Ziņojums - A8-0125/2018Ziņojums
A8-0125/2018

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr. 868/2004 atcelšanu

  28.3.2018 - (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)) - ***I

  Transporta un tūrisma komiteja
  Referents: Markus Pieper


  Procedūra : 2017/0116(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0125/2018
  Iesniegtie teksti :
  A8-0125/2018
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr. 868/2004 atcelšanu

  (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0289),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0183/2017),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. janvāra atzinumu[1],

  –  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

  –  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

  –  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0125/2018),

  1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

  2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

  3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  Grozījums Nr.    1

  Regulas priekšlikums

  1. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1)  Aviācija ir ļoti svarīga Savienības ekonomikai. Tā ir ievērojams ekonomikas izaugsmes, nodarbinātības, tirdzniecības un mobilitātes virzītājspēks. Gaisa pārvadājumu pakalpojumu apjoma pieaugums pēdējās desmitgadēs būtiski veicinājis savienojamības uzlabošanos Savienībā un ar trešajām valstīm un Savienības ekonomikas attīstību kopumā.

  (1)  Aviācija, kas ir viena no visefektīvākajām un dinamiskākajām nozarēm Eiropas ekonomikā un cilvēku ikdienas dzīvē, ir ļoti svarīga Savienības ekonomikai. Tā ir ievērojams ekonomikas izaugsmes, nodarbinātības, tirdzniecības un tūrisma, kā arī savienojamības un mobilitātes virzītājspēks kā uzņēmumiem, tā iedzīvotājiem, jo īpaši Savienības reģionos un starp tiem. Gaisa pārvadājumu pakalpojumu apjoma pieaugums pēdējās desmitgadēs būtiski veicinājis savienojamības uzlabošanos Savienībā un ar trešajām valstīm un Savienības ekonomikas attīstību kopumā.

  Grozījums Nr.  2

  Regulas priekšlikums

  1.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1a)  Eiropas aviācijas nozare nodrošina aptuveni 2 miljonus tiešo darbvietu, un tiek lēsts, ka starptautiskās aviācijas apjoms pieaugs par aptuveni 5 % gadā līdz 2030. gadam.

  Grozījums Nr.  3

  Regulas priekšlikums

  1.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1b)  Ir svarīgi, lai Savienība nodrošinātu efektīvu aizsardzību tās dažādajām ekonomikas nozarēm un darba ņēmēju aizsardzību pret jebkādu negodīgas konkurences praksi, ko īsteno trešās valstis.

  Grozījums Nr.  4

  Regulas priekšlikums

  2. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2)  Savienības gaisa pārvadātāji ir tāda globāla tīkla centrā, kas nodrošina savienojumus Eiropas iekšienē un ar pārējo pasauli. Tiem būtu jādod iespēja konkurēt ar trešo valstu gaisa pārvadātājiem vidē, kurā valda atklāta un godīga konkurence starp visiem gaisa pārvadātājiem. Tas veicinātu labvēlīgu apstākļu saglabāšanos augsta savienojamības līmeņa nodrošināšanai Savienībā.

  (2)  Savienības gaisa pārvadātāji ir tāda globāla tīkla centrā, kas nodrošina savienojumus Eiropas iekšienē un ar pārējo pasauli. Tiem būtu jādod iespēja konkurēt ar trešo valstu gaisa pārvadātājiem vidē, kurā valda atklāta un godīga konkurence. Tas ir vajadzīgs, lai saglabātu labvēlīgus apstākļus augsta savienojamības līmeņa nodrošināšanai Savienībā un nodrošinātu pārredzamību, vienlīdzīgus konkurences apstākļus un Savienības gaisa pārvadātāju konkurētspējas nepārtrauktību, kā arī augstu nodarbinātības līmeni Eiropas aviācijas nozarē.

  Grozījums Nr.  5

  Regulas priekšlikums

  2.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2a)  Eiropa ir telpa vairāk nekā 500 miljoniem potenciālu pasažieru, ko pārvadātu trešo valstu gaisa pārvadātāji. Šis iespējamais satiksmes pieaugums būtu jāņem vērā, apspriežot visaptverošus aviācijas nolīgumus ar pārējo pasauli Savienības vārdā.

  Grozījums Nr.    6

  Regulas priekšlikums

  3. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3)  Godīga konkurence ir svarīgs starptautisko gaisa pārvadājumu pakalpojumu darbības vispārējais princips. Šis princips it sevišķi apliecināts Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (“Čikāgas konvencija”), kuras preambulā atzīta nepieciešamība starptautiskos gaisa pārvadājumu pakalpojumus balstīt uz “iespēju vienlīdzības” pamata. Čikāgas konvencijas 44. pantā arī teikts, ka Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai (“ICAO”) būtu jātiecas veicināt starptautisko gaisa pārvadājumu attīstību tā, lai “nodrošinātu katrai līgumslēdzējai valstij taisnīgu iespēju tajā darboties starptautiskām aviosabiedrībām” un lai “novērstu diskrimināciju starp līgumslēdzējām valstīm”.

  (3)  Saistībā ar pieaugošo konkurenci starp gaisa transporta nozares dalībniekiem pasaules līmenī, godīga konkurence ir neaizstājams starptautisko gaisa pārvadājumu pakalpojumu darbības vispārējais princips. Šis princips it sevišķi apliecināts Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (“Čikāgas konvencija”), kuras preambulā atzīta nepieciešamība starptautiskos gaisa pārvadājumu pakalpojumus balstīt uz “iespēju vienlīdzības” pamata. Čikāgas konvencijas 44. pantā arī teikts, ka Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai (“ICAO”) būtu jātiecas veicināt starptautisko gaisa pārvadājumu attīstību tā, lai “nodrošinātu katrai līgumslēdzējai valstij taisnīgu iespēju tajā darboties starptautiskām aviosabiedrībām” un lai “novērstu diskrimināciju starp līgumslēdzējām valstīm”.

  Grozījums Nr.    7

  Regulas priekšlikums

  3.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (3a)  Tirgu atvēršana un savienojamība ir nepārprotama saistītas, jo konkurences kropļojumi izraisa satiksmes plūsmu maiņu. Trešo valstu pārvadātāji vēlas piekļuvi lidostām visās dalībvalstīs un tiem ir vajadzīga šāda piekļuve, jo tā šiem pārvadātājiem nozīmē tirgu ar 500 miljoniem pasažieru Eiropas kontinentā.

  Grozījums Nr.    8

  Regulas priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5)  Tomēr, neraugoties uz dažu trešo valstu un Savienības ilgstošajām pūlēm, godīgas konkurences principi vēl nav definēti īpašos daudzpusējos noteikumos, jo sevišķi ICAO kontekstā vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas (“PTO”) nolīgumos, kuru darbības jomā gaisa pārvadājumu pakalpojumi lielākoties neietilpst19.

  (5)  Tomēr, neraugoties uz Savienības un dažu trešo valstu un ilgstošajām pūlēm, godīgas konkurences principi vēl nav definēti īpašos daudzpusējos noteikumos, jo sevišķi ICAO kontekstā vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas (“PTO”) nolīgumos, kuru darbības jomā gaisa pārvadājumu pakalpojumi lielākoties neietilpst.

  _________________

  _________________

  19 Marrākešas Līgums, 1.B pielikums “Vispārējā vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību” (GATS), pielikums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem.

  19 Marrākešas Līgums, 1.B pielikums “Vispārējā vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību” (GATS), pielikums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem.

  Grozījums Nr.  9

  Regulas priekšlikums

  6.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (6a)  Ņemot vērā Apvienotās Karalistes 2017. gada 29. marta paziņojumu Eiropadomei, paziņojot par tās nodomu izstāties no Eiropas Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu, Komisijai ir rūpīgi jāizvērtē šīs izstāšanās sekas attiecībā uz gaisa transportu starp Savienību vai tās dalībvalstīm un Apvienoto Karalisti ar mērķi panākt pēc iespējas mazāk gaisa pārvadājumu pakalpojumu traucējumu pārvadātājiem, kas atrodas Savienībā, un patērētājiem.

  Grozījums Nr.  10

  Regulas priekšlikums

  7. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (7)  Gaisa pārvadātāju godīgas konkurences jautājumam būtu ieteicams pievērsties ar trešajām valstīm noslēgtu gaisa transporta nolīgumu vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu kontekstā. Tomēr lielākajā daļā gaisa transporta nolīgumu vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu, kas noslēgti starp Savienību vai/un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešajām valstīm, no otras puses, līdz šim nav ietverti attiecīgi noteikumi. Būtu jāpastiprina centieni risināt sarunas par godīgas konkurences klauzulu iekļaušanu esošajos un turpmākajos gaisa transporta nolīgumos vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos ar trešajām valstīm.

  (7)  Gaisa pārvadātāju godīgas konkurences jautājumam būtu ieteicams vispirms pievērsties ar trešajām valstīm noslēgtu gaisa transporta nolīgumu vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu kontekstā. Tomēr lielākajā daļā gaisa transporta nolīgumu vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu, kas noslēgti starp Savienību vai/un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešajām valstīm, no otras puses, līdz šim nav ietverti attiecīgi noteikumi. Būtu nekavējoties jāpastiprina centieni risināt sarunas par godīgas konkurences klauzulu iekļaušanu esošajos un turpmākajos gaisa transporta nolīgumos vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos ar trešajām valstīm.

  Grozījums Nr.  11

  Regulas priekšlikums

  7.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (7a)  Gaisa transporta nolīgumiem un šai regulai vajadzētu būt papildinošiem un veicināt dialogu ar attiecīgo trešo valsti, lai efektīvi atrisinātu strīdus un atjaunotu godīgu konkurenci. Ja divpusējos gaisa transporta nolīgumos vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos ar trešām valstīm iekļauj godīgas konkurences klauzulas vai līdzīgus noteikumus, strīdu izšķiršanas procedūru, kas paredzētas šādos starptautiskos nolīgumos, izsmelšanai nevajadzētu būt priekšnoteikumam, lai uzsāktu procedūru saskaņā ar šo regulu, un nevajadzētu liegt Komisijai tiesības uzsākt izmeklēšanu ar mērķi nodrošināt papildināmību starp šo regulu un divpusējiem nolīgumiem.

  Grozījums Nr.  12

  Regulas priekšlikums

  7.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (7b)  Ja vien nepieciešams, efektīvu, samērīgu un preventīvu apsvērumu dēļ vai tad, ja tas ir noteikts, pamatojoties uz pieejamiem faktiem, ka kaitējuma draudi pastāv, un arī tobrīd notiekošas sarežģītas izmeklēšanas gadījumā būtu jāparedz iespēja veikt pagaidu tiesiskās aizsardzības pasākumus, pirms lietas izskatīšana tiek izbeigta.

  Grozījums Nr.    13

  Regulas priekšlikums

  7.c apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (7c)  Tiek atzinīgi vērtēta ierosme rīkot Savienības līmeņa sarunas par gaisa transporta nolīgumiem un divpusējiem aviācijas drošības nolīgumiem ar trešām valstīm, kas pārstāv stratēģiskus un jaunietekmes tirgus (piemēram, Ķīnu, Japānu, ASEAN valstīm, Turciju, Kataru, AAE, Armēniju, Meksiku, Bahreinu, Kuveitu, Omānu un Saūda Arābiju), un tiek mudināts sākt konstruktīvas sarunas. Visām pusēm jaunie nolīgumi būtu jāīsteno pareizi un pareizi jākontrolē to izpilde, un tajos ir jāiekļauj godīgas konkurences klauzula, pamatojoties uz starptautiskajiem standartiem (tostarp ICAO un SDO noteiktajiem standartiem). Komisija un Padome tiek aicināta, pamatojoties uz LESD 218. panta ievērošanu, visos sarunu posmos pilnībā iesaistīt Parlamentu.

  Grozījums Nr.    14

  Regulas priekšlikums

  8. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8)  Godīgu konkurenci starp gaisa pārvadātājiem var nodrošināt arī ar attiecīgiem Savienības tiesību aktiem, tādiem kā Padomes Regula (EEK) Nr. 95/9320 un Padomes Direktīva 96/97/EK21. Ciktāl godīga konkurence paredz Savienības gaisa pārvadātāju aizsardzību pret konkrētu praksi, ko piekopj trešās valstis vai trešo valstu gaisa pārvadātāji, šis jautājums patlaban risināts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 868/200422. Tomēr Regula (EK) Nr. 868/2004 ir izrādījusies nepietiekami efektīva tās pamatā esošā vispārējā mērķa sasniegšanā, proti, godīgas konkurences nodrošināšanā. Neefektivitāte galvenokārt izriet no konkrētiem regulas noteikumiem, kas attiecas it sevišķi uz attiecīgās prakses definēšanu, izņemot subsidēšanu, un uz izmeklēšanas sākšanai un veikšanai piemērojamajām prasībām. Turklāt Regulā (EK) Nr. 868/2004 nav noteikta īpaša Savienības iekšējā procedūra attiecībā uz saistībām, kas ietvertas gaisa transporta nolīgumos vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos, kuru līgumslēdzēja puse ir Savienība, un paredzētas godīgas konkurences nodrošināšanai. Ņemot vērā šo jautājumu risināšanai vajadzīgo grozījumu daudzumu un svarīgumu, ir lietderīgi Regulu (EK) Nr. 868/2004 aizstāt ar jaunu tiesību aktu.

  (8)  Godīgu konkurenci starp gaisa pārvadātājiem var nodrošināt arī ar attiecīgiem Savienības tiesību aktiem, tādiem kā Padomes Regula (EEK) Nr. 95/9320 un Padomes Direktīva 96/97/EK21. Ciktāl godīga konkurence paredz Savienības gaisa pārvadātāju aizsardzību pret konkrētu praksi, ko piekopj trešās valstis vai trešo valstu gaisa pārvadātāji, šis jautājums patlaban risināts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 868/200422. Tomēr Regula (EK) Nr. 868/2004 ir izrādījusies neefektīva tās pamatā esošā vispārējā mērķa sasniegšanā, proti, godīgas konkurences nodrošināšanā. Neefektivitāte galvenokārt izriet no konkrētiem regulas noteikumiem, kas attiecas it sevišķi uz attiecīgās prakses definēšanu, izņemot subsidēšanu, un uz izmeklēšanas sākšanai un veikšanai piemērojamajām prasībām. Turklāt Regulā (EK) Nr. 868/2004 nav noteikta īpaša Savienības iekšējā procedūra attiecībā uz saistībām, kas ietvertas gaisa transporta nolīgumos vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos, kuru līgumslēdzēja puse ir Savienība, un paredzētas godīgas konkurences nodrošināšanai. Ņemot vērā šo jautājumu risināšanai vajadzīgo grozījumu daudzumu un svarīgumu, ir lietderīgi Regulu (EK) Nr. 868/2004 aizstāt ar jaunu tiesību aktu.

  _________________

  _________________

  20 Padomes 1993. gada 18. janvāra Regula (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp.).

  20 Padomes 1993. gada 18. janvāra Regula (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp.).

  21 Padomes 1996. gada 15. oktobra Direktīva 96/67/EK par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās (OV L 272, 25.10.1996., 36. lpp.).

  21 Padomes 1996. gada 15. oktobra Direktīva 96/67/EK par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās (OV L 272, 25.10.1996., 36. lpp.).

  22 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 868/2004 par aizsardzību pret subsidēšanu un negodīgas cenu noteikšanas praksi, kas rada zaudējumus Kopienas gaisa pārvadātājiem gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanā no valstīm, kuras nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 162, 30.4.2004., 1. lpp.).

  22 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 868/2004 par aizsardzību pret subsidēšanu un negodīgas cenu noteikšanas praksi, kas rada zaudējumus Kopienas gaisa pārvadātājiem gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanā no valstīm, kuras nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 162, 30.4.2004., 1. lpp.).

  Grozījums Nr.    15

  Regulas priekšlikums

  9. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (9)  Efektīvi, samērīgi un atturoši tiesību akti joprojām ir vajadzīgi, lai veicinātu labvēlīgu apstākļu saglabāšanos augsta savienojamības līmeņa nodrošināšanai Savienībā un nodrošinātu godīgu konkurenci ar trešo valstu gaisa pārvadātājiem. Tālab būtu Komisijai jāpiešķir pilnvaras veikt izmeklēšanu un vajadzības gadījumā veikt attiecīgus pasākumus. Vajadzētu būt iespējai veikt šādus pasākumus tad, kad pārkāptas attiecīgās saistības, kas ietvertas nolīgumā, kura līgumslēdzēja puse ir Savienība, vai tad, kad konkurenci ietekmējoša prakse rada vai draud radīt kaitējumu Savienības gaisa pārvadātājiem.

  (9)  Savienības aviācijas nozares konkurētspēja ir atkarīga no katras aviācijas vērtību ķēdes daļas konkurētspējas, un to var uzturēt, vienīgi īstenojot papildu politikas virzienu kopumu. Savienībai būtu jāiesaistās konstruktīvā dialogā ar trešām valstīm, lai rastu pamatu godīgai konkurencei. Šajā sakarībā efektīvi, samērīgi un atturoši tiesību akti joprojām ir vajadzīgi, lai veicinātu labvēlīgu apstākļu saglabāšanos augsta savienojamības līmeņa nodrošināšanai Savienībā un nodrošinātu godīgu konkurenci ar trešo valstu gaisa pārvadātājiem, tādējādi saglabājot darbvietas Savienības aviosabiedrībās. Tālab būtu Komisijai jāpiešķir efektīvas pilnvaras veikt izmeklēšanu un vajadzības gadījumā veikt attiecīgus pagaidu vai galīgus pasākumus. Vajadzētu būt iespējai veikt šādus pasākumus tad, kad pārkāptas attiecīgās saistības, kas ietvertas nolīgumā, kura līgumslēdzēja puse ir Savienība, vai tad, kad konkurenci kropļojoša prakse rada vai draud radīt kaitējumu Savienības gaisa pārvadātājiem.

  Grozījums Nr.    16

  Regulas priekšlikums

  11. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11)  Lai Komisija būtu pienācīgi informēta par iespējamajiem elementiem, kas pamato izmeklēšanas sākšanu, visām dalībvalstīm, visiem Savienības pārvadātājiem vai visām Savienības gaisa pārvadātāju apvienībām vajadzētu būt tiesībām iesniegt sūdzību.

  (11)  Lai Komisija būtu pienācīgi informēta par iespējamajiem elementiem, kas pamato izmeklēšanas sākšanu, visām dalībvalstīm, visiem Savienības pārvadātājiem vai visām Savienības gaisa pārvadātāju apvienībām vajadzētu būt tiesībām iesniegt sūdzību, un šī sūdzība būtu jāizskata saprātīgā laikposmā, lai nepieļautu zaudējumu rašanos Eiropas gaisa pārvadātājiem.

  Grozījums Nr.    17

  Regulas priekšlikums

  11.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (11a)  Lai nodrošinātu efektīvu regulējumu un pēc analoģijas ar citiem Savienības tirdzniecības aizsardzības instrumentiem, ir svarīgi, lai Komisija varētu uzsākt tiesvedību, balstoties uz sūdzību, kurā ir ietverti pirmšķietami pierādījumi par kaitējuma risku.

  Grozījums Nr.  18

  Regulas priekšlikums

  12. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (12)  Ir svarīgi nodrošināt, ka izmeklēšana var aptvert visplašāko iespējamo piederīgo elementu diapazonu. Šādā nolūkā būtu Komisijai jāpiešķir pilnvaras veikt izmeklēšanu trešās valstīs, ja ir saņemta attiecīgās trešās valsts un attiecīgā trešās valsts subjekta piekrišana. To pašu iemeslu dēļ un tādā pašā nolūkā būtu jānosaka dalībvalstīm pienākums pēc iespējas plašāk sniegt atbalstu Komisijai. Komisijai izmeklēšana būtu jāpabeidz uz vislabāko pieejamo pierādījumu pamata.

  (12)  Ir svarīgi nodrošināt, ka izmeklēšana var aptvert visplašāko iespējamo piederīgo elementu diapazonu. Šādā nolūkā būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras veikt izmeklēšanu trešās valstīs sadarbībā ar attiecīgo trešo valsti un attiecīgo trešās valsts subjektu. To pašu iemeslu dēļ un tādā pašā nolūkā būtu jānosaka dalībvalstīm pienākums pēc iespējas plašāk sniegt atbalstu Komisijai. Komisijai izmeklēšana būtu jāpabeidz pēc visas nepieciešamās informācijas no attiecīgajām iesaistītajām personām apkopošanas un uz vislabāko pieejamo pierādījumu pamata.

  Grozījums Nr.  19

  Regulas priekšlikums

  13. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (13)  Ja Komisija veic izmeklēšanu par darbībām, uz kurām attiecas ar trešo valsti noslēgts gaisa transporta nolīgums vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums, kura līgumslēdzēja puse nav Savienība, būtu jānodrošina, ka Komisija rīkojas, pilnībā pārzinot visas procedūras, kuras attiecīgā dalībvalsts nodomājusi īstenot vai īstenojusi saskaņā ar šādu nolīgumu un kuras attiecas uz situāciju, par ko Komisija veic izmeklēšanu. Tāpēc būtu jānosaka dalībvalstīm pienākums sniegt Komisijai attiecīgu informāciju.

  (13)  Ja Komisija veic izmeklēšanu par darbībām, uz kurām attiecas ar trešo valsti noslēgts gaisa transporta nolīgums vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums, kura līgumslēdzēja puse nav Savienība, būtu jānodrošina, ka Komisija rīkojas, pilnībā pārzinot visas procedūras, kuras attiecīgā dalībvalsts nodomājusi īstenot vai īstenojusi saskaņā ar šādu nolīgumu un kuras attiecas uz situāciju, par ko Komisija veic izmeklēšanu, par pamatu ņemot godīgas konkurences kritērijus. Tāpēc būtu jānosaka dalībvalstīm pienākums sniegt Komisijai attiecīgu informāciju.

  Grozījums Nr.  20

  Regulas priekšlikums

  15. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (15)  Procedūras saskaņā ar šo regulu nebūtu jāsāk vai būtu jānoslēdz, nepiemērojot tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja šādu pasākumu pieņemšana būtu pretrunā Savienības interesēm, ņemot vērā to ietekmi uz citām personām, it sevišķi patērētājiem vai uzņēmumiem Savienībā. Procedūras arī būtu jānoslēdz, nepiemērojot pasākumus, ja prasības šādu pasākumu piemērošanai nav izpildītas vai vairs netiek izpildītas.

  (15)  Procedūras saskaņā ar šo regulu nebūtu jāsāk vai būtu jānoslēdz, nepiemērojot tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja šādu pasākumu pieņemšana būtu pretrunā Savienības interesēm, ņemot vērā to ietekmi uz citām pusēm, tostarp patērētājiem, uzņēmumiem vai aviācijas nozares darba ņēmējiem Savienībā. Šajā sakarībā un jo īpaši, ja tiek apsvērti tiesiskās aizsardzības pasākumi, augsta savienojamības līmeņa uzturēšanai Savienībā vajadzētu būt prioritātei. Procedūras arī būtu jānoslēdz, nepiemērojot pasākumus, ja prasības šādu pasākumu piemērošanai nav izpildītas vai vairs netiek izpildītas.

  Grozījums Nr.    21

  Regulas priekšlikums

  15.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (15a)  Nosakot, vai Savienības intereses prasa vai neprasa iejaukšanos, Komisijai būtu jāņem vērā visu ieinteresēto pušu viedokļi. Lai rīkotu šādas apspriešanās ar visām ieinteresētajām pusēm un dotu iespēju tām tikt uzklausītām, paziņojumā par izmeklēšanas uzsākšanu būtu jānorāda termiņi informācijas sniegšanai vai uzklausīšanas pieprasījuma iesniegšanai. Ieinteresētajām pusēm vajadzētu būt informētām par nosacījumiem to sniegtās informācijas izpaušanai un tiesīgām atbildēt uz pretējo pušu komentāriem.

  Grozījums Nr.    22

  Regulas priekšlikums

  17. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (17)  Konstatējumiem par attiecīgajam(-iem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) radīto kaitējumu vai kaitējuma risku būtu jāatspoguļo reālistisks situācijas novērtējums, un tāpēc tiem būtu jāpamatojas uz visiem attiecīgajiem faktoriem, it sevišķi faktoriem, kuri attiecas uz minētā(-o) pārvadātāja(-u) situāciju un vispārējo stāvokli skartajā gaisa transporta tirgū.

  (17)  Nosakot, vai būtu jāuzsāk procedūras saskaņā ar šo regulu, konstatējumiem par attiecīgajam(-iem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) radīto kaitējuma risku vai jau radītu kaitējumu būtu jāatspoguļo reālistisks situācijas novērtējums, un tāpēc tiem būtu jāpamatojas uz visiem attiecīgajiem faktoriem, it sevišķi faktoriem, kuri attiecas uz minētā(-o) pārvadātāja(-u) situāciju un vispārējo stāvokli skartajā gaisa transporta tirgū, saskaņā ar pastāvošo praksi un piemērojot godīgas konkurences nodrošināšanas instrumentus, kas arī ļauj novērst vai kompensēt skaidri paredzamu kaitējumu vai šāda kaitējuma risku tādas prakses gadījumā, kura kropļo godīgu konkurenci un par kuru ir pirmšķietami pierādījumi.

  Grozījums Nr.    23

  Regulas priekšlikums

  18. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (18)  Administratīvās efektivitātes labad un ņemot vērā iespēju izbeigt procedūras, nepiemērojot pasākumus, jābūt iespējamam apturēt procedūras, ja attiecīgā trešā valsts vai attiecīgais trešās valsts subjekts ir apņēmīgi veikuši pasākumus nolūkā novērst attiecīgo konkurenci ietekmējošo praksi vai no tās izrietošo kaitējumu vai kaitējuma risku.

  (18)  Administratīvās efektivitātes labad un ņemot vērā iespēju izbeigt procedūras, nepiemērojot pasākumus, jābūt iespējamam apturēt procedūras, ja attiecīgā trešā valsts vai attiecīgais trešās valsts subjekts ir apņēmīgi veikuši pasākumus nolūkā novērst attiecīgo konkurenci kropļojošo praksi vai no tās izrietošo kaitējumu vai kaitējuma risku.

  Grozījums Nr.    24

  Regulas priekšlikums

  19. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (19)  Tiesiskās aizsardzības pasākumi attiecībā uz konkurenci ietekmējošu praksi ir paredzēti, lai kompensētu kaitējumu, ko rada vai draud radīt šāda prakse. Tāpēc tie būtu jāīsteno, piemērojot finansiālus pienākumus vai citus pasākumus ar naudas izteiksmē izmērāmu vērtību, kuri spēj panāk tādu pašu efektu. Tie var būt tādi pasākumi kā trešās valsts gaisa pārvadātāja koncesiju, tam pienākošos pakalpojumu vai citu tiesību apturēšana ar nosacījumu, ka šādu pasākumu rezultātā netiek pārkāpts ar attiecīgo trešo valsti noslēgtais gaisa transporta nolīgums vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums. Lai nodrošinātu atbilstību proporcionalitātes principam, jebkādiem pasākumiem būtu jāaprobežojas tikai ar to, kas vajadzīgs konstatētā kaitējuma vai kaitējuma riska kompensācijai.

  (19)  Tiesiskās aizsardzības pasākumi attiecībā uz konkurenci kropļojošu praksi ir paredzēti, lai kompensētu kaitējumu, ko rada vai draud radīt šāda prakse. Tāpēc tie būtu jāīsteno, piemērojot finansiālus pienākumus vai citus pasākumus ar naudas izteiksmē izmērāmu vērtību, kuri spēj panāk tādu pašu efektu. Tie var būt tādi pasākumi kā trešās valsts gaisa pārvadātāja koncesiju, tam pienākošos pakalpojumu vai citu tiesību apturēšana ar nosacījumu, ka šādu pasākumu rezultātā netiek pārkāpts ar attiecīgo trešo valsti noslēgtais gaisa transporta nolīgums vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums.

  Grozījums Nr.    25

  Regulas priekšlikums

  21. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (21)  Situācijas, kuru izmeklēšana veikta saskaņā ar šo regulu, un to iespējamā ietekme uz dalībvalstīm dažādos apstākļos var atšķirties. Tāpēc tiesiskās aizsardzības pasākumi atkarībā no konkrētā gadījuma var būt piemērojami vienai dalībvalstij vai vairākām dalībvalstīm vai tikai konkrētā ģeogrāfiskajā apgabalā.

  (21)  Situācijas, kuru izmeklēšana veikta saskaņā ar šo regulu, un to iespējamā ietekme uz dalībvalstīm dažādos apstākļos var atšķirties. Tāpēc tiesiskās aizsardzības pasākumi atkarībā no konkrētā gadījuma var būt piemērojami vienai dalībvalstij vai vairākām dalībvalstīm vai tikai konkrētā ģeogrāfiskajā apgabalā vai ierobežoti laikā, vai to piemērošanu var paredzēt vēlākā dienā, ja ir iespējams noteikt precīzu brīdi, kad kaitējuma risks var pārvērsties par faktisku kaitējumu.

  Grozījums Nr.    26

  Regulas priekšlikums

  22.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (22a)  Komisijai būtu katru gadu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā būtu jāiekļauj informācija par tiesiskās aizsardzības pasākumu īstenošanu, izmeklēšanu izbeigšanu bez tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tobrīd notiekošām izmeklēšanām, pārskatīšanām un sadarbību ar dalībvalstīm, ieinteresētajām pusēm un trešām valstīm. Uz šo ziņojumu vajadzētu attiekties atbilstīgajam konfidencialitātes līmenim.

  Grozījums Nr.    27

  Regulas priekšlikums

  23. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (23)  Šīs regulas mērķi, proti, visiem Savienības pārvadātājiem nodrošināt efektīvu, vienlīdzīgu, uz vienādiem kritērijiem un procedūrām balstītu aizsardzību pret piemērojamo starptautisko saistību pārkāpumiem un pret kaitējumu vai kaitējuma risku, kas vienam vai vairākiem Savienības pārvadātājiem radies trešo valstu vai trešo valstu subjektu piekoptas konkurenci ietekmējošas prakses dēļ, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķas dalībvalstis, bet to var labāk sasniegt Savienības līmenī, tāpēc Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

  (23)  Šīs regulas mērķi, proti, visiem Savienības pārvadātājiem nodrošināt efektīvu, vienlīdzīgu, uz vienādiem kritērijiem un procedūrām balstītu aizsardzību pret piemērojamo starptautisko saistību pārkāpumiem un pret kaitējumu vai kaitējuma risku, kas vienam vai vairākiem Savienības pārvadātājiem radies trešo valstu vai trešo valstu subjektu piekoptas konkurenci kropļojošas prakses dēļ, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķas dalībvalstis, bet to var labāk sasniegt Savienības līmenī, tāpēc Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai; tās mērķis arī nav piemērot jebkādus standartus trešās valsts gaisa pārvadātājiem, piemēram, attiecībā uz subsīdijām, ieviešot ierobežojošākus pienākumus par pienākumiem, kas tiek piemēroti Savienības gaisa pārvadātājiem.

  Grozījums Nr.    28

  Regulas priekšlikums

  23.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (23a)  Komisijai būtu jāierosina stiprināt noteikumus, kritērijus un pasākumus, kas reglamentē godīgu konkurenci Savienībā, ne tikai Savienības iekšējā gaisa transporta nozarē, bet arī intermodālā transporta nozarē.

  Grozījums Nr.    29

  Regulas priekšlikums

  1. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. pants

  1. pants

  Priekšmets

  Subject matter and scope

  1.  Šajā regulā paredzēti noteikumi par Komisijas veiktu izmeklēšanu un par tiesiskās aizsardzības pasākumu pieņemšanu saistībā ar piemērojamo starptautisko saistību pārkāpumiem un praksi, kas ietekmē konkurenci starp Savienības gaisa pārvadātājiem un citiem gaisa pārvadātājiem un rada vai draud radīt kaitējumu Savienības gaisa pārvadātājiem.

  1.  Šajā regulā paredzēti noteikumi par Komisijas veiktu izmeklēšanu un par tiesiskās aizsardzības pasākumu pieņemšanu saistībā ar piemērojamo starptautisko saistību pārkāpumiem un praksi, kas kropļo konkurenci starp Savienības gaisa pārvadātājiem un citiem gaisa pārvadātājiem un rada vai draud radīt kaitējumu Savienības gaisa pārvadātājiem.

  2.   Šo regulu piemēro, neskarot Regulas (EEK) Nr. 95/93 12. pantu un Direktīvas 96/67/EK 20. pantu.

  2.   Šo regulu piemēro, neskarot Regulas (EEK) Nr. 95/93 12. pantu un Direktīvas 96/67/EK 20. pantu.

  Grozījums Nr.    30

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 1. daļa – d punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (d)  “ieinteresētā persona” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai jebkura oficiāla struktūra neatkarīgi no tā, vai tai piemīt vai nepiemīt tiesībsubjektība, kurai varētu būt ievērojama ieinteresētība procedūras rezultātos;

  (d)  “ieinteresētā persona” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai jebkura oficiāla struktūra neatkarīgi no tā, vai tai piemīt vai nepiemīt tiesībsubjektība, kurai varētu būt ievērojama ieinteresētība procedūras rezultātos, tostarp, bet ne tikai aviācijas uzņēmumi;

  Grozījums Nr.  31

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (da)  “attiecīgā dalībvalsts” ir valsts:

   

  (i) kura Eiropas gaisa pārvadātājiem izdod darbības licenci saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008;

   

  (ii) saskaņā ar kuras slēgtajiem aviācijas nolīgumiem vai tirdzniecības nolīgumiem, kuros ir noteikumi, kas reglamentē aviācijas nozari, darbojas Eiropas gaisa pārvadātāji;

  Grozījums Nr.  32

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 1. daļa – e punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (e)  “trešās valsts subjekts” ir jebkura pelnoša vai bezpeļņas fiziska vai juridiska persona vai jebkura oficiāla struktūra ar tiesībsubjektību vai bez tās, kura ir trešās valsts jurisdikcijā, neatkarīgi no tā, vai trešās valsts valdība īsteno kontroli pār to, un kura ir tieši vai netieši iesaistīta gaisa pārvadājumu pakalpojumu vai ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanā vai tādas infrastruktūras vai pakalpojumu nodrošināšanā, ko izmanto gaisa pārvadājumu pakalpojumu vai ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanai;

  (e)  “trešās valsts subjekts” ir jebkura pelnoša vai bezpeļņas fiziska vai juridiska persona vai jebkura oficiāla struktūra ar tiesībsubjektību vai bez tās, kura ir trešās valsts jurisdikcijā, neatkarīgi no tā, vai trešās valsts valdība īsteno kontroli pār to, un kura ir tieši vai netieši iesaistīta gaisa pārvadājumu pakalpojumu vai ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanā vai tādas infrastruktūras vai pakalpojumu nodrošināšanā, ko izmanto gaisa pārvadājumu pakalpojumu vai ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanai, tostarp kopuzņēmumi un apvienības, kurās sastāv vienīgi no trešo valstu gaisa pārvadātājiem;

  Grozījums Nr.  33

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (fa)  „kaitējuma draudi” ir kaitējums, kas ir neizbēgams vai paredzams tuvākajā nākotnē ar varbūtību, kas robežojas ar noteiktību;

  Grozījums Nr.  34

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 1. daļa – fb punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (fb)  „pagaidu tiesiskās aizsardzības pasākumi” ir pagaidu pasākumi pret trešās valsts gaisa pārvadātāju, kuri ir samērīgi ar draudiem, kuru vienīgais mērķis ir novērst neatgriezenisku kaitējumu, kurus Komisija veic procedūras sākumā, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem, un kuri ir jāatceļ ne vēlāk kā pēc izmeklēšanas izbeigšanas;

  Grozījums Nr.    35

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 1. daļa – h punkts – i apakšpunkts – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3)  valdība vai cita publiska organizācija, tostarp valsts kontrolē esoši uzņēmumi, piegādā preces vai sniedz pakalpojumus vai pērk preces vai pakalpojumus;

  (3)  valdība vai cita publiska organizācija, tostarp valsts kontrolē esoši uzņēmumi, piegādā preces vai sniedz pakalpojumus, kas neietilpst vispārējā infrastruktūrā, vai pērk preces vai pakalpojumus;

  Grozījums Nr.  36

  Regulas priekšlikums

  2.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a pants

   

  1.   Nosakot Savienības intereses, prioritāti piešķir vajadzībai atjaunot efektīvu un godīgu konkurenci, vajadzībai nodrošināt pārredzamību, vajadzībai novērst jebkādus traucējumus iekšējā tirgū, vajadzībai izvairīties no kaitējuma nodarīšanas dalībvalstu sociāli ekonomiskajai situācijai un vajadzībai uzturēt augsta līmeņa savienojamību pasažieriem un Savienībā.

   

  2.   To, vai Savienības intereses prasa vai neprasa iejaukšanos, Komisija nosaka katrā atsevišķā gadījumā, pamatojoties uz visu dažādo interešu izvērtējumu kopumā, ietverot sociāli ekonomisko novērtējumu. Šādu konstatējumu, ievērojot šo pantu, var izdarīt tikai tad, ja visām pusēm ir bijusi iespēja konkrētā termiņā darīt zināmus savus viedokļus, ievērojot 3. punktu. Šī iespēja var būt vai var nebūt jāīsteno. Nosakot Savienības intereses, netiek skartas Komisijas tiesības sākt izmeklēšanu saskaņā ar 3. pantu. Ja Komisija, balstoties uz visu iesniegto informāciju, izdara nepārprotamus secinājumus, ka Savienības interesēs nav īstenot šādus tiesiskās aizsardzības pasākumus, minētie pasākumi netiek īstenoti.

   

   

   

  3.  Lai nodrošinātu stabilu pamatu, balstoties uz kuru Komisija var ņemt vērā visus viedokļus, sūdzības iesniedzēji un ieinteresētās puses var termiņā, kas norādīts paziņojumā par izmeklēšanas sākšanu, pieteikties un iesniegt informāciju Komisijai. Lai nodrošinātu apspriešanās pārredzamību, šādu informāciju vai tās kopsavilkumu dara pieejamu pārējām šajā pantā minētajām pusēm, kas var atbildēt uz šādu informāciju.

   

  4.  Nosakot Savienības intereses, puses, kas rīkojušās saskaņā ar 3. punktu, drīkst lūgt uzklausīšanu. Šādi lūgumi tiek apmierināti, ja tajos ir izklāstīti iemesli, kāpēc no Savienības interešu viedokļa puses būtu jāuzklausa. Turklāt puses var sniegt komentārus par jebkādiem tiesiskās aizsardzības pasākumiem un citas puses var sagatavot atbildes uz šādiem komentāriem.

   

  5.  Komisija pārbauda sniegto informāciju un jo īpaši to, cik lielā mērā tā ir reprezentatīva, un nosūta pārbaudes rezultātus Parlamentam un Padomei saskaņā ar 15.a pantu (jauns) un saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

  Grozījums Nr.  37

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Izmeklēšanu sāk pēc rakstiskas sūdzības saņemšanas no dalībvalsts, Savienības gaisa pārvadātāja vai Savienības gaisa pārvadātāju apvienības saskaņā ar 2. punktu vai pēc Komisijas iniciatīvas, ja ir pirmšķietami pierādījumi par kādu no šādiem gadījumiem:

  1.  Izmeklēšanu sāk pēc rakstiskas sūdzības saņemšanas no dalībvalsts, viena vai vairākiem Savienības gaisa pārvadātājiem vai Savienības gaisa pārvadātāju apvienības saskaņā ar 2. punktu vai pēc Komisijas iniciatīvas, ja ir nepārprotami pirmšķietami pierādījumi par kādu no šādiem gadījumiem (izsmeļošs saraksts):

  (a)   piemērojamo starptautisko saistību pārkāpums;

  (a)   piemērojamo starptautisko saistību pārkāpums;

  (b)  visu šādu apstākļu pastāvēšana:

  (b)   visu šādu apstākļu pastāvēšana:

  (i)   trešās valsts vai trešās valsts subjekta piekopta konkurenci ietekmējoša prakse;

  (i)   trešās valsts vai trešās valsts subjekta piekopta konkurenci kropļojoša prakse;

  (ii)  vienam vai vairākiem Savienības gaisa pārvadātājiem radies kaitējums vai kaitējuma risks;

  (ii)   vienam vai vairākiem Savienības gaisa pārvadātājiem radies kaitējums vai kaitējuma risks;

  (iii)  cēloņsakarība starp iespējamo praksi un iespējamo kaitējumu vai kaitējuma risku.

  (iii)   cēloņsakarība starp iespējamo praksi un iespējamo kaitējumu vai kaitējuma risku.

  Grozījums Nr.  38

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Komisija, ciktāl iespējams, pārbauda sūdzībā ietverto vai Komisijas rīcībā esošo elementu precizitāti un atbilstību, lai noteiktu, vai pierādījumi ir pietiekami, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu saskaņā ar 1. punktu.

  3.  Komisija laikus pārbauda sūdzībā ietverto vai Komisijas rīcībā esošo elementu precizitāti un atbilstību nolūkā noteikt, vai pierādījumi ir pietiekami, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu saskaņā ar 1. punktu.

  Grozījums Nr.  39

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Komisija var nolemt nesākt izmeklēšanu, ja pasākumu pieņemšana saskaņā ar 10. vai 13. pantu būtu pretrunā Savienības interesēm vai ja Komisija uzskata, ka sūdzībā izklāstītie fakti nenorāda uz sistēmisku problēmu vai tiem nav būtiskas ietekmes uz vienu vai vairākiem Savienības gaisa pārvadātājiem.

  4.  Komisija var nolemt nesākt izmeklēšanu, ja sūdzībā izklāstītie fakti nenorāda uz sistēmisku problēmu vai tiem nav būtiskas ietekmes uz vienu vai vairākiem Savienības gaisa pārvadātājiem, vai tie ir nepamatoti;

  Grozījums Nr.  40

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 4.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a  Lēmumu nesākt izmeklēšanu saskaņā ar 4. punktu pienācīgi attaisno ar pamatojumu. Minēto lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Parlaments var aicināt Komisiju sīkāk pamatot tās lēmumu. Sūdzības iesniedzēji var pārsūdzēt šādu lēmumu 60 dienu laikā no tā publicēšanas brīža.

  Grozījums Nr.  41

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Ja sniegtie pierādījumi nav pietiekami 1. punkta nolūkā, Komisija 60 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas datuma informē sūdzības iesniedzēju par šo nepietiekamību. Sūdzības iesniedzējam atvēl 30 dienas papildu pierādījumu iesniegšanai. Ja sūdzības iesniedzējs noteiktajā termiņā to neizdara, Komisija var nolemt nesākt izmeklēšanu.

  5.  Ja sniegtie pierādījumi nav pietiekami 1. punkta nolūkā, Komisija 60 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas datuma informē sūdzības iesniedzēju par šo nepietiekamību. Sūdzības iesniedzējam atvēl 60 dienas papildu pierādījumu iesniegšanai. Ja sūdzības iesniedzējs noteiktajā termiņā to neizdara, Komisija var nolemt nesākt izmeklēšanu.

  Grozījums Nr.  42

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6.  Komisija 6 mēnešu laikā pēc sūdzības iesniegšanas izlemj, vai sākt izmeklēšanu saskaņā ar 1. punktu.

  6.  Atbilstīgi 4. un 5. pantam Komisija 4 mēnešu laikā pēc sūdzības iesniegšanas izlemj, vai sākt izmeklēšanu saskaņā ar 1. punktu.

  Grozījums Nr.  43

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 7. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7.  Ievērojot 4. punktu, Komisija, ja tā uzskata, ka pierādījumi ir pietiekami, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu, veic šādus pasākumus:

  7.  Ievērojot 4. punktu, Komisija, ja tā uzskata, ka pierādījumi ir pietiekami, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu, veic šādus pasākumus:

  (a)  sāk procedūru;

  (a)  sāk procedūru;

  (b)  publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; paziņojumā informē par izmeklēšanas sākšanu, norāda izmeklēšanas tvērumu, piemērojamās starptautiskās saistības, kas, iespējams, ir pārkāptas, vai trešo valsti vai trešās valsts subjektu, kas, iespējams, piekopj konkurenci ietekmējošu praksi, un iespējamo kaitējumu vai kaitējuma risku, attiecīgo(-os) Savienības gaisa pārvadātāju(-us) un laikposmu, kurā ieinteresētās personas var pieteikties, rakstiski darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju vai pieteikties uzklausīšanai Komisijā;

  (b)  publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; paziņojumā informē par izmeklēšanas sākšanu, norāda izmeklēšanas tvērumu, piemērojamās starptautiskās saistības, kas, iespējams, ir pārkāptas, vai trešo valsti vai trešās valsts subjektu, kas, iespējams, piekopj konkurenci kropļojošu praksi, un iespējamo kaitējumu vai kaitējuma risku, attiecīgo(-os) Savienības gaisa pārvadātāju(-us) un laikposmu, kurā ieinteresētās personas var pieteikties, rakstiski darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju vai pieteikties uzklausīšanai Komisijā. Minētais laikposms nav īsāks par 30 dienām.

  (c)  oficiāli paziņo attiecīgās trešās valsts un attiecīgā trešās valsts subjekta pārstāvjiem par izmeklēšanas sākšanu;

  (c)  oficiāli paziņo attiecīgās trešās valsts un attiecīgā trešās valsts subjekta pārstāvjiem par izmeklēšanas sākšanu;

  (d)  informē sūdzības iesniedzēju un 15. pantā noteikto komiteju par izmeklēšanas sākšanu.

  (d)  informē sūdzības iesniedzēju un 15. pantā noteikto komiteju par izmeklēšanas sākšanu.

  Grozījums Nr.  44

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b)  vai trešās valsts vai trešās valsts subjekta piekoptas konkurenci ietekmējošas prakses dēļ attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) ir radies kaitējums vai kaitējuma risks.

  (b)  vai trešās valsts vai trešās valsts subjekta piekoptas konkurenci kropļojošas prakses dēļ attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) ir radies kaitējums vai kaitējuma risks.

  Grozījums Nr.   45

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (ba)   vai tas var novest pie negatīvas ietekmes uz savienojamību gaisa satiksmē kādā konkrētā reģionā, dalībvalstī vai dalībvalstu grupā vai Eiropas kopējā aviācijas telpā, kas izveidota saskaņā ar nolīgumu par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi1a, un līdz ar to uz patērētājiem; ;

   

  ba) punkta nolūkā ietekme uz Savienības gaisa satiksmes savienojamību tiks pārbaudīta saistībā ar Savienības interesēm pirms lēmuma pieņemšanas par tiesiskās aizsardzības pasākumu īstenošanu saskaņā ar 13. pantu;

   

  _________________

   

  1a OV L 285, 16.10.2006., 3. lpp.

  Grozījums Nr.  46

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Komisija var prasīt visu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu izmeklēšanai, un var pārbaudīt saņemtās vai savāktās informācijas precizitāti sadarbībā ar attiecīgo(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātāju(-iem) vai ar attiecīgo trešo valsti vai trešās valsts subjektu.

  3.  Komisija pieprasa visu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu izmeklēšanai, un pārbauda saņemtās vai savāktās informācijas precizitāti sadarbībā ar attiecīgo(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātāju(-iem) vai ar attiecīgo trešo valsti vai trešās valsts subjektu.

  Grozījums Nr.    47

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Ja šķiet vajadzīgs, Komisija var veikt izmeklēšanu attiecīgās trešās valsts teritorijā ar nosacījumu, ka attiecīgās trešās valsts valdība un attiecīgais trešās valsts subjekts ir oficiāli informēti un devuši piekrišanu.

  5.  Ja šķiet vajadzīgs, Komisija var veikt izmeklēšanu attiecīgās trešās valsts vai citas trešās valsts teritorijā ar nosacījumu, ka attiecīgās trešās valsts valdība un attiecīgais trešās valsts subjekts ir oficiāli informēti.

  Grozījums Nr.  48

  Regulas priekšlikums

  7. pants – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Gadījumos, kad piekļuve vajadzīgajai informācijai tiek liegta vai citādi netiek nodrošināta pienācīgā termiņā vai kad izmeklēšana tiek būtiski traucēta, konstatējumus var izdarīt uz pieejamo faktu pamata. Ja Komisija konstatē, ka ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija, šādu informāciju neņem vērā.

  Gadījumos, kad piekļuve vajadzīgajai informācijai tiek liegta vai citādi netiek nodrošināta pienācīgā termiņā, ja attiecīgā trešā valsts nav piešķīrusi piekļuvi tās teritorijai, lai varētu veikt izmeklēšanu, vai kad izmeklēšana tiek būtiski traucēta, Komisija var īstenot tiesiskās aizsardzības pagaidu pasākumus uz pieejamo faktu un pierādījumu pamata saskaņā ar 3. pantu. Ja Komisija konstatē, ka ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija, šādu informāciju neņem vērā.

  Grozījums Nr.  49

  Regulas priekšlikums

  9. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  9. pants

  9. pants

  Procedūras ilgums un apturēšana

  Procedūras ilgums un apturēšana

  1.  Procedūru pabeidz divu gadu laikā. Pienācīgi pamatotos gadījumos minēto laikposmu var pagarināt.

  1.  Procedūru pabeidz divu gadu laikā. Pienācīgi pamatotos gadījumos minēto laikposmu var pagarināt.

   

  1.a  Izmeklēšanu pabeidz 12 mēnešu laikā. Pienācīgi pamatotos gadījumos minēto laikposmu var pagarināt.

  2.  Steidzamības gadījumā, piemēram, situācijās, kad pastāv risks, ka Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) tiks radīts tūlītējs un neatgriezenisks kaitējums, procedūras ilgumu var saīsināt līdz vienam gadam.

  2.  Steidzamības gadījumā, piemēram, situācijās, kad pastāv risks, ka Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) tiks radīts tūlītējs un neatgriezenisks kaitējums, procedūras ilgumu var saīsināt līdz sešiem mēnešiem vai Komisija kā galējo līdzekli var pieņemt tiesiskās aizsardzības pagaidu pasākumus, lai novērstu vai kompensētu šādu kaitējumu.

  3.  Komisija var apturēt procedūru, ja attiecīgā trešā valsts vai attiecīgais trešās valsts subjekts ir apņēmīgi veikuši pasākumus nolūkā novērst, attiecīgi:

  3.  Komisija aptur procedūru, ja attiecīgā trešā valsts vai attiecīgais trešās valsts subjekts ir apņēmīgi veikuši pasākumus nolūkā novērst, attiecīgi:

  (a)  piemērojamo starptautisko saistību pārkāpuma gadījumā – konkrēto pārkāpumu;

  (a)   piemērojamo starptautisko saistību pārkāpuma gadījumā – konkrēto pārkāpumu;

  (b)   konkurenci ietekmējošas prakses gadījumā – konkrēto praksi vai attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) radīto kaitējumu vai kaitējuma risku.

  (b)   konkurenci kropļojošas prakses gadījumā – konkrēto praksi vai attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) radīto kaitējumu vai kaitējuma risku.

  4.  Ja piemērojamo starptautisko saistību pārkāpums vai konkurenci ietekmējošā prakse, attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) radītais kaitējums vai kaitējuma risks pēc pienācīga laikposma nav novērsts, Komisija var atsākt procedūru.

  4.  Ja piemērojamo starptautisko saistību pārkāpums vai konkurenci kropļojošā prakse, attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) radītais kaitējums vai kaitējuma risks pēc pienācīga laikposma, taču ne ilgāk kā pēc 6 mēnešiem nav novērsts, Komisija atsāk procedūru.

  Grozījums Nr.  50

  Regulas priekšlikums

  10. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  10. pants

  10. pants

  Procedūras pabeigšana

  Procedūras pabeigšana

  1.  Ja sūdzība tiek atsaukta, Komisija var izbeigt saskaņā ar 4. pantu veikto izmeklēšanu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus.

  1.  Ja sūdzība tiek atsaukta, Komisija izvērtē, vai ir jāpieņem lēmums izbeigt saskaņā ar 4. pantu veikto izmeklēšanu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus.

  2.  Komisija ar īstenošanas aktiem izbeidz saskaņā ar 4. pantu veikto izmeklēšanu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus, jebkurā no šādiem gadījumiem:

  2.  Komisija ar īstenošanas aktiem izbeidz saskaņā ar 4. pantu veikto izmeklēšanu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus, jebkurā no šādiem gadījumiem:

  (a)  Komisija secina, ka piemērojamās starptautiskās saistības nav pārkāptas;

  (a)  Komisija secina, ka piemērojamās starptautiskās saistības nav pārkāptas;

  (b)  Komisija secina, ka tiesiskās aizsardzības pasākumu pieņemšana būtu pretrunā Savienības interesēm;

  (b)  Komisija secina, ka tiesiskās aizsardzības pasākumu pieņemšana būtu pretrunā Savienības interesēm;

  (c)  starp Savienību un attiecīgo trešo valsti ir rasts apmierinošs tiesiskās aizsardzības līdzeklis saskaņā ar attiecīgajiem mehānismiem, kas noteikti piemērojamajā līgumā vai saskaņā ar piemērojamo vienošanos vai attiecīgajām starptautiskajām publiskajām tiesībām.Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

  (c)   starp Savienību un attiecīgo trešo valsti ir rasts apmierinošs tiesiskās aizsardzības līdzeklis saskaņā ar attiecīgajiem mehānismiem, kas noteikti piemērojamajā līgumā vai saskaņā ar piemērojamo vienošanos vai attiecīgajām starptautiskajām publiskajām tiesībām. Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru pēc tam, kad ir informēts Eiropas Parlaments un attiecīgās ieinteresētās puses.

  3.  Neskarot Līguma par Eiropas Savienības darbību attiecīgos noteikumus un ievērojot 1. un 2. punktu, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja izmeklēšanā tiek konstatēts, ka piemērojamās starptautiskās saistības ir pārkāptas.

  Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

  3.  Neskarot Līguma par Eiropas Savienības darbību attiecīgos noteikumus un ievērojot 1. un 2. punktu, Komisija pēc tam, kad ir informēts Parlaments, ar īstenošanas aktiem pieņem tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja izmeklēšanā tiek konstatēts, ka piemērojamās starptautiskās saistības ir pārkāptas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

  4.  Ja aktā, kurā ietvertas piemērojamās starptautiskās saistības, prasīts pirms jebkādu pasākumu pieņemšanas izpildīt iepriekšēju starptautisku konsultāciju vai strīdu izšķiršanas procedūru, vispirms izpilda minēto procedūru un visos saskaņā ar 3. punktu pieņemtajos lēmumos ņem vērā tās rezultātus.

  4.  Ja aktā, kurā ietvertas piemērojamās starptautiskās saistības, prasīts pirms jebkādu pasākumu pieņemšanas izpildīt iepriekšēju starptautisku konsultāciju vai strīdu izšķiršanas procedūru, vispirms izpilda minēto procedūru un visos saskaņā ar 3. punktu pieņemtajos lēmumos ņem vērā tās rezultātus.

  5.  Šā panta 3. punktā minētie tiesiskās aizsardzības pasākumi ir pasākumi, kas noteikti aktā, kurā ietvertas piemērojamās starptautiskās saistības, vai kas pieejami saskaņā ar attiecīgajiem starptautisko publisko tiesību noteikumiem un principiem.

  5.  Šā panta 3. punktā minētie tiesiskās aizsardzības pasākumi ir pasākumi, kas noteikti aktā, kurā ietvertas piemērojamās starptautiskās saistības, vai kas pieejami saskaņā ar attiecīgajiem starptautisko publisko tiesību noteikumiem un principiem.

  Grozījums Nr.    51

  Regulas priekšlikums

  11. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  Visu izskatīto faktoru kopums ir tāds, kas liek secināt, ka prognozējamā attīstība ir nenovēršama un ka, ja netiks veikti aizsardzības pasākumi, tiks nodarīts faktisks kaitējums.

   

  Gadījumā, ja izskatāmā situācija pirms procedūras beigām attīstās tā, ka tiek nodarīts faktisks kaitējums, Komisija rīkojas saskaņā ar 1. punktu, ņemot vērā jaunākos tās rīcībā esošos pierādījumus.

  Grozījums Nr.    52

  Regulas priekšlikums

  12. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ja sūdzība tiek atsaukta, Komisija var izbeigt izmeklēšanu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus.

  1.  Ja sūdzība tiek atsaukta, vienīgi Komisija var izbeigt izmeklēšanu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus. Savienības pārvadātājiem ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību pret Komisijas lēmumu pārtraukt izmeklēšanu. Šāda apelācijas sūdzība tiek iesniegta 30 dienu laikā pēc tam, kad Komisija paziņojusi savu lēmumu izbeigt izmeklēšanu.

  Grozījums Nr.    53

  Regulas priekšlikums

  12. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Komisija ar īstenošanas aktiem izbeidz saskaņā ar 4. pantu veikto izmeklēšanu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja:

  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar [15. panta -a) apakšpunktu (jauns)], pārtraucot izmeklēšanu, kas tiek veikta saskaņā ar 4. pantu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja:

  Grozījums Nr.    54

  Regulas priekšlikums

  12. pants – 2. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

  svītrots

  Grozījums Nr.    55

  Regulas priekšlikums

  12. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Lēmumam izbeigt izmeklēšanu saskaņā ar 2. punktu pievieno tā pamatojumu un lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  3.  Lēmumam izbeigt izmeklēšanu saskaņā ar 2. punktu pievieno tā pamatojumu un lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Komisija arī pamato savu lēmumu kompetentajām Eiropas Parlamenta komitejām.

  Grozījums Nr.  56

  Regulas priekšlikums

  13. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  13. pants

  13. pants

  Tiesiskās aizsardzības pasākumi

  Tiesiskās aizsardzības pasākumi

  1.  Neskarot 12. panta 1. punktu un izņemot 12. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto gadījumu, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja saskaņā ar 4. pantu veiktajā izmeklēšanā tiek konstatēts, ka trešās valsts vai trešās valsts subjekta piekopta konkurenci ietekmējoša prakse ir radījusi kaitējumu vai kaitējuma risku attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem).Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

  1.  Neskarot 12. panta 1. punktu un izņemot 12. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto gadījumu, Komisija pieņem īstenošanas aktus, nosakot tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja saskaņā ar 4. pantu veiktajā izmeklēšanā tiek konstatēts, ka trešās valsts vai trešās valsts subjekta piekopta konkurenci kropļojoša prakse ir radījusi kaitējumu vai kaitējuma risku attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem). Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

  2.  Šā panta 1. punktā minētos tiesiskās aizsardzības pasākumus piemēro trešās valsts gaisa pārvadātājam(-iem), kas gūst labumu no konkurenci ietekmējošās prakses, un pasākumus var piemērot kādā no šādiem veidiem:

  2.  Šā panta 1. punktā minētos tiesiskās aizsardzības pasākumus piemēro trešās valsts gaisa pārvadātājam(-iem), kas gūst labumu no konkurenci kropļojošas prakses, un pasākumus var piemērot kādā no šādiem veidiem:

  (a)  finansiāls pienākums;

  (a)  finansiāls pienākums;

  (b)   jebkurš pasākums ar ekvivalentu vai mazāku vērtību.

  (b)  jebkurš uz darbību attiecināms pasākums ar ekvivalentu vai mazāku vērtību.

  3.   Šā panta 1. punktā minētie tiesiskās aizsardzības pasākumi nepārsniedz to, kas nepieciešams, lai kompensētu attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) radīto kaitējumu vai kaitējuma risku. Šādā nolūkā 2. punkta b) apakšpunktā minētos pasākumus var ierobežot, piemērojot tos tikai konkrētā ģeogrāfiskajā apgabalā.

  3.  Šā panta 1. punktā minētie tiesiskās aizsardzības pasākumi nepārsniedz to, kas nepieciešams, lai kompensētu attiecīgajiem Savienības gaisa pārvadātājiem radīto kaitējumu vai lai novērstu, ka kaitējuma risks kļūst par faktisku kaitējumu attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem). Šādā nolūkā 2. punkta b) apakšpunktā minētos pasākumus var ierobežot, piemērojot tos tikai konkrētā ģeogrāfiskajā apgabalā, vai ierobežot laikā.

  4.  Šā panta 1. punktā minētie tiesiskās aizsardzības pasākumi nerosina Savienību vai attiecīgo(-ās) dalībvalsti(-is) pārkāpt gaisa transporta nolīgumu, gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu vai jebkurus noteikumus par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kuri ietverti tirdzniecības nolīgumā, kas noslēgts ar attiecīgo trešo valsti.

  4.  Šā panta 1. punktā minētie tiesiskās aizsardzības pasākumi nerosina Savienību vai attiecīgo(-ās) dalībvalsti(-is) pārkāpt gaisa transporta nolīgumu, gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu vai jebkurus noteikumus par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kuri ietverti tirdzniecības nolīgumā, kas noslēgts ar attiecīgo trešo valsti.

   

  4.a  Šā panta 1. punktā minētajos tiesiskās aizsardzības pasākumos ir ņemta vērā Savienības gaisa transporta tirgus pienācīga darbība, un ar tiem nepiešķir nepienācīgas priekšrocības kādam gaisa pārvadātājam vai gaisa pārvadātāju grupai.

   

  4.b  1. punktā minētie tiesiskās aizsardzības pasākumi var būt provizoriski un tos vajadzības gadījumā var pieņemt, ja izmeklēšanā, pamatojoties uz pieejamiem faktiem, tiek konstatēts, ka pastāv kaitējuma draudi, kā arī tos var pieņemt sarežģītas izmeklēšanas gadījumā, kas vēl nav pabeigta vai izbeigta.

  5.  Šā panta 1. punktā minētajam lēmumam pabeigt izmeklēšanu, pieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus, pievieno tā pamatojumu un lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  5.  Šā panta 1. punktā minētajam lēmumam pabeigt izmeklēšanu, pieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus, pievieno tā pamatojumu un lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  Grozījums Nr.    57

  Regulas priekšlikums

  14. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Šīs regulas 13. pantā minētie tiesiskās aizsardzības pasākumi paliek spēkā tikai tik ilgi un tik lielā apmērā, cik nepieciešams, ņemot vērā konkurenci ietekmējošās prakses turpināšanos un no tās izrietošo kaitējumu vai kaitējuma risku. Šādā nolūkā piemēro 2., 3. un 4. punktā izklāstīto pārskatīšanas procedūru.

  1.  Šīs regulas 13. pantā minētie tiesiskās aizsardzības pasākumi ir spēkā tikai tik ilgi un tik lielā apmērā, cik nepieciešams, ņemot vērā konkurenci kropļojošās prakses turpināšanos un no tās izrietošo kaitējumu vai kaitējuma risku. Šādā nolūkā piemēro 2., 3. un 4. punktā izklāstīto pārskatīšanas procedūru.

  Grozījums Nr.    58

  Regulas priekšlikums

  14. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Ja apstākļi to prasa, pēc Komisijas vai sūdzības iesniedzēja iniciatīvas vai pēc attiecīgās trešās valsts vai attiecīgā trešās valsts subjekta pamatota pieprasījuma var pārskatīt nepieciešamību turpināt tiesiskās aizsardzības pasākumu piemērošanu to sākotnējā veidā.

  2.  Ja apstākļi to prasa, pēc Komisijas, attiecīgās dalībvalsts vai sūdzības iesniedzēja iniciatīvas vai pēc attiecīgās trešās valsts vai attiecīgā trešās valsts subjekta pamatota pieprasījuma var pārskatīt nepieciešamību turpināt tiesiskās aizsardzības pasākumu piemērošanu to sākotnējā veidā.

  Grozījums Nr.    59

  Regulas priekšlikums

  14. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Komisija ar īstenošanas aktiem attiecīgi atceļ, groza vai patur spēkā tiesiskās aizsardzības pasākumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

  4.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar [15. panta -a) apakšpunktu (jauns)], attiecīgi atceļot, grozot vai saglabājot tiesiskās aizsardzības pasākumus. Pieņemot minētos deleģētos aktus, Komisija ņem vērā Savienības intereses.

  Grozījums Nr.  60

  Regulas priekšlikums

  15.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  15.a pants

   

  Deleģēšanas īstenošana

   

  1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

   

  2.  Pilnvaras pieņemt 12. pantā un 14. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz ... gadu laikposmu no … [leģislatīvā pamatakta spēkā stāšanās diena vai cita abu likumdevēju noteikta diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms ... gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

   

  3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 12. pantā un 14. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

   

  4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

   

  5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

   

  6.  Saskaņā ar 12. pantu un 14. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [diviem mēnešiem].

  Grozījums Nr.  61

  Regulas priekšlikums

  15.b pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  15.b pants

   

  1.  Komisija, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un pienācīgi ņemot vērā konfidenciālas informācijas aizsardzības prasības 6. panta izpratnē, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, tam pievienojot paziņojumu par šīs regulas piemērošanu un īstenošanu. Attiecīgā gadījumā šajā ziņojumā iekļauj informāciju par tiesiskās aizsardzības pasākumu īstenošanu, izmeklēšanu izbeigšanu bez tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tobrīd notiekošām izmeklēšanām, pārskatīšanām un sadarbību ar dalībvalstīm, ieinteresētajām personām un trešām valstīm.

   

  2.  Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var uzaicināt Komisiju apmeklēt tā atbildīgās komitejas ad hoc sanāksmi, lai turpmāk izskaidrotu jebkādus jautājumus saistībā ar šīs regulas īstenošanu.

   

  3.  Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas Eiropas Parlamentam un Padomei.

  PASKAIDROJUMS

  Komisijas priekšlikums

  Komisijas priekšlikuma mērķis ir novērst trūkumus pašreizējā tiesiskajā regulējumā, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 868/2004. Pašreizējos tiesību aktos bija paredzēts aizsargāt Savienības gaisa pārvadātājus pret negodīgu praksi, ko īsteno dažas trešās valstis, jo īpaši nepastāvot starptautiskam satvaram, kurā būtu izklāstīti nosacījumi, kas reglamentē konkurenci starp gaisa pārvadātājiem. Tomēr tas nekad nebija piemērots risinājums un tādēļ nekad netika izmantots, pat gadījumos, kad bija jāizveido efektīvs aizsardzības mehānisms pret negodīgu konkurenci aviācijā. Komisija pamatoti norāda — ES noteikumi garantē, ka visiem pārvadātājiem Eiropā un ārpus tās ir piešķirtas vienādas tiesības un vienādas iespējas piekļūt ar gaisa pārvadājumiem saistītiem pakalpojumiem, tomēr tas ne vienmēr tā ir ārpus Eiropas, kur diskriminējošas prakses un subsīdijas var radīt negodīgas konkurences priekšrocības gaisa pārvadātājiem no minētajām trešām valstīm.

  Atzinuma sagatavotāja nostāja

  Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē un atbalsta priekšlikumu kā svarīgu uzlabojumu attiecībā uz Regulu Nr. 868/2004 un piekrīt tā mērķiem un līdzekļiem to sasniegšanai. Viņš tomēr vēlētos uzsvērt, ka tiesiskās aizsardzības pasākumi, kurus varētu veikt labi funkcionējoša aizsardzības mehānisma dēļ, būtu jāizmanto gadījumos, kad iesaistīta vairāk par vienu dalībvalsti vai tiek izmantotas pašreizējās divpusējās procedūras. Tādējādi šis ziņojums ietver tikai tās izmaiņas, kas uzsver nepieciešamību piešķirt prioritāti divpusējiem risinājumiem un iesaistīt apspriešanās procesā visas attiecīgās ieinteresētās personas, tai skaitā Parlamentu un Padomi kā ES likumdevējus. Atzinuma sagatavotājs arī uzskata, ka ir svarīgi vairāk koncentrēties uz gaisa satiksmes savienojumu nozīmi kā kritēriju izmeklēšanās un, piemērojot šo regulu, precizēt Savienības interešu jēdzienu, kad tiek lemts par tiesiskās aizsardzības pasākumu piemērošanu, ja tiek atklāts, ka trešās valsts pārvadātājs īsteno negodīgu praksi.

  Ekonomikas un monetārāS komitejaS ATZINUMS (23.2.2018)

  Transporta un tūrisma komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr. 868/2004 atcelšanu
  (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

  Atzinuma sagatavotājs: Ramon Tremosa i Balcells

  GROZĪJUMI

  Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.     1

  Regulas priekšlikums

  1. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1)  Aviācija ir ļoti svarīga Savienības ekonomikai. Tā ir ievērojams ekonomikas izaugsmes, nodarbinātības, tirdzniecības un mobilitātes virzītājspēks. Gaisa pārvadājumu pakalpojumu apjoma pieaugums pēdējās desmitgadēs būtiski veicinājis savienojamības uzlabošanos Savienībā un ar trešajām valstīm un Savienības ekonomikas attīstību kopumā.

  (1)  Aviācija ir ļoti svarīga Savienības ekonomikai un Savienības iedzīvotāju ikdienas dzīvē. Tā ir ievērojams ekonomikas izaugsmes, nodarbinātības, un tirdzniecības, kā arī savienojamības un mobilitātes virzītājspēks kā uzņēmumiem, tā iedzīvotājiem. Gaisa pārvadājumu pakalpojumu apjoma pieaugums pēdējās desmitgadēs būtiski veicinājis savienojamības uzlabošanos Savienībā un ar trešajām valstīm un Savienības ekonomikas attīstību kopumā.

  Grozījums Nr.    2

  Regulas priekšlikums

  1.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1a)  Eiropas aviācijas nozare nodrošina aptuveni 2 miljonus tiešo darbvietu, un tiek lēsts, ka starptautiskās aviācijas apjoms pieaugs par aptuveni 5 % gadā līdz 2030. gadam.

  Grozījums Nr.    3

  Regulas priekšlikums

  1.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1b)  Ir svarīgi, lai Savienība nodrošinātu efektīvu aizsardzību tās dažādajām ekonomikas nozarēm un darba ņēmēju aizsardzību pret jebkādu negodīgas konkurences praksi, ko īsteno trešās valstis.

  Grozījums Nr.    4

  Regulas priekšlikums

  2. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2)  Savienības gaisa pārvadātāji ir tāda globāla tīkla centrā, kas nodrošina savienojumus Eiropas iekšienē un ar pārējo pasauli. Tiem būtu jādod iespēja konkurēt ar trešo valstu gaisa pārvadātājiem vidē, kurā valda atklāta un godīga konkurence starp visiem gaisa pārvadātājiem. Tas veicinātu labvēlīgu apstākļu saglabāšanos augsta savienojamības līmeņa nodrošināšanai Savienībā.

  (2)  Savienības gaisa pārvadātāji ir tāda globāla tīkla centrā, kas nodrošina savienojumus Eiropas iekšienē un ar pārējo pasauli. Tiem būtu jādod iespēja konkurēt ar trešo valstu gaisa pārvadātājiem vidē, kurā valda atklāta, vienlīdzīga un godīga konkurence starp visiem gaisa pārvadātājiem, ņemot vērā regulatīvos jautājumus, piemēram, darba apstākļus un vides aizsardzību. Tas veicinātu darbvietu aizsardzību un Savienības aviosabiedrību konkurētspēju, kā arī labvēlīgu apstākļu saglabāšanos augsta savienojamības līmeņa nodrošināšanai Savienībā.

  Grozījums Nr.    5

  Regulas priekšlikums

  2.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2a)  Eiropa ir telpa vairāk nekā 500 miljoniem potenciālu pasažieru, ko pārvadātu trešo valstu gaisa pārvadātāji. Šis iespējamais satiksmes pieaugums būtu jāņem vērā, apspriežot visaptverošus aviācijas nolīgumus ar pārējo pasauli Savienības vārdā.

  Grozījums Nr.    6

  Regulas priekšlikums

  3.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (3a)  Tirgu atvēršana un savienojamība ir nepārprotama saistītas, jo konkurences kropļojumi izraisa satiksmes plūsmu maiņu. Trešo valstu pārvadātāji vēlas piekļuvi lidostām visās dalībvalstīs un tiem ir vajadzīga šāda piekļuve, jo tā šiem pārvadātājiem nozīmē tirgu ar 500 miljoniem pasažieru, kas ir Eiropas kontinentā.

  Grozījums Nr.    7

  Regulas priekšlikums

  6.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (6a)  Ņemot vērā Apvienotās Karalistes 2017. gada 29. marta paziņojumu Eiropadomei, paziņojot par tās nodomu izstāties no Eiropas Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu, Komisijai ir rūpīgi jāizvērtē šīs izstāšanās sekas attiecībā uz gaisa transportu starp Savienību vai tās dalībvalstīm un Apvienoto Karalisti ar mērķi panākt pēc iespējas mazāk gaisa pārvadājumu pakalpojumu traucējumu pārvadātājiem, kas atrodas Savienībā, un patērētājiem.

  Grozījums Nr.    8

  Regulas priekšlikums

  7.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (7a)  Finanšu pārredzamība ir godīgas konkurences klauzulu būtisks elements, lai garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienības un trešo valstu gaisa pārvadātājiem. Turklāt pilnīga pārredzamība ir būtiska, lai apstiprinātu vai noraidītu jebkādu iespējamu subsīdiju piešķiršanu kādai aviosabiedrībai.

  Grozījums Nr.    9

  Regulas priekšlikums

  8. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8)  Godīgu konkurenci starp gaisa pārvadātājiem var nodrošināt arī ar attiecīgiem Savienības tiesību aktiem, tādiem kā Padomes Regula (EEK) Nr. 95/9320 un Padomes Direktīva 96/97/EK21. Ciktāl godīga konkurence paredz Savienības gaisa pārvadātāju aizsardzību pret konkrētu praksi, ko piekopj trešās valstis vai trešo valstu gaisa pārvadātāji, šis jautājums patlaban risināts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 868/200422. Tomēr Regula (EK) Nr. 868/2004 ir izrādījusies nepietiekami efektīva tās pamatā esošā vispārējā mērķa sasniegšanā, proti, godīgas konkurences nodrošināšanā. Neefektivitāte galvenokārt izriet no konkrētiem regulas noteikumiem, kas attiecas it sevišķi uz attiecīgās prakses definēšanu, izņemot subsidēšanu, un uz izmeklēšanas sākšanai un veikšanai piemērojamajām prasībām. Turklāt Regulā (EK) Nr. 868/2004 nav noteikta īpaša Savienības iekšējā procedūra attiecībā uz saistībām, kas ietvertas gaisa transporta nolīgumos vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos, kuru līgumslēdzēja puse ir Savienība, un paredzētas godīgas konkurences nodrošināšanai. Ņemot vērā šo jautājumu risināšanai vajadzīgo grozījumu daudzumu un svarīgumu, ir lietderīgi Regulu (EK) Nr. 868/2004 aizstāt ar jaunu tiesību aktu.

  (8)  Godīgu konkurenci starp gaisa pārvadātājiem var nodrošināt arī ar attiecīgiem Savienības tiesību aktiem, tādiem kā Padomes Regula (EEK) Nr. 95/9320 un Padomes Direktīva 96/97/EK21. Ciktāl godīga konkurence paredz Savienības gaisa pārvadātāju aizsardzību pret konkrētu praksi, ko piekopj trešās valstis vai trešo valstu gaisa pārvadātāji, šis jautājums patlaban risināts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 868/200422. Tomēr Regula (EK) Nr. 868/2004 ir izrādījusies pilnībā neefektīva tās pamatā esošā vispārējā mērķa sasniegšanā, proti, godīgas konkurences nodrošināšanā. Neefektivitāte galvenokārt izriet no konkrētiem regulas noteikumiem, kas attiecas it sevišķi uz attiecīgās prakses definēšanu, izņemot subsidēšanu, un uz izmeklēšanas sākšanai un veikšanai piemērojamajām prasībām. Turklāt Regulā (EK) Nr. 868/2004 nav noteikta īpaša Savienības iekšējā procedūra attiecībā uz saistībām, kas ietvertas gaisa transporta nolīgumos vai gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos, kuru līgumslēdzēja puse ir Savienība, un paredzētas godīgas konkurences nodrošināšanai. Ņemot vērā šo jautājumu risināšanai vajadzīgo grozījumu daudzumu un svarīgumu, ir lietderīgi Regulu (EK) Nr. 868/2004 aizstāt ar jaunu tiesību aktu.

  __________________

  __________________

  201993. gada 18. janvāra Regula (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp.).

  201993. gada 18. janvāra Regula (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp.).

  211996. gada 15. oktobra Direktīva 96/67/EK par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās (OV L 272, 25.10.1996., 36. lpp.).

  211996. gada 15. oktobra Direktīva 96/67/EK par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās (OV L 272, 25.10.1996., 36. lpp.).

  22Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 868/2004 par aizsardzību pret subsidēšanu un negodīgas cenu noteikšanas praksi, kas rada zaudējumus Kopienas gaisa pārvadātājiem gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanā no valstīm, kuras nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 162, 30.4.2004., 1. lpp.).

  22Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 868/2004 par aizsardzību pret subsidēšanu un negodīgas cenu noteikšanas praksi, kas rada zaudējumus Kopienas gaisa pārvadātājiem gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanā no valstīm, kuras nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 162, 30.4.2004., 1. lpp.).

  Grozījums Nr.    10

  Regulas priekšlikums

  8.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (8a)  Lai saglabātu godīgu konkurenci ES aviācijas ārējo attiecību jomā, nodrošinātu savstarpīgumu un likvidētu negodīgu praksi, tostarp iespējamas subsīdijas un valsts atbalstu, kas tiek piešķirts dažu trešo valstu aviosabiedrībām un varētu radīt tirgus traucējumus, ir nepieciešamas godīgas konkurences klauzulas nolūkā pieprasīt pilnīgu finanšu pārredzamību. Šāda pārredzamība ir nepieciešama, lai Komisija varētu pieņemt pozitīvu vai negatīvu lēmumu par iespējamām subsīdijām.

  Pamatojums

  Efektīvi, samērīgi un atturoši tiesību akti joprojām ir vajadzīgi, lai veicinātu labvēlīgu apstākļu saglabāšanos augsta savienojamības līmeņa nodrošināšanai Savienībā un nodrošinātu godīgu konkurenci ar trešo valstu gaisa pārvadātājiem. Tālab būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras veikt izmeklēšanu un vajadzības gadījumā veikt attiecīgus pasākumus. Vajadzētu būt iespējai veikt šādus pasākumus tad, kad pārkāptas attiecīgās saistības, kas ietvertas nolīgumā, kura līgumslēdzēja puse ir Savienība, vai tad, kad konkurenci ietekmējoša prakse rada vai draud radīt kaitējumu Savienības gaisa pārvadātājiem.

  Grozījums Nr.    11

  Regulas priekšlikums

  9. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (9)  Efektīvi, samērīgi un atturoši tiesību akti joprojām ir vajadzīgi, lai veicinātu labvēlīgu apstākļu saglabāšanos augsta savienojamības līmeņa nodrošināšanai Savienībā un nodrošinātu godīgu konkurenci ar trešo valstu gaisa pārvadātājiem. Tālab būtu Komisijai jāpiešķir pilnvaras veikt izmeklēšanu un vajadzības gadījumā veikt attiecīgus pasākumus. Vajadzētu būt iespējai veikt šādus pasākumus tad, kad pārkāptas attiecīgās saistības, kas ietvertas nolīgumā, kura līgumslēdzēja puse ir Savienība, vai tad, kad konkurenci ietekmējoša prakse rada vai draud radīt kaitējumu Savienības gaisa pārvadātājiem.

  (9)  Efektīvi, samērīgi un atturoši tiesību akti joprojām ir vajadzīgi, lai veicinātu labvēlīgu apstākļu saglabāšanos augsta savienojamības līmeņa nodrošināšanai Savienībā un nodrošinātu godīgu konkurenci ar trešo valstu gaisa pārvadātājiem, tādējādi saglabājot darbvietas Savienības aviosabiedrībās. Tālab būtu Komisijai jāpiešķir pilnvaras veikt izmeklēšanu un vajadzības gadījumā veikt attiecīgus pasākumus. Vajadzētu būt iespējai veikt šādus pasākumus tad, kad pārkāptas attiecīgās saistības, kas ietvertas nolīgumā, kura līgumslēdzēja puse ir Savienība, vai tad, kad konkurenci ietekmējoša prakse rada vai draud radīt kaitējumu Savienības gaisa pārvadātājiem.

  Grozījums Nr.    12

  Regulas priekšlikums

  10.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (10 a)  Ja uz attiecīgajiem gaisa satiksmes pakalpojumi attiecas dalībvalstu divpusējs gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums ar trešo valsti, ir svarīgi, lai Komisija varētu uzsākt izmeklēšanas un, ja vajadzīgs, pieņemt tiesiskās aizsardzības pasākumus, pirms ir izsmeltas strīdu izšķiršanas mehānisma iespējas, kurš ir iekļauts dalībvalstu divpusējā gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumā ar trešo valsti. Lai regulējums būtu efektīvs, Komisija var sākt šādas izmeklēšanas un pieņemt šādus kompensācijas pasākumus neatkarīgi no tā, vai attiecīgā dalībvalsts ir vai nav paredzējusi novērst konkurenci ietekmējošo praksi saskaņā ar tās divpusējo gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu ar trešo valsti.

  Pamatojums

  Šā noteikuma mērķis ir nepieļaut gadījumus, kad dalībvalstis netīši vai tīši liek Savienībai šķēršļus rīkoties, ievērojami kavējot strīdu izšķiršanas mehānisma iespējas to divpusējā gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumā. Tas nozīmētu turpināt praksi, kas ietekmē konkurenci, un nenovēršamu kaitējuma pieaugumu Savienības gaisa pārvadātājam.

  Grozījums Nr.    13

  Regulas priekšlikums

  11.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (11a)  Lai nodrošinātu efektīvu regulējumu un pēc analoģijas ar citiem Savienības tirdzniecības aizsardzības instrumentiem, ir svarīgi, lai Komisija varētu uzsākt tiesvedību, balstoties uz sūdzību, kurā ir ietverti pirmšķietami pierādījumi par kaitējuma risku.

  Pamatojums

  Kaitējuma riska jēdziens ir īpaši būtisks šāda veida tirdzniecības aizsardzības instrumentam. Regulā jāparedz procedūras uzsākšanas iespēja, ja ir zināmi fakti, kas norāda, ka trešā valsts vai trešās valsts subjekts īsteno vai īstenos praksi, kura neizbēgami izraisītu kaitējumu Savienības gaisa pārvadātājam.

  Grozījums Nr.    14

  Regulas priekšlikums

  15. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (15)  Procedūras saskaņā ar šo regulu nebūtu jāsāk vai būtu jānoslēdz, nepiemērojot tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja šādu pasākumu pieņemšana būtu pretrunā Savienības interesēm, ņemot vērā to ietekmi uz citām personām, it sevišķi patērētājiem vai uzņēmumiem Savienībā. Procedūras arī būtu jānoslēdz, nepiemērojot pasākumus, ja prasības šādu pasākumu piemērošanai nav izpildītas vai vairs netiek izpildītas.

  (15)  Vajadzētu būt iespējamam noslēgt procedūras saskaņā ar šo regulu, nepiemērojot tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja šādu pasākumu pieņemšana būtu pretrunā Savienības interesēm, ņemot vērā to ietekmi uz citām personām, it sevišķi patērētājiem vai uzņēmumiem Savienībā. Procedūras arī būtu jānoslēdz, nepiemērojot pasākumus, ja prasības šādu pasākumu piemērošanai nav izpildītas vai vairs netiek izpildītas.

  Grozījums Nr.    15

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Izmeklēšanu sāk pēc rakstiskas sūdzības saņemšanas no dalībvalsts, Savienības gaisa pārvadātāja vai Savienības gaisa pārvadātāju apvienības saskaņā ar 2. punktu vai pēc Komisijas iniciatīvas, ja ir pirmšķietami pierādījumi par kādu no šādiem gadījumiem:

  1.  Izmeklēšanu sāk pēc rakstiskas sūdzības saņemšanas no dalībvalsts, Eiropas Parlamenta, Savienības gaisa pārvadātāja vai Savienības gaisa pārvadātāju apvienības saskaņā ar 2. punktu, valsts patērētāju aizsardzības organizācijas vai pēc Komisijas iniciatīvas, ja ir pamatotas un faktuālas norādes uz kādu no šādiem gadījumiem:

  Grozījums Nr.    16

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Sūdzībā ietver pirmšķietamus pierādījumus par vienu no 1. punktā minētajiem gadījumiem.

  2.  Sūdzībā ietver pamatotas un faktuālas norādes uz vienu no 1. punktā minētajiem gadījumiem.

  Grozījums Nr.    17

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Komisija var nolemt nesākt izmeklēšanu, ja pasākumu pieņemšana saskaņā ar 10. vai 13. pantu būtu pretrunā Savienības interesēm vai ja Komisija uzskata, ka sūdzībā izklāstītie fakti nenorāda uz sistēmisku problēmu vai tiem nav būtiskas ietekmes uz vienu vai vairākiem Savienības gaisa pārvadātājiem.

  4.  Komisija var nolemt nesākt izmeklēšanu, ja uzskata, ka sūdzībā izklāstītie fakti nenorāda uz sistēmisku problēmu vai tiem nav būtiskas ietekmes uz vienu vai vairākiem Savienības gaisa pārvadātājiem.

  Grozījums Nr.    18

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Ja sniegtie pierādījumi nav pietiekami 1. punkta nolūkā, Komisija 60 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas datuma informē sūdzības iesniedzēju par šo nepietiekamību. Sūdzības iesniedzējam atvēl 30 dienas papildu pierādījumu iesniegšanai. Ja sūdzības iesniedzējs noteiktajā termiņā to neizdara, Komisija var nolemt nesākt izmeklēšanu.

  5.  Ja sniegtie pierādījumi nav pietiekami 1. punkta nolūkā, Komisija 30 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas datuma informē sūdzības iesniedzēju par šo nepietiekamību. Sūdzības iesniedzējam atvēl 30 dienas papildu pierādījumu iesniegšanai. Ja sūdzības iesniedzējs noteiktajā termiņā to neizdara, Komisija var nolemt nesākt izmeklēšanu.

  Grozījums Nr.    19

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6.  Komisija 6 mēnešu laikā pēc sūdzības iesniegšanas izlemj, vai sākt izmeklēšanu saskaņā ar 1. punktu.

  6.  Komisija trīs mēnešu laikā pēc sūdzības iesniegšanas izlemj, vai sākt izmeklēšanu saskaņā ar 1. punktu.

  Grozījums Nr.    20

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b)  vai trešās valsts vai trešās valsts subjekta piekoptas konkurenci ietekmējošas prakses dēļ attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) ir radies kaitējums vai kaitējuma risks.

  (b)  vai trešās valsts vai trešās valsts subjekta piekoptas konkurenci ietekmējošas prakses dēļ attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) ir radies kaitējums vai kaitējuma risks vai nelikumīga prakse, kas ierobežo konkurenci, ir negatīvi ietekmējusi iekšējo tirgu.

  Grozījums Nr.    21

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Ja šķiet vajadzīgs, Komisija var veikt izmeklēšanu attiecīgās trešās valsts teritorijā ar nosacījumu, ka attiecīgās trešās valsts valdība un attiecīgais trešās valsts subjekts ir oficiāli informēti un devuši piekrišanu.

  5.  Ja šķiet vajadzīgs, Komisija var veikt izmeklēšanu attiecīgās trešās valsts vai jebkuras citas trešās valsts teritorijā ar nosacījumu, ka attiecīgās trešās valsts valdība un attiecīgais trešās valsts subjekts ir oficiāli informēti.

  Grozījums Nr.    22

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 7. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7.  Sūdzības iesniedzēji, ieinteresētās personas, attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) un attiecīgās trešās valsts vai attiecīgā trešās valsts subjekta pārstāvji var iepazīties ar visu informāciju, kas darīta pieejama Komisijai, izņemot dokumentus, kas paredzēti Komisijas un pārvaldes iestāžu iekšējai lietošanai, ja šāda informācija nav konfidenciāla 6. panta nozīmē un ja tie ir iesnieguši Komisijai rakstisku pieprasījumu.

  7.  Sūdzības iesniedzēji, ieinteresētās personas, attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is), kompetentās Eiropas Parlamenta komitejas un attiecīgās trešās valsts vai attiecīgā trešās valsts subjekta pārstāvji var iepazīties ar visu informāciju, kas darīta pieejama Komisijai, izņemot dokumentus, kas paredzēti Komisijas un pārvaldes iestāžu iekšējai lietošanai, ja šāda informācija nav konfidenciāla 6. panta nozīmē un ja tie ir iesnieguši Komisijai rakstisku pieprasījumu.

  Grozījums Nr.    23

  Regulas priekšlikums

  7. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Gadījumos, kad piekļuve vajadzīgajai informācijai tiek liegta vai citādi netiek nodrošināta pienācīgā termiņā vai kad izmeklēšana tiek būtiski traucēta, konstatējumus var izdarīt uz pieejamo faktu pamata. Ja Komisija konstatē, ka ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija, šādu informāciju neņem vērā.

  Gadījumos, kad piekļuve vajadzīgajai informācijai tiek liegta vai citādi netiek nodrošināta pienācīgā termiņā, ja attiecīgā trešā valsts nav piešķīrusi piekļuvi tās teritorijai, lai varētu veikt izmeklēšanu, vai kad izmeklēšana tiek būtiski traucēta, konstatējumus var izdarīt uz pieejamo faktu pamata. Ja Komisija konstatē, ka ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija, šādu informāciju neņem vērā.

  Grozījums Nr.    24

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Procedūru pabeidz divu gadu laikā. Pienācīgi pamatotos gadījumos minēto laikposmu var pagarināt.

  1.  Procedūru pabeidz 18 mēnešu laikā pēc tam, kad ir uzsākta izmeklēšana. Pienācīgi pamatotos gadījumos minēto laikposmu var pagarināt uz noteiktu termiņu.

  Grozījums Nr.    25

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Steidzamības gadījumā, piemēram, situācijās, kad pastāv risks, ka Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) tiks radīts tūlītējs un neatgriezenisks kaitējums, procedūras ilgumu var saīsināt līdz vienam gadam.

  2.  Steidzamības gadījumā, piemēram, situācijās, kad pastāv risks, ka Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) tiks radīts tūlītējs un neatgriezenisks kaitējums, procedūras ilgumu var saīsināt uz laikposmu, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem.

  Grozījums Nr.    26

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 3. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Komisija var apturēt procedūru, ja attiecīgā trešā valsts vai attiecīgais trešās valsts subjekts ir apņēmīgi veikuši pasākumus nolūkā novērst, attiecīgi:

  3.  Vienīgi Komisija var, izmantojot apelācijas tiesības cietušajām personām, apturēt procedūru, ja attiecīgā trešā valsts vai attiecīgais trešās valsts subjekts ir apņēmīgi veikuši pasākumus nolūkā novērst, attiecīgi:

  Grozījums Nr.    27

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 3.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.a  Savienības pārvadātājiem ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību pret Komisijas lēmumu apturēt tiesvedību. Šāda apelācijas sūdzība būtu jāiesniedz 20 dienu laikā pēc tam, kad Komisija paziņojusi lēmumu apturēt tiesvedību.

  Grozījums Nr.    28

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Ja piemērojamo starptautisko saistību pārkāpums vai konkurenci ietekmējošā prakse, attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) radītais kaitējums vai kaitējuma risks pēc pienācīga laikposma nav novērsts, Komisija var atsākt procedūru.

  4.  Ja piemērojamo starptautisko saistību pārkāpums vai konkurenci ietekmējošā prakse, attiecīgajam(-ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) radītais kaitējums vai kaitējuma risks pēc pienācīga laikposma nav novērsts, Komisija atsāk procedūru.

  Grozījums Nr.    29

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Komisija ar īstenošanas aktiem izbeidz saskaņā ar 4. pantu veikto izmeklēšanu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus, jebkurā no šādiem gadījumiem:

  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar [A] pantu, lai grozītu šo regulu, pārtraucot izmeklēšanu, kas tiek veikta saskaņā ar 4. pantu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus, jebkurā no šādiem gadījumiem:

  Grozījums Nr.    30

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 2. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

  svītrots

  Grozījums Nr.    31

  Regulas priekšlikums

  11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  attiecīgā(-o) Savienības gaisa pārvadātāja(-u) situāciju, īpaši tādu aspektu ziņā kā pārvadājumu biežums, kapacitātes izmantojums, tīkla efekts, pārdošanas apjoms, tirgus daļa, peļņa, kapitāla atdeve, ieguldījumi un nodarbinātība;

  (a)  attiecīgā(-o) Savienības gaisa pārvadātāja(-u) situāciju, īpaši tādu aspektu ziņā kā pārvadājumu biežums, kapacitātes izmantojums, tīkla efekts, pārdošanas apjoms, tirgus daļa, peļņa, kapitāla atdeve, vides aizsardzība, ieguldījumi un nodarbinātība;

  Grozījums Nr.    32

  Regulas priekšlikums

  11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  attiecīgā(-o) Savienības gaisa pārvadātāja(-u) situācijas attīstības prognozes, īpaši tādu aspektu ziņā kā pārvadājumu biežums, kapacitātes izmantojums, tīkla efekts, pārdošanas apjoms, tirgus daļa, peļņa, kapitāla atdeve, ieguldījumi un nodarbinātība;

  (a)  attiecīgā(-o) Savienības gaisa pārvadātāja(-u) situācijas attīstības prognozes, īpaši tādu aspektu ziņā kā pārvadājumu biežums, kapacitātes izmantojums, tīkla efekts, pārdošanas apjoms, tirgus daļa, peļņa, kapitāla atdeve, vides aizsardzība, ieguldījumi un nodarbinātība;

  Grozījums Nr.    33

  Regulas priekšlikums

  12. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ja sūdzība tiek atsaukta, Komisija var izbeigt izmeklēšanu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus.

  1.  Ja sūdzība tiek atsaukta, vienīgi Komisija var izbeigt izmeklēšanu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus. Savienības pārvadātājiem ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību pret Komisijas lēmumu pārtraukt izmeklēšanu. Šāda apelācijas sūdzība būtu jāiesniedz 30 dienu laikā pēc tam, kad Komisija paziņojusi lēmumu pārtraukt izmeklēšanu.

  Grozījums Nr.    34

  Regulas priekšlikums

  12. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Komisija ar īstenošanas aktiem izbeidz saskaņā ar 4. pantu veikto izmeklēšanu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja:

  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar [A] pantu, lai grozītu šo regulu, pārtraucot izmeklēšanu, kas tiek veikta saskaņā ar 4. pantu, nepieņemot tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja:

  Grozījums Nr.    35

  Regulas priekšlikums

  12. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b)  Komisija secina, ka tiesiskās aizsardzības pasākumu pieņemšana saskaņā ar 13. pantu būtu pretrunā Savienības interesēm;

  (b)  Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu secina, ka tiesiskās aizsardzības pasākumu pieņemšana saskaņā ar 13. pantu būtu pretrunā Savienības interesēm; Savienības intereses novērtē Komisija pēc apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp Savienības aviosabiedrībām;

  Grozījums Nr.    36

  Regulas priekšlikums

  12. pants – 2. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

  svītrots

  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Konkurences saglabāšana gaisa transportā

  Atsauces

  COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  TRAN

  15.6.2017

   

   

   

  Atzinumu sniedza

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ECON

  15.6.2017

  Atzinumu sagatavoja

         Iecelšanas datums

  Ramon Tremosa i Balcells

  5.10.2017

  Izskatīšana komitejā

  4.12.2017

  24.1.2018

   

   

  Pieņemšanas datums

  21.2.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  50

  4

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Alberto Cirio

  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  50

  +

  ALDE

  Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

  PPE

  Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

  S&D

  Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  Verts/ALE

  Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

  4

  -

  GUE/ NGL

  Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

  0

  0

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Konkurences saglabāšana gaisa transportā

  Atsauces

  COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  7.6.2017

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  TRAN

  15.6.2017

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ECON

  15.6.2017

  ITRE

  15.6.2017

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  ITRE

  21.6.2017

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Markus Pieper

  30.6.2017

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  11.1.2018

  20.2.2018

   

   

  Pieņemšanas datums

  20.3.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  28

  9

  2

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Gilles Lebreton

  Iesniegšanas datums

  28.3.2018

  ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  28

  +

  ALDE

  Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Peter van Dalen

  EFDD

  Daniela Aiuto

  ENF

  Gilles Lebreton, Georg Mayer

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

  9

  -

  ECR

  Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  EFDD

  Peter Lundgren, Jill Seymour

  GUE/NGL

  João Pimenta Lopes

  Verts/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  2

  0

  ECR

  Mark Demesmaeker

  GUE/NGL

  Merja Kyllönen

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. aprīlis
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika