Izvješće - A8-0126/2018Izvješće
A8-0126/2018

PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode

28.3.2018 - (13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE)) - ***

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestiteljica: Tiziana Beghin

Postupak : 2017/0259(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0126/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0126/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Suglasnost)

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (13357/2017),

–  uzimajući u obzir Nacrt Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode (13471/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v.), Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0434/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0126/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kraljevine Norveške.

OBRAZLOŽENJE

EU i Norveška potpisnici su Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (Sporazum o EGP-u) kojim se predviđa slobodno kretanje robe, osim poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. U pogledu poljoprivrede, člankom 19. Sporazuma o EGP-u predviđeno je da stranke svake dvije godine provode preispitivanje uvjeta trgovine.

Posljednji pregovori vođeni su od 3. veljače 2015. do 5. travnja 2017. te su rezultirali ovim prijedlogom. Sporazum uključuje dodatne potpuno liberalizirane tarifne stavke i dodatne carinske kvote za osjetljivije proizvode (meso, mliječne proizvode, povrće i ukrasne biljke).

Prethodnim sporazumom, potpisanim 15. travnja 2011., udio poljoprivrednih proizvoda iz EU-a uvezenih na norveško tržište bez plaćanja carine povećao se na oko 60 % obujma trgovine te države. Stoga je cilj pregovora o novom sporazumu bilo dodatno povećanje liberalizacije, povećanje trenutačnih stopa carinskih kvota, otvaranje novih stopa carinskih kvota za dodatne poljoprivredne proizvode i rješavanje pojedinih neriješenih trgovinskih prepreka.

Sadržaj sporazuma

Bescarinski pristup

Prema novom sporazumu obje su se stranke složile da će uzajamno odobriti bescarinski pristup za 36 novih tarifnih stavaka koji uključuju žive konje, određene životinjske proizvode i vrste iznutrica, biljke, povrće za prehranu životinja, privremeno konzervirano povrće, voće, bobičasto voće i orašaste plodove, alge, određene šećere, voćne sokove i fermentirana pića.

Carinske kvote

Norveška je povećala nultu stopu carinske kvote za goveđe meso (1600 t), perad (150 t), konzervirane mesne proizvode (200 t), sir i skutu (1200 t), cvijeće i biljke (dva tarifna stavka u iznosu od 12 milijuna NOK, odnosno 3 milijuna NOK), zelenu salatu, radič i endiviju (100 t), kukuruz (5000 t), kobasice (200 t) i stopu kvote od 15 NOK/kg za svinjetinu (300 t).

EU je povećao postojeću nultu stopu carinske kvote za sljedeće norveške proizvode: perad (700 t), konzervirano meso (300 t), proizvode od sirutke (4400 t), cvijeće (500 000 EUR), čips od krumpira (150 t), hranu za životinje (200 t) i albumine (500 t) te spaja postojeće kvote za meso ovaca i koza.

Rješavanje prepreka trgovini

U rujnu 2012. Norveška se u šest tarifnih stavaka za poljoprivredne proizvode (sir, goveđe i janjeće meso) odlučila prebaciti sa specifičnih carina na ad valorem carine, što je dovelo do povećanja carina u iznosu do 429 %. Također je reklasificirala jednu vrtnu sortu hortenzije, što je rezultiralo povećanjem uvozne carine s 0 % na 72 %. U skladu s trenutačnim sporazumom kompenzacija za te mjere dobiva se izravno kao dio dodatne kvote koju Norveška odobrava za sir, goveđe meso, cvijeće i žive biljke ili neizravno kao dio vrijednosti ukupnog sporazuma, kao što je slučaj s janjećim mesom. Dijelom nove kvote za sir upravljat će se putem licenciranja.

Kontekst

Norveška je sedmi najvažniji partner EU-a za trgovinu robom. Ukupna trgovina Norveške s EU-om pokazuje suficit, no u trgovini osnovnim poljoprivrednim proizvodima bilanca je izrazito u korist EU-a, pri čemu je izvoz EU-a 2016. dosegnuo 2 495 milijuna EUR, a uvoz iz Norveške 307 milijuna EUR. Najvažniji su izvozni proizvodi EU-a vino i ocat, hrana za životinje, sojino ulje i ulje od repice, žive biljke i sir. Od poljoprivrednih proizvoda u EU se iz Norveške uglavnom uvozi soja, životinjska i biljna ulja i njihovi ostaci, krzno i nedenaturirani etilni alkohol.

Zaključci

Ovaj će sporazum ponuditi nove trgovinske mogućnosti za izvoznike iz EU-a i produbiti trgovinske veze između EU-a i Norveške. Sporazum mora postati korak u smjeru suradnje na dodatnoj liberalizaciji trgovine poljoprivrednim proizvodima između EU-a i Norveške, osobito trgovine prerađenim poljoprivrednim proizvodima, koja je otežana zbog visokih carina u Norveškoj, te korak u smjeru nastavka pregovora o oznakama zemljopisnog podrijetla. Izvjestitelj smatra da bi se napori u cilju ukidanja postojećih ad valorem carina na sir, goveđe i janjeće meso trebali nastaviti u skladu s obvezama koje su stranke preuzele na temelju članka 19. Sporazuma o EGP-u i ovog sporazuma.

Izvjestitelj preporučuje Odboru za međunarodnu trgovinu da Europskom parlamentu predloži davanje suglasnosti za sporazum.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode

Referentni dokumenti

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

7.12.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

David Borrelli

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.2.2018

 

 

 

Datum usvajanja

22.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Datum podnošenja

28.3.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti