Pranešimas - A8-0126/2018Pranešimas
A8-0126/2018

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo projekto

28.3.2018 - (13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE)) - ***

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėja: Tiziana Beghin

Procedūra : 2017/0259(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0126/2018
Pateikti tekstai :
A8-0126/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo projekto

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13357/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų projektą (13471/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0434/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0126/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Norvegijos Karalystės vyriausybėms ir parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

ES ir Norvegija yra Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), kuriame numatytas laisvas prekių, išskyrus žemės ūkio ir žuvininkystės produktus, judėjimas, pasirašiusios šalys. Atsižvelgiant į žemės ūkį, EEE susitarimo 19 straipsnyje nustatyta, kad susitariančios šalys kas dvejus metus ištiria prekybos sąlygas.

Pastarojo meto derybos vyko nuo 2015 m. vasario 3 d. iki 2017 m. balandžio 5 d. ir per jas buvo parengtas dabartinis pasiūlymas. Į susitarimą įtrauktos papildomos visiškai liberalizuotos tarifų eilutės ir papildomos tarifinės kvotos jautresniems produktams (mėsai, pieno produktams, daržovėms ir dekoratyviniams augalams).

Ankstesnis susitarimas pasirašytas 2011 m. balandžio 15 d. ir juo buvo padidintas be muito į Norvegijos rinką įvežamų ES žemės ūkio produktų srautas iki maždaug 60 proc. prekybos. Taigi derybomis dėl naujo susitarimo buvo siekiama toliau padidinti liberalizavimo mastą, padidinant dabartines tarifines kvotas, pradedant taikyti naujas tarifines kvotas papildomiems žemės ūkio produktams ir sprendžiant tam tikrų nepanaikintų kliūčių prekybai klausimą.

Susitarimo turinys

Bemuitė prieiga

Pagal naują susitarimą abi šalys susitarė abipusiškai netaikyti muitų 36 naujoms tarifų eilutėms. Jos apima gyvus arklius, tam tikrus gyvūninius produktus ir tam tikrų rūšių subproduktus, augalus, pašarams skirtas daržoves, konservuotas neilgam laikui daržoves, vaisius, uogas ir riešutus, dumblius, tam tikrų rūšių cukrų, vaisių sultis ir fermentuotus gėrimus.

Tarifinės kvotos

Norvegija padidina nulinę tarifinę kvotą jautienai (1600 t), paukštienai (150 t), konservuotiems mėsos produktams (200 t), sūriui ir varškei (1200 t), gėlėms ir augalams (dvi tarifų eilutės, atitinkamai 12 mln. ir 3 mln. NOK), salotoms ir trūkažolei (100 t), kukurūzams (5000 t), dešroms (200 t) ir 15 NOK/kg tarifinę kvotą kiaulienai (300 t).

ES padidina esamą nulinę tarifinę kvotą šiems Norvegijos produktams: paukštienai (700 t), konservuotai mėsai (300 t), išrūgų produktams (4400 t), gėlėms (500 000 EUR), bulvių traškučiams (150 t), pašarams (200 t) ir albuminams (500 t) ir sujungia esamą kvotą avienai ir ožkienai.

Kliūčių prekybai šalinimas

2012 m. rugsėjo mėn. Norvegija nusprendė pereiti nuo specifinių muitų prie muitų ad valorem, taikomų šešioms žemės ūkio produktų tarifų eilutėms (sūris, jautiena ir ėriena), dėl to muitai išaugo iki 429 proc. Norvegija taip pat priskyrė sodo ir daržo hortenzijas kitai klasei, dėl to importo muitas išaugo nuo 0 iki 72 proc. Pagal dabartinį susitarimą kompensacija už šias priemones gaunama tiesiogiai kaip papildomos kvotos, kurią Norvegija suteikia sūriui, jautienai, gėlėms ir gyviems augalams, dalis arba netiesiogiai kaip viso susitarimo vertės dalis (ėrienos atveju). Dalis naujos sūrio kvotos bus administruojama taikant licencijų sistemą.

Bendra informacija

Norvegija – 7-oji pagal svarbą ES prekybos prekėmis partnerė. Atsižvelgiant į bendrą Norvegijos prekybą su ES fiksuojamas perteklius, tačiau ES prekybos pagrindiniais žemės ūkio produktais balansas yra aiškiai teigiamas: 2016 m. ES eksporto vertė sudarė 2 495 mln. EUR, o importo iš Norvegijos – 307 mln. EUR. Pagrindiniai ES eksportuojami produktai yra vynas ir actas, pašarai, sojų ir rapsukų aliejus, gyvi augalai ir sūris. Žemės ūkio srityje iš Norvegijos daugiausiai importuojamos sojų pupelės, gyvūninis ir augalinis aliejai, taip pat jų liekanos, kailiai ir nedenatūruotas etilo alkoholis.

Išvados

Pagal dabartinį susitarimą ES eksportuotojams bus sudaryta naujų prekybos galimybių ir toliau plėtojami ES ir Norvegijos prekybos santykiai. Jis turėtų būti dar vienas žingsnis siekiant toliau liberalizuoti ES ir Norvegijos prekybą žemės ūkio produktais, visų pirma prekybą perdirbtais žemės ūkio produktais, kuriai trukdo aukšti muitų tarifai Norvegijoje, taip pat siekiant atnaujinti derybas dėl geografinių nuorodų. Pranešėja laikosi nuomonės, kad ir toliau turi būti dedamos pastangos siekiant panaikinti muitus ad valorem, vis dar taikomus sūriui, jautienai ir ėrienai, laikantis įsipareigojimų, kuriuos šalys prisiėmė pagal EEE susitarimo 19 straipsnį ir šį susitarimą.

Pranešėja rekomenduoja Tarptautinės prekybos komitetui siūlyti Europos Parlamentui pritarti šiam susitarimui.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymas

Nuorodos

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

7.12.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

David Borrelli

 

 

 

Svarstymas komitete

20.2.2018

 

 

 

Priėmimo data

22.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Pateikimo data

28.3.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 9 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika