AJÁNLÁS a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

28.3.2018 - (13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Tiziana Beghin

Eljárás : 2017/0259(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0126/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0126/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (13357/2017),

–  tekintettel a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás tervezetére (13471/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdése első albekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0434/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0126/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Norvég Királyság kormányainak és parlamentjeinek.

INDOKOLÁS

Az Európai Unió és Norvégia az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (EGT-megállapodás) aláírói közé tartoznak, mely megállapodás a mezőgazdasági és halászati termékek kivételével lehetővé teszi az áruk szabad mozgását. A mezőgazdaság tekintetében az EGT-megállapodás 19. cikke előírja, hogy a felek kétévente felülvizsgálják a kereskedelem feltételeit.

A legutóbbi egyeztetések 2015. február 3. és 2017. április 5. között zajlottak, és ezzel a javaslattal zárultak. A megállapodás az érzékenyebb árukra (hús, tejtermékek, zöldségfélék és dísznövények) vonatkozó további teljes mértékben liberalizált tarifacsoportokat és további behozatali vámkontingenseket tartalmaz.

Az előző, 2011. április 15-én aláírt megállapodás eredményeképpen az uniós mezőgazdasági termékek Norvégia piacára történő vámmentes kivitelének aránya 60%-ra növekedett a teljes kereskedelmi volumenen belül. Az új megállapodásról szóló tárgyalások célja tehát a liberalizáció mértékének további kiterjesztése, a jelenlegi vámkontingensek növelése, további mezőgazdasági terményekre vonatkozó új vámkontingensek létrehozása és bizonyos kereskedelmi akadályok lebontása volt.

A megállapodás tartalma

Vámmentes hozzáférés

Az új megállapodás értelmében mindkét fél egyetértett abban, hogy kölcsönösen vámmentes hozzáférést biztosítanak 36 új tarifacsoporthoz. Ezek magukba foglalják az élő lovakat, bizonyos állati termékeket és vágási melléktermékek és belsőségek típusait, növényeket, takarmánycélú zöldségféléket, rövid távra tartósított zöldségeket, gyümölcsöket, bogyókat és csonthéjas magvakat, algát, bizonyos cukrokat, gyümölcsleveket és erjesztett italokat.

Vámkontingensek

Norvégia megemeli a nulltarifás vámkontingenseket a marhahúsra (1600 t), a szárnyasokra (150 t), a tartósított hústermékekre (200 t), sajtra és túróra (1200 t), virágokra és növényekre (két tarifacsoport: 13 millió NOK és 3 millió NOK), salátára és cikóriára (100 t), kukoricára (5000 t), kolbászra (200 t) és 15 NOK/kg kvótányi sertésre (300 t) vonatkozóan.

Az Unió megemeli a létező nulltarifás vámkontingenseket a következő norvég termékekre vonatkozóan: szárnyasok (700 t), tartósított hús (300 t), savóból készült termékek (4400 t), virágok (500 000 EUR), burgonyachips (150 t), takarmány (200 t), albuminok (500 t), valamint összevonja a meglévő bárány- és kecskehús-kvótákat.

Kereskedelmi akadályok lebontása

2012 szeptemberében Norvégia a mezőgazdasági termékek hat tarifacsoportjára vonatkozóan (sajt, marha- és bárányhús) a specifikus helyett az ad valorem vámok alkalmazása mellett döntött, ami a vámok akár 429%-os emelkedéséhez vezetett. Emellett Norvégia átsorolt egy kerti típusú hortenziát, ami a behozatali vám emelkedését eredményezte 0%-ról 72%-ra. Jelen megállapodás szerint az ezen intézkedések miatti kompenzáció megvalósulhat közvetlen módon a sajtra, marhára, virágokra és élő növényekre Norvégia által garantált további kvóta, vagy közvetetten – mint például a bárány esetében – a teljes egyezség értékének részeként. Az új sajtkvóta egy részét engedélyezéssel irányítanák.

Háttér-információk

Norvégia az Unió hetedik legfontosabb árukereskedelmi partnere. Norvégia összesített kereskedelmi mérlege az Unióval többletet mutat, az alapvető mezőgazdasági termékek kereskedelmében azonban az Uniónak kedvez a mérleg, az uniós kivitel 2016-ban elérte a 2 495 millió eurót, míg a Norvégiából történő behozatal 307 millió eurót tett ki. Az EU által exportált fő termékek a borok, az ecet, az állati takarmányok, a szója- és repceolaj, az élő növények és a sajtok. A Norvégiából származó mezőgazdasági behozatal elsősorban szójababra, állati és növényi olajra és azok maradványaira, szőrmére és nem denaturált etil-alkoholra terjed ki.

Következtetések

Jelen megállapodás új kereskedelmi lehetőségeket jelent majd az uniós exportőröknek és mélyíti a kereskedelmi kapcsolatokat az EU és Norvégia között. Lépést tesz a mezőgazdasági kereskedelem további liberalizációja iránti elkötelezettség felé az EU és Norvégia viszonyában, különös tekintettel a feldolgozott termékek kereskedelmére, amelyet a magas norvég vámtarifák hátráltatnak, továbbá a földrajzi jelzésekről szóló tárgyalások újraindítása felé is. Az előadó úgy véli, hogy a feleknek az EGT-megállapodás 19. cikke és a jelen megállapodás értelmében tett kötelezettségvállalásaival összhangban folytatni kell a még létező, sajtra, marha- és bárányhúsra kivetett ad valorem vámok eltörléséért tett erőfeszítéseket.

Az előadó azt ajánlja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak, hogy javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az adja egyetértését a megállapodáshoz.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötése

Hivatkozások

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

7.12.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

14.12.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Korábbi előadók

David Borrelli

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.2.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Benyújtás dátuma

28.3.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. április 10.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat