Postupak : 2017/2145(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0128/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0128/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.25

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0130

IZVJEŠĆE     
PDF 628kWORD 64k
28.3.2018
PE 613.512v02-00 A8-0128/2018

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

(2017/2145(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Marco Valli

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

(2017/2145(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365 – C8-0256/2017)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2016. s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99. i od 164. do 167.,

  having regard to the Court of Auditors' special report No 07/2016 on 'The European External Action Service's management of its buildings around the world';

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0128/2018),

1.  daje razrješnicu Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku za izvršenje proračuna Europske službe za vanjsko djelovanje za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

(2017/2145(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0128/2018),

1.  napominje da je Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) nastavila izvršavati svoj administrativni proračun bez većih pogrešaka te da prema procjeni Revizorskog suda („Sud”) ukupna razina pogrešaka u rashodima koji se odnose na administrativni dio proračuna iznosi 0,2 %;

2.  žali zbog toga što je Revizorski sud kao i 2015. ponovno otkrio nedostatke u postupcima javne nabave koje su organizirale delegacije Unije za ugovore čija je vrijednost manja od 60 000 EUR;

3.  potvrđuje da je ESVD poduzeo niz inicijativa usmjerenih na smanjenje broja pogrešaka u postupcima javne nabave, unapređenjem osposobljavanja, potpore i savjeta namijenjenih osoblju delegacija koje je zaduženo za javnu nabavu; međutim, traži od ESVD-a da i dalje nastoji aktivno podupirati i pratiti provedbu pravila i postupaka javne nabave u delegacijama kako bi se poboljšala ukupna usklađenost i djelotvornost njihovih postupaka javne nabave i upravljanja ugovorima; potiče ESVD da razmotri mogućnost uvođenja globalnih ili regionalnih postupaka javne nabave koji obuhvaćaju nekoliko delegacija Unije kako bi se zamijenili pojedinačni ugovori niske vrijednosti; traži od ESVD-a da procijeni u kojoj se mjeri takvim dogovorom mogu smanjiti nedostaci u postupcima javne nabave i da obavijesti Odbor za proračunski nadzor Parlamenta o rezultatu te analize;

4.  napominje da su prethodne preporuke o ažuriranju obiteljskog stanja članova osoblja i pripadajućoj popratnoj dokumentaciji te upravljanju obiteljskim naknadama uglavnom provedene;

5.  napominje da je 15 od 20 obveza koje je Revizorski sud preispitao bilo pripremljeno prije kraja godine, s povezanim uslugama, robama i odgovarajućim plaćanjima koja će se djelomično ili u cijelosti dostaviti tijekom 2017.; podsjeća da je ta praksa prijenosa u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine te bi i dalje trebala biti iznimka, a ne način da se maksimalno poveća postotak potrošnje sredstava na kraju godine;

6.  prima na znanje visoku stopu nedostataka otkrivenih tijekom ex ante provjera financijskih transakcija, uz istodobnu napomenu o naravi pogrešaka i nepravilnosti, kao što su nedostupnost popratne dokumentacije ili neprihvatljivost rashoda; pozdravlja opsežan sustav unutarnjeg izvješćivanja ESVD-a kojim se omogućuje predviđanje mogućih pogrešaka i time doprinosi niskoj razini stope pogreške koju je Revizorski sud otkrio; potiče ESVD da poduzme mjere kako bi se smanjila ta visoka stopa nepravilnosti; naglašava, međutim, da smanjenje nepravilnosti otkrivenih u okviru ex ante provjere ne bi trebalo postići na štetu održavanja niske stope pogreške;

7.  izražava žaljenje zbog postojanosti istih nedostataka tijekom godina s obzirom na standarde unutarnje kontrole u pogledu „kontinuiteta poslovanja” i „upravljanja dokumentima”, koji sa sobom nose rizik od ometanja raspoloživosti i pouzdanosti ključnih informacija o upravljanju koje se upotrebljavaju za praćenje aktivnosti i projekata u delegacijama te izvješćivanje o njima; podsjeća na to da bi transparentnost dokumentacije bila korisna za poboljšanje kvalitete praćenja i kontrole, ali i kao učinkovit instrument za sprečavanje prijevara i korupcije;

8.  napominje da je samo jedna delegacija izdala i obnovila zadršku u svojoj izjavi o jamstvu koja se odnosi na upravljanje javnom nabavom, što je u nadležnosti regionalnog centra za Europu; poziva ESVD da obrati pozornost na usklađenost učinkovite, ili samo službene, provedbe standarda unutarnje kontrole i jamstva upravljanja za delegacije Unije te da o njoj razmisli;

9.  podupire analizu i poboljšanje isplativosti ex post kontrole uspoređivanjem njezinih troškova s vrijednošću otkrivenih pogrešaka; napominje da je jedinični trošak otkrivanja pogrešaka (trošak po euru) 2016. iznosio 23 centa; priznaje da je taj jedinični trošak povezan s niskom stopom pogreške i stoga bi bio niži ako bi iznos na koji se odnosi pogreška bio viši;

10.  pozdravlja uvođenje novih smjernica za ciklus inspekcija tijekom 2016., uključujući sljedeće kriterije za određivanje delegacija kao prioriteta za inspekciju, a to su veleposlanici Unije koji su na toj dužnosti prvi put, delegacije koje se suočavaju s posebnim izazovima, razdoblje proteklo od prethodnog inspekcijskog pregleda i veličina delegacije, pri čemu će se inspekcija većih delegacija obavljati svakih pet godina; potiče ESVD da nastavi s definiranjem svojih ciklusa inspekcija na temelju takvih razloga koji se temelje na riziku te poziva ESVD da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o svojim iskustvima i rezultatima korištenja novih smjernica;

11.  napominje da je početni proračun za 2016. iznosio 633,6 milijuna EUR, što je povećanje od 5,1 % u usporedbi s prethodnom financijskom godinom, uključujući 18,9 milijuna EUR kako bi se nadoknadio gubitak vrijednosti eura te odobrena sredstva za otvaranje delegacije u Iranu, premještanje delegacije u Somaliji iz Nairobija u Mogadiš i prilagodbu plaća na kraju godine; napominje da su odobrena dodatna sredstva u iznosu od 2,5 milijuna EUR za provedbu sigurnosnog paketa u cijeloj mreži delegacija Unije, posebno za zapošljavanje regionalnih dužnosnika za sigurnost, zaštitne radove ili specijalizirano osposobljavanje zaposlenika ESVD-a, čime je konačni iznos proračuna ESVD-a dosegnuo 636,1 milijuna EUR;

12.  napominje da je konačni proračun ESVD-a za 2016. u iznosu od 636,1 milijuna EUR izvršen na razini od 99,7 % u obvezama i 87,5 % u plaćanjima na kraju godine;

13.  prima na znanje raščlambu tekućeg proračuna, odnosno 222,7 milijuna EUR za sjedište ESVD-a i 413,4 milijuna EUR za delegacije;

14.  napominje da je u sjedištu ESVD-a 65,1 % proračuna ili 144,2 milijuna EUR dodijeljeno za isplatu plaća i druga prava statutarnog i vanjskog osoblja, 13 % ili 30 milijuna EUR za upravljanje zgradama i s njim povezane troškove te 14 % ili 30,8 milijuna EUR za IT sustave (uključujući sustave za klasificirane podatke) i opremu;

15.  napominje da je proračun delegacija Unije u iznosu od 413,4 milijuna EUR bio podijeljen na 109,1 milijun EUR (26,4 %) za plaće i prava statutarnog osoblja, 64,3 milijuna EUR (15,6 %) za vanjsko osoblje i vanjske usluge, 25,2 milijuna EUR (6,1 %) za ostale troškove povezane sa zaposlenima, 169 milijuna EUR (40,9 %) za zgrade i s njima povezane troškove i 45,7 milijuna EUR (11,1 %) za ostale administrativne troškove; napominje da je ESVD za plaćanje administrativnih troškova zaposlenika Komisije koji rade u delegacijama od Komisije primio doprinos od 185,6 milijuna EUR (isključujući namjenske prihode), pri čemu je taj iznos bio podijeljen između naslova V. Komisije u iznosu od 50,4 milijuna EUR, administrativnih linija operativnih programa u iznosu od 89,9 milijuna EUR i Europskog razvojnog fonda (ERF) u iznosu od 45,4 milijuna EUR; napominje da je 2016. EDF prvi put platio standardni iznos po osobi u pogledu općih troškova delegacija za zaposlenike Komisije koji se financiraju iz EDF-a;

16.  ističe važnost transparentnog i učinkovitog pregleda proračuna ESVD-a; žali zbog činjenice da je fragmentacija njegovih instrumenata otežala pristup informacijama; poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da pruži pristup podacima koji se odnose na troškove njezinih službenih putovanja;

17.  ističe da treba poboljšati učinkovitost izvršenja administrativnog proračuna ESVD-a, posebno za delegacije, s obzirom na to da određene delegacije od Komisije primaju zasebne doprinose iz 33 različite proračunske linije za potrebe administrativnih troškova zaposlenika Komisije u delegacijama; poziva Komisiju da surađuje s Vijećem i Parlamentom u pravcu proračunskog pojednostavljenja kako bi se popravilo upravljanje proračunom i građanima Unije omogućio transparentan pregled troškova;

18.  podsjeća ESVD da se gospodarska diplomacija i lobiranje tek neznatno razlikuju; poziva ESVD da stoga odredi pravila o lobiranju kako bi se moglo razlikovati jedno od drugoga te kako bi se osigurala transparentnost lobiranja i u sjedištu i u delegacijama;

19.  s uvažavanjem napominje da su od 2016. zajednički opći troškovi svih ureda delegacija (najamnine, osiguranje i ostali opći troškovi), među kojima su i delegacije EDF-a, u cijelosti financirani iz proračunskih linija ESVD-a, što je znatan iskorak u pogledu racionalizacije proračuna; poziva ESVD da nastavi napredovati prema takvom pojednostavljenju proračunskih izvora i mehanizama;

20.  podržava stalne napore koje ESVD ulaže tijekom posljednjih dviju godina kako bi pojednostavnio i racionalizirao opći ustroj i mehanizme upravljanja produbljivanjem integracije usluga te poboljšanjem izvješćivanja i komunikacije; smatra da bi poboljšanje kulture usluga ESVD-a povoljno utjecalo na njegovu uspješnost; napominje da su 2016., kao rezultat napora uloženih tijekom posljednjih dviju godina radi smanjenja prevelikog broja zaposlenih na najvišoj razini uprave, zaposlenici na rukovodećim položajima činili 6,4 % ukupnog broja zaposlenih umjesto 7,5 % tijekom 2014.;

21.  pozdravlja prioritete koje su uspostavili potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i ESVD u skladu s globalnom strategijom Unije za rješavanje globalnih izazova, uključujući činjenicu da se velika pozornost posvećuje pitanjima migracija, droge i trgovine ljudima te da se provodi diplomacija u području ljudskih prava radi boljeg suočavanja s novim međunarodnim izazovima i političkim prioritetima uz koordinirano reagiranje; osim toga, naglašava sve važniju ulogu ESVD-a u međunarodnoj suradnji u pogledu mira, sigurnosti i ljudskog razvoja, kao što je vidljivo, među ostalim, u okviru njegove uloge posrednika i zastupnika u međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjeni narodi, u pregovorima o nuklearnom sporazumu s Iranom i njegovu očuvanju te u njegovoj ulozi posrednika u sukobu između Izraela i Palestine te u bruxelleskom postupku za Siriju;

22.  ističe da geografska uravnoteženost, to jest proporcionalan odnos između broja zaposlenika određenog državljanstva i veličine relevantne države članice, mora i dalje biti jedno od vodećih načela upravljanja ljudskim resursima, posebno kad je riječ o državama članicama koje su pristupile Uniji 2004. ili nakon toga; također podsjeća na obvezu koju je potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku preuzela pred Parlamentom u cilju rješavanja trenutačne prevelike zastupljenosti nacionalnih diplomata na mjestima voditelja delegacija;

23.  žali zbog toga što je od 136 šefova delegacija Unije samo njih 21 iz 13 država članica koje su pristupile Uniji nakon 2004.; poziva ESVD da provede dubinsku procjenu svoje politike zapošljavanja kako bi se omogućila bolja provedba politike geografske uravnoteženosti ESVD-a;

24.  i dalje je zabrinut zbog kronične neravnoteže profila zaposlenika ESVD-a u pogledu državljanstva; napominje da je na kraju 2016. godine 31,7 % zaposlenika ESVD-a bilo iz država članica u usporedbi s 32,9 % tijekom 2015. (25,3 % u sjedištu i 40,8 % u delegacijama); poziva na uravnoteženiju raspodjelu zaposlenika u skladu s Odlukom Vijeća 2010/427/EU(6); pozdravlja predanost potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koju je izrazila pred Parlamentom u cilju rješavanja trenutačne previsoke zastupljenosti nacionalnih diplomata na mjestu voditelja delegacija;

25.   napominje da na 13 država članica koje su pristupile Uniji od 2004. otpada 19,6 % ukupnog broja zaposlenika ESVD-a sa statusom administratora, što je blizu njihova udjela u stanovništvu Unije (20,6 %); međutim skreće pozornost na činjenicu da oni čine samo 13,28 % zaposlenika na rukovodećim položajima te ističe da bi se ta neravnoteža, uz poštovanje politike zapošljavanja na temelju zasluga, mogla bolje uzeti u obzir u budućim postupcima zapošljavanja; sa zabrinutošću napominje da su dotične države članice posebno nedovoljno zastupljene na višim razinama uprave te primjećuje da se u tom pogledu preporučuje napredak;

26.  traži od ESVD-a da do 30. lipnja 2018. dostavi daljnja objašnjenja za sve veći broj upućenih nacionalnih stručnjaka koji je 2016. dosegnuo 445 (od čega ih je 85 % u Bruxellesu) u usporedbi s 434 koliko ih je bilo 2015. i 407 tijekom 2014.;

27.  ponovno izražava zabrinutost zbog rodne neravnoteže među zaposlenicima ESVD-a na višim razinama uprave; prima na znanje blago povećanje broja žena na rukovodećim položajima te ističe da još ima prostora za povećanje sadašnje stope (22,7 %, od čega je 14 % na višim rukovodećim položajima, odnosno šest radnih mjesta od ukupno 44, i 25 % na srednjim rukovodećim položajima, odnosno 53 radna mjesta od 215); poziva države članice da aktivnije potiču ženske kandidate na prijave za radna mjesta u ESVD-u na razini uprave;

28.  u tom kontekstu pozdravlja osnivanje radnih skupina „Razvoj karijere, rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti”, „Okvir za učenje i razvoj” te osnivanje mreže „Žene i ESVD” kao važnih koraka za poboljšanje funkcioniranja ESVD-a; smatra da se tim inicijativama definira privlačniji razvoj karijera, pojednostavljuje zapošljavanje i jamči imenovanje sposobnih pojedinaca, prikladnost kompetencija, kao i rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti u pogledu rodne perspektive i etničkog podrijetla; poziva države članice da ulože veće napore u promicanje kvalificiranih ženskih kandidata za rukovodeće položaje kako bi se smanjila rodna neravnoteža; pozdravlja namjeru potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da osigura da se učestalošću izmjenjivanja osoblja ne dovode u pitanje kontinuitet posebnog znanja i kompetencija dostupnih u sjedištu ESVD-a i u delegacijama;

29.  izražava žaljenje zbog toga što je Služba za posredovanje ESVD-a tijekom 2016. obaviještena o 75 predmeta na temu sukoba, uznemiravanja ili lošeg radnog okružja i što su 23 predmeta na kraju godine ostala neriješena; napominje da je krajem 2015. još uvijek otvoreno 36 od 65 slučajeva i da je prema tome 2016. smanjen relativan broj otvorenih predmeta na kraju godine; pozdravlja sustav upozoravanja koji je uspostavio ESVD i koji omogućuje sustavno praćenje pritužbi te sa zadovoljstvom potvrđuje mjere poduzete za hvatanje u koštac s tom pojavom s pomoću razvoja usluga podrške poput posredovanja, povjerljivog savjetovanja, medicinske i psihološke pomoći, podizanja razine osviještenosti i odgovarajućih disciplinskih mjera; poziva ESVD da nastavi poboljšavati svoju politiku kako bi se spriječili svi oblici psihičkog i seksualnog uznemiravanja te sukobi i kako bi se tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijestilo o postignutom razvoju;

30.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima kojima se utječe na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

31.  napominje da je ESVD dosad poštovao međuinstitucijski sporazum o smanjenju broja zaposlenika za 5 % tijekom razdoblja od pet godina, pri čemu je 2016. ukinuto 17 radnih mjesta, što je smanjenje od ukupno 68 radnih mjesta dosad, te za 2017. treba utvrditi još 16 radnih mjesta kako bi se postigao ukupni doprinos od 84 radna mjesta ESVD-a tijekom petogodišnjeg razdoblja koje završava 2017.; skreće pozornost na činjenicu da učinkovitost djelovanja Unije na terenu ne bi trebala biti ugrožena pretjeranim radnim opterećenjem osoblja, osobito u slučaju manjih delegacija ili delegacija nadležnih za više od jedne zemlje;

32.   podsjeća na preporuku Ombudsmana u vezi s praksom ESVD-a da nudi neplaćeno stažiranje u delegacijama Unije te ističe da je važno plaćati odgovarajuću naknadu svim stažistima ESVD-a kako bi se osigurala dostatna naknada za napore stažista i kako se ne bi pojačala diskriminacija zbog ekonomskih razloga; stoga pozdravlja mjere koje je ESVD poduzeo za restrukturiranje svoga programa stažiranja, uključujući s pomoću stipendija za stažiranje u delegacijama Unije; zabrinut je, međutim, zbog toga što je broj ponuđenih stipendija znatno niži od broja mjesta za stažiranje u delegacijama tijekom 2016.; poziva ESVD da pronađe druge načine pružanja plaćenih stažiranja u cilju jamčenja jednakih mogućnosti, na primjer, u suradnji sa sveučilištima ili drugim javnim institucijama;

33.  zabrinut je zbog činjenice da su nedostaci u postupcima javne nabave u delegacijama Unije (pozivi na podnošenje ponuda, prijedlozi i drugi) tijekom 2015. i 2016. utjecali na 87 projekata, s ukupnom vrijednošću od 873 197 910 EUR; smatra da je ključno da voditelji delegacija i dalje sudjeluju u redovitim osposobljavanjima i da ih se u okviru informativnih sastanaka prije upućivanja na rad, tijekom ad hoc seminara ili na godišnjoj konferenciji veleposlanika podsjeća na ulogu koju, uz svoja politička zaduženja, imaju u učvršćivanju lanca jamstva ESVD-a i na njihovu sveukupnu odgovornost kako za upravljanje administrativnim rashodima i portfeljima projekata koji zahtijevaju odgovarajuću procjenu tako i za odmjeravanje različitih komponenti koje bi mogle dovesti do izdavanja zadrške;

34.  naglašava da su „značajni nedostaci u logici intervencija, u pretpostavkama ili procjenama rizika” bili glavni problemi o kojima su tijekom 2015. i 2016. izvijestili šefovi delegacija i koji su imali utjecaj na 293 projekta u ukupnom iznosu od 2 574 730 715 EUR; poziva Komisiju i ESVD da provedu dubinsku analizu u cilju poboljšanja upravljanja projektima, to jest s pomoću pravilne procjene rizika, zemljopisnih prioriteta i kapaciteta delegacija Unije da se nose s radnim opterećenjem, te da se i dalje fokusiraju na područja potpore radi povećanja učinka pomoći;

35.  napominje da godišnji proračun za 185 uredskih zgrada i 144 službene rezidencije ESVD-a iznosi oko 160 milijuna EUR, što je 20 % njegova proračuna; prima na znanje napore koje ESVD ulaže od posljednjeg postupka davanja razrješnice kako bi prilagodio i ispravio različite elemente u svojoj politici upravljanja nekretninama; međutim ističe da se praćenje i povrat svih troškova te postupci odabira moraju produbiti; ističe da je važno pronaći ravnotežu između sigurnosnih pitanja, politike zaštite okoliša i pristupa za osobe s invaliditetom te da su potrebne veće uštede povezane sa zgradama; ističe važnost pregovaranja o ugovorima radi uštede i postizanja kontinuiteta u politici upravljanja nekretninama; predlaže da ESVD provede sveobuhvatnu analizu svih delegacija Unije kako bi se odredilo u kojim bi zemljama delegacijama bilo isplativije kupovati poslovne zgrade i rezidencije umjesto da ih iznajmljuju;

36.  pozdravlja napore za povećanje usklađene potpore delegacijama Unije u vezi s upravljanjem zgradama iz sjedišta, uključujući pokretanje ažurirane verzije informatičkog alata za upravljanje zgradama (IMMOGEST) ili povećanje specijaliziranog ugovornog osoblja u sjedištu ESVD-a; poziva ESVD da nastavi provoditi preporuke Revizorskog suda iz njegova tematskog izvješća o upravljanju ESVD-a svojim zgradama diljem svijeta; poziva ESVD da provede reviziju novih mjera i da Parlament obavještava o rezultatima(7);

37.  uvjeren je u važnost postojanja dosljedne mreže regionalnih dužnosnika za sigurnost radi pružanja sigurnosti zaposlenicima;

38.  smatra da se u svim novim dosjeima o zgradama ili transakcijama koje će se ugovoriti na razini sjedišta ESVD-a mora osigurati temeljita provjera uvjeta najma ili kupnje poslovnih zgrada i rezidencija; potvrđuje da je ESVD od 2016. unaprijedio sustav za provjeru kupnji nekretnina provedbom vanjskih financijskih evaluacija i tehničkih revizija izvršenih s pomoću priznatih stručnjaka i poziva ESVD da predstavi rezultate tih mjera; poziva ESVD da nastavi pratiti stanje u pogledu uredskih prostora kako bi se postigli predviđeni ciljevi; pozdravlja činjenicu da je prosječna veličina zgrada delegacija neznatno smanjena tijekom 2016., ali žali zbog toga što je ESVD premašio gornju granicu od 35 m² po osobi za poslovne zgrade, što je dovelo do dodatnih troškova u iznosu od 7,4 milijuna EUR; potvrđuje da su delegacije ograničene u svojim mogućnostima za smanjenje veličine zgrada ako ih, na primjer, obvezuju postojeći ugovori o najmu;

39.  također poziva ESVD da utvrdi najbolje prakse u pogledu upravljanja nekretninama među državama članicama kojima bi se moglo doprinijeti troškovno učinkovitom poboljšanju njegove politike upravljanja nekretninama; napominje da ESVD od 2016. godine ima ugovor s pružateljem usluga za sustavno praćenje tržišnih informacija i za izračun povrata ulaganja u odnosu na postojeće opcije iznajmljivanja; 

40.  pozdravlja radnu skupinu s državama članicama čiji je rad posvećen ključnom političkom pitanju zajedničkog korištenja diplomatskih prostora i njegovom mogućem proširenju; prima na znanje da je tijekom 2016. dogovoreno 11 novih zajedničkih smještaja te ih sad ima ukupno 91;

41.  s uvažavanjem primjećuje međuinstitucijske dogovore s Glavnom upravom za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći (ECHO) i sporazum u pripremi s Europskom investicijskom bankom (EIB) za zajedničko korištenje zgrada i smanjenje troškova; poziva ESVD da u sklopu praćenja troškova proširi te memorandume o razumijevanju na ostala tijela Unije;

42.  naglašava potrebu za otkrivanjem dezinformacija, posebno u istočnom susjedstvu, na zapadnom Balkanu i jugu te u tom pogledu napominje rad radne skupine East Stratcom;

43.  pozdravlja uspostavu platforme za potporu misijama za pružanje centralizirane administrativne potpore misijama ZSOP-a; skreće pozornost na važnost rješavanja problema financiranja te platforme, uz jasan i transparentan okvir za raspodjelu i upotrebu njezinih sredstava te uz maksimalno povećanje učinka već postojećih razina rashoda kako bi se zajamčio snažan i mjerljiv učinak ondje gdje se koristi;

44.  poziva Vijeće i ESVD da ispune svoju pravnu obvezu i bez odgode i potrebe za podnošenjem zahtjeva pošalju Parlamentu sve relevantne dokumente povezane s pregovorima o međunarodnim sporazumima, uključujući pregovaračke smjernice, dogovorene tekstove i zapisnike sa svakog kruga pregovora, u skladu s člankom 218. stavkom 10. UFEU-a, prema kojemu se „Europski parlament odmah i u potpunosti izvješćuje o svim fazama tog postupka”; podsjeća Vijeće i ESVD da je zbog povrede članka 218. stavka 10. u prošlosti Sud Europske unije već poništavao odluke Vijeća o potpisivanju i sklapanju nekolicine sporazuma te ističe da suglasnost Parlamenta za nove sporazume, primjerice sveobuhvatan i pojačan sporazum o partnerstvu s Armenijom, može također biti uskraćena u budućnosti, sve dok Vijeće i ESVD ne ispune svoje pravne obveze;

45.  napominje da ESVD još nije proveo preporuke iz tematskog izvješća br. 14/2013 Revizorskog suda, u kojima se poziva na pripremu detaljnog akcijskog plana u cilju poboljšanja učinkovitosti potpore Unije Palestini; potiče ESVD da u suradnji s Komisijom u cijelosti provede tu preporuku;

46.  napominje da u skladu s trenutačnim postupkom davanja razrješnice ESVD podnosi godišnje izvješće o radu Revizorskom sudu u lipnju, Revizorski sud potom svoje izvješće podnosi Parlamentu u listopadu, a o razrješnici Parlament glasuje na plenarnoj sjednici do svibnja; napominje da, osim u slučaju odgode davanja razrješnice, između zaključivanja godišnjih financijskih izvještaja i okončanja postupka davanja razrješnice prođe najmanje 17 mjeseci; ističe da revizija u privatnom sektoru slijedi puno kraći vremenski raspored; ističe da je postupak davanja razrješnice potrebno pojednostavniti i ubrzati; zahtijeva da ESVD i Revizorski sud slijede najbolje prakse u privatnom sektoru; s tim u vezi predlaže da se utvrdi rok za podnošenje godišnjih izvješća o radu od 31. ožujka tijekom godine koja slijedi nakon obračunske godine te rok za podnošenje izvješća Revizorskog suda od 1. srpnja; također predlaže da se preispita raspored postupka davanja razrješnice kako je utvrđen člankom 5. Priloga IV. Poslovniku Parlamenta, kako bi se glasovanje o davanju razrješnice održavalo na plenarnoj sjednici Parlamenta u studenome, čime bi se ujedno postupak davanja razrješnice okončao u godini koja slijedi nakon predmetne obračunske godine.

31.1.2018

MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

(2017/2145(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Cristian Dan Preda

PRIJEDLOZI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja činjenicu da je Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) izvršila svoj administrativni proračun za 2016. godinu bez značajnih pogrešaka; prima na znanje porast stope pogreške u usporedbi s 2015., na što upućuju ex post kontrole; snažno ističe potrebu za jačanjem napora za smanjenje znatne stope otkrivenih nepravilnosti u ex ante provjerama financijskih transakcija;

2.  napominje da je na kraju 2016. godine 31,7 % osoblja ESVD-a dolazilo iz država članica (25,3 % u sjedištu i 40,8 % u delegacijama); poziva na uravnoteženiju raspodjelu osoblja, u skladu s Odlukom Vijeća 2010/427/EU(8); pozdravlja predanost potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koju je izrazila pred Parlamentom u cilju rješavanja trenutačne previsoke zastupljenosti nacionalnih diplomata na mjestima voditelja delegacija;

3.  sa zadovoljstvom prima na znanje da na 13 država članica koje su pristupile Uniji od 2004. otpada 19,6 % ukupnog osoblja funkcijske grupe AD u ESVD-u, što je blizu njihova udjela u stanovništvu Unije (20,6 %); međutim, ističe da je kod rukovodećih položaja riječ o samo 13,28 % i naglašava da bi, uz poštovanje politike zapošljavanja na temelju zasluga, taj broj u okviru ESVD-a trebalo povećati kako bi odražavao njihov udio u stanovništvu Unije;

4.  ponovno izražava svoju zabrinutost zbog neravnoteže spolova u osoblju ESVD-a na razini rukovodstva; prima na znanje blago povećanje broja žena na rukovodećim položajima i naglašava da treba uložiti dodatne napore kako bi se povećao njihov trenutačni udio (23,99 %); u tom pogledu pozdravlja to što je glavni tajnik ESVD-a osnovao radnu skupinu o rodnim pitanjima;

5.  napominje da je ESVD 2016. nastavio s provedbom obveznog smanjenja broja članova statutarnog osoblja za 1 %; isto tako, ističe važnost izdvajanja odgovarajućeg iznosa sredstava za ambiciozne ciljeve vanjske politike Unije utvrđene u Globalnoj strategiji, kako u sjedištu tako i u delegacijama Unije; skreće pozornost na činjenicu da učinkovitost djelovanja Unije na terenu ne bi trebala biti ugrožena pretjeranim radnim opterećenjem osoblja, osobito u slučaju manjih delegacija ili delegacija nadležnih za više od jedne zemlje;

6.  pozdravlja uspostavu platforme za potporu misijama za pružanje centralizirane administrativne potpore misijama ZSOP-a; skreće pozornost na važnost rješavanja problema financiranja te platforme, uz jasan i transparentan okvir za raspodjelu i upotrebu njezinih sredstava te uz maksimalno povećanje učinka već postojećih razina rashoda kako bi se zajamčio snažan i mjerljiv učinak ondje gdje se koristi;

7.  pozdravlja kreditni instrument od 200 milijuna EUR u cilju poboljšanja politike upravljanja nekretninama te poziva na povećanje iznosa koji se izdvaja za taj instrument;

8.  napominje da je 2015. i 2016. Europski revizorski sud otkrio nedostatke u postupcima nabave koje su organizirale delegacije Unije za ugovore čija je vrijednost manja od 60 000 EUR; pozdravlja predložene izmjene u pogledu osposobljavanja i predložaka ugovora koje bi trebale započeti 2018. te u tom pogledu sa zanimanjem iščekuje poboljšanje učinkovitosti;

9.  poziva Vijeće i ESVD da ispune svoju pravnu obvezu i bez odgode i potrebe za podnošenjem zahtjeva pošalju Europskom parlamentu sve relevantne dokumente povezane s pregovorima o međunarodnim sporazumima, uključujući pregovaračke smjernice, dogovorene tekstove i zapisnike sa svakog kruga pregovora, u skladu s člankom 218. stavkom 10. UFEU-a, prema kojemu se „Europski parlament odmah i u potpunosti izvješćuje o svim fazama tog postupka”; podsjeća Vijeće i ESVD da je zbog povrede članka 218. stavka 10. u prošlosti Sud Europske unije već poništavao odluke Vijeća o potpisivanju i sklapanju nekolicine sporazuma te ističe da suglasnost Parlamenta za nove sporazume, primjerice sveobuhvatan i pojačan sporazum o partnerstvu s Armenijom, može također biti uskraćena u budućnosti, sve dok Vijeće i ESVD ne ispune svoje pravne obveze;

10.  izražava zadovoljstvo zbog činjenice da su, nakon zaključaka Revizorskog suda iz 2015./2016. o tome da je bilo određenih manjkavosti u postupcima zapošljavanja lokalnog osoblja u delegacijama te postupcima nabave u organizaciji delegacija, poduzeti neki koraci prema poboljšanju kvalitete postupaka ESVD-a s početkom od 2018.; međutim, napominje da ta poboljšanja moraju biti znatna i pokazati jasan i mjerljiv napredak u pogledu odgovornosti i transparentnosti ESVD-a;

11.  napominje da ESVD još nije proveo preporuke iz tematskog izvješća br. 14/2013 Revizorskog suda, u kojima se poziva na pripremu detaljnog akcijskog plana u cilju poboljšanja učinkovitosti potpore Unije Palestini; potiče ESVD da u suradnji s Komisijom u cijelosti provede tu preporuku;

12.  pozdravlja odluku Unije da prema preporuci europske ombudsmanice ponudi plaćena pripravništva u svojim delegacijama u inozemstvu, čime ona postaju dostupna i mladima s ograničenim financijskim sredstvima u skladu s načelom nediskriminacije.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

23.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

6

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

6

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Sofia Sakorafa

NI

Janusz Korwin-Mikke

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Julia Pitera

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

  SL L 48, 24.2.2016.

(2)

  SL C 323, 28.9.2017., str. 1.

(3)

  SL C 322, 28.9.2017., str. 1.

(4)

  SL C 322, 28.9.2017., str. 10.

(5)

  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(6)

  Odluka Vijeća 2010/427/EU od 26. srpnja 2010. o određivanju organizacije i načina rada Europske službe za vanjsko djelovanje (SL L 201, 3.8.2010., str. 30.).

(7)

  Revizorski sud: Tematsko izvješće br. 07/2016: Kako Europska služba za vanjsko djelovanje upravlja svojim zgradama diljem svijeta

(8)

  Odluka Vijeća 2010/427/EU od 26. srpnja 2010. o određivanju organizacije i načina rada Europske službe za vanjsko djelovanje (SL L 201, 3.8.2010., str. 30.).

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti