HENSTILLING til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

28.3.2018 - (13357/2017 – C8‑0434/2017 – 2017/0259(NLE)) - ***

Udvalget om International Handel
Ordfører: Tiziana Beghin

Procedure : 2017/0259(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0126/2018
Indgivne tekster :
A8-0126/2018
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

(13357/2017 – C8‑0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Godkendelse)

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13357/2017),

–  der henviser til udkast til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter (13471/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0434/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0126/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriget Norges regering og parlament.

BEGRUNDELSE

EU og Norge har undertegnet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen), som indeholder bestemmelser om fri bevægelighed for varer, med undtagelse af landbrugsprodukter og fiskevarer. For så vidt angår landbrug, fastsættes det i EØS-aftalens artikel 19, at parterne hvert andet år foretager en undersøgelse af vilkårene for samhandelen.

De seneste forhandlinger blev ført fra den 3. februar 2015 til den 5. april 2017 og resulterede i det foreliggende forslag. Aftalen omfatter yderligere fuldt liberaliserede toldpositioner og yderligere toldkontingenter for mere følsomme produkter (kød, mejeriprodukter, grøntsager og prydplanter).

Den hidtidige aftale blev underskrevet den 15. april 2011 og øgede den toldfrie adgang for EU's landbrugsprodukter til det norske marked til omkring 60 % af handelen. Forhandlingerne om den nye aftale sigtede derfor mod at øge graden af liberalisering yderligere, udvide de nuværende toldkontingenter, åbne nye toldkontingenter for yderligere landbrugsprodukter og håndtere visse udestående handelsbarrierer.

Aftalens indhold

Toldfri adgang

I den nye aftale har parterne indvilliget i at give hinanden gensidig toldfri adgang til 36 nye toldpositioner. Disse omfatter levende heste, visse animalske produkter og typer af slagteaffald, planter, grøntsager til foderbrug, foreløbigt konserverede grøntsager, frugt, bær og nødder, alger, visse former for sukker, frugtsaft og gærede drikkevarer.

Toldkontingenter

Norge hæver nultoldkontingentet for oksekød (1 600 t), fjerkræ (150 t), konserverede kødprodukter (200 t), ost og ostemasse (1 200 t), blomster og planter (to toldpositioner på henholdsvis 12 mio. NOK og 3 mio. NOK), hovedsalat og cikorie (100 t), majs (5 000 t), pølser (200 t) og 15 NOK/kg toldkontingent for svinekød (300 t).

EU hæver det eksisterende nultoldkontingent for følgende norske produkter: fjerkræ (700 t), konserveret kød (300 t), valleprodukter (4 400 t), blomster (500 000 EUR), kartoffelchips (150 t), foder (200 t) og albuminer (500 t) og samler det eksisterende kontingent for fåre- og gedekød.

Håndtering af handelsbarrierer

I september 2012 besluttede Norge at skifte fra specifikke toldsatser til værditoldsatser for så vidt angår seks toldpositioner for landbrugsvarer (ost, oksekød og lammekød), som resulterede i en toldstigning på op til 429 %. Norge omklassificerede også en type af havehortensia, hvilket resulterede i en forhøjelse af importtolden fra 0 til 72 %. I henhold til den nuværende aftale opnås der direkte kompensationen for disse foranstaltninger som en del af den ekstra kvote, som Norge giver til ost, oksekød, blomster og levende planter, eller indirekte som en del af værdien af den samlede aftale, således som det er tilfældet med lam. En del af den nye ostekvote vil blive forvaltet gennem licenser.

Baggrund

Norge er EU's syvende største handelspartner inden for handel med varer. Selvom Norges samlede handel med EU udviser et overskud, er balancen i handelen med basislandbrugsprodukter til stor fordel for EU, idet EU's eksport i 2016 nåede op på 2 495 mio. EUR, mens importen fra Norge var på 307 mio. EUR. EU's eksport består hovedsagelig af vin, eddike, foder, soja- og rapsolie, levende planter og ost. Importen af landbrugsprodukter fra Norge består hovedsagelig af sojabønneolie samt animalske og vegetabilske olier og restprodukter heraf, pelsskind og ikkedenatureret ethanol.

Konklusioner

Denne aftale vil skabe nye handelsmuligheder for EU's eksportører og uddybe handelsforbindelserne mellem EU og Norge. Den skal være et skridt i retning af en yderligere liberalisering af handelen med landbrugsprodukter mellem EU og Norge, navnlig handelen med forarbejdede landbrugsprodukter, der hindres ved høje toldtariffer i Norge, og i retning af en genoptagelse af forhandlingerne om geografiske betegnelser. Ordføreren mener, at der fortsat bør arbejdes på at afskaffe de stadigt eksisterende værditoldsatser på oste, oksekød og lammekød i overensstemmelse med de forpligtelser, som parterne har påtaget sig i henhold til EØS-aftalens artikel 19 og i nærværende aftale.

Ordføreren anbefaler Udvalget om International Handel at henstille til Europa-Parlamentet at godkende indgåelsen af aftalen.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

Referencer

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

7.12.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

14.12.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Oprindelige ordførere

David Borrelli

 

 

 

Behandling i udvalg

20.2.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Dato for indgivelse

28.3.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 12. april 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik