Menetlus : 2017/0259(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0126/2018

Esitatud tekstid :

A8-0126/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2018 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0094

SOOVITUS     ***
PDF 443kWORD 55k
28.3.2018
PE 615.261v03-00 A8-0126/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta

(13357/2017 – C8‑0434/2017 – 2017/0259(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Tiziana Beghin

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta

(13357/2017 – C8‑0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Nõusolek)

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13357/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) eelnõu (13471/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8‑0434/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0126/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Norra Kuningriigi valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

EL ja Norra on allkirjastanud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (edaspidi „EMP leping“), milles on sätestatud kaupade (v.a põllumajandus- ja kalandustooted) vaba liikumine. Põllumajanduse osas on EMP lepingu artikliga 19 ette nähtud, et lepinguosalised peavad vaatama iga kahe aasta tagant läbi kauplemise tingimused.

Viimased läbirääkimised toimusid 3. veebruarist 2015 kuni 5. aprillini 2017 ning selle tulemiks on käesolev ettepanek. Lepingusse on lisatud täiendavaid täielikult liberaliseeritud tariifiridu ja tariifikvoote tundlikumate toodete (näiteks liha, piimatooted, köögiviljad ja dekoratiivtaimed) jaoks.

Varasem leping allkirjastati 15. aprillil 2011 ja sellega suurenes ELi põllumajandustoodete tollimaksuvaba juurdepääs Norra turule ligikaudu tasemele 60 % kaubavahetusest. Uute läbirääkimiste eesmärgiks oli seega suurendada liberaliseerimismäära veelgi, suurendada praegusi tariifikvoote, avada uusi tariifikvoote täiendavatele põllumajandustoodetele ja tegeleda teatavate olemasolevate kaubandustõketega.

Kokkuleppe sisu

Tollimaksuvaba juurdepääs

Uue lepinguga on mõlemad osapooled nõus tagama tollimaksuvaba juurdepääsu 36 uuele tariifireale. Sealhulgas näiteks elus hobused, teatud loomsed saadused ning kindlat tüüpi loomsed jäätmed, taimed ja köögiviljad sööda tarbeks, eelsäilitatud köögiviljad, puuviljad, marjad ja pähklid, vetikad, teatud tüüpi suhkrutooted, puuviljamahlad ja kääritatud joogid.

Tariifikvoodid

Norra suurendab veiseliha (1600 t), linnuliha (150 t), konserveeritud lihatoodete (200 t), juustu ja kohupiima (1200 t), lillede ja taimede (vastavalt kaks tariifirida 12 mln ja 3 mln Norra krooni), aedsalati ja siguri (100 t), maisi (5000 t), vorstitoodete (200 t) ja sealiha (15 Norra krooni/kg, 300 t) nullmääraga tariifikvoote.

EL suurendab järgmiste Norra päritolu toodete olemasolevaid nullmääraga tariifikvoote: linnuliha (700 t), konserveeritud liha (300 t), vadakutooted (4400 t), lilled (500 000 EUR), kartulikrõpsud (150 t), loomasööt (200 t) ja albumiin (500 t) ning ühitab lamba- ja kitseliha kvoodid.

Kaubandustõketega tegelemine

Norra otsustas 2012. aasta septembris minna kuue põllumajandustoote (juust, veise- ja lambaliha) tariifirea puhul üle koguselisest tollimaksust väärtuselisele tollimaksule, mille tagajärjel tõusis tollimaks kuni 429 %. Norra riik muutis ühe hortensiasordi liigitust, mistõttu tõusis selle imporditollimaks nullist 72 protsendini. Kehtiva lepingu alusel saab nendest meetmetest tuleneva kahju hüvitamine toimuda läbi Norrasse eksporditava kauba tariifikvootide, mis kehtivad juustule, veiselihale, lilledele, elustaimedele, suurendamise, või kaudselt osana kogu kokkuleppe väärtusest, nagu näiteks lambaliha puhul. Uusi juustutoodete kvoote hallatakse osaliselt litsentsimisega.

Taustteave

Norra on mahult ELi seitsmes kaubavahetuspartner. Kuigi Norra kogukaubandus ELiga on ülejäägis, siis põhiliste põllumajandustoodete puhul on kaubandusbilanss suuresti ELi kasuks: 2016. aastal ulatus ELi eksport 2495 miljoni euroni, import Norrast aga moodustas 307 miljonit eurot. Peamised EList eksporditavad tooted on veinid ja äädikas, loomasööt, soja- ja rüpsiõli, elustaimed ja juust. Norrast imporditavad kaubad on peamiselt sojauba, loomsed ja taimsed õlid ning nende jäägid, karusnahad ja denatureerimata etüülalkohol.

Järeldused

See leping pakub uusi kaubanduslikke võimalusi ELi eksportijatele ja tihendab kaubandussuhteid ELi ja Norra vahel. Samuti on vaja võtta edasisi samme ELi ja Norra vahelise põllumajandusliku kaubanduse liberaliseerimise suunas, eriti aga töödeldud põllumajandustoodete kauplemise (mille puhul on takistuseks Norra kõrged tollitariifid) ja geograafiliste tähiste läbirääkimiste vallas. Raportöör usub, et vastavalt EMP lepingu artiklis 19 ja praeguses lepingus võetud kohustustele peaksid jätkuma pingutused kaotamaks väärtuseline tollimaks veel juustu, veise- ja lambaliha puhul.

Raportöör soovitab rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek anda lepingu sõlmimiseks oma nõusolek.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimine

Viited

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

7.12.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

14.12.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Endised raportöörid

David Borrelli

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.2.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Esitamise kuupäev

28.3.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika