Betänkande - A8-0125/2018Betänkande
A8-0125/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004

28.3.2018 - (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Markus Pieper


Förfarande : 2017/0116(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0125/2018
Ingivna texter :
A8-0125/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0289),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0183/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 januari 2018[1],

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0125/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Luftfarten spelar en avgörande roll för EU:s ekonomi. Det är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt, sysselsättning, handel och rörlighet. Under de senaste decennierna har tillväxten av lufttransporttjänster i hög grad bidragit till att förbättra förbindelser inom unionen och med tredjeländer och har varit en betydande drivkraft för EU:s ekonomi i stort.

(1)  Luftfarten spelar en avgörande roll för EU:s ekonomi och i unionsmedborgarnas vardag, då den är en av de effektivaste och mest dynamiska sektorerna i den europeiska ekonomin. Det är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt, sysselsättning, handel och turism samt för förbindelser och rörlighet för såväl företag som medborgare, i synnerhet inom och mellan unionens olika områden. Under de senaste decennierna har tillväxten av lufttransporttjänster i hög grad bidragit till att förbättra förbindelser inom unionen och med tredjeländer och har varit en betydande drivkraft för EU:s ekonomi i stort.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Den europeiska luftfarten står för ca 2 miljoner direkta arbetstillfällen och de internationella lufttransporterna förväntas öka med omkring 5 % per år fram till 2030.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Unionen bör ovillkorligen se till att dess olika ekonomiska sektorer och dess arbetstagare får ett effektivt skydd mot alla former av illojal konkurrens från tredjeländer.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  EU-lufttrafikföretag står i centrum för ett globalt nätverk som kopplar ihop länder i Europa och med resten av världen. De bör ges möjlighet att konkurrera med tredjeländers lufttrafikföretag i en miljö med öppen och rättvis konkurrens mellan alla lufttrafikföretag. Detta skulle bidra till att upprätthålla villkor som gynnar framväxten av ett högt antal EU-förbindelser.

(2)  EU-lufttrafikföretag står i centrum för ett globalt nätverk som kopplar ihop länder i Europa och med resten av världen. De bör ges möjlighet att konkurrera med tredjeländers lufttrafikföretag i en miljö med öppen och rättvis konkurrens. Detta är nödvändigt för att upprätthålla villkor som gynnar framväxten av ett högt antal EU-förbindelser och för att säkerställa insyn, rättvis konkurrens och fortsatt konkurrenskraft hos unionens lufttrafikföretag samt en hög, kvalitativ sysselsättning inom den europeiska luftfartsbranschen.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Europa har över 500 miljoner potentiella passagerare för lufttrafikföretag från tredjeländer. Denna potential att öka trafiken bör has i åtanke när heltäckande lufttrafikavtal tecknas med resten av världen på unionens vägnar.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Rättvis konkurrens är en viktig allmän princip vid bedrivandet av internationella lufttrafiktjänster. Den principen erkänns framförallt i konventionen angående internationell civil luftfart (nedan kallad Chicagokonventionen) i vars ingress man erkänner behovet av att internationella lufttransporttjänster baseras på lika möjligheter. I artikel 44 i Chicagokonventionen fastställs också att Internationella civila luftfartsorganisationen bör uppmuntra utvecklingen av internationell luftfart för att ”säkerställa att envar fördragsslutande stat har skälig möjlighet att genom lufttrafikföretag bedriva internationell lufttrafik” och för att ”undvika diskriminering mellan fördragsslutande stater”.

(3)  I en tid då konkurrensen hårdnar mellan lufttrafikföretag på global nivå är rättvis konkurrens en oumbärlig allmän princip vid bedrivandet av internationella lufttrafiktjänster. Den principen erkänns framförallt i konventionen angående internationell civil luftfart (nedan kallad Chicagokonventionen) i vars ingress man erkänner behovet av att internationella lufttransporttjänster baseras på lika möjligheter. I artikel 44 i Chicagokonventionen fastställs också att Internationella civila luftfartsorganisationen bör uppmuntra utvecklingen av internationell luftfart för att ”säkerställa att envar fördragsslutande stat har skälig möjlighet att genom lufttrafikföretag bedriva internationell lufttrafik” och för att ”undvika diskriminering mellan fördragsslutande stater”.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Det finns en tydlig koppling mellan öppnandet av marknader och anslutningar, eftersom en snedvridning av konkurrensen leder till förändrade trafikflöden. Lufttrafikföretag från tredjeländer vill ha, och behöver, tillgång till flygplatser i alla medlemsstater, tack vare den potentiella marknad med 500 miljoner passagerare som den europeiska kontinenten erbjuder dem.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Trots fortsatta ansträngningar från vissa tredjeländer och unionen, har inte principer om rättvis konkurrens fastställts i några specifika multilaterala regler, i synnerhet inte inom ramen för Icao- eller WTO-avtal, från vars räckvidd lufttransporttjänster i stor utsträckning har utelämnats19.

(5)  Trots fortsatta ansträngningar från unionen och vissa tredjeländer har inte principer om rättvis konkurrens fastställts i några specifika multilaterala regler, i synnerhet inte inom ramen för Icao- eller WTO-avtal, från vars räckvidd lufttransporttjänster i stor utsträckning har utelämnats19.

_________________

_________________

19 Marrakechavtalet, bilaga 1B till Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS), bilagan om lufttransport.

19 Marrakechavtalet, bilaga 1B till Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS), bilagan om lufttransport.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  I ljuset av Förenade kungarikets meddelande till Europeiska rådet av den 29 mars 2017 om landets avsikt att utträda ur Europeiska unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, bör kommissionen göra en grundlig bedömning av följderna av detta utträde för lufttransporterna mellan unionen eller dess medlemsstater och Förenade kungariket, i syfte att i största möjliga utsträckning begränsa störningarna i lufttransporttjänsterna för lufttrafikföretag som är etablerade i unionen och för konsumenterna.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Rättvis konkurrens mellan lufttrafikföretag bör helst behandlas i samband med lufttransport- eller luftfartsavtal med tredjeländer. De flesta lufttransport- eller luftfartsavtal som ingåtts mellan unionen eller dess medlemsstater, å ena sidan, och tredjeländer, å andra sidan, har hittills dock inte innehållit motsvarande regler. Ansträngningar bör därför ökas för att förhandla om införandet av klausuler om rättvis konkurrens i befintliga och framtida lufttransport- eller luftfartsavtal med tredjeländer.

(7)  Rättvis konkurrens mellan lufttrafikföretag bör framför allt behandlas i samband med lufttransport- eller luftfartsavtal med tredjeländer. De flesta lufttransport- eller luftfartsavtal som ingåtts mellan unionen eller dess medlemsstater, å ena sidan, och tredjeländer, å andra sidan, har hittills dock inte innehållit motsvarande regler. Ansträngningar bör därför utan dröjsmål ökas för att förhandla om införandet av klausuler om rättvis konkurrens i befintliga och framtida lufttransport- eller luftfartsavtal med tredjeländer.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Luftfartsavtal och denna förordning bör komplettera varandra och underlätta dialogen med det berörda tredjelandet i syfte att effektivt lösa tvister och återupprätta rättvis konkurrens. När bilaterala lufttransport- eller luftfartsavtal innehåller klausuler om rättvis konkurrens eller liknande bestämmelser ska inte ett uttömanade av de tvistlösningsförfaranden som finns i sådana internationella avtal utgöra en förutsättning för att inleda ett förfarande enligt denna förordning, och ska inte heller hindra kommissionens rätt att inleda en undersökning för att säkerställa förenligheten mellan denna förordning och de bilaterala avtalen.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Vid behov, och av effektiva, proportionella och avskräckande skäl, eller när man på grundval av tillgängliga uppgifter bedömer att det finns risk för skada, men även vid en komplex pågående undersökning, bör det vara möjligt att vidta gottgörande åtgärder innan förfarandet avslutas.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c)  Initiativet att förhandla om lufttransportavtal på unionsnivå och bilaterala luftfartssäkerhetsavtal med tredjeländer som representerar framväxande och strategiska marknader (såsom Kina, Japan, Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), Turkiet, Qatar, Förenade Arabemiraten, Armenien, Mexiko, Bahrain, Kuwait, Oman och Saudiarabien) välkomnas, och snabba och konstruktiva förhandlingar uppmuntras. Nya avtal bör genomföras på rätt sätt och tillämpas av samtliga parter. Vidare måste de innehålla en klausul om sund konkurrens på grundval av internationella standarder (såsom de som etableras av Icao och ILO). Kommissionen och rådet uppmanas att i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget fullt ut involvera parlamentet i alla skeden av förhandlingarna.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Rättvis konkurrens mellan lufttrafikföretag kan också säkerställas genom lämplig unionslagstiftning som rådets förordning (EEG) nr 95/9320 och rådets direktiv 96/97/EG21. I den utsträckning rättvis konkurrens innebär att EU-lufttrafikföretag skyddas från vissa metoder från tredjeländers sida eller från lufttrafikföretag i tredjeländer, behandlas frågan i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/200422. Förordning (EG) nr 868/2004 har emellertid visat sig vara otillräcklig när det gäller dess underliggande allmänna syfte att uppnå rättvis konkurrens. Detta beror främst på vissa av dess bestämmelser, särskilt definitionen av de berörda metoderna, andra än subventionering, och kraven när det gäller inledandet och genomförandet av utredningar. I förordning (EG) nr 868/2004 föreskrivs dessutom inget särskilt EU-internt förfarande för skyldigheter i lufttransport- eller luftfartsavtal, som unionen är part i, och som är avsedda att säkerställa rättvis konkurrens. Mot bakgrund av det stora antal omfattande ändringar som skulle krävas för att ta itu med dessa frågor, är det lämpligt att ersätta förordning (EG) nr 868/2004 med en ny rättsakt.

(8)  Rättvis konkurrens mellan lufttrafikföretag kan också säkerställas genom lämplig unionslagstiftning som rådets förordning (EEG) nr 95/9320 och rådets direktiv 96/97/EG21. I den utsträckning rättvis konkurrens innebär att EU-lufttrafikföretag skyddas från vissa metoder från tredjeländers sida eller från lufttrafikföretag i tredjeländer, behandlas frågan i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/200422. Förordning (EG) nr 868/2004 har emellertid visat sig vara ineffektiv när det gäller dess underliggande allmänna syfte att uppnå rättvis konkurrens. Detta beror främst på vissa av dess bestämmelser, särskilt definitionen av de berörda metoderna, andra än subventionering, och kraven när det gäller inledandet och genomförandet av utredningar. I förordning (EG) nr 868/2004 föreskrivs dessutom inget särskilt EU-internt förfarande för skyldigheter i lufttransport- eller luftfartsavtal, som unionen är part i, och som är avsedda att säkerställa rättvis konkurrens. Mot bakgrund av det stora antal omfattande ändringar som skulle krävas för att ta itu med dessa frågor, är det lämpligt att ersätta förordning (EG) nr 868/2004 med en ny rättsakt.

_________________

_________________

20 Rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (EGT L 14, 22.1.1993, s. 1).

20 Rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (EGT L 14, 22.1.1993, s. 1).

21 Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen (EGT L 272, 25.10.1996, s. 36).

21 Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen (EGT L 272, 25.10.1996, s. 36).

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den 21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag (EUT L 162, 30.4.2004, s.1).

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den 21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag (EUT L 162, 30.4.2004, s.1).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Effektiv, proportionell och avskräckande lagstiftning fortsätter att vara nödvändig för att upprätthålla villkor som gynnar framväxten av ett högt antal förbindelser inom unionen och säkerställa rättvis konkurrens mellan EU-lufttrafikföretag och lufttrafikföretag från tredjeland. Kommissionen bör därför ges befogenhet att göra en undersökning och vidta åtgärder när så krävs. Sådana åtgärder bör finnas tillgängliga antingen om relevanta skyldigheter i ett avtal som unionen är part i överträds, eller om metoder som påverkar konkurrensen orsakar eller riskerar att orsaka skada för EU-lufttrafikföretag.

(9)  Konkurrenskraften för unionens luftfartssektor som helhet bygger på konkurrenskraften i varje del av värdekedjan inom luftfarten, och kan endast upprätthållas genom en kompletterande politik. Unionen bör föra en konstruktiv dialog med tredjeländer för att finna en grund för rättvis konkurrens. I detta hänseende fortsätter effektiv, proportionell och avskräckande lagstiftning att vara nödvändig för att upprätthålla villkor som gynnar framväxten av ett högt antal förbindelser inom unionen och säkerställa rättvis konkurrens med lufttrafikföretag från tredjeland och därmed bevara anställningarna inom unionens lufttrafikföretag. Kommissionen bör därför ges effektiv befogenhet att göra en undersökning och vidta tillfälliga och permanenta åtgärder när så krävs. Sådana åtgärder bör finnas tillgängliga antingen om relevanta skyldigheter i ett avtal som unionen är part i överträds, eller om metoder som snedvrider konkurrensen orsakar eller riskerar att orsaka skada för EU-lufttrafikföretag.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att kommissionen ska få tillräcklig information om eventuella omständigheter som motiverar att en undersökning inleds, bör alla medlemsstater, EU-lufttrafikföretag eller sammanslutningar av EU-lufttrafikföretag ha rätt att lämna in ett klagomål.

(11)  För att kommissionen ska få tillräcklig information om eventuella omständigheter som motiverar att en undersökning inleds, bör alla medlemsstater, EU-lufttrafikföretag eller sammanslutningar av EU-lufttrafikföretag ha rätt att lämna in ett klagomål, som ska handläggas inom en rimlig tidsfrist för att inte förorsaka förluster för EU-lufttrafikföretagen.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  För att skapa en effektiv reglering, och i analogi med unionens andra handelspolitiska skyddsåtgärder, är det av avgörande betydelse att kommissionen kan inleda ett förfarande på grundval av ett klagomål där det finns prima facie-bevis för risk för skada.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det är viktigt att se till att utredningen kan omfatta så många relevanta delar som möjligt. Därför bör kommissionen efter samtycke från berört tredjeland och berörd enhet i tredjeland få möjlighet att utföra undersökningar i tredjeländer. Av samma skäl och i samma syfte bör medlemsstaterna vara skyldiga att efter bästa förmåga stödja kommissionen. Kommissionen bör genomföra undersökningen på grundval av bästa tillgängliga fakta.

(12)  Det är viktigt att se till att utredningen kan omfatta så många relevanta delar som möjligt. Därför bör kommissionen, i samarbete med berört tredjeland och berörd enhet i tredjeland, få möjlighet att utföra undersökningar i tredjeländer. Av samma skäl och i samma syfte bör medlemsstaterna vara skyldiga att efter bästa förmåga stödja kommissionen. Kommissionen bör genomföra undersökningen efter att ha samlat in all nödvändig information från berörda intressenter och på grundval av bästa tillgängliga fakta.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Om den undersökning som har utförts av kommissionens avser verksamhet som omfattas av ett lufttransport- eller luftfartsavtal med ett tredjeland, och kommissionen inte är part i detta avtal, bör det säkerställas att kommissionen agerar med full kännedom om alla förfaranden som den berörda medlemsstaten avser att genomföra eller genomför enligt avtalet och som avser den situation som är föremål för kommissionens undersökning. Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga att hålla kommissionen underrättad om detta.

(13)  Om den undersökning som har utförts av kommissionens avser verksamhet som omfattas av ett lufttransport- eller luftfartsavtal med ett tredjeland, och kommissionen inte är part i detta avtal, bör det säkerställas att kommissionen agerar med full kännedom om alla förfaranden som den berörda medlemsstaten avser att genomföra eller genomför enligt avtalet och som avser den situation som är föremål för kommissionens undersökning utifrån rättvisa konkurrenskriterier. Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga att hålla kommissionen underrättad om detta.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Förfaranden bör inte inledas, eller bör slutföras utan gottgörande åtgärder enligt denna förordning, om antagandet av sådana åtgärder skulle strida mot unionens intresse, med hänsyn till deras inverkan på andra personer, särskilt konsumenter eller företag i unionen. Förfaranden bör också avslutas utan åtgärder, om kraven för sådana åtgärder inte – eller inte längre – uppfylls.

(15)  Förfaranden bör inte inledas, eller bör slutföras utan gottgörande åtgärder enligt denna förordning, om antagandet av sådana åtgärder skulle strida mot unionens intresse, med hänsyn till deras inverkan på andra personer, däribland konsumenter, företag och andra sysselsatta inom flygbranschen i unionen. I detta sammanhang, och i synnerhet när man överväger gottgörande åtgärder, bör man prioritera att upprätthålla förbindelserna i unionen. Förfaranden bör också avslutas utan åtgärder, om kraven för sådana åtgärder inte – eller inte längre – uppfylls.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  När kommissionen fastställer huruvida unionsintresset kräver att man ingriper bör den ta hänsyn till synpunkter från alla berörda parter. För att anordna samråd med alla intresserade parter och ge dem möjlighet att höras, bör tidsfrister för att tillhandahålla information eller begära samråd specificeras i meddelandet om att ett förfarande inleds. Berörda parter bör känna till villkoren för offentliggörande av den information de tillhandahåller och ska ha rätt att besvara andra parters kommentarer.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Undersökningsresultat avseende skada eller risk för skada för de berörda EU-lufttrafikföretagen bör återspegla en realistisk bedömning av situationen och bör därför baseras på alla relevanta faktorer, särskilt med avseende på situationen för dessa lufttrafikföretag och på den allmänna situationen på den berörda lufttransportmarknaden.

(17)  När man fastställer om förfaranden bör inledas enligt denna förordning bör undersökningsresultat avseende risk för skada eller redan uppkommen skada för de berörda EU-lufttrafikföretagen återspegla en realistisk bedömning av situationen och bör därför baseras på alla relevanta faktorer, särskilt med avseende på situationen för dessa lufttrafikföretag och på den allmänna situationen på den berörda lufttransportmarknaden, i enlighet med gängse praxis och användning av instrument som syftar till att säkerställa rättvis konkurrens, och även med hänsyn till förebyggande och kompensation för tydligt förutsebar skada och risken för detta på grund av ett förfarande som utgör ett hot mot den rättvisa konkurrensen och som det finns prima facie-bevisning för.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Av administrativa skäl och med tanke på ett eventuellt avslutande utan åtgärder, bör det vara möjligt att avbryta förfarandet om det berörda tredjelandet eller den berörda enheten i ett tredjeland har vidtagit kraftfulla åtgärder för att undanröja den metod som påverkar konkurrensen eller den därav följande skadan eller risken för skada.

(18)  Av administrativa skäl och med tanke på ett eventuellt avslutande utan åtgärder, bör det vara möjligt att avbryta förfarandet om det berörda tredjelandet eller den berörda enheten i ett tredjeland har vidtagit kraftfulla åtgärder för att undanröja den metod som snedvrider konkurrensen eller den därav följande skadan eller risken för skada.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Gottgörande åtgärder i fråga om metoder som påverkar konkurrensen syftar till att kompensera den skada som uppkommit eller riskerar att uppkomma på grund av dessa metoder. Åtgärderna bör därför ha formen av finansiella avgifter eller andra åtgärder, som utgör ett mätbart ekonomiskt värde och som kan få samma effekt. Detta kan omfatta åtgärder som består av ett upphävande av tillstånd, av tjänster eller av andra rättigheter för lufttrafikföretagen i tredjeländerna, under förutsättning att detta inte leder till överträdelse av lufttransport- eller luftfartsavtal som ingåtts med det berörda tredjelandet. För att följa proportionalitetsprincipen, bör åtgärder oavsett slag begränsas till vad som är nödvändigt för att motverka den skada eller hot om skada som identifierats.

(19)  Gottgörande åtgärder i fråga om metoder som snedvrider konkurrensen syftar till att kompensera den skada som uppkommit eller riskerar att uppkomma på grund av dessa metoder. Åtgärderna bör därför ha formen av finansiella avgifter eller andra åtgärder, som utgör ett mätbart ekonomiskt värde och som kan få samma effekt. Detta kan omfatta åtgärder som består av ett upphävande av tillstånd, av tjänster eller av andra rättigheter för lufttrafikföretagen i tredjeländerna, under förutsättning att detta inte leder till överträdelse av lufttransport- eller luftfartsavtal som ingåtts med det berörda tredjelandet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Situationer som undersöks inom ramen för denna förordning och deras potentiella inverkan på medlemsstaterna kan variera beroende på omständigheterna. Gottgörande åtgärder kan därför gälla, beroende på omständigheterna, för en eller flera medlemsstater eller begränsas till ett specifikt geografiskt område.

(21)  Situationer som undersöks inom ramen för denna förordning och deras potentiella inverkan på medlemsstaterna kan variera beroende på omständigheterna. Gottgörande åtgärder kan därför gälla, beroende på omständigheterna, för en eller flera medlemsstater, får begränsas till ett specifikt geografiskt område eller till en viss tidsperiod samt kan bestämmas för ett senare datum då det är möjligt att fastställa en exakt tidpunkt när risken för skada skulle utvecklas till en faktisk skada.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Kommissionen ska varje år rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning. Denna rapport ska även innehålla information om tillämpningen av gottgörande åtgärder, om slutförandet av undersökningar utan gottgörande åtgärder samt om undersökningar, granskningar och samarbete med medlemsstaterna, berörda parter och tredjeländer. Rapporten bör behandlas med lämplig grad av sekretess.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Eftersom målet för denna förordning, dvs. ett effektivt skydd, lika för alla EU-lufttrafikföretag och som bygger på enhetliga kriterier och förfaranden, mot överträdelser av tillämpliga internationella skyldigheter och mot skada eller risk för skada för ett eller flera av unionens lufttrafikföretag på grund av metoder som påverkar konkurrensen, som använts av tredjeländer eller enheter i tredjeländer, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(23)  Eftersom målet för denna förordning, dvs. ett effektivt skydd, lika för alla EU-lufttrafikföretag och som bygger på enhetliga kriterier och förfaranden, mot överträdelser av tillämpliga internationella skyldigheter och mot skada eller risk för skada för ett eller flera av unionens lufttrafikföretag på grund av metoder som snedvrider konkurrensen, som använts av tredjeländer eller enheter i tredjeländer, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål, och den syftar inte heller till att införa krav på lufttrafikföretag från tredjeländer, till exempel när det gäller subventioner, genom att införa mer restriktiva krav än vad som gäller för EU:s lufttrafikföretag.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Kommissionen bör lägga fram förslag om förstärkta regler, kriterier och åtgärder för att upprätthålla en rättvis konkurrenssituation i unionen, inte bara inom unionens interna lufttransportsektor utan även inom den intermodala transportsektorn.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 1

Artikel 1

Syfte

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs bestämmelser om kommissionens utredningar och om antagandet av gottgörande åtgärder som avser överträdelser av tillämpliga internationella skyldigheter och metoder som påverkar konkurrensen mellan EU-lufttrafikföretag och andra lufttrafikföretag och som orsakar eller riskerar att orsaka skada för EU-lufttrafikföretag.

1.  I denna förordning fastställs bestämmelser om kommissionens utredningar och om antagandet av gottgörande åtgärder som avser överträdelser av tillämpliga internationella skyldigheter och metoder som snedvrider konkurrensen mellan EU-lufttrafikföretag och andra lufttrafikföretag och som orsakar eller riskerar att orsaka skada för EU-lufttrafikföretag.

2.   Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i förordning (EEG) nr 95/93 och artikel 20 i direktiv 96/67/EG.

2.   Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i förordning (EEG) nr 95/93 och artikel 20 i direktiv 96/67/EG.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  berörd part: varje fysisk eller juridisk person eller ett offentligt organ, oavsett om detta har status som juridisk person, som har ett väsentligt intresse av utgången av förfarandena,

(d)  berörd part: varje fysisk eller juridisk person eller ett offentligt organ, oavsett om detta har status som juridisk person, som har ett väsentligt intresse av utgången av förfarandena, inklusive men inte begränsat till lufttrafikföretag,

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  berörd medlemsstat: en stat som

 

(i) utfärdar tillstånd för europeiska transportföretag i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008

 

(ii) har lufttrafikavtal, respektive handelsavtal med bestämmelser för luftfartsbranschen, som de europeiska lufttrafikföretagen verkar under.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  enhet i tredjeland: varje fysisk eller juridisk person, oavsett om verksamheten bedrivs i vinstsyfte, eller ett offentligt organ med eller utan status som juridisk person, som står under ett tredjelands jurisdiktion, som kontrolleras av regeringen i ett tredjeland eller inte, och som direkt eller indirekt är involverade i luftfartstjänster eller därmed sammanhängande tjänster eller som tillhandahåller infrastruktur eller tjänster som används för att tillhandahålla luftfartstjänster eller därmed sammanhängande tjänster,

(e)  enhet i tredjeland: varje fysisk eller juridisk person, oavsett om verksamheten bedrivs i vinstsyfte, eller ett offentligt organ med eller utan status som juridisk person, som står under ett tredjelands jurisdiktion, som kontrolleras av regeringen i ett tredjeland eller inte, och som direkt eller indirekt är involverade i luftfartstjänster eller därmed sammanhängande tjänster eller som tillhandahåller infrastruktur eller tjänster som används för att tillhandahålla luftfartstjänster eller därmed sammanhängande tjänster, däribland samriskföretag och allianser som enbart består av lufttrafikföretag från tredjeländer,

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  risk för skada: en skada som är överhängande eller förutsebar inom en snar framtid och med en sannolikhet som gränsar till visshet,

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb)  tillfälliga gottgörande åtgärder: åtgärder som är tillfälliga gentemot ett lufttrafikföretag från tredjeland, står i proportion till hotet, endast syftar till att motverka oåterkallelig skada, vidtas av kommissionen vid början av förfarandet på grundval av tillgängliga fakta och upphävs senast när en undersökning avslutas.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led h – led i – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  ett statligt organ eller annan offentlig organisation, inklusive offentligt kontrollerade företag tillhandahåller varor eller tjänster, eller köper varor eller tjänster,

(3)  ett statligt organ eller annan offentlig organisation, inklusive offentligt kontrollerade företag tillhandahåller varor eller tjänster förutom allmän infrastruktur, eller köper varor eller tjänster,

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

1.   Vid fastställande av vad som är i unionens intresse ska man prioritera behovet att återupprätta effektiv och rättvis konkurrens, säkerställa insyn, undvika snedvridning av den inre marknaden, undvika att underminera medlemsstaternas socioekonomiska situation och upprätthålla goda förbindelser för passagerarna i unionen.

 

2.   Huruvida unionens intresse motiverar åtgärder ska fastställas av kommissionen från fall till fall utifrån en utvärdering av alla de olika intressena som en helhet, inklusive en socioekonomisk bedömning. Ett sådant fastställande ska endast ske när alla parter har getts möjlighet att uttrycka sina åsikter, inom en specifik tidsram, i enlighet med punkt 3. Denna möjlighet kan, men behöver inte, utnyttjas. Fastställandet av unionens intresse ska ske utan att det påverkar kommissionens rätt att inleda en undersökning i enlighet med artikel 3. Om kommissionen, med beaktande av alla tillhandahållna uppgifter, med säkerhet kan fastslå att det inte ligger i unionens intresse att vidta gottgörande åtgärder ska inte dessa åtgärder tillämpas.

 

 

 

3.  För att ge en tillförlitlig grund på vilken kommissionen kan beakta alla synpunkter, kan klagande och berörda parter, inom den tidsfrist som anges i tillkännagivandet om inledande av undersökningen, ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen. För att säkerställa insynen i samrådet ska sådan information, eller en sammanfattning av den, göras tillgänglig för andra parter som specificeras i denna artikel, vilka sedan får svara på den.

 

4.  Vid fastställandet av unionens intresse får de parter som har handlat enligt punkt 3 begära att bli hörda. En sådan begäran ska godkännas när de anger de särskilda skälen, utifrån unionens intresse, till varför parterna bör höras. Dessutom kan parterna yttra sig om tillämpningen av eventuella gottgörande åtgärder och andra parter får svara på sådana kommentarer.

 

5.  Kommissionen ska granska den information som har tillhandahållits, och då i synnerhet bedöma i vilken grad den är representativ, samt skicka över resultaten av denna granskning till parlamentet och rådet i enlighet med artikel 15a (ny) och i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En undersökning ska inledas som följd av ett skriftligt klagomål från en medlemsstat, ett EU-lufttrafikföretag eller en sammanslutning av EU-lufttrafikföretag i enlighet med punkt 2, eller på kommissionens eget initiativ, om det finns prima facie-bevisning för något av följande:

1.  En undersökning ska inledas som följd av ett skriftligt klagomål från en medlemsstat, ett eller flera EU-lufttrafikföretag eller en sammanslutning av EU-lufttrafikföretag i enlighet med punkt 2, eller på kommissionens eget initiativ, om det finns tydlig prima facie-bevisning för någon av punkterna på följande uttömmande förteckning:

(a)   Överträdelse av tillämpliga internationella skyldigheter.

(a)   Överträdelse av tillämpliga internationella skyldigheter.

(b)  Förekomsten av samtliga av följande omständigheter:

(b)   Förekomsten av samtliga av följande omständigheter:

(i)   Konkurrenspåverkande metoder som antagits av ett tredjeland eller en enhet i ett tredjeland.

(i)   Metoder som snedvrider konkurrensen och som antagits av ett tredjeland eller en enhet i ett tredjeland.

(ii)  Skada eller risk för skada för ett eller flera EU-lufttrafikföretag.

(ii)   Skada eller risk för skada för ett eller flera EU-lufttrafikföretag.

(iii)  Ett orsakssamband mellan den påstådda metoden och den påstådda skadan eller risken för skada.

(iii)   Ett orsakssamband mellan den påstådda metoden och den påstådda skadan eller risken för skada.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska, så långt det är möjligt, pröva om de uppgifter som lämnats i klagomålet eller som kommissionen förfogar över är korrekta och relevanta för att avgöra om det finns tillräcklig bevisning för att motivera att en undersökning inleds i enlighet med punkt 1.

3.  Kommissionen ska skyndsamt pröva om de uppgifter som lämnats i klagomålet eller som kommissionen förfogar över är korrekta och relevanta för att avgöra om det finns tillräcklig bevisning för att motivera att en undersökning inleds i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen kan besluta att inte inleda en undersökning om antagandet av åtgärder i enlighet med artiklarna 10 och 13 skulle strida mot unionens intresse eller om kommissionen anser att de fakta som läggs fram i klagomålet varken ger upphov till ett systemspecifikt problem eller betydande verkningar för ett eller flera EU-lufttrafikföretag.

4.  Kommissionen kan besluta att inte inleda en undersökning om de fakta som läggs fram i klagomålet varken ger upphov till ett systemspecifikt problem eller betydande verkningar för ett eller flera EU-lufttrafikföretag, och är omotiverade.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Beslutet att inte inleda en undersökning i enlighet med punkt 4 ska vederbörligen motiveras av en förklaring av skälen till beslutet. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Europaparlamentet kan uppmana kommissionen att motivera detta beslut ytterligare. Klagande kan överklaga ett sådant beslut inom 60 dagar från offentliggörandet.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om den framlagda bevisningen är otillräcklig för att uppfylla kraven i punkt 1, ska kommissionen informera den klagande om detta inom 60 dagar efter den dag då klagomålet lämnades in. Den klagande ska ha 30 dagar på sig att lämna ytterligare bevisning. Om den klagande parten inte gör detta inom utsatt tid, kan kommissionen besluta att inte inleda någon utredning.

5.  Om den framlagda bevisningen är otillräcklig för att uppfylla kraven i punkt 1, ska kommissionen informera den klagande om detta inom 60 dagar efter den dag då klagomålet lämnades in. Den klagande ska ha 60 dagar på sig att lämna ytterligare bevisning. Om den klagande parten inte gör detta inom utsatt tid, kan kommissionen besluta att inte inleda någon utredning.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska fatta beslut om att inleda en utredning i enlighet med punkt 1 inom sex månader efter det att klagomålet lämnades in.

6.  I samband med punkterna 4 och 5 ska kommissionen fatta beslut om att inleda en utredning i enlighet med punkt 1 inom fyra månader efter det att klagomålet lämnades in.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om inte annat följer av punkt 4 ska kommissionen, om den anser att det finns tillräcklig bevisning för att motivera en undersökning, vidta följande åtgärder:

7.  Om inte annat följer av punkt 4 ska kommissionen, om den anser att det finns tillräcklig bevisning för att motivera en undersökning, vidta följande åtgärder:

(a)  Inleda förfarandet.

(a)  Inleda förfarandet.

(b)  Offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandet ska annonsera inledandet av undersökningen, ange undersökningens räckvidd och påstådda överträdelser av tillämpliga internationella skyldigheter, eller vilket tredjeland eller företag i tredjeland som påstås ha varit inblandade i metoder som påverkar konkurrensen samt den påstådda skadan eller risken för skada, det eller de EU-lufttrafikföretag som berörs samt de tidsfrister inom vilka berörda parter ska ge sig till känna, framföra sina synpunkter skriftligen, lämna upplysningar eller kan begära att bli hörda av kommissionen.

(b)  Offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandet ska annonsera inledandet av undersökningen, ange undersökningens räckvidd och påstådda överträdelser av tillämpliga internationella skyldigheter, eller vilket tredjeland eller företag i tredjeland som påstås ha varit inblandade i metoder som snedvrider konkurrensen samt den påstådda skadan eller risken för skada, det eller de EU-lufttrafikföretag som berörs samt de tidsfrister inom vilka berörda parter ska ge sig till känna, framföra sina synpunkter skriftligen, lämna upplysningar eller kan begära att bli hörda av kommissionen. Denna period får inte understiga 30 dagar.

(c)  Officiellt underrätta företrädarna för tredjelandet och företaget i tredjelandet om inledandet av undersökningen.

(c)  Officiellt underrätta företrädarna för tredjelandet och företaget i tredjelandet om inledandet av undersökningen.

(d)  Informera den klagande och den kommitté som avses i artikel 15 om inledandet av undersökningen.

(d)  Informera den klagande och den kommitté som avses i artikel 15 om inledandet av undersökningen.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om konkurrenspåverkande metoder som antagits av ett tredjeland eller en enhet i ett tredjeland har vållat skada eller risk för skada för det eller de berörda EU-lufttrafikföretagen.

(b)  Om konkurrenssnedvridande metoder som antagits av ett tredjeland eller en enhet i ett tredjeland har vållat skada eller risk för skada för det eller de berörda EU-lufttrafikföretagen.

Ändringsförslag   45

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)   Om detta kan leda till negativa effekter för flygförbindelserna i en specifik region, en medlemsstat eller en grupp medlemsstater, eller för det gemensamma europeiska luftrummet som har upprättats genom avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum1a och därmed även för konsumenter.

 

För syftet i led ba ska effekterna på unionens flygförbindelser undersökas inom ramen för unionens intresse, innan man fattar beslut om att vidta gottgörande åtgärder i enlighet med artikel 13.

 

_________________

 

1a EUT L 285, 16.10.2006, s. 3

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen kan begära in alla uppgifter den anser vara nödvändiga för undersökningen och kan kontrollera riktigheten hos de uppgifter som den mottagit eller samlat in med berörda EU-lufttrafikföretag, eller med det berörda tredjelandet eller berörd enhet i tredjeland.

3.  Kommissionen ska begära in alla uppgifter den anser vara nödvändiga för undersökningen och ska kontrollera riktigheten hos de uppgifter som den mottagit eller samlat in med berörda EU-lufttrafikföretag, eller med det berörda tredjelandet eller berörd enhet i tredjeland.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om det är nödvändigt får kommissionen genomföra undersökningar inom tredjelands territorium, förutsatt att det berörda tredjelandets regering och den berörda enheten i tredjelandet har blivit officiellt underrättade och har gett sitt samtycke.

5.  Om det är nödvändigt får kommissionen genomföra undersökningar inom det berörda tredjelandets territorium eller inom annat tredjelands territorium, förutsatt att det berörda tredjelandets regering och den berörda enheten i tredjelandet har blivit officiellt underrättade.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om tillgång till nödvändiga uppgifter vägras eller på annat sätt inte lämnas inom utsatt tid eller om undersökningen i väsentlig grad hindras, får slutsatser dras på grundval av tillgängliga fakta. Om kommissionen finner att oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats in, ska uppgifterna inte beaktas.

Om tillgång till nödvändiga uppgifter vägras eller på annat sätt inte lämnas inom utsatt tid, om ett berört tredjeland inte har beviljat tillträde till sitt territorium för genomförande av undersökningar eller om undersökningen hindras i väsentlig grad, får kommissionen vidta tillfälliga gottgörande åtgärder på grundval av tillgängliga fakta och de bevis som tillhandahålls i enlighet med artikel 3. Om kommissionen finner att oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats in, ska uppgifterna inte beaktas.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

Artikel 9

Förfarandenas varaktighet och upphävande

Förfarandenas varaktighet och upphävande

1.  Förfarandet ska avslutas inom två år. Den perioden får förlängas i vederbörligen motiverade fall.

1.  Förfarandet ska avslutas inom två år. Den perioden får förlängas i vederbörligen motiverade fall.

 

1a.  Förfarandet ska avslutas inom två år. Den perioden får förlängas i vederbörligen motiverade fall.

2.  I brådskande fall, t.ex. i situationer där det finns en risk för omedelbar och oåterkallelig skada för EU-lufttrafikföretag, får perioden förkortas till ett år.

2.  I brådskande fall, t.ex. i situationer där det finns en risk för omedelbar och oåterkallelig skada för EU-lufttrafikföretag, får perioden förkortas till sex månader eller så får kommissionen, som en sista utväg, vidta tillfälliga gottgörande åtgärder för att förhindra eller motverka sådan skada.

3.  Kommissionen får upphäva förfarandet om tredjelandet eller den berörda enheten i tredjelandet har vidtagit kraftfulla åtgärder för att undanröja följande:

3.  Kommissionen ska upphäva förfarandet om tredjelandet eller den berörda enheten i tredjelandet har vidtagit kraftfulla åtgärder för att undanröja följande:

(a)  När det gäller överträdelse av tillämpliga internationella skyldigheter, överträdelsen.

(a)   När det gäller överträdelse av tillämpliga internationella skyldigheter, överträdelsen.

(b)   När det gäller metoder som påverkar konkurrensen, antingen den metoden eller skadan eller risken för skada för det eller de berörda EU-lufttrafikföretagen.

(b)   När det gäller metoder som snedvrider konkurrensen, antingen den metoden eller skadan eller risken för skada för det eller de berörda EU-lufttrafikföretagen.

4.  Om överträdelsen av gällande internationella skyldigheter eller metoder som påverkar konkurrensen, skadan eller risken för skada för berörda EU-lufttrafikföretag inte har eliminerats efter en rimlig tidsfrist, får kommissionen återuppta förfarandet.

4.  Om överträdelsen av gällande internationella skyldigheter eller metoder som snedvrider konkurrensen, skadan eller risken för skada för berörda EU-lufttrafikföretag inte har eliminerats efter en rimlig tidsfrist, som dock inte får vara längre än sex månader, ska kommissionen återuppta förfarandet.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

Artikel 10

Slutförande av förfaranden

Slutförande av förfaranden

1.  Om klagomålet dras tillbaka, kan kommissionen avsluta undersökningen som utförs enligt artikel 4 utan att anta gottgörande åtgärder.

1.  Om klagomålet dras tillbaka, ska kommissionen överväga att avsluta undersökningen som utförs enligt artikel 4 utan att anta gottgörande åtgärder.

2.  Kommissionen ska, genom genomförandeakter, avsluta undersökningen som utförs enligt artikel 4 utan att införa gottgörande åtgärder i något av följande fall:

2.  Kommissionen ska, genom genomförandeakter, avsluta undersökningen som utförs enligt artikel 4 utan att införa gottgörande åtgärder i något av följande fall:

(a)  Kommissionen drar slutsatsen att tillämpliga internationella skyldigheter inte har överträtts.

(a)  Kommissionen drar slutsatsen att tillämpliga internationella skyldigheter inte har överträtts.

(b)  Kommissionen drar slutsatsen att införandet av gottgörande åtgärder skulle strida mot unionens intresse.

(b)  Kommissionen drar slutsatsen att införandet av gottgörande åtgärder skulle strida mot unionens intresse.

(c)  En tillfredsställande åtgärd har utverkats mellan unionen och det berörda tredjelandet i enlighet med de mekanismer som föreskrivs i tillämpligt avtal eller arrangemang, eller enligt relevant internationell rätt. De genomförandeakter som avses i första stycket ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2.

(c)   En tillfredsställande åtgärd har utverkats mellan unionen och det berörda tredjelandet i enlighet med de mekanismer som föreskrivs i tillämpligt avtal eller arrangemang, eller enligt relevant internationell rätt. De genomförandeakter som avses i första stycket ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2, efter att ha informerat Europaparlamentet och berörda intresserade parter.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och om inte annat följer av punkterna 1 och 2, ska kommissionen, genom genomförandeakter, anta gottgörande åtgärder om utredningen fastställer att tillämpliga internationella skyldigheter har överträtts.

De genomförandeakter som avses i första stycket ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och om inte annat följer av punkterna 1 och 2, ska kommissionen, genom genomförandeakter och efter att ha informerat parlamentet, anta gottgörande åtgärder om utredningen fastställer att tillämpliga internationella skyldigheter har överträtts. De genomförandeakter som avses i första stycket ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2.

4.  Om den rättsakt som innehåller de tillämpliga internationella skyldigheterna kräver ett föregående internationellt samråds- eller tvistlösningsförfarande före antagandet av någon åtgärd, ska förfarandet först avslutas, och beslut som fattas i enlighet med punkt 3 ska beakta förfarandets resultat.

4.  Om den rättsakt som innehåller de tillämpliga internationella skyldigheterna kräver ett föregående internationellt samråds- eller tvistlösningsförfarande före antagandet av någon åtgärd, ska förfarandet först avslutas, och beslut som fattas i enlighet med punkt 3 ska beakta förfarandets resultat.

5.  De gottgörande åtgärder som avses i punkt 3 ska vara de åtgärder som föreskrivs genom den rättsakt som innehåller de gällande internationella skyldigheterna enligt relevanta regler och principer i folkrätten.

5.  De gottgörande åtgärder som avses i punkt 3 ska vara de åtgärder som föreskrivs genom den rättsakt som innehåller de gällande internationella skyldigheterna enligt relevanta regler och principer i folkrätten.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De beaktade faktorerna ska sammantaget leda till antagandet att den förutsedda utvecklingen är överhängande och att, om skyddsåtgärder inte vidtas, faktisk skada kommer att uppstå.

 

Om den granskade situationen utvecklas till en faktisk skada innan förfarandet avslutats ska kommissionen förfara i enlighet med punkt 1 och ta hänsyn till den nyaste bevisning den har tillgång till.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen får avsluta undersökningen utan att införa gottgörande åtgärder om ett klagomål dras tillbaka.

1.  Endast kommissionen får avsluta undersökningen utan att införa gottgörande åtgärder om ett klagomål dras tillbaka. Lufttrafikföretag från unionen har rätt att överklaga kommissionens beslut att avsluta undersökningen. Ett sådant överklagande ska lämnas in inom 30 dagar från meddelandet från kommissionen om dess beslut att upphäva förfarandet.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, avsluta undersökningen i enlighet med artikel 4 utan att införa gottgörande åtgärder i följande fall:

Kommissionen har rätt att anta delegerade akter i enlighet med artikel [15 -a (ny)] för att avsluta den undersökning som utförs i enlighet med artikel 4 utan att införa gottgörande åtgärder i följande fall:

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2.

utgår

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Beslutet att avsluta undersökningen i enlighet med punkt 2 ska åtföljas av en förklaring av skälen till beslutet som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Beslutet att avsluta undersökningen i enlighet med punkt 2 ska åtföljas av en förklaring av skälen till beslutet som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen ska dessutom motivera sitt beslut inför Europaparlamentets behöriga utskott.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

Artikel 13

Gottgörande åtgärder

Gottgörande åtgärder

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12.1 och med undantag av det fall som avses i led b i artikel 12.2 ska kommissionen, genom genomförandeakter, anta gottgörande åtgärder om den undersökning som genomförts enligt artikel 4 fastställer att metoder som påverkar konkurrensen, som antagits av ett tredjeland eller en enhet i ett tredjeland har vållat skada eller risk för skada för de berörda EU-lufttrafikföretagen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12.1 och med undantag av det fall som avses i led b i artikel 12.2 ska kommissionen anta genomförandeakter med gottgörande åtgärder om den undersökning som genomförts enligt artikel 4 fastställer att metoder som snedvrider konkurrensen, som antagits av ett tredjeland eller en enhet i ett tredjeland har vållat skada eller risk för skada för de berörda EU-lufttrafikföretagen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2.

2.  De gottgörande åtgärder som avses i punkt 1 ska införas för lufttrafikföretag från tredjeland som gynnas av metoder som påverkar konkurrensen och kan bestå av antingen

2.  De gottgörande åtgärder som avses i punkt 1 ska införas för lufttrafikföretag från tredjeland som gynnas av metoder som snedvrider konkurrensen och kan bestå av antingen

(a)  finansiella avgifter, eller

(a)  finansiella avgifter, eller

(b)   annan åtgärd av motsvarande eller lägre värde.

(b)  annan operativ åtgärd av motsvarande eller lägre värde.

3.   De gottgörande åtgärder som avses i punkt 1 ska inte överstiga vad som är nödvändigt för att gottgöra skadan eller risken för skada för de berörda EU-lufttrafikföretagen. De åtgärder som avses i punkt 2 b ska därför begränsas till ett specifikt geografiskt område.

3.  De gottgörande åtgärder som avses i punkt 1 ska inte överstiga vad som är nödvändigt för att gottgöra skadan för de berörda EU-lufttrafikföretagen eller förhindra att risken för skada utvecklas till faktiskt skada för de berörda EU-lufttrafikföretagen. De åtgärder som avses i punkt 2 b får därför begränsas till ett specifikt geografiskt område och till en viss tidsperiod.

4.  De gottgörande åtgärder som avses i punkt 1 ska inte ålägga unionen eller den eller de berörda medlemsstaterna att överträda lufttransport- eller luftfartsavtal eller någon bestämmelse om lufttransporttjänster som ingår i ett handelsavtal som ingåtts med det berörda tredjelandet.

4.  De gottgörande åtgärder som avses i punkt 1 ska inte ålägga unionen eller den eller de berörda medlemsstaterna att överträda lufttransport- eller luftfartsavtal eller någon bestämmelse om lufttransporttjänster som ingår i ett handelsavtal som ingåtts med det berörda tredjelandet.

 

4a.  De gottgörande åtgärder som avses i punkt 1 ska beakta att EU:s lufttransportmarknad fungerar väl och får inte leda till att lufttrafikföretag eller en grupp av lufttrafikföretag ges otillbörliga fördelar.

 

4b.  De gottgörande åtgärder som avses i punkt 1 kan vara tillfälliga och får vid behov antas om undersökningen, på grundval av tillgängliga fakta, visar att det föreligger risk för skada och även om det finns en komplex pågående undersökning som ännu inte har slutförts eller avslutats.

5.  Beslutet att avsluta undersökningen med antagandet av gottgörande åtgärder i enlighet med punkt 1 ska åtföljas av en förklaring av skälen till beslutet som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Beslutet att avsluta undersökningen med antagandet av gottgörande åtgärder i enlighet med punkt 1 ska åtföljas av en förklaring av skälen till beslutet som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De gottgörande åtgärder som avses i artikel 13 ska vara i kraft endast så länge och i den utsträckning som är nödvändigt mot bakgrund av ihärdigheten hos de metoder som påverkar konkurrensen och den därav följande skadan eller risken för skada. Det förfarande som anges i punkterna 2, 3 och 4 ska tillämpas för det syftet.

1.  De gottgörande åtgärder som avses i artikel 13 ska vara i kraft endast så länge och i den utsträckning som är nödvändigt mot bakgrund av ihärdigheten hos de metoder som snedvrider konkurrensen och den därav följande skadan eller risken för skada. Det förfarande som anges i punkterna 2, 3 och 4 ska tillämpas för det syftet.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det är motiverat av omständigheterna, kan behovet av fortsatt tillämpning av gottgörande åtgärder i deras ursprungliga form granskas på initiativ av kommissionen eller av den klagande, eller på motiverad begäran av tredjelandet eller den berörda enheten i tredjelandet.

2.  Om det är motiverat av omständigheterna, kan behovet av fortsatt tillämpning av gottgörande åtgärder i deras ursprungliga form granskas på initiativ av kommissionen, av berörd medlemsstat eller av den klagande, eller på motiverad begäran av tredjelandet eller den berörda enheten i tredjelandet.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska genom genomförandeakter upphäva, ändra eller bibehålla, beroende på vad som är lämpligt, de gottgörande åtgärderna. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2.

4.  Kommissionen har rätt att anta delegerade akter i enlighet med artikel [15 -a (ny)] för att upphäva, ändra eller bibehålla, beroende på vad som är lämpligt, de gottgörande åtgärderna. När den antar dessa delegerade akter ska kommissionen ta hänsyn till unionens intresse.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 12 och 14.4 ges till kommissionen för en period av ... år från och med den ... [den dag då den grundläggande lagstiftningsakten träder i kraft eller ett annat datum som fastställs av medlagstiftarna]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på ... år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av den aktuella perioden.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 12 och 14.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 12 och 14.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15b

 

1.  Kommissionen ska från fall till fall och med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 6, förelägga Europaparlamentet och rådet en årlig rapport tillsammans med ett uttalande om tillämpningen och genomförandet av denna förordning. När så är relevant ska denna rapport innehålla information om tillämpningen av gottgörande åtgärder, om avslutandet av undersökningar utan gottgörande åtgärder, om pågående undersökningar, översyner samt samarbete med medlemsstaterna, berörda parter och tredjeländer.

 

2.  Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen har lagt fram rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott för att ta upp och förklara eventuella frågor med koppling till genomförandet av denna förordning.

 

3.  Senast sex månader efter det att rapporten förelagts Europaparlamentet och rådet ska kommissionen offentliggöra den.

MOTIVERING

Kommissionens förslag

Kommissionens förslag syftar till att avhjälpa bristerna i den befintliga rättsliga ramen i förordning (EG) nr 868/2004. Syftet med den nuvarande lagstiftningen var att försvara unionens lufttrafikföretag mot orättvisa metoder i vissa tredjeländer, i synnerhet så länge det inte fanns någon internationell ram som fastställer villkoren för konkurrens mellan lufttrafikföretag. Den var dock aldrig ändamålsenlig och användes därför aldrig, trots att det behövdes en effektiv försvarsmekanism mot orättvis konkurrens inom luftfarten. Kommissionen påpekar med rätta att EU:s regler säkerställer att alla lufttrafikföretag, såväl europeiska som utomeuropeiska, garanteras samma rättigheter och samma möjligheter att få tillgång till lufttrafiktjänster; detta är dock inte alltid fallet utanför Europa där diskriminering och subventioner kan ge orättvisa konkurrensfördelar till lufttrafikföretag från dessa tredjeländer.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar och stöder förslaget som en viktig förbättring av förordning 868/2004 och stöder dess mål och metoder för att nå dem. Han vill dock understryka att gottgörande åtgärder som skulle kunna aktiveras till följd av en välfungerande försvarsmekanism bör användas när mer än en medlemsstat påverkas eller befintliga bilaterala förfaranden utnyttjas. Genom detta betänkande införs därför endast de ändringar som prioriterar bilaterala lösningar och inkluderar alla berörda intressenter i samrådsprocessen, däribland parlamentet och rådet i egenskap av EU:s lagstiftare. Föredraganden anser också att det är viktigt att i större utsträckning fokusera på flygförbindelser som ett kriterium för undersökningar samt att, i regleringssyfte, precisera begreppet ”i unionens intresse”, när man beslutar om huruvida man ska tillämpa de gottgörande åtgärderna om man upptäcker att ett lufttrafikföretag i tredjeland använder orättvisa metoder.

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (23.2.2018)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av förordning (EG) nr 868/2004
(COM(2017)0289 – C8‑0183/2017 – 2017/0116(COD))

Föredragande av yttrande: Ramon Tremosa i Balcells

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Luftfarten spelar en avgörande roll för EU:s ekonomi. Det är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt, sysselsättning, handel och rörlighet. Under de senaste decennierna har tillväxten av lufttransporttjänster i hög grad bidragit till att förbättra förbindelser inom unionen och med tredjeländer och har varit en betydande drivkraft för EU:s ekonomi i stort.

(1)  Luftfarten spelar en avgörande roll för EU:s ekonomi och unionsmedborgarnas vardag. Det är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och handel samt, förbindelser och rörlighet för såväl företag som medborgare. Under de senaste decennierna har tillväxten av lufttransporttjänster i hög grad bidragit till att förbättra förbindelser inom unionen och med tredjeländer och har varit en betydande drivkraft för EU:s ekonomi i stort.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Den europeiska lufttransportbranschen står för ca 2 miljoner direkta arbetstillfällen och de internationella lufttransporterna förväntas öka med omkring 5 % per år fram till 2030.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Unionen bör ovillkorligen se till att dess olika ekonomiska sektorer och dess arbetstagare får ett effektivt skydd mot alla former av illojal konkurrens från tredjeländer.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  EU-lufttrafikföretag står i centrum för ett globalt nätverk som kopplar ihop länder i Europa och med resten av världen. De bör ges möjlighet att konkurrera med tredjeländers lufttrafikföretag i en miljö med öppen och rättvis konkurrens mellan alla lufttrafikföretag. Detta skulle bidra till att upprätthålla villkor som gynnar framväxten av ett högt antal EU-förbindelser.

(2)  EU-lufttrafikföretag står i centrum för ett globalt nätverk som kopplar ihop länder i Europa och med resten av världen. De bör ges möjlighet att konkurrera med tredjeländers lufttrafikföretag i en miljö med öppen, jämställd och rättvis konkurrens mellan alla lufttrafikföretag med hänsyn tagen till regleringsfrågor såsom arbetsvillkor och miljöskydd. Detta skulle bidra till att skydda sysselsättningen och de europeiska lufttrafikföretagens konkurrenskraft liksom till att upprätthålla villkor som gynnar framväxten av ett högt antal EU-förbindelser.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Europa har över 500 miljoner potentiella passagerare för lufttrafikföretag från tredjeländer. Denna potential att öka trafiken bör has i åtanke när heltäckande lufttrafikavtal tecknas med resten av världen på unionens vägnar.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Det finns en tydlig koppling mellan öppnandet av marknader och anslutningar, eftersom en snedvridning av konkurrensen leder till förändrade trafikflöden. Lufttrafikföretag från tredjeländer vill ha, och behöver, tillgång till flygplatser i alla medlemsstater, tack vare den potentiella marknad med 500 miljoner passagerare som den europeiska kontinenten erbjuder dem.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  I ljuset av Förenade kungarikets meddelande till Europeiska rådet av den 29 mars 2017 om landets avsikt att utträda ur Europeiska unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, bör kommissionen göra en grundlig bedömning av följderna av detta utträde för lufttransporterna mellan unionen eller dess medlemsstater och Förenade kungariket, i syfte att i största möjliga utsträckning begränsa störningarna i lufttransporttjänsterna för lufttrafikföretag som är etablerade i unionen och för konsumenterna.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Finansiell transparens i klausulen om rättvis konkurrens är grundläggande för att säkerställa lika villkor för lufttrafikföretag från unionen och tredjeländer. Dessutom behövs det fullständig transparens för att kunna bekräfta eller avskriva påstådda subventioner som ges till ett visst lufttrafikföretag.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Rättvis konkurrens mellan lufttrafikföretag kan också säkerställas genom lämplig unionslagstiftning som rådets förordning (EEG) nr 95/9320 och rådets direktiv 96/97/EG21. I den utsträckning rättvis konkurrens innebär att EU-lufttrafikföretag skyddas från vissa metoder från tredjeländers sida eller från lufttrafikföretag i tredjeländer, behandlas frågan i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/200422. Förordning (EG) nr 868/2004 har emellertid visat sig vara otillräcklig när det gäller dess underliggande allmänna syfte att uppnå rättvis konkurrens. Detta beror främst på vissa av dess bestämmelser, särskilt definitionen av de berörda metoderna, andra än subventionering, och kraven när det gäller inledandet och genomförandet av utredningar. I förordning (EG) nr 868/2004 föreskrivs dessutom inget särskilt EU-internt förfarande för skyldigheter i lufttransport- eller luftfartsavtal, som unionen är part i, och som är avsedda att säkerställa rättvis konkurrens. Mot bakgrund av det stora antal omfattande ändringar som skulle krävas för att ta itu med dessa frågor, är det lämpligt att ersätta förordning (EG) nr 868/2004 med en ny rättsakt.

(8)  Rättvis konkurrens mellan lufttrafikföretag kan också säkerställas genom lämplig unionslagstiftning som rådets förordning (EEG) nr 95/9320 och rådets direktiv 96/97/EG21. I den utsträckning rättvis konkurrens innebär att EU-lufttrafikföretag skyddas från vissa metoder från tredjeländers sida eller från lufttrafikföretag i tredjeländer, behandlas frågan i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/200422. Förordning (EG) nr 868/2004 har emellertid visat sig vara helt ineffektiv när det gäller dess underliggande allmänna syfte att uppnå rättvis konkurrens. Detta beror främst på vissa av dess bestämmelser, särskilt definitionen av de berörda metoderna, andra än subventionering, och kraven när det gäller inledandet och genomförandet av utredningar. I förordning (EG) nr 868/2004 föreskrivs dessutom inget särskilt EU-internt förfarande för skyldigheter i lufttransport- eller luftfartsavtal, som unionen är part i, och som är avsedda att säkerställa rättvis konkurrens. Mot bakgrund av det stora antal omfattande ändringar som skulle krävas för att ta itu med dessa frågor, är det lämpligt att ersätta förordning (EG) nr 868/2004 med en ny rättsakt.

__________________

__________________

20Rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (EGT L 14, 22.1.1993, s. 1).

20Rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (EGT L 14, 22.1.1993, s. 1).

21Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen (EGT L 272, 25.10.1996, s. 36).

21Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen (EGT L 272, 25.10.1996, s. 36).

22Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den 21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag (EUT L 162, 30.4.2004, s.1).

22Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den 21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag (EUT L 162, 30.4.2004, s.1).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  För att upprätthålla en rättvis konkurrens mellan unionens externa flygförbindelser samt för att säkerställa ömsesidighet och avskaffande av orättvisa rutiner, däribland påstådda subventioner och statliga stöd till lufttrafikföretag från vissa tredjeländer som skulle kunna snedvrida marknaden, krävs det att klausuler om rättvis konkurrens åtföljs av krav på fullständig finansiell transparens. Sådan transparens behövs för att kommissionen ska kunna nå ett positivt eller negativt beslut rörande påstådda subventioner.

Motivering

Effektiv, proportionell och avskräckande lagstiftning fortsätter att vara nödvändig för att upprätthålla villkor som gynnar framväxten av ett högt antal förbindelser inom unionen och säkerställa rättvis konkurrens mellan EU-lufttrafikföretag och lufttrafikföretag från tredjeland. Kommissionen bör därför ges befogenhet att göra en undersökning och vidta åtgärder när så krävs. Sådana åtgärder bör finnas tillgängliga antingen om relevanta skyldigheter i ett avtal som unionen är part i överträds, eller om metoder som påverkar konkurrensen orsakar eller riskerar att orsaka skada för EU-lufttrafikföretag.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Effektiv, proportionell och avskräckande lagstiftning fortsätter att vara nödvändig för att upprätthålla villkor som gynnar framväxten av ett högt antal förbindelser inom unionen och säkerställa rättvis konkurrens mellan EU-lufttrafikföretag och lufttrafikföretag från tredjeland. Kommissionen bör därför ges befogenhet att göra en undersökning och vidta åtgärder när så krävs. Sådana åtgärder bör finnas tillgängliga antingen om relevanta skyldigheter i ett avtal som unionen är part i överträds, eller om metoder som påverkar konkurrensen orsakar eller riskerar att orsaka skada för EU-lufttrafikföretag.

(9)  Effektiv, proportionell och avskräckande lagstiftning fortsätter att vara nödvändig för att upprätthålla villkor som gynnar framväxten av ett högt antal förbindelser inom unionen och säkerställa rättvis konkurrens mellan EU-lufttrafikföretag och lufttrafikföretag från tredjeland, och därmed bevara anställningarna i EU:s lufttrafikföretag. Kommissionen bör därför ges befogenhet att göra en undersökning och vidta åtgärder när så krävs. Sådana åtgärder bör finnas tillgängliga antingen om relevanta skyldigheter i ett avtal som unionen är part i överträds, eller om metoder som påverkar konkurrensen orsakar eller riskerar att orsaka skada för EU-lufttrafikföretag.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  När de berörda lufttrafiktjänsterna omfattas av en medlemsstats bilaterala lufttrafikavtal med ett tredjeland är det viktigt att kommissionen kan inleda en undersökning och vid behov vidta korrigerande åtgärder, innan man går vidare med den tvistlösningsmekanism som finns i medlemsstatens bilaterala lufttrafikavtal med tredjelandet. För att skapa en effektiv reglering kan kommissionen inleda en sådan undersökning, och vidta sådana korrigerande åtgärder, oavsett om den berörda medlemsstaten avser att vidta åtgärder eller inte rörande det agerande som påverkar konkurrensen enligt sitt bilaterala lufttrafikavtal med tredjelandet.

Motivering

Syftet med denna bestämmelse är att undvika fall där medlemsstaterna omedvetet eller medvetet förhindrar unionen att agera genom att avsevärt försena användningen av tvistlösningsmekanismen i sitt bilaterala lufttrafikavtal. Detta skulle innebära att det agerande som påverkar konkurrensen fortsätter och oundvikligen förvärrar den skada som unionens lufttrafikföretag lider.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  För att skapa en effektiv reglering, och i analogi med unionens andra handelspolitiska skyddsåtgärder, är det av avgörande betydelse att kommissionen kan inleda ett förfarande på grundval av ett klagomål där det finns prima facie-bevis för risk för skada.

Motivering

Risk för skada är centralt för denna typ av handelspolitisk skyddsåtgärd. I förordningen måste det ges utrymme att inleda ett förfarande om det finns tecken på att ett tredjeland eller en organisation från ett tredjeland agerar eller kommer att agera på ett sätt som oundvikligen kommer att innebära skada för ett lufttrafikföretag från unionen.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Förfaranden bör inte inledas, eller bör slutföras utan gottgörande åtgärder enligt denna förordning, om antagandet av sådana åtgärder skulle strida mot unionens intresse, med hänsyn till deras inverkan på andra personer, särskilt konsumenter eller företag i unionen. Förfaranden bör också avslutas utan åtgärder, om kraven för sådana åtgärder inte – eller inte längre – uppfylls.

(15)  Det bör vara möjligt att avsluta förfaranden utan gottgörande åtgärder enligt denna förordning, om antagandet av sådana åtgärder skulle strida mot unionens intresse, med hänsyn till deras inverkan på andra personer, särskilt konsumenter eller företag i unionen. Förfaranden bör också avslutas utan åtgärder, om kraven för sådana åtgärder inte – eller inte längre – uppfylls.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En undersökning ska inledas som följd av ett skriftligt klagomål från en medlemsstat, ett EU-lufttrafikföretag eller en sammanslutning av EU-lufttrafikföretag i enlighet med punkt 2, eller på kommissionens eget initiativ, om det finns prima facie-bevisning för något av följande:

1.  En undersökning ska inledas som följd av ett skriftligt klagomål från en medlemsstat, Europaparlamentet, en nationell konsumentorganisation, ett EU-lufttrafikföretag eller en sammanslutning av EU-lufttrafikföretag i enlighet med punkt 2, eller på kommissionens eget initiativ, om det föreligger rimliga och faktiska indikationer på något av följande:

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett klagomål ska innehålla prima facie-bevisning för ett av de fall som avses i punkt 1.

2.  Ett klagomål ska innehålla rimliga och faktiska indikationer på förekomsten av ett av de fall som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen kan besluta att inte inleda en undersökning om antagandet av åtgärder i enlighet med artiklarna 10 och 13 skulle strida mot unionens intresse eller om kommissionen anser att de fakta som läggs fram i klagomålet varken ger upphov till ett systemspecifikt problem eller betydande verkningar för ett eller flera EU-lufttrafikföretag.

4.  Kommissionen kan besluta att inte inleda en undersökning om den anser att de fakta som läggs fram i klagomålet varken ger upphov till ett systemspecifikt problem eller betydande verkningar för ett eller flera EU-lufttrafikföretag.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om den framlagda bevisningen är otillräcklig för att uppfylla kraven i punkt 1, ska kommissionen informera den klagande om detta inom 60 dagar efter den dag då klagomålet lämnades in. Den klagande ska ha 30 dagar på sig att lämna ytterligare bevisning. Om den klagande parten inte gör detta inom utsatt tid, kan kommissionen besluta att inte inleda någon utredning.

5.  Om den framlagda bevisningen är otillräcklig för att uppfylla kraven i punkt 1, ska kommissionen informera den klagande om detta inom 30 dagar efter den dag då klagomålet lämnades in. Den klagande ska ha 30 dagar på sig att lämna ytterligare bevisning. Om den klagande parten inte gör detta inom utsatt tid, kan kommissionen besluta att inte inleda någon utredning.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska fatta beslut om att inleda en utredning i enlighet med punkt 1 inom sex månader efter det att klagomålet lämnades in.

6.  Kommissionen ska fatta beslut om att inleda en utredning i enlighet med punkt 1 inom tre månader efter det att klagomålet lämnades in.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om konkurrenspåverkande metoder som antagits av ett tredjeland eller en enhet i ett tredjeland har vållat skada eller risk för skada för det eller de berörda EU-lufttrafikföretagen.

(b)  Om konkurrenspåverkande metoder som antagits av ett tredjeland eller en enhet i ett tredjeland har vållat skada eller risk för skada för det eller de berörda EU-lufttrafikföretagen eller om oegentligt konkurrenshämmande beteende negativt har påverkat den inre marknaden.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om det är nödvändigt får kommissionen genomföra undersökningar inom tredjelands territorium, förutsatt att det berörda tredjelandets regering och den berörda enheten i tredjelandet har blivit officiellt underrättade och har gett sitt samtycke.

5.  Om det är nödvändigt får kommissionen genomföra undersökningar inom berört tredjelands eller ett annat tredjelands territorium, förutsatt att regeringen i tredjelandet i fråga och den berörda enheten i tredjelandet har blivit officiellt underrättade.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Klagande, berörda parter, berörd(a) medlemsstat(er) och företrädare för tredjeland eller berörd enhet i tredjeland får ta del av alla upplysningar som överlämnats till kommissionen, med undantag för interna handlingar avsedda för användning av kommissionen och myndigheterna, förutsatt att sådana upplysningar inte är sekretessbelagda enligt artikel 6, och förutsatt att de har ställt en skriftlig förfrågan till kommissionen.

7.  Klagande, berörda parter, berörd(a) medlemsstat(er), Europaparlamentets ansvariga utskott och företrädare för tredjeland eller berörd enhet i tredjeland får ta del av alla upplysningar som överlämnats till kommissionen, med undantag för interna handlingar avsedda för användning av kommissionen och myndigheterna, förutsatt att sådana upplysningar inte är sekretessbelagda enligt artikel 6, och förutsatt att de har ställt en skriftlig förfrågan till kommissionen.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om tillgång till nödvändiga uppgifter vägras eller på annat sätt inte lämnas inom utsatt tid eller om undersökningen i väsentlig grad hindras, får slutsatser dras på grundval av tillgängliga fakta. Om kommissionen finner att oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats in, ska uppgifterna inte beaktas.

Om tillgång till nödvändiga uppgifter vägras eller på annat sätt inte lämnas inom utsatt tid, om ett berört tredjeland inte har beviljat tillträde till sitt territorium för genomförande av undersökningar eller om undersökningen i väsentlig grad hindras, får slutsatser dras på grundval av tillgängliga fakta. Om kommissionen finner att oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats in, ska uppgifterna inte beaktas.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Förfarandet ska avslutas inom två år. Den perioden får förlängas i vederbörligen motiverade fall.

1.  Förfarandet ska avslutas inom arton månader från det att en undersökning har inletts. Den perioden får förlängas inom en fastställd tidsfrist i vederbörligen motiverade fall.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I brådskande fall, t.ex. i situationer där det finns en risk för omedelbar och oåterkallelig skada för EU-lufttrafikföretag, får perioden förkortas till ett år.

2.  I brådskande fall, t.ex. i situationer där det finns en risk för omedelbar och oåterkallelig skada för EU-lufttrafikföretag, får perioden förkortas till högst sex månader.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får upphäva förfarandet om tredjelandet eller den berörda enheten i tredjelandet har vidtagit kraftfulla åtgärder för att undanröja följande:

3.  Endast kommissionen får upphäva förfarandet, varvid de skadelidande parterna har rätt att överklaga, om tredjelandet eller den berörda enheten i tredjelandet har vidtagit kraftfulla åtgärder för att undanröja följande:

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Lufttrafikföretag från unionen har rätt att överklaga kommissionens beslut att upphäva förfarandet. Ett sådant överklagande ska lämnas in inom 20 dagar från kommissionens meddelande om dess beslut att upphäva förfarandet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om överträdelsen av gällande internationella skyldigheter eller metoder som påverkar konkurrensen, skadan eller risken för skada för berörda EU-lufttrafikföretag inte har eliminerats efter en rimlig tidsfrist, får kommissionen återuppta förfarandet.

4.  Om överträdelsen av gällande internationella skyldigheter eller metoder som påverkar konkurrensen, skadan eller risken för skada för berörda EU-lufttrafikföretag inte har eliminerats efter en rimlig tidsfrist, ska kommissionen återuppta förfarandet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, avsluta undersökningen som utförs enligt artikel 4 utan att införa gottgörande åtgärder i något av följande fall:

Kommissionen har rätt att anta delegerade akter i enlighet med artikel [A] för att ändra denna förordning genom att avsluta den undersökning som utförs enligt artikel 4 utan att införa gottgörande åtgärder i något av följande fall:

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De genomförandeakter som avses i första stycket ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2.

utgår

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Situationen för de berörda EU-lufttrafikföretagen, särskilt i fråga om turtäthet, kapacitetsutnyttjande, nätverkseffekt, försäljning, marknadsandel, vinst, avkastning på kapital, investeringar och sysselsättning.

(a)  Situationen för de berörda EU-lufttrafikföretagen, särskilt i fråga om turtäthet, kapacitetsutnyttjande, nätverkseffekt, försäljning, marknadsandel, vinst, avkastning på kapital, miljöskydd, investeringar och sysselsättning.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den förväntade utvecklingen av situationen för de berörda EU-lufttrafikföretagen, särskilt i fråga om turtäthet, kapacitetsutnyttjande, nätverkseffekt, försäljning, marknadsandel, vinst, avkastning på kapital, investeringar och sysselsättning.

(a)  Den förväntade utvecklingen av situationen för de berörda EU-lufttrafikföretagen, särskilt i fråga om turtäthet, kapacitetsutnyttjande, nätverkseffekt, försäljning, marknadsandel, vinst, avkastning på kapital, miljöskydd, investeringar och sysselsättning.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen får avsluta undersökningen utan att införa gottgörande åtgärder om ett klagomål dras tillbaka.

1.  Endast kommissionen får avsluta undersökningen utan att införa gottgörande åtgärder om ett klagomål dras tillbaka. Lufttrafikföretag från unionen har rätt att överklaga kommissionens beslut att avsluta undersökningen. Ett sådant överklagande ska lämnas in inom 30 dagar från meddelandet från kommissionen om dess beslut att upphäva förfarandet.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, avsluta undersökningen i enlighet med artikel 4 utan att införa gottgörande åtgärder i följande fall:

Kommissionen har rätt att anta delegerade akter i enlighet med artikel [A] för att ändra denna förordning genom att avsluta den undersökning som utförs i enlighet med artikel 4 utan att införa gottgörande åtgärder i följande fall:

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Kommissionen drar slutsatsen att införandet av gottgörande åtgärder i enlighet med artikel 13 skulle strida mot unionens intresse.

(b)  Kommissionen drar, efter att ha hört Europaparlamentet, slutsatsen att införandet av gottgörande åtgärder i enlighet med artikel 13 skulle strida mot unionens intresse. Kommissionen ska utvärdera unionens intresse efter att ha hört alla berörda intressenter, däribland unionens lufttrafikföretag.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2.

utgår

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Skydd av konkurrensen inom luftfarten

Referensnummer

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

15.6.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ramon Tremosa i Balcells

5.10.2017

Behandling i utskott

4.12.2017

24.1.2018

 

 

Antagande

21.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Alberto Cirio

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

50

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/ NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Skydd av konkurrensen inom luftfarten

Referensnummer

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Framläggande för parlamentet

7.6.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Markus Pieper

30.6.2017

 

 

 

Behandling i utskott

11.1.2018

20.2.2018

 

 

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

9

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Gilles Lebreton

Ingivande

28.3.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

28

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gilles Lebreton, Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

9

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 13 april 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy