Postopek : 2017/0116(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0125/2018

Predložena besedila :

A8-0125/2018

Razprave :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0209

POROČILO     ***I
PDF 957kWORD 110k
28.3.2018
PE 613.412v02-00 A8-0125/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Svet o varstvu konkurence v zračnem prevozu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Markus Pieper

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu konkurence v zračnem prevozu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0289),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0183/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. januarja 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0125/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Letalstvo ima ključno vlogo v gospodarstvu Unije. Je močno gonilo gospodarske rasti, delovnih mest, trgovine in mobilnosti. V preteklih desetletjih je rast storitev zračnega prevoza pomembno prispevala k izboljšanju povezljivosti v Uniji in s tretjimi državami ter je pomemben dejavnik, ki omogoča gospodarstvo Unije na splošno.

(1)  Letalstvo ima ključno vlogo v gospodarstvu Unije in v vsakdanjem življenju njenih državljanov ter je eden od najbolj uspešnih in dinamičnih sektorjev evropskega gospodarstva. Je močno gonilo gospodarske rasti, delovnih mest, trgovine in turizma, pa tudi povezljivosti in mobilnosti podjetij in državljanov, zlasti znotraj posameznih območij Unije in med njimi. V preteklih desetletjih je rast storitev zračnega prevoza pomembno prispevala k izboljšanju povezljivosti v Uniji in s tretjimi državami ter je pomemben dejavnik, ki omogoča gospodarstvo Unije na splošno.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Evropski sektor zračnega prevoza zagotavlja približno 2 milijona neposrednih delovnih mest, do leta 2030 pa se pričakuje 5-odstotna letna rast tega sektorja na mednarodni ravni.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Unija mora različne sektorje svojega gospodarstva in delavce na vseh področjih nujno učinkovito zaščititi pred nepošteno konkurenco iz tretjih držav.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Letalski prevozniki Unije so v središču svetovnega omrežja, ki Evropo povezuje od znotraj in s preostalim svetom. Omogočiti bi jim bilo treba, da letalskim prevoznikom iz tretjih držav konkurirajo v okolju odprte in poštene konkurence med vsemi letalskimi prevozniki. To bi prispevalo k ohranjanju pogojev, ki omogočajo visoko stopnjo povezljivosti Unije.

(2)  Letalski prevozniki Unije so v središču svetovnega omrežja, ki Evropo povezuje od znotraj in s preostalim svetom. Omogočiti bi jim bilo treba, da letalskim prevoznikom iz tretjih držav konkurirajo v okolju odprte in poštene konkurence. To je potrebno, da se ohranijo pogoji, ki omogočajo visoko stopnjo povezljivosti Unije, ter da se zagotovi preglednost, enaki pogoji za vse in nadaljnja konkurenčnost letalskih prevoznikov Unije ter visoka stopnja kakovostnih delovnih mest v evropski letalski industriji.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Evropa predstavlja za letalske prevoznike iz tretjih držav prostor z več kot 500 milijoni potnikov. Pri pogajanjih o celovitih letalskih sporazumih s preostalim svetom v imenu Unije je treba imeti v mislih ta potencialno rastoči promet.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Poštena konkurenca je pomembno splošno načelo pri opravljanju mednarodnih storitev zračnega prevoza. To načelo je priznano zlasti v Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), v kateri je v preambuli priznana potreba po tem, da storitve mednarodnega letalskega prevoza temeljijo na „enakih možnostih“. Člen 44 Čikaške konvencije določa tudi, da bi si morala Mednarodna organizacija civilnega letalstva prizadevati za spodbujanje razvoja mednarodnega zračnega prevoza, da se vsem državam pogodbenicam zagotovi „poštena priložnost za upravljanje mednarodnih letalskih prevoznikov“ in „prepreči diskriminacija med državami pogodbenicami“.

(3)  Ob vse večji konkurenci med akterji letalskega prometa na svetovni ravni je poštena konkurenca nujno splošno načelo pri opravljanju mednarodnih storitev zračnega prevoza. To načelo je priznano zlasti v Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), v kateri je v preambuli priznana potreba po tem, da storitve mednarodnega letalskega prevoza temeljijo na „enakih možnostih“. Člen 44 Čikaške konvencije določa tudi, da bi si morala Mednarodna organizacija civilnega letalstva prizadevati za spodbujanje razvoja mednarodnega zračnega prevoza, da se vsem državam pogodbenicam zagotovi „poštena priložnost za upravljanje mednarodnih letalskih prevoznikov“ in „prepreči diskriminacija med državami pogodbenicami“.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Odpiranje trgov in povezljivost sta jasno povezana, saj pride zaradi izkrivljanja konkurence do preusmeritve prometnih tokov. Letalski prevozniki iz tretjih držav hočejo in potrebujejo dostop do letališč v vseh državah članicah zaradi potencialnega trga s 500 milijoni potnikov, ki ga evropska celina predstavlja za take prevoznike.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Vendar načela poštene konkurence kljub stalnim prizadevanjem nekaterih tretjih držav in Unije še niso bila opredeljena s posebnimi večstranskimi pravili, zlasti v okviru sporazumov Mednarodne organizacije civilnega letalstva ali Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: STO), saj so storitve zračnega prevoza večinoma izključene z njihovega področja uporabe19.

(5)  Vendar načela poštene konkurence kljub stalnim prizadevanjem Unije in nekaterih tretjih držav še niso bila opredeljena s posebnimi večstranskimi pravili, zlasti v okviru sporazumov Mednarodne organizacije civilnega letalstva ali Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: STO), saj so storitve zračnega prevoza večinoma izključene z njihovega področja uporabe19.

_________________

_________________

19Marakeški sporazum, Priloga 1B – Splošni sporazum o trgovini s storitvami (GATS), Priloga o storitvah zračnega prevoza.

19Marakeški sporazum, Priloga 1B – Splošni sporazum o trgovini s storitvami (GATS), Priloga o storitvah zračnega prevoza.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Glede na sporočilo Združenega kraljestva Evropskemu svetu z dne 29. marca 2017 o tem, da namerava v skladu s členom 50 PEU izstopiti iz Evropske unije, bi morala Komisija izvesti temeljito oceno posledic izstopa za letalski prevoz med Unijo ali njenimi državami članicami in Združenim kraljestvom, da bi zagotovili čim manj motenj v storitvah letalskega prevoza za prevoznike s sedežem v Uniji in potrošnike.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Pošteno konkurenco med letalskimi prevozniki bi bilo treba po možnosti obravnavati v okviru sporazumov o zračnem prevozu ali zračnem prometu s tretjimi državami. Vendar večina sporazumov o zračnem prevozu ali zračnem prometu, ki jih Unija in/ali države članice sklenejo s tretjimi državami, za zdaj ne zagotavlja ustreznih pravil. Zato bi bilo treba okrepiti prizadevanja v pogajanjih za vključitev določb glede poštene konkurence v veljavne in prihodnje sporazume o zračnem prevozu ali zračnem prometu s tretjimi državami.

(7)  Pošteno konkurenco med letalskimi prevozniki bi bilo treba po možnosti v prvi vrsti obravnavati v okviru sporazumov o zračnem prevozu ali zračnem prometu s tretjimi državami. Vendar večina sporazumov o zračnem prevozu ali zračnem prometu, ki jih Unija in/ali države članice sklenejo s tretjimi državami, za zdaj ne zagotavlja ustreznih pravil. Zato bi bilo treba nemudoma okrepiti prizadevanja v pogajanjih za vključitev določb glede poštene konkurence v veljavne in prihodnje sporazume o zračnem prevozu ali zračnem prometu s tretjimi državami.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Sporazumi o zračnem prometu in ta uredba bi se morali dopolnjevati in bi morali lajšati dialog z zadevnimi tretjimi državami za učinkovito reševanje sporov in ponovno vzpostavitev poštene konkurence. Kadar dvostranski sporazumi o zračnem prevozu ali prometu vključujejo določbe glede poštene konkurence ali podobne določbe, izčrpanje postopkov za reševanje sporov iz takih mednarodnih sporazumov ne bi smelo biti pogoj za začetek postopka v skladu s to uredbo in ne bi smelo izključevati pravice Komisije do uvedbe preiskave, da bi zagotovila dopolnjevanje te uredbe z dvostranskimi sporazumi.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Kadar je to potrebno zaradi razlogov, povezanih z učinkovitostjo, sorazmernostjo in odvračanjem, ali kadar se na podlagi razpoložljivih dejstev ugotovi, da obstaja nevarnost škode, pa tudi v primeru tekoče zapletene preiskave, bi morala obstajati možnost, da se pred zaključkom postopka sprejmejo začasni izravnalni ukrepi.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7c)  Pobuda za pogajanje o sporazumih o zračnem prometu in dvostranskih sporazumih o varnosti v letalstvu s tretjimi državami, ki predstavljajo trge v vzponu in strateške trge (kot so Kitajska, Japonska, Zveza držav jugovzhodne Azije, Turčija, Katar, Združeni arabski emirati, Armenija, Mehika, Bahrajn, Kuvajt, Oman in Saudova Arabija), je zaželena in spodbujajo se konstruktivna pogajanja. Vse strani bi morale nove sporazume pravilno izvajati in izvrševati, sporazumi pa bi morali vsebovati klavzulo o pošteni konkurenci na podlagi mednarodnih standardov (kot so standardi ICAO in ILO). Komisija in Svet naj spoštujeta člen 218 PDEU in v vse faze pogajanj v celoti vključita Parlament.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Poštena konkurenca med letalskimi prevozniki se lahko zagotovi tudi z ustrezno zakonodajo Unije, kot sta Uredba Sveta (EGS) št. 95/9320 in Direktiva Sveta 96/97/ES21. Kolikor poštena konkurenca predvideva varstvo letalskih prevoznikov Unije pred nekaterimi praksami, ki jih sprejmejo tretje države ali prevozniki iz tretjih držav, to vprašanje trenutno obravnava Uredba (ES) št. 868/2004 Evropskega parlamenta in Sveta22. Vendar se je za Uredbo (ES) št. 868/2004 izkazalo, da ni dovolj učinkovita, kar zadeva njen temeljni splošni namen zagotavljanja poštene konkurence. To je posledica zlasti nekaterih njenih pravil, ki se nanašajo predvsem na opredelitev zadevnih praks, razen subvencioniranja, in zahteve v zvezi z začetkom in izvajanjem preiskav. Poleg tega Uredba (ES) št. 868/2004 ne zagotavlja namenskega notranjega postopka Unije v zvezi z obveznostmi iz sporazumov o zračnem prevozu ali zračnem prometu, katerih pogodbenica je Unija in ki naj bi zagotovili pošteno konkurenco. Zaradi števila in pomena sprememb, ki bi bile potrebne za odpravo te težave, je primerno Uredbo (ES) št. 868/2004 nadomestiti z novim aktom.

(8)  Poštena konkurenca med letalskimi prevozniki se lahko zagotovi tudi z ustrezno zakonodajo Unije, kot sta Uredba Sveta (EGS) št. 95/9320 in Direktiva Sveta 96/97/ES21. Kolikor poštena konkurenca predvideva varstvo letalskih prevoznikov Unije pred nekaterimi praksami, ki jih sprejmejo tretje države ali prevozniki iz tretjih držav, to vprašanje trenutno obravnava Uredba (ES) št. 868/2004 Evropskega parlamenta in Sveta22. Vendar se je za Uredbo (ES) št. 868/2004 izkazalo, da je neučinkovita, kar zadeva njen temeljni splošni namen zagotavljanja poštene konkurence. To je posledica zlasti nekaterih njenih pravil, ki se nanašajo predvsem na opredelitev zadevnih praks, razen subvencioniranja, in zahteve v zvezi z začetkom in izvajanjem preiskav. Poleg tega Uredba (ES) št. 868/2004 ne zagotavlja namenskega notranjega postopka Unije v zvezi z obveznostmi iz sporazumov o zračnem prevozu ali zračnem prometu, katerih pogodbenica je Unija in ki naj bi zagotovili pošteno konkurenco. Zaradi števila in pomena sprememb, ki bi bile potrebne za odpravo te težave, je primerno Uredbo (ES) št. 868/2004 nadomestiti z novim aktom.

_________________

_________________

20Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (UL L 14, 22.1.1993, str. 1).

20Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (UL L 14, 22.1.1993, str. 1).

21Direktiva Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (UL L 272, 25.10.1996, str. 36).

21Direktiva Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (UL L 272, 25.10.1996, str. 36).

22Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 868/2004 z dne 21. aprila 2004 o varstvu pred subvencioniranjem in nepošteno prakso oblikovanja cen, ki povzroča škodo letalskim prevoznikom Skupnosti pri izvajanju zračnega prevoza iz tretjih držav (UL L 162, 30.4.2004, str. 1).

22Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 868/2004 z dne 21. aprila 2004 o varstvu pred subvencioniranjem in nepošteno prakso oblikovanja cen, ki povzroča škodo letalskim prevoznikom Skupnosti pri izvajanju zračnega prevoza iz tretjih držav (UL L 162, 30.4.2004, str. 1).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Še vedno je potrebna zakonodaja, ki je učinkovita, sorazmerna in ima odvračilni učinek, da se ohranijo pogoji, ki omogočajo visoko stopnjo povezljivosti Unije, in zagotovi poštena konkurenca z letalskimi prevozniki iz tretjih držav. Komisijo bi bilo zato treba pooblastiti za izvajanje preiskave in sprejetje ukrepov, kadar je potrebno. Taki ukrepi bi morali biti na voljo, kadar so kršene ustrezne obveznosti iz sporazuma, katerega pogodbenica je Unija, ali kadar prakse, ki vplivajo na konkurenco, letalskim prevoznikom Unije povzročajo ali bi lahko povzročale škodo.

(9)  Konkurenčnost letalskega sektorja Unije je odvisna od konkurenčnosti vsakega člena vrednostne verige v letalstvu. Ohraniti jo je mogoče le s sklopom politik, ki se dopolnjujejo. Unija bi morala skozi konstruktiven dialog s tretjimi državami poiskati podlago za pošteno konkurenco. V tem pogledu je še vedno potrebna zakonodaja, ki je učinkovita, sorazmerna in ima odvračilni učinek, da se ohranijo pogoji, ki omogočajo visoko stopnjo povezljivosti Unije, in zagotovi poštena konkurenca z letalskimi prevozniki iz tretjih držav, s čimer bi se ohranila delovna mesta letalskih prevoznikov Unije. Komisijo bi bilo zato treba dejansko pooblastiti za izvajanje preiskave in sprejetje začasnih ali dokončnih ukrepov, kadar je potrebno. Taki ukrepi bi morali biti na voljo, kadar so kršene ustrezne obveznosti iz sporazuma, katerega pogodbenica je Unija, ali kadar prakse, ki izkrivljajo konkurenco, letalskim prevoznikom Unije povzročajo ali bi lahko povzročale škodo.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi bila Komisija ustrezno obveščena o morebitnih elementih, ki upravičujejo začetek preiskave, bi morala imeti vsaka država članica, vsak prevoznik Unije ali vsako združenje letalskih prevoznikov Unije pravico do vložitve pritožbe.

(11)  Da bi bila Komisija ustrezno obveščena o morebitnih elementih, ki upravičujejo začetek preiskave, bi morala imeti vsaka država članica, vsak prevoznik Unije ali vsako združenje letalskih prevoznikov Unije pravico do vložitve pritožbe, ki bi jih bilo treba obravnavati v razumnem odbobju, da ne bi nastala škoda za letalske prevoznike Unije.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Za učinkovito urejanje in po analogiji z drugimi instrumenti Unije za zaščito trgovine je bistvenega pomena, da lahko Komisija začne postopek na podlagi pritožbe, ki vsebuje dokaze prima facie o nevarnosti nastanka škode.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zagotoviti je treba, da se lahko preiskava razširi na največje možno število ustreznih elementov. Komisiji bi bilo treba zato in na podlagi privolitve zadevne tretje države in zadevnega subjekta iz tretje države omogočiti, da izvede preiskave v tretjih državah. Iz istih razlogov in v ta namen bi bilo treba zagotoviti, da države članice po svojih najboljših močeh podprejo Komisijo. Komisija bi morala končati preiskavo na podlagi najboljših razpoložljivih dokazov.

(12)  Zagotoviti je treba, da se lahko preiskava razširi na največje možno število ustreznih elementov. Komisiji bi bilo treba zato omogočiti, da v sodelovanju z zadevno tretjo državo in zadevnim subjektom iz tretje države izvede preiskave v tretjih državah. Iz istih razlogov in v ta namen bi bilo treba zagotoviti, da države članice po svojih najboljših močeh podprejo Komisijo. Komisija bi morala končati preiskavo po pridobitvi vseh potrebnih informacij od ustreznih deležnikov in na podlagi najboljših razpoložljivih dokazov.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Kadar se preiskava, ki jo izvede Komisija, nanaša na operacije iz sporazuma o zračnem prevozu ali zračnem prometu s tretjo državo, Unija pa ni njegova pogodbenica, je treba zagotoviti, da je Komisija seznanjena z vsakim postopkom, ki ga zadevna država članica namerava izvesti ali ga izvaja na podlagi takega sporazuma in se nanaša na stanje, ki je predmet preiskave Komisije. Države članice bi zato morale ustrezno obveščati Komisijo.

(13)  Kadar se preiskava, ki jo izvede Komisija, nanaša na operacije iz sporazuma o zračnem prevozu ali zračnem prometu s tretjo državo, Unija pa ni njegova pogodbenica, je treba zagotoviti, da je Komisija seznanjena z vsakim postopkom, ki ga zadevna država članica namerava izvesti ali ga izvaja na podlagi takega sporazuma in se nanaša na stanje, ki je predmet preiskave Komisije na podlagi meril o pošteni konkurenci. Države članice bi zato morale ustrezno obveščati Komisijo.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Postopek se ne bi smel začeti ali pa bi se moral končati brez izravnalnih ukrepov na podlagi te uredbe, kadar bi bilo njihovo sprejetje v nasprotju z interesom Unije, ob upoštevanju njihovega učinka na druge osebe, zlasti potrošnike ali podjetja v Uniji. Postopek bi se moral končati brez ukrepov tudi, kadar zahteve za take ukrepe niso ali niso več izpolnjene.

(15)  Postopek se ne bi smel začeti ali pa bi se moral končati brez izravnalnih ukrepov na podlagi te uredbe, kadar bi bilo njihovo sprejetje v nasprotju z interesom Unije, ob upoštevanju njihovega učinka na druge strani, vključno s potrošniki, podjetji ali zaposlenimi v letalstvu v Uniji. V tem pogledu in zlasti pri odločanju o izravnalnih ukrepih bi morala biti prednostna naloga ohranitev visoke stopnje povezljivosti Unije. Postopek bi se moral končati brez ukrepov tudi, kadar zahteve za take ukrepe niso ali niso več izpolnjene.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Komisija bi morala pri odločanju, ali interesi Unije zahtevajo posredovanje, upoštevati stališča vseh zainteresiranih strani. Za organizacijo posvetovanj z vsemi zainteresiranimi stranmi in za zagotovitev, da imajo vse zainteresirane strani možnost izraziti stališče, bi bilo treba v obvestilu o začetku preiskave navesti roke za zagotovitev informacij ali za zahtevanje zaslišanja. Zainteresirane strani bi morale biti seznanjene s pogoji za razkritje informacij, ki jih zagotavljajo, in bi morale imeti pravico, da odgovorijo na pripombe drugih strani.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Ugotovitve glede škode ali nevarnosti škode zadevnim letalskim prevoznikom Unije bi morale obsegati stvarno oceno stanja, zato bi morale temeljiti na vseh ustreznih dejavnikih, zlasti tistih, ki se nanašajo na položaj navedenih prevoznikov in na splošni položaj prizadetega trga zračnih prevozov.

(17)  Pri odločanju, ali bi bilo treba začeti postopke na podlagi te Uredbe, bi morale ugotovitve glede nevarnosti škode zadevnim letalskim prevoznikom Unije ali škode, ki so jo ti prevozniki že utrpeli, obsegati stvarno oceno stanja, zato bi morale temeljiti na vseh ustreznih dejavnikih, zlasti tistih, ki se nanašajo na položaj navedenih prevoznikov in na splošni položaj prizadetega trga zračnih prevozov, in sicer v skladu z običajno prakso in uporabo instrumentov za zagotavljanje poštene konkurence, omogočiti pa bi bilo treba tudi preprečevanje in odpravljanje jasno predvidljive škode ali nevarnosti take škode v primeru prakse, ki izkrivlja pošteno konkurenco, za kar obstajajo dokazi prima facie.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Zaradi upravne učinkovitosti in morebitnega zaključka brez ukrepov bi moralo biti mogoče, da se začasno prekine postopek, kadar zadevna tretja država ali zadevni subjekt iz tretje države sprejme odločne ukrepe za odpravo zadevne prakse, ki vpliva na konkurenco, oziroma škode ali nevarnosti škode, ki izhaja iz nje.

(18)  Zaradi upravne učinkovitosti in morebitnega zaključka brez ukrepov bi moralo biti mogoče, da se začasno prekine postopek, kadar zadevna tretja država ali zadevni subjekt iz tretje države sprejme odločne ukrepe za odpravo zadevne prakse, ki izkrivlja konkurenco, oziroma škode ali nevarnosti škode, ki izhaja iz nje.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Izravnalni ukrepi v zvezi s praksami, ki vplivajo na konkurenco, so namenjeni odpravi škode, ki nastane ali bi lahko nastala zaradi navedenih praks. Zato bi morali biti v obliki finančnih dajatev ali drugih ukrepov, ki predstavljajo izmerljiv denarni vložek in s katerimi se lahko doseže enak učinek. To lahko vključuje ukrepe, ki obsegajo začasno opustitev koncesij, storitev, ki jih je treba opraviti, ali drugih pravic letalskega prevoznika iz tretje države, če se s tem ne krši sporazum o zračnem prevozu ali zračnem prometu, sklenjen z zadevno tretjo državo. Zaradi skladnosti z načelom sorazmernosti bi morale biti vse vrste ukrepov omejene na tisto, kar je potrebno za odpravo ugotovljene škode ali nevarnosti škode.

(19)  Izravnalni ukrepi v zvezi s praksami, ki izkrivljajo konkurenco, so namenjeni odpravi škode, ki nastane ali bi lahko nastala zaradi navedenih praks. Zato bi morali biti v obliki finančnih dajatev ali drugih ukrepov, ki predstavljajo izmerljiv denarni vložek in s katerimi se lahko doseže enak učinek. To lahko vključuje ukrepe, ki obsegajo začasno opustitev koncesij, storitev, ki jih je treba opraviti, ali drugih pravic letalskega prevoznika iz tretje države, če se s tem ne krši sporazum o zračnem prevozu ali zračnem prometu, sklenjen z zadevno tretjo državo.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Primeri, ki se preiskujejo na podlagi te uredbe, in njihov potencialni učinek na države članice se lahko razlikujejo glede na okoliščine. Zato se lahko izravnalni ukrepi, odvisno od primera, uporabljajo za eno ali več držav članic ali pa so omejeni na posebno geografsko območje.

(21)  Primeri, ki se preiskujejo na podlagi te uredbe, in njihov potencialni učinek na države članice se lahko razlikujejo glede na okoliščine. Zato se lahko izravnalni ukrepi, odvisno od primera, uporabljajo za eno ali več držav članic, so lahko omejeni na posebno geografsko območje ali časovno omejeni ali je določeno, da se lahko uporabljajo od poznejšega datuma, če je mogoče ugotoviti točen trenutek, ko naj bi nevarnost škode prešla v dejansko škodo.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Komisija bi morala Evropski parlament in Svet letno obveščati o izvajanju te uredbe. Poročilo bi moralo vsebovati informacije o uporabi izravnalnih ukrepov, zaključku preiskav brez izravnalnih ukrepov, tekočih preiskavah, pregledih in sodelovanju z državami članicami, zainteresiranimi stranmi in tretjimi državami. Poročilo bi bilo treba obravnavati z ustrezno stopnjo zaupnosti.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ker države članice cilja te uredbe, in sicer učinkovitega varstva, ki je enako za vse prevoznike Unije ter temelji na enotnih merilih in postopkih, pred kršitvijo veljavnih mednarodnih obveznosti in pred škodo ali nevarnostjo škode enemu ali več letalskim prevoznikom Unije, ki jo povzročijo prakse, ki vplivajo na konkurenco in so jih sprejele tretje države ali subjekti iz tretjih držav, ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenih ciljev.

(23)  Ker države članice cilja te uredbe, in sicer učinkovitega varstva, ki je enako za vse prevoznike Unije ter temelji na enotnih merilih in postopkih, pred kršitvijo veljavnih mednarodnih obveznosti in pred škodo ali nevarnostjo škode enemu ali več letalskim prevoznikom Unije, ki jo povzročijo prakse, ki izkrivljajo konkurenco in so jih sprejele tretje države ali subjekti iz tretjih držav, ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenih ciljev; prav tako ni namen uredbe naložiti standarde letalskim prevoznikom iz tretjih držav z uvedbo strožjih obveznosti od tistih, ki se uporabljajo za prevoznike Unije, na primer za subvencije.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Komisija bi morala predlagati strožja pravila, merila in ukrepe za pošteno konkurenco v Uniji, ki ne bi veljala samo za notranji sektor zračnega prevoza v Uniji, ampak tudi za intermodalni prometni sektor.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 1

Člen 1

Predmet urejanja

Predmet urejanja in področje uporabe

1.  Ta uredba določa pravila o preiskavah, ki jih izvaja Komisija, in sprejetju izravnalnih ukrepov, povezanih s kršitvijo veljavnih mednarodnih obveznosti in praksami, ki vplivajo na konkurenco med letalskimi prevozniki Unije in drugimi letalskimi prevozniki ter povzročajo ali bi lahko povzročile škodo letalskim prevoznikom Unije.

1.  Ta uredba določa pravila o preiskavah, ki jih izvaja Komisija, in sprejetju izravnalnih ukrepov, povezanih s kršitvijo veljavnih mednarodnih obveznosti in praksami, ki izkrivljajo konkurenco med letalskimi prevozniki Unije in drugimi letalskimi prevozniki ter povzročajo ali bi lahko povzročile škodo letalskim prevoznikom Unije.

2.   Ta uredba velja brez poseganja v člen 12 Uredbe (EGS) št. 95/93 in člen 20 Direktive 96/67/ES.

2.   Ta uredba velja brez poseganja v člen 12 Uredbe (EGS) št. 95/93 in člen 20 Direktive 96/67/ES.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „zainteresirana stran“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo ali vsak uradni organ, ne glede na to, ali je pravna oseba ali ne, ki ga bo verjetno precej zanimal izid postopka;

(d)  „zainteresirana stran“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo ali vsak uradni organ, ne glede na to, ali je pravna oseba ali ne, ki ga bo verjetno precej zanimal izid postopka, vključno z letalskimi prevozniki in drugimi deležniki;

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  „zadevna država članica“ pomeni državo članico:

 

(i) ki evropskemu prevozniku izda operativno licenco v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008;

 

(ii) katere sporazum o zračnem prometu ali trgovinski sporazum, ki vsebuje določbe o letalstvu, je podlaga za poslovanje evropskih letalskih prevoznikov;

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „subjekt iz tretje države“ pomeni vsako fizično ali pravno pridobitno ali nepridobitno osebo ali vsak uradni organ, ki je pravna oseba ali ne in v pristojnosti tretje države, ne glede na to, ali ga nadzira vlada tretje države ali ne, ter je neposredno ali posredno vključen v storitve zračnega prevoza ali povezane storitve ali zagotavljanje infrastrukture ali storitev, ki se uporabljajo za opravljanje storitev zračnega prevoza ali povezanih storitev;

(e)  „subjekt iz tretje države“ pomeni vsako fizično ali pravno pridobitno ali nepridobitno osebo ali vsak uradni organ, ki je pravna oseba ali ne in v pristojnosti tretje države, ne glede na to, ali ga nadzira vlada tretje države ali ne, ter je neposredno ali posredno vključen v storitve zračnega prevoza ali povezane storitve ali zagotavljanje infrastrukture ali storitev, ki se uporabljajo za opravljanje storitev zračnega prevoza ali povezanih storitev, vključno s skupnimi podjetji in zvezami, ki jih sestavljajo izključno letalski prevozniki iz tretjih držav;

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  „nevarnost škode“ pomeni škodo, ki je neizogibna ali predvidljiva v bližnji prihodnosti z verjetnostjo, ki meji na gotovost;

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  „začasni izravnalni ukrepi“ so začasni ukrepi zoper letalskega prevoznika tretje države, ki so sorazmerni z nevarnostjo, katerih edini namen je preprečitev nepopravljive škode, ki jih sprejme Komisija na začetku postopka na podlagi razpoložljivih dejstev in ki so razveljavljeni najpozneje ob koncu preiskave;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka h – točka i – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  vlada ali druga javna organizacija, vključno s podjetji pod javnim nadzorom, zagotovi oziroma nabavi blago ali storitve;

(3)  vlada ali druga javna organizacija, vključno s podjetji pod javnim nadzorom, zagotovi oziroma nabavi blago ali storitve, razen splošne infrastrukture;

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

1.   Pri določanju interesa Unije se prednostno upošteva potreba po obnovitvi učinkovite in poštene konkurence , potreba po zagotavljanju preglednosti, potreba po preprečevanju vsakršnega izkrivljanja notranjega trga, potreba po preprečevanju spodkopavanja socialno-ekonomskega položaja držav članic ter potreba po ohranitvi visoke ravni povezljivosti za potnike in Unijo.

 

2.   Odločitev o tem, ali interes Unije zahteva posredovanje ali ne, sprejme Komisija za vsak primer posebej, temelji pa na ovrednotenju vseh različnih interesov, gledano v celoti, vključno s socialno-ekonomsko presojo. Taka odločitev se sprejme samo, če so vse stranke pred tem dobile priložnost, da v določenem časovnem okviru povedo svoje stališče v skladu z odstavkom 3. Ta priložnost se lahko izkoristi, lahko pa tudi ne. Pri določanju interesa Unije se ne posega v pravico Komisije, da začne preiskavo v skladu s členom 3. Če Komisija na podlagi vseh predloženih informacij jasno sklene, da izvedba izravnalnih ukrepov ni v interesu Unije, se ti ukrepi ne izvedejo.

 

 

 

3.  Da se zagotovi trdna podlaga, na kateri lahko Komisija upošteva vsa stališča, se lahko pritožniki in zainteresirane strani v obdobju, določenem v obvestilu o začetku preiskave, oglasijo in predložijo Komisiji informacije. Da bi se zagotovila preglednost posvetovanja, se take informacije ali njihov povzetek da na voljo drugim strankam iz tega člena, ki se na te informacije lahko odzovejo.

 

4.  Pri določanju interesa Unije lahko stranke, ki so ukrepale v skladu z odstavkom 3, zahtevajo zaslišanje. Taka zahteva se odobri, če so v njej navedeni razlogi na podlagi interesa Unije, čemu naj bi se zadevne stranke zaslišale. Poleg tega lahko stranke podajo pripombe o izvajanju morebitnih izravnalnih ukrepov, druge stranke pa se lahko na te pripombe odzovejo.

 

5.  Komisija preuči posredovane informacije in zlasti preveri, v kakšnem obsegu so reprezentativne, ter svoje ugotovitve posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 15a (novo) in v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Preiskava se začne na podlagi pisne pritožbe, ki jo država članica, letalski prevoznik Unije ali združenje letalskih prevoznikov Unije predloži v skladu z odstavkom 2, ali na pobudo Komisije, če obstajajo dokazi prima facie o:

1.  Preiskava se začne na podlagi pisne pritožbe, ki jo država članica, en ali več letalskih prevoznikov Unije ali združenje letalskih prevoznikov Unije predloži v skladu z odstavkom 2, ali na pobudo Komisije, če obstajajo trdni dokazi prima facie o katerem koli elementu z naslednjega izčrpnega seznama:

(a)   kršitvi veljavnih mednarodnih obveznosti ali

(a)   kršitev veljavnih mednarodnih obveznosti;

(b)  obstoju vseh naslednjih okoliščin:

(b)   obstoj vseh naslednjih okoliščin:

(i)   prakse, ki vpliva na konkurenco in jo je sprejela tretja država ali subjekt iz tretje države;

(i)   praksa, ki izkrivlja konkurenco in jo je sprejela tretja država ali subjekt iz tretje države;

(ii)  škode ali nevarnosti škode enemu ali več letalskim prevoznikom Unije;

(ii)   škoda ali nevarnost škode enemu ali več letalskim prevoznikom Unije;

(iii)  vzročne povezave med domnevno prakso in domnevno škodo ali nevarnostjo škode.

(iii)   vzročna povezava med domnevno prakso in domnevno škodo ali nevarnostjo škode.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija čim bolj preuči natančnost in primernost elementov, ki so bili predloženi v pritožbi ali jih je imela na voljo, da bi ugotovila, ali obstajajo zadostni dokazi, ki bi upravičili uvedbo preiskave v skladu z odstavkom 1.

3.  Komisija pravočasno preuči natančnost in primernost elementov, ki so bili predloženi v pritožbi ali jih je imela na voljo, da bi ugotovila, ali obstajajo zadostni dokazi, ki bi upravičili uvedbo preiskave v skladu z odstavkom 1.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija se lahko odloči, da ne začne preiskave, kadar bi bilo sprejetje ukrepov v skladu s členom 10 ali 13 v nasprotju z interesom Unije ali kadar meni, da dejstva, predložena v pritožbi, ne odpirajo sistemskega vprašanja ali bistveno ne vplivajo na enega ali več letalskih prevoznikov Unije.

4.  Komisija se lahko odloči, da ne začne preiskave, kadar dejstva, predložena v pritožbi, ne odpirajo sistemskega vprašanja ali bistveno ne vplivajo na enega ali več letalskih prevoznikov Unije ter niso utemeljena.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Odločitev, da v skladu z odstavkom 4 ne začne preiskave, ustrezno utemelji z navedbo razlogov. Ta odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Evropski parlament lahko Komisijo pozove, naj svojo odločitev dodatno utemelji. Pritožniki se lahko na takšno odločitev pritožijo v roku 60 dni od njene objave.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar predloženi dokazi ne zadoščajo za namene odstavka 1, Komisija pritožnika o nezadostnosti obvesti v 60 dneh od datuma vložitve pritožbe. Pritožnik ima na voljo 30 dni za predložitev dodatnih dokazov. Kadar pritožnik tega ne stori v navedenem roku, se lahko Komisija odloči, da ne bo začela preiskave.

5.  Kadar predloženi dokazi ne zadoščajo za namene odstavka 1, Komisija pritožnika o nezadostnosti obvesti v 60 dneh od datuma vložitve pritožbe. Pritožnik ima na voljo 60 dni za predložitev dodatnih dokazov. Kadar pritožnik tega ne stori v navedenem roku, se lahko Komisija odloči, da ne bo začela preiskave.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija se o začetku preiskave v skladu z odstavkom 1 odloči v šestih mesecih po vložitvi pritožbe.

6.  Komisija se v skladu z odstavkoma 4 in 5 o začetku preiskave v skladu z odstavkom 1 odloči v štirih mesecih po vložitvi pritožbe.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija ob upoštevanju odstavka 4, kadar meni, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo začetek preiskave, sprejme naslednje ukrepe:

7.  Komisija ob upoštevanju odstavka 4, kadar meni, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo začetek preiskave, sprejme naslednje ukrepe:

(a)  začne postopek;

(a)  začne postopek;

(b)  objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije; v obvestilu se napove začetek preiskave, opredelijo njen obseg, veljavne mednarodne obveznosti, ki naj bi bile kršene, ali tretja država ali subjekt iz tretje države, ki je domnevno vpleten v prakse, ki vplivajo na konkurenco, domnevna škoda ali nevarnost škode in zadevni letalski prevozniki Unije ter določi rok, v katerem se lahko zainteresirane strani javijo, pisno predstavijo svoja mnenja, predložijo informacije ali zaprosijo za zaslišanje pred Komisijo;

(b)  objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije; v obvestilu se napove začetek preiskave, opredelijo njen obseg, veljavne mednarodne obveznosti, ki naj bi bile kršene, ali tretja država ali subjekt iz tretje države, ki je domnevno vpleten v prakse, ki izkrivljajo konkurenco, domnevna škoda ali nevarnost škode in zadevni letalski prevozniki Unije ter določi rok, v katerem se lahko zainteresirane strani javijo, pisno predstavijo svoja mnenja, predložijo informacije ali zaprosijo za zaslišanje pred Komisijo. Ta rok ne sme biti krajši od 30 dni;

(c)  o začetku preiskave uradno obvesti predstavnike zadevne tretje države in zadevnega subjekta iz tretje države;

(c)  o začetku preiskave uradno obvesti predstavnike zadevne tretje države in zadevnega subjekta iz tretje države;

(d)  o začetku preiskave obvesti pritožnika in odbor iz člena 15.

(d)  o začetku preiskave obvesti pritožnika in odbor iz člena 15.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ali je praksa, ki vpliva na konkurenco in jo je sprejela tretja država ali subjekt iz tretje države, povzročila škodo zadevnim letalskim prevoznikom Unije ali bi jim jo lahko povzročila.

(b)  ali je praksa, ki izkrivlja konkurenco in jo je sprejela tretja država ali subjekt iz tretje države, povzročila škodo zadevnim letalskim prevoznikom Unije ali bi jim jo lahko povzročila;

Predlog spremembe   45

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  ali bi lahko to imelo negativen učinek za letalsko povezljivost posamezne regije, države članice ali skupine držav članic ali skupnega evropskega zračnega prostora, vzpostavljenega s sporazumom o skupnem evropskem zračnem prostoru1a, ter posledično za potrošnike ;

 

za namene točke (ba) se učinek na letalsko povezljivost Unije preuči v okviru presoje interesa Unije pred odločitvijo o sprejetju izravnalnih ukrepov v skladu s členom 13;

 

_________________

 

1a UL L 285, 16.10.2006, str. 3.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko zahteva vse informacije, ki so po njenem mnenju potrebne za preiskavo, in preveri točnost informacij, ki jih je prejela ali zbrala pri zadevnih letalskih prevoznikih Unije ali pri zadevni tretji državi ali zadevnem subjektu iz tretje države.

3.  Komisija zahteva vse informacije, ki so po njenem mnenju potrebne za preiskavo, in preveri točnost informacij, ki jih je prejela ali zbrala pri zadevnih letalskih prevoznikih Unije ali pri zadevni tretji državi ali zadevnem subjektu iz tretje države.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če se zdi potrebno, lahko Komisija izvede preiskave na ozemlju zadevne tretje države, če sta bila vlada zadevne tretje države in zadevni subjekt iz tretje države o tem uradno obveščena in sta s tem soglašala.

5.  Če se zdi potrebno, lahko Komisija izvede preiskave na ozemlju zadevne ali na ozemlju druge tretje države, če sta bila vlada zadevne tretje države in zadevni subjekt iz tretje države o tem uradno obveščena.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se dostop do potrebnih informacij zavrne ali se sicer ne zagotovi v ustreznem roku ali če je preiskava resno ovirana, se ugotovitve podajo na podlagi razpoložljivih dejstev. Če Komisija ugotovi, da so bile predložene lažne ali zavajajoče informacije, se take informacije ne upoštevajo.

Kadar se dostop do potrebnih informacij zavrne ali se sicer ne zagotovi v ustreznem roku, če zadevna tretja država ni omogočila dostopa do svojega ozemlja za izvedbo preiskave ali če je preiskava resno ovirana, lahko Komisija sprejme začasne izravnalne ukrepe na podlagi razpoložljivih dejstev in dokazov, predloženih v skladu z odstavkom 3. Če Komisija ugotovi, da so bile predložene lažne ali zavajajoče informacije, se take informacije ne upoštevajo.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9

Člen 9

Trajanje in začasna prekinitev postopka

Trajanje in začasna prekinitev postopka

1.  Postopek se konča v dveh letih. Navedeno obdobje se lahko podaljša v ustrezno utemeljenih primerih.

1.  Postopek se konča v dveh letih. Navedeno obdobje se lahko podaljša v ustrezno utemeljenih primerih.

 

1a.  Preiskava se konča v 12 mesecih. Navedeno obdobje se lahko podaljša v ustrezno utemeljenih primerih.

2.  V nujnih primerih, kadar na primer obstaja tveganje takojšnje in nepopravljive škode letalskim prevoznikom Unije, se lahko postopek skrajša na eno leto.

2.  V nujnih primerih, kadar na primer obstaja tveganje takojšnje in nepopravljive škode letalskim prevoznikom Unije, se lahko postopek skrajša na šest mesecev, lahko pa Komisija kot zadnjo možnost sprejme začasne izravnalne ukrepe za preprečitev ali odpravo take škode.

3.  Komisija lahko začasno prekine postopek, kadar zadevna tretja država ali zadevni subjekt iz tretje države sprejme odločne ukrepe za odpravo, odvisno od primera:

3.  Komisija začasno prekine postopek, kadar zadevna tretja država ali zadevni subjekt iz tretje države sprejme odločne ukrepe za odpravo, odvisno od primera:

(a)  v primeru kršitve veljavnih mednarodnih obveznosti, navedene kršitve;

(a)   v primeru kršitve veljavnih mednarodnih obveznosti, navedene kršitve;

(b)   v primeru prakse, ki vpliva na konkurenco, navedene prakse ali škode ali nevarnosti škode zadevnim letalskim prevoznikom Unije.

(b)   v primeru prakse, ki izkrivlja konkurenco, navedene prakse ali škode ali nevarnosti škode zadevnim letalskim prevoznikom Unije.

4.  Če se kršitev veljavnih mednarodnih obveznosti ali praksa, ki vpliva na konkurenco, škoda ali nevarnost škode zadevnim letalskim prevoznikom Unije ne odpravi v razumnem roku, lahko Komisija nadaljuje postopek.

4.  Če se kršitev veljavnih mednarodnih obveznosti ali praksa, ki izkrivlja konkurenco, škoda ali nevarnost škode zadevnim letalskim prevoznikom Unije ne odpravi v razumnem roku, vendar najkasneje v šestih mesecih, Komisija nadaljuje postopek.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

Člen 10

Končanje postopka

Končanje postopka

1.  Če se pritožba umakne, lahko Komisija preiskavo, ki jo je izvedla na podlagi člena 4, zaključi brez sprejetja izravnalnih ukrepov.

1.  Če se pritožba umakne, Komisija oceni, ali naj se sprejme odločitev, da se preiskava, ki jo je izvedla na podlagi člena 4, zaključi brez sprejetja izravnalnih ukrepov.

2.  Komisija preiskavo, ki jo je izvedla na podlagi člena 4, z izvedbenimi akti zaključi brez sprejetja izravnalnih ukrepov v naslednjih primerih:

2.  Komisija preiskavo, ki jo je izvedla na podlagi člena 4, z izvedbenimi akti zaključi brez sprejetja izravnalnih ukrepov v naslednjih primerih:

(a)  Komisija sklene, da veljavne mednarodne obveznosti niso bile kršene;

(a)  Komisija sklene, da veljavne mednarodne obveznosti niso bile kršene;

(b)  Komisija sklene, da bi bilo sprejetje izravnalnih ukrepov v nasprotju z interesom Unije;

(b)  Komisija sklene, da bi bilo sprejetje izravnalnih ukrepov v nasprotju z interesom Unije;

(c)  Unija in zadevna tretja država sta se dogovorili o ustreznem ukrepu v skladu z zadevnimi mehanizmi iz veljavnega sporazuma ali ureditve ali ustreznega mednarodnega javnega prava.Izvedbeni akti iz prvega pododstavka se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

(c)   Unija in zadevna tretja država sta se dogovorili o ustreznem ukrepu v skladu z zadevnimi mehanizmi iz veljavnega sporazuma ali ureditve ali ustreznega mednarodnega javnega prava. Izvedbeni akti iz prvega pododstavka se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2), potem ko so o tem obveščeni Evropski parlament in ustrezne zainteresirane strani.

3.  Komisija brez poseganja v ustrezne določbe Pogodbe o delovanju Evropske unije in ob upoštevanju odstavkov 1 in 2 z izvedbenimi akti sprejme izravnalne ukrepe, če se v preiskavi ugotovi, da so bile kršene veljavne mednarodne obveznosti.

Izvedbeni akti iz prvega pododstavka se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

3.  Komisija brez poseganja v ustrezne določbe Pogodbe o delovanju Evropske unije in ob upoštevanju odstavkov 1 in 2 ter potem, ko o tem obvesti Parlament, z izvedbenimi akti sprejme izravnalne ukrepe, če se v preiskavi ugotovi, da so bile kršene veljavne mednarodne obveznosti. Izvedbeni akti iz prvega pododstavka se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

4.  Kadar je treba v skladu z aktom, ki vsebuje veljavne mednarodne obveznosti, pred sprejetjem kakršnega koli ukrepa predhodno izvesti mednarodni postopek za posvetovanje ali reševanje sporov, se najprej izvede navedeni postopek, njegovi rezultati pa se upoštevajo pri odločitvi, sprejeti v skladu z odstavkom 3.

4.  Kadar je treba v skladu z aktom, ki vsebuje veljavne mednarodne obveznosti, pred sprejetjem kakršnega koli ukrepa predhodno izvesti mednarodni postopek za posvetovanje ali reševanje sporov, se najprej izvede navedeni postopek, njegovi rezultati pa se upoštevajo pri odločitvi, sprejeti v skladu z odstavkom 3.

5.  Izravnalni ukrepi iz odstavka 3 so ukrepi, ki so določeni z aktom z veljavnimi mednarodnimi obveznostmi ali na voljo na podlagi ustreznih pravil in načel mednarodnega javnega prava.

5.  Izravnalni ukrepi iz odstavka 3 so ukrepi, ki so določeni z aktom z veljavnimi mednarodnimi obveznostmi ali na voljo na podlagi ustreznih pravil in načel mednarodnega javnega prava.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Iz vseh obravnavanih dejavnikov je mogoče sklepati, da je predvidljivi dogodek neizogiben in da bo dejansko nastala škoda, če ne bodo sprejeti zaščitni ukrepi.

 

Če iz razmer, ki se spremljajo, pred koncem postopka dejansko nastane škoda, Komisija ravna v skladu z odstavkom 1 in upošteva zadnje dokaze, ki jih ima na voljo.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija lahko preiskavo zaključi brez sprejetja izravnalnih ukrepov, če se pritožba umakne.

1.  Samo Komisija lahko preiskavo zaključi brez sprejetja izravnalnih ukrepov, če se pritožba umakne. Letalski prevozniki Unije se lahko pritožijo na odločitev Komisije, da bo zaključila preiskavo. Tako pritožbo je treba vložiti v 30 dneh od uradnega obvestila o odločitvi Komisije, da bo zaključila preiskavo.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija preiskavo, ki jo je izvedla na podlagi člena 4, z izvedbenimi akti zaključi brez sprejetja izravnalnih ukrepov, kadar:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom [15 -a (novo)], s katerimi zaključi preiskavo, ki jo je izvedla na podlagi člena 4, brez sprejetja izravnalnih ukrepov, kadar:

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

črtano

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Sklep o zaključku preiskave v skladu z odstavkom 2, ki se mu priloži izjava o razlogih za to odločitev, se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

3.  Sklep o zaključku preiskave v skladu z odstavkom 2, ki se mu priloži izjava o razlogih za to odločitev, se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Komisija dodatno utemelji svojo odločitev pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

Člen 13

Izravnalni ukrepi

Izravnalni ukrepi

1.  Komisija brez poseganja v člen 12(1) in razen v primeru iz člena 12(2)(b) z izvedbenimi akti sprejme izravnalne ukrepe, če se v preiskavi na podlagi člena 4 ugotovi, da je praksa, ki vpliva na konkurenco in jo je sprejela tretja država ali subjekt iz tretje države, zadevnim letalskim prevoznikom Unije povzročila škodo ali bi jim jo lahko povzročila.Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

1.  Komisija brez poseganja v člen 12(1) in razen v primeru iz člena 12(2)(b) sprejme izvedbene akte, s katerimi določi izravnalne ukrepe, če se v preiskavi na podlagi člena 4 ugotovi, da je praksa, ki izkrivlja konkurenco in jo je sprejela tretja država ali subjekt iz tretje države, zadevnim letalskim prevoznikom Unije povzročila škodo ali bi jim jo lahko povzročila. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

2.  Izravnalni ukrepi iz odstavka 1 se uvedejo za letalske prevoznike iz tretjih držav, ki so imeli korist od prakse, ki vpliva na konkurenco, in so lahko:

2.  Izravnalni ukrepi iz odstavka 1 se uvedejo za letalske prevoznike iz tretjih držav, ki so imeli korist od prakse, ki izkrivlja konkurenco, in so lahko:

(a)  finančne dajatve;

(a)  finančne dajatve;

(b)   kateri koli ukrep z enako ali nižjo vrednostjo.

(b)  kateri koli operativni ukrep z enako ali nižjo vrednostjo.

3.   Izravnalni ukrepi iz odstavka 1 ne presegajo tistega, kar je potrebno za odpravo škode ali nevarnosti škode zadevnim letalskim prevoznikom Unije. V ta namen so lahko ukrepi iz odstavka 2(b) omejeni na posebno geografsko območje.

3.  Izravnalni ukrepi iz odstavka 1 ne presegajo tistega, kar je potrebno za odpravo škode zadevnim letalskim prevoznikom Unije ali za preprečitev, da nevarnost škode zadevnim letalskim prevoznikom Unije preide v dejansko škodo. V ta namen so lahko ukrepi iz odstavka 2(b) omejeni na posebno geografsko območje ali časovno omejeni.

4.  Izravnalni ukrepi iz odstavka 1 od Unije ali zadevnih držav članic ne zahtevajo, naj kršijo sporazume o zračnem prevozu ali zračnem prometu ali katero koli določbo o storitvah zračnega prevoza, ki je vključena v trgovinski sporazum, sklenjen z zadevno tretjo državo.

4.  Izravnalni ukrepi iz odstavka 1 od Unije ali zadevnih držav članic ne zahtevajo, naj kršijo sporazume o zračnem prevozu ali zračnem prometu ali katero koli določbo o storitvah zračnega prevoza, ki je vključena v trgovinski sporazum, sklenjen z zadevno tretjo državo.

 

4a.  Izravnalni ukrepi iz odstavka 1 upoštevajo dobro delovanje trga Unije za zračni prevoz in ne pomenijo neupravičene prednosti za katerega koli letalskega prevoznika ali skupino letalskih prevoznikov.

 

4b.  Izravnalni ukrepi iz odstavka 1. so lahko začasni in se lahko po potrebi sprejmejo, če se v preiskavi na podlagi razpoložljivih dejstev ugotovi, da obstaja nevarnost škode, pa tudi v primeru zapletene tekoče preiskave, ki še ni končana ali zaključena.

5.  Sklep o zaključku preiskave s sprejetjem izravnalnih ukrepov iz odstavka 1, ki se mu priloži izjava o razlogih za to odločitev, se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

5.  Sklep o zaključku preiskave s sprejetjem izravnalnih ukrepov iz odstavka 1, ki se mu priloži izjava o razlogih za to odločitev, se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izravnalni ukrepi iz člena 13 veljajo le tako dolgo in v takem obsegu, kot je to potrebno zaradi trajanja prakse, ki vpliva na konkurenco, in škode ali nevarnosti škode, ki izhaja iz nje. V ta namen se uporablja postopek pregleda iz odstavkov 2, 3 in 4.

1.  Izravnalni ukrepi iz člena 13 veljajo le tako dolgo in v takem obsegu, kot je to potrebno zaradi trajanja prakse, ki izkrivlja konkurenco, in škode ali nevarnosti škode, ki izhaja iz nje. V ta namen se uporablja postopek pregleda iz odstavkov 2, 3 in 4.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar okoliščine to dopuščajo, se lahko potreba po nadaljnjem izvajanju izravnalnih ukrepov v njihovi prvotni obliki pregleda, in sicer na pobudo Komisije ali pritožnika ali na podlagi utemeljene zahteve zadevne tretje države ali zadevnega subjekta iz tretje države.

2.  Kadar okoliščine to dopuščajo, se lahko potreba po nadaljnjem izvajanju izravnalnih ukrepov v njihovi prvotni obliki pregleda, in sicer na pobudo Komisije, zadevne države članice ali pritožnika ali na podlagi utemeljene zahteve zadevne tretje države ali zadevnega subjekta iz tretje države.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija z izvedbenimi akti po potrebi razveljavi, spremeni ali ohrani izravnalne ukrepe. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom [15 -a (novo)], s katerimi po potrebi razveljavi, spremeni ali ohrani izravnalne ukrepe. Komisija pri sprejemanju delegiranih aktov upošteva interes Unije.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 in člena 14(4) se prenese na Komisijo za obdobje ... let od ... [datum začetka veljavnosti temeljnega zakonodajnega akta ali kateri koli drug datum, ki ga določita sozakonodajalca]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem ...-letnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece prek koncem vsakega obdobja.

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 12 in člena 14(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 12 in člena 14(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [dva meseca].

Predlog spremembe   61

Predlog uredbe

Člen 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15b

 

1.  Komisija za vsak primer posebej ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih informacij v smislu člena 6 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe, ki mu priloži izjavo. Kjer je ustrezno, poročilo vsebuje informacije o uporabi izravnalnih ukrepov, zaključku preiskav brez izravnalnih ukrepov, tekočih preiskavah, pregledih in sodelovanju z državami članicami, zainteresiranimi stranmi in tretjimi državami.

 

2.  Evropski parlament lahko v enem mesecu po tem, ko Komisija predloži poročilo, povabi Komisijo na ad hoc sejo svojega pristojnega odbora, da dodatno pojasni morebitna vprašanja v zvezi z izvajanjem te uredbe.

 

3.  Komisija najpozneje šest mesecev po predložitvi poročila Evropskemu parlamentu in Svetu to poročilo objavi.

(1)


OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Namen predloga Komisije je odpraviti pomanjkljivosti v veljavnem pravnem okviru iz Uredbe (ES) št. 868/2004. Namen veljavne zakonodaje je bil zaščititi letalske prevoznike Unije pred nepoštenimi praksami nekaterih tretjih držav, zlasti ker ni mednarodnega okvira, ki bi določal pogoje za konkurenco med letalskimi prevozniki. Vendar sedanji okvir ni ustrezal svojemu namenu in se zato ni uporabljal, čeprav je učinkovit obrambni mehanizem pred nepošteno konkurenco v letalstvu dejansko potreben. Komisija pravilno opozarja, da predpisi EU zagotavljajo, da imajo vsi prevozniki, evropski in neevropski, enake pravice in enako možnost za dostop do storitev, povezanih z zračnim prevozom, vendar to ne velja vedno zunaj Evrope, kjer imajo lahko letalski prevozniki iz tretjih držav zaradi diskriminatornih praks in subvencij nepošteno konkurenčno prednost.

Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja in podpira predlog kot pomembno izboljšanje Uredbe št. 868/2004 ter se strinja s cilji in načini za njihovo uresničitev. Vendar želi poudariti, da bi bilo treba izravnalne ukrepe, ki jih je mogoče uvesti za dobro delujoč zaščitni mehanizem, uporabiti, kadar je prizadeta več kot ena država članica ali so bili izkoriščeni obstoječi dvostranski postopki. Zato so v tem poročilu uvedene le spremembe s poudarkom, da je treba dati prednost dvostranskim rešitvam in v proces posvetovanja vključiti vse ustrezne zainteresirane strani, skupaj s Parlamentom in Svetom kot evropskima zakonodajalcema. Ravno tako je po mnenju poročevalca pomembno več poudarka nameniti vlogi letalskih povezav kot merilu v preiskavah, za namene te uredbe pa je treba natančneje določiti pojem interesa Unije pri odločanju o uvedbi izravnavalnih ukrepov, če se ugotovijo nepoštene prakse tretje države.


MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (23.2.2018)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu konkurence v zračnem prevozu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Pripravljavec mnenja: Ramon Tremosa i Balcells

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Letalstvo ima ključno vlogo v gospodarstvu Unije. Je močno gonilo gospodarske rasti, delovnih mest, trgovine in mobilnosti. V preteklih desetletjih je rast storitev zračnega prevoza pomembno prispevala k izboljšanju povezljivosti v Uniji in s tretjimi državami ter je pomemben dejavnik, ki omogoča gospodarstvo Unije na splošno.

(1)  Letalstvo ima ključno vlogo v gospodarstvu Unije in v vsakodnevnem življenju njenih državljanov. Je močno gonilo gospodarske rasti, delovnih mest in trgovine, pa tudi povezljivosti in mobilnosti podjetij in državljanov. V preteklih desetletjih je rast storitev zračnega prevoza pomembno prispevala k izboljšanju povezljivosti v Uniji in s tretjimi državami ter je pomemben dejavnik, ki omogoča gospodarstvo Unije na splošno.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Evropski sektor zračnega prevoza zagotavlja približno 2 milijona neposrednih delovnih mest, do leta 2030 pa se pričakuje 5-odstotna letna rast tega sektorja na mednarodni ravni.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Unija mora različne sektorje svojega gospodarstva in delavce na vseh področjih nujno učinkovito zaščititi pred nepošteno konkurenco iz tretjih držav.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Letalski prevozniki Unije so v središču svetovnega omrežja, ki Evropo povezuje od znotraj in s preostalim svetom. Omogočiti bi jim bilo treba, da letalskim prevoznikom iz tretjih držav konkurirajo v okolju odprte in poštene konkurence med vsemi letalskimi prevozniki. To bi prispevalo k ohranjanju pogojev, ki omogočajo visoko stopnjo povezljivosti Unije.

(2)  Letalski prevozniki Unije so v središču svetovnega omrežja, ki Evropo povezuje od znotraj in s preostalim svetom. Omogočiti bi jim bilo treba, da letalskim prevoznikom iz tretjih držav konkurirajo v okolju odprte in poštene konkurence med vsemi letalskimi prevozniki ob upoštevanju regulativnih vprašanj, kot so delovni pogoji in varstvo okolja. To bi prispevalo k zaščiti delovnih mest in konkurenčnosti letalskih prevoznikov Unije ter k ohranjanju pogojev, ki omogočajo visoko stopnjo povezljivosti Unije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Evropa predstavlja za letalske prevoznike iz tretjih držav prostor z več kot 500 milijoni potnikov. Pri pogajanjih o celovitih letalskih sporazumih s preostalim svetom v imenu Unije je treba imeti v mislih ta potencialno rastoči promet.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Odpiranje trgov in povezljivost sta jasno povezana, saj pride zaradi izkrivljanja konkurence do preusmeritve prometnih tokov. Letalski prevozniki iz tretjih držav hočejo in potrebujejo dostop do letališč v vseh državah članicah zaradi potencialnega trga s 500 milijoni potnikov, ki ga evropska celina predstavlja za take prevoznike.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Glede na sporočilo Združenega kraljestva Evropskemu svetu z dne 29. marca 2017 o tem, da namerava v skladu s členom 50 PEU izstopiti iz Evropske unije, bi morala Komisija izvesti temeljito oceno posledic njegovega izstopa za letalski prevoz med Unijo ali njenimi državami članicami in Združenim kraljestvom, da bi zagotovili čim manj motenj v storitvah letalskega prevoza za prevoznike s sedežem v Uniji in potrošnike.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Finančna preglednost v klavzulah o pošteni konkurenci je ključni element za zagotovitev enakopravnih pogojev za letalske prevoznike Unije in iz tretjih držav. Poleg tega je popolna preglednost ključnega pomena za potrditev ali zavrnitev domneve o subvencijah kateremu koli letalskemu prevozniku.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Poštena konkurenca med letalskimi prevozniki se lahko zagotovi tudi z ustrezno zakonodajo Unije, kot sta Uredba Sveta (EGS) št. 95/9320 in Direktiva Sveta 96/97/ES21. Kolikor poštena konkurenca predvideva varstvo letalskih prevoznikov Unije pred nekaterimi praksami, ki jih sprejmejo tretje države ali prevozniki iz tretjih držav, to vprašanje trenutno obravnava Uredba (ES) št. 868/2004 Evropskega parlamenta in Sveta22. Vendar se je za Uredbo (ES) št. 868/2004 izkazalo, da ni dovolj učinkovita, kar zadeva njen temeljni splošni namen zagotavljanja poštene konkurence. To je posledica zlasti nekaterih njenih pravil, ki se nanašajo predvsem na opredelitev zadevnih praks, razen subvencioniranja, in zahteve v zvezi z začetkom in izvajanjem preiskav. Poleg tega Uredba (ES) št. 868/2004 ne zagotavlja namenskega notranjega postopka Unije v zvezi z obveznostmi iz sporazumov o zračnem prevozu ali zračnem prometu, katerih pogodbenica je Unija in ki naj bi zagotovili pošteno konkurenco. Zaradi števila in pomena sprememb, ki bi bile potrebne za odpravo te težave, je primerno Uredbo (ES) št. 868/2004 nadomestiti z novim aktom.

(8)  Poštena konkurenca med letalskimi prevozniki se lahko zagotovi tudi z ustrezno zakonodajo Unije, kot sta Uredba Sveta (EGS) št. 95/9320 in Direktiva Sveta 96/97/ES21. Kolikor poštena konkurenca predvideva varstvo letalskih prevoznikov Unije pred nekaterimi praksami, ki jih sprejmejo tretje države ali prevozniki iz tretjih držav, to vprašanje trenutno obravnava Uredba (ES) št. 868/2004 Evropskega parlamenta in Sveta22. Vendar se je za Uredbo (ES) št. 868/2004 izkazalo, da je glede svojega temeljnega splošnega namena, da bi zagotavljalapošteno konkurenco, popolnoma neučinkovita. To je posledica zlasti nekaterih njenih pravil, ki se nanašajo predvsem na opredelitev zadevnih praks, razen subvencioniranja, in zahteve v zvezi z začetkom in izvajanjem preiskav. Poleg tega Uredba (ES) št. 868/2004 ne zagotavlja namenskega notranjega postopka Unije v zvezi z obveznostmi iz sporazumov o zračnem prevozu ali zračnem prometu, katerih pogodbenica je Unija in ki naj bi zagotovili pošteno konkurenco. Zaradi števila in pomena sprememb, ki bi bile potrebne za odpravo te težave, je primerno Uredbo (ES) št. 868/2004 nadomestiti z novim aktom.

__________________

__________________

20 Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (UL L 14, 22.1.1993, str. 1).

20 Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (UL L 14, 22.1.1993, str. 1).

21 Direktiva Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (UL L 272, 25.10.1996, str. 36).

21 Direktiva Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (UL L 272, 25.10.1996, str. 36).

22 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 868/2004 z dne 21. aprila 2004 o varstvu pred subvencioniranjem in nepošteno prakso oblikovanja cen, ki povzroča škodo letalskim prevoznikom Skupnosti pri izvajanju zračnega prevoza iz tretjih držav (UL L 162, 30.4.2004, str. 1).

22 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 868/2004 z dne 21. aprila 2004 o varstvu pred subvencioniranjem in nepošteno prakso oblikovanja cen, ki povzroča škodo letalskim prevoznikom Skupnosti pri izvajanju zračnega prevoza iz tretjih držav (UL L 162, 30.4.2004, str. 1).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Klavzula o pošteni konkurenci mora določati popolno finančno preglednost, da bi se zaščitila poštena konkurenca v zunanjih letalskih odnosih Unije ter da bi se zagotovili vzajemnost in odprava nepoštenih praks, vključno z domnevnimi subvencijami in državno pomočjo, danimi letalskim prevoznikom iz nekaterih tretjih držav, ki bi lahko izkrivile trg. Preglednost je nujna, da bi se omogočilo Komisiji, da potrdi ali ovrže domnevo o subvencijah.

Obrazložitev

Še vedno je potrebna zakonodaja, ki je učinkovita, sorazmerna in ima odvračilni učinek, da se ohranijo pogoji, ki omogočajo visoko stopnjo povezljivosti Unije, in zagotovi poštena konkurenca z letalskimi prevozniki iz tretjih držav. Komisijo bi bilo zato treba pooblastiti za izvajanje preiskave in sprejetje ukrepov, kadar je potrebno. Taki ukrepi bi morali biti na voljo, kadar so kršene ustrezne obveznosti iz sporazuma, katerega pogodbenica je Unija, ali kadar prakse, ki vplivajo na konkurenco, letalskim prevoznikom Unije povzročajo ali bi lahko povzročale škodo.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Še vedno je potrebna zakonodaja, ki je učinkovita, sorazmerna in ima odvračilni učinek, da se ohranijo pogoji, ki omogočajo visoko stopnjo povezljivosti Unije, in zagotovi poštena konkurenca z letalskimi prevozniki iz tretjih držav. Komisijo bi bilo zato treba pooblastiti za izvajanje preiskave in sprejetje ukrepov, kadar je potrebno. Taki ukrepi bi morali biti na voljo, kadar so kršene ustrezne obveznosti iz sporazuma, katerega pogodbenica je Unija, ali kadar prakse, ki vplivajo na konkurenco, letalskim prevoznikom Unije povzročajo ali bi lahko povzročale škodo.

(9)  Še vedno je potrebna zakonodaja, ki je učinkovita, sorazmerna in ima odvračilni učinek, da se ohranijo pogoji, ki omogočajo visoko stopnjo povezljivosti Unije, in zagotovi poštena konkurenca z letalskimi prevozniki iz tretjih držav, s čimer bi se ohranila delovna mesta letalskih prevoznikov Unije. Komisijo bi bilo zato treba pooblastiti za izvajanje preiskave in sprejetje ukrepov, kadar je potrebno. Taki ukrepi bi morali biti na voljo, kadar so kršene ustrezne obveznosti iz sporazuma, katerega pogodbenica je Unija, ali kadar prakse, ki vplivajo na konkurenco, letalskim prevoznikom Unije povzročajo ali bi lahko povzročale škodo.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10 a)  Ko dvostranski sporazum o letalskih prevozih države članice s tretjo državo pokriva določen letalski promet, mora Komisija imeti možnost, da začne preiskavo in po potrebi sprejme izravnalne ukrepe, in sicer še pred izčrpanjem mehanizmov za reševanje sporov iz dvostranskega sporazuma o zračnem prometu države članice s tretjo državo. Komisija lahko začne tako preiskavo v interesu učinkovitega urejanja in sprejme izravnalne ukrepe ne glede na to, ali namerava zadevna država članica obravnavati ravnanje, ki vpliva na konkurenco, v skladu s svojim dvostranskim sporazumom o letalskih prevozih s tretjo državo.

Obrazložitev

Namen te določbe je, da bi se izognili primerom, ko bi države članice z znatno odložitvijo mehanizma za reševanje sporov v okviru dvostranskega sporazuma o letalskih prevozih nenamerno ali namerno preprečevale, da bi Unija ukrepala. To bi pomenilo nadaljevanje ravnanja, ki vpliva na konkurenco, in neizogibno povečanje škode letalskemu prevozniku Unije.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11 a)  Za učinkovito urejanje in po analogiji z drugimi instrumenti Unije za zaščito trgovine, je bistvenega pomena, da lahko Komisija začne postopek na podlagi pritožbe, ki vsebuje dokaze prima facie o nevarnosti nastanka škode.

Obrazložitev

Pojem nevarnosti nastanka škode je ključen za tovrstne instrumente za zaščito trgovine. Uredba mora omogočiti začetek postopka, ko elementi kažejo na to, da tretja država ali subjekt iz tretje države uveljavlja ali bo uveljavil prakse, ki bio neizogibno povzročile škodo letalskemu prevozniku Unije.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Postopek se ne bi smel začeti ali pa bi se moral končati brez izravnalnih ukrepov na podlagi te uredbe, kadar bi bilo njihovo sprejetje v nasprotju z interesom Unije, ob upoštevanju njihovega učinka na druge osebe, zlasti potrošnike ali podjetja v Uniji. Postopek bi se moral končati brez ukrepov tudi, kadar zahteve za take ukrepe niso ali niso več izpolnjene.

(15)  Postopek bi moralo bi biti možno končati brez izravnalnih ukrepov na podlagi te uredbe, kadar bi bilo njihovo sprejetje v nasprotju z interesom Unije, ob upoštevanju njihovega učinka na druge osebe, zlasti potrošnike ali podjetja v Uniji. Postopek bi se moral končati brez ukrepov tudi, kadar zahteve za take ukrepe niso ali niso več izpolnjene.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Preiskava se začne na podlagi pisne pritožbe, ki jo država članica, letalski prevoznik Unije ali združenje letalskih prevoznikov Unije predloži v skladu z odstavkom 2, ali na pobudo Komisije, če obstajajo dokazi prima facie o:

1.  Preiskava se začne na podlagi pisne pritožbe, ki jo država članica, Evropski parlament, letalski prevoznik Unije ali združenje letalskih prevoznikov Unije predloži v skladu z odstavkom 2, nacionalna potrošniška organizacija ali na pobudo Komisije, če obstajajo utemeljene in z dokazi podprte domneve o:

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pritožnik vključi dokaze prima facie o enem od primerov iz odstavka 1.

2.  Pritožnik vključi utemeljene in z dokazi podprte domneve o enem od primerov iz odstavka 1.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija se lahko odloči, da ne začne preiskave, kadar bi bilo sprejetje ukrepov v skladu s členom 10 ali 13 v nasprotju z interesom Unije ali kadar meni, da dejstva, predložena v pritožbi, ne odpirajo sistemskega vprašanja ali bistveno ne vplivajo na enega ali več letalskih prevoznikov Unije.

4.  Komisija se lahko odloči, da ne začne preiskave, kadar meni, da dejstva, predložena v pritožbi, ne odpirajo sistemskega vprašanja ali bistveno ne vplivajo na enega ali več letalskih prevoznikov Unije.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar predloženi dokazi ne zadoščajo za namene odstavka 1, Komisija pritožnika o nezadostnosti obvesti v 60 dneh od datuma vložitve pritožbe. Pritožnik ima na voljo 30 dni za predložitev dodatnih dokazov. Kadar pritožnik tega ne stori v navedenem roku, se lahko Komisija odloči, da ne bo začela preiskave.

5.  Kadar predloženi dokazi ne zadoščajo za namene odstavka 1, Komisija pritožnika o nezadostnosti obvesti v 30 dneh od datuma vložitve pritožbe. Pritožnik ima na voljo 30 dni za predložitev dodatnih dokazov. Kadar pritožnik tega ne stori v navedenem roku, se lahko Komisija odloči, da ne bo začela preiskave.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija se o začetku preiskave v skladu z odstavkom 1 odloči v šestih mesecih po vložitvi pritožbe.

6.  Komisija se o začetku preiskave v skladu z odstavkom 1 odloči v treh mesecih po vložitvi pritožbe.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ali je praksa, ki vpliva na konkurenco in jo je sprejela tretja država ali subjekt iz tretje države, povzročila škodo zadevnim letalskim prevoznikom Unije ali bi jim jo lahko povzročila.

(b)  ali je praksa, ki vpliva na konkurenco in jo je sprejela tretja država ali subjekt iz tretje države, povzročila škodo zadevnim letalskim prevoznikom Unije ali bi jim jo lahko povzročila oziroma kjer je nepravilno ravnanje, ki omejuje konkurenco, negativno vplivalo na notranji trg.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če se zdi potrebno, lahko Komisija izvede preiskave na ozemlju zadevne tretje države, če sta bila vlada zadevne tretje države in zadevni subjekt iz tretje države o tem uradno obveščena in sta s tem soglašala.

5.  Če se zdi potrebno, lahko Komisija izvede preiskave na ozemlju zadevne ali druge tretje države, če sta bila vlada zadevne tretje države in zadevni subjekt iz tretje države o tem uradno obveščena.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Pritožniki, zainteresirane strani, zadevne države članice in predstavniki zadevne tretje države ali zadevnega subjekta iz tretje države imajo vpogled v vse informacije, ki so bile Komisiji dane na voljo, razen internih dokumentov, namenjenih Komisiji in upravnim organom, če take informacije niso zaupne v smislu člena 6 in so za vpogled pisno zaprosili Komisijo.

7.  Pritožniki, zainteresirane strani, zadevne države članice, pristojni odbori Evropskega parlamenta in predstavniki zadevne tretje države ali zadevnega subjekta iz tretje države imajo vpogled v vse informacije, ki so bile Komisiji dane na voljo, razen internih dokumentov, namenjenih Komisiji in upravnim organom, če take informacije niso zaupne v smislu člena 6 in so za vpogled pisno zaprosili Komisijo.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se dostop do potrebnih informacij zavrne ali se sicer ne zagotovi v ustreznem roku ali če je preiskava resno ovirana, se ugotovitve podajo na podlagi razpoložljivih dejstev. Če Komisija ugotovi, da so bile predložene lažne ali zavajajoče informacije, se take informacije ne upoštevajo.

Kadar se dostop do potrebnih informacij zavrne ali se sicer ne zagotovi v ustreznem roku, če tretja država, ki jo to zadeva, ne zagotovi dostopa do svojega ozemlja za izvedbo preiskav ali če je preiskava resno ovirana, se ugotovitve podajo na podlagi razpoložljivih dejstev. Če Komisija ugotovi, da so bile predložene lažne ali zavajajoče informacije, se take informacije ne upoštevajo.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Postopek se konča v dveh letih. Navedeno obdobje se lahko podaljša v ustrezno utemeljenih primerih.

1.  Postopek se konča v 18 mesecih po začetku preiskave. Navedeno obdobje se lahko v ustrezno utemeljenih primerih podaljša znotraj določenega obdobja.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V nujnih primerih, kadar na primer obstaja tveganje takojšnje in nepopravljive škode letalskim prevoznikom Unije, se lahko postopek skrajša na eno leto.

2.  V nujnih primerih, kadar na primer obstaja tveganje takojšnje in nepopravljive škode letalskim prevoznikom Unije, se lahko postopek skrajša na največ šest mesecev.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko začasno prekine postopek, kadar zadevna tretja država ali zadevni subjekt iz tretje države sprejme odločne ukrepe za odpravo, odvisno od primera:

3.  Samo Komisija lahko začasno prekine postopek, pri čemer imajo oškodovanci pravico do pritožbe, kadar zadevna tretja država ali zadevni subjekt iz tretje države sprejme odločne ukrepe za odpravo, odvisno od primera:

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Letalski prevozniki Unije se lahko pritožijo na odločitev Komisije, da bo začasno prekinila postopek. Tako pritožbo je treba vložiti v 20 dneh od uradnega obvestila o odločitvi Komisije za začasno prekinitev postopka.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če se kršitev veljavnih mednarodnih obveznosti ali praksa, ki vpliva na konkurenco, škoda ali nevarnost škode zadevnim letalskim prevoznikom Unije ne odpravi v razumnem roku, lahko Komisija nadaljuje postopek.

4.  Če se kršitev veljavnih mednarodnih obveznosti ali praksa, ki vpliva na konkurenco, škoda ali nevarnost škode zadevnim letalskim prevoznikom Unije ne odpravi v razumnem roku, Komisija nadaljuje postopek.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija preiskavo, ki jo je izvedla na podlagi člena 4, z izvedbenimi akti zaključi brez sprejetja izravnalnih ukrepov v naslednjih primerih:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom [A] za spremembo te uredbe z zaključitvijo preiskave, ki poteka na podlagi člena 4, brez sprejetja izravnalnih ukrepov v naslednjih primerih:

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvedbeni akti iz prvega pododstavka se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

črtano

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  položaj zadevnih letalskih prevoznikov Unije, zlasti v zvezi z vidiki, kot so pogostost storitev, izkoristek zmogljivosti, mrežni učinek, prodaja, tržni delež, dobiček, kapitalski donos, naložbe in zaposlovanje;

(a)  položaj zadevnih letalskih prevoznikov Unije, zlasti v zvezi z vidiki, kot so pogostost storitev, izkoristek zmogljivosti, mrežni učinek, prodaja, tržni delež, dobiček, kapitalski donos, varstvo okolja, naložbe in zaposlovanje;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  predvidljiv razvoj položaja zadevnih letalskih prevoznikov Unije, zlasti glede pogostosti storitev, izkoristka zmogljivosti, mrežnega učinka, prodaje, tržnega deleža, dobička, kapitalskega donosa, naložb in zaposlovanja;

(a)  predvidljiv razvoj položaja zadevnih letalskih prevoznikov Unije, zlasti glede pogostosti storitev, izkoristka zmogljivosti, mrežnega učinka, prodaje, tržnega deleža, dobička, kapitalskega donosa, varstva okolja, naložb in zaposlovanja;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija lahko preiskavo zaključi brez sprejetja izravnalnih ukrepov, če se pritožba umakne.

1.  Samo Komisija lahko preiskavo konča brez sprejetja izravnalnih ukrepov, če se pritožba umakne. Letalski prevozniki Unije se lahko pritožijo na odločitev Komisije, da bo končala preiskavo. Tako pritožbo je treba vložiti v 30 dneh od uradnega obvestila o odločitvi Komisije, da bo končala preiskavo.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija preiskavo, ki jo je izvedla na podlagi člena 4, z izvedbenimi akti zaključi brez sprejetja izravnalnih ukrepov, kadar:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom [A] za spremembo te uredbe tako, da konča preiskavo, ki poteka v skladu s členom 4, brez sprejetja izravnalnih ukrepov, kadar:

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Komisija sklene, da bi bilo sprejetje izravnalnih ukrepov v skladu s členom 13 v nasprotju z interesom Unije;

(b)  Komisija po posvetovanju z Evropskim parlamentom sklene, da bi bilo sprejetje izravnalnih ukrepov v skladu s členom 13 v nasprotju z interesom Unije. Komisija oceni interes Unije po posvetovanju z vsemi ustreznimi deležniki, vključno z letalskimi prevozniki Unije;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

črtano

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Varstvo konkurence v zračnem prevozu

Referenčni dokumenti

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

15.6.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Ramon Tremosa i Balcells

5.10.2017

Obravnava v odboru

4.12.2017

24.1.2018

 

 

Datum sprejetja

21.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Alberto Cirio

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

50

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/ NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Varstvo konkurence v zračnem prevozu

Referenčni dokumenti

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Datum predložitve EP

7.6.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Markus Pieper

30.6.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

11.1.2018

20.2.2018

 

 

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

9

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Gilles Lebreton

Datum predložitve

28.3.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

28

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gilles Lebreton, Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

9

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 13. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov