Pranešimas - A8-0125/2018Pranešimas
A8-0125/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004

28.3.2018 - (COM(2017) 0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Markus Pieper


Procedūra : 2017/0116(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0125/2018
Pateikti tekstai :
A8-0125/2018
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004

(COM(2017) 0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0289),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0183/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0125/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  aviacija yra labai svarbi Sąjungos ekonomikai. Tai stipri varomoji ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, prekybos ir judumo jėga. Per pastaruosius dešimtmečius oro susisiekimo paslaugų sektoriaus augimas labai padėjo pagerinti susisiekimą Sąjungos viduje ir su trečiosiomis šalimis, be to, tai buvo svarbus visos Sąjungos ekonomikos augimo veiksnys;

(1)  aviacija yra labai svarbi Sąjungos ekonomikai ir kasdieniam Sąjungos piliečių gyvenimui – tai vienas iš sėkmingiausių ir dinamiškiausių Europos ekonomikos sektorių. Tai stipri varomoji ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, prekybos ir turizmo, taip pat įmonių bei piliečių susisiekimo ir judumo jėga, ypač ES teritorijose ir tarp jų. Per pastaruosius dešimtmečius oro susisiekimo paslaugų sektoriaus augimas labai padėjo pagerinti susisiekimą Sąjungos viduje ir su trečiosiomis šalimis, be to, tai buvo svarbus visos Sąjungos ekonomikos augimo veiksnys;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Europos aviacijos sektoriuje sukurta maždaug 2 milijonai tiesioginių darbo vietų, o tarptautinė aviacija, kaip tikimasi, iki 2030 m. augs 5 proc. per metus;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  itin svarbu, kad Sąjunga užtikrintų veiksmingą įvairių savo ekonomikos sektorių ir darbuotojų apsaugą nuo trečiųjų šalių nesąžiningos konkurencijos;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Sąjungos oro vežėjai yra pasaulinio tinklo, jungiančio Europos šalis tarpusavyje ir su likusiu pasauliu, centre. Jiems turėtų būti suteikta galimybė konkuruoti su trečiųjų šalių oro vežėjais atviros ir sąžiningos visų oro vežėjų konkurencijos sąlygomis. Tai padėtų išlaikyti geram Sąjungos susisiekimui būtinas sąlygas;

(2)  Sąjungos oro vežėjai yra pasaulinio tinklo, jungiančio Europos šalis tarpusavyje ir su likusiu pasauliu, centre. Jiems turėtų būti suteikta galimybė konkuruoti su trečiųjų šalių oro vežėjais atviros ir sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Tai yra būtina siekiant išlaikyti geram Sąjungos susisiekimui būtinas sąlygas ir siekiant užtikrinti skaidrumą, vienodas veiklos sąlygas ir tolesnį Sąjungos oro vežėjų konkurencingumą ir aukštą kokybiško užimtumo lygį Europos aviacijos pramonėje;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Europa – tai teritorija, turinti daugiau kaip 500 milijonų potencialių keleivių, kuriems paslaugas galėtų teikti trečiųjų šalių oro vežėjai. Sąjungos vardu derantis su kitomis pasaulio šalimis dėl išsamių aviacijos susitarimų reikėtų atsižvelgti į šį potencialiai didėjantį eismą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  sąžininga konkurencija yra svarbus bendrasis tarptautinio oro susisiekimo paslaugų teikimo principas. Šis principas, visų pirma, įtvirtintas Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijoje (toliau – Čikagos konvencija), kurios preambulėje pripažįstama, kad tarptautinio oro susisiekimo paslaugos turi būti teikiamos laikantis lygių galimybių principo. Čikagos konvencijos 44 straipsnyje taip pat teigiama, kad Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) siekis turėtų būti skatinti plėtoti tarptautinį oro susisiekimą taip, kad užtikrintų vienodas kiekvienos Susitariančiosios Valstybės galimybes vykdyti tarptautinį oro susisiekimą ir išvengtų Susitariančiųjų Valstybių diskriminavimo;

(3)  pasauliniu lygmeniu padidėjus oro transporto subjektų konkurencijai, sąžininga konkurencija yra būtinas bendrasis tarptautinio oro susisiekimo paslaugų teikimo principas. Šis principas, visų pirma, įtvirtintas Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijoje (toliau – Čikagos konvencija), kurios preambulėje pripažįstama, kad tarptautinio oro susisiekimo paslaugos turi būti teikiamos laikantis lygių galimybių principo. Čikagos konvencijos 44 straipsnyje taip pat teigiama, kad Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) siekis turėtų būti skatinti plėtoti tarptautinį oro susisiekimą taip, kad užtikrintų vienodas kiekvienos Susitariančiosios Valstybės galimybes vykdyti tarptautinį oro susisiekimą ir išvengtų Susitariančiųjų Valstybių diskriminavimo;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  rinkų atvėrimas ir susisiekimas yra akivaizdžiai susiję, nes dėl konkurencijos iškraipymo keičiasi eismo srautai. Trečiųjų šalių oro vežėjai nori ir jiems reikia įvertinti visų valstybių narių oro uostus, nes Europos žemynas jiems yra potenciali 500 milijonus keleivių turinti rinka;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  tačiau, nepaisant kai kurių trečiųjų šalių ir Sąjungos nuolatos dedamų pastangų, sąžiningos konkurencijos principas ligi šiol neapibrėžtas specialiose daugiašalėse taisyklėse, visų pirma ICAO ar Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) susitarimuose (tie susitarimai netaikomi didžiajai daliai oro susisiekimo paslaugų)19;

(5)  tačiau, nepaisant Sąjungos ir kai kurių trečiųjų šalių nuolatos dedamų pastangų, sąžiningos konkurencijos principas ligi šiol neapibrėžtas specialiose daugiašalėse taisyklėse, visų pirma ICAO ar Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) susitarimuose (tie susitarimai netaikomi didžiajai daliai oro susisiekimo paslaugų);

_________________

_________________

19 Marakešo susitarimo 1B priedo „Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis“ (GATS) priedas dėl oro transporto paslaugų.

19 Marakešo susitarimo 1B priedo „Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis“ (GATS) priedas dėl oro transporto paslaugų.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  kadangi 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė Europos Vadovų Tarybai pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, Komisija turėtų atlikti nuodugnų išstojimo poveikio oro transportui tarp Sąjungos arba jos valstybių narių ir Jungtinės Karalystės, vertinimą siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje įsikūrę vežėjai ir vartotojai patirtų kuo mažiau oro transporto paslaugų sutrikimų;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  sąžiningos oro vežėjų konkurencijos aspektą būtų pageidautina įtraukti į oro susisiekimo susitarimus arba oro susisiekimo paslaugų susitarimus, kurie sudaromi su trečiosiomis šalimis. Tačiau daugelyje oro susisiekimo arba oro susisiekimo paslaugų susitarimų, kuriuos Sąjunga ir (arba) jos valstybės narės yra sudariusios su trečiosiomis šalimis, tokios taisyklės ligi šiol nenumatytos. Todėl turėtų būti aktyviau deramasi dėl sąžiningos konkurencijos nuostatų įtraukimo į esamus ir būsimus oro susisiekimo arba oro susisiekimo paslaugų susitarimus su trečiosiomis šalimis;

(7)  sąžiningos oro vežėjų konkurencijos aspektą būtų pageidautina visų pirma įtraukti į oro susisiekimo susitarimus arba oro susisiekimo paslaugų susitarimus, kurie sudaromi su trečiosiomis šalimis. Tačiau daugelyje oro susisiekimo arba oro susisiekimo paslaugų susitarimų, kuriuos Sąjunga ir (arba) jos valstybės narės yra sudariusios su trečiosiomis šalimis, tokios taisyklės ligi šiol nenumatytos. Todėl nedelsiant turėtų būti aktyviau deramasi dėl sąžiningos konkurencijos nuostatų įtraukimo į esamus ir būsimus oro susisiekimo arba oro susisiekimo paslaugų susitarimus su trečiosiomis šalimis;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  oro susisiekimo susitarimai ir šis reglamentas turėtų vieni kitus papildyti ir palengvinti dialogą su trečiosiomis valstybėmis, kad būtų veiksmingai sprendžiami ginčai ir atstatyta sąžininga konkurencija. Jei į dvišalius oro transporto arba oro susisiekimo paslaugų susitarimus su trečiosiomis šalimis įtrauktos nuostatos dėl sąžiningos konkurencijos arba panašios nuostatos, nereikėtų nustatyti būtinos sąlygos, kad procedūrą pagal šį reglamentą būtų galima inicijuoti tik išnaudojus ginčų sprendimo procedūras, numatytas tokiuose susitarimuose, ir, siekiant užtikrinti papildomumą tarp šio reglamento ir dvišalių susitarimų, tai neturėtų trukdyti Komisijai pasinaudoti teise pradėti tyrimą;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  kilus būtinybei dėl veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų priežasčių arba kai remiantis turimais faktais nusprendžiama, jog esama pavojaus, kad bus padaryta žala, taip pat tebevykstančio sudėtingo tyrimo atveju reikėtų numatyti galimybę iki tyrimo užbaigimo taikyti laikinąsias kompensacines priemones;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  palankiai vertina iniciatyvą Sąjungos lygmeniu derėtis dėl oro transporto susitarimų ir dvišalių aviacijos saugos susitarimų su trečiosiomis šalimis, kurios atstovauja besiformuojančioms ir strateginėms rinkoms (pavyzdžiui, su Kinija, Japonija, ASEAN šalimis, Turkija, Kataru, JAE, Armėnija, Meksika, Bahreinu, Kuveitu, Omanu ir Saudo Arabija), ir ragina užtikrinti, kad derybos vyktų konstruktyviai. Naujus susitarimus turėtų tinkamai įgyvendinti ir vykdyti visos susitarimo šalys, į juos taip pat turėtų būti įtraukta sąžiningos konkurencijos nuostata remiantis tarptautiniais standartais, pvz., ICAO it TDO nustatytais standartais. Ragina Komisiją ir Tarybą, laikantis SESV 218 straipsnio nuostatų, visapusiškai įtraukti Parlamentą visais derybų etapais;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  sąžininga oro vežėjų konkurencija taip pat gali būti užtikrinama taikant tinkamus Sąjungos teisės aktus, pavyzdžiui, Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 95/9320 ir Tarybos direktyvą 96/97/EB21. Sąžininga konkurencija suponuoja Sąjungos oro vežėjų apsaugą nuo tam tikros trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių vežėjų taikomos praktikos, ir šiam aspektui šiuo metu skirtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/200422. Tačiau įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 868/2004 nėra pakankamai veiksmingai siekiama pagrindinio bendrojo to reglamento tikslo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Tai visų pirma lėmė tam tikros jame nustatytos taisyklės, susijusios pirmiausia su atitinkamos praktikos (išskyrus subsidijų skyrimą) apibrėžimu, ir reikalavimai dėl tyrimų inicijavimo ir vykdymo. Be to, Reglamente (EB) Nr. 868/2004 nenumatyta specialios Sąjungos vidaus procedūros, susijusios su įpareigojimais, nustatytais oro susisiekimo arba oro susisiekimo paslaugų susitarimuose, kurių susitariančioji šalis yra Sąjunga, ir skirtais sąžiningai konkurencijai užtikrinti. Atsižvelgiant į pakeitimų, kurių reikėtų minėtiems klausimams išspręsti, skaičių ir svarbą, Reglamentą (EB) Nr. 868/2004 būtų tikslinga pakeisti nauju aktu;

(8)  sąžininga oro vežėjų konkurencija taip pat gali būti užtikrinama taikant tinkamus Sąjungos teisės aktus, pavyzdžiui, Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 95/9320 ir Tarybos direktyvą 96/97/EB21. Sąžininga konkurencija suponuoja Sąjungos oro vežėjų apsaugą nuo tam tikros trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių vežėjų taikomos praktikos, ir šiam aspektui šiuo metu skirtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/200422. Tačiau įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 868/2004 neveiksmingai siekiama pagrindinio bendrojo to reglamento tikslo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Tai visų pirma lėmė tam tikros jame nustatytos taisyklės, susijusios pirmiausia su atitinkamos praktikos (išskyrus subsidijų skyrimą) apibrėžimu, ir reikalavimai dėl tyrimų inicijavimo ir vykdymo. Be to, Reglamente (EB) Nr. 868/2004 nenumatyta specialios Sąjungos vidaus procedūros, susijusios su įpareigojimais, nustatytais oro susisiekimo arba oro susisiekimo paslaugų susitarimuose, kurių susitariančioji šalis yra Sąjunga, ir skirtais sąžiningai konkurencijai užtikrinti. Atsižvelgiant į pakeitimų, kurių reikėtų minėtiems klausimams išspręsti, skaičių ir svarbą, Reglamentą (EB) Nr. 868/2004 būtų tikslinga pakeisti nauju aktu;

_________________

_________________

20 1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 14, 1993 1 22, p. 1).

20 1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 14, 1993 1 22, p. 1).

21 1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva 96/67/EB dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką (OL L 272, 1996 10 25, p. 36).

21 1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva 96/67/EB dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką (OL L 272, 1996 10 25, p. 36).

22 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004 dėl apsaugos nuo subsidijavimo ir nesąžiningos kainų nustatymo veiklos, darančių žalą Bendrijos oro vežėjams, teikiantiems oro susisiekimo paslaugas iš šalių, kurios nėra Europos bendrijos narės (OL L 162, 2004 4 30, p.1).

22 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004 dėl apsaugos nuo subsidijavimo ir nesąžiningos kainų nustatymo veiklos, darančių žalą Bendrijos oro vežėjams, teikiantiems oro susisiekimo paslaugas iš šalių, kurios nėra Europos bendrijos narės (OL L 162, 2004 4 30, p.1).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  veiksmingi, proporcingi ir atgrasomi teisės aktai tebėra būtini, siekiant išlaikyti sąlygas, kurios reikalingos geram Sąjungos susisiekimui, ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją su trečiųjų šalių oro vežėjais. Tuo tikslu Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atlikti tyrimą ir prireikus imtis priemonių. Tokios priemonės turėtų būti prieinamos tais atvejais, kai pažeidžiami susitarime, kurio susitariančioji šalis yra Sąjunga, nustatyti atitinkami įpareigojimai arba tais atvejais, kai poveikį konkurencijai daranti praktika padaro arba gali padaryti žalą Sąjungos oro vežėjams;

(9)  Sąjungos aviacijos sektoriaus konkurencingumas priklauso nuo kiekvienos aviacijos vertės grandinės dalies konkurencingumo ir gali būti išlaikytas tik įgyvendinus papildomų priemonių rinkinį. Sąjunga turėtų imtis konstruktyvaus dialogo su trečiosiomis šalimis siekiant užtikrinti sąžiningos konkurencijos pagrindą. Šiomis aplinkybėmis veiksmingi, proporcingi ir atgrasomi teisės aktai tebėra būtini, siekiant išlaikyti sąlygas, kurios reikalingos geram Sąjungos susisiekimui, ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją su trečiųjų šalių oro vežėjais, tokiu būdu išlaikant darbo vietas Sąjungos oro transporto bendrovėse. Tuo tikslu Komisijai turėtų būti suteikti veiksmingi įgaliojimai atlikti tyrimą ir prireikus imtis laikinųjų arba galutinių priemonių. Tokios priemonės turėtų būti prieinamos tais atvejais, kai pažeidžiami susitarime, kurio susitariančioji šalis yra Sąjunga, nustatyti atitinkami įpareigojimai arba tais atvejais, kai konkurenciją iškraipanti praktika padaro arba gali padaryti žalą Sąjungos oro vežėjams;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kad Komisija būtų tinkamai informuota apie galimus elementus, kuriais remiantis būtų galima inicijuoti tyrimą, bet kuri valstybė narė, Sąjungos oro vežėjas arba Sąjungos oro vežėjų asociacija turėtų turėti teisę pateikti skundą;

(11)  kad Komisija būtų tinkamai informuota apie galimus elementus, kuriais remiantis būtų galima inicijuoti tyrimą, bet kuri valstybė narė, Sąjungos oro vežėjas arba Sąjungos oro vežėjų asociacija turėtų turėti teisę pateikti skundą, į kurį turėtų būti reaguojama per pagrįstą laikotarpį, kad Europos oro vežėjai išvengtų nuostolių;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų veiksmingas, ir pagal analogiją su kitomis Sąjungos prekybos apsaugos priemonėmis, itin svarbu, kad Komisija galėtų inicijuoti tyrimą remdamasi skundu, kuris yra prima facie žalos grėsmės įrodymas;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  svarbu užtikrinti, kad tyrimas galėtų apimti kuo daugiau susijusių elementų. Todėl, pritarus atitinkamai trečiajai šaliai ir trečiosios šalies subjektui, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė atlikti tyrimus trečiosiose šalyse. Dėl tų pačių priežasčių ir tuo pačiu tikslu valstybės narės turėtų būti įpareigotos pagal savo išgales padėti Komisijai. Komisija tyrimą turėtų užbaigti remdamasi geriausiais turimais duomenimis;

(12)  svarbu užtikrinti, kad tyrimas galėtų apimti kuo daugiau susijusių elementų. Todėl, bendradarbiaujant atitinkamai trečiajai šaliai ir trečiosios šalies subjektui, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė atlikti tyrimus trečiosiose šalyse. Dėl tų pačių priežasčių ir tuo pačiu tikslu valstybės narės turėtų būti įpareigotos pagal savo išgales padėti Komisijai. Komisija tyrimą turėtų užbaigti po to, kai surinks visą reikalingą informaciją iš atitinkamų suinteresuotųjų šalių, ir remdamasi geriausiais turimais duomenimis;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  tais atvejais, kai Komisijos atliekamas tyrimas susijęs su skrydžiais, kuriems taikomas oro susisiekimo arba oro susisiekimo paslaugų susitarimas su trečiąja šalimi, prie kurio Sąjunga nėra prisijungusi, turėtų būti užtikrinta, kad prieš imdamasi veiksmų Komisija gautų visą informaciją apie procedūras, kurias pagal tokį susitarimą ketina atlikti arba atlieka atitinkama valstybė narė ir kurios susijusios su padėtimi, dėl kurios Komisija atlieka tyrimą. Todėl valstybės narės turėtų būti įpareigotos deramai informuoti Komisiją;

(13)  tais atvejais, kai Komisijos atliekamas tyrimas susijęs su skrydžiais, kuriems taikomas oro susisiekimo arba oro susisiekimo paslaugų susitarimas su trečiąja šalimi, prie kurio Sąjunga nėra prisijungusi, turėtų būti užtikrinta, kad prieš imdamasi veiksmų Komisija gautų visą informaciją apie procedūras, kurias pagal tokį susitarimą ketina atlikti arba atlieka atitinkama valstybė narė ir kurios susijusios su padėtimi, dėl kurios Komisija atlieka tyrimą remdamasi sąžiningos konkurencijos kriterijais. Todėl valstybės narės turėtų būti įpareigotos deramai informuoti Komisiją;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  pagal šį reglamentą procedūra neturėtų būti inicijuojama arba turėtų būti užbaigiama nepriimant kompensacinių priemonių, jei tų priemonių priėmimas prieštarautų Sąjungos interesams, atsižvelgiant į jų poveikį kitiems asmenims, visų pirma vartotojams ar įmonėms Sąjungoje. Procedūra turėtų būti užbaigiama nepriimant priemonių dar ir tais atvejais, kai netenkinami arba nebetenkinami tokių priemonių taikymo reikalavimai;

(15)  pagal šį reglamentą procedūra neturėtų būti inicijuojama arba turėtų būti užbaigiama nepriimant kompensacinių priemonių, jei tų priemonių priėmimas prieštarautų Sąjungos interesams, atsižvelgiant į jų poveikį kitoms šalims, įskaitant vartotojus, įmones ar aviacijos sektoriaus darbuotojus Sąjungoje. Atsižvelgiant į tai, ypač tais atvejais, kai svarstomos kompensacinės priemonės, reikėtų teikti pirmenybę aukšto lygio susisiekimo Sąjungoje išlaikymui. Procedūra turėtų būti užbaigiama nepriimant priemonių dar ir tais atvejais, kai netenkinami arba nebetenkinami tokių priemonių taikymo reikalavimai;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  spręsdama, ar dėl Sąjungos interesų reikia imtis veiksmų, Komisija turėtų atsižvelgti į visų suinteresuotųjų šalių nuomones. Kad būtų galima surengti konsultacijas su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir suteikti joms galimybę išsakyti savo nuomonę, pranešime dėl tyrimo inicijavimo turėtų būti nurodyti informacijos pateikimo arba prašymo surengti klausymą terminai. Suinteresuotosios šalys turėtų būti susipažinusios su teikiamos informacijos atskleidimo sąlygomis ir turėtų turėti teisę atsakyti į kitų šalių pastabas;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  išvados dėl žalos ar žalos pavojaus atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) turėtų atspindėti realų padėties vertinimą ir todėl turėtų būti grindžiamos visais svarbiais veiksniais, visų pirma susijusiais su to (tų) oro vežėjo (-ų) padėtimi ir bendra oro susisiekimo rinkos, kuriai padarytas poveikis, padėtimi;

(17)  sprendžiant, ar reikėtų inicijuoti tyrimą pagal šį reglamentą, išvados dėl žalos pavojaus ir jau padarytos žalos atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) turėtų atspindėti realų padėties vertinimą ir todėl turėtų būti grindžiamos visais svarbiais veiksniais, visų pirma susijusiais su to (tų) oro vežėjo (-ų) padėtimi ir bendra oro susisiekimo rinkos, kuriai padarytas poveikis, padėtimi, vadovaujantis nusistovėjusia praktika ir taikant priemones, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat užkirsti kelią aiškiai numatomai žalai ir tokios žalos atsiradimo pavojui ir juos kompensuoti, kai taikoma sąžiningą konkurenciją iškraipanti praktika ir esama jos prima facie įrodymų;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  dėl priežasčių, susijusių su veiksmingu administravimu, ir atsižvelgiant į galimą procedūros užbaigimą nepriimant priemonių, turėtų būti įmanoma sustabdyti procedūros vykdymą, jei atitinkama trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas ėmėsi ryžtingų veiksmų, kad pašalintų konkurencijai poveikį darančią praktiką arba padarytą žalą ar sukeltą žalos pavojų;

(18)  dėl priežasčių, susijusių su veiksmingu administravimu, ir atsižvelgiant į galimą procedūros užbaigimą nepriimant priemonių, turėtų būti įmanoma sustabdyti procedūros vykdymą, jei atitinkama trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas ėmėsi ryžtingų veiksmų, kad pašalintų konkurenciją iškraipančią praktiką arba padarytą žalą ar sukeltą žalos pavojų;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  kompensacinėmis priemonėmis, taikomomis dėl konkurencijai poveikį darančios praktikos, siekiama kompensuoti žalą, kuri padaryta arba gali būti padaryta dėl tokios praktikos. Todėl tai turėtų būti finansiniai įsipareigojimai arba kitokios išmatuojamą piniginę vertę turinčios priemonės, kurių poveikis gali būti panašus. Tai, be kita ko, gali būti priemonės, susijusios su lengvatų, gautų paslaugų arba kitų trečiosios šalies oro vežėjo teisių sustabdymu, su sąlyga, kad dėl to nebus pažeistas oro susisiekimo arba oro susisiekimo paslaugų susitarimas su ta trečiąja šalimi. Laikantis proporcingumo principo, bet kokios rūšies priemonės turėtų būti tik tokios, kokios būtinos nustatytai žalai arba žalos pavojui kompensuoti;

(19)  kompensacinėmis priemonėmis, taikomomis dėl konkurenciją iškraipančios praktikos, siekiama kompensuoti žalą, kuri padaryta arba gali būti padaryta dėl tokios praktikos. Todėl tai turėtų būti finansiniai įsipareigojimai arba kitokios išmatuojamą piniginę vertę turinčios priemonės, kurių poveikis gali būti panašus. Tai, be kita ko, gali būti priemonės, susijusios su lengvatų, gautų paslaugų arba kitų trečiosios šalies oro vežėjo teisių sustabdymu, su sąlyga, kad dėl to nebus pažeistas oro susisiekimo arba oro susisiekimo paslaugų susitarimas su ta trečiąja šalimi.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  pagal šį reglamentą nagrinėjami atvejai ir jų galimas poveikis valstybėms narėms gali skirtis priklausomai nuo aplinkybių. Todėl atsižvelgiant į konkretų atvejį kompensacinės priemonės gali būti taikomos vienai ar daugiau valstybių narių arba būti taikomos tik konkrečioje geografinėje vietovėje;

(21)  pagal šį reglamentą nagrinėjami atvejai ir jų galimas poveikis valstybėms narėms gali skirtis priklausomai nuo aplinkybių. Todėl atsižvelgiant į konkretų atvejį kompensacinės priemonės gali būti taikomos vienai ar daugiau valstybių narių, jos gali būti taikomos tik konkrečioje geografinėje vietovėje arba tam tikrą laikotarpį, taip pat gali būti taikomos nuo konkrečios dienos, jei įmanoma nustatyti tikslų momentą, kad žalos pavojus gali virsti faktine žala;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  Komisija kasmet turėtų informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie šio reglamento įgyvendinimą. Teikiamoje ataskaitoje turėtų būti informacija apie kompensacinių priemonių taikymą, sustabdytus tyrimus nepriėmus kompensacinių priemonių, tebevykstančius tyrimus, peržiūras ir bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, suinteresuotomis šalimis ir trečiosiomis valstybėmis. Su ataskaita turėtų būti dirbama užtikrinant tinkamą konfidencialumo lygį;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. visiems Sąjungos vežėjams užtikrinti vienodais kriterijais ir procedūromis grindžiamą vienodą veiksmingą apsaugą nuo taikytinų tarptautinių įpareigojimų pažeidimo ir nuo žalos, kurią vienam ar keliems Sąjungos oro vežėjams daro trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių subjektų taikoma konkurencijai poveikį daranti praktika, ar nuo žalos pavojaus, valstybės narės negali deramai pasiekti ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(23)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. visiems Sąjungos vežėjams užtikrinti vienodais kriterijais ir procedūromis grindžiamą vienodą veiksmingą apsaugą nuo taikytinų tarptautinių įpareigojimų pažeidimo ir nuo žalos, kurią vienam ar keliems Sąjungos oro vežėjams daro trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių subjektų taikoma konkurenciją iškraipanti praktika, ar nuo žalos pavojaus, valstybės narės negali deramai pasiekti ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti. Juo taip pat nesiekiama nustatyti standartų trečiųjų šalių oro vežėjams, pavyzdžiui, dėl subsidijų, nustatant griežtesnius reikalavimus nei tie, kurie taikomi Sąjungos vežėjams;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  Komisija turėtų pasiūlyti sąžiningą konkurenciją Sąjungoje stiprinančias taisykles, kriterijus ir priemones ne tik Sąjungos vidaus oro transporto sektoriuje, bet ir įvairiarūšio transporto sektoriuje.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 straipsnis

1 straipsnis

Dalykas

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiame reglamente nustatomos Komisijos tyrimų vykdymo ir kompensacinių priemonių priėmimo taisyklės, susijusios su taikytinų tarptautinių įpareigojimų pažeidimu ir Sąjungos oro vežėjų ir kitų oro vežėjų konkurencijai poveikį darančia praktika, kuri daro arba gali padaryti žalą Sąjungos oro vežėjams.

1.  Šiame reglamente nustatomos Komisijos tyrimų vykdymo ir kompensacinių priemonių priėmimo taisyklės, susijusios su taikytinų tarptautinių įpareigojimų pažeidimu ir Sąjungos oro vežėjų ir kitų oro vežėjų konkurenciją iškraipančia praktika, kuri daro arba gali padaryti žalą Sąjungos oro vežėjams.

2.   Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Reglamento (EEB) Nr. 95/93 12 straipsnio ir Direktyvos 96/67/EB 20 straipsnio.

2.   Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Reglamento (EEB) Nr. 95/93 12 straipsnio ir Direktyvos 96/67/EB 20 straipsnio.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  suinteresuotoji šalis – fizinis ar juridinis asmuo arba savo teisinį subjektiškumą turinti arba jo neturinti oficiali įstaiga, galinti (-is) būti labai suinteresuota (-as) procedūros baigtimi;

d)  suinteresuotoji šalis – fizinis ar juridinis asmuo arba savo teisinį subjektiškumą turinti arba jo neturinti oficiali įstaiga, galinti (-is) būti labai suinteresuota (-as) procedūros baigtimi, įskaitant oro vežėjus, bet vien jais neapsiribojant;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  atitinkama valstybė narė – valstybė:

 

i) kuri išduoda Europos šalių vežėjams veiklos licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008;

 

ii) pagal kurios aviacijos susitarimus ar prekybos susitarimus, kuriuose yra aviaciją reglamentuojančių nuostatų, Europos oro vežėjai vykdo veiklą;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  trečiosios šalies subjektas – pelno siekiantis arba nesiekiantis fizinis arba juridinis asmuo ar savo teisinį subjektiškumą turinti arba jo neturinti oficiali įstaiga, kuri (-is) priklauso trečiosios šalies jurisdikcijai, yra kontroliuojama (-as) arba nekontroliuojama (-as) trečiosios šalies vyriausybės, ir tiesiogiai arba netiesiogiai teikianti (-is) oro susisiekimo paslaugas ar susijusias paslaugas arba teikianti (-is) infrastruktūrą arba paslaugas, naudojamas oro susisiekimo paslaugoms ar susijusioms paslaugoms teikti;

e)  trečiosios šalies subjektas – pelno siekiantis arba nesiekiantis fizinis arba juridinis asmuo ar savo teisinį subjektiškumą turinti arba jo neturinti oficiali įstaiga, kuri (-is) priklauso trečiosios šalies jurisdikcijai, yra kontroliuojama (-as) arba nekontroliuojama (-as) trečiosios šalies vyriausybės, ir tiesiogiai arba netiesiogiai teikianti (-is) oro susisiekimo paslaugas ar susijusias paslaugas arba teikianti (-is) infrastruktūrą arba paslaugas, naudojamas oro susisiekimo paslaugoms ar susijusioms paslaugoms teikti, įskaitant bendrąsias įmones ir vežėjų sąjungas, kurias sudaro tik trečiųjų šalių oro vežėjai;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  žalos grėsmė – žala, kuri yra neišvengiama arba numatoma netolimoje ateityje ir kurios tikimybė artėja prie tikrumo;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  laikinosios kompensacinės priemonės – prieš trečiosios šalies oro vežėją nukreiptos laikino pobūdžio priemonės, atitinkančios grėsmės mastą, kurių vienintelis tikslas – išvengti nepataisomos žalos, kurias Komisija taiko tyrimo pradžioje remdamasi remiantis turimais faktais ir kurios turi būti atšauktos ne vėliau kaip užbaigus tyrimą;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h punkto i papunkčio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vyriausybė ar kita viešoji organizacija, įskaitant valstybės kontroliuojamas įmones, tiekia prekes ar teikia paslaugas arba perka prekes ar paslaugas;

(3)  vyriausybė ar kita viešoji organizacija, įskaitant valstybės kontroliuojamas įmones, tiekia prekes ar teikia paslaugas, kurios nėra bendrosios infrastruktūros prekės ar paslaugos, arba perka prekes ar paslaugas;

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

1.   Nustatant Sąjungos interesus pirmenybė teikiama poreikiui atkurti veiksmingą ir sąžiningą konkurenciją, poreikiui užtikrinti skaidrumą, poreikiui išvengti bet kokio vidaus rinkos iškraipymo, poreikiui išvengti valstybių narių socialinės ir ekonominės padėties pablogėjimo ir poreikiui išlaikyti aukšto lygio susisiekimą keleiviams ir Sąjungai.

 

2.   Komisija kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia, ar dėl Sąjungos interesų būtina įsikišti, remdamasi visų įvairių interesų kaip visumos vertinimu, apimančiu socialinių ir ekonominių aspektų vertinimą. Toks sprendimas priimamas tik po to, kai visoms šalims buvo suteikta galimybė išdėstyti savo nuomones per nurodytą laiko tarpa, laikantis 3 dalies nuostatų. Šia galimybe gali būti naudojamasi arba ne. Nustatant Sąjungos interesus nedaromas poveikis Komisijos teisei inicijuoti tyrimą pagal 3 straipsnį. Tos priemonės netaikomos, jeigu Komisija, remdamasi visa pateikta informacija, aiškiai padaro išvadą, kad tokių priemonių taikymas neatitinka Sąjungos interesų.

 

 

 

3.  Siekiant pateikti tinkamą pagrindą, kuriuo remdamasi Komisija galėtų atsižvelgti į visas nuomones, skundų teikėjams ir suinteresuotosioms šalims gali per tam tikrą laikotarpį, nurodytą pranešime dėl tyrimo inicijavimo, susisiekti su Komisija ir pateikti jai informacijos. Siekiant užtikrinti konsultacijų skaidrumą tokia informacija arba jos santrauka pateikiama kitoms šiame straipsnyje nurodytoms šalims, kurios gali atsakyti į tokią informaciją.

 

4.  Nustatant Sąjungos interesus šalys, kurios laikėsi 3 dalies nuostatų, gali prašyti, kad jas išklausytų. Tokie prašymai patenkinami, jei atsižvelgiant į Sąjungos interesus juose išdėstomos priežastys, kodėl šios šalys turėtų būti išklausytos. Be to, šalys gali pateikti pastabų dėl bet kokių kompensacinių priemonių taikymo, o kitos šalys gali atsakyti į tokias pastabas.

 

5.  Komisija išnagrinėja pateiktą informaciją, ypač jos reprezentatyvumo mastą, o analizės rezultatus perduoda Parlamentui ir Tarybai pagal 15a straipsnį (naujas) ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tyrimas inicijuojamas pagal šio straipsnio 2 dalį gavus valstybės narės, Sąjungos oro vežėjo arba Sąjungos oro vežėjų asociacijos raštišką skundą arba Komisijos iniciatyva, jei turima prima facie įrodymų dėl kurio nors iš šių faktų:

1.  Tyrimas inicijuojamas pagal šio straipsnio 2 dalį gavus valstybės narės, vieno ar kelių Sąjungos oro vežėjų arba Sąjungos oro vežėjų asociacijos raštišką skundą arba Komisijos iniciatyva, jei turima patikimų prima facie įrodymų dėl kurio nors iš šio išsamaus sąrašo elementų:

a)   taikytinų tarptautinių įpareigojimų pažeidimo;

a)   taikytinų tarptautinių įpareigojimų pažeidimo;

b)  visų šių aplinkybių buvimo:

b)   visų šių aplinkybių buvimo:

i)   trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas taiko poveikį konkurencijai darančią praktiką;

i)   trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas taiko konkurenciją iškraipančią praktiką;

ii)  žala arba žalos vienam ar keliems Sąjungos oro vežėjams pavojus;

ii)   žala arba žalos vienam ar keliems Sąjungos oro vežėjams pavojus;

iii)  priežastinis įtariamos praktikos ir įtariamos žalos arba žalos pavojaus ryšys.

iii)   priežastinis įtariamos praktikos ir įtariamos žalos arba žalos pavojaus ryšys.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija kuo išsamiau išnagrinėja skunde pateiktos arba turimos informacijos tikslumą ir tinkamumą, siekdama nustatyti, ar yra pakankamai įrodymų, kuriais remiantis pagal šio straipsnio 1 dalį būtų galima inicijuoti tyrimą.

3.  Komisija nedelsdama išnagrinėja skunde pateiktos arba turimos informacijos tikslumą ir tinkamumą, siekdama nustatyti, ar yra pakankamai įrodymų, kuriais remiantis pagal šio straipsnio 1 dalį būtų galima inicijuoti tyrimą.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija gali nuspręsti neinicijuoti tyrimo, jei priemonių priėmimas pagal 10 arba 13 straipsnius prieštarautų Sąjungos interesams arba jei Komisija mano, kad skunde išdėstyti faktai nėra sisteminės problemos šaltinis arba nedaro reikšmingo poveikio vienam ar keliems Sąjungos oro vežėjams.

4.  Komisija gali nuspręsti neinicijuoti tyrimo, jei mano, kad skunde išdėstyti faktai nėra sisteminės problemos šaltinis arba nedaro reikšmingo poveikio vienam ar keliems Sąjungos oro vežėjams ir yra nepagrįsti;

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Sprendimas neinicijuoti tyrimo pagal 4 dalį turi būti tinkamai pagrįstas nurodant priežastis. Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Europos Parlamentas gali prašyti Komisijos išsamiau paaiškinti savo sprendimą. Skundo pateikėjai gali apskųsti tokį sprendimą per 60 dienų nuo jo paskelbimo.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu pateiktų įrodymų nepakanka, kad būtų galima taikyti šio straipsnio 1 dalį, apie tokią įrodymų stoką Komisija skundo pateikėją informuoja per 60 dienų nuo skundo pateikimo dienos. Skundo pateikėjui suteikiama 30 dienų papildomiems įrodymams pateikti. Jei skundo pateikėjas per tą laikotarpį papildomų įrodymų nepateikia, Komisija gali nuspręsti neinicijuoti tyrimo.

5.  Jeigu pateiktų įrodymų nepakanka, kad būtų galima taikyti šio straipsnio 1 dalį, apie tokią įrodymų stoką Komisija skundo pateikėją informuoja per 60 dienų nuo skundo pateikimo dienos. Skundo pateikėjui suteikiama 60 dienų papildomiems įrodymams pateikti. Jei skundo pateikėjas per tą laikotarpį papildomų įrodymų nepateikia, Komisija gali nuspręsti neinicijuoti tyrimo.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija dėl tyrimo inicijavimo pagal šio straipsnio 1 dalį sprendimą priima per 6 mėnesius nuo skundo pateikimo dienos.

6.  Laikydamasi šio straipsnio 4 ir 5 dalių, Komisija priima sprendimą dėl tyrimo inicijavimo pagal šio straipsnio 1 dalį per 4 mėnesius nuo skundo pateikimo dienos.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Vadovaujantis šio straipsnio 4 dalimi, jei Komisija mano, kad yra pakankamai įrodymų tyrimui inicijuoti, ji imasi šių priemonių:

7.  Vadovaujantis šio straipsnio 4 dalimi, jei Komisija mano, kad yra pakankamai įrodymų tyrimui inicijuoti, ji imasi šių priemonių:

a)  inicijuoja procedūrą;

a)  inicijuoja procedūrą;

b)  paskelbia pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; pranešime pateikiama informacija apie tyrimo inicijavimą, nurodoma tyrimo apimtis, taikytini tarptautiniai įpareigojimai, kurie, kaip įtariama, pažeisti, arba trečioji šalis ar trečiosios šalies subjektas, kuris (-i), kaip įtariama, taiko poveikį konkurencijai darančią praktiką, taip pat įtariama žala ar žalos pavojus, atitinkamas (-i) Sąjungos oro vežėjas (-ai) ir nurodomas laikotarpis, per kurį suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save, raštu išdėstyti savo požiūrį ir pateikti informacijos arba pateikti prašymą, kad Komisija jas išklausytų;

b)  paskelbia pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; pranešime pateikiama informacija apie tyrimo inicijavimą, nurodoma tyrimo apimtis, taikytini tarptautiniai įpareigojimai, kurie, kaip įtariama, pažeisti, arba trečioji šalis ar trečiosios šalies subjektas, kuris (-i), kaip įtariama, taiko konkurenciją iškraipančią praktiką, taip pat įtariama žala ar žalos pavojus, atitinkamas (-i) Sąjungos oro vežėjas (-ai) ir nurodomas laikotarpis, per kurį suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save, raštu išdėstyti savo požiūrį ir pateikti informacijos arba pateikti prašymą, kad Komisija jas išklausytų. Šis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 30 dienų;

c)  oficialiai praneša tos trečiosios šalies ir trečiosios šalies subjekto atstovams apie tyrimo inicijavimą;

c)  oficialiai praneša tos trečiosios šalies ir trečiosios šalies subjekto atstovams apie tyrimo inicijavimą;

d)  skundo pateikėjui ir 15 straipsnyje numatytam komitetui praneša apie tyrimo inicijavimą.

d)  skundo pateikėjui ir 15 straipsnyje numatytam komitetui praneša apie tyrimo inicijavimą.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ar poveikį konkurencijai daranti praktika, kurią taiko trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas, atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) padarė žalą arba sukėlė žalos pavojų.

b)  ar konkurenciją iškraipanti praktika, kurią taiko trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas, atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) padarė žalą arba sukėlė žalos pavojų.

Pakeitimas   45

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)   ar dėl to būtų daromas neigiamas poveikis tam tikro regiono, valstybės narės ar valstybių narių grupės arba Europos bendrosios aviacijos erdvės, sukurtos Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) susitarimu1a, susisiekimui oro transportu, taigi ir vartotojams.

 

Taikant ba punktą poveikis Sąjungos oro jungtims turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į Sąjungos interesus, prieš priimant sprendimą dėl kompensacinių priemonių taikymo pagal 13 straipsnį;

 

_________________

 

1a OL L 285, 2006 10 16, p. 3.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija gali prašyti visos, jos manymu, tyrimui reikalingos informacijos ir gali patikrinti iš atitinkamo (-ų) Sąjungos oro vežėjo (-ų) arba atitinkamos trečiosios šalies ar trečiosios šalies subjekto gautos arba surinktos informacijos tikslumą.

3.  Komisija prašo visos, jos manymu, tyrimui reikalingos informacijos ir patikrina iš atitinkamo (-ų) Sąjungos oro vežėjo (-ų) arba atitinkamos trečiosios šalies ar trečiosios šalies subjekto gautos arba surinktos informacijos tikslumą.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu būtina, Komisija tyrimus gali atlikti atitinkamos trečiosios šalies teritorijoje su sąlyga, kad tos trečiosios šalies vyriausybei ir atitinkamam trečiosios šalies subjektui apie tai oficialiai pranešta ir jie davė savo sutikimą.

5.  Jeigu būtina, Komisija tyrimus gali atlikti atitinkamos ar kitos trečiosios šalies teritorijoje su sąlyga, kad tos trečiosios šalies vyriausybei ir atitinkamam trečiosios šalies subjektui apie tai oficialiai pranešta.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tais atvejais, kai atsisakoma suteikti būtiną informaciją arba ji yra kitaip nepateikiama per deramą laikotarpį, arba kai akivaizdžiai trukdoma tyrimui, išvados daromos remiantis turimais faktais. Jei Komisija nustato, kad pateikta neteisinga arba klaidinanti informacija, į tokią informaciją neatsižvelgiama.

Tais atvejais, kai atsisakoma suteikti būtiną informaciją arba ji yra kitaip nepateikiama per deramą laikotarpį, kai atitinkama trečioji šalis nesuteikė galimybės atvykti į jos teritoriją tyrimui atlikti, arba kai akivaizdžiai trukdoma tyrimui, Komisija gali imtis laikinų kompensacinių priemonių, remdamasi turimais faktais ir pagal 3 straipsnį pateiktais įrodymais. Jei Komisija nustato, kad pateikta neteisinga arba klaidinanti informacija, į tokią informaciją neatsižvelgiama.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

9 straipsnis

Procedūros trukmė ir sustabdymas

Procedūros trukmė ir sustabdymas

1.  Procedūra baigiama per dvejus metus. Tas laikotarpis tinkamai pagrįstais atvejais gali būti pratęstas.

1.  Procedūra baigiama per dvejus metus. Tas laikotarpis tinkamai pagrįstais atvejais gali būti pratęstas.

 

1a.  Tyrimas turi būti užbaigtas per 12 mėnesių. Tas laikotarpis tinkamai pagrįstais atvejais gali būti pratęstas.

2.  Skubos atvejais, pavyzdžiui, tais atvejais, kai kyla pavojus, kad Sąjungos oro vežėjui (-ams) bus padaryta tiesioginė ir neatitaisoma žala, procedūra gali būti sutrumpinta iki vienų metų.

2.  Skubos atvejais, pavyzdžiui, tais atvejais, kai kyla pavojus, kad Sąjungos oro vežėjui (-ams) bus padaryta tiesioginė ir neatitaisoma žala, procedūra gali būti sutrumpinta iki šešių mėnesių arba kraštutiniu atveju Komisija gali priimti laikinąsias priemones siekiant užkirsti kelią tokiai žalai ar ją kompensuoti.

3.  Komisija gali sustabdyti procedūrą, jei atitinkama trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas ėmėsi ryžtingų veiksmų, kad būtų pašalinta (atsižvelgiant į konkretų atvejį):

3.  Komisija turi sustabdyti procedūrą, jei atitinkama trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas ėmėsi ryžtingų veiksmų, kad būtų pašalinta (atsižvelgiant į konkretų atvejį):

a)  jei pažeistas taikytinas tarptautinis įpareigojimas – tas pažeidimas;

a)   jei pažeistas taikytinas tarptautinis įpareigojimas – tas pažeidimas;

b)   jei taikyta poveikį konkurencijai daranti praktika – ta praktika arba atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) padaryta žala arba sukeltas žalos pavojus.

b)   jei taikyta konkurenciją iškraipanti praktika – ta praktika arba atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) padaryta žala arba sukeltas žalos pavojus.

4.  Jei taikytinų tarptautinių įpareigojimų pažeidimas arba poveikį konkurencijai daranti praktika, atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) padaryta žala arba sukeltas žalos pavojus per pagrįstą laikotarpį nepašalinami, Komisija gali atnaujinti procedūrą.

4.  Jei taikytinų tarptautinių įpareigojimų pažeidimas arba konkurenciją iškraipanti praktika, atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) padaryta žala arba sukeltas žalos pavojus per pagrįstą laikotarpį, kuris neviršija šešių mėnesių, nepašalinami, Komisija turi atnaujinti procedūrą.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

10 straipsnis

Procedūros užbaigimas

Procedūros užbaigimas

1.  Jei skundas atsiimamas, Komisija gali užbaigti pagal 4 straipsnį atliekamą tyrimą nepriimdama kompensacinių priemonių.

1.  Jei skundas atsiimamas, Komisija apsvarsto sprendimą dėl pagal 4 straipsnį atliekamo tyrimo užbaigimo nepriimant kompensacinių priemonių.

2.  Komisija įgyvendinimo aktais nutraukia pagal 4 straipsnį atliekamą tyrimą nepriimdama kompensacinių priemonių bet kuriuo iš šių atvejų:

2.  Komisija įgyvendinimo aktais nutraukia pagal 4 straipsnį atliekamą tyrimą nepriimdama kompensacinių priemonių bet kuriuo iš šių atvejų:

a)  Komisija prieina prie išvados, kad taikytini tarptautiniai įpareigojimai nepažeisti;

a)  Komisija prieina prie išvados, kad taikytini tarptautiniai įpareigojimai nepažeisti;

b)  Komisija prieina prie išvados, kad kompensacinių priemonių priėmimas prieštarautų Sąjungos interesams;

b)  Komisija prieina prie išvados, kad kompensacinių priemonių priėmimas prieštarautų Sąjungos interesams;

c)  naudodamosi tinkamais taikytinoje sutartyje arba susitarime numatytais mechanizmais arba pagal atitinkamą tarptautinę viešąją teisę Sąjunga ir atitinkama trečioji šalis rado deramą problemos sprendimą. Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

c)   naudodamosi tinkamais taikytinoje sutartyje arba susitarime numatytais mechanizmais arba pagal atitinkamą tarptautinę viešąją teisę Sąjunga ir atitinkama trečioji šalis rado deramą problemos sprendimą. Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, informavus Europos Parlamentą ir atitinkamas suinteresuotas šalis.

3.  Jei atlikus tyrimą nustatoma, kad taikytini tarptautiniai įpareigojimai pažeisti, tai Komisija, nedarydama poveikio atitinkamoms Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatoms ir laikydamasi šio straipsnio 1 ir 2 dalių, įgyvendinimo aktais priima kompensacines priemones.

Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

3.  Jei atlikus tyrimą nustatoma, kad taikytini tarptautiniai įpareigojimai pažeisti, nedarant poveikio atitinkamoms Sutarties dėl Sąjungos veikimo nuostatoms ir laikantis šio straipsnio 1 ir 2 dalių Komisija, informavusi Parlamentą, įgyvendinimo aktais priima kompensacines priemones. Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

4.  Jei teisės akte, kuriame nustatyti taikytini tarptautiniai įpareigojimai, reikalaujama, kad, prieš priimant bet kokią priemonę, būtų pirmiausia baigta tarptautinė konsultacijų arba ginčų sprendimo procedūra, pirmiausia baigiama ta procedūra, o pagal 3 dalį priimant sprendimą atsižvelgiama į tos procedūros rezultatus.

4.  Jei teisės akte, kuriame nustatyti taikytini tarptautiniai įpareigojimai, reikalaujama, kad, prieš priimant bet kokią priemonę, būtų pirmiausia baigta tarptautinė konsultacijų arba ginčų sprendimo procedūra, pirmiausia baigiama ta procedūra, o pagal 3 dalį priimant sprendimą atsižvelgiama į tos procedūros rezultatus.

5.  Šio straipsnio 3 dalyje minėtos kompensacinės priemonės turi būti priemonės, numatytos teisės akte, kuriame nustatyti taikytini tarptautiniai įpareigojimai, arba priemonės, kurias galima taikyti pagal atitinkamas tarptautinės viešosios teisės taisykles ir principus.

5.  Šio straipsnio 3 dalyje minėtos kompensacinės priemonės turi būti priemonės, numatytos teisės akte, kuriame nustatyti taikytini tarptautiniai įpareigojimai, arba priemonės, kurias galima taikyti pagal atitinkamas tarptautinės viešosios teisės taisykles ir principus.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Įvertinus atitinkamų veiksnių visumą turi būti galima padaryti išvadą, kad numatoma padėtis yra neišvengiama ir kad nesiėmus apsaugos veiksmų bus padaryta faktinė žala.

 

Tuo atveju, kai nesibaigus procedūrai tiriama padėtis virsta faktine žala, Komisija imasi veiksmų pagal 1 dalį, atsižvelgdama į naujausius turimus įrodymus.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija gali nutraukti tyrimą nepriimdama kompensacinių priemonių, jei skundas atsiimamas.

1.  Tik Komisija gali nutraukti tyrimą nepriimdama kompensacinių priemonių, jei skundas atsiimamas. Sąjungos vežėjai turi teisę apskųsti Komisijos sprendimą nutraukti tyrimą. Toks skundas pateikiamas per 30 dienų nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą nutraukti procedūrą dienos.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais nutraukia pagal 4 straipsnį atliekamą tyrimą nepriimdama kompensacinių priemonių, jei:

Komisijai pagal [15-a (naujas)] straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant nutraukti pagal 4 straipsnį atliekamą tyrimą nepriimant kompensacinių priemonių, jeigu:

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prie sprendimo nutraukti tyrimą pagal šio straipsnio 2 dalį pridedamas pareiškimas su išdėstytomis tokio sprendimo priežastimis ir jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.  Prie sprendimo nutraukti tyrimą pagal šio straipsnio 2 dalį pridedamas pareiškimas su išdėstytomis tokio sprendimo priežastimis ir jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija taip pat pagrindžia savo sprendimą Europos Parlamento kompetentingiems komitetams.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

Kompensacinės priemonės

Kompensacinės priemonės

1.  Nepažeidžiant 12 straipsnio 1 dalies ir išskyrus 12 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą atvejį Komisija įgyvendinimo aktais priima kompensacines priemones, jei pagal 4 straipsnį atlikus tyrimą nustatoma, kad poveikį konkurencijai daranti praktika, kurią taiko trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas, padarė žalą arba sukėlė žalos pavojų atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams).Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

1.  Nepažeidžiant 12 straipsnio 1 dalies ir išskyrus 12 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą atvejį Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos kompensacinės priemonės, jei pagal 4 straipsnį atlikus tyrimą nustatoma, kad konkurenciją iškraipanti praktika, kurią taiko trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas, padarė žalą arba sukėlė žalos pavojų atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams). Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacinės priemonės taikomos trečiosios šalies oro vežėjui (-ams), kuriems yra naudinga poveikį konkurencijai daranti praktika, ir jos gali būti vienos iš šių formų:

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacinės priemonės taikomos trečiosios šalies oro vežėjui (-ams), kuriems yra naudinga konkurenciją iškraipanti praktika, ir jos gali būti vienos iš šių formų:

a)  finansiniai įsipareigojimai;

a)  finansiniai įsipareigojimai;

b)   bet kokia lygiavertės ar mažesnės vertės priemonė.

b)  bet kokia lygiavertės ar mažesnės vertės veiklos priemonė.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacinės priemonės negali viršyti to, kas būtina siekiant kompensuoti atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) padarytą žalą ar sukeltą žalos pavojų. Todėl šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų priemonių taikymas gali apsiriboti konkrečia geografine vietove.

3.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacinės priemonės negali viršyti to, kas būtina siekiant kompensuoti atitinkamiems Sąjungos oro vežėjams padarytą žalą arba užtikrinti, kad žalos pavojus nevirstų faktine žala atitinkamiems Sąjungos oro vežėjams. Todėl šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų priemonių taikymas gali apsiriboti konkrečia geografine vietove ir jos gali būti taikomos ribotą laiką.

4.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacinės priemonės neturi būti paskata Sąjungai arba atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) pažeisti su atitinkama trečiąja šalimi sudarytus oro susisiekimo, oro susisiekimo paslaugų susitarimus arba nuostatas dėl oro susisiekimo paslaugų, įtrauktas į prekybos susitarimą, sudarytą su ta trečiąja šalimi.

4.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacinės priemonės neturi būti paskata Sąjungai arba atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) pažeisti su atitinkama trečiąja šalimi sudarytus oro susisiekimo, oro susisiekimo paslaugų susitarimus arba nuostatas dėl oro susisiekimo paslaugų, įtrauktas į prekybos susitarimą, sudarytą su ta trečiąja šalimi.

 

4a.  1 dalyje nurodytomis kompensacinėmis priemonėmis siekiama užtikrinti tinkamą Sąjungos oro susisiekimo rinkos veikimą ir nesuteikiama nepagrįsto pranašumo kuriam nors oro vežėjui ar oro vežėjų grupei.

 

4b.  Kompensacinės priemonės, nurodytos 1 dalyje, gali būti laikino pobūdžio ir prireikus gali būti priimtos, jei atliekant tyrimą, remiantis turimais faktais, nustatoma žalos grėsmė, taip pat tebevykstančio sudėtingo tyrimo, kuris dar neužbaigtas ir nesustabdytas, atveju.

5.  Prie sprendimo baigti tyrimą priimant šio straipsnio 1 dalyje nurodytas kompensacines priemones pridedamas pareiškimas su išdėstytomis tokio sprendimo priežastimis ir jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.  Prie sprendimo baigti tyrimą priimant šio straipsnio 1 dalyje nurodytas kompensacines priemones pridedamas pareiškimas su išdėstytomis tokio sprendimo priežastimis ir jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  13 straipsnyje nurodytos kompensacinės priemonės galioja tik tiek laiko ir tokiu mastu, koks būtinas atsižvelgiant į tai, ar poveikį konkurencijai daranti praktika taikoma toliau, ir į tos praktikos daromą žalą ar keliamą žalos pavojų. Šiuo tikslu taikoma šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyta peržiūros procedūra.

1.  13 straipsnyje nurodytos kompensacinės priemonės galioja tik tiek laiko ir tokiu mastu, koks būtinas atsižvelgiant į tai, ar konkurenciją iškraipanti praktika taikoma toliau, ir į tos praktikos daromą žalą ar keliamą žalos pavojų. Šiuo tikslu taikoma šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyta peržiūros procedūra.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai tai būtina atsižvelgiant į aplinkybes, Komisijos ar skundo pateikėjo iniciatyva arba gavus motyvuotą atitinkamos trečiosios šalies arba trečiosios šalies subjekto prašymą, būtinybė toliau taikyti pirminės formos kompensacines priemones gali būti peržiūrėta.

2.  Kai tai būtina atsižvelgiant į aplinkybes, Komisijos, atitinkamos valstybės narės ar skundo pateikėjo iniciatyva arba gavus motyvuotą atitinkamos trečiosios šalies arba trečiosios šalies subjekto prašymą, būtinybė toliau taikyti pirminės formos kompensacines priemones gali būti peržiūrėta.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija įgyvendinimo aktais prireikus panaikina, iš dalies pakeičia arba palieka galioti kompensacines priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal [15-a (naujas)] straipsnį, kuriais atitinkamai panaikinamos, iš dalies pakeičiamos arba paliekamos galioti kompensacinės priemonės. Priimdama tuos deleguotuosius aktus Komisija turi atsižvelgti į Sąjungos interesus.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  12 straipsnyje ir 14 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ... metų laikotarpiui nuo ... [pagrindinio teisėkūros procedūra priimamo akto įsigaliojimo data ar bet kuri kita abiejų teisės aktų leidėjų nustatyta data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki … metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnyje ir 14 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 12 straipsnį ir 14 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15b straipsnis

 

1.  Kiekvienu konkrečiu atveju Komisija, deramai atsižvelgdama į konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimus, kaip apibrėžta 6 straipsnyje, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento taikymo ir įgyvendinimo, prie kurios pridedamas pareiškimas. Jei taikytina, ataskaitoje pateikiama informacija apie kompensacinių priemonių taikymą, sustabdytus tyrimus nepriėmus kompensacinių priemonių, tebevykstančius tyrimus, peržiūras ir bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, suinteresuotosiomis šalimis ir trečiosiomis šalimis.

 

2.  Europos Parlamentas gali per vieną mėnesį nuo Komisijos ataskaitos pateikimo dienos pakviesti Komisijos atstovus į savo atsakingojo komiteto ad hoc posėdį, kad jie išsamiau paaiškintų bet kokius klausimus, susijusius su šio reglamento įgyvendinimu.

 

3.  Komisija viešai paskelbia ataskaitą ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo ataskaitos pateikimo Europos Parlamentui ir Tarybai dienos.

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas

Komisijos pasiūlymu siekiama pašalinti dabartinės teisinės sistemos, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 868/2004, trūkumus. Dabartiniai teisės aktai buvo skirti tam, kad apsaugotų Sąjungos oro vežėjus nuo nesąžiningos praktikos kai kuriose trečiosiose šalyse, visų pirma dėl to, kad nėra priimta tarptautinės teisės aktų, kuriais būtų reguliuojama oro vežėjų konkurencija. Tačiau tam tikslui jie niekada nebuvo tinkami ir todėl niekada nebuvo naudojami, net jei veiksminga gynybos priemonė nuo nesąžiningos konkurencijos aviacijos sektoriuje būtina. Komisija teisingai pažymi, kad ES taisyklėmis užtikrinama, kad visi Europos ir ne Europos šalių vežėjai turėtų vienodas teises ir galimybes naudotis su oro susisiekimu susijusiomis paslaugomis, tačiau taip yra ne visada už Europos ribų, kur tų trečiųjų šalių oro vežėjai dėl diskriminacinės praktikos ir subsidijų gali įgyti nesąžiningų konkurencinių pranašumų.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas palankiai vertina ir remia pasiūlymą, nes tai svarbus patobulinimas, palyginti su Reglamentu Nr. 868/2004, ir pritaria jo tikslams bei priemonėms, skirtiems jiems pasiekti. Tačiau, pranešėjas norėtų pabrėžti, kad kompensacinės priemonės, kurios galėtų būti panaudotos dėl gerai veikiančio gynybos mechanizmo, turėtų būti naudojamas, kai tai liečia daugiau nei vieną valstybę narę arba esamos dvišalės procedūros jau buvo pritaikytos. Taigi šiame pranešime pateikiami tik tie pakeitimai, kuriais pabrėžiama, kad pirmenybę reikia teikti dvišaliams sprendimams ir į konsultavimosi procesą turėtų būti įtraukti visi atitinkami suinteresuotieji subjektai, taip pat Parlamentas ir Taryba kaip ES teisės aktų leidėjai. Pranešėjas taip pat mano, kad svarbu daugiau dėmesio skirti oro transporto jungčių vaidmeniui kaip kriterijumi atliekant tyrimus, o šio reglamento tikslais taip pat svarbu patikslinti Sąjungos intereso sąvoką, sprendžiant, ar taikyti kompensacines priemones trečiosios šalies vežėjo taikomos nesąžiningos praktikos atskleidimo atveju.

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (23.2.2018)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004
(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Nuomonės referentas: Ramon Tremosa i Balcells

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  aviacija yra labai svarbi Sąjungos ekonomikai. Tai stipri varomoji ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, prekybos ir judumo jėga. Per pastaruosius dešimtmečius oro susisiekimo paslaugų sektoriaus augimas labai padėjo pagerinti susisiekimą Sąjungos viduje ir su trečiosiomis šalimis, be to, tai buvo svarbus visos Sąjungos ekonomikos augimo veiksnys;

(1)  aviacija yra labai svarbi Sąjungos ekonomikai ir kasdieniam Sąjungos piliečių gyvenimui. Tai stipri varomoji ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir prekybos, taip pat įmonių bei piliečių susisiekimo ir judumo jėga. Per pastaruosius dešimtmečius oro susisiekimo paslaugų sektoriaus augimas labai padėjo pagerinti susisiekimą Sąjungos viduje ir su trečiosiomis šalimis, be to, tai buvo svarbus visos Sąjungos ekonomikos augimo veiksnys;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Europos aviacijos sektoriuje sukurta maždaug 2 milijonai tiesioginių darbo vietų, o tarptautinė aviacija, kaip tikimasi, iki 2030 m. augs 5 proc. per metus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  itin svarbu, kad Sąjunga užtikrintų veiksmingą įvairių savo ekonomikos sektorių ir darbuotojų apsaugą nuo trečiųjų šalių nesąžiningos konkurencijos;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Sąjungos oro vežėjai yra pasaulinio tinklo, jungiančio Europos šalis tarpusavyje ir su likusiu pasauliu, centre. Jiems turėtų būti suteikta galimybė konkuruoti su trečiųjų šalių oro vežėjais atviros ir sąžiningos visų oro vežėjų konkurencijos sąlygomis. Tai padėtų išlaikyti geram Sąjungos susisiekimui būtinas sąlygas;

(2)  Sąjungos oro vežėjai yra pasaulinio tinklo, jungiančio Europos šalis tarpusavyje ir su likusiu pasauliu, centre. Jiems turėtų būti suteikta galimybė konkuruoti su trečiųjų šalių oro vežėjais vienodomis atviros ir sąžiningos visų oro vežėjų konkurencijos sąlygomis, atsižvelgiant į reguliavimo klausimus, pvz., darbo sąlygas ir aplinkos apsaugą. Tai padėtų apsaugoti darbo vietas ir Sąjungos oro transporto bendrovių konkurencingumą, taip pat išlaikyti geram Sąjungos susisiekimui būtinas sąlygas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Europa – tai teritorija, turinti daugiau kaip 500 milijonų potencialių keleivių, kuriems paslaugas galėtų teikti trečiųjų šalių oro vežėjai. Sąjungos vardu derantis su kitomis pasaulio šalimis dėl išsamių aviacijos susitarimų reikėtų atsižvelgti į šį potencialiai didėjantį eismą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  rinkų atvėrimas ir susisiekimas yra akivaizdžiai susiję, nes dėl konkurencijos iškraipymo keičiasi eismo srautai. Trečiųjų šalių oro vežėjai nori ir jiems reikia įvertinti visų valstybių narių oro uostus, nes Europos žemynas jiems yra potenciali 500 milijonus keleivių turinti rinka;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  kadangi 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė Europos Vadovų Tarybai pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, Komisija turėtų atlikti nuodugnų išstojimo poveikio Sąjungos arba jos valstybių narių ir Jungtinės Karalystės oro transportui, siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje įsikūrę vežėjai ir vartotojai patirtų kuo mažiau oro transporto paslaugų sutrikimų;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  finansinis skaidrumas sąžiningos konkurencijos nuostatose yra būtinas elementas užtikrinant vienodas veiklos sąlygas Sąjungai ir trečiųjų šalių oro vežėjams. Be to, visapusiškas skaidrumas yra itin svarbus patvirtinant arba atmetant prielaidas dėl bet kokių galimų oro transporto bendrovei teikiamų subsidijų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  sąžininga oro vežėjų konkurencija taip pat gali būti užtikrinama taikant tinkamus Sąjungos teisės aktus, pavyzdžiui, Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 95/9320 ir Tarybos direktyvą 96/97/EB21. Sąžininga konkurencija suponuoja Sąjungos oro vežėjų apsaugą nuo tam tikros trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių vežėjų taikomos praktikos, ir šiam aspektui šiuo metu skirtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/200422. Tačiau įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 868/2004 nėra pakankamai veiksmingai siekiama pagrindinio bendrojo to reglamento tikslo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Tai visų pirma lėmė tam tikros jame nustatytos taisyklės, susijusios pirmiausia su atitinkamos praktikos (išskyrus subsidijų skyrimą) apibrėžimu, ir reikalavimai dėl tyrimų inicijavimo ir vykdymo. Be to, Reglamente (EB) Nr. 868/2004 nenumatyta specialios Sąjungos vidaus procedūros, susijusios su įpareigojimais, nustatytais oro susisiekimo arba oro susisiekimo paslaugų susitarimuose, kurių susitariančioji šalis yra Sąjunga, ir skirtais sąžiningai konkurencijai užtikrinti. Atsižvelgiant į pakeitimų, kurių reikėtų minėtiems klausimams išspręsti, skaičių ir svarbą, Reglamentą (EB) Nr. 868/2004 būtų tikslinga pakeisti nauju aktu;

(8)  sąžininga oro vežėjų konkurencija taip pat gali būti užtikrinama taikant tinkamus Sąjungos teisės aktus, pavyzdžiui, Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 95/9320 ir Tarybos direktyvą 96/97/EB21. Sąžininga konkurencija suponuoja Sąjungos oro vežėjų apsaugą nuo tam tikros trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių vežėjų taikomos praktikos, ir šiam aspektui šiuo metu skirtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/200422. Tačiau įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 868/2004 visiškai neveiksmingai siekiama pagrindinio bendrojo to reglamento tikslo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Tai visų pirma lėmė tam tikros jame nustatytos taisyklės, susijusios pirmiausia su atitinkamos praktikos (išskyrus subsidijų skyrimą) apibrėžimu, ir reikalavimai dėl tyrimų inicijavimo ir vykdymo. Be to, Reglamente (EB) Nr. 868/2004 nenumatyta specialios Sąjungos vidaus procedūros, susijusios su įpareigojimais, nustatytais oro susisiekimo arba oro susisiekimo paslaugų susitarimuose, kurių susitariančioji šalis yra Sąjunga, ir skirtais sąžiningai konkurencijai užtikrinti. Atsižvelgiant į pakeitimų, kurių reikėtų minėtiems klausimams išspręsti, skaičių ir svarbą, Reglamentą (EB) Nr. 868/2004 būtų tikslinga pakeisti nauju aktu;

__________________

__________________

20 1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 14, 1993 1 22, p. 1).

20 1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 14, 1993 1 22, p. 1).

21 1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva 96/67/EB dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką (OL L 272, 1996 10 25, p. 36).

21 1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva 96/67/EB dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką (OL L 272, 1996 10 25, p. 36).

22 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004 dėl apsaugos nuo subsidijavimo ir nesąžiningos kainų nustatymo veiklos, darančių žalą Bendrijos oro vežėjams, teikiantiems oro susisiekimo paslaugas iš šalių, kurios nėra Europos bendrijos narės (OL L 162, 2004 4 30, p.1).

22 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004 dėl apsaugos nuo subsidijavimo ir nesąžiningos kainų nustatymo veiklos, darančių žalą Bendrijos oro vežėjams, teikiantiems oro susisiekimo paslaugas iš šalių, kurios nėra Europos bendrijos narės (OL L 162, 2004 4 30, p.1).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ES išorės aviacijos santykių srityje ir užtikrinti abipusiškumą bei panaikinti nesąžiningą praktiką, įskaitant galimas tam tikrų trečiųjų šalių oro transporto bendrovėms teikiamas subsidijas ir valstybės pagalbą, kurios gali iškraipyti rinką, būtina, kad sąžiningos konkurencijos nuostatose būtų reikalaujama užtikrinti visišką finansinį skaidrumą. Toks skaidrumas reikalingas siekiant sudaryti Komisijai galimybę priimti teigiama arba neigiamą sprendimą dėl galimų subsidijų;

Pagrindimas

Veiksmingi, proporcingi ir atgrasomi teisės aktai tebėra būtini, siekiant išlaikyti sąlygas, kurios reikalingos geram Sąjungos susisiekimui, ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją su trečiųjų šalių oro vežėjais. Tuo tikslu Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atlikti tyrimą ir prireikus imtis priemonių. Tokios priemonės turėtų būti prieinamos tais atvejais, kai pažeidžiami susitarime, kurio susitariančioji šalis yra Sąjunga, nustatyti atitinkami įpareigojimai arba tais atvejais, kai poveikį konkurencijai daranti praktika padaro arba gali padaryti žalą Sąjungos oro vežėjams;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  veiksmingi, proporcingi ir atgrasomi teisės aktai tebėra būtini, siekiant išlaikyti sąlygas, kurios reikalingos geram Sąjungos susisiekimui, ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją su trečiųjų šalių oro vežėjais. Tuo tikslu Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atlikti tyrimą ir prireikus imtis priemonių. Tokios priemonės turėtų būti prieinamos tais atvejais, kai pažeidžiami susitarime, kurio susitariančioji šalis yra Sąjunga, nustatyti atitinkami įpareigojimai arba tais atvejais, kai poveikį konkurencijai daranti praktika padaro arba gali padaryti žalą Sąjungos oro vežėjams;

(9)  Veiksmingi, proporcingi ir atgrasomi teisės aktai tebėra būtini, siekiant išlaikyti sąlygas, kurios reikalingos geram Sąjungos susisiekimui, ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją su trečiųjų šalių oro vežėjais, tokiu būdu išlaikant darbo vietas Sąjungos oro transporto bendrovėse. Tuo tikslu Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atlikti tyrimą ir prireikus imtis priemonių. Tokios priemonės turėtų būti prieinamos tais atvejais, kai pažeidžiami susitarime, kurio susitariančioji šalis yra Sąjunga, nustatyti atitinkami įpareigojimai arba tais atvejais, kai poveikį konkurencijai daranti praktika padaro arba gali padaryti žalą Sąjungos oro vežėjams;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  jei atitinkamos oro susisiekimo paslaugos yra įtrauktos į valstybės narės dvišalį oro susisiekimo paslaugų susitarimą su trečiąja šalimi, svarbu, kad, prieš pasinaudojant į valstybės narės dvišalį oro susisiekimo paslaugų susitarimą su trečiąja šalimi įtrauktu ginčų sprendimo mechanizmu, Komisija galėtų pradėti tyrimus ir, prireikus, priimti kompensacines priemones. Kad reglamentas būtų veiksmingas, Komisija gali pradėti tokius tyrimus ir priimti tokias kompensacines priemones nepaisydama to, ar valstybė narė ketina imtis veiksmų dėl praktikos, darančios poveikį konkurencijai, vadovaudamasi savo dvišaliu oro susisiekimo paslaugų susitarimu su trečiąja šalimi;

Pagrindimas

Šio nuostatos tikslas – užtikrinti, kad nebūtų atvejų, kai valstybės narės, smarkiai delsdamos taikyti ginčų sprendimo mechanizmą pagal savo dvišalį oro susisiekimo paslaugų susitarimą, netyčia ar tyčia neleidžia Sąjungai imtis veiksmų. Tokiais atvejais toliau būtų vykdoma praktika, daranti neigiamą poveikį konkurencijai, ir neišvengiamai būtų daroma dar didesnė žala Sąjungos oro vežėjui.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų veiksmingas, ir pagal analogiją su kitomis Sąjungos prekybos apsaugos priemonėmis, itin svarbu, kad Komisija galėtų pradėti vykdyti procedūras remdamasi skundu, kuris yra prima facie žalos grėsmės įrodymas;

Pagrindimas

Žalos grėsmės sąvoka yra svarbiausias tokio pobūdžio prekybos apsaugos priemonės elementas. Pagal šį reglamentą turi būti sudaroma galimybė pradėti vykdyti procedūrą, jei esama įrodymų, kad trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas vykdo arba vykdys praktiką, kuri neišvengiamai padarys žalą Sąjungos oro vežėjui.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  pagal šį reglamentą procedūra neturėtų būti inicijuojama arba turėtų būti užbaigiama nepriimant kompensacinių priemonių, jei tų priemonių priėmimas prieštarautų Sąjungos interesams, atsižvelgiant į jų poveikį kitiems asmenims, visų pirma vartotojams ar įmonėms Sąjungoje. Procedūra turėtų būti užbaigiama nepriimant priemonių dar ir tais atvejais, kai netenkinami arba nebetenkinami tokių priemonių taikymo reikalavimai;

(15)  pagal šį reglamentą procedūrą turėtų būti įmanoma užbaigti nepriimant kompensacinių priemonių, jei tų priemonių priėmimas prieštarautų Sąjungos interesams, atsižvelgiant į jų poveikį kitiems asmenims, visų pirma vartotojams ar įmonėms Sąjungoje. Procedūra turėtų būti užbaigiama nepriimant priemonių dar ir tais atvejais, kai netenkinami arba nebetenkinami tokių priemonių taikymo reikalavimai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tyrimas inicijuojamas pagal šio straipsnio 2 dalį gavus valstybės narės, Sąjungos oro vežėjo arba Sąjungos oro vežėjų asociacijos raštišką skundą arba Komisijos iniciatyva, jei turima prima facie įrodymų dėl kurio nors iš šių faktų:

1.  Tyrimas inicijuojamas pagal šio straipsnio 2 dalį gavus valstybės narės, Europos Parlamentas, Sąjungos oro vežėjo arba Sąjungos oro vežėjų asociacijos, arba nacionalinės vartotojų organizacijos raštišką skundą arba Komisijos iniciatyva, jei turima pagrįstų ir faktinių įrodymų dėl kurio nors iš šių faktų:

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Skunde pateikiami prima facie įrodymai dėl vieno iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atvejų.

2.  Skunde pateikiami pagrįsti ir faktiniai įrodymai dėl vieno iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atvejų.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija gali nuspręsti neinicijuoti tyrimo, jei priemonių priėmimas pagal 10 arba 13 straipsnius prieštarautų Sąjungos interesams arba jei Komisija mano, kad skunde išdėstyti faktai nėra sisteminės problemos šaltinis arba nedaro reikšmingo poveikio vienam ar keliems Sąjungos oro vežėjams.

4.  Komisija gali nuspręsti neinicijuoti tyrimo, jei mano, kad skunde išdėstyti faktai nėra sisteminės problemos šaltinis arba nedaro reikšmingo poveikio vienam ar keliems Sąjungos oro vežėjams.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu pateiktų įrodymų nepakanka, kad būtų galima taikyti šio straipsnio 1 dalį, apie tokią įrodymų stoką Komisija skundo pateikėją informuoja per 60 dienų nuo skundo pateikimo dienos. Skundo pateikėjui suteikiama 30 dienų papildomiems įrodymams pateikti. Jei skundo pateikėjas per tą laikotarpį papildomų įrodymų nepateikia, Komisija gali nuspręsti neinicijuoti tyrimo.

5.  Jeigu pateiktų įrodymų nepakanka, kad būtų galima taikyti šio straipsnio 1 dalį, apie tokią įrodymų stoką Komisija skundo pateikėją informuoja per 30 dienų nuo skundo pateikimo dienos. Skundo pateikėjui suteikiama 30 dienų papildomiems įrodymams pateikti. Jei skundo pateikėjas per tą laikotarpį papildomų įrodymų nepateikia, Komisija gali nuspręsti neinicijuoti tyrimo.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija dėl tyrimo inicijavimo pagal šio straipsnio 1 dalį sprendimą priima per 6 mėnesius nuo skundo pateikimo dienos.

6.  Komisija dėl tyrimo inicijavimo pagal šio straipsnio 1 dalį sprendimą priima per tris mėnesius nuo skundo pateikimo dienos.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ar poveikį konkurencijai daranti praktika, kurią taiko trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas, atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) padarė žalą arba sukėlė žalos pavojų.

b)  ar poveikį konkurencijai daranti praktika, kurią taiko trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas, atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) padarė žalą arba sukėlė žalos pavojų arba ar konkurenciją varžantis netinkamas elgesys padarė neigiamą poveikį vidaus rinkai.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu būtina, Komisija tyrimus gali atlikti atitinkamos trečiosios šalies teritorijoje su sąlyga, kad tos trečiosios šalies vyriausybei ir atitinkamam trečiosios šalies subjektui apie tai oficialiai pranešta ir jie davė savo sutikimą.

5.  Jeigu būtina, Komisija tyrimus gali atlikti atitinkamos ar kitos trečiosios šalies teritorijoje su sąlyga, kad tos trečiosios šalies vyriausybei ir atitinkamam trečiosios šalies subjektui apie tai oficialiai pranešta.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Skundo pateikėjai, suinteresuotosios šalys, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) ir atitinkamos trečiosios šalies ar trečiosios šalies subjekto atstovai gali susipažinti su visa Komisijai pateikta informacija, išskyrus vidaus dokumentus, skirtus naudoti Komisijos ir administracijų viduje, jei tokia informacija nėra konfidenciali, kaip apibrėžta 6 straipsnyje, ir jei Komisijai išsiųstas raštiškas prašymas.

7.  Skundo pateikėjai, suinteresuotosios šalys, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės), Europos Parlamento kompetentingi komitetai ir atitinkamos trečiosios šalies ar trečiosios šalies subjekto atstovai gali susipažinti su visa Komisijai pateikta informacija, išskyrus vidaus dokumentus, skirtus naudoti Komisijos ir administracijų viduje, jei tokia informacija nėra konfidenciali, kaip apibrėžta 6 straipsnyje, ir jei Komisijai išsiųstas raštiškas prašymas.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tais atvejais, kai atsisakoma suteikti būtiną informaciją arba ji yra kitaip nepateikiama per deramą laikotarpį, arba kai akivaizdžiai trukdoma tyrimui, išvados daromos remiantis turimais faktais. Jei Komisija nustato, kad pateikta neteisinga arba klaidinanti informacija, į tokią informaciją neatsižvelgiama.

Tais atvejais, kai atsisakoma suteikti būtiną informaciją arba ji yra kitaip nepateikiama per deramą laikotarpį, kai atitinkama trečioji šalis nesuteikė galimybės atvykti į jos teritoriją tyrimui atlikti arba kai akivaizdžiai trukdoma tyrimui, išvados daromos remiantis turimais faktais. Jei Komisija nustato, kad pateikta neteisinga arba klaidinanti informacija, į tokią informaciją neatsižvelgiama.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Procedūra baigiama per dvejus metus. Tas laikotarpis tinkamai pagrįstais atvejais gali būti pratęstas.

1.  Procedūra baigiama per 18 mėnesių laikotarpį nuo tyrimo inicijavimo dienos. Tas laikotarpis tinkamai pagrįstais atvejais gali būti pratęstas nustatytam laikotarpiui.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Skubos atvejais, pavyzdžiui, tais atvejais, kai kyla pavojus, kad Sąjungos oro vežėjui (-ams) bus padaryta tiesioginė ir neatitaisoma žala, procedūra gali būti sutrumpinta iki vienų metų.

2.  Skubos atvejais, pavyzdžiui, tais atvejais, kai kyla pavojus, kad Sąjungos oro vežėjui (-ams) bus padaryta tiesioginė ir neatitaisoma žala, procedūra gali būti sutrumpinta ne daugiau kaip iki šešių mėnesių.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija gali sustabdyti procedūrą, jei atitinkama trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas ėmėsi ryžtingų veiksmų, kad būtų pašalinta (atsižvelgiant į konkretų atvejį):

3.  Kartu užtikrinant nukentėjusiųjų šalių teisę apskųsti sprendimą, tik Komisija gali sustabdyti procedūrą, jei atitinkama trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas ėmėsi ryžtingų veiksmų, kad būtų pašalinta (atsižvelgiant į konkretų atvejį):

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Sąjungos vežėjai turi teisę apskųsti Komisijos sprendimą sustabdyti procedūrą. Toks skundas turėtų būti pateiktas per 20 dienų nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą sustabdyti procedūrą dienos.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei taikytinų tarptautinių įpareigojimų pažeidimas arba poveikį konkurencijai daranti praktika, atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) padaryta žala arba sukeltas žalos pavojus per pagrįstą laikotarpį nepašalinami, Komisija gali atnaujinti procedūrą.

4.  Jei taikytinų tarptautinių įpareigojimų pažeidimas arba poveikį konkurencijai daranti praktika, atitinkamam (-iems) Sąjungos oro vežėjui (-ams) padaryta žala arba sukeltas žalos pavojus per pagrįstą laikotarpį nepašalinami, Komisija atnaujina procedūrą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais nutraukia pagal 4 straipsnį atliekamą tyrimą nepriimdama kompensacinių priemonių bet kuriuo iš šių atvejų:

Komisijai pagal [A] straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies pakeisti šį reglamentą nutraukiant pagal 4 straipsnį atliekamą tyrimą nepriimant kompensacinių priemonių bet kuriuo iš šių atvejų:

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atitinkamo (-ų) Sąjungos oro vežėjo (-ų) padėtį, visų pirma šiuos aspektus: paslaugų teikimo dažnumą, pajėgumų naudojimą, tinklo poveikį, pardavimo apimtį, rinkos dalį, pelną, kapitalo grąžą, investicijas ir užimtumą;

a)  atitinkamo (-ų) Sąjungos oro vežėjo (-ų) padėtį, visų pirma šiuos aspektus: paslaugų teikimo dažnumą, pajėgumų naudojimą, tinklo poveikį, pardavimo apimtį, rinkos dalį, pelną, kapitalo grąžą, aplinkos apsaugą, investicijas ir užimtumą;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  numatomą atitinkamo (-ų) Sąjungos oro vežėjo (-ų) padėties raidą, visų pirma paslaugų teikimo dažnumą, pajėgumų naudojimą, tinklo poveikį, pardavimo apimtį, rinkos dalį, pelną, kapitalo grąžą, investicijas ir užimtumą;

a)  numatomą atitinkamo (-ų) Sąjungos oro vežėjo (-ų) padėties raidą, visų pirma paslaugų teikimo dažnumą, pajėgumų naudojimą, tinklo poveikį, pardavimo apimtį, rinkos dalį, pelną, kapitalo grąžą, aplinkos apsaugą, investicijas ir užimtumą;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija gali nutraukti tyrimą nepriimdama kompensacinių priemonių, jei skundas atsiimamas.

1.  Tik Komisija gali nutraukti tyrimą nepriimdama kompensacinių priemonių, jei skundas atsiimamas. Sąjungos vežėjai turi teisę apskųsti Komisijos sprendimą nutraukti tyrimą. Toks skundas turėtų būti pateiktas per 30 dienų nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą nutraukti procedūrą dienos.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais nutraukia pagal 4 straipsnį atliekamą tyrimą nepriimdama kompensacinių priemonių, jei:

Komisijai pagal [A] straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies pakeisti šį reglamentą nutraukiant pagal 4 straipsnį atliekamą tyrimą nepriimant kompensacinių priemonių bet kuriuo iš šių atvejų:

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Komisija prieina prie išvados, kad kompensacinių priemonių priėmimas pagal 13 straipsnį prieštarautų Sąjungos interesams;

b)  Komisija, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, prieina prie išvados, kad kompensacinių priemonių priėmimas pagal 13 straipsnį prieštarautų Sąjungos interesams. Sąjungos interesus įvertina Komisija, pasikonsultavusi su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant Sąjungos oro transporto bendroves;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Išbraukta.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje

Nuorodos

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.6.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ramon Tremosa i Balcells

5.10.2017

Svarstymas komitete

4.12.2017

24.1.2018

 

 

Priėmimo data

21.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Alberto Cirio

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

50

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/ NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

0

0

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje

Nuorodos

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.6.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Markus Pieper

30.6.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

11.1.2018

20.2.2018

 

 

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

9

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Gilles Lebreton

Pateikimo data

28.3.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

28

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gilles Lebreton, Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

9

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika