Postup : 2017/2145(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0128/2018

Předložené texty :

A8-0128/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.25

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0130

ZPRÁVA     
PDF 635kWORD 65k
28.3.2018
PE 613.512v02-00 A8-0128/2018

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

(2017/2145(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Marco Valli

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

(2017/2145(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0256/2017)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení(4) o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), zejména na články 55, 99 a 164 až 167 tohoto nařízení,

  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 07/2016 „Jak Evropská služba pro vnější činnost spravuje své budovy po celém světě“;

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0128/2018),

1.  uděluje absolutorium vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku za plnění rozpočtu Evropské služby pro vnější činnost na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské službě pro vnější činnost, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

(2017/2145(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0128/2018),

1.  konstatuje, že Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) i nadále plnila svůj správní rozpočet bez významných chyb a že celková míra chyb ve výdajích ve správním rozpočtu činí podle odhadu Účetního dvora 0,2 %;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že stejně jako v roce 2015 zjistil Účetní dvůr i v roce 2016 nedostatky v zadávacích řízeních vyhlášených delegacemi Unie na zakázky do 60 000 EUR;

3.  bere na vědomí, že ESVČ provedla řadu iniciativ zaměřených na snížení výskytu chyb v postupech zadávání veřejných zakázek prostřednictvím lepších školení, podpory a poradenství, které jsou poskytovány zaměstnancům delegací odpovědných za zadávání veřejných zakázek; žádá však ESVČ, aby i nadále v delegacích aktivně podporovala a sledovala uplatňování pravidel pro zadávání zakázek a postupů pro veřejné zakázky s cílem zlepšit celkovou míru dodržování pravidel a efektivnost jejich zadávacích řízení a řízení smluv; vybízí ESVČ, aby zvážila možnost zavedení souhrnných či regionálních postupů zadávání veřejných zakázek, jež by se vztahovaly na několik delegací EU a nahradily by zadávání jednotlivých veřejných zakázek nízké hodnoty; žádá ESVČ, aby posoudila, do jaké míry by takové opatření mohlo odstranit nedostatky v postupech zadávání veřejných zakázek, a aby informovala Výbor pro rozpočtovou kontrolu o výsledku této analýzy;

4.  konstatuje, že dřívější doporučení, která se týkala aktualizací informací o osobní situaci zaměstnanců a souvisela s podklady a řízením jejich rodinných přídavků, byla ve většině ohledů uskutečněna;

5.  konstatuje, že 15 z 20 závazků, které Účetní dvůr přezkoumal, bylo připraveno před koncem roku spolu se souvisejícími službami, zbožím a příslušnými platbami, jež měly být částečně nebo zcela poskytnuty v roce 2017; upozorňuje, že tato praxe přenosu prostředků je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu a měla by se i nadále používat jen výjimečně, a nikoli jako nástroj k co nejvyššímu čerpání prostředků na konci roku;

6.  bere na vědomí vysoký podíl neobvyklých chyb zjištěných při ověřování finančních transakcí ex ante a rovněž charakter chyb a nesrovnalostí, jako jsou např. chybějící podklady nebo nezpůsobilost výdajů; vítá rozsáhlý vnitřní systém předkládání zpráv ESVČ, který umožňuje předjímat výskyt možných chyb, a tudíž přispívá k nízké míře chybovosti zjištěné Účetním dvorem; vybízí ESVČ, aby přijala opatření ke snížení tohoto vysokého podílu neobvyklých chyb; zdůrazňuje však, že snížení podílu neobvyklých chyb zjištěných v postupu ověřování ex ante by nemělo být dosaženo na úkor zachování nízké míry chybovosti;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že se během let vyskytují stále tytéž nedostatky v souvislosti se standardy vnitřní kontroly týkajícími se „kontinuity činností“ a „řízení dokumentů“, což s sebou nese riziko, že budou chybět klíčové informace pro řízení, které delegace využívají při monitorování aktivit a projektů a při podávání zpráv o nich, nebo že tyto informace budou nespolehlivé; připomíná, že transparentní dokumentace by byla užitečná nejen pro zkvalitnění sledování a kontrol, ale že by sloužila i jako účinný nástroj prevence podvodů a korupce;

8.  připomíná, že pouze jedna delegace, jež spadá do působnosti Regionálního centra Evropa, ve svém prohlášení o věrohodnosti účtů vydala a obnovila výhradu týkající se řízení zakázek, vyzývá ESVČ, aby věnovala pozornost soudržnosti mezi účinným, anebo pouze formálním, uplatňováním norem vnitřní kontroly a věrohodným řízením unijních delegací;

9.  podporuje provedení analýzy nákladové efektivnosti kontrol ex post a jeho zlepšení, a to porovnáním nákladů kontrolních činností ex post a hodnoty zjištěných chyb; konstatuje, že jednotkové náklady zjišťování chyb (náklady v přepočtu na 1 EUR) činily v roce 2016 23 centů; bere na vědomí, že tyto jednotkové náklady souvisejí s nízkou mírou chybovosti, a že by tedy byly nižší, kdyby částka zatížená chybou byla vyšší;

10.  vítá nové pokyny pro cyklus inspekčních návštěv v roce 2016, včetně následujících kritérií pro upřednostňování inspekcí delegací: např. ustavení nových velvyslanců Evropské unie, delegace potýkající se s mimořádnými výzvami, doba uplynulá od předešlé inspekce a velikost delegací, přičemž větší delegace by měly být podrobeny inspekci každých pět let; vybízí ESVČ, aby své cykly inspekcí i nadále stanovovala podle uvedených rizikových kritérií a aby informovala orgán příslušný pro udělení absolutoria o svých zkušenostech a výsledcích, co se týče používání nových pokynů;

11.  konstatuje, že původní rozpočet na rok 2016 činil 633,6 milionu EUR, a že tedy došlo k 5,1% zvýšení v porovnání s předešlým rozpočtovým rokem, včetně částky 18,9 milionu EUR, která posloužila k vyrovnání poklesu hodnoty eura, finančních prostředků vyhrazených na otevření nové delegace v Íránu, na přesun somálské delegace z Nairobi do Mogadiša a na úpravu platů na konci roku; konstatuje, že byly schváleny dodatečné finanční prostředky ve výši 2,5 milionu EUR, jež byly určeny na provádění bezpečnostního balíčku v celé síti unijních delegací, zejména pak na nábor regionálních bezpečnostních pracovníků, bezpečnostní práce nebo specializovaná školení zaměstnanců ESVČ, a rozpočet ESVČ tak dosáhl konečné výše 636,1 milionu EUR;

12.  bere na vědomí, že 99,7 % konečného rozpočtu ESVČ pro rok 2016, který činil 636,1 milionu EUR, bylo ke konci kalendářního roku čerpáno ve formě závazků a 87,5 % ve formě plateb;

13.  bere na vědomí současné rozdělení rozpočtu, a to 222,7 milionu EUR pro sídlo ESVČ a 413,4 milionu EUR pro delegace;

14.  bere na vědomí, že rozpočet vyhrazený pro sídlo ESVČ byl využit takto: 65,1 % rozpočtu, tedy 144,2 milionu EUR, bylo vyhrazeno na výplatu mezd a dalších nároků statutárních a externích zaměstnanců, 13 % rozpočtu, tedy 30 milionů EUR, na správu budov a související náklady, a 14 %, tedy 30,8 milionu EUR, na IT systémy (včetně systémů pro utajované informace) a vybavení;

15.  bere na vědomí, že rozpočet delegací Unie v celkové výši 413,4 milionu EUR byl rozdělen následujícím způsobem: 109,1 milionu EUR (26,4 %) na platy a další nároky statutárních zaměstnanců, 64,3 milionu EUR (15,6 %) na externí zaměstnance a služby, 25,2 milionu EUR (6,1 %) na ostatní výdaje související s personálem, 169 milionů EUR (40,9 %) na budovy a související náklady a 45,7 milionu EUR (11,1 %) na ostatní správní výdaje; konstatuje, že na pokrytí správních výdajů zaměstnanců Komise pracujících v delegacích obdržela ESVČ od Komise příspěvek 185,6 milionu EUR (plus účelově vázané příjmy), které byly rozděleny takto: 50,4 milionu EUR pro kapitolu V Komise, 89,9 milionu EUR na rozpočtové položky na správní výdaje operačních programů a 45,4 milionu EUR na Evropský rozvojový fond (ERF); konstatuje, že v roce 2016 byla z ERF zaměstnancům Komise financovaným z ERF poprvé vyplacena standardní částka na osobu s ohledem na režijní náklady delegací;

16.  zdůrazňuje, že je důležité mít transparentní a účinný přehled o rozpočtu ESVČ; vyjadřuje politování nad tím, že kvůli roztříštěnosti jejích nástrojů je přístup k těmto informacím složitý; vyzývá místopředsedkyni Komise a vysokou představitelku EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby poskytla přístup k informacím souvisejícím s náklady jejích misí;

17.  zdůrazňuje, že čerpání správního rozpočtu ESVČ, zejména pro delegace, by mělo být účinnější, neboť některé delegace dostávají zvláštní příspěvky od Komise ze 33 různých rozpočtových položek týkajících se administrativních nákladů na personál Komise v delegacích; vyzývá Komisi, aby spolupracovala s Radou a Evropským parlamentem na zjednodušení rozpočtu s cílem zlepšit jeho správu a občanům Unie poskytnout transparentní přehled o nákladech;

18.  připomíná ESVČ, že existuje jen úzká hranice mezi ekonomickou diplomacií a lobbingem, a vyzývá ji proto ke stanovení pravidel pro lobbing, aby tyto dvě činnosti odlišila a zajistila transparentnost lobbingu v ústředí i delegacích;

19.  s potěšením konstatuje, že od roku 2016 jsou režijní náklady kanceláří všech delegací včetně delegací ERF (nájemné, bezpečnost aj.) financovány výhradně z rozpočtových položek ESVČ, což představuje významný pokrok v racionalizaci rozpočtu; vyzývá ESVČ, aby pokračovala v dalším zjednodušování rozpočtových zdrojů a jejich uspořádání;

20.  podporuje soustavné úsilí ESVČ během posledních dvou let o zefektivnění a racionalizaci celkové organizace a uspořádání řízení prostřednictvím hlubší integrace služeb a lepšího podávání zpráv a lepších komunikačních toků; domnívá se, že posílení kultury služeb ESVČ by se příznivě promítlo do její výkonnosti; podotýká, že díky snahám vyvíjeným během posledních dvou let o zredukování přecentralizované organizace představoval v roce 2016 personál na řídicích pozicích 6,4 % celkového počtu zaměstnanců, zatímco v roce 2014 to bylo 7,5 %;

21.  vítá priority, které stanovily místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a ESVČ v souladu s globální strategií EU pro řešení globálních problémů, počítaje v to pozornost věnovanou otázkám migrace, drog a obchodu s lidmi a uplatňování diplomacie v oblasti lidských práv, což umožní lepší řešení nových mezinárodních problémů a politických priorit pomocí koordinované reakce; kromě toho vyzdvihuje stále důležitější úlohu ESVČ v mezinárodní spolupráci v oblasti míru, bezpečnosti a lidského rozvoje, jak potvrzuje mimo jiné její úloha zprostředkovatele a zástupce v mezinárodních organizacích, jako je OSN, ve vyjednávání a udržování jaderné dohody s Íránem, zprostředkovatelská úloha v izraelsko-palestinském konfliktu nebo postup Bruselu, pokud jde o Sýrii;

22.  zdůrazňuje, že zeměpisná vyváženost, tedy poměr mezi zaměstnanci určité státní příslušnosti a velikostí příslušného členského státu, by měla být i nadále jednou z hlavních zásad pro řízení zdrojů, zejména s ohledem na členské státy, které přistoupily do Unie v nebo po roce 2004; připomíná také, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku oficiálně přislíbila Parlamentu, že bude řešit současné nadměrné zastoupení diplomatů členských států na postech vedoucích delegací;

23.  vyjadřuje politování nad tím, že ze 136 vedoucích delegací Unie jich pouze 21 pochází ze 13 členských států, které se k Unii připojily po roce 2004; vyzývá ESVČ, aby důkladně posoudila svou náborovou politiku, a umožnila tak lepší provádění politiky zeměpisné vyváženosti, o kterou ESVČ usiluje;

24.  vyjadřuje přetrvávající znepokojení nad nevyváženým personálním profilem ESVČ, co se týče státní příslušnosti; konstatuje, že na konci roku 2016 pocházelo 31,7 % zaměstnanců ESVČ z členských států (25,3 % na ústředí a 40,8 % v delegacích) ve srovnání s rokem 2015, kdy to bylo 32,9 %; žádá o vyváženější rozložení zaměstnanců v souladu s rozhodnutím Rady 2010/427/EU(6); vítá, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Parlamentu oficiálně přislíbila, že bude řešit současné nadměrné zastoupení diplomatů členských států na postech vedoucích delegací;

25.   konstatuje, že 19,6 % ze všech zaměstnanců ESVČ se statusem administrátor pochází z 13 členských států, které od roku 2004 přistoupily k EU, což se blíží podílu těchto států na populaci Unie (20,6 %); upozorňuje však na skutečnost, že zastávají pouze 13,28 % vedoucích pozic, a zdůrazňuje, že tato nevyváženost by mohla být při budoucím přijímání zaměstnanců lépe zohledněna, aniž by tím byla dotčena politika náboru zaměstnanců podle jejich kvalit a zásluh; se znepokojením konstatuje, že dotyčné členské státy jsou nedostatečně zastoupeny zejména na vyšší úrovni správy, a připomíná, že je vhodné v této věci učinit pokrok;

26.  žádá ESVČ, aby do 30. června 2018 vysvětlila zvyšující se počet vyslaných vnitrostátních odborníků, který v roce 2016 činil 445 (z toho 85 % bylo umístěno v Bruselu), přičemž v roce 2015 to bylo 434 a v roce 2014 jen 407;

27.  znovu se znepokojením poukazuje na nevyvážené zastoupení mužů a žen na vyšších úrovních správy ESVČ; bere na vědomí mírné zvýšení počtu žen v řídicích funkcích a zdůrazňuje, že stále existuje prostor pro zlepšení současného poměru (22,7 %, z toho 14 % na vyšších vedoucích pozicích, tj. šest pozic z celkových 44, a 25 % na středních vedoucích pozicích, tj. 53 pozic z celkových 215); vyzývá členské státy k aktivnějšímu pobízení žen, aby žádaly o vedoucí pozice v ESVČ;

28.  vítá v této souvislosti skutečnost, že byly vytvořeny pracovní skupiny pro oblasti kariérního rozvoje a rovných příležitostí pro ženy a muže, rámec pro vzdělávání a rozvoj (Learning and Development Framework, LEAD) a také síť „Ženy a ESVČ“ (Women and the EEAS, WEEAS), a považuje je za důležité milníky pro lepší fungování ESVČ. domnívá se, že tyto iniciativy určují atraktivnější služební postupy, zefektivňují náborové akce a zajišťují přijímání jedinců s přiměřenými dovednostmi, jakož i rovné příležitosti z hlediska pohlaví i etnického původu; vyzývá členské státy, aby se více snažily prosazovat kvalifikované uchazečky o vedoucí pozice s cílem snížit nerovnoměrné zastoupení žen a mužů; vítá záměr místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zajistit, aby míra fluktuace zaměstnanců nenarušila kontinuitu konkrétních poznatků a dovedností dostupných v ústředí ESVČ a delegacích;

29.  s politováním konstatuje, že mediační služba ESVČ v roce 2016 obdržela 75 oznámení o konfliktech, obtěžování nebo špatných pracovních podmínkách a že 23 z těchto případů nebylo do konce roku uzavřeno; konstatuje, že 26 z 65 případů nebylo uzavřeno do konce roku 2015, a relativní počet otevřených případů na konci roku tudíž v roce 2016 poklesl; vítá skutečnost, že ESVČ zavedla systém varování, který umožňuje systematické monitorování stížností, a s uspokojením bere na vědomí opatření přijatá k řešení tohoto jevu prostřednictvím vytváření podpůrných služeb, jako např. v souvislosti s mediátory, důvěrnými poradci, lékařskou a psychologickou podporou, zvyšováním povědomí a příslušnými disciplinárními opatřeními; vyzývá ESVČ, aby nadále zlepšovala svou strategii v této oblasti, aby se zabránilo jakékoli formě psychického či sexuálního obtěžování i konfliktům, a aby informovala orgán příslušný pro udělení absolutoria o dosaženém pokroku;

30.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejnění jejich informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

31.  podotýká, že ESVČ dosud dodržovala interinstitucionální dohodu o snížení počtu zaměstnanců o 5 % během období pěti let, přičemž v roce 2016 bylo zrušeno 17 pozic, celkem tedy již 68 pozic, a v roce 2017 tudíž musí být zrušeno ještě dalších 16, aby ESVČ do konce pětiletého období končícího v roce 2017 dosáhla celkového příspěvku v podobě 84 zrušených pozic; upozorňuje, že efektivita činnosti Unie přímo v místě působení by neměla být blokována nadměrnou pracovní zátěží pracovníků, zejména v malých delegacích nebo v delegacích, které mají na starosti více než jednu zemi;

32.   připomíná doporučení evropské veřejné ochránkyně práv, které se týkalo nabídky neplacených stáží v delegacích Unie ze strany ESVČ, a zdůrazňuje důležitost přiměřených příspěvků pro všechny stážisty ESVČ, aby bylo úsilí stážistů dostatečně odměněno a nebyla posilována diskriminace z ekonomických důvodů; vítá proto opatření, která ESVČ přijala s cílem restrukturalizovat svůj program stáží, a to i pokud jde o nabízení stipendií na stáže v delegacích Unie; je však znepokojen tím, že počet nabízených stipendií je výrazně nižší než počet stáží v delegacích nabídnutých v roce 2016; vyzývá ESVČ, aby nalezla jiné způsoby, jak nabídnout placené stáže za účelem zajištění rovných příležitostí, například ve spolupráci s univerzitami nebo jinými veřejnými institucemi;

33.  je znepokojen tím, že nedostatky v postupech zadávání veřejných zakázek v delegacích Unie (výzvy k podávání nabídek, návrhy a další) v letech 2015 a 2016 postihly 87 projektů s celkovou hodnotou 873 197 910 EUR; považuje za nezbytné, aby byli vedoucí delegací i nadále pravidelně školeni a bylo jim připomínáno před nástupem do funkce, během ad hoc seminářů nebo na výročních konferencích velvyslanců, že kromě svých politických povinností hrají i klíčovou roli v konsolidaci řetězce ESVČ pro zajišťování věrohodnosti a že nesou celkovou odpovědnost, a to jak za řízení správních výdajů a portfolia projektů, jež vyžadují odpovídající posouzení, tak za zhodnocení nejrůznějších prvků, které by mohly vést k vydání výhrady;

34.  zdůrazňuje, že „podstatné chyby v intervenční logice, v předpokladech či v posuzování rizik“ byly hlavní problémy hlášené v letech 2015 a 2016 vedoucími delegací a postihly 293 projektů s celkovou hodnotou 2 574 730 715 EUR; vyzývá Komisi a ESVČ, aby provedly hloubkovou analýzu vedoucí ke zlepšení řízení projektů, mimo jiné prostřednictvím řádného posouzení rizik, ke zlepšení priorit, týkajících se zeměpisných regionů, a ke zlepšení schopnosti delegací Unie vypořádat se s pracovní zátěží, a aby se i nadále zaměřovaly na oblasti podpory za účelem zvýšení dopadu pomoci;

35.  konstatuje, že roční rozpočet na 185 kancelářských budov a 144 obytných budov ESVČ činí přibližně 160 milionů EUR, které tvoří 20 % rozpočtu ESVČ; uznává snahu vyvíjenou ESVČ od posledního absolutoria o přijetí a nápravu různých složek strategie v oblasti budov; znovu ovšem zdůrazňuje, že je třeba prohloubit monitorování a úplné krytí nákladů a výběrové řízení; zdůrazňuje, že je důležité najít rovnováhu mezi bezpečnostními otázkami a politikou v oblasti ochrany životního prostředí a přístupu handicapovaných osob a nutností dosáhnout větších úspor souvisejících s budovami; zdůrazňuje význam vyjednávání o smlouvách tak, aby bylo dosaženo úspor a návaznosti na politiku v oblasti budov; navrhuje, aby ESVČ vypracovala komplexní analýzu všech delegací Unie, aby určila, ve kterých zemích by bylo pro delegace nákladově efektivnější kancelářské či obytné budovy kupovat, a nikoli si je pronajímat;

36.  vítá snahu zvýšit koordinovanou podporu delegací Unie, pokud jde o správu budov poskytovanou ústředím, mimo jiné včetně spuštění aktualizované verze nástroje IT pro správu budov (IMMOGEST) či navýšení specializovaných smluvních zaměstnanců v ústředí ESVČ; vyzývá ESVČ, aby nadále prováděla doporučení Účetního dvora z jeho zvláštní zprávy o tom, jak ESVČ spravuje své budovy po celém světě; žádá ESVČ, aby provedla přezkum nových opatření a aby o výsledcích informovala Parlament(7);

37.  je přesvědčen o významu soudržné sítě regionálních bezpečnostních pracovníků za účelem zajištění bezpečnosti zaměstnanců;

38.  domnívá se, že je třeba zajistit řádné ověřování nájemních podmínek nebo možností koupě kancelářských a obytných budov v případě všech nových složek v oblasti budov nebo transakcí schvalovaných v ústředí ESVČ; bere na vědomí, že od roku 2016 ESVČ zlepšilo systém kontroly nákupu nemovitostí prostřednictvím externích finančních hodnocení a technických auditů prováděných uznávanými odborníky, a vyzývá ESVČ, aby předložila výsledky těchto opatření; vyzývá ESVČ, aby i nadále monitorovala kancelářské prostory za účelem dosažení předpokládaných referenčních hodnot; vítá skutečnost, že průměrná velikost budov delegací se v roce 2016 mírně snížila, avšak s politováním konstatuje, že ESVČ překročila hranice kancelářského prostoru 35 m² na osobu, což způsobilo zvýšení nákladů o 7,4 milionu EUR; bere na vědomí, že delegace mají omezenou schopnost snižovat velikost budov, jestliže jsou například vázány stávajícími smlouvami o pronájmu;

39.  dále vyzývá ESVČ, aby s pomocí členských států stanovila ověřené postupy v oblasti řízení nemovitostí, jež by mohly nákladově efektivním způsobem posílit její politiku v oblasti budov; konstatuje, že v roce 2016 ESVČ uzavřela smlouvu s poskytovatelem služeb, aby systematicky sledoval informace o trhu a spočítal návratnost investic na základě existujících možností nájmu; 

40.  vítá vytvoření pracovní skupiny s členskými státy věnované klíčové politické otázce společného umístění diplomatických prostorů a případné rozšíření této skupiny; podotýká, že v roce 2016 bylo schváleno 11 nových společných umístění a celkový počet tedy činí 91 takových umístění;

41.  s potěšením poukazuje na připravovaná interinstitucionální ujednání s GŘ pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO) a s Evropskou investiční bankou (EIB) o sdílení budov a snížení nákladů; vyzývá ESVČ, aby v rámci monitorování nákladů rozšířila obdobná memoranda o porozumění na další subjekty Unie.;

42.  zdůrazňuje, že je zapotřebí odkrývat dezinformace, zejména ve východním sousedství, v zemích západního Balkánu a na Jihu, a v tomto ohledu poukazuje na činnost pracovní skupiny East Stratcom;

43.  vítá zřízení platformy pro podporu misí, která má poskytovat centralizovanou administrativní podporu misím SBOP; upozorňuje na to, že je třeba řešit financování platformy vytvořením jasného a transparentníhp rámce pro přidělování a používání jejích finančních prostředků, tak aby se dosáhlo maximální účinnosti již dříve vynaložených prostředků, aby byl zajištěn silný a jasně patrný účinek tam, kde jsou použity;

44.  vyzývá Radu a ESVČ, aby plnily svou zákonnou povinnost a zasílaly Parlamentu bezodkladně a bez žádostí o zaslání veškeré příslušné dokumenty týkající se jednání o mezinárodních dohodách, včetně směrnic pro jednání, dohodnutých textů a zápisů z každého kola jednání v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU, podle něhož „Evropský parlament je okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu“; připomíná Radě a ESVČ, že Evropský soudní dvůr již v minulosti anuloval z důvodu porušení čl. 218 odst. 10 rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření některých dohod, a zdůrazňuje, že i v budoucnu může Parlament zamítnout vydání souhlasu s novými dohodami, například s komplexní a posílenou dohodou o partnerství s Arménií, dokud Rada a ESVČ nesplní svou zákonnou povinnost;

45.  konstatuje, že ESVČ stále neprovedla doporučení uvedené ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 14/2017, které vyzývá k přípravě podrobného akčního plánu na zefektivnění podpory Palestině ze strany Unie; vyzývá ESVČ, aby ve spolupráci s Komisí provedla toto doporučení v plném rozsahu;

46.  konstatuje, že v rámci stávajícího postupu udělování absolutoria ESVČ předkládá výroční zprávy o činnosti Účetnímu dvoru v červnu, Účetní dvůr poté předkládá svou zprávu Parlamentu v říjnu a hlasování o udělení absolutoria probíhá na plenárním zasedání Parlamentu v květnu; konstatuje, že pokud není rozhodnutí o udělení absolutoria odloženo, tak od roční účetní závěrky do ukončení postupu udělení absolutoria uplyne nejméně 17 měsíců; poukazuje na to, že audity v soukromém sektoru se řídí mnohem kratšími termíny; zdůrazňuje, že postup udělování absolutoria je třeba zjednodušit a zrychlit; žádá, aby se ESVČ a Účetní dvůr řídily osvědčenými postupy v soukromém sektoru, a navrhuje v této věci, aby byl termín pro odevzdání výročních zpráv o činnosti stanoven na 31. března roku následujícího po účetním období a termín pro odevzdání zpráv Účetního dvora na 1. července; navrhuje také přezkoumat harmonogram pro postup udělování absolutoria podle čl. 5 přílohy IV jednacího řádu Parlamentu tak, aby se hlasování o udělení absolutoria na plenárním zasedání konalo v listopadu, čímž by se postup udělování absolutoria uzavřel do jednoho roku následujícího po daném účetním roce.

31.1.2018

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

(2017/2145(DEC))

Zpravodaj: Cristian Dan Preda

NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá skutečnost, že Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) plnila svůj správní rozpočet na rok 2016 bez významných chyb; bere na vědomí, že podle následných kontrol došlo ke zvýšení míry chyb oproti roku 2015; rozhodně zdůrazňuje, že je třeba intenzivněji usilovat o snížení značné míry neobvyklých chyb, které byly odhaleny při následném ověřování finančních transakcí;

2.  konstatuje, že na konci roku 2016 pocházelo 31,7 % zaměstnanců ESVČ z členských států (25,3 % na ústředí a 40,8 % v delegacích); žádá o vyváženější rozložení zaměstnanců v souladu s rozhodnutím Rady 2010/427/EU(8); vítá, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Parlamentu oficiálně přislíbila, že bude řešit současné nadměrné zastoupení diplomatů členských států na postech vedoucích delegací;

3.  s uspokojením konstatuje, že 19,6 % zaměstnanců ESVČ ve skupině AD pochází z 13 členských států, které od roku 2004 přistoupily k Unii, což se blíží jejich podílu na populaci Unie (20,6 %); upozorňuje však na skutečnost, že zastávají pouze 13,28 % vedoucích pozic, a zdůrazňuje, že tento poměr by měl být zvýšen, aby struktury ESVČ odrážely podíl těchto členských států na populaci Unie, aniž by se to dotklo politiky náboru zaměstnanců podle jejich kvalit a zásluh;

4.  znovu se znepokojením poukazuje na nevyvážené zastoupení mužů a žen v řídících funkcích ESVČ; všímá si, že počet žen v řídících funkcích se mírně zvýšil, a zdůrazňuje, že je třeba dále usilovat o jejich větší zastoupení (nyní 23,99 %); v této souvislosti vítá, že generální tajemnice ESVČ vytvořila pracovní skupinu pro genderové otázky;

5.  konstatuje, že v roce 2016 pokračovalo povinné snižování počtu statutárních pracovníků ESVČ o 1 %; zdůrazňuje však, že je třeba na ambiciózní cíle vnějších politik Unie stanovených v globální strategii vyčlenit přiměřené zdroje, a to jak v centrále, tak v delegacích EU; upozorňuje, že efektivita činnosti Unie přímo v místě působení by neměla být blokována nadměrnou pracovní zátěží pracovníků, zejména v malých delegacích nebo v delegacích, které mají na starosti více než jednu zemi;

6.  vítá zřízení platformy pro podporu misí, která má poskytovat centralizovanou administrativní podporu misím SBOP; upozorňuje na to, že je třeba řešit financování platformy vytvořením jasného a transparentního rámce pro přidělování a používání jejích finančních prostředků, tak aby se dosáhlo maximální účinnosti již dříve vynaložených prostředků, aby byl zajištěn silný a jasně patrný účinek tam, kde jsou použity;

7.  vítá úvěrový nástroj ve výši 200 milionů EUR na zlepšení řízení politiky v oblasti nemovitostí a vyzývá ke zvýšení objemu prostředků tohoto nástroje;

8.  konstatuje, že Účetní dvůr zjistil v roce 2015 i 2016 nedostatky v zadávacích řízeních vyhlášených delegacemi Unie na zakázky do 60 000 EUR; vítá, že od roku 2018 mají být zaváděny navržené změny ve školeních a vzorových smlouvách, a s nadějí očekává, že v tomto ohledu dojde ke zlepšení;

9.  vyzývá Radu a ESVČ, aby plnily svou zákonnou povinnost a zasílaly Evropskému parlamentu bezodkladně a bez žádostí o zaslání veškeré příslušné dokumenty týkající se jednání o mezinárodních dohodách, včetně směrnic pro jednání, dohodnutých textů a zápisů z každého kola jednání v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU, podle něhož „Evropský parlament je okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu“; připomíná Radě a ESVČ, že Evropský soudní dvůr již v minulosti anuloval z důvodu porušení čl. 218 odst. 10 rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření některých dohod, a zdůrazňuje, že i v budoucnu může Parlament zamítnout vydání souhlasu s novými dohodami, například s komplexní a posílenou dohodou o partnerství s Arménií, dokud Rada a ESVČ nesplní svou zákonnou povinnost;

10.  s potěšením konstatuje, že na základě zjištění Evropského účetního dvora v letech 2015–2016, že v postupech přijímání místních pracovníků do delegací a v postupech zadávání veřejných zakázek organizovaných delegacemi se objevily určité slabiny, byly podniknuty kroky ke zlepšení postupů ESVČ od roku 2018; konstatuje však, že tato zlepšení musí být zásadní a musí vykazovat jasný a měřitelný pokrok, pokud jde o odpovědnost a transparentnost ESVČ;

11.  konstatuje, že ESVČ stále neprovedla doporučení uvedené ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 14/2017, které vyzývá k přípravě podrobného akčního plánu na zefektivnění podpory Palestině ze strany Unie; vyzývá ESVČ, aby ve spolupráci s Komisí provedla toto doporučení v plném rozsahu;

12.  vítá rozhodnutí Unie, že v souladu s doporučením evropského veřejného ochránce práv bude ve svých zahraničních delegacích nabízet placené stáže, aby v souladu se zásadou nediskriminace zpřístupnila praktikantská místa i mladým lidem s omezenými finančními prostředky.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

23.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

6

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

6

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Sofia Sakorafa

NI

Janusz Korwin-Mikke

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Julia Pitera

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

  Úř. věst. L 48, 24.2.2016.

(2)

  Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).

(7)

  Účetní dvůr: zvláštní zpráva č. 07/2016: Jak Evropská služba pro vnější činnost spravuje své budovy po celém světě

(8)

  Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí