ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch

28.3.2018 - (13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Tiziana Beghin

Postup : 2017/0259(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0126/2018
Predkladané texty :
A8-0126/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Súhlas)

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13357/2017),

–  so zreteľom na návrh dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom týkajúcej sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch (13471/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0434/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0126/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Nórskeho kráľovstva.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

EÚ a Nórsko sú signatármi Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Dohoda o EHP), v ktorej sa stanovuje voľný pohyb tovaru s výnimkou poľnohospodárskych výrobkov a produktov rybolovu. Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, v článku 19 Dohody o EHP sa stanovuje, že zmluvné strany každé dva roky uskutočnia preskúmanie podmienok obchodovania.

Posledné rokovania prebiehali od 3. februára 2015 do 5. apríla 2017 a vyústili do tohto návrhu. Dohoda obsahuje dodatočné úplne liberalizované colné položky a dodatočné colné kvóty pre citlivejšie výrobky (mäso, mliečne výrobky, zeleninu a okrasné rastliny).

Predchádzajúca dohoda bola podpísaná 15. apríla 2011 a zvýšila podiel poľnohospodárskych výrobkov EÚ dovážaných na Nórsky trh bez cla na zhruba 60 %. Rokovania o novej dohode sa preto zamerali na ďalšie zvýšenie miery liberalizácie, rozšírenie súčasných colných kvót, otvorenie nových colných kvót pre ďalšie poľnohospodárske výrobky a riešenie určitých nevyriešených prekážok obchodu.

Obsah dohody

Oslobodenie od cla

Na základe novej dohody sa obe strany dohodli vzájomne oslobodiť od cla 36 nových colných položiek. Medzi ne patria živé kone, určité produkty živočíšneho pôvodu a typy vedľajších jatočných produktov, rastliny, zelenina na kŕmne účely, dočasne konzervovaná zelenina, ovocie, bobuľové ovocie a orechy, riasy, niektoré cukry, ovocné šťavy a kvasené nápoje.

Colné kvóty

Nórsko zvyšuje colné kvóty s nulovou sadzbou na hovädzie mäso (1 600 t), hydinu (150 t), konzervované mäsové výrobky (200 t), syr a tvaroh (1 200 t), kvety a rastliny (dve colné položky s 12 mil. NOK resp. 3 mil. NOK), hlávkový šalát a čakanku (100 ton), kukuricu (5 000 ton), salámy (200 ton) a colnú kvótu 15 NOK/kg na bravčové mäso (300 t).

EÚ zvyšuje existujúcu kvótu s nulovou sadzbou na tieto nórske výrobky: hydina (700 t), konzervované mäso (300 ton), výrobky zo srvátky (4 400 t), kvety (500 000 EUR), zemiakové lupienky (150 t), krmivo pre zvieratá (200 t) a albumíny (500 ton) a zlučuje existujúce kvóty pre ovčie a kozie mäso.

Riešenie prekážok obchodu

V septembri 2012 sa Nórsko rozhodlo prejsť z osobitných ciel na valorické clá v prípade šiestich colných položiek na poľnohospodárske výrobky (syr, hovädzie a jahňacie mäso), čo malo za následok zvýšenie cla až do výšky 429 %. Nórsko tiež zaradilo záhradný typ hortenzie do inej kategórie, čo malo za následok zvýšenie dovozného cla z 0 na 72 %. V rámci súčasnej dohody bola náhrada za tieto opatrenia dosiahnutá priamo ako súčasť dodatočných kvót, ktoré Nórsko priznáva v prípade syra, hovädzieho mäsa, kvetov a živých rastlín alebo nepriamo v rámci hodnoty celkovej dohody, ako je to v prípade jahniat. Časť nových kvót na syr sa bude riešiť prostredníctvom licencií.

Všeobecný kontext

Nórsko je pre EÚ 7. najdôležitejším partnerom v obchode s tovarom. Hoci celkový obchod Nórska s EÚ vykazuje prebytok, v obchode so základnými poľnohospodárskymi produktami je obchodná bilancia výrazne v prospech EÚ, pričom vývoz z EÚ dosiahol v roku 2016 úroveň 2 495 miliónov EUR a dovoz z Nórska 307 miliónov EUR. Hlavnými vyvážanými výrobkami z EÚ sú vína a ocot, krmivá, sójový olej a olej z repky olejnej, živé rastliny a syr. Z Nórska sa dováža predovšetkým sója, živočíšne a rastlinné oleje a ich rezíduá, kožušiny a nedenaturovaný etylalkohol.

Závery

Táto dohoda ponúkne nové obchodné príležitosti pre vývozcov z EÚ a prehĺbenie obchodných vzťahov medzi EÚ a Nórskom. Musí sa stať krokom smerom k liberalizácii obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi EÚ a Nórskom, najmä obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi produktmi, ktorému bránia vysoké colné sadzby v Nórsku a k obnoveniu rokovaní o zemepisných označeniach. Spravodajkyňa sa domnieva, že úsilie o zrušenie pretrvávajúcich valorických ciel na syr, hovädzie a jahňacie mäso by malo pokračovať v súlade so záväzkami zmluvných strán podľa článku 19 Dohody o EHP a touto dohodou.

Spravodajkyňa odporúča Výboru pre medzinárodný obchod, aby navrhol Európskemu parlamentu dohodu schváliť.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch

Referenčné čísla

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

7.12.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

14.12.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

David Borrelli

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.2.2018

 

 

 

Dátum prijatia

22.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Dátum predloženia

28.3.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 23. apríla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia