Procedure : 2017/2145(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0128/2018

Indgivne tekster :

A8-0128/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.25

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0130

BETÆNKNING     
PDF 478kWORD 63k
28.3.2018
PE 613.512v02-00 A8-0128/2018

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

(2017/2145(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Marco Valli

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

(2017/2145(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365 – C8/2017),0256/2017)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2016, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99 og 164-167,

  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 07/2016 med titlen "EU-Udenrigstjenestens forvaltning af sine bygninger verden over";

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0128/2018),

1.  meddeler Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik decharge for gennemførelsen af budgettet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

(C6-0380/2017 - 2007/2145(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0128/2018),

1.  bemærker, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) er fortsat med at gennemføre sit administrationsbudget uden væsentlige fejl, og at Revisionsretten har anslået den samlede fejlfrekvens i udgifterne i relation til administrationsbudgettet til 0,2 %;

2.  beklager, at Den Europæiske Revisionsret ligesom i 2015 igen konstaterede svagheder i udbudsprocedurer organiseret af EU-delegationer for kontrakter til en værdi af mindre end 60 000 EUR;

3.  anerkender, at EU-Udenrigstjenesten gennemførte en række initiativer, der sigter mod at mindske fejl i procedurerne for offentlige indkøb gennem bedre uddannelse, støtte og rådgivning til delegationernes personale med ansvar for indkøb; anmoder imidlertid EU-Udenrigstjenesten om at fortsætte sine bestræbelser på aktivt at støtte og overvåge gennemførelsen af udbudsregler og -procedurer i delegationerne med henblik på at forbedre den samlede overholdelse og effektivitet af deres udbudsprocedurer og kontraktforvaltning; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at overveje muligheden for at indføre globale eller regionale udbudsprocedurer, der dækker flere EU-delegationer, til at erstatte de individuelle kontrakter med lav værdi; anmoder EU-Udenrigstjenesten om at vurdere, i hvilket omfang en sådan ordning kunne reducere svagheder i udbudsprocedurerne, og at underrette Parlamentets Budgetkontroludvalg om resultatet af denne analyse;

4.  bemærker, at tidligere anbefalinger vedrørende ajourføring af de ansattes personlige forhold og tilhørende dokumentation samt forvaltningen af deres familietillæg er blevet gennemført i de fleste henseender;

5.  bemærker, at 15 ud af de 20 forpligtelser, som Revisionsretten gennemgik, blev forberedt inden årets udgang, mens de dermed forbundne tjenesteydelser, varer og tilsvarende betalinger helt eller delvist skulle ydes i 2017; minder om, at denne praksis med fremførsler strider imod princippet om budgettets etårighed og bør forblive en undtagelse snarere end et middel til at maksimere forbruget af bevillinger ved årets udgang;

6.  bemærker den betydelige forekomst af uregelmæssigheder, som er konstateret under den forudgående kontrol af finansielle transaktioner, og noterer sig samtidig arten af fejl og uregelmæssigheder, såsom manglende dokumentation eller ikke-støtteberettigede udgifter; glæder sig over EU-Udenrigstjenestens omfattende interne rapporteringssystem, som gør det muligt at foregribe potentielle fejl og dermed bidrager til den lave fejlprocent, som Revisionsretten har fundet; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at træffe foranstaltninger for at nedbringe det høje antal uregelmæssigheder; understreger imidlertid, at en reduktion af uregelmæssigheder, der afsløres i den forudgående kontrol, ikke bør opnås på bekostning af opretholdelse af en lav fejlprocent;

7.  beklager, at der i årenes løb er tale om de samme svagheder i forbindelse med de interne kontrolstandarder "driftskontinuitet" og "dokumenthåndtering", som medfører en risiko for at hindre tilgængeligheden og pålideligheden af vigtige forvaltningsoplysninger, der benyttes til at overvåge og rapportere om delegationernes aktiviteter og projekter; minder om, at gennemsigtighed med hensyn til dokumentation ville være nyttig, ikke alene for at forbedre kvaliteten af overvågningen og kontrollen, men også som et effektivt instrument til at forebygge svig og korruption;

8.  bemærker, at kun én delegation, som falder inden for rammerne af Regional Centre Europe, har udstedt og fornyet et forbehold i sin revisionserklæring vedrørende forvaltning af udbudsprocedurer; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at lægge vægt på og overveje sammenhængen mellem den effektive eller blot formelle gennemførelse af de interne kontrolstandarder og forvaltningssikkerheden med hensyn til Unionens delegationer;

9.  udtrykker sin støtte til at analysere og forbedre omkostningseffektiviteten ved efterfølgende kontrol ved at sammenligne omkostningerne i forbindelse med efterfølgende kontrolaktiviteter med værdien af konstaterede fejl; beklager, at enhedsomkostningen ved at afsløre fejl (omkostning pr. euro) beløb sig til 23 cent i 2016; erkender, at denne enhedspris gælder for lav fejlprocent og dermed ville være lavere, hvis det fejlbehæftede beløb var højere;

10.  glæder sig over indførelsen af nye retningslinjer for inspektionscyklussen i 2016, herunder følgende kriterier for prioritering af delegationernes inspektioner, såsom førstegangs-EU-ambassadører, delegationer, der står over for særlige udfordringer, den tid, der er gået siden seneste inspektion, samt delegationens størrelse, hvor større delegationer skal inspiceres hvert femte år; tilskynder EU-Udenrigstjenesten til at fortsætte med at definere sine inspektionscyklusser på et sådant risikobaseret grundlag og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at underrette dechargemyndigheden om sine erfaringer og resultater ved anvendelse af de nye retningslinjer;

11.  bemærker, at det oprindelige budget for 2016 var på 633,6 mio. EUR, dvs. en stigning på 5,1 % i forhold til det foregående regnskabsår, herunder 18,9 mio. EUR til at udligne tabet i forbindelse med euroens faldende værdi og bevillinger til at åbne en delegation i Iran, overførslen af Somaliadelegationen fra Nairobi til Mogadishu og lønreguleringen ved årets udgang; bemærker, at 2,5 mio. EUR i supplerende bevillinger blev godkendt med sigte på gennemførelse af sikkerhedspakken i hele Unionens delegationsnetværk, især med henblik på ansættelse af regionale sikkerhedsansvarlige, sikkerhedsarbejder eller målrettet uddannelse af EU-Udenrigstjenestens personale, og at EU-Udenrigstjenestens budget endte med at udgøre 636,1 mio. EUR;

12.  bemærker, at EU-Udenrigstjenestens endelige budget for 2016 beløb sig til 636,1 mio. EUR, og at 99,7 % af forpligtelserne og 87,5 % af betalingerne var gennemført ved årets udgang;

13.  noterer sig den nuværende fordeling af midlerne, nemlig 222,7 mio. EUR til EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter og 413,4 mio. EUR til delegationerne;

14.  bemærker, at 65,1 % eller 144,2 mio. EUR af budgettet til EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter blev afsat til udbetaling af lønninger og andre ydelser til vedtægtsomfattet og eksternt personale, 13 % eller 30 mio. EUR til forvaltning af bygninger og dermed forbundne udgifter og 14 % eller 30,8 mio. EUR til store IT-systemer (herunder fortrolige informationssystemer) og udstyr;

15.  bemærker, at EU-delegationernes budget på 413,4 mio. EUR blev fordelt med 109,1 mio. EUR (26,4 %) til aflønning af og ydelser til vedtægtsomfattet personale, 64,3 mio. EUR (15,6 %) til eksternt personale og eksterne ydelser, 25,2 mio. EUR (6,1 %) til andre udgifter forbundet med personalet, 169 mio. EUR (40,9 %) til bygninger og dertil knyttede omkostninger samt 45,7 mio. EUR (11,1 %) til andre administrative udgifter; bemærker, at EU-Udenrigstjenesten med henblik på at dække de administrative udgifter til de af Kommissionens ansatte, der arbejder i EU-delegationerne, har modtaget et bidrag på 185,6 mio. EUR (eksklusive formålsbestemte indtægter) fra Kommissionen, som er fordelt med 50,4 mio. EUR til Kommissionens udgiftsområde V, med 89,9 mio. EUR til de administrative budgetposter i forbindelse med operationelle programmer og med 45,4 mio. EUR til Den Europæiske Udviklingsfond (EUF); bemærker, at EUF i 2016 for første gang betalte et fast beløb pr. person for så vidt angår delegationernes generalomkostninger for den andel af Kommissionens personale, som finansieres over EUF;

16.  understreger betydningen af at have et gennemsigtigt og effektivt overblik over EU-Udenrigstjenestens budget; beklager, at opsplitningen af EU-Udenrigstjenestens instrumenter gør det vanskeligt at få adgang til oplysninger; anmoder næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om at sikre adgang til alle de oplysninger, som vedrører udgifterne i forbindelse med hendes missioner;

17.  understreger, at effektiviteten i forbindelse med gennemførelsen af EU-Udenrigstjenestens administrationsbudget for delegationerne bør forbedres, eftersom visse delegationer har modtaget særskilte bidrag fra Kommissionen fra 33 forskellige budgetposter vedrørende administrative udgifter til Kommissionens personale i delegationerne; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med Rådet og Parlamentet med henblik på at forenkle budgettet for at forbedre budgetforvaltningen og give Unionens borgere et overblik over omkostningerne;

18.  minder EU-Udenrigstjenesten om, at der er en hårfin grænse mellem økonomisk diplomati og lobbyvirksomhed; opfordrer derfor EU-Udenrigstjenesten til at fastlægge regler om lobbyvirksomhed for at skelne imellem de to fænomener og til at sikre åbenheden om lobbyvirksomhed, både i hovedkvarteret og i delegationerne;

19.  bemærker med tilfredshed, at de fælles generalomkostninger for alle delegationskontorer (leje, sikkerhed og andre generalomkostninger) fra og med 2016 udelukkende blev finansieret over budgetposterne for EU-Udenrigstjenesten, hvilket er et væsentligt fremskridt i budgetrationaliseringen; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at arbejde videre hen imod en sådan forenkling af budgetkilderne og -ordningerne;

20.  støtter EU-Udenrigstjenestens seneste to års fortsatte bestræbelser på at strømline og rationalisere den overordnede tilrettelæggelse og forvaltning ved at udvide integreringen af tjenesteydelser og forbedre rapporteringen og kommunikationen; mener, at en styrkelse af EU-Udenrigstjenestens servicekultur ville have en gavnlig indvirkning på EU-Udenrigstjenestens resultater; bemærker, at de ledende ansatte i 2016 – som følge af de seneste to års indsats for at mindske en toptung organisation – udgør 6,4 % af det samlede personale i stedet for 7,5 % i 2014;

21.  glæder sig over de prioriteter, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og EU-Udenrigstjenesten har fastsat i overensstemmelse med Unionens globale strategi til at imødegå globale udfordringer, herunder den opmærksomhed, der rettes mod migration, narkotika og menneskehandel og mod gennemførelsen af menneskerettighedsdiplomati med henblik på at sikre, at nye internationale udfordringer og politiske prioriteringer håndteres bedre og med koordinerede reaktioner; fremhæver desuden den stadig vigtigere rolle, som EU-Udenrigstjenesten spiller i internationalt samarbejde om fred, sikkerhed og menneskelig udvikling, som det fremgår af bl.a. dets rolle som mægler og repræsentant i internationale organisationer såsom FN, forhandling og bevarelse af atomaftalen med Iran og dens rolle som mægler i konflikten mellem Israel og Palæstina og Bruxellesprocessen for Syrien;

22.  understreger, at en geografisk balance, dvs. et rimelig forhold mellem medarbejdere af en bestemt nationalitet og de pågældende medlemsstaters størrelse, fortsat skal være et af de ledende principper i forvaltningen af menneskelige ressourcer, især hvad angår de medlemsstater, der er tiltrådt Unionen i 2004 eller senere; glæder sig også over det tilsagn, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har afgivet til Parlamentet med henblik på at gøre noget ved den nuværende overrepræsentation af nationale diplomater i stillinger som delegationschefer;

23.  beklager, at kun 21 af de 136 EU-delegationschefer kommer fra de 13 medlemsstater, der er tiltrådt EU efter 2004; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at foretage en tilbundsgående undersøgelse af sin ansættelsespolitik med henblik på at give mulighed for en bedre gennemførelse af EU-Udenrigstjenestens politik med henblik på geografisk balance;

24.  er stadig bekymret over de fortsatte skævheder i EU-Udenrigstjenestens personaleprofil med hensyn til nationalitet; bemærker, at 31,7 % af EU-Udenrigstjenestens personale ved udgangen af 2016 kom fra medlemsstaterne i forhold til 32,9 % i 2015 (25,3 % i hovedkvarteret og 40,8 % i delegationerne); opfordrer til en mere afbalanceret personalefordeling i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/427/EU(6); glæder sig over det tilsagn, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har afgivet til Europa-Parlamentet om at gøre noget ved den nuværende overrepræsentation af nationale diplomater i stillingen som delegationschef;

25.   bemærker, at de 13 medlemsstater, som har tiltrådt Unionen siden 2004, tegner sig for 19,6 % af EU-Udenrigstjenestens samlede personale med status som administratorer og dermed nærmer sig den andel, de udgør af Unionens befolkning (20,6 %); understreger imidlertid, at de kun tegner sig for 13,28 % af de ansatte i ledende stillinger, og understreger, at denne ubalance respekterer en meritbaseret ansættelsespolitik, men at der kan tages bedre højde for den i fremtidige ansættelsesprocedurer; bemærker med bekymring, at de pågældende medlemsstater er særligt underrepræsenterede på administrationens højeste niveauer; bemærker, at et fremskridt på dette område anbefales;

26.  anmoder EU-Udenrigstjenesten om inden 30. juni 2018 at redegøre nærmere for det stigende antal udstationerede nationale eksperter, som i 2016 nåede op på 445 (hvoraf 85 % er stationeret i Bruxelles) i forhold til 434 i 2015 og 407 i 2014;

27.  gentager sin bekymring over den kønsmæssige ubalance i EU-Udenrigstjenestens personale på højere administrationsniveau; noterer sig den lille stigning i andelen af kvinder i ledende stillinger og understreger, at der stadig er plads til forbedringer med henblik på at øge den nuværende andel (22,7 %, heraf 14 % i den øverste ledelse, dvs. 6 stillinger ud af i alt 44, og 25 % i mellemlederstillinger, dvs. 53 stillinger ud af 215); opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde kvindelige kandidater mere aktivt til at søge stillinger i EU-Udenrigstjenesten på ledelsesniveau;

28.  bifalder i denne sammenhæng oprettelsen af taskforcer om "Karriereudvikling, ligestilling og lige muligheder", "strategisk ramme for personaleudvikling" samt oprettelsen af nettet "Kvinder og EU-Udenrigstjenesten" som vigtige milepæle for at forbedre EU-Udenrigstjenestens funktion; mener, at disse initiativer fastsætter mere attraktive karrierer, strømliner rekruttering og sikrer udpegelse af kompetente personer, tilstrækkelige kompetencer samt ligestilling og lige muligheder uanset køn og etnisk baggrund; opfordrer medlemsstaterne til at gøre mere for at fremme kvalificerede kvindelige kandidater til ledende stillinger for at mindske skæv kønsfordeling; hilser det velkomment, at næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik agter at sikre, at hyppigheden af personalerotation ikke undergraver kontinuiteten i den specifikke viden og de specifikke kompetencer både i EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter og i delegationerne;

29.  beklager, at EU-Udenrigstjenestens mæglingstjeneste i 2016 modtog 75 sager vedrørende uoverensstemmelser, chikane eller dårligt arbejdsmiljø, og at 23 sager fortsat var åbne ved årets udgang; bemærker, at 36 ud af 65 sager var åbne ved udgangen af 2015, og at det relative antal uafsluttede sager ved årets udgang faldt i 2016; glæder sig over det varslingssystem, der er indført af EU-Udenrigstjenesten, som giver mulighed for en systematisk opfølgning af klager, og noterer sig med tilfredshed de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere dette problem ved at udvikle støttetjenester som f.eks. en mægler, fortrolige rådgivere, medicinsk og psykologisk støtte, bevidstgørelse og passende disciplinære foranstaltninger; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at forbedre sin politik i denne henseende for at forhindre enhver form for psykisk og seksuel chikane samt sager vedrørende uoverensstemmelse og til at underrette dechargemyndigheden om udviklingen;

30.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

31.  bemærker, at EU-Udenrigstjenesten hidtil har overholdt den interinstitutionelle aftale om at skære personalet ned med 5 % over en periode på fem år, idet den har nedlagt sytten stillinger i 2016, således at den hidtidige nedskæring udgør 68, hvortil skal lægges yderligere 16 stillinger, der skal identificeres for 2017, med henblik at nå frem til et samlet bidrag på 84 stillinger i EU-Udenrigstjenesten over en periode på fem år, som udløber i 2017; henleder opmærksomheden på, at effektiviteten af EU's indsats på stedet ikke bør hæmmes af en overvældende arbejdsbyrde for personalet, især i små delegationer, eller hvor en delegation er ansvarlig for mere end ét land;

32.   minder om Ombudsmandens henstilling vedrørende EU-Udenrigstjenestens praksis med at tilbyde ulønnede praktikophold i Unionens delegationer og understreger betydningen af, at der udbetales en passende godtgørelse til alle EU-Udenrigstjenestens praktikanter for at sikre tilstrækkelig godtgørelse for praktikanters indsats og for ikke at styrke forskelsbehandling af økonomiske årsager; glæder sig derfor over de foranstaltninger, som EU-Udenrigstjenesten har truffet med henblik på at omstrukturere sit praktikprogram, herunder ved at tilbyde stipendier til praktikophold i Unionens delegationer; er imidlertid bekymret over, at antallet af stipendier er betydeligt lavere end antallet af praktikophold i delegationerne i 2016; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at finde andre måder at tilbyde betalte praktikophold med henblik på at sikre lige muligheder, f.eks. i samarbejde med universiteter eller andre offentlige institutioner;

33.  er bekymret over, at mangler i procedurerne for offentlige indkøb i EU-delegationerne (udbud, forslag og andre) berørte 87 projekter i 2015 og 2016 med en samlet værdi på 873 197 910 EUR; finder det afgørende, at delegationscheferne ud over deres politiske opgaver fortsat regelmæssigt og inden deres udsendelse på ad hoc-seminarer eller på den årlige konference med EU-ambassadørerne undervises i og mindes om deres centrale rolle i konsolideringen af EU-Udenrigstjenestens sikkerhedskæde og deres overordnede ansvar for såvel forvaltningen af administrative udgifter og projektporteføljer, navnlig hvad angår vægtningen af de forskellige komponenter, der med stor sandsynlighed vil kunne udløse afgivelse af et forbehold;

34.  understreger, at "betydelige mangler i interventionslogikken, antagelser eller risikovurdering" var de største problemer indberettet af delegationschefer i 2015 og 2016, og berørte 293 projekter til en samlet værdi på 2 574 730 715 EUR; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at foretage en tilbundsgående analyse for at forbedre forvaltningen af projekter, dvs. gennem korrekt vurdering af risici, geografiske prioriteter, EU-delegationernes kapacitet til at håndtere arbejdsbyrden og til at holde fokus på støtteområder for at øge bistandens virkning;

35.  bemærker, at det årlige budget for EU-Udenrigstjenestens 185 kontorbygninger og 144 officielle boliger beløber sig til ca. 160 mio. EUR, hvilket svarer til 20 % af EU-Udenrigstjenestens budget; anerkender EU-Udenrigstjenestens indsats for at tilpasse og rette op på forskellige dele af sin bygningspolitik siden sidste dechargeprocedure; gentager dog, at det er nødvendigt at uddybe overvågningen og omkostningsdækningen i forbindelse med udvælgelsesproceduren; understreger vigtigheden af at finde en balance mellem sikkerhedsspørgsmål, miljøpolitik og adgang for personer med handicap og nødvendigheden af at skabe yderligere besparelser i forbindelse med bygningerne; understreger betydningen af at forhandle kontrakter med henblik på at sikre besparelser og kontinuitet i bygningspolitikken; foreslår, at EU-Udenrigstjenesten foretager en omfattende analyse af alle EU-delegationer for at fastlægge, i hvilke lande det vil være mere omkostningseffektivt for delegationerne at købe kontorbygninger eller boliger i stedet for at leje dem;

36.  glæder sig over bestræbelserne på at øge koordineret støtte til Unionens delegationer i forbindelse med bygningsforvaltning fra hovedkvarteret, herunder bl.a. lanceringen af en ajourført udgave af IT-redskabet for bygningsforvaltning (IMMOGEST) eller forøgelsen af specialiseret kontraktansat personale i EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter; opfordrer EU-Udenrigstjenesten om at fortsætte gennemførelsen af de anbefalinger, som Revisionsretten fremsatte i sin særberetning om EU-Udenrigstjenestens forvaltning af sine bygninger verden over; anmoder EU-Udenrigstjenesten om at foretage en undersøgelse af de nye foranstaltninger og holde Parlamentet underrettet om resultaterne(7);

37.  er overbevist om vigtigheden af et sammenhængende net af regionale sikkerhedsansvarlige for så vidt angår personalets sikkerhed;

38.  mener, at en grundig verifikation af lejebetingelserne eller købsoptionerne for kontorbygninger og boliger skal sikres i forbindelse med ethvert nyt bygningsdossierer eller enhver transaktion, der skal indgås aftale om i EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter; anerkender, at EU-Udenrigstjenesten siden 2016 har forbedret systemet til verifikation ved køb af fast ejendom gennem eksterne finansielle evalueringer og tekniske revisioner udført af anerkendte eksperter, og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at fremlægge resultaterne af disse foranstaltninger; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til fortsat at overvåge kontorlokalerne med henblik på at leve op til de planlagte benchmarks; glæder sig over, at den gennemsnitlige størrelse på delegationsbygninger blev reduceret en smule i 2016, men beklager, at den omstændighed, at EU-Udenrigstjenesten oversteg loftet på 35 m² pr. person for kontorbygninger, resulterede i ekstraomkostninger på 7,4 mio. EUR; anerkender, at delegationerne er begrænsede i deres evne til at reducere størrelsen af bygninger, f.eks. når de er bundet af eksisterende leasingkontrakter;

39.  opfordrer ligeledes EU-Udenrigstjenesten til blandt medlemsstaterne at identificere bedste praksis i forbindelse med forvaltningen af fast ejendom, som kan bidrage til at styrke dens bygningspolitik på en omkostningseffektiv måde; bemærker, at EU-Udenrigstjenesten siden 2016 har indgået aftale med en tjenesteyder om systematisk at overvåge markedet og beregne afkastet af investeringer mod de eksisterende lejemuligheder; 

40.  glæder sig over taskforcen bestående af medlemsstater, der beskæftiger sig indgående med det centrale politiske spørgsmål om samhusning i diplomatiske bygninger og den eventuelle udvidelse heraf; bemærker, at der er vedtaget 11 nye samhusninger i 2016, og at det samlede antal af sådanne ordninger nu er oppe på 91;

41.  bemærker med tilfredshed de interinstitutionelle ordninger med GD for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (DG ECHO) og ordningen med Den Europæiske Investeringsbank (EIB), som er under forberedelse med henblik på at dele bygninger og nedbringe omkostninger; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til som led i omkostningsovervågningen at udvide sådanne aftalememoranda til andre EU-enheder;

42.  understreger behovet for offentliggørelse af misinformation, især i de østlige naboskabslande, det vestlige Balkan og landene i syd, og noterer sig det arbejde, der udføres af East Stratcom-taskforcen i denne henseende;

43.  glæder sig over oprettelsen af missionsstøtteplatformen, som skal yde centraliseret administrativ støtte til FSFP-missioner; henleder opmærksomheden på, at det er vigtigt at tage fat på finansieringen af platformen med en klar og gennemsigtig ramme for tildeling og udnyttelse af de midler, den får tilført, idet der sigtes mod at opnå den størst mulige virkning af allerede eksisterende udgiftsniveauer, med henblik på at sikre en stærk og mærkbar effekt, hvor den benyttes;

44.  opfordrer Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at opfylde deres retlige forpligtelse til straks og uden yderligere krav at tilsende Europa-Parlamentet alle relevante dokumenter vedrørende forhandlinger om internationale aftaler, herunder forhandlingsdirektiver, vedtagne tekster og referater af alle forhandlingsrunder i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i TEUF, hvori det hedder, at "Europa-Parlamentet straks skal underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren"; minder Rådet og EU-Udenrigstjenesten om, at Domstolen på grund af tilsidesættelse af artikel 218, stk. 10, allerede har annulleret Rådets afgørelser om undertegnelse og indgåelse af en række aftaler, og understreger, at Parlamentets godkendelse af nye aftaler, bl.a. den omfattende og udvidede partnerskabsaftale med Armenien, også kan tilbageholdes i fremtiden, indtil Rådet og EU-Udenrigstjenesten opfylder deres retlige forpligtelser;

45.  bemærker, at EU-Udenrigstjenesten endnu ikke har fulgt op på henstillingen i Revisionsrettens særberetning nr. 14/2013, hvori der opfordres til udarbejdelse af en detaljeret handlingsplan med henblik på at forbedre effektiviteten af EU's støtte til Palæstina; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til fuldt ud at gennemføre denne henstilling i samarbejde med Kommissionen;

46.  bemærker, at EU-Udenrigstjenesten ifølge den nuværende dechargeprocedure indgiver sine årlige aktivitetsrapporter til Revisionsretten i juni, hvorefter Revisionsretten forelægger sin rapport for Parlamentet i oktober, og Parlamentet stemmer om decharge på plenarmødet i maj; bemærker, at der – medmindre dechargen udsættes – går mindst 17 måneder fra afslutningen af årsregnskaberne til afslutningen af dechargeproceduren; påpeger, at revision i den private sektor følger en meget kortere tidsplan; understreger, at det er nødvendigt at strømline og fremskynde dechargeproceduren; anmoder om, at EU-Udenrigstjenesten og Revisionsretten følger bedste praksis i den private sektor, og foreslår i denne forbindelse, at der fastsættes en frist for indgivelse af de årlige aktivitetsrapporter til den 31. marts i det år, der følger efter regnskabsåret, og en frist for indgivelsen af Revisionsrettens beretninger til den 1. juli; foreslår endvidere at revidere tidsplanen for dechargeproceduren, jf. artikel 5 i bilag IV til Parlamentets forretningsorden, således at afstemningen om decharge kan finde sted på plenarmødet i november, så dechargeproceduren afsluttes i det år, der følger efter det pågældende regnskabsår.

31.1.2018

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

(2017/2145(DEC))

Ordfører for udtalelse: Cristian Dan Preda

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) har gennemført sit administrationsbudget for 2016, uden at det er behæftet med væsentlige fejl; bemærker stigningen i fejlprocenten i forhold til 2015, som fremgår af de efterfølgende kontroller; understreger kraftigt behovet for at styrke indsatsen for at mindske den betydelige forekomst af afvigelser, som konstateres under den forudgående kontrol af finansielle transaktioner;

2.  bemærker, at 31,7 % af EU-Udenrigstjenestens personale ved udgangen af 2016 kom fra medlemsstaterne (25,3 % i hovedkvarteret og 40,8 % i delegationerne); opfordrer til en mere afbalanceret personalefordeling i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/427/EU(8); glæder sig over det tilsagn, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har afgivet til Europa-Parlamentet om at gøre noget ved den nuværende overrepræsentation af nationale diplomater i stillinger som delegationschefer;

3.  bemærker med tilfredshed, at de 13 medlemsstater, som har tiltrådt EU siden 2004, tegner sig for 19,6 % af EU-Udenrigstjenestens samlede AD-personale og dermed nærmer sig den andel, de udgør af EU's befolkning (20,6 %); understreger imidlertid, at de kun tegner sig for 13,28 % af lederstillingerne, og fremhæver, at denne andel bør øges yderligere for inden for EU-Udenrigstjenesten at afspejle deres andel af EU's befolkning, samtidig med at der anvendes en meritbaseret ansættelsespolitik;

4.  gentager sin bekymring over den kønsmæssige ubalance i EU-Udenrigstjenestens personale på ledelsesniveau; noterer sig den lille stigning i andelen af kvinder i ledelsen og understreger, at der bør gøres en yderligere indsats for at øge den nuværende sats (23,99 %); glæder sig i denne forbindelse over, at EU-Udenrigstjenestens generalsekretær har oprettet en taskforce om køn;

5.  bemærker, at EU-Udenrigstjenestens gennemførelse af den obligatoriske nedskæring på 1 % af vedtægtsomfattet personale fortsatte i 2016; understreger ikke desto mindre betydningen af at matche de ambitiøse målsætninger for EU's eksterne politikker, der er fastlagt i den globale strategi, med passende ressourcer, både i hovedkvarteret og i EU-delegationerne; henleder opmærksomheden på, at effektiviteten af EU's indsats på stedet ikke bør hæmmes af en overvældende arbejdsbyrde for personalet, især i små delegationer, eller hvor en delegation er ansvarlig for mere end ét land;

6.  glæder sig over oprettelsen af missionsstøtteplatformen, som skal yde centraliseret administrativ støtte til FSFP-missioner; henleder opmærksomheden på, at det er vigtigt at tage fat på finansieringen af platformen med en klar og gennemsigtig ramme for tildeling og udnyttelse af de midler, den får tilført, idet der sigtes mod at opnå den størst mulige virkning af allerede eksisterende udgiftsniveauer, med henblik på at sikre en stærk og mærkbar effekt, hvor den benyttes;

7.  bifalder lånefaciliteten på 200 mio. EUR til en bedre forvaltning af bygningspolitikken og opfordrer til, at denne lånefacilitet øges;

8.  bemærker, at Den Europæiske Revisionsret både i 2015 og 2016 konstaterede svagheder i udbudsprocedurer, som var organiseret af EU-delegationer for kontrakter til en værdi af mindre end 60 000 EUR; glæder sig over de foreslåede ændringer vedrørende uddannelse og kontraktmodeller, der skal iværksættes fra 2018, og ser frem til en forbedring af effektiviteten i denne henseende;

9.  opfordrer Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at opfylde deres retlige forpligtelse til straks og uden yderligere krav at tilsende Europa-Parlamentet alle relevante dokumenter vedrørende forhandlinger om internationale aftaler, herunder forhandlingsdirektiver, vedtagne tekster og referater af alle forhandlingsrunder i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i TEUF, hvori det hedder, at "Europa-Parlamentet straks skal underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren"; minder Rådet og EU-Udenrigstjenesten om, at Domstolen på grund af tilsidesættelse af artikel 218, stk. 10, allerede har annulleret Rådets afgørelser om undertegnelse og indgåelse af en række aftaler, og understreger, at Parlamentets godkendelse af nye aftaler, bl.a. den omfattende og udvidede partnerskabsaftale med Armenien, også kan tilbageholdes i fremtiden, indtil Rådet og EU-Udenrigstjenesten opfylder deres retlige forpligtelser;

10.  konstaterer med tilfredshed, at der på baggrund af Den Europæiske Revisionsrets konstatering i 2015-16 af visse svagheder i ansættelsesprocedurerne for lokaltansatte i delegationerne og i udbudsprocedurer organiseret af delegationerne er blevet truffet en række foranstaltninger for at forbedre kvaliteten af de procedurer, der gennemføres af EU-Udenrigstjenesten fra 2018; bemærker imidlertid, at disse forbedringer skal være væsentlige og vise klare og målelige fremskridt med hensyn til ansvarlighed og gennemsigtighed fra EU-Udenrigstjenestens side;

11.  bemærker, at EU-Udenrigstjenesten endnu ikke har fulgt op på henstillingen i Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 14/2013, hvori der opfordres til udarbejdelse af en detaljeret handlingsplan med henblik på at forbedre effektiviteten af EU's støtte til Palæstina; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til fuldt ud at gennemføre denne henstilling i samarbejde med Kommissionen;

12.  glæder sig over EU's afgørelse i overensstemmelse med Den Europæiske Ombudsmands henstilling om at tilbyde betalte praktikophold ved sine udenlandske delegationer og derved også gøre dem tilgængelige for unge med begrænsede finansielle midler i overensstemmelse med princippet om forbud mod forskelsbehandling.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

6

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

6

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Sofia Sakorafa

NI

Janusz Korwin-Mikke

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Julia Pitera

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

  EUT L 48 af 24.2.2016.

(2)

  EUT C 323 af 28.9.2017, s. 1.

(3)

  EUT C 322 af 28.9.2017, s. 1.

(4)

  EUT C 322 af 28.9.2017, s. 10.

(5)

  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).

(7)

  Revisionsretten: Særberetning nr. 07/2016: EU-Udenrigstjenestens forvaltning af sine bygninger verden over

(8)

  Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).

Seneste opdatering: 13. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik