Postup : 2017/2145(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0128/2018

Predkladané texty :

A8-0128/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.25

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0130

SPRÁVA     
PDF 566kWORD 66k
28.3.2018
PE 613.512v02-00 A8-0128/2018

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2017/2145(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marco Valli

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2017/2145(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017) 365 – C8-0256/2017)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 až 167,

  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 07/2016 s názvom Správa budov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vo svete;

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0128/2018),

1.  udeľuje absolutórium vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za plnenie rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2017/2145(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0128/2018),

1.  konštatuje, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pokračovala v plnení svojho administratívneho rozpočtu bez toho, aby bolo ovplyvnené výraznými chybami, a že Dvor audítorov odhadol celkovú chybovosť výdavkov z rozpočtu Administratíva na 0,2 %;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že rovnako ako v roku 2015 Dvor audítorov znovu zistil nedostatky v postupoch obstarávania, ktoré vykonávali delegácie Únie, pri zákazkách v hodnote do 60 000 EUR;

3.  berie na vedomie, že ESVČ priniesla rad iniciatív zameraných na zníženie chybovosti v postupoch verejného obstarávania zlepšením odbornej prípravy, podpory a poradenstva pre zamestnancov delegácií zodpovedných za verejné obstarávanie; žiada však ESVČ, aby pokračovala v úsilí o aktívnu podporu a monitorovanie vykonávania pravidiel a postupov obstarávania v delegáciách s cieľom zlepšiť celkové dodržiavanie a účinnosť ich postupov verejného obstarávania a správy zmlúv; odporúča ESVČ, aby zvážila možnosť zaviesť svetové alebo regionálne postupy verejného obstarávania, ktoré by sa vzťahovali na viaceré delegácie Únie a nahradili individuálne zákazky s nízkou hodnotou; žiada ESVČ, aby posúdila, do akej miery by takéto opatrenie mohlo zmierniť nedostatky v postupoch verejného obstarávania, a aby informovala Výbor pre kontrolu rozpočtu o výsledkoch tejto analýzy;

4.  registruje, že predchádzajúce odporúčania týkajúce sa aktualizácie údajov o osobnej situácii zamestnancov a podporných dokumentov a správy ich rodinných prídavkov boli vo väčšine prípadov splnené;

5.  poznamenáva, že z 20 záväzkov, ktoré Dvor audítorov skúmal, bolo 15 pripravených pred koncom roka, pričom príslušné služby a tovar mali byť čiastočne alebo úplne poskytnuté, resp. zodpovedajúce platby uhradené v roku 2017; pripomína, že takéto prenosy prostriedkov sú proti zásade ročného rozpočtovania a by mali byť naďalej skôr výnimkou, a nie prostriedkom na maximalizáciu percentuálneho vyjadrenia čerpania rozpočtových prostriedkov na konci roka;

6.  konštatuje vysokú mieru neobvyklých chýb zistených pri kontrolách finančných transakcií ex ante a registruje povahu chýb a nezrovnalostí, ako sú napríklad chýbajúce podporné dokumenty či neoprávnenosť výdavkov; víta rozsiahly interný systém vykazovania ESVČ, ktorý umožňuje predvídať potenciálne chyby, a teda prispieva k nízkej chybovosti zistenej Dvorom audítorov; odporúča ESVČ, aby prijala opatrenia na zníženie vysokej miery neobvyklých chýb; zdôrazňuje však, že zníženie počtu neobvyklých chýb zistených v rámci overovania ex ante by sa nemalo dosahovať na úkor zachovania nízkej chybovosti;

7.  vyjadruje poľutovanie nad stále rovnakými nedostatkami, ktoré už celé roky súvisia s normami vnútornej kontroly pre kontinuitu činností a správu dokumentov a prinášajú so sebou riziko, že bude sťažené používanie dostupných a spoľahlivých kľúčových informácií o správe, ktoré delegácie používajú na monitorovanie činností a projektov a informovanie o nich; pripomína, že úplná transparentnosť a dokumentácia by boli prospešné nielen na zvýšenie kvality monitorovania a kontroly, ale aj ako účinný nástroj na predchádzanie podvodom a korupcii;

8.  konštatuje, že len jedna delegácia, ktorá patrí do pôsobnosti Regionálneho centra Európa, vo svojom vyhlásení o vierohodnosti vyjadrila a zopakovala výhradu v súvislosti s riadením verejného obstarávania, ; vyzýva ESVČ, aby venovala pozornosť koherentnosti skutočného, resp. len formálneho zavedenia noriem vnútornej kontroly a vyhlásenia o vierohodnosti riadenia delegácií Únie a aby túto koherentnosť zvážila;

9.  vyjadruje svoju podporu analýze a zdokonaľovaniu nákladovej účinnosti kontrol ex post na základe porovnávania nákladov na činnosti v rámci kontroly ex post s hodnotou zistených chýb; konštatuje, že v roku 2016 predstavovali jednotkové náklady na zistenie chýb (náklady na 1 euro) 23 centov; berie na vedomie, že tieto jednotkové náklady súvisia s nízkou mierou chybovosti, a teda by boli nižšie, keby bol súčet ovplyvnený chybami vyšší;

10.  víta zavedenie nových usmernení k cyklu inšpekcií v roku 2016, ktorých súčasťou sú kritériá pre určovanie priorít v prípade inšpekcií delegácií, ako sú veľvyslanci Únie pôsobiaci vo funkcii po prvýkrát, delegácie čeliace osobitným výzvam, čas, ktorý uplynul od predchádzajúcej kontroly, a veľkosť delegácií, pričom vo väčších delegáciách sa inšpekcie vykonávajú každých 5 rokov; odporúča ESVČ, aby svoje kontrolné cykly naďalej definovala na takýchto rizikových základoch, a vyzýva ESVČ, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o svojich skúsenostiach a výsledkoch nových usmernení;

11.  konštatuje, že výška pôvodného rozpočtu na rok 2016 bola 633,6 milióna EUR, čo znamená zvýšenie o 5,1 % v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom, vrátane 18,9 milióna EUR na vyrovnanie poklesu hodnoty eura a rozpočtových prostriedkov na otvorenie delegácie v Iráne, presunutie somálskej delegácie z Nairobi do Mogadiša a koncoročné úpravy platov; konštatuje, že boli schválené ďalšie rozpočtové prostriedky vo výške 2,5 milióna EUR na realizáciu balíka bezpečnostných opatrení v sieti delegácií Únie, najmä na prijatie regionálnych bezpečnostných zamestnancov, bezpečnostné práce alebo špecializovanú odbornú prípravu zamestnancov ESVČ, pričom výška konečného rozpočtu ESVČ bola 636,1 milióna EUR;

12.  poznamenáva, že konečný rozpočet ESVČ na rok 2016 vo výške 636,1 milióna EUR bol na konci roka splnený na úrovni 99,7 % v prípade záväzkov a na úrovni 87,5 % v prípade platieb;

13.  berie na vedomie súčasné rozdelenie rozpočtu, a to 222,7 milióna EUR pre sídlo ESVČ a 413,4 milióna EUR pre delegácie;

14.  poznamenáva, že pokiaľ ide o sídlo ESVČ, 65,1 % z rozpočtu, resp. 144,2 milióna EUR bolo vyčlenených na vyplácanie miezd a iných nárokov stálych zamestnancov a externých zamestnancov, 13 %, resp. 30 miliónov EUR na správu budov a súvisiace náklady a 14 %, resp. 30,8 milióna EUR na IT systémy (vrátane systémov utajovaných informácií) a zariadenia;

15.  konštatuje, že rozpočet delegácií Únie vo výške 413,4 milióna EUR zahŕňal sumu 109,1 milióna EUR (t. j. 26,4 %) na platy a nároky stálych zamestnancov, 64,3 milióna (15,6 %) na externých zamestnancov a externé služby, 25,2 milióna EUR (6,1 %) na ďalšie výdavky súvisiace so zamestnancami, 169 miliónov EUR (40,9 %) na budovy a súvisiace náklady a 45,7 milióna EUR (11,1 %) na ostatné administratívne náklady; konštatuje, že ESVČ dostala od Komisie príspevok vo výške 185,6 milióna EUR (bez pripísaných príjmov) na pokrytie administratívnych nákladov zamestnancov Komisie, ktorí pracujú v delegáciách, pričom táto suma bola rozdelená medzi okruh V Komisie vo výške 50,4 milióna EUR, rozpočtové riadky na administratívne náklady operačných programov vo výške 89,9 milióna EUR a Európsky rozvojový fond (ERF) vo výške 45,4 milióna EUR; konštatuje, že ERF vyplatil v roku 2016 prvýkrát bežnú sumu na osobu v súvislosti s režijnými nákladmi na zamestnancov Komisie, ktorí sú financovaní z ERF;

16.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby bol k dispozícii transparentný a skutočný prehľad o rozpočte ESVČ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že roztrieštenosť jeho nástrojov sťažuje prístup k informáciám; vyzýva podpredsedníčku Komisie a vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby zabezpečila úplný prístup k údajom týkajúcim sa nákladov na jej služobné cesty;

17.  zdôrazňuje, že plnenie administratívneho rozpočtu ESVČ, najmä v prípade delegácií, by sa malo zlepšiť z hľadiska účinnosti, pretože niektorým delegáciám Komisia poskytla osobitné príspevky z 33 rôznych rozpočtových riadkov súvisiacich s administratívnymi nákladmi zamestnancov Komisie v delegáciách; vyzýva Komisiu, aby s Radou a Parlamentom spolupracovala na zjednodušovaní rozpočtu s cieľom zlepšiť jeho riadenie a zabezpečiť jasný prehľad nákladov pre občanov Únie;

18.  pripomína ESVČ, že je len úzka hranica medzi ekonomickou diplomaciou a lobingom; vyzýva preto ESVČ, aby stanovila pravidlá lobingu s cieľom odlíšiť tieto dve oblasti a zabezpečiť transparentnosť lobingu v hlavnom sídle, ako aj v delegáciách;

19.  s uznaním konštatuje, že spoločné režijné náklady všetkých delegácií (nájomné, bezpečnosť a iné režijné náklady) vrátane delegácií financovaných z ERF boli v plnej miere financované z rozpočtových riadkov ESVČ, čo je významný posun v racionalizácii rozpočtu; vyzýva ESVČ, aby ďalej pracovala na tomto zjednodušovaní rozpočtových zdrojov a postupov;

20.  podporuje nepretržité úsilie, ktoré ESVČ vyvíja v posledných dvoch rokoch v záujme zefektívnenia a racionalizácie celkovej organizácie a postupov v oblasti správy tým, že sa snaží o dôkladnejšie začlenenie služieb a lepšie podávanie správ a toky informácií; domnieva sa, že posilnenie kultúry služieb v ESVČ by bolo prínosom pre výkonnosť ESVČ; konštatuje, že v dôsledku úsilia vyvinutého v posledných dvoch rokoch o zníženie vysokého počtu riadiacich pracovníkov predstavovali v roku 2016 zamestnanci v riadiacich funkciách 6,4 % z celkového počtu oproti 7,5 % v roku 2014;

21.  víta priority stanovené podpredsedníčkou Komisie a vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ESVČ v súlade s globálnou stratégiou na riešenie globálnych výziev, ako aj pozornosť venovanú otázkam migrácie, obchodovania s drogami a ľuďmi a uplatňovaniu diplomacie v oblasti ľudských práv na lepšie riešenie nových medzinárodných výziev a politických priorít spojených s koordinovanými reakciami; okrem toho zdôrazňuje čoraz dôležitejšiu úlohu ESVČ v medzinárodnej spolupráci, pokiaľ ide o otázky mieru, bezpečnosti a ľudského rozvoja, ako ukazuje aj jej úloha sprostredkovateľa a zástupcu v medzinárodných organizáciách, ako je napríklad OSN, v rokovaniach a udržiavaní jadrovej dohody s Iránom, a jej úloha sprostredkovateľa v izraelsko-palestínskom konflikte a bruselskom procese pre Sýriu;

22.  zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, to znamená proporcionálny vzťah medzi zamestnancami určitej štátnej príslušnosti a veľkosťou príslušného členského štátu by mala zostať jednou z hlavných zásad riadenia ľudských zdrojov, najmä s ohľadom na členské štáty, ktoré k Únii pristúpili v roku 2004 alebo neskôr; pripomína tiež, že podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prisľúbila Parlamentu, že bude riešiť nadmerné zastúpenie diplomatov z členských štátov vo funkciách vedúcich delegácií;

23.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zo 136 vedúcich delegácií Únie, len 21 je z 13 členských štátov, ktoré pristúpili k Únii po roku 2004; vyzýva ESVČ, aby uskutočnila dôkladné posúdenie svojej politiky prijímania zamestnancov s cieľom umožniť lepšie vykonávanie politiky geografickej vyváženosti ESVČ;

24.  je naďalej znepokojený pretrvávajúcou nerovnováhou v personálnom zložení ESVČ z hľadiska štátnej príslušnosti; poznamenáva, že ku koncu roka 2016 pochádzalo 31,7 % zamestnancov ESVČ z členských štátov v porovnaní s 32,9 % v roku 2015 (25,3 % v sídle a 40,8 % v delegáciách); žiada vyváženejšie rozloženie zamestnancov v súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ(6); víta, že podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prisľúbila Parlamentu, že bude riešiť existujúce nadmerné zastúpenie diplomatov z členských štátov vo funkcii vedúceho delegácie;

25.   konštatuje, že z 13 členských štátov, ktoré vstúpili do Únie po roku 2004, pochádza 19,6 % celkového počtu zamestnancov ESVČ vo funkčnej skupine AD, čím sa približuje k ich podielu na obyvateľstve Únie (20,6 %); upriamuje však pozornosť na skutočnosť, že predstavujú len 13,28 % zamestnancov v riadiacich pozíciách, a zdôrazňuje, že pri dodržaní politiky prijímania pracovníkov na základe zásluh by sa táto nerovnováha mohla lepšie zohľadniť pri prijímaní zamestnancov v budúcnosti; so znepokojením konštatuje, že dotknuté členské štáty sú nedostatočne zastúpené najmä na vyššej úrovni správy; a poznamenáva, že pokrok v tejto záležitosti je odporúčaný;

26.  žiada ESVČ, aby do 30. júna 2018 bližšie objasnila rastúci počet vyslaných národných expertov, ktorých bolo 455 v roku 2016 (85 % s pôsobiskom v Bruseli) oproti 434 v roku 2015 a 407 v roku 2014;

27.  opätovne vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o rodovú nevyváženosť v zložení zamestnancov ESVČ na vysokých úrovniach administratívy; berie na vedomie mierny nárast počtu žien na riadiacich pozíciách a zdôrazňuje, že je stále čo zlepšovať, ak sa má súčasný pomer zvýšiť (22,7 %, z toho 14 % vo vyššom manažmente, t. j. 6 miest z celkového počtu 44, a 25 % v strednom manažmente, t. j. 53 miest z 215); vyzýva členské štáty, aby aktívnejšie podporovali kandidátky na pracovné miesta v ESVČ na riadiacej úrovni;

28.  v tejto súvislosti víta, že vznikli pracovné skupiny pre kariérny rast, rodovú rovnosť a rovnaké príležitosti, rámec pre učenie sa a rozvoj LEAD, ako aj vytvorenie siete s názvom Ženy a ESVČ (WEEAS) ako dôležité medzníky na zlepšenie fungovania ESVČ; domnieva sa, že tieto iniciatívy definujú atraktívnejšiu kariéru, zjednodušenie náboru a vymenovania kompetentných osôb, primeranosť právomocí, ako aj rodovú rovnosť a rovnaké príležitosti z hľadiska rodu a etnického pôvodu; vyzýva členské štáty, aby urobili viac na podporu kvalifikovaných kandidátok na riadiace pozície, s cieľom znižovať rozdiely medzi ženami a mužmi; víta zámer podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zabezpečiť, aby frekvencia rotácie zamestnancov neohrozovala kontinuitu špecifických znalostí a právomocí, ktoré sú k dispozícii v ústredí ESVČ a v delegáciách;

29.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že mediačnej službe ESVČ bolo v roku 2016 oznámených 75 prípadov konfliktov, obťažovania alebo nevyhovujúceho pracovného prostredia a že na konci roka bolo 23 prípadov stále nedoriešených; konštatuje, že 36 zo 65 prípadov zostalo na konci roka 2015 neuzavretých, a teda že relatívny počet nevyriešených prípadov na konci roka v roku 2016 klesol; víta výstražný systém zavedený v ESVČ, ktorý umožňuje systematické riešenie sťažností, a s uspokojením berie na vedomie opatrenia prijaté s cieľom riešiť tento jav rozvojom podporných služieb ako napr. mediátorov, dôverných poradcov, lekárskej a psychologickej pomoci, zvyšovaním informovanosti a vhodnými disciplinárnymi opatreniami; vyzýva ESVČ, aby ďalej zlepšovala svoju politiku v tejto oblasti s cieľom predchádzať akejkoľvek forme psychologického a sexuálneho obťažovania a prípadom konfliktov a o dosiahnutom pokroku informovala orgán udeľujúci absolutórium;

30.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a poskytovať podporu a poradenstvo;

31.  konštatuje, že ESVČ doteraz plnila medziinštitucionálnu dohodu o znížení počtu zamestnancov o 5 % v priebehu piatich rokov, pričom v roku 2016 bolo zrušených 17 pracovných miest, čím sa počet pracovných miest znížil o 68, ďalších 16 pracovných miest musí byť určených v roku 2017, aby sa za ESVČ dosiahol celkový prínos 84 pracovných miest za päťročné obdobie končiace rokom 2017; poukazuje na to, že účinnosti opatrení Únie na mieste by nemalo brániť prílišné pracovné zaťaženie zamestnancov najmä v malých delegáciách alebo v prípade, že delegácia je zodpovedná za viac ako jednu krajinu;

32.   pripomína odporúčanie ombudsmanky k neplateným stážam ESVČ v delegáciách Únie a zdôrazňuje, že je dôležité platiť všetkým stážistom ESVČ náležitý príspevok, aby sa im zabezpečila dostatočná náhrada za prácu a aby sa neposilňovala ekonomická diskriminácia; víta preto opatrenia, ktoré ESVČ prijala na reštrukturalizáciu svojho programu stáží, a to aj poskytnutím štipendií stážistom v delegáciách Únie; je však znepokojený tým, že počet poskytnutých štipendií je podstatne nižší ako počet stáží v delegáciách v roku 2016; vyzýva ESVČ, aby hľadala iné možnosti platených stáží s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti, napríklad v spolupráci s univerzitami alebo inými verejnými inštitúciami;

33.  je znepokojený nedostatkami v postupoch verejného obstarávania v delegáciách Únie (výzvy na predkladanie ponúk, návrhy a ďalšie), ktoré sa týkali 87 projektov v rokoch 2015 a 2016 v celkovej hodnote 873 197 910 EUR; domnieva sa, že je veľmi dôležité pokračovať v pravidelnej odbornej príprave vedúcich delegácie a pri brífingoch pred vyslaním, ad hoc seminároch alebo na výročnej konferencii veľvyslancov im pripomínať, že okrem politických povinností majú zásadnú úlohu pri upevňovaní reťazca zabezpečovania vierohodnosti ESVČ a nesú celkovú zodpovednosť za hospodárenie s administratívnymi výdavkami a správu portfólií projektov, ktoré si vyžadujú primerané posúdenie, ako aj zváženie rôznych prvkov, ktoré by mohli viesť k vyjadreniu výhrady;

34.  zdôrazňuje, že vedúci delegácií v rokoch 2015 a 2016 informovali o významných nedostatkoch v logike intervencií, v prognózach alebo posudzovaní rizík, ktoré sa týkali 293 projektov v celkovej hodnote 2 574 730 715 EUR; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby uskutočnili hĺbkovú analýzu s cieľom zlepšiť riadenie projektov, t. j. riadnym posudzovaním rizík, geografickými prioritami, kapacitami delegácií Únie na zvládanie pracovnej záťaže a s pokračujúcim zameraním na oblasti podpory s cieľom zvýšiť vplyv pomoci;

35.  konštatuje, že ročný rozpočet na 185 kancelárskych budov ESVČ a 144 oficiálnych rezidencií predstavuje približne 160 miliónov EUR, t. j. 20 % z rozpočtu ESVČ; berie na vedomie úsilie, ktoré ESVČ vyvinula od posledného postupu udeľovania absolutória s cieľom prispôsobiť a napraviť rôzne prvky svojej politiky v oblasti nehnuteľností; pripomína však, že monitorovanie a pokrytie všetkých nákladov a postup výberu si vyžadujú dôslednejší prístup; zdôrazňuje, že je dôležité nájsť rovnováhu medzi bezpečnostnými otázkami, environmentálnou politikou a prístupom pre osoby so zdravotným postihnutím a že je nevyhnutné dosiahnuť v súvislosti s budovami väčšie úspory; zdôrazňuje význam dojednávania zmlúv, aby politika v oblasti nehnuteľností umožňovala úspory a kontinuitu; navrhuje, aby ESVČ vypracovala podrobnú analýzu všetkých delegácií Únie s cieľom zistiť, v ktorých krajinách je pre delegácie nákladovo efektívnejšie kupovať kancelárske alebo obytné budovy a nie si ich prenajímať;

36.  víta úsilie o zvýšenie koordinácie podpory delegáciám Únie, pokiaľ ide o riadenie z ústredia, okrem iného aj spustením aktualizovanej verzie nástroja IT pre správu budov IMMOGEST alebo zvýšením počtu špecializovaných zmluvných zamestnancov v ústredí ESVČ; vyzýva ESVČ, aby pokračovala vo vykonávaní odporúčaní Dvora audítorov uvedených v jeho osobitnej správe o správe budov ESVČ vo svete; žiada ESVČ, aby nové opatrenia zrevidovala a aby Parlament informovala o výsledkoch(7);

37.  je presvedčený o význame stálej siete regionálnych bezpečnostných zamestnancov pre bezpečnosť vlastných zamestnancov;

38.  domnieva sa, že je potrebné zaručiť dôkladné preskúmanie podmienok nájmu alebo práva kúpy kancelárskych budov alebo rezidencií v prípade všetkých nových spisov o budovách alebo transakcií, ktoré majú byť schválené v sídle ESVČ; berie na vedomie, že od roku 2016 sa v ESVČ zlepšil systém overovania kúpy nehnuteľností zavedením externého finančného hodnotenia a technických auditov zo strany uznávaných odborníkov, a vyzýva ESVČ, aby predložila výsledky týchto opatrení; vyzýva ESVČ, aby naďalej monitorovala kancelárske priestory s cieľom dosiahnuť stanovené referenčné hodnoty; víta, že priemerná veľkosť budov delegácií sa v roku 2016 mierne znížila, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že ESVČ prekračuje limit 35 m² na osobu v kancelárskych budovách, čo spôsobilo dodatočné náklady vo výške 7,4 milióna EUR; berie na vedomie, že delegácie majú obmedzenú schopnosť znížiť veľkosť budovy vtedy, keď sú napríklad viazané súčasnými nájomnými zmluvami;

39.  takisto vyzýva ESVČ, aby určila odporúčané postupy v oblasti správy nehnuteľností v členských štátoch, ktoré by mohli prispieť k nákladovo efektívnemu posilneniu jej politiky v oblasti nehnuteľností; konštatuje, že ESVČ od roku 2016 uzatvorila zmluvu s poskytovateľom služieb na systematické monitorovanie informácií o trhu a na výpočet návratnosti investícií v porovnaní s jestvujúcimi možnosťami prenájmu; 

40.  víta pracovnú skupinu v spolupráci s členskými štátmi, ktorá sa venuje zásadnej politickej otázke spoločného využívania diplomatických priestorov a jeho prípadného rozšírenia; konštatuje, že počas roka 2016 bolo spoločné využívanie priestorov dohodnuté v 11 prípadoch, čím celkový počet takýchto dohôd dosiahol 91;

41.  s uznaním berie na vedomie medziinštitucionálne dohody s GR pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) a pripravovanú dohodu s Európskou investičnou bankou (EIB) o spoločnom využívaní budov a znižovaní nákladov; vyzýva ESVČ, aby v rámci monitorovania nákladov rozšírila takéto memorandá o porozumení aj na ďalšie subjekty Únie;

42.  zdôrazňuje potrebu odhaľovať dezinformácie, najmä pokiaľ ide o východné susedstvo, Západný Balkán a Juh, a berie na vedomie výsledky pracovnej skupiny East Stratcom v tejto oblasti;

43.  víta zriadenie platformy na podporu misií s cieľom poskytovať centralizovanú administratívnu podporu misiám SBOP; upozorňuje na to, aké je dôležité zaoberať sa financovaním platformy s jasným a transparentným rámcom pre prideľovanie a využívanie jej finančných prostriedkov, aby sa maximalizoval účinok predtým vynaložených výdavkov s cieľom dosiahnuť silný a pozorovateľný účinok tam, kde sa použije;

44.  vyzýva Radu a ESVČ, aby plnili svoju zákonnú povinnosť a Parlamentu bezodkladne a bez vyzvania zasielali všetky príslušné dokumenty týkajúce sa rokovaní o medzinárodných dohodách vrátane smerníc na rokovania, dohodnutých textov a zápisníc z každého kola rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, podľa ktorého „Európsky parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania“; pripomína Rade a ESVČ, že vzhľadom na to, že v minulosti bol článok 218 ods. 10 porušený, Súdny dvor Európskej únie už zrušil rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí viacerých dohôd, a zdôrazňuje, že súhlas Parlamentu s novými dohodami, napríklad s komplexnou a posilnenou dohodou o partnerstve s Arménskom, sa môže aj v budúcnosti odoprieť, až kým Rada a ESVČ nesplnia svoju zákonnú povinnosť;

45.  berie na vedomie, že ESVČ ešte stále nereagovala na odporúčanie vyjadrené v osobitnej správe Dvora audítorov č. 14/2013, v ktorom sa požaduje vypracovať podrobný akčný plán s cieľom zvýšiť účinnosť podpory Únie pre Palestínu; vyzýva ESVČ, aby v spolupráci s Komisiou toto odporúčanie v plnej miere vykonala;

46.  konštatuje, že podľa súčasného postupu udeľovania absolutória ESVČ v júni predkladá výročnú správu o činnosti Dvoru audítorov, Dvor audítorov potom v októbri predkladá správu Parlamentu a Európsky parlament do mája hlasuje v pléne o absolutóriu; konštatuje, že ak sa udelenie absolutória odloží, medzi konečnou ročnou účtovnou závierkou a udelením absolutória uplynie najmenej 17 mesiacov; poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; zdôrazňuje, že postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a zrýchliť; žiada, aby sa ESVČ a Dvor audítorov riadili osvedčenými postupmi súkromného sektora, a v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie výročných správ o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku a termín na predkladanie správ Dvora audítorov na 1. júl; navrhuje tiež preskúmať harmonogram postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza v článku 5 prílohy IV k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu tak, aby sa hlasovanie o absolutóriu uskutočnilo na plenárnej schôdzi v novembri, čím by sa ukončil postup udeľovania absolutória v roku nasledujúcom po príslušnom účtovnom roku.

31.1.2018

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2017/2145(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Cristian Dan Preda

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta skutočnosť, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) plnila svoj administratívny rozpočet na rok 2016 bez významnej chyby; berie na vedomie zvýšenie miery chybovosti v porovnaní s rokom 2015, ako sa zistilo kontrolami ex post; rozhodne zdôrazňuje potrebu posilniť úsilie o zníženie významnej miery neobvyklých chýb zistenej kontrolami finančných transakcií ex ante;

2.  poznamenáva, že ku koncu roka 2016 pochádzalo 31,7 % zamestnancov ESVČ z členských štátov (25,3 % v sídle a 40,8 % v delegáciách); žiada vyváženejšie rozloženie zamestnancov v súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ(8); víta, že podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prisľúbila Parlamentu, že bude riešiť existujúce nadmerné zastúpenie diplomatov z členských štátov vo funkciách vedúcich delegácií;

3.  s uspokojením berie na vedomie, že 19,6 % celkového počtu zamestnancov ESVČ vo funkčnej skupine AD pochádza z 13 členských štátov, ktoré vstúpili do Únie po roku 2004, čo sa blíži k ich podielu na obyvateľstve Únie (20,6 %); napriek tomu poukazuje na skutočnosť, že zastávajú len 13,28 % riadiacich pozícií a zdôrazňuje, že tento pomer by sa mal pri dodržiavaní politiky prijímania pracovníkov na základe zásluh ešte zvýšiť, aby v rámci ESVČ odrážal ich podiel na obyvateľstve Únie;

4.  opätovne vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o rodovú nerovnováhu v zložení zamestnancov ESVČ na riadiacej úrovni; berie na vedomie mierne zvýšenie počtu žien v riadiacich pozíciách a zdôrazňuje, že by sa malo vynaložiť ďalšie úsilie na zvýšenie súčasnej miery (23,99 %); v tejto súvislosti víta, že generálna tajomníčka ESVČ zriadila pracovnú skupinu pre rodové otázky;

5.  konštatuje, že ESVČ pokračovala s povinným jednopercentným znížením počtu stálych zamestnancov aj v roku 2016; zdôrazňuje však význam zosúladenia ambicióznych cieľov vonkajších politík Únie stanovených v globálnej stratégii s primeranými zdrojmi tak v sídle, ako aj v delegáciách Únie; poukazuje na to, že účinnosti opatrení Únie na mieste by nemalo brániť prílišné pracovné zaťaženie zamestnancov, najmä v malých delegáciách alebo v prípade, že delegácia zodpovedná za viac ako jednu krajinu;

6.  víta zriadenie platformy na podporu misií s cieľom poskytovať misiám v rámci SBOP centralizovanú administratívnu podporu; upozorňuje na to, aké je dôležité zaoberať sa financovaním platformy s jasným a transparentným rámcom pre prideľovanie a využívanie jej finančných prostriedkov, pričom sa maximalizuje účinnosť už existujúcej úrovne výdavkov s cieľom zabezpečiť silný a pozorovateľný účinok tam, kde sa použije;

7.  víta úverový mechanizmus vo výške 200 miliónov EUR na zlepšenie riadenia politiky v oblasti nehnuteľností a žiada, aby bol tento mechanizmus navýšený;

8.  poznamenáva, že Európsky dvor audítorov zistil v rokoch 2015 aj 2016 nedostatky v postupoch obstarávania, ktoré organizovali delegácie Únie, pri zákazkách v hodnote do 60 000 EUR; víta navrhované zmeny, ktoré majú nastať od roku 2018 v prípade odbornej prípravy a vzorov zákaziek, a so záujmom očakáva vyššiu efektívnosť v tomto ohľade;

9.  vyzýva Radu a ESVČ, aby splnili svoju zákonnú povinnosť zaslať Európskemu parlamentu bezodkladne a bez vyzvania všetky príslušné dokumenty týkajúce sa rokovaní o medzinárodných dohodách vrátane smerníc na rokovania, dohodnutých textov a zápisníc z každého kola rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, podľa ktorého „Európsky parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania“; pripomína Rade a ESVČ, že vzhľadom na to, že v minulosti došlo k porušeniu článku 218 ods. 10, Súdny dvor Európskej únie už zrušil rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí viacerých dohôd a zdôrazňuje, že súhlas Parlamentu s novými dohodami, napríklad s komplexnou a posilnenou dohodou o partnerstve s Arménskom, sa môže aj v budúcnosti odoprieť, až kým Rada a ESVČ nesplnia svoju právnu povinnosť;

10.  s potešením konštatuje, že na základe zistení Európskeho dvora audítorov z rokov 2015 a 2016, že v postupoch prijímania miestnych aktérov do delegácií a v postupoch verejného obstarávania organizovaných delegáciami boli identifikované určité nedostatky, sa prijali určité opatrenia na zvýšenie kvality postupov ESVČ od roku 2018; poznamenáva však, že tieto zlepšenia musia byť zásadné a musia vykazovať jasný a merateľný pokrok v oblasti zodpovednosti a transparentnosti na strane ESVČ;

11.  berie na vedomie, že ESVČ ešte stále nereagovala na odporúčanie vyjadrené v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 14/2013, ktoré sa týka žiadosti o vypracovanie podrobného akčného plánu s cieľom zvýšiť účinnosť podpory Únie pre Palestínu; nabáda ESVČ, aby v spolupráci s Komisiou v plnej miere vykonala toto odporúčanie;

12.  víta rozhodnutie Únie, ktoré prijala v súlade s odporúčaním európskej ombudsmanky, že bude ponúkať platené stáže vo svojich zahraničných delegáciách, čím tieto stáže sprístupní aj mladým ľuďom s obmedzenými finančnými zdrojmi v súlade so zásadou nediskriminácie.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

6

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

6

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Sofia Sakorafa

NI

Janusz Korwin-Mikke

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Julia Pitera

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).

(7)

  Dvor audítorov: Osobitná správa č. 07/2016: Správa budov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vo svete

(8)

  Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia