AANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

28.3.2018 - (13357/2017 – C8‑0434/2017 – 2017/0259(NLE)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: Tiziana Beghin

Procedure : 2017/0259(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0126/2018
Ingediende teksten :
A8-0126/2018
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

(13357/2017 – C8‑0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Goedkeuring)

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (13357/2017),

–  gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (13471/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0434/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0126/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen.

TOELICHTING

De EU en Noorwegen zijn ondertekenende partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna "de EER-overeenkomst" genoemd) die voorziet in vrij verkeer van goederen, met uitzondering van landbouw- en visserijproducten. Wat landbouw betreft, is in artikel 19 van de EER-overeenkomst bepaald dat de partijen de voorwaarden waaronder de handel in landbouwproducten plaatsvindt, om de twee jaar aan een onderzoek moeten onderwerpen.

De meest recente onderhandelingen zijn gevoerd van 3 februari 2015 tot 5 april 2017 en hebben geresulteerd in het onderhavige voorstel. Voor meer gevoelige producten als vlees, zuivel, groenten en sierplanten is overeenstemming bereikt over aanvullende volledig geliberaliseerde tariefposten en aanvullende tariefcontingenten.

Op grond van de vorige overeenkomst, die op 15 april 2011 werd ondertekend, werd het aandeel landbouwproducten van de EU dat rechtenvrij op de Noorse markt mag worden gebracht, tot ongeveer 60 % van de handel verhoogd. De onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst zijn derhalve gericht op het verder vergroten van de mate van liberalisering, het verhogen van bestaande tariefcontingenten, het openen van nieuwe tariefcontingenten voor extra landbouwproducten en het wegwerken van bepaalde resterende handelsbarrières.

Inhoud van de overeenkomst

Rechtenvrije toegang

In het kader van de nieuwe overeenkomst zijn beide partijen overeengekomen om elkaar rechtenvrije toegang te verlenen tot 36 nieuwe tarieflijnen. Het gaat om levende paarden, bepaalde dierlijke producten en soorten van slachtafvallen, planten, groenten voor voederdoeleinden, voorlopig verduurzaamde groenten, fruit, bessen en noten, algen, bepaalde suikers, vruchtensappen en gegiste dranken.

Tariefcontingenten

Noorwegen verhoogt de tariefcontingenten met nulrecht voor rundvlees (1 600 t), pluimvee (150 t), verduurzaamde vleesproducten (200 t), kaas en wrongel (1 200 t), bloemen en planten (twee tariefposten van respectievelijk 12 miljoen NOK en 3 miljoen NOK), sla en cichorei (100 t), mais (5 000 t) en worst (200 t) en past binnen het contingent voor varkensvlees (300 t) een recht van 15 NOK/kg toe.

De EU verhoogt de bestaande tariefcontingenten met nulrecht voor de volgende Noorse producten: pluimvee (700 t), geconserveerd vlees (300 t), weiproducten (4 400 t), bloemen (500 000 EUR), dunne schijven aardappel (150 t), diervoeding (200 t) en albuminen (500 t), en voegt de bestaande quota voor schapen- en geitenvlees samen.

Wegwerken van handelsbarrières

In september 2012 besloot Noorwegen om voor zes tariefposten voor landbouwproducten (kaas, rundvlees en lamsvlees) over te stappen van specifieke rechten op ad-valoremrechten, hetgeen ertoe leidde dat de rechten tot 429 % stegen Ook ging Noorwegen over tot herindeling van tuinhortensia’s, hetgeen resulteerde in een stijging van de invoerrechten van 0 naar 72 %. In het kader van de huidige overeenkomst wordt de compensatie voor deze maatregelen verkregen hetzij rechtstreeks als onderdeel van het aanvullend contingent dat Noorwegen verleent voor kaas, rundvlees, bloemen en levende planten, hetzij indirect als onderdeel van de waarde van de totale overeenkomst, zoals in het geval van lamsvlees. Een deel van de nieuwe kaascontingenten zal worden beheerd door middel van vergunningen.

Achtergrond

Noorwegen is de op zes na belangrijkste partner van de EU voor de handel in goederen. De totale Noorse handel met de EU vertoont een overschot, maar voor de basislandbouwproducten is de handelsbalans duidelijk in het voordeel van de EU: in 2016 werd voor 2 495 miljoen EUR uitgevoerd naar Noorwegen en voor 307 miljoen EUR ingevoerd uit dat land. De EU exporteert vooral wijn en azijn, diervoeders, soja- en koolzaadolie, levende planten en kaas. De invoer van landbouwproducten uit Noorwegen bestaat vooral uit sojabonen, plantaardige en dierlijke oliën en residuen daarvan, pelterijen en niet-gedenatureerde ethylalcohol.

Conclusies

De huidige overeenkomst biedt nieuwe handelsmogelijkheden voor exporteurs van de EU en verdiept de handelsbetrekkingen tussen de EU en Noorwegen. Zij moet een nieuwe stap gaan vormen in de richting van verdere liberalisering van de handel in landbouwproducten tussen de EU en Noorwegen – met name de handel in verwerkte landbouwproducten, die belemmerd wordt door hoge Noorse douanetarieven – en van de hervatting van de onderhandelingen over geografische aanduidingen. De rapporteur is van mening dat de inspanningen om de nog steeds bestaande ad-valoremrechten voor kaas, rundvlees en lamsvlees af te schaffen, moeten worden voortgezet, in overeenstemming met de verbintenissen die de partijen op grond van artikel 19 van de EER-Overeenkomst en de onderhavige overeenkomst zijn aangegaan.

De rapporteur beveelt de Commissie internationale handel aan het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te hechten aan de overeenkomst.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

Document- en procedurenummers

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

7.12.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

14.12.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Vervangen rapporteurs

David Borrelli

 

 

 

Behandeling in de commissie

20.2.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

22.3.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Datum indiening

28.3.2018

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 4 april 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid