječe na tržišno natjecanje;

i.   prakse treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje kojom se narušava tržišno natjecanje;

ii.  štete ili opasnosti od štete jednom zračnom prijevozniku Unije ili više njih;

ii.   štete ili opasnosti od štete jednom zračnom prijevozniku Unije ili više njih;

iii.  uzročno-posljedične veze između navodne prakse i navodne štete ili opasnosti od štete.

iii.   uzročno-posljedične veze između navodne prakse i navodne štete ili opasnosti od štete.

Amandman  38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija ispituje, u mjeri u kojoj je to moguće, točnost i primjerenost elemenata navedenih u pritužbi ili dostupnih Komisiji kako bi utvrdila postojanje dostatnih dokaza kojima je opravdano pokretanje ispitnog postupka u skladu sa stavkom 1.

3.  Komisija pravodobno ispituje točnost i primjerenost elemenata navedenih u pritužbi ili dostupnih Komisiji kako bi utvrdila postojanje dostatnih dokaza kojima je opravdano pokretanje ispitnog postupka u skladu sa stavkom 1.

Amandman  39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija može odlučiti ne pokrenuti ispitni postupak ako je donošenje mjera u skladu s člancima 10. ili 13. protivno interesu Unije ili ako Komisija smatra da činjenice iznesene u pritužbi ne upućuju na sustavni problem niti znatno utječu na jednog zračnog prijevoznika Unije ili više njih.

4.  Komisija može odlučiti ne pokrenuti ispitni postupak ako činjenice iznesene u pritužbi ne upućuju na sustavni problem niti znatno utječu na jednog zračnog prijevoznika Unije ili više njih i nisu dokazane;

Amandman  40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Odluka o nepokretanju ispitnog postupka u skladu sa stavkom 4. obrazlaže se izjavom o razlozima. Ta odluka objavljuje se u Službenom listu Europske unije. Europski parlament može tražiti od Komisije da dodatno obrazloži svoju odluku. Podnositelji pritužbe mogu podnijeti žalbu na takvu odluku u roku od 60 dana od njezina objavljivanja.

Amandman  41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako podneseni dokazi nisu dostatni u smislu stavka 1., Komisija obavješćuje podnositelja pritužbe o nedostatnosti dokaza u roku od 60 dana od datuma podnošenja pritužbe. Podnositelj pritužbe dodatne dokaze mora podnijeti u roku od 30 dana. Ako podnositelj pritužbe to ne učini u navedenom roku, Komisija može odlučiti ne pokrenuti ispitni postupak.

5.  Ako podneseni dokazi nisu dostatni u smislu stavka 1., Komisija obavješćuje podnositelja pritužbe o nedostatnosti dokaza u roku od 60 dana od datuma podnošenja pritužbe. Podnositelj pritužbe dodatne dokaze mora podnijeti u roku od 60 dana. Ako podnositelj pritužbe to ne učini u navedenom roku, Komisija može odlučiti ne pokrenuti ispitni postupak.

Amandman  42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija o pokretanju ispitnog postupka odlučuje u skladu sa stavkom 1. u roku od 6 mjeseci od podnošenja pritužbe.

6.  U skladu sa stavcima 4. i 5. Komisija o pokretanju ispitnog postupka odlučuje u skladu sa stavkom 1. u roku od četiri mjeseca od podnošenja pritužbe.

Amandman  43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  U skladu sa stavkom 4., ako Komisija smatra da postoje dostatni dokazi kojima je opravdano pokretanje ispitnog postupka, Komisija poduzima sljedeće korake:

7.  U skladu sa stavkom 4., ako Komisija smatra da postoje dostatni dokazi kojima je opravdano pokretanje ispitnog postupka, Komisija poduzima sljedeće korake:

(a)  pokreće postupak;

(a)  pokreće postupak;

(b)  objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije; u obavijesti se najavljuje pokretanje ispitnog postupka te se navode opseg ispitnog postupka, primjenjive međunarodne obveze koje su navodno prekršene, odnosno treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje koja/koji navodno primjenjuje prakse koje utječu na tržišno natjecanje, navodna šteta ili opasnost od štete, predmetni zračni prijevoznik (prijevoznici) Unije i rok u kojem se zainteresirane strane mogu očitovati, predstaviti svoja stajališta u pisanom obliku, dostaviti podatke ili podnijeti zahtjev da ih Komisija sasluša;

(b)  objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije; u obavijesti se najavljuje pokretanje ispitnog postupka te se navode opseg ispitnog postupka, primjenjive međunarodne obveze koje su navodno prekršene, odnosno treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje koja/koji navodno primjenjuje prakse kojima se narušava tržišno natjecanje, navodna šteta ili opasnost od štete, predmetni zračni prijevoznik (prijevoznici) Unije i rok u kojem se zainteresirane strane mogu očitovati, predstaviti svoja stajališta u pisanom obliku, dostaviti podatke ili podnijeti zahtjev da ih Komisija sasluša; To razdoblje ne smije biti kraće od 30 dana.

(c)  službeno obavješćuje predstavnike predmetne treće zemlje i subjekta iz treće zemlje o pokretanju ispitnog postupka;

(c)  službeno obavješćuje predstavnike predmetne treće zemlje i subjekta iz treće zemlje o pokretanju ispitnog postupka;

(d)  obavješćuje podnositelja pritužbe i Odbor predviđen člankom 15. o pokretanju ispitnog postupka.

(d)  obavješćuje podnositelja pritužbe i Odbor predviđen člankom 15. o pokretanju ispitnog postupka.

Amandman  44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  je li praksa treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje koja utječe na tržišno natjecanje uzrokovala štetu ili opasnost od štete predmetnom zračnom prijevozniku Unije ili više njih.

(b)  je li praksa treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje kojom se narušava tržišno natjecanje prouzročila štetu ili opasnost od štete predmetnom zračnom prijevozniku Unije ili više njih.

Amandman   45

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)   može li to prouzročiti negativan utjecaj na zračnu povezanost određene regije, države članice odnosno skupine država članica ili Europskog zajedničkog zračnog prostora uspostavljenog Sporazumom o Europskom zajedničkom zračnom prostoru1a te stoga i na potrošače.

 

Za potrebe točke (ba) učinak na zračnu povezanost Unije ispituje se u kontekstu interesa Unije prije donošenja odluke o kompenzacijskim mjerama u skladu s člankom 13.

 

_________________

 

1a SL L 285, 16.10.2006., str. 3.

Amandman  46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može tražiti sve podatke koje smatra potrebnima za provođenje ispitnog postupka te može provjeriti točnost podataka koje je dobila ili prikupila s predmetnim zračnim prijevoznikom Unije ili više njih ili s predmetnom trećom zemljom ili subjektom iz treće zemlje.

3.  Komisija traži sve podatke koje smatra potrebnima za provođenje ispitnog postupka te provjerava točnost podataka koje je dobila ili prikupila s predmetnim zračnim prijevoznikom Unije ili više njih ili s predmetnom trećom zemljom ili subjektom iz treće zemlje.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako se to pokaže potrebnim, Komisija može provoditi ispitne postupke na državnom području predmetne treće zemlje, pod uvjetom da su vlada predmetne treće zemlje i predmetni subjekt iz treće zemlje o tome službeno obaviješteni i da su dali svoj pristanak.

5.  Ako se to pokaže potrebnim, Komisija može provoditi ispitne postupke na državnom području predmetne treće zemlje ili na državnom području neke druge treće zemlje, pod uvjetom da su vlada predmetne treće zemlje i predmetni subjekt iz treće zemlje o tome službeno obaviješteni.

Amandman  48

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je pristup potrebnim podacima odbijen ili nije osiguran u odgovarajućem roku odnosno ako je ispitni postupak znatno otežan, nalazi se donose na temelju raspoloživih činjenica. Ako Komisija utvrdi da su dostavljeni lažni ili obmanjujući podaci, takvi se podaci zanemaruju.

Ako je pristup potrebnim podacima odbijen ili nije osiguran u odgovarajućem roku, ako predmetna treća zemlja nije odobrila pristup svojem državnom području radi provedbe ispitnog postupka odnosno ako je ispitni postupak znatno otežan, Komisija može poduzeti privremene kompenzacijske mjere na temelju raspoloživih činjenica i dokaza dostavljenih u skladu s člankom 3. Ako Komisija utvrdi da su dostavljeni lažni ili obmanjujući podaci, takvi se podaci zanemaruju.

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Trajanje postupka i privremena obustava

Trajanje postupka i privremena obustava

1.  Postupak se zaključuje u roku od dvije godine. U opravdanim slučajevima taj se rok može produljiti.

1.  Postupak se zaključuje u roku od dvije godine. U opravdanim slučajevima taj se rok može produljiti.

 

1.a  Ispitni postupak zaključuje se u roku od 12 mjeseci. U opravdanim slučajevima taj se rok može produljiti.

2.  U slučaju hitnosti, kao što su situacije u kojima postoji rizik od nastanka neposredne i nepovratne štete zračnom prijevozniku Unije ili više njih, trajanje postupka može se skratiti na jednu godinu.

2.  U slučaju hitnosti, kao što su situacije u kojima postoji rizik od nastanka neposredne i nepovratne štete zračnom prijevozniku Unije ili više njih, trajanje postupka može se skratiti na šest mjeseci ili, kao krajnja mjera, Komisija može donijeti privremene kompenzacijske mjere radi sprečavanja ili nadoknade takve štete.

3.  Komisija može privremeno obustaviti postupak ako je predmetna treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje poduzela/poduzeo odlučne korake u cilju otklanjaja, ovisno o slučaju:

3.  Komisija privremeno obustavlja postupak ako je predmetna treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje poduzela/poduzeo odlučne korake u cilju otklanjanja, ovisno o slučaju:

(a)  u slučaju kršenja primjenjive međunarodne obveze, to kršenje;

(a)   u slučaju kršenja primjenjive međunarodne obveze, to kršenje;

(b)   u slučaju prakse koja utječe na tržišno natjecanje, tu praksu odnosno štetu ili opasnost od štete predmetnom zračnom prijevozniku Unije ili više njih.

(b)   u slučaju prakse kojom se narušava tržišno natjecanje, tu praksu odnosno štetu ili opasnost od štete predmetnom zračnom prijevozniku Unije ili više njih.

4.  Ako kršenje primjenjivih međunarodnih obveza ili praksa koja utječe na tržišno natjecanje, šteta ili opasnost od štete predmetnom zračnom prijevozniku Unije ili više njih nije otklonjeno/otklonjena u razumnom roku, Komisija može nastaviti postupak.

4.  Ako kršenje primjenjivih međunarodnih obveza ili praksa kojom se narušava tržišno natjecanje, šteta ili opasnost od štete predmetnom zračnom prijevozniku Unije ili više njih nije otklonjeno/otklonjena u razumnom roku, koji nije dulji od šest mjeseci, Komisija nastavlja postupak.

Amandman  50

Prijedlog uredbe

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Zaključenje postupka

Zaključenje postupka

1.  Ako se pritužba povuče, Komisija ispitni postupak koji se provodi u skladu s člankom 4. može završiti bez donošenja kompenzacijskih mjera.

1.  Ako se pritužba povuče, Komisija preispituje treba li donijeti odluku o završetku ispitnog postupka koji se provodi u skladu s člankom 4. bez donošenja kompenzacijskih mjera.

2.  Komisija provedbenim aktima završava ispitni postupak koji se provodi u skladu s člankom 4. bez donošenja kompenzacijskih mjera u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

2.  Komisija provedbenim aktima završava ispitni postupak koji se provodi u skladu s člankom 4. bez donošenja kompenzacijskih mjera u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

(a)  ako Komisija zaključi da primjenjive međunarodne obveze nisu prekršene;

(a)  ako Komisija zaključi da primjenjive međunarodne obveze nisu prekršene;

(b)  ako Komisija zaključi da bi se donošenje kompenzacijskih mjera protivilo interesu Unije;

(b)  ako Komisija zaključi da bi se donošenje kompenzacijskih mjera protivilo interesu Unije;

(c)  ako je između Unije i predmetne treće zemlje postignuto zadovoljavajuće rješenje u skladu s odgovarajućim mehanizmima predviđenima u primjenjivom sporazumu ili dogovoru odnosno u skladu s odgovarajućim međunarodnim javnim pravom.Provedbeni akti iz podstavka 1. donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2.

(c)   ako je između Unije i predmetne treće zemlje postignuto zadovoljavajuće rješenje u skladu s odgovarajućim mehanizmima predviđenima u primjenjivom sporazumu ili dogovoru odnosno u skladu s odgovarajućim međunarodnim javnim pravom. Provedbeni akti iz podstavka 1. donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2. nakon obavještavanja Europskog parlamenta i relevantnih zainteresiranih strana.

3.  Ne dovodeći u pitanje odgovarajuće odredbe Ugovora o funkcioniranju Europske unije i podložno stavcima 1. i 2., ako je ispitnim postupkom utvrđeno da su primjenjive međunarodne obveze prekršene, Komisija provedbenim aktima donosi kompenzacijske mjere.

Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2.

3.  Ne dovodeći u pitanje odgovarajuće odredbe Ugovora o funkcioniranju Europske unije i u skladu sa stavcima 1. i 2., ako je ispitnim postupkom utvrđeno da su primjenjive međunarodne obveze prekršene, Komisija nakon obavještavanja Parlamenta provedbenim aktima donosi kompenzacijske mjere. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2.

4.  Ako se aktom koji sadržava primjenjive međunarodne obveze, prije donošenja bilo koje mjere, zahtijeva prethodno obavljanje međunarodnog postupka konzultacija ili rješavanja sporova, taj se postupak obavlja prvi te se u okviru odluke donesene u skladu sa stavkom 3. u obzir uzimaju njegovi rezultati.

4.  Ako se aktom koji sadržava primjenjive međunarodne obveze, prije donošenja bilo koje mjere, zahtijeva prethodno obavljanje međunarodnog postupka konzultacija ili rješavanja sporova, taj se postupak obavlja prvi te se u okviru odluke donesene u skladu sa stavkom 3. u obzir uzimaju njegovi rezultati.

5.  Kompenzacijske mjere iz stavka 3. mjere su predviđene aktom koji sadržava primjenjive međunarodne obveze ili raspoložive na temelju odgovarajućih pravila i načela međunarodnog javnog prava.

5.  Kompenzacijske mjere iz stavka 3. mjere su predviđene aktom koji sadržava primjenjive međunarodne obveze ili raspoložive na temelju odgovarajućih pravila i načela međunarodnog javnog prava.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Na temelju svih razmatranih faktora može se zaključiti da je predvidljiv razvoj neminovan i da će nastati stvarna šteta ako se ne poduzmu zaštitne mjere.

 

Ako se situacija koja se prati razvije u stvarnu štetu prije završetka postupka, Komisija postupa u skladu sa stavkom 1. i u obzir uzima najnovije raspoložive dokaze.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se pritužba povuče, Komisija može završiti ispitni postupak bez donošenja kompenzacijskih mjera.

1.  Ako se pritužba povuče, samo Komisija može završiti ispitni postupak bez donošenja kompenzacijskih mjera. Zračni prijevoznici Unije imaju pravo žaliti se na odluku Komisije o završetku ispitnog postupka. Takva žalba podnosi se roku od 30 dana od primitka obavijesti o odluci Komisije o završetku ispitnog postupka.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provedbenim aktima završava ispitni postupak proveden u skladu s člankom 4. bez donošenja kompenzacijskih mjera u sljedećim slučajevima:

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom [15.a (novim)] kojima završava ispitni postupak proveden u skladu s člankom 4. bez donošenja kompenzacijskih mjera u sljedećim slučajevima:

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2.

Briše se.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odluka o završetku ispitnog postupka u skladu sa stavkom 2. popraćena je izjavom o razlozima za to i objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

3.  Odluka o završetku ispitnog postupka u skladu sa stavkom 2. popraćena je izjavom o razlozima za to i objavljuje se u Službenom listu Europske unije. Komisija dodatno obrazlaže svoju odluku pred nadležnim odborima Europskog parlamenta.

Amandman  56

Prijedlog uredbe

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Kompenzacijske mjere

Kompenzacijske mjere

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 12. stavak 1. i osim u slučaju iz članka 12. stavka 2. točke (b) Komisija provedbenim aktima donosi kompenzacijske mjere ako je ispitnim postupkom u skladu s člankom 4. utvrđeno da je praksa treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje koja utječe na tržišno natjecanje uzrokovala štetu ili opasnost od štete predmetnom zračnom prijevozniku Unije ili više njih.Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2.

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 12. stavak 1. i osim u slučaju iz članka 12. stavka 2. točke (b) Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju kompenzacijske mjere ako je ispitnim postupkom u skladu s člankom 4. utvrđeno da je praksa treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje kojom se narušava tržišno natjecanje prouzročila štetu ili opasnost od štete predmetnom zračnom prijevozniku Unije ili više njih. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2.

2.  Kompenzacijske mjere iz stavka 1. uvode se za zračnog prijevoznika treće zemlje ili više njih koji imaju koristi od prakse koja utječe na tržišno natjecanje te mogu biti u jednom od sljedećih oblika:

2.  Kompenzacijske mjere iz stavka 1. uvode se za zračnog prijevoznika treće zemlje ili više njih koji imaju koristi od prakse kojom se narušava tržišno natjecanje te mogu biti u jednom od sljedećih oblika:

(a)  financijskih pristojbi;

(a)  financijskih pristojbi;

(b)   bilo koje mjere jednake ili manje vrijednosti.

(b)  bilo koje operativne mjere jednake ili manje vrijednosti.

3.   Kompenzacijske mjere iz stavka 1. ne smiju premašiti okvire onog što je potrebno za nadoknadu štete ili opasnosti od štete zračnom prijevozniku Unije ili više njih. U tu svrhu mjere iz stavka 2. točke (b) mogu biti ograničene na određeno zemljopisno područje.

3.  Kompenzacijske mjere iz stavka 1. ne smiju premašiti okvire onog što je potrebno za nadoknadu štete predmetnim zračnim prijevoznicima Unije ili za sprečavanje opasnosti da šteta ne preraste u stvarnu štetu za dotičnog zračnog prijevoznika Unije ili više njih. U tu svrhu mjere iz stavka 2. točke (b) mogu biti ograničene na određeno zemljopisno područje ili pak vremenski ograničene.

4.  Kompenzacijskim mjerama iz stavka 1. ne smije se Uniju ili predmetnu državu članicu ili više njih uputiti na kršenje sporazuma o zračnom prometu, sporazuma o zračnom prijevozu ni bilo kojih odredaba o uslugama zračnog prijevoza koje su dio trgovinskog sporazuma sklopljenog s predmetnom trećom zemljom.

4.  Kompenzacijskim mjerama iz stavka 1. ne smije se Uniju ili predmetnu državu članicu ili više njih uputiti na kršenje sporazuma o zračnom prometu, sporazuma o zračnom prijevozu ni bilo kojih odredaba o uslugama zračnog prijevoza koje su dio trgovinskog sporazuma sklopljenog s predmetnom trećom zemljom.

 

4.a  Kompenzacijskim mjerama iz stavka 1. u obzir se uzima pravilno funkcioniranje tržišta zračnog prijevoza Unije i one ne dovode do neopravdane prednosti za bilo kojeg zračnog prijevoznika ili skupinu zračnih prijevoznika.

 

4.b  Kompenzacijske mjere iz stavka 1. mogu biti privremene i po potrebi se mogu donijeti kad se na temelju dostupnih činjenica u ispitnom postupku utvrdi da postoji opasnost od štete te također u slučaju složenog ispitnog postupka koji je u tijeku i koji još nije zaključen ni završen.

5.  Odluka o zaključenju ispitnog postupka uz donošenje kompenzacijskih mjera iz stavka 1. popraćena je izjavom o razlozima za to i objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

5.  Odluka o zaključenju ispitnog postupka uz donošenje kompenzacijskih mjera iz stavka 1. popraćena je izjavom o razlozima za to i objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kompenzacijske mjere iz članka 13. ostaju na snazi onoliko dugo i u mjeri u kojoj je to potrebno s obzirom na postojanje prakse koja utječe na tržišno natjecanje te posljedičnu štetu ili opasnost od štete. U tu se svrhu primjenjuje postupak revizije iz stavaka 2., 3. i 4.

1.  Kompenzacijske mjere iz članka 13. na snazi su samo onoliko dugo i u mjeri u kojoj je to potrebno s obzirom na postojanje prakse kojom se narušava tržišno natjecanje te posljedičnu štetu ili opasnost od štete. U tu se svrhu primjenjuje postupak revizije iz stavaka 2., 3. i 4.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je to opravdano s obzirom na okolnosti, može se preispitati potreba za daljnjim provođenjem kompenzacijskih mjera u njihovu početnom obliku, na inicijativu Komisije ili podnositelja pritužbe odnosno na obrazloženi zahtjev predmetne treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje.

2.  Ako je to opravdano s obzirom na okolnosti, može se preispitati potreba za daljnjim provođenjem kompenzacijskih mjera u njihovu početnom obliku, na inicijativu Komisije, predmetne države članice ili podnositelja pritužbe odnosno na obrazloženi zahtjev predmetne treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija, prema potrebi, provedbenim aktima stavlja izvan snage, izmjenjuje ili zadržava kompenzacijske mjere. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2.

4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom [15.a (novim)] kojima po potrebi stavlja izvan snage izmjenjuje ili zadržava kompenzacijske mjere. Pri donošenju tih delegiranih akata Komisija u obzir uzima interes Unije.

Amandman  60

Prijedlog uredbe

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. i članka 14. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od ... godina počevši od ... [datum stupanja na snagu temeljnog zakonodavnog akta ili bilo koji drugi datum koji odrede suzakonodavci]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od ... godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 12. i članka 14. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 12. i članka 14. stavka 4. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman  61

Prijedlog uredbe

Članak 15.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.b

 

1.  Komisija za svaki pojedini slučaj i uz poštovanje zaštite povjerljivih podataka u smislu članka 6. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni i provedbi ove Uredbe kojoj je priložena izjava. Prema potrebi, to izvješće sadrži podatke o primjeni kompenzacijskih mjera, prekidu ispitnih postupaka bez kompenzacijskih mjera, ispitnim postupcima u tijeku, revizijama te suradnji s državama članicama, zainteresiranim stranama i trećim zemljama.

 

2.  Europski parlament može, u roku od jednog mjeseca nakon što Komisija podnese izvješće, pozvati Komisiju na ad hoc sastanak svojeg nadležnog odbora kako bi dodatno pojasnila pitanja povezana s provedbom ove Uredbe.

 

3.  Komisija objavljuje izvješće najkasnije šest mjeseci nakon njegova podnošenja Europskom parlamentu i Vijeću.

OBRAZLOŽENJE

Prijedlog Komisije

Cilj Prijedloga Komisije rješavanje je nedostataka postojećeg pravnog okvira utvrđenog Uredbom (EZ) br. 868/2004. Cilj je postojećeg zakonodavstva zaštititi zračne prijevoznike Unije od nepravednih praksi nekih trećih zemalja, posebice u nedostatku međunarodnog okvira kojim se utvrđuju uvjeti tržišnog natjecanja među zračnim prijevoznicima. Međutim, postojeće zakonodavstvo nikad nije služilo svrsi te se stoga nije upotrebljavalo iako postoji potreba za učinkovitim mehanizmom obrane od nepoštenog tržišnog natjecanja u zrakoplovstvu. Komisija s pravom ističe da se pravilima EU-a svim prijevoznicima, europskim i neeuropskim, osiguravaju jednaka prava i jednaka mogućnost pristupa uslugama povezanima sa zračnim prijevozom, međutim to nije uvijek slučaj izvan Europe gdje se diskriminacijskim praksama i subvencijama zračnim prijevoznicima iz tih trećih zemalja može osigurati nepravedna konkurentska prednost.

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj pozdravlja i podržava prijedlog kao važan napredak u pogledu Uredbe br. 868/2004 te se slaže se s njegovim ciljevima i sredstvima za njihovo ostvarenje. Ipak, želi istaknuti da se kompenzacijske mjere koje bi mehanizam obrane koji dobro funkcionira mogao potaknuti trebaju upotrebljavati kada je u pitanju više država članica ili kada su se iscrpili svi bilateralni postupci. Stoga se ovim izvješćem uvode samo one promjene kojima se naglašava potreba za davanjem prednosti bilateralnim rješenjima te obuhvaćanjem svih relevantnih dionika, uključujući Parlament i Vijeće kao europske zakonodavce u postupku savjetovanja. Izvjestitelj također smatra da je važno više se usmjeriti na ulogu zračne povezanosti kao kriterija u istragama te jasnije odrediti pojam interesa Unije za potrebe ove Uredbe pri odlučivanju o primjeni kompenzacijskih mjera ako se otkriju nepravedne prakse prijevoznika trećih zemalja.

MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (23.2.2018)

upućeno Odboru za promet i turizam

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004
(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Ramon Tremosa i Balcells

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Zrakoplovstvo je ključno za gospodarstvo Unije. Snažan je pokretač gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta, trgovine i mobilnosti. U posljednjim je desetljećima rast usluga zračnog prijevoza znatno pridonio poboljšanju povezanosti unutar Unije i s trećim zemljama te čini snažan pokretač cjelokupnog gospodarstva Unije.

(1)  Zrakoplovstvo je ključno za gospodarstvo Unije i svakodnevni život njezinih građana. Snažan je pokretač gospodarskog rasta, otvaranja radnih mjesta, trgovine, kao i povezanosti i mobilnosti za poduzeća i građane. U posljednjim je desetljećima rast usluga zračnog prijevoza znatno pridonio poboljšanju povezanosti unutar Unije i s trećim zemljama te čini snažan pokretač cjelokupnog gospodarstva Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Europski zrakoplovni sektor obuhvaća otprilike 2 milijuna izravnih radnih mjesta, a do 2030. očekuje se rast međunarodnog zračnog prometa od otprilike 5 % godišnje.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  Unija treba ponajprije učinkovito štititi različite sektore svojeg gospodarstva i svoje radnike od svih praksi nepoštenog tržišnog natjecanja koje dolaze iz trećih zemalja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Zračni prijevoznici Unije u središtu su globalne mreže koja Europu povezuje unutar njezinih granica i s ostatkom svijeta. Njima bi trebalo biti omogućeno natjecanje sa zračnim prijevoznicima trećih zemalja u okruženju otvorenog i poštenog tržišnog natjecanja među svim zračnim prijevoznicima. Time bi se pridonijelo održavanju uvjeta kojima se omogućuje visoka razina povezanosti Unije.

(2)  Zračni prijevoznici Unije u središtu su globalne mreže koja Europu povezuje unutar njezinih granica i s ostatkom svijeta. Trebali bi se moći natjecati sa zračnim prijevoznicima trećih zemalja u okruženju otvorenog, ravnopravnog i poštenog tržišnog natjecanja među svim zračnim prijevoznicima, vodeći računa o regulatornim pitanjima kao što su radni uvjeti i zaštita okoliša. Time bi se pridonijelo zaštiti radnih mjesta i konkurentnosti europskih zračnih prijevoznika kao i održavanju uvjeta kojima se omogućuje visoka razina povezanosti Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Europa predstavlja prostor s više od 500 milijuna potencijalnih putnika za zračne prijevoznike trećih zemalja. To potencijalno povećanje prometa treba imati na umu prilikom pregovora o sveobuhvatnim sporazumima o zračnom prometu s ostatkom svijeta o čijem se sklapanju pregovara u ime Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Otvaranje tržišta i povezanost jasno su povezani jer narušavanje tržišnog natjecanja dovodi do promjene prometnih tokova. Zračni prijevoznici trećih zemalja žele i trebaju pristup zračnim lukama u svim državama članicama zbog toga što za njih europski kontinent predstavlja potencijalno tržište s 500 milijuna putnika.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  S obzirom na obavijest Ujedinjene Kraljevine Europskom Vijeću od 29. ožujka 2017. u kojoj je priopćila o svojoj namjeri da se povuče iz Europske unije u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji, Komisija bi trebala provesti temeljitu procjenu posljedica tog povlačenja na zračni promet između Unije ili njezinih država članica i Ujedinjene Kraljevine, u cilju postizanja što niže razine narušavanja usluga zračnog prometa zračnih prijevoznika u Uniji i u pogledu potrošača.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Financijska transparentnost u klauzulama o poštenom tržišnom natjecanju ključan je element za jamčenje ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja za Uniju i prijevoznike trećih zemalja. Osim toga, potpuna transparentnost ključna je za potvrdu ili odbacivanje navoda o subvencijama dodijeljenim određenom zračnom prijevozniku.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Pošteno tržišno natjecanje između zračnih prijevoznika može se osigurati i odgovarajućim zakonodavstvom Unije, kao što su Uredba Vijeća (EEZ) br. 95/9320 i Direktiva Vijeća 96/97/EZ21. U pogledu mjere u kojoj pošteno tržišno natjecanje pretpostavlja zaštitu zračnih prijevoznika Unije od određenih praksi trećih zemalja ili prijevoznika iz trećih zemalja, trenutačno se to pitanje rješava Uredbom (EZ) br. 868/2004 Europskog parlamenta i Vijeća22. Međutim, Uredba (EZ) br. 868/2004 pokazala se nedovoljno učinkovitom s obzirom na to da je njezin osnovni cilj pošteno tržišno natjecanje. Tomu su razlog određena pravila te Uredbe, posebno u pogledu definicije predmetnih praksi, osim subvencioniranja, te u pogledu zahtjeva za pokretanje i provođenje ispitnih postupaka. Osim toga, Uredbom (EZ) br. 868/2004 nije predviđen poseban unutarnji postupak Unije u pogledu obveza iz sporazuma o zračnom prometu ili zračnom prijevozu čija je Unija stranka i čija je svrha osigurati pošteno tržišno natjecanje. S obzirom na broj i važnost izmjena koje bi bile potrebne za rješavanje tih pitanja, primjereno je zamijeniti Uredbu (EZ) br. 868/2004 novim aktom.

(8)  Pošteno tržišno natjecanje između zračnih prijevoznika može se osigurati i odgovarajućim zakonodavstvom Unije, kao što su Uredba Vijeća (EEZ) br. 95/9320 i Direktiva Vijeća 96/97/EZ21. U pogledu mjere u kojoj pošteno tržišno natjecanje pretpostavlja zaštitu zračnih prijevoznika Unije od određenih praksi trećih zemalja ili prijevoznika iz trećih zemalja, trenutačno se to pitanje rješava Uredbom (EZ) br. 868/2004 Europskog parlamenta i Vijeća22. Međutim, Uredba (EZ) br. 868/2004 pokazala se potpuno neučinkovitom u pogledu svojeg osnovnog cilja, a to je pošteno tržišno natjecanje. Tomu su razlog određena pravila te Uredbe, posebno u pogledu definicije predmetnih praksi, osim subvencioniranja, te u pogledu zahtjeva za pokretanje i provođenje ispitnih postupaka. Osim toga, Uredbom (EZ) br. 868/2004 nije predviđen poseban unutarnji postupak Unije u pogledu obveza iz sporazuma o zračnom prometu ili zračnom prijevozu čija je Unija stranka i čija je svrha osigurati pošteno tržišno natjecanje. S obzirom na broj i važnost izmjena koje bi bile potrebne za rješavanje tih pitanja, primjereno je zamijeniti Uredbu (EZ) br. 868/2004 novim aktom.

__________________

__________________

20 Uredba Vijeća (EEZ) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (SL L 14, 22.1.1993., str. 1.)

20 Uredba Vijeća (EEZ) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (SL L 14, 22.1.1993., str. 1.)

21 Direktiva Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice (SL L 272, 25.10.1996., str. 36.)

21 Direktiva Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice (SL L 272, 25.10.1996., str. 36.)

22 Uredba (EZ) br. 868/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zaštiti od subvencija i nepravednih praksi određivanja cijena koje uzrokuju štetu zračnim prijevoznicima Zajednice koji pružaju usluge zračnog prijevoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL L 162, 30.4.2004., str. 1.).

22 Uredba (EZ) br. 868/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zaštiti od subvencija i nepravednih praksi određivanja cijena koje uzrokuju štetu zračnim prijevoznicima Zajednice koji pružaju usluge zračnog prijevoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL L 162, 30.4.2004., str. 1.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Kako bi se zaštitilo pošteno tržišno natjecanje u vanjskim odnosima Unije u području zrakoplovstva te zajamčila uzajamnost i uklanjanje nepravednih praksi, uključujući navodne subvencije i državnu potporu koje su zračnim prijevoznicima dodijelile određene treće zemlje i kojima bi se moglo narušiti tržište, potrebno je da se klauzulama o poštenom tržišnom natjecanju zahtijeva potpuna financijska transparentnost. Takva transparentnost potrebna je kako bi Komisija mogla donijeti pozitivnu ili negativnu odluku o navodnim subvencijama.

Obrazloženje

Učinkoviti, proporcionalni i odvraćajući propisi i dalje su potrebni za održavanje uvjeta kojima se omogućuje visoka razina povezanosti Unije i za osiguranje poštenog tržišnog natjecanja sa zračnim prijevoznicima iz trećih zemalja. U tu bi svrhu Komisiji trebalo dodijeliti ovlasti za provođenje ispitnog postupka i, prema potrebi, poduzimanje mjera. Takve bi mjere trebale biti dostupne u slučaju kršenja odgovarajućih obveza iz sporazuma čija je Unija stranka ili u slučaju kada prakse koje utječu na tržišno natjecanje uzrokuju štetu ili opasnost od štete zračnim prijevoznicima Unije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Učinkoviti, proporcionalni i odvraćajući propisi i dalje su potrebni za održavanje uvjeta kojima se omogućuje visoka razina povezanosti Unije i za osiguranje poštenog tržišnog natjecanja sa zračnim prijevoznicima trećih zemalja. U tu bi svrhu Komisiji trebalo dodijeliti ovlasti za provođenje ispitnog postupka i, prema potrebi, poduzimanje mjera. Takve bi mjere trebale biti dostupne u slučaju kršenja odgovarajućih obveza iz sporazuma čija je Unija stranka ili u slučaju kada prakse koje utječu na tržišno natjecanje uzrokuju štetu ili opasnost od štete zračnim prijevoznicima Unije.

(9)  Učinkoviti, proporcionalni i odvraćajući propisi i dalje su potrebni za održavanje uvjeta kojima se omogućuje visoka razina povezanosti Unije i za osiguranje poštenog tržišnog natjecanja sa zračnim prijevoznicima trećih zemalja, čime se čuvaju radna mjesta zračnih prijevoznika Unije. U tu bi svrhu Komisiji trebalo dodijeliti ovlasti za provođenje ispitnog postupka i, prema potrebi, poduzimanje mjera. Takve bi mjere trebale biti dostupne u slučaju kršenja odgovarajućih obveza iz sporazuma čija je Unija stranka ili u slučaju kada prakse koje utječu na tržišno natjecanje uzrokuju štetu ili opasnost od štete zračnim prijevoznicima Unije.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Ako su usluge zračnog prijevoza obuhvaćene bilateralnim sporazumom o uslugama zračnog prijevoza između države članice i treće zemlje, važno je da Komisija može pokrenuti ispitne postupke i, prema potrebi, donijeti kompenzacijske mjere prije primjene mehanizma za rješavanje sporova iz bilateralnog sporazuma o uslugama zračnog prijevoza između države članice i treće zemlje. U interesu učinkovite regulacije Komisija može pokrenuti takve ispitne postupke i donijeti kompenzacijske mjere neovisno o tome namjerava li predmetna država članica riješiti problem prakse koja utječe na tržišno natjecanje u okviru njezina bilateralnog sporazuma o uslugama zračnog prijevoza s trećom zemljom.

Obrazloženje

Cilj ove odredbe je izbjeći slučajeve u kojima bi države članice nenamjerno ili namjerno spriječile djelovanje Unije znatno usporavajući mehanizam za rješavanje sporova u okviru njihova bilateralnog sporazuma o uslugama zračnog prijevoza. To bi za posljedicu imalo nastavak provođenja praksi koje utječu na tržišno natjecanje i neminovno povećanje štete koja se nanosi zračnim prijevoznicima Unije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  U interesu učinkovite regulacije i analogno ostalim instrumentima trgovinske zaštite Unije, ključno je da Komisija može pokrenuti postupak na temelju pritužbe uz predočenje dokaza prima facie o opasnosti od štete.

Obrazloženje

Pojam opasnosti od štete ključan je za tu vrstu instrumenta trgovinske zaštite. Uredbom se mora omogućiti pokretanje postupka ako postoje elementi koji upućuju na to da treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje provodi ili će provoditi prakse koje će zračnom prijevozniku Unije neminovno nanijeti štetu.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Prema ovoj Uredbi postupak ne bi trebalo pokretati ili bi ga trebalo zaključiti bez kompenzacijskih mjera ako je njihovo donošenje protivno interesu Unije, uzimajući u obzir njihov učinak na druge osobe, posebno na potrošače ili poduzeća u Uniji. Isto tako, postupak bi trebalo zaključiti bez mjera ako zahtjevi za takve mjere nisu ili više nisu ispunjeni.

(15)  Postupak bi trebalo moći zaključiti bez kompenzacijskih mjera ako je njihovo donošenje protivno interesu Unije, uzimajući u obzir njihov učinak na druge osobe, posebno na potrošače ili poduzeća u Uniji. Isto tako, postupak bi trebalo zaključiti bez mjera ako zahtjevi za takve mjere nisu ili više nisu ispunjeni.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ispitni se postupak pokreće na temelju pisane pritužbe koju podnosi država članica, zračni prijevoznik Unije ili udruženje zračnih prijevoznika Unije u skladu sa stavkom 2. ili na vlastitu inicijativu Komisije, ako postoje dokazi prima facie o bilo čemu od sljedećeg:

1.  Ispitni se postupak pokreće na temelju pisane pritužbe koju podnosi država članica, Europski parlament, zračni prijevoznik Unije ili udruženje zračnih prijevoznika Unije u skladu sa stavkom 2., nacionalna organizacija potrošača ili na vlastitu inicijativu Komisije, ako postoje razumne i činjenične naznake o bilo čemu od sljedećeg:

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pritužba uključuje dokaze prima facie o jednom od slučajeva iz stavka 1.

2.  Pritužba uključuje razumne i činjenične naznake o jednom od slučajeva iz stavka 1.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija može odlučiti ne pokrenuti ispitni postupak ako je donošenje mjera u skladu s člancima 10. ili 13. protivno interesu Unije ili ako Komisija smatra da činjenice iznesene u pritužbi ne upućuju na sustavni problem niti znatno utječu na jednog zračnog prijevoznika Unije ili više njih.

4.  Komisija može odlučiti ne pokrenuti ispitni postupak ako smatra da činjenice iznesene u pritužbi ne upućuju na sustavni problem niti znatno utječu na jednog zračnog prijevoznika Unije ili više njih.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako podneseni dokazi nisu dostatni u smislu stavka 1., Komisija obavješćuje podnositelja pritužbe o nedostatnosti dokaza u roku od 60 dana od datuma podnošenja pritužbe. Podnositelj pritužbe dodatne dokaze mora podnijeti u roku od 30 dana. Ako podnositelj pritužbe to ne učini u navedenom roku, Komisija može odlučiti ne pokrenuti ispitni postupak.

5.  Ako podneseni dokazi nisu dostatni u smislu stavka 1., Komisija obavješćuje podnositelja pritužbe o nedostatnosti dokaza u roku od 30 dana od datuma podnošenja pritužbe. Podnositelj pritužbe dodatne dokaze mora podnijeti u roku od 30 dana. Ako podnositelj pritužbe to ne učini u navedenom roku, Komisija može odlučiti ne pokrenuti ispitni postupak.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija o pokretanju ispitnog postupka odlučuje u skladu sa stavkom 1. u roku od 6 mjeseci od podnošenja pritužbe.

6.  Komisija o pokretanju ispitnog postupka odlučuje u skladu sa stavkom 1. u roku od tri mjeseca od podnošenja pritužbe.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  je li praksa treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje koja utječe na tržišno natjecanje uzrokovala štetu ili opasnost od štete predmetnom zračnom prijevozniku Unije ili više njih.

(-b)  je li praksa treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje koja utječe na tržišno natjecanje uzrokovala štetu ili opasnost od štete predmetnom zračnom prijevozniku Unije ili više njih ili je li nezakonito ponašanje kojim se ograničava tržišno natjecanje negativno utjecalo na unutarnje tržište.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako se to pokaže potrebnim, Komisija može provoditi ispitne postupke na državnom području predmetne treće zemlje, pod uvjetom da su vlada predmetne treće zemlje i predmetni subjekt iz treće zemlje o tome službeno obaviješteni i da su dali svoj pristanak.

5.  Ako se to pokaže potrebnim, Komisija može provoditi ispitne postupke na državnom području predmetne treće zemlje ili druge treće zemlje, pod uvjetom da su vlada predmetne treće zemlje i predmetni subjekt iz treće zemlje o tome službeno obaviješteni.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Podnositelji pritužbi, zainteresirane strane, predmetna država članica ili više njih te predstavnici predmetne treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje mogu pregledati sve podatke koji su na raspolaganju Komisiji osim dokumenata za internu upotrebu Komisije i administracija ako su uputili pisani zahtjev Komisiji te ako ti podaci nisu povjerljivi u smislu članka 6.

7.  Podnositelji pritužbi, zainteresirane strane, predmetna država članica ili više njih, nadležni odbori Europskog parlamenta te predstavnici predmetne treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje mogu pregledati sve podatke koji su na raspolaganju Komisiji osim dokumenata za internu upotrebu Komisije i administracija ako su uputili pisani zahtjev Komisiji te ako ti podaci nisu povjerljivi u smislu članka 6.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je pristup potrebnim podacima odbijen ili nije osiguran u odgovarajućem roku odnosno ako je ispitni postupak znatno otežan, nalazi se donose na temelju raspoloživih činjenica. Ako Komisija utvrdi da su dostavljeni lažni ili obmanjujući podaci, takvi se podaci zanemaruju.

Ako je pristup potrebnim podacima odbijen ili nije osiguran u odgovarajućem roku, ako predmetna treća zemlja nije omogućila pristup svojem državnom području za provedbu istrage odnosno ako je ispitni postupak znatno otežan, nalazi se donose na temelju raspoloživih činjenica. Ako Komisija utvrdi da su dostavljeni lažni ili obmanjujući podaci, takvi se podaci zanemaruju.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Postupak se zaključuje u roku od dvije godine. U opravdanim slučajevima taj se rok može produljiti.

1.  Postupak se zaključuje u roku od 18 mjeseci nakon pokretanja istrage. U opravdanim slučajevima taj se rok može produljiti na određeno vrijeme.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju hitnosti, kao što su situacije u kojima postoji rizik od nastanka neposredne i nepovratne štete zračnom prijevozniku Unije ili više njih, trajanje postupka može se skratiti na jednu godinu.

2.  U slučaju hitnosti, kao što su situacije u kojima postoji rizik od nastanka neposredne i nepovratne štete zračnom prijevozniku Unije ili više njih, trajanje postupka može se skratiti na maksimalno razdoblje od šest mjeseci.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može privremeno obustaviti postupak ako je predmetna treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje poduzela/poduzeo odlučne korake u cilju otklanjaja, ovisno o slučaju:

3.  Samo Komisija može, uz pravo oštećenih strana na podnošenje žalbe, privremeno obustaviti postupak ako je predmetna treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje poduzela/poduzeo odlučne korake u cilju otklanjanja, ovisno o slučaju:

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Zračni prijevoznici Unije imaju žaliti se na odluku Komisije o privremenoj obustavi postupka. Takva se žalba treba podnijeti roku od 20 dana od primitka obavijesti o odluci Komisije o privremenoj obustavi postupka.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako kršenje primjenjivih međunarodnih obveza ili praksa koja utječe na tržišno natjecanje, šteta ili opasnost od štete predmetnom zračnom prijevozniku Unije ili više njih nije otklonjeno/otklonjena u razumnom roku, Komisija može nastaviti postupak.

4.  Ako kršenje primjenjivih međunarodnih obveza ili praksa koja utječe na tržišno natjecanje, šteta ili opasnost od štete predmetnom zračnom prijevozniku Unije ili više njih nije otklonjeno/otklonjena u razumnom roku, Komisija nastavlja postupak.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provedbenim aktima završava ispitni postupak koji se provodi u skladu s člankom 4. bez donošenja kompenzacijskih mjera u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom [A] radi izmjene ove Uredbe završavanjem ispitnog postupka koji se provodi u skladu s člankom 4. bez donošenja kompenzacijskih mjera u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedbeni akti iz podstavka 1. donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2.

Briše se.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  situacija predmetnog prijevoznika Unije ili više njih, posebno s obzirom na aspekte kao što su učestalost usluga, iskorištenost kapaciteta, učinak mreže, prodaja, tržišni udio, dobit, povrat na kapital, ulaganja i zapošljavanje;

(a)  situacija predmetnog prijevoznika Unije ili više njih, posebno s obzirom na aspekte kao što su učestalost usluga, iskorištenost kapaciteta, učinak mreže, prodaja, tržišni udio, dobit, povrat na kapital, zaštita okoliša, ulaganja i zapošljavanje;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  predvidljivi razvoj situacije predmetnog prijevozniku Unije ili više njih, posebno s obzirom na učestalost usluga, iskorištenost kapaciteta, učinak mreže, prodaju, tržišni udio, dobit, povrat na kapital, ulaganja i zapošljavanje;

(a)  predvidljivi razvoj situacije predmetnog prijevozniku Unije ili više njih, posebno s obzirom na učestalost usluga, iskorištenost kapaciteta, učinak mreže, prodaju, tržišni udio, dobit, povrat na kapital, zaštitu okoliša, ulaganja i zapošljavanje;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se pritužba povuče, Komisija može završiti ispitni postupak bez donošenja kompenzacijskih mjera.

1.  Ako se pritužba povuče, samo Komisija može završiti ispitni postupak bez donošenja kompenzacijskih mjera. Zračni prijevoznici Unije imaju pravo žaliti se na odluku Komisije o završetku ispitnog postupka. Takva se žalba treba podnijeti roku od 30 dana od primitka obavijesti o odluci Komisije o završetku ispitnog postupka.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provedbenim aktima završava ispitni postupak proveden u skladu s člankom 4. bez donošenja kompenzacijskih mjera u sljedećim slučajevima:

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom [A] radi izmjene ove Uredbe završavanjem ispitnog postupka koji se provodi u skladu s člankom 4. bez donošenja kompenzacijskih mjera u sljedećim slučajevima:

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  Komisija zaključi da bi se donošenje kompenzacijskih mjera u skladu s člankom 13. protivilo interesu Unije;

(-b)  Komisija nakon savjetovanja s Europskim parlamentom zaključi da bi se donošenje kompenzacijskih mjera u skladu s člankom 13. protivilo interesu Unije. Komisija procjenjuje interes Unije nakon savjetovanja sa svim relevantnim dionicima uključujući zračne prijevoznike Unije;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2.

Briše se.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Zaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu

Referentni dokumenti

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

15.6.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Ramon Tremosa i Balcells

5.10.2017

Razmatranje u odboru

4.12.2017

24.1.2018

 

 

Datum usvajanja

21.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

50

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Alberto Cirio

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

50

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/ NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu

Referentni dokumenti

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Datum podnošenja EP-u

7.6.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Markus Pieper

30.6.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.1.2018

20.2.2018

 

 

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

9

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Gilles Lebreton

Datum podnošenja

28.3.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

28

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gilles Lebreton, Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

9

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti