Διαδικασία : 2017/2188(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0130/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0130/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.17
CRE 18/04/2018 - 12.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0122

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1004kWORD 139k
28.3.2018
PE 612.401v02-00 A8-0130/2018

σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2188(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Joachim Zeller

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2188(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0299/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της … 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή(5) και το ψήφισμά του με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05940/2018 – C8‑0042/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0130/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχουν πληροφορίες για θέματα που προκαλούν ανησυχία και σχετίζονται με την εκτέλεση των δαπανών και είναι, κατά συνέπεια, χρήσιμες στο Κοινοβούλιο κατά την άσκηση του ρόλου του ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης απόφασής του της … 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή·

Μέρος I – Ειδική έκθεση αριθ. 21/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ για την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια: μετα-έλεγχος»

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έχει τη μορφή ενός μετα-ελέγχου που παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η Επιτροπή διαχειρίζεται την προενταξιακή βοήθεια προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

2.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σε ένα δύσκολο πολιτικό πλαίσιο και βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές αδυναμίες στους δημόσιους οργανισμούς των δικαιούχων χωρών, όπως υπερβολική γραφειοκρατία, υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού, χαμηλή αποδοτικότητα, έλλειψη λογοδοσίας και διαφθορά·

3.  καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αφενός να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον ορισμό ποιοτικών εθνικών στρατηγικών και εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων τα οποία θα περιλαμβάνουν σαφείς, ρεαλιστικούς και μετρήσιμους στόχους, και αφετέρου να συνδέσουν καλύτερα τον σχεδιασμό των προγραμμάτων στη δικαιούχο χώρα με αυτές τις στρατηγικές και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις αναγκών·

4.  υποστηρίζει τις προσπάθειες των αρχών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν το έργο τους σε βασικούς τομείς της χρηστής διακυβέρνησης με στόχο την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων στον τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου στο πλαίσιο της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών· καλεί όλους τους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την ανάπτυξη ή την εδραίωση στρατηγικών για τον συντονισμό της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών·

5.  θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί η εφαρμογή της αρχής της αιρεσιμότητας, ιδίως μέσω της εκ των προτέρων επαλήθευσης, σε συγκεκριμένους μετρήσιμους όρους, της ικανότητας του δικαιούχου να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για ένα έργο υψηλής ποιότητας·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι περίπου τα μισά από τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση και αφορούν την ενίσχυση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και του κράτους δικαίου δεν ήταν βιώσιμα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η βιωσιμότητα, ιδίως όσον αφορά έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η αδυναμία εξασφάλισης της βιωσιμότητας οφειλόταν σε εγγενείς παράγοντες όπως η έλλειψη δημοσιονομικών πόρων, η έλλειψη προσωπικού και, πρωτίστως, η έλλειψη πολιτικής βούλησης των δικαιούχων για μεταρρύθμιση των θεσμών· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα των επιτυχημένων έργων με μετρήσιμη προστιθέμενη αξία και να εξασφαλίσει τη διατηρησιμότητα και τη βιωσιμότητα των έργων, θέτοντας τις πτυχές αυτές ως προϋπόθεση για την έγκριση έργων στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ·

7.  πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης μέχρι να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των προτύπων της Ένωσης σε ορισμένους βασικούς τομείς όπως η προσήλωση στο κράτος δικαίου, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και η χρηστή διακυβέρνηση· θεωρεί ότι η βοήθεια που παρέχεται στους τομείς αυτούς θα πρέπει να ενισχυθεί και να καταστεί πιο αποτελεσματική και βιώσιμη, δεδομένου ότι συνδέεται στενά με τη στρατηγική διεύρυνσης και τα πολιτικά κριτήρια·

8.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και να ενθαρρύνει την δίωξη από τις εισαγγελικές αρχές και την ανάπτυξη απαιτήσεων διαφάνειας και ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση· επισημαίνει και πάλι την ανάγκη για μια πιο συνεχή και αυστηρή στρατηγική και για μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση από τις εθνικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστούν βιώσιμα αποτελέσματα εν προκειμένω·

Μέρος II – Ειδική έκθεση αριθ. 24/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανάγκη επίτασης των προσπαθειών τόσο για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της πολιτικής συνοχής όσο και για την επιβολή τους»

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμφωνεί με τις συστάσεις του·

10.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή θα εφαρμόσει τη συντριπτική πλειονότητα των συστάσεων·

11.  τονίζει ότι όλες οι ενδιαφερόμενες γενικές διευθύνσεις, και ειδικότερα η ΓΔ Ανταγωνισμού και η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων που τηρούνται από υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ευθύνες τους·

12.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την άρνησή της να εφαρμόσει τη σύσταση 4 β), καθώς αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

13.  μπορεί να δεχθεί την επιφύλαξη της Επιτροπής ως προς την εφαρμογή της σύστασης 4 δ), για όσο διάστημα οι εναλλακτικές μέθοδοι που επιλέγουν τα κράτη μέλη είναι εξίσου αποτελεσματικές με ένα κεντρικό μητρώο για την παρακολούθηση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα διατηρηθεί αυτή η κατάσταση πραγμάτων·

14.  είναι πεπεισμένο ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων πριν από την ανάληψη μεγάλων έργων δεδομένου ότι η ύπαρξη σαφών και συνεκτικών κανόνων μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του ποσοστού σφάλματος στον συγκεκριμένο τομέα·

15.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εθνικές ελεγκτικές αρχές θα γνωρίζουν και θα επαληθεύουν τους εφαρμοστέους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων πριν από την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης ελέγχου τους·

16.  επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη συμφωνία, του Μαρτίου του 2015, μεταξύ ΓΔ Ανταγωνισμού και ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης επί ενός κοινού σχεδίου δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις· σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης περιελάμβανε αρχικά έξι δράσεις με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και τη βελτίωση της τεχνογνωσίας στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων σε όλα τα κράτη μέλη: προσδιορισμός και διάδοση ορθών πρακτικών, προγράμματα κατάρτισης για ειδικούς σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, σύνοδοι εργασίας ανά χώρα, σεμινάρια για ειδικούς, περαιτέρω ανάπτυξη βάσης δεδομένων ερωταπαντήσεων (το δίκτυο ΕΔΑ-ΗΔ) και ανάπτυξη βάσης δεδομένων με πληροφορίες για τις κρατικές ενισχύσεις· από το 2016, η Επιτροπή προσφέρει επίσης ειδικό επιμορφωτικό κύκλο μαθημάτων·

17.  εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μέχρι τον Ιανουάριο του 2016, η ΓΔ Ανταγωνισμού είχε οργανώσει προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και τις υποδομές στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία·

18.  στηρίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκκλησή του για δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης την οποία οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα μπορούν να συμβουλεύονται για να ενημερωθούν σχετικά με την ταυτότητα των επιχειρήσεων κατά των οποίων έχουν εκδοθεί διαταγές ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων καθώς και με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία ανάκτησης· θεωρεί ότι αυτή η βάση δεδομένων θα μπορούσε να είναι σημαντική για τις μελλοντικές αναλύσεις κινδύνου·

Μέρος III – Ειδική έκθεση αριθ. 29/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενιαίος εποπτικός μηχανισμός - Καλό ξεκίνημα, αλλά απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις»

19.  υπενθυμίζει τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

α)  άρθρο 287 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ): «1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασμούς του συνόλου των εσόδων και των εξόδων της Ένωσης. Ελέγχει επίσης τους λογαριασμούς του συνόλου των εσόδων και εξόδων κάθε λοιπού οργάνου ή οργανισμού ιδρυομένου από την Ένωση, στο βαθμό που η ιδρυτική πράξη δεν αποκλείει τον έλεγχο αυτό.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγχειρίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωση αυτή είναι δυνατόν να συμπληρώνεται από ειδικές εκτιμήσεις για κάθε σημαντικό τομέα της δραστηριότητας της Ένωσης.»

β)  άρθρο 27 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (πρωτόκολλο αριθ. 4 που έχει προσαρτηθεί στην ΣΕΕ και στην ΣΛΕΕ): 27.1. Οι λογαριασμοί της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει το Συμβούλιο. Οι ελεγκτές είναι πλήρως εξουσιοδοτημένοι να εξετάζουν όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών καθώς και να ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις συναλλαγές τους.

27.2. Οι διατάξεις του άρθρου 287 της ΣΛΕΕ έχουν εφαρμογή μόνο στην εξέταση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της ΕΚΤ.»

γ)  άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013του Συμβουλίου(7) για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων: «1. Η ΕΚΤ λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. 7. Όταν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, λαμβάνει επίσης υπόψη τα εποπτικά καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ δυνάμει του παρόντος κανονισμού.»

20.  υποστηρίζει τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποδοχή των συστάσεων(8) του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκ μέρους της ΕΚΤ·

21.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με την έκθεση της επιτροπής επαφών των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία συγκρίνονται τα δικαιώματα ελέγχου 27 εκ των 28 εθνικών ΑΟΕ στην Ένωση επί των αρχών τραπεζικής εποπτείας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην επακόλουθη δήλωση επισημαίνεται ότι έχει προκύψει κενό ελέγχου στις χώρες της ζώνης του ευρώ στις οποίες οι μέχρι πρότινος ισχύουσες εντολές ελέγχου των εθνικών ΑΟΕ επί των εθνικών αρχών τραπεζικής εποπτείας δεν αντικαθίστανται από αντίστοιχο επίπεδο ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των εποπτικών δραστηριοτήτων της ΕΚΤ(9)·

22.  υπογραμμίζει ότι είχε ήδη εκφράσει την ανησυχία αυτή στο ψήφισμά του σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2015(10)·

23.  εκφράζει δυσαρέσκεια για την περιορισμένη διαφάνεια των πληροφοριών για τις εποπτευόμενες οντότητες λόγω της προσέγγισης που υιοθέτησε η ΕΚΤ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αδυνατούν οι εποπτευόμενες οντότητες να κατανοήσουν πλήρως το αποτέλεσμα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και προληπτικής αξιολόγησης· τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εκφράσει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας η οποία, κατά τη γνώμη του, θα μπορούσε να αυξήσει «τον κίνδυνο εποπτικής αυθαιρεσίας»·

24.  επισημαίνει ότι η απουσία εποπτικού ελέγχου όσον αφορά την έκθεση τραπεζών σε μη ρευστοποιήσιμες «δραστηριότητες επιπέδου 3», περιλαμβανομένων τοξικών στοιχείων του ενεργητικού και παραγώγων, είχε ως αποτέλεσμα ασύμμετρη άσκηση της εποπτικής λειτουργίας· θεωρεί ότι, λόγω των ισχυρών προκαταλήψεων ως προς τους πιστωτικούς κινδύνους που σχετίζονται με κινδύνους της αγοράς και λειτουργικούς κινδύνους που απορρέουν από κερδοσκοπικές οικονομικές δραστηριότητες, οι εμπορικές τράπεζες βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση έναντι των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών, με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των συνολικών αξιολογήσεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι στιγμής· εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου Danièle Nouy σχετικά με τις δυσκολίες και την αδυναμία της ΕΚΤ να προβεί σε ορθή αποτίμηση των θέσεων αναφορικά με αυτά τα περίπλοκα και επισφαλή προϊόντα·

25.  επισημαίνει τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την έλλειψη αποτελεσματικού οργανωτικού διαχωρισμού μεταξύ της νομισματικής πολιτικής και των εποπτικών λειτουργιών της ΕΚΤ, καθώς και την απουσία σαφών και αυστηρών κανόνων διακυβέρνησης ώστε να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, στοιχείο που ενισχύει τις ανησυχίες για την εγγενή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ρόλου που διαδραματίζει η ΕΚΤ στη διατήρηση της σταθερότητας του ευρώ, αφενός, και της προληπτικής εποπτείας που ασκεί επί των μεγάλων ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων, αφετέρου·

26.  υποστηρίζει τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την ανάγκη να παρέχεται ανάλυση κινδύνου σχετικά με τη χρήση των κοινών υπηρεσιών για τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη νομισματική πολιτική και την εποπτική λειτουργία της ΕΚΤ·

27.  εκφράζει την ανησυχία του, στο πλαίσιο αυτό, για την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το επίπεδο των πληροφοριών που διαβίβασε η ΕΚΤ ήταν μόνον εν μέρει επαρκές για να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των πράξεων που συνδέονται με τη δομή διακυβέρνησης του ΕΕΜ, του έργου των μεικτών εποπτικών ομάδων του και των επιτόπιων επιθεωρήσεών του· τονίζει ότι, κατά συνέπεια, σημαντικοί τομείς δεν καλύφθηκαν από τον έλεγχο·

28.  θεωρεί απαράδεκτο, από τη σκοπιά της λογοδοσίας, το γεγονός ότι η ελεγχόμενη μονάδα, δηλαδή η ΕΚΤ, θέλει να αποφασίζει η ίδια σε ποια έγγραφα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι εξωτερικοί ελεγκτές(11)· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΚΤ να συνεργάζεται πλήρως με το Ελεγκτικό Συνέδριο ως εξωτερικό ελεγκτή και να του παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στις πληροφορίες προκειμένου να συμμορφωθεί με τους προαναφερθέντες κανόνες·

29.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, πριν από τον Νοέμβριο του 2018, για το αν βρέθηκε λύση για το πρόβλημα της πρόσβασης σε πληροφορίες·

30.  σημειώνει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις περί υποβολής εκθέσεων μεταξύ της ΕΚΤ και του Κοινοβουλίου(12)· θεωρεί ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν μπορούν, ωστόσο, να αντικαταστήσουν τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

31.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή όφειλε να έχει δημοσιεύσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, αναθεώρηση της εφαρμογής του κανονισμού του Συμβουλίου (EΕ) αριθ. 1024/2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι αυτό δεν συνέβη·

32.  καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να ολοκληρώσει την εν λόγω έκθεση το συντομότερο·

Μέρος IV – Ειδική έκθεση αριθ. 30/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στους τομείς προτεραιότητας στην Ονδούρα»

33.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμφωνεί με τις συστάσεις του και εκθέτει στη συνέχεια τις δικές του παρατηρήσεις και συστάσεις· λαμβάνει, επίσης, υπό σημείωση τις απαντήσεις της Επιτροπής·

34.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έτυχε πολύ θετικής υποδοχής τόσο από την κυβέρνηση της Ονδούρας όσο και από την Επιτροπή και ότι οι προκλήσεις που προσδιορίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και τα συμπεράσματά του αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Ονδούρας και της Ένωσης·

35.  επισημαίνει ότι, επί του παρόντος, οι σχέσεις μεταξύ Ονδούρας –ως μέρους της Κεντρικής Αμερικής– και της Ένωσης στηρίζονται κυρίως στη συμφωνία σύνδεσης που υπεγράφη το 2012, η οποία συνιστά ισχυρό και μακροπρόθεσμο δεσμό βασισμένο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην προάσπιση κοινών αξιών και αρχών· επισημαίνει ότι η συμφωνία ορίζει τρεις βασικούς πυλώνες δράσης: τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και το εμπόριο· υπενθυμίζει ειδικότερα ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, αμφότερα τα μέρη δεσμεύτηκαν να λάβουν μέτρα που ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη, με γνώμονα τα αμοιβαία συμφέροντά τους όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη·

36.  τονίζει ότι, μέχρι στιγμής, 21 κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη συμφωνία· αναμένει από τις χώρες που δεν το έχουν ήδη πράξει να την υπογράψουν το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι η πλήρης εφαρμογή των τριών πυλώνων θα ενισχύσει την ανάπτυξη του πολιτικού διαλόγου, θα επιτρέψει την αποτελεσματική κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων και θα εξασφαλίσει οριστικά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της Ένωσης για την ανασυγκρότηση και τον μετασχηματισμό της Ονδούρας·

37.  επισημαίνει ότι η Ονδούρα είναι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής που λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της αναπτυξιακής βοήθειας της Ένωσης και ότι η Ένωση κατέχει την τέταρτη θέση μεταξύ των δώδεκα σημαντικότερων χορηγών βοήθειας στην Ονδούρα, αντιπροσωπεύοντας το 11 % της συνολικής επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που λαμβάνει η χώρα· υπογραμμίζει ότι τα συνολικά ποσά αυξήθηκαν από 223 εκατομμύρια EUR την περίοδο 2007-2013 σε 235 εκατομμύρια EUR την περίοδο 2014-2020·

38.  σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης κατά την υπό εξέταση περίοδο ανήλθε σε μόλις 0,2 % του ΑΕγχΠ της χώρας, ποσοστό πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με το ποσοστό άλλων χορηγών, και ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών·

39.  σημειώνει επίσης ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, έπειτα από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η Ονδούρα σημείωσε μέτρια ανάκαμψη από οικονομική άποψη, η οποία ενισχύθηκε από δημόσιες επενδύσεις, εξαγωγές και υψηλά έσοδα από εμβάσματα, που οδήγησαν σε ανάπτυξη 3,7 % το 2016 και 3,5 % το 2017·

40.  υπογραμμίζει ωστόσο ότι, παρά τις αισιόδοξες οικονομικές προοπτικές και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την κυβέρνηση και τους χορηγούς, η Ονδούρα εξακολουθεί να καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα φτώχειας και οικονομικών ανισοτήτων στη Λατινική Αμερική, με το 66 % περίπου του πληθυσμού της να ζει σε συνθήκες φτώχειας το 2016, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ενώ στη χώρα εξακολουθεί να υπάρχει γενικευμένη βία, διαφθορά και ατιμωρησία· σημειώνει ότι, αν και το ποσοστό των ανθρωποκτονιών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να είναι ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο και το υψηλότερο στη Λατινική Αμερική· υπογραμμίζει επίσης ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές δυσκολίες και προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε βασικές ανάγκες, ευκαιρίες απασχόλησης, φυσικούς πόρους όπως η γη και μέσα επιβίωσης, και ότι οι γυναίκες, οι αυτόχθονες πληθυσμοί και τα άτομα αφρικανικής καταγωγής είναι οι ομάδες του πληθυσμού που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως αποτέλεσμα των ανισοτήτων·

41.  επισημαίνει με ιδιαίτερη ανησυχία ότι η Ονδούρα εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων καθώς και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης Global Witness, τουλάχιστον 123 ακτιβιστές-υπερασπιστές της γης και του περιβάλλοντος έχουν δολοφονηθεί στην Ονδούρα από το 2009, πολλοί εκ των οποίων ήταν μέλη αυτοχθόνων και αγροτικών κοινοτήτων που αντιτάσσονταν στην υλοποίηση μεγάλων έργων στο έδαφός τους, όπως η Berta Cáceres, της οποίας η δολοφονία δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τακτικά και αυστηρά τη συνεργασία της Ένωσης με την Ονδούρα και να εξασφαλίσει ότι δεν θα βλάψει με κανέναν τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού της χώρας· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), το οποίο παρέχει επείγουσα άμεση χρηματοδοτική και υλική υποστήριξη σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο, καθώς και το ταμείο έκτακτης ανάγκης που δίδει τη δυνατότητα στις αντιπροσωπείες της Ένωσης να τους παρέχουν άμεσες ad hoc επιχορηγήσεις· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να προωθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της θέσπισης τοπικών στρατηγικών για να εξασφαλιστεί η πλήρη εφαρμογή τους στην πράξη, σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ήδη διαθέτουν εμπειρία στον τομέα αυτό·

42.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στην Ονδούρα μετά τις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου 2017· επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα μέσα ενημέρωσης έχουν καταδικάσει τη δυσανάλογη και ενίοτε θανατηφόρα χρήση βίας από τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας κατά των διαδηλωτών, καθώς και άλλες επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της μετεκλογικής κρίσης, και ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει 30 δολοφονίες (21 στα χέρια της στρατονομίας (PMOP)), 232 τραυματισμούς και 1 085 συλλήψεις· επισημαίνει ότι το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ στην Ονδούρα έχει καταγράψει πάνω από 50 περιστατικά εκφοβισμού και παρενόχλησης κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ηγετών τοπικών κοινοτήτων και δημοσιογράφων· σημειώνει ότι, ως απάντηση στην κατάσταση αυτή, η κυβέρνηση της Ονδούρας ανακοίνωσε τη σύσταση Υπουργείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο θα λειτουργεί ανεξάρτητα από το υφιστάμενο Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικαιοσύνης, Διακυβέρνησης και Αποκέντρωσης, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 27 Ιανουαρίου 2018· καλεί την ΕΥΕΔ να ενισχύσει την υποστήριξη της Ένωσης προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση του πολιτικού διαλόγου, και να απαιτήσει από την κυβέρνηση της Ονδούρας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης και την εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών της·

43.  επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι ο ιδιωτικός τομέας των χωρών της Ένωσης να μεριμνά επίσης για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για αυστηρότερους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες και ότι πρέπει να τηρούνται έστω στον ελάχιστο δυνατό βαθμό τα ευρωπαϊκά πρότυπα στους εν λόγω τομείς· καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στις συνεχείς προσπάθειες του ΟΗΕ για την κατάρτιση μιας διεθνούς συνθήκης που θα καθιστά τις εταιρείες υπόλογες για κάθε ανάμιξη σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

44.  υπενθυμίζει ότι το πραξικόπημα του 2009 είχε καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα, καθώς η κοινωνικοοικονομική της ανάπτυξη υπέστη σημαντική επιβράδυνση, ενώ έπαψε να λαμβάνει διεθνή βοήθεια και απομακρύνθηκε από τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ)· σημειώνει ότι στη διάρκεια αυτής της περιόδου μπόρεσαν ωστόσο να συνεχιστούν οι δραστηριότητες της Ένωσης στην Ονδούρα, παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην υλοποίησή τους σε όλους τους τομείς προτεραιότητας, και ότι ορισμένες από αυτές, όπως η εναρμόνιση του νομικού πλαισίου, δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν· υπογραμμίζει ότι αν η Ένωση δεν είχε παράσχει και διατηρήσει τη στήριξή της στους τομείς προτεραιότητας της συνεργασίας, οι συνθήκες στους εν λόγω τομείς θα ήταν ακόμη πιο δύσκολες·

45.  σημειώνει ότι η κυβέρνηση της Ονδούρας δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να αποδεχθεί διεθνή έλεγχο και να συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς (εγκατάσταση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πρόσφατη εγκαθίδρυση της Αποστολής κατά της διαφθοράς και της ατιμωρησίας στην Ονδούρα, έλεγχοι των λογαριασμών του κράτους από τον οργανισμό Transparency International, κ.λπ.)· επισημαίνει ωστόσο ότι είναι σημαντικό να αξιοποιούνται και να εφαρμόζονται διδάγματα και βέλτιστες πρακτικές και να μην επιμηκύνεται επ’ αόριστον η εξάρτηση από αυτούς τους οργανισμούς όσον αφορά τις βασικές υποχρεώσεις του κράτους· σημειώνει με σοβαρή ανησυχία το γεγονός ότι, στις 18 Φεβρουαρίου 2018, ο επικεφαλής της Αποστολής κατά της διαφθοράς και της ατιμωρησίας στην Ονδούρα (MACCIH) παραιτήθηκε λόγω του γεγονότος ότι ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (OAK) δεν του παρείχε την υποστήριξη που χρειαζόταν προκειμένου να επιτελέσει το έργο που του είχε ανατεθεί πριν από δύο έτη σε σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ονδούρα (έλλειψη πόρων, σπατάλη σε οργανωτικά ζητήματα, αδυναμία παροχής κατάλληλων εγκαταστάσεων κ.λπ.)· σημειώνει ότι, παρά την εν λόγω έλλειψη υποστήριξης, η MACCIH έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς από το 2017, με σημαντικές καταδίκες κυβερνητικών αξιωματούχων που εμπλέκονταν σε σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς, καθώς και με έρευνες που αφορούσαν μέλη της πολιτικής τάξης της Ονδούρας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνθήκες αυτές θα εμποδίσουν τις πρώτες σημαντικές περιφερειακές προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας σε μία από τις χώρες που χρειάζονται περισσότερο τέτοιες ενέργειες, καλεί την κυβέρνηση της Ονδούρας και τον ΟΑΚ να παράσχουν άνευ όρων υποστήριξη και να διευκολύνουν το έργο της MACCIH, και ζητεί από την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να συνεργάζεται με την MACCIH με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων·

46.  σημειώνει ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο επικεντρώθηκε στην περίοδο 2007-2015 κατά την οποία οι πληρωμές της Ένωσης ανήλθαν σε 119 εκατομμύρια EUR και ότι οι τομείς προτεραιότητας που εξετάστηκαν ήταν η μείωσης της φτώχειας, η δασοκομία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη, στους οποίους διοχετεύθηκε το 89 % των δαπανών της διμερούς στήριξης· θεωρεί, ωστόσο, ότι η περίοδος που καλύπτει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι υπερβολικά μεγάλη, και μάλιστα υπερβαίνει τη θητεία της Επιτροπής, ενώ επιπλέον περιλαμβάνει πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις που είναι ιδιαίτερα δύσκολες και διαφορετικές μεταξύ τους· θεωρεί ότι, για να είναι πιο αποτελεσματικές, οι περίοδοι ελέγχου θα πρέπει να είναι μικρότερες, ή ότι θα πρέπει να πραγματοποιούνται ενδιάμεσες αξιολογήσεις δεδομένου ότι σε υπερβολικά πολλές περιπτώσεις η έκθεση εντοπίζει προβλήματα ή ανεπάρκειες που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της να είναι πλέον άνευ αντικειμένου· υπογραμμίζει επίσης ότι, στην έκθεσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν περιλαμβάνει απολογισμό των συνεντεύξεων που πραγματοποίησε κατά την επίσκεψή του στην Ονδούρα, ιδίως με τους δικαιούχους, τους άλλους χορηγούς βοήθειας και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

47.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στήριξη της Ένωσης στους τομείς προτεραιότητας, παρά την κάποια πρόοδο που σημειώθηκε, υπήρξε μόνον εν μέρει αποτελεσματική, κυρίως λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην χώρα καθώς και λόγω διαφόρων ανεπαρκειών στη διαχείριση που μείωσαν τον αντίκτυπό της και σημειώνει επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι η στρατηγική της Επιτροπής ήταν συναφής και συντονισμένη, δεν ήταν επαρκώς εύστοχη και η χρηματοδότηση κατανεμήθηκε σε υπερβολικά πολλούς τομείς, με αποτέλεσμα, παρά τις εκκλήσεις της κυβέρνησης της χώρας, να μην καλυφθούν σημαντικές ανάγκες στους τομείς προτεραιότητας που δεν έλαβαν στήριξη ούτε από άλλους χορηγούς βοήθειας·

48.  μολονότι συμμερίζεται την ανησυχία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε ένας βαθμός ευελιξίας για την προσαρμογή στην κρίση που προκάλεσε το πραξικόπημα καθώς και ότι χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις και να καλυφθούν βασικές ανάγκες του πληθυσμού· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη αποτελεσματικής ισορροπίας ανάμεσα στην αναγκαία ευελιξία για την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις, ανάγκες και απαιτήσεις της χώρας, στην ανάγκη αντιμετώπισης των πιεστικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαιώματος στη ζωή και του δικαιώματος σε αξιοπρεπή ζωή, και στην ανάγκη ανταπόκρισης στον δυνητικό αντίκτυπο της βοήθειας της ΕΕ και ενίσχυσης του αντίκτυπου αυτού·

49.  επισημαίνει ότι, στο παρελθόν, η συνεργασία της Ένωσης επικεντρωνόταν στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ στη νέα περίοδο προγραμματισμού ανταποκρίνεται στις ανάγκες που απορρέουν από τις βασικές αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα: μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων, επισιτιστική ασφάλεια, εκπαίδευση και υγεία, ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα, φορολογικές μεταρρυθμίσεις, καταπολέμηση της ατιμωρησίας και της διαφθοράς, δημιουργία θέσεων απασχόλησης με κοινωνική προστασία, ανταγωνιστικότητα, διαχείριση των φυσικών πόρων και ευπάθεια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής·

50.  τονίζει ότι, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης της χώρας, έχει ζωτική σημασία να ενισχυθούν και να εφαρμοστούν ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας (ιδιαίτερα για τις πλέον ευάλωτες ομάδες όπως γυναίκες, παιδιά και αυτόχθονες πληθυσμοί, όπως το έχει ζητήσει η ίδια η κυβέρνηση της Ονδούρας) καθώς και ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης για παιδιά και νέους που προέρχονται από τα πλέον μειονεκτούντα περιβάλλοντα έτσι ώστε να τους δοθούν ευκαιρίες να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και να διασωθούν από τον κίνδυνο να εμπλακούν στη βία και το οργανωμένο έγκλημα·

51.  επισημαίνει επίσης τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν για την κοινωνική πρόοδο οι γυναίκες και οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών καθώς και τα κινήματα των οποίων ηγούνται νέοι· καλεί την Ένωση να επιμείνει στην ανάγκη υποστήριξης της χειραφέτησης των γυναικών και της δημιουργίας ασφαλούς και ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις γυναικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και στην ανάγκη αντιμετώπισης συγκεκριμένων μορφών καταστολής που σχετίζονται με το φύλο, ειδικότερα σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις· τονίζει πόσο σημαντική είναι η ενεργός συμμετοχή στην υποστήριξη των πολιτικών και των δράσεων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

52.  θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια όσον αφορά τη συνεργασία, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της λογοδοσίας των θεσμών της χώρας καθώς και όσον αφορά την εξάλειψη της διαφθοράς και της ατιμωρησίας που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και αποτελούν ένα από τα πρωταρχικά εμπόδια για την ανάπτυξη της χώρας·

53.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη πολιτικού διαλόγου που διαπιστώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ορισμένους τομείς κρίσιμης σημασίας που υποστηρίζονταν από τη Στήριξη του Εθνικού Προγράμματος (στόχοι για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη εθνικών στατιστικών και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης)· δεδομένου ότι ο πολιτικός διάλογος της Επιτροπής διευκολύνει την υλοποίηση των δράσεων της Ένωσης και εξασφαλίζει απτές βελτιώσεις, ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο ιδίως στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και να επιμείνει στους τομείς στους οποίους η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή δεκτικότητα όπως στην περίπτωση της εθνικής πολιτικής δικαιοσύνης και ασφάλειας ή στην περίπτωση του Observatorio Judicial (παρατηρητήριο του δικαστικού συστήματος)·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει τον κοινό προγραμματισμό με την κυβέρνηση της Ονδούρας αλλά και με τα κράτη μέλη της Ένωσης, και να καταβάλει, παράλληλα με τους άλλους χορηγούς, ιδιαίτερη προσπάθεια όσον αφορά τον εσωτερικό συντονισμό με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης δυνατής κατανομής των εργασιών, την επίτευξη συμπληρωματικότητας όπου είναι εφικτό, και ιδίως με σκοπό την αποφυγή των προβλημάτων που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο: πληθώρα πανομοιότυπων ή παρόμοιων έργων (ίδιοι τομείς, ίδιοι δικαιούχοι), αντιφατικές δράσεις, αλληλεπικάλυψη ή έλλειψη παρέμβασης, ιδίως στους τομείς προτεραιότητας· επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης, παράλληλα με τους άλλους χορηγούς, να αναπτύξει ένα γρήγορο και αποτελεσματικό σύστημα λειτουργίας με σκοπό τη συντόμευση των προθεσμιών, την αύξηση του δυναμισμού και την βελτίωση της αποδοτικότητας και των αποτελεσμάτων·

55.  επισημαίνει ότι το ήμισυ περίπου της διμερούς βοήθειας της Ένωσης προς την Ονδούρα παρέχεται μέσω της γενικής και τομεακής δημοσιονομικής στήριξης· υπογραμμίζει με ανησυχία ότι, κυρίως λόγω της ιδιαίτερης μακροοικονομικής αστάθειας της χώρας, καθώς και των τεχνικών αδυναμιών και των προβλημάτων λόγω απάτης και διαφθοράς στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, η δημοσιονομική στήριξη μπορεί να προκαλέσει σημαντικούς κινδύνους·

56.  σημειώνει με ανησυχία ότι, ενώ στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνεται ότι η δημοσιονομική στήριξη προοριζόταν για συναφείς και αξιόπιστες εθνικές στρατηγικές, σε ορισμένους τομείς προτεραιότητας οι στρατηγικές της κυβέρνησης ήταν ασαφείς και κατακερματισμένες και δεν καλύπτονταν από ειδικό προϋπολογισμό, ενώ τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα δεν ήταν σε θέση να αναπτύξουν πολιτικές και να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις·

57.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή εντόπισε τους εν λόγω κινδύνους και επιχείρησε να τους περιορίσει, όμως υπενθυμίζει για μία ακόμα φορά στην Επιτροπή ότι η δημοσιονομική στήριξη δεν είναι λευκή επιταγή και ότι οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις δεν συνιστούν απαραιτήτως επαρκή εγγύηση· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή και η τήρηση των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη δημοσιονομική στήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αποφεύγει την παροχή δημοσιονομικής στήριξης σε τομείς στους οποίους δεν είναι βέβαιη η αξιόπιστη και συναφής ανταπόκριση της κυβέρνησης·

58.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η διακοπή ορισμένων πληρωμών δημοσιονομικής στήριξης στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου –όπως συνέβη το 2012 λόγω της γενικής μακροοικονομικής κατάστασης και της απουσίας συμφωνίας μεταξύ της Ονδούρας και του ΔΝΤ– δεν είναι κατ’ ανάγκη αντιφατικό μήνυμα που μπορεί να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα της βοήθειας όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά, αντιθέτως, μπορεί να αποτελέσει σαφή απόδειξη για το γεγονός ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιλύει αποτελεσματικά και γρήγορα τα προβλήματα που εντοπίζονται·

59.  διαπιστώνει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η Ονδούρα είναι η πρώτη χώρα στην οποία εφαρμόζεται η δημοσιονομική στήριξη βάσει αποτελεσμάτων· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συμπέρανε ότι η ανεπάρκεια των εργαλείων ελέγχου παρεμπόδισε την αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, ότι η παρακολούθηση των εν λόγω αποτελεσμάτων χαρακτηρίστηκε από πολλές ελλείψεις και ότι δεν δόθηκε συστηματικά συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώθηκαν· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει αναλυτική έκθεση που θα περιλαμβάνει τους στόχους, τους δείκτες και τα σημεία αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν, τις μεθόδους υπολογισμού και επαλήθευσης, κ.λπ., και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπό τους για τον σκοπό της μέτρησης των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και, συγχρόνως, της βελτίωσης της επικοινωνίας, της προβολής και του αντίκτυπου της δράσης της Ένωσης· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα των στόχων που τίθενται στις στρατηγικές που αφορούν τον πολιτικό της διάλογο με την κυβέρνηση της Ονδούρας καθώς και στον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τους άλλους χορηγούς βοήθειας·

60.  δεδομένου ότι η ορθή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις εκταμιεύσεις της δημοσιονομικής στήριξης και μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες της Ονδούρας, παρά τα διαδοχικά σχέδια της κυβέρνησης και παρά την στήριξη της Επιτροπής, θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή ενίσχυση του εν λόγω τομέα· στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ανώτατο όργανο ελέγχου της Ονδούρας (Tribunal Superior de Cuentas) στη διαχείριση των κρατικών πόρων, ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ειδικά προγράμματα συνεργασίας με το Ελεγκτικό Συνέδριο για την παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης στον εν λόγω τομέα·

61.  ζητεί από την κυβέρνηση της Ονδούρας να παράσχει όλα τα απαιτούμενα μέσα και την αναγκαία χρηματοδότηση ώστε το ανώτατο όργανο ελέγχου της χώρας να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα, αποτελεσματικά και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

62.  σημειώνει με ανησυχία την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την έλλειψη στο γραφείο της Ένωσης στην Ονδούρα προσωπικού ειδικευμένου στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και των μακροοικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις πράξεις δημοσιονομικής στήριξης και τονίζει ότι η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της χρόνιας οικονομικής αστάθειας μιας χώρας στην οποία, παρά τις δυσμενείς αυτές συνθήκες, εξακολουθεί να παρέχεται δημοσιονομική στήριξη· ζητεί από την Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που επισημαίνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να ενισχύσει επειγόντως το γραφείο της Ένωσης στην Ονδούρα·

63.  σημειώνει ότι η συνεργασία της Ένωσης στην Ονδούρα αφορά την παροχή στήριξης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων, και ότι επί του παρόντος υλοποιούνται περίπου 35 θεματικά έργα συνολικού ύψους 9 εκατομμυρίων EUR· σημειώνει επίσης ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την κοινωνία των πολιτών στην Ονδούρα, η αντιπροσωπεία της Ένωσης κατάρτισε χάρτη πορείας που εγκρίθηκε το 2014 και περιλαμβάνει πολιτικό διάλογο και ειδικές στήριξης για τη χώρα· θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όχι μόνο στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάρτιση χαρτών πορείας αλλά και στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επανεξέτασή τους·

64.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συρρίκνωση του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες· διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι μόνο κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2014, ο αρμόδιος φορέας για την καταχώριση και την παρακολούθηση των ενώσεων της κοινωνίας των πολιτών (Unidad para el Registro y Monitoreo de Asociaciones Civiles) ανακάλεσε τις άδειες περισσότερων από 10 000 ΜΚΟ λόγω της μη υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα οικονομικά και τα προγράμματά τους στην κυβέρνηση και ότι, παρά τις θετικές αλλαγές που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, ορισμένα από τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που εγκρίθηκαν πρόσφατα στην Ονδούρα δυσχεραίνουν τις δραστηριότητες και περιορίζουν το πεδίο δράσης αυτών των οργανώσεων, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών εξ αυτών·

65.  επικροτεί την στήριξη που παρέχει η Ένωση στην κοινωνία των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες και την δέσμευση που έχει αναλάβει απέναντί της τον τελευταίο καιρό· θεωρεί ότι στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και της ανάπτυξης προγραμμάτων συνεργασίας, η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθεί στην χάραξη στρατηγικών για τη διαμόρφωση του αναγκαίου νομικού, διοικητικού και πολιτικού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να ασκούν τα καθήκοντά τους και να εργάζονται αποτελεσματικά, να παρέχουν συμβουλές στις ενώσεις, να τις ενημερώνουν τακτικά για τα ταμεία και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, και να τις ενθαρρύνουν να εγγράφονται σε διεθνείς οργανώσεις και δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών·

66.  θεωρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έπρεπε να είχε αφιερώσει ένα κεφάλαιο της έκθεσής του στη συνεργασία της Ένωσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ονδούρα, λόγω του κομβικού ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία εν γένει και στην τοπική ανάπτυξη ειδικότερα, και ιδίως λόγω του γεγονότος ότι η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός των εν λόγω οργανώσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες και έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προστασία των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της χρήσης και της εφαρμογής διαφόρων μέσων και πολιτικών· ευελπιστεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα λάβει υπόψη το γεγονός αυτό στο πλαίσιο των μελλοντικών του εκθέσεων·

Μέρος V – Ειδική έκθεση αριθ. 31/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Δαπανώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα: φιλόδοξες προσπάθειες που κινδυνεύουν σοβαρά να αποδειχθούν ανεπαρκείς»

67.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει στη συνέχεια τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

68.  χαιρετίζει τις φιλόδοξες δεσμεύσεις της Ένωσης για μείωση των εκπομπών της κατά τουλάχιστον 20 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020 και κατά 40 % έως το 2030, και για δαπάνη τουλάχιστον του 20 % του προϋπολογισμού της σε δράσεις σχετικές με το κλίμα τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020· χαιρετίζει τη συνολική πρόοδο που έχει σημειωθεί· εκφράζει όμως τη λύπη του για την ύπαρξη, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, σοβαρού κινδύνου να μην επιτευχθεί ο στόχος του 20 % του προϋπολογισμού·

69.  θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία η Επιτροπή να εμμείνει στον ηγετικό της ρόλο και στη δέσμευσή της όσον αφορά ζητήματα κλιματικής αλλαγής μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και να εδραιώσει τη διεθνή αξιοπιστία και τα εργαλεία της για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών όσον αφορά την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και την πράσινη διπλωματία τα προσεχή έτη·

70.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η δέσμευση εντάσσεται στο πλαίσιο ήδη υφιστάμενων πολιτικών, και δεν προβλέπεται η θέσπιση νέων χρηματοδοτικών μέσων· θεωρεί ότι αυτό αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν συντονισμένο σχέδιο για τη διασφάλιση της μέγιστης συνεκτικότητας και συνέχειας των διάφορων προγραμμάτων·

71.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια συγκεκριμένη συνολική στρατηγική για την επίτευξη του καθορισμένου στόχου που θα περιλαμβάνει ειδικά σχέδια δράσης για κάθε τομέα, όπου θα περιγράφονται τα λεπτομερή μέτρα και μέσα, οι μέθοδοι μέτρησης και υποβολής εκθέσεων, καθώς και οι δείκτες επιδόσεων που χρησιμεύουν στις δράσεις για το κλίμα συγκεκριμένων τομέων πολιτικής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω κοινά, ενοποιημένα πρότυπα για την υλοποίηση κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης, αξιολόγησης και επαλήθευσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των δεικτών του Ρίο και την υποβολή εκθέσεων για την εκταμίευση πόρων σχετικά με το κλίμα·

72.  εκφράζει τη λύπη του για τις αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο σύστημα παρακολούθησης της Ένωσης, στοιχείο που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο υπερεκτίμησης των δαπανών που σχετίζονται με την κλιματική δράση· καλεί την Επιτροπή να ακολουθεί συστηματικά την αρχή της συντηρητικής προσέγγισης προκειμένου να αποφεύγονται οι υπερεκτιμήσεις· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει τις εκτιμήσεις και να διορθώσει τους συντελεστές για το κλίμα, όπου υπάρχει κίνδυνος υπερεκτίμησης·

73.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης σε ορισμένους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η γεωργία και η αλιεία, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη· καλεί επίσης την Επιτροπή να συντονίζει, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, τις δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομιών για την προστασία του περιβάλλοντος·

74.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσει τα κριτήρια αναφοράς που σχετίζονται με το κλίμα μέσω της ενσωμάτωσης των διάφορων προγραμματικών μέσων, προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλού επιπέδου συνοχή και πιθανώς να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη, με σκοπό την επίτευξη του συνολικού στόχου να διατεθεί το 20 % τουλάχιστον του ενωσιακού προϋπολογισμού για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτική ως προς τις αλλαγές του κλίματος·

75.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία συγκεκριμένων στόχων σε σημαντικά τμήματα του προϋπολογισμού της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει συνολικό σχέδιο στο οποίο να καθορίζονται τα χρηματοδοτικά μέσα που θα μπορούσαν να συμβάλουν, και σε ποιον βαθμό, στην επίτευξη του στόχου του 20 % του προϋπολογισμού· επισημαίνει με ανησυχία ότι η απουσία σχεδίου υποδηλώνει τη χαμηλή συμβατότητα ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς του προϋπολογισμού·

76.  επισημαίνει με ανησυχία ότι υπάρχει έλλειψη πληροφοριών για το ύψος των δαπανών που θα διατεθούν για τον μετριασμό και την προσαρμογή, καθώς και για τον βαθμό στον οποίο η δράση της Ένωσης που σχετίζεται με το κλίμα θα συμβάλει στην μείωση των εκπομπών CO2, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την ενημέρωση σχετικά με τον βαθμό στον οποίο εφαρμόζεται ο στόχος να δαπανάται το 20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης από το 2014 έως το 2020 σε δράσεις για το κλίμα σε όλες τις πολιτικές, διευκρινίζοντας πέραν των δεσμεύσεων και εκταμιεύσεων που έχουν γίνει, τι σχετίζεται με τους τομείς του μετριασμού και της προσαρμογής και εντοπίζοντας παράλληλα τους τομείς στους οποίους τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για το κλίμα χρήζουν βελτίωσης·

77.  κρίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η ενσωμάτωση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, μέσω του καθορισμού σαφών στρατηγικών προσαρμογής ή μετριασμού και σχετικών σχεδίων δράσης, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων εργαλείων για την ποσοτικοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων και κινήτρων για το κλίμα, καθώς και καλύτερων μεθόδων παρακολούθησης για να υπάρχει σαφέστερη εικόνα της προόδου που επιτυγχάνεται σε όλα τα προγράμματα της Ένωσης και τις δράσεις των κρατών μελών·

78.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ταχέως πρόσφορο έδαφος για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προσαρμόζοντας τις επενδυτικές συνθήκες της, τα πλαίσια δαπανών και τα μέσα για καινοτομία και εκσυγχρονισμό σε όλους τους πρωτεύοντες σχετικούς τομείς·

79.  επισημαίνει με ανησυχία ότι δεν υπάρχει κανένα εργαλείο με το οποίο να μπορεί να υπάρξει πολυετής συγκεντρωτική επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά το σύνολο του προϋπολογισμού της Ένωσης· θεωρεί ότι πρέπει να διενεργείται εκ των υστέρων αξιολόγηση και επανυπολογισμός των προβλεπόμενων συνεισφορών σχετικά με τη χρηματοδότηση που αφορά το κλίμα·

80.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία συγκεκριμένου πλαισίου σύνταξης αναφορών εκ μέρους της Επιτροπής για τον εντοπισμό και τον υπολογισμό των αρνητικών συνεπειών των πολιτικών της Ένωσης στην κλιματική αλλαγή και για τον υπολογισμό του μεριδίου του προϋπολογισμού της Ένωσης που δαπανάται προς την αντίθετη κατεύθυνση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, χωρίς αυτά τα δεδομένα, η Επιτροπή δεν παρέχει πλήρη εικόνα του βαθμού στον οποίο η Ένωση συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή να εντοπίζει συστηματικά δράσεις με δυνητικά αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα και να τις συμπεριλαμβάνει στους τελικούς υπολογισμούς σχετικά με τη δράση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

Μέρος VI – Ειδική έκθεση αριθ. 32/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Συνδρομή της ΕΕ προς την Ουκρανία»

81.  σημειώνει ότι ήταν απαραίτητη η χρηματοδοτική ενίσχυση και η συνδρομή από εμπειρογνώμονες που παρείχε η Ένωση για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας· τονίζει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων καθυστερεί πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο·

82.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι παλιές δομές, που εκδηλώνουν απροθυμία για μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό, ενώ οι δυνάμεις που είναι πρόθυμες να προβούν σε μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να επικρατήσουν·

83.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συνδρομή της Ένωσης προς την Ουκρανία· είναι, ωστόσο, της άποψης ότι θα πρέπει να συνδυάζεται με απτές προσπάθειες της ουκρανικής κυβέρνησης για τη βελτίωση της κατάστασης στη χώρα· συγκεκριμένα, για τη βελτίωση του συστήματος ιδίων πόρων μέσω ενός αποτελεσματικού και διαφανούς φορολογικού συστήματος, το οποίο δεν θα υπολογίζει μόνο το εισόδημα των πολιτών, αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία των ολιγαρχών·

84.  ζητεί την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, που εξακολουθεί να είναι εκτεταμένη, και την αποτελεσματική στήριξη των οργανώσεων που έχουν δεσμευτεί για την καταπολέμησή της·

85.  ζητεί να ενισχυθεί η δικαστική εξουσία στη χώρα, ως ανεξάρτητο όργανο, προσηλωμένο στο κράτος δικαίου·

86.  απαιτεί αυστηρότερο έλεγχο του τραπεζικού τομέα προκειμένου να αποφεύγεται η διαρροή κεφαλαίων προς τρίτες χώρες, που οδηγεί σε αφερεγγυότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο αυτό, να χορηγείται δημοσιονομική στήριξη μόνο με την προϋπόθεση ότι η οικονομική συνδρομή εκταμιεύεται με διαφάνεια και συνεκτικότητα·

87.  είναι της άποψης ότι οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση θα πρέπει σε γενικές γραμμές να παρέχεται κατόπιν εκτίμησης των πιθανοτήτων επιτυχίας της·

88.  εκφράζει την πεποίθηση ότι απαιτείται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη δημιουργία και τη διαμόρφωση ικανών, αποκεντρωμένων διοικητικών δομών·

Μέρος VII – Ειδική έκθεση αριθ. 33/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης: αποτελεσματικός σε γενικές γραμμές ο συντονισμός των επιχειρήσεων αντίδρασης στις εκτός ΕΕ καταστροφές»

89.  εκφράζει ικανοποίηση για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· συμφωνεί με τις συστάσεις του και επικροτεί την προθυμία της Επιτροπής να τις λάβει υπόψη της·

90.  τονίζει τη μεγάλη σημασία της ταχείας και συνεπούς αντίδρασης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, με στόχο την ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου, περιβαλλοντικού και οικονομικού αντίκτυπού τους·

91.  λαμβάνει υπό σημείωση τη γενική ικανοποίηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή χειρίστηκε την διαδικασία αντιμετώπισης των καταστροφών·

92.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών, καθώς και τις διαδικασίες κινητοποίησης και επιλογής εμπειρογνωμόνων, ώστε οι πληγείσες χώρες να έχουν άμεση παροχή βοήθειας από την Ένωση βάσει των αναγκών τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να οριστούν «σημεία εστίασης για την πολιτική προστασίας» στο πλαίσιο του επιτόπιου δικτύου των εθνικών και περιφερειακών γραφείων της ECHO και των μελών του προσωπικού των αντιπροσωπειών της Ένωσης σε ευάλωτες χώρες·

93.  χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας του «ευρωπαϊκού ιατρικού σώματος» τον Φεβρουάριο του 2016, το οποίο επέκτεινε σημαντικά την «εθελοντική ομάδα» του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ με ένα «αποθεματικό» ιατρικών ομάδων και ομάδων δημόσιας υγείας έτοιμων να εφαρμόσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση του Έμπολα· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή, του αποθεματικού ιατρικών ομάδων και άλλων εξειδικευμένων ομάδων αξιολόγησης και υποστήριξης, πρέπει να συνεχιστεί και να βελτιωθεί περαιτέρω·

94.  προτείνει την άρση όλων των άσκοπων διοικητικών επιβαρύνσεων οι οποίες εμποδίζουν τόσο τα συμμετέχοντα κράτη όσο και το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ) να αντιδρούν πιο άμεσα, και συγκεκριμένα μόλις εκδηλωθεί μια κρίση·

95.  καλεί τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να εγγράψουν περισσότερους πόρους στην εθελοντική δεξαμενή προκειμένου να ενισχυθεί η ετοιμότητα αντίδρασης σε καταστροφές·

96.  τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των άλλων οργάνων της Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης μιας διαρθρωμένης αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης· επιδοκιμάζει τις συμφωνίες συνεργασίας που υπεγράφησαν με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), και καλεί την Επιτροπή να υπογράψει περαιτέρω συμφωνίες συνεργασίας με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και με άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες·

97.  υπενθυμίζει ότι οι απαιτήσεις ποιότητας και διαλειτουργικότητας ορίζονται και επεκτείνονται σύμφωνα με τα νέα πρότυπα της ΠΟΥ για τις ιατρικές μονάδες, καθώς και με άλλους στρατηγικούς εταίρους και τους όρους-πλαίσιο για την εξασφάλιση έγκαιρης δράσης σε συνδυασμό με ενδελεχέστερο συντονισμό στις διεθνείς αποστολές· θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα ή κινητοποίηση των ικανοτήτων από την αρχή της εμφάνισης μιας έκτακτης ανάγκης και προκειμένου να αποφεύγονται σφάλματα χρηματοδότησης, οι διεργασίες τροφοδοσίας πρέπει να βελτιστοποιηθούν και, σε μεγάλο βαθμό, να τυποποιηθούν·

98.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να συνεχιστεί η αξιοποίηση πιθανών συνεργιών με άλλους εμπλεκόμενους φορείς και μέσα, και ειδικότερα με την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, και να αποφευχθεί η επικάλυψη ενεργειών που έχουν ήδη αναληφθεί·

99.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας επικοινωνίας του ΚΣΑΕΑ, το CECIS, ώστε οι πληροφορίες να μπορούν να ανακτώνται πιο εύκολα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της κινητής πρόσβασης των ομάδων πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΠΕΕ) που έχουν αναπτυχθεί επί τόπου·

100.  θεωρεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική προστασία θα πρέπει να ακολουθούνται από άλλες δραστηριότητες που θα αποβλέπουν στην προώθηση μιας νοοτροπίας πρόληψης καθώς και από την ανάπτυξη της ικανότητας και της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που πλήττονται από καταστροφές·

Μέρος VIII – Ειδική έκθεση αριθ. 34/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων»

101.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία ελέγχει ενδελεχώς την αποτελεσματικότητα της Ένωσης στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων· συμφωνεί με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις συστάσεις αυτές·

102.  σημειώνει με βαθιά ανησυχία ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο χάνεται ή σπαταλάται παγκοσμίως· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ένωση δεν καταπολεμά αποτελεσματικά την σπατάλη τροφίμων και ότι μέχρι στιγμής έχει αναλάβει μόνο μη συνεκτική και κατακερματισμένη δράση·

103.  τονίζει ότι η Ένωση έχει σημαντικές δυνατότητες να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων μέσω της προσαρμογής των υφιστάμενων πολιτικών της, χωρίς αυτό να συνεπάγεται επιπλέον κόστος και αυτό θα πρέπει να αποτελεί επιδίωξή της· σημειώνει, ωστόσο, με λύπη ότι, παρά την ελπιδοφόρα ρητορική, παρατηρείται έλλειψη πολιτικής βούλησης για μετατροπή των δεσμεύσεων σε μέτρα πολιτικής·

104.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι οι φιλοδοξίες της Επιτροπής για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων έχουν καταφανώς μειωθεί με την πάροδο του χρόνου· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη στοχευμένων μέτρων πολιτικής όσον αφορά τη σπατάλη τροφίμων και για το γεγονός ότι τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν σε ορισμένους τομείς πολιτικής είναι μάλλον συμπτωματικά· αναμένει με ενδιαφέρον την ευκαιρία να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία όσον αφορά την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων·

105.  θεωρεί ότι αποτελεί ένδειξη της μη συνεκτικής προσέγγισης της Επιτροπής αφενός το γεγονός ότι, ενώ η Ένωση θεωρείται ότι κατέχει ηγετική θέση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, επιδεικνύει ανεπαρκή δέσμευση για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, η οποία συμβάλλει άμεσα στις αρνητικές συνέπειες για το κλίμα, και αφετέρου το γεγονός ότι, ενώ η Ένωση επενδύει κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την αναπτυξιακή βοήθεια, την καταπολέμηση της πείνας και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα του δίκαιου εμπορίου, δεν αντιμετωπίζει επαρκώς το ζήτημα της καταπολέμησης της σπατάλης τροφίμων, που αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις που οδηγούν άμεσα στα εν λόγω προβλήματα·

106.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα κατά της σπατάλης τροφίμων· ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τα σχετικά έγγραφα πολιτικής που αφορούν την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων·

107.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει στενό συντονισμό σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο ώστε να ενοποιηθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις των διαφόρων κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, τη δωρεά τροφίμων, την ασφάλεια των τροφίμων, και τις ορθές πρακτικές υγιεινής· ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, η οποία θα οδηγούσε σε καλύτερη ευθυγράμμιση του έργου της με τις δραστηριότητες των κρατών μελών·

108.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δράση της Επιτροπής σε τεχνικό επίπεδο έχει περιοριστεί στη δημιουργία ομάδων εργασίας και ομάδων εμπειρογνωμόνων, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν προσφέρει καμία εφαρμόσιμη συνεισφορά· ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τη δράση της σε τεχνικό επίπεδο και να επιτύχει απτά αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στενότερη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), που είναι σε θέση να παρέχουν αξιόπιστη εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική συνδρομή·

109.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί απαραίτητο να δημιουργηθεί κοινός ορισμός της σπατάλης τροφίμων ούτε να καθοριστεί ειδική ιεράρχηση των αποβλήτων τροφίμων· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει κοινό ορισμό της σπατάλης τροφίμων, κοινή μεθοδολογία για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της σπατάλης τροφίμων, και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ιεράρχηση των αποβλήτων στην περίπτωση των αποβλήτων τροφίμων, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

110.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης που θα προσδιορίζει τους τομείς πολιτικής οι οποίοι ενέχουν δυνατότητα αντιμετώπισης της σπατάλης τροφίμων, με έμφαση στην πρόληψη και τη δωρεά τροφίμων, και να προσδιορίσει τις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των εν λόγω πολιτικών· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδια δράσης που θα περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους και δείκτες επιδόσεων και να καταρτίσει εκτιμήσεις αντίκτυπου σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής·

111.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρόλο που η δωρεά τροφίμων αποτελεί τη δεύτερη πλέον προτιμώμενη επιλογή για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, υπάρχουν πολλά εμπόδια σε διάφορα επίπεδα τα οποία οδηγούν σε ανεπαρκή αξιοποίησή της· εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχές των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση της δωρεάς τροφίμων με το ισχύον νομικό πλαίσιο· ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διευκολυνθεί η δωρεά τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά την αναθεώρηση των σχετικών νομικών διατάξεων·

112.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει και να δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την αναδιανομή και τη δωρεά τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών ρυθμίσεων για τους δωρητές, που θα βασίζονται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών τα οποία σήμερα αναλαμβάνουν ενεργό δράση για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων· προτρέπει την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση διαφόρων εμποδίων κατά τη δωρεά τροφίμων και τις φορολογικές ελαφρύνσεις για αλυσίδες καταστημάτων και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δωρεές τροφίμων·

113.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι έννοιες «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση έως...» είναι γενικά ασαφείς για τους συμμετέχοντες σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις συγκεκριμένες έννοιες και να καταστήσει δεσμευτικές τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση τους ώστε να αποφεύγεται οιαδήποτε παρανόηση·

114.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκπαιδεύσουν το ευρύ κοινό όσον αφορά τα ζητήματα της διαχείρισης και της σπατάλης τροφίμων·

115.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις μεμονωμένες και περιορισμένες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε ορισμένα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, οι ευρωπαϊκοί φορείς δεν διαθέτουν ούτε νομοθετικό πλαίσιο ούτε κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την ρύθμιση του χειρισμού μη καταναλωθέντων τροφίμων που παρέχονται από τις υπηρεσίες εστίασης των θεσμικών οργάνων· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κοινές διατάξεις σχετικά με το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και κανόνων για τη δωρεά τροφίμων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη τροφίμων από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Μέρος IX – Ειδική έκθεση αριθ. 35/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η χρήση της δημοσιονομικής στήριξης για τη βελτίωση της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων στην υποσαχάρια Αφρική»

116.  εκφράζει ικανοποίηση για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· συμφωνεί με τις συστάσεις του· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της Επιτροπής να τις θέσει σε εφαρμογή· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι απαντήσεις της Επιτροπής είναι αρκετά ασαφείς και όχι ιδιαίτερα φιλόδοξες·

117.  τονίζει τη σημασία της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων (ΚΕΕ) στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες καθώς μειώνει την εξάρτηση από την αναπτυξιακή βοήθεια, οδηγεί σε βελτιώσεις στη δημόσια διακυβέρνηση και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία κρατικού μηχανισμού·

118.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη αποτελεσματικά τις συμβάσεις δημοσιονομικής στήριξης για την υποστήριξη της ΚΕΕ σε χώρες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος στην υποσαχάρια Αφρική· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η νέα προσέγγιση της Επιτροπής ενίσχυσε τις δυνατότητες της εν λόγω μορφής βοήθειας όσον αφορά την αποτελεσματική στήριξη της ΚΕΕ·

119.  επισημαίνει ότι η ενίσχυση των φορολογικών συστημάτων συμβάλλει όχι μόνο στη συγκέντρωση πιο προβλέψιμων εσόδων, αλλά και στη λογοδοσία των κυβερνήσεων με τη δημιουργία άμεσου δεσμού μεταξύ των φορολογουμένων και της κυβέρνησής τους· υποστηρίζει τη ρητή συμπερίληψη της βελτίωσης της ΚΕΕ στον κατάλογο της Επιτροπής για τις βασικές αναπτυξιακές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της δημοσιονομικής στήριξης·

120.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε δεόντως υπόψη την ΚΕΕ κατά τον σχεδιασμό των οικείων πράξεων δημοσιονομικής στήριξης· τονίζει ότι δεν αξιολογήθηκαν βασικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις φορολογικές απαλλαγές και με την είσπραξη και τη μεταφορά φόρων και μη φορολογικών εσόδων από φυσικούς πόρους·

121.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η κινητοποίηση εσόδων στις αναπτυσσόμενες χώρες επισημαίνοντας παράλληλα τις προκλήσεις όσον αφορά τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή και τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές· υποστηρίζει την ενίσχυση της οικονομικής και τεχνικής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και τα περιφερειακά πλαίσια φορολογικής διοίκησης, καθώς και τη θέσπιση αρχών για τη διαπραγμάτευση φορολογικών συμφωνιών·

122.  επισημαίνει ότι ο έλεγχος αποκάλυψε έλλειψη κατάλληλων εργαλείων παρακολούθησης για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η δημοσιονομική στήριξη συνέβαλε στη συνολική βελτίωση της ΚΕΕ·

123.  πιστεύει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχιστεί η προώθηση δίκαιων και διαφανών εγχώριων συστημάτων φορολόγησης στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, να ενισχυθεί η στήριξη προς διαδικασίες και φορείς εποπτείας στον τομέα των φυσικών πόρων, και να συνεχιστεί η υποστήριξη μεταρρυθμίσεων διακυβέρνησης που προωθούν τη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και τη διαφάνεια· τονίζει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μειώνουν τα φορολογικά έσοδα για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος και ενδέχεται να είναι αντιπαραγωγικές για τις εν λόγω χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικές συνέπειες των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με χώρες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη στις εκτιμήσεις κινδύνου κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών·

124.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές της όταν διενεργεί μακροοικονομικές αξιολογήσεις και αξιολογήσεις της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών όσον αφορά πτυχές της ΚΕΕ προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη επισκόπηση των πλέον προβληματικών ζητημάτων, π.χ. της κλίμακας των φορολογικών κινήτρων, της μεταβιβαστικής τιμολόγησης και της φοροδιαφυγής·

125.  υπογραμμίζει ότι για να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των πράξεων δημοσιονομικής στήριξης, η διαδικασία εντοπισμού των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των καθοριζόμενων στόχων θα πρέπει να είναι περισσότερο σφαιρική και να χρησιμοποιεί το διαγνωστικό εργαλείο αξιολόγησης της φορολογικής διοίκησης, εφόσον είναι διαθέσιμο·

126.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται συχνότερα ειδικοί, σχετικοί με την ΚΕΕ όροι, δεδομένου ότι συνδέουν σαφώς την εκταμίευση των πληρωμών της δημοσιονομικής στήριξης με την πρόοδο της χώρας-εταίρου όσον αφορά μεταρρυθμίσεις σχετικές με την ΚΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να επιλέξει τους όρους που είναι σχετικοί και θα έχουν τον ευρύτερο αντίκτυπο στην ΚΕΕ·

127.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σε ένα πολύπλοκο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί διαρθρωμένος πολιτικός διάλογος στον οποίο θα συμμετέχουν συνομιλητές από τις εθνικές κυβερνήσεις και άλλοι δωρητές, προκειμένου να προσδιοριστούν οι καίριοι τομείς ενδιαφέροντος και να διαμορφωθεί μια προσαρμοσμένη στρατηγική βοήθειας·

128.  παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει το σκέλος ανάπτυξης ικανοτήτων της δημοσιονομικής στήριξης, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη σταθερών βάσεων για μακροπρόθεσμο οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό, και στην αντιμετώπιση σημαντικών εμποδίων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική είσπραξη των δημόσιων εσόδων·

129.  επισημαίνει ότι η επιβεβαίωση της άμεσης επιρροής των προσπαθειών δημοσιονομικής στήριξης στην κινητοποίηση εγχώριων πόρων προϋποθέτει πιο λεπτομερή αξιολόγηση συγκεκριμένων τομέων ενός φορολογικού συστήματος, στο πλαίσιο της οποίας η επιτευχθείσα πρόοδος θα μπορούσε να αποδοθεί στα επιμέρους τμήματα της παρασχεθείσας βοήθειας·

Μέρος X – Ειδική έκθεση αριθ. 36/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αξιολόγηση των ρυθμίσεων για το κλείσιμο των προγραμμάτων στους τομείς της συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013»

130.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμφωνεί με τις συστάσεις του·

131.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή παρείχε επαρκή και έγκαιρη στήριξη στα κράτη μέλη για να προετοιμαστούν για το κλείσιμο των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013·

132.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της Επιτροπής να επιδιώξει περαιτέρω εναρμόνιση των κανονιστικών διατάξεων μεταξύ των ταμείων, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων την ορολογία, τη διασφάλιση της ποιότητας και τις διαδικασίες κλεισίματος, όποτε εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της Ένωσης και προάγεται η απλούστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες·

133.  σημειώνει ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν έξι αποφάσεις για μεγάλα έργα για την περίοδο 2007-2013·

134.  διαπιστώνει με έκπληξη την άρνηση της Επιτροπής να εξετάσει τη δυνατότητα ανάληψης συγκεκριμένων δεσμεύσεων σε σχέση με τις νομοθετικές προτάσεις για το διάστημα μετά το 2020, γνωρίζοντας ότι μπορεί ήδη να αξιοποιηθεί η πείρα δύο πλήρων οικονομικών περιόδων (2000-2006 και 2007-2013)· θεωρεί ωστόσο καθησυχαστικό το γεγονός ότι η άρνηση αυτή οφείλεται περισσότερο στις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τα νομικά της προνόμια παρά σε διαφωνία επί του περιεχομένου·

135.  υποστηρίζει το αίτημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για περαιτέρω ευθυγράμμιση των κανονιστικών διατάξεων για το κλείσιμο των προγραμμάτων στον τομέα της συνοχής και για τα επενδυτικά μέτρα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης·

136.  θεωρεί ότι τα εκτιμώμενα ποσοστά εναπομένοντος κινδύνου παραμένουν άγνωστο μέγεθος που βασίζεται στην εμπειρία και μπορούν, στην καλύτερη περίπτωση, να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες·

137.  λαμβάνει υπό σημείωση το αίτημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο οι περίοδοι επιλεξιμότητας δεν πρέπει πλέον να συμπίπτουν με την επόμενη περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020, και την ανησυχία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το γεγονός ότι οι παρατεταμένες περίοδοι επιλεξιμότητας (δηλαδή ν+2, ν+3) είναι ένα από τα αίτια της συσσώρευσης κεφαλαίων λόγω μη απορρόφησης και της καθυστερημένης έναρξης της επόμενης περιόδου προγραμματισμού καθώς και των καθυστερήσεων όσον αφορά την οριστικοποίηση του αναθεωρημένου προγραμματισμού, της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση και των συναφών κανόνων εφαρμογής, ιδίως κατά τα έτη 2014/-2015· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της εξασφάλισης της μέγιστης απορρόφησης και της ομαλής εκτέλεσης των πολυετών σχεδίων·

138.  επισημαίνει ότι το τελικό κλείσιμο της χρηματοδοτικής περιόδου λαμβάνει χώρα μόνο ανά επταετία· συμμερίζεται επομένως την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την τελική έκβαση της διαδικασίας κλεισίματος σε χωριστό έγγραφο· θεωρεί ότι στο έγγραφο αυτό δεν θα πρέπει μόνο να επιβεβαιώνονται η νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπανών, αλλά θα πρέπει επίσης να μετράται το αποτέλεσμα και ο αντίκτυπος των προγραμμάτων (προσέγγιση βάσει επιδόσεων)·

Μέρος XΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 1/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του»

139.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμφωνεί με τις συστάσεις του·

140.  υπογραμμίζει τη σημασία της βιοποικιλότητας για την ανθρωπότητα· σημειώνει ότι το δίκτυο Natura 2000 που θεσπίστηκε δυνάμει των οδηγιών για τα πτηνά(13) και τους οικοτόπους(14) είναι ο πυρήνας της στρατηγικής της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητές του·

141.  σημειώνει ότι ο γενικός ρόλος της Επιτροπής είναι να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έλαβαν επαρκώς υπόψη τους τις συμβουλές της Επιτροπής·

142.  εκφράζει τη λύπη του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα κράτη μέλη δεν διαχειρίστηκαν κατάλληλα το Natura 2000 και ότι ο συντονισμός μεταξύ εθνικών αρχών και ενδιαφερόμενων μερών στα κράτη μέλη δεν ήταν επαρκής·

143.  υπενθυμίζει ότι, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα του δικτύου Natura 2000, η εφαρμογή του απαιτεί καλό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια ισχυρή δομή σε εθνικό επίπεδο για να προωθήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να παράσχει καλύτερη καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας·

144.  σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι οι στόχοι διατήρησης συχνά δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένοι και ποσοτικοποιημένοι, ενώ τα σχέδια διαχείρισης δεν ήταν ακριβώς προσδιορισμένα και στερούνταν οροσήμων για την ολοκλήρωσή τους· επαναλαμβάνει ότι αυτό ενδέχεται να περιορίσει την προστιθέμενη αξία του Natura 2000· καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τους κανόνες σχετικά με μια αποτελεσματική προσέγγιση με στόχο τον καθορισμό στόχων διατήρησης και σχεδίων διαχείρισης για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να παρακολουθήσει εάν τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με την καθοδήγηση και να τους παρέχει περαιτέρω συμβουλευτική υποστήριξη, όπου κρίνεται απαραίτητο·

145.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα διατήρησης, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστιθέμενη αξία τους και να επικαιροποιήσουν αντιστοίχως τα σχέδια διαχείρισης· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει διεξοδικά τα έργα διατήρησης που ενδέχεται να καθυστερήσουν·

146.  σημειώνει ότι για να καταστεί αποτελεσματικό το δίκτυο Natura 2000, είναι απαραίτητη η συμμετοχή βασικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως είναι οι χρήστες και οι ιδιοκτήτες γης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στα περισσότερα κράτη μέλη δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί δίαυλοι επικοινωνίας· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών και των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών·

147.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν αξιολόγησαν δεόντως τα έργα που είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις τοποθεσίες Natura 2000, ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα δεν χρησιμοποιήθηκαν επαρκώς και ότι η προσέγγιση διαφέρει πολύ μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να παρέχει στα κράτη μέλη μια πιο δομημένη καθοδήγηση σχετικά με το πώς και πότε πρέπει να εφαρμόζονται τα αντισταθμιστικά μέτρα στην πράξη, και να επιβλέπει τη χρησιμοποίησή τους·

148.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα έγγραφα προγραμματισμού για την περίοδο 2014-2020 δεν αντικατόπτριζαν πλήρως τις χρηματοδοτικές ανάγκες και ότι η Επιτροπή δεν αντιμετώπισε τις αδυναμίες αυτές με δομημένο τρόπο· καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει πιο ενδελεχώς την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

149.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα συστήματα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που αφορούσαν το δίκτυο Natura 2000 δεν ήταν κατάλληλα για την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του δικτύου· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν αναπτύχθηκε συγκεκριμένο σύστημα δεικτών επιδόσεων για τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης προκειμένου να εξεταστούν οι επιδόσεις του δικτύου Natura 2000· εκτιμά ότι αυτό δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα του δικτύου Natura 2000· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θέσπισε ένα σύνολο υποχρεωτικών ολοκληρωμένων δεικτών για όλα τα έργα της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την ίδια προσέγγιση και σε άλλα προγράμματα κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

150.  επισημαίνει με ανησυχία ότι σε επίπεδο περιοχής τα σχέδια παρακολούθησης συχνά δεν περιλαμβάνονταν στα έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση της περιοχής ή, όταν περιλαμβάνονταν, δεν ήταν επαρκώς λεπτομερή ή χρονικώς προσδιορισμένα· ανησυχεί επίσης για το γεγονός ότι τα τυποποιημένα έντυπα δεδομένων δεν ήταν επικαιροποιημένα και τα δεδομένα που παρείχαν τα κράτη μέλη για την έκθεση σχετικά με την κατάσταση της φύσης ήταν ελλιπή, ανακριβή και μη συγκρίσιμα· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιλύσουν το ζήτημα αυτό στο προβλεπόμενο σχέδιο δράσης·

151.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή κατάρτισε κεντρικό μητρώο για την καταγραφή καταγγελιών και ερωτημάτων σχετικά με το δίκτυο Natura 2000· σημειώνει ότι στην πλειονότητά τους οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο χωρίς να κινηθεί περαιτέρω διαδικασία· καλεί την Επιτροπή να εξετάζει ενδελεχώς όλες τις καταγγελίες και τα ερωτήματα·

152.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση της βιογεωγραφικής διαδικασίας, που παρέχει έναν μηχανισμό συνεργασίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη διαχείριση του Natura 2000 και αντίστοιχες ευκαιρίες δικτύωσης· καλεί ωστόσο, την Επιτροπή να επιλύσει το ζήτημα του γλωσσικού φραγμού που περιορίζει την ακτίνα δράσης της·

153.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας παρουσίασε μια αναξιόπιστη εικόνα του κόστους του δικτύου Natura 2000 και ότι τα δεδομένα που παρουσίασαν τα κράτη μέλη ήταν ανακριβή και περιορισμένα· σημειώνει με ανησυχία ότι οι εκτιμήσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση δεν ήταν αξιόπιστες και συγκρίσιμες, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ακριβής παρακολούθηση του ποσού των κονδυλίων της Ένωσης που διατέθηκαν για το Natura 2000· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα πλαίσια δράσεων προτεραιότητας να έχουν περιορισμένη χρησιμότητα όσον αφορά τη διασφάλιση της συνοχής της ενωσιακής χρηματοδότησης για την προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του Natura 2000· ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρέχει στα κράτη μέλη πιο δομημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση και σχετικά με την ολοκλήρωση των πλαισίων δράσεων προτεραιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που παρέχονται είναι ακριβή·

154.  εκτιμά ότι τα χρηματοδοτικά κονδύλια για το Natura 2000 πρέπει να μπορούν να ταυτοποιούνται και η χρήση τους να εντοπίζεται, αλλιώς δεν μπορεί να υπολογιστεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων· στον βαθμό που το Natura 2000 συγχρηματοδοτείται από τα ΕΤΠΑ/ΤΣ και το ΕΓΤΑΑ, καλεί τις αντίστοιχες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής να προσθέσουν στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους ειδικό κεφάλαιο σχετικά με το Natura 2000·

155.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων και ad hoc ομάδων εργασίας για την εναρμόνιση των πρακτικών και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

156.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει τις σχετικές επιτροπές του Κοινοβουλίου για το σχέδιο δράσης που αφορά τη βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών για τη φύση(15)·

Μέρος XΙΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 2/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 2014-2020 από την Επιτροπή: δαπάνες περισσότερο στοχευμένες στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά πολυπλοκότερες ρυθμίσεις για τη μέτρηση των επιδόσεων»

157.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσής του· θεωρεί ότι η ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το στάδιο προγραμματισμού της εφαρμογής των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 ήταν χρήσιμη και έγκαιρη ώστε να βοηθηθούν οι νομοθέτες και η Επιτροπή να αντλήσουν κατάλληλα συμπεράσματα για την περίοδο μετά το 2020·

158.  λαμβάνει υπό σημείωση τις απαντήσεις της Επιτροπής και το γεγονός ότι η Επιτροπή αποδέχεται πλήρως πέντε από τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο συστάσεις μερικώς· χαιρετίζει την προθυμία της Επιτροπής να τις υλοποιήσει και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις πλήρως και εγκαίρως·

159.  διαφωνεί με τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής ότι οι ενισχυμένες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου αυτές καθαυτές αποτέλεσαν παράγοντα που συνέβαλε στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση της έγκρισης των σχετικών κανονισμών για την περίοδο 2014-2020·

160.  εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση στην παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο μετά το 2020, η οποία πιθανόν θα προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις και την έγκριση της αντίστοιχης νομοθεσίας για το ΠΔΠ και τα χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα, θέτοντας επομένως σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίησή τους κατά την περίοδο μετά το 2020·

161.  τονίζει ότι η υποβολή πρότασης για νέους κανονισμούς για την πολιτική συνοχής μετά το 2020, είτε συνίσταται σε ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων είτε όχι, πρέπει να εξασφαλίζει έμπρακτα την απλούστευση, τη βελτίωση της προσβασιμότητας στους πόρους και την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της πολιτικής αυτής·

162.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθούν η εκ νέου καθυστέρηση στην έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως οι πιο σύνθετες, απαιτητικές και μακρές διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανονισμούς για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, η καθυστερημένη έγκριση του παράγωγου δικαίου και των κατευθυντήριων γραμμών και η ανάγκη για πολλαπλούς γύρους εγκρίσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων από την Επιτροπή· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αδυναμίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τον στόχο της απλούστευσης του συστήματος διαχείρισης της πολιτικής συνοχής·

163.  επισημαίνει ότι στην ειδική έκθεση αριθ. 2/2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό μέσο για την οριοθέτηση της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ για θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες, και για την υποστήριξη της εστίασης στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η επιτυχής υλοποίηση των στόχων απαιτεί επαρκή προϋπολογισμό για την πολιτική συνοχής μετά το 2020·

164.  παρατηρεί ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τα σχέδια επιχειρησιακών προγραμμάτων έπρεπε να εγκριθούν από το Σώμα των Επιτρόπων, ενώ κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, μόνο τα τελικά επιχειρησιακά προγράμματα έπρεπε να εγκριθούν από το Σώμα των Επιτρόπων· προτρέπει την Επιτροπή να επανεξετάσει την προστιθέμενη αξία αυτής της διαδικασίας, κατά την κατάρτιση της πρότασής της για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020·

165.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει προσεκτικά τα προαναφερόμενα προβλήματα και να λάβει μέτρα για την αποφυγή τους κατά την περίοδο μετά το 2020, μεταξύ άλλων επιφέροντας όλες τις αναγκαίες βελτιώσεις και καθιστώντας δυνατό τον ταχύ και ποιοτικό προγραμματισμό·

166.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις κατά την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, πράγμα που αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισής τους·

167.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται ακριβής και εναρμονισμένη ορολογία που επιτρέπει την ορθή μέτρηση των επιτευγμάτων της πολιτικής της συνοχής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει κοινούς ορισμούς για τα «αποτελέσματα» και τις «εκροές» στην πρότασή της για τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σαφείς κοινούς ορισμούς όρων όπως «εκροές», «αποτελέσματα» και «αντίκτυπος» το ταχύτερο δυνατόν και πολύ πριν από την έναρξη της περιόδου μετά το 2020·

168.  υπενθυμίζει ότι η επαρκής διοικητική ικανότητα, ιδίως σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή διαχείριση και εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, με χρήση σχετικών δεικτών· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας σε διάφορα επίπεδα·

169.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να διευκολύνει τη διάδοση των «βέλτιστων πρακτικών» σε όλα τα επίπεδα·

170.  εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν πληθώρα συμπληρωματικών δεικτών για τα επακόλουθα και τα αποτελέσματα πέρα από τους δείκτες που παρέχονται από τις βασικές νομικές πράξεις· φοβάται ότι αυτό θα οδηγήσει σε «κανονιστικό υπερθεματισμό», ο οποίος θα μπορούσε να καταστήσει τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων πιο επαχθή και λιγότερο αποτελεσματική· καλεί την Επιτροπή να αποθαρρύνει τα κράτη μέλη από το να ακολουθούν ανάλογη προσέγγιση·

171.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μετράται ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος αντίκτυπος των προγραμμάτων καθώς μόνον τότε μπορούν οι φορείς λήψης αποφάσεων να εξακριβώσουν κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι πολιτικοί στόχοι· ζητεί από την Επιτροπή να μετρήσει σαφώς τον «αντίκτυπο» κατά την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020·

Μέρος XIII – Ειδική έκθεση αριθ. 3/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Βοήθεια της ΕΕ προς την Τυνησία»

172.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση που αξιολογεί την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που παρέχει η Ένωση στην Τυνησία· ενστερνίζεται τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει στη συνέχεια τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

173.  σημειώνει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι της Ένωσης δαπανήθηκαν ορθά σε γενικές γραμμές, δεδομένου ότι συνέβαλαν σημαντικά στη μετάβαση προς τη δημοκρατία και στην οικονομική σταθερότητα της Τυνησίας μετά την επανάσταση·

174.  σημειώνει ότι οι δράσεις της Ένωσης ήταν καλά συντονισμένες με τους βασικούς χορηγούς βοήθειας και εντός των θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την επίτευξη του κοινού προγραμματισμού με τα κράτη μέλη, προκειμένου να βελτιωθεί η εστίαση και ο συντονισμός της βοήθειας·

175.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ χρειάστηκε να εργαστούν σε ένα ασταθές πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο και πλαίσιο ασφάλειας, γεγονός που αποτέλεσε σημαντική πρόκληση για την παροχή ολοκληρωμένης βοήθειας·

176.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω την προσέγγιση για τομεακή δημοσιονομική στήριξη μέσω του προσδιορισμού των προτεραιοτήτων της χώρας και του καθορισμού των συνθηκών, και να διευκολύνει έτσι μια καλύτερα διαρθρωμένη και στοχευμένη προσέγγιση της Ένωσης και να ενισχύσει τη συνολική αξιοπιστία της εθνικής στρατηγικής της Τυνησίας·

177.  σημειώνει ότι η χρηματοδότηση της Ένωσης συνέβαλε σημαντικά στη μετάβαση προς τη δημοκρατία και στην οικονομική σταθερότητα της Τυνησίας· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να περιορίσουν το πεδίο εστίασης των ενεργειών τους σε μικρότερο αριθμό σαφώς καθορισμένων τομέων, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της βοήθειας της Ένωσης·

178.  καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης και να εφαρμόσει σχετικούς όρους εκταμίευσης που θα ωθήσουν τις αρχές της Τυνησίας να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις· εκφράζει την ανησυχία του για την ελαστική χορήγηση κονδυλίων βάσει της αρχής «περισσότερα για περισσότερα», συνήθως χωρίς σύνδεση με την εκπλήρωση περαιτέρω απαιτήσεων και χωρίς να προηγείται εμπεριστατωμένη μέτρηση της επιτευχθείσας προόδου·

179.  τονίζει τη σημασία μιας εκτενούς αξιολόγησης της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, κατά προτίμηση με τη χρήση του PEFA(16), προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες αδυναμίες στην παροχή βοήθειας της Ένωσης·

180.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον σχεδιασμό των προγραμμάτων και των έργων, με τον καθορισμό ενός συνόλου συγκεκριμένων σημείων αναφοράς και δεικτών που θα καθιστούν δυνατή την ορθή αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι·

181.  επισημαίνει την ανάγκη εστίασης σε μακροπρόθεσμη, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη παρά σε δράσεις που επιφέρουν προσωρινή μόνο ανάκαμψη στην αγορά εργασίας·

Μέρος XIV – Ειδική έκθεση αριθ. 4/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από παράτυπες δαπάνες: Η Επιτροπή ενέτεινε την εφαρμογή προληπτικών μέτρων και δημοσιονομικών διορθώσεων στον τομέα της συνοχής την περίοδο 2007-2013»

182.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσής του αριθ. 2/2017·

183.  αντιλαμβάνεται την μεγάλη σημασία της υλοποίησης των στόχων της πολιτικής συνοχής, όπως λόγου χάρη η μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, η αναδιάρθρωση βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν και η ενθάρρυνση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, δεδομένου ότι η υλοποίηση των στόχων αυτών συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ένωσης· θεωρεί ότι αυτή η σημασία δικαιολογεί το σημαντικό της μερίδιο στον προϋπολογισμό της Ένωσης· τονίζει τη σημασία της χρηστής δημοσιονομικής της διαχείρισης, της πρόληψης και της αποτροπής παρατυπιών και δημοσιονομικών διορθώσεων·

184.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή αποδέχθηκε όλες τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την καλεί να τις υλοποιήσει πλήρως και εγκαίρως·

185.  παρατηρεί ότι, σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τα μέτρα που είχε στη διάθεσή της κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 προκειμένου να προστατεύσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης από παράτυπες δαπάνες·

186.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, η Επιτροπή ξεκίνησε να εφαρμόζει διορθωτικά μέτρα και δημοσιονομικές διορθώσεις πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι κατά την περίοδο 2000-2006 και με μεγαλύτερο αντίκτυπο· επισημαίνει ωστόσο ότι αυτά τα διορθωτικά μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ότι πρέπει, παράλληλα, να αναγνωρίζεται η σημασία της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής των επηρεαζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων·

187.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με αμείωτη εγρήγορση τις δηλώσεις των κρατών μελών για το κλείσιμο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 αλλά και για τις μελλοντικές περιόδους·

188.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αναλυτική και ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με όλα τα προληπτικά μέτρα και τις δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, με σημείο αφετηρίας την έκθεση για την προηγούμενη περίοδο·

189.  υπογραμμίζει ότι διακοπές και αναστολές πληρωμών εκθέτουν τα κράτη μέλη σε σημαντικό χρηματοοικονομικό κίνδυνο και μπορούν επίσης να δυσχεράνουν την διαχείριση του προϋπολογισμού από την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει εξισορροπημένες προσπάθειες ώστε να προστατεύσει τον προϋπολογισμό και την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής συνοχής·

190.  υπογραμμίζει ότι εάν τα ίδια τα κράτη μέλη εντόπιζαν παρατυπίες και ελάμβαναν προληπτικά μέτρα, θα μειωνόταν ο χρόνος που αναλώνεται στον εντοπισμό των προβλημάτων και υπήρχε περισσότερος χρόνος για την επίλυσή τους· θεωρεί ότι τούτο θα σήμαινε επίσης ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη μέλη λειτουργούν αποτελεσματικά και ότι, επομένως, τα επίπεδα των παρατυπιών βρίσκονται ενδεχομένως κάτω από το όριο σημαντικότητας· ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη μεγαλύτερη προορατικότητα και υπευθυνότητα και τα καλεί να εντοπίζουν και να διορθώνουν παρατυπίες βάσει των δικών τους ελέγχων, καθώς και να βελτιώσουν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την αποφυγή περαιτέρω καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων και απώλειας πόρων·

191.  ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες επαρκείς από άποψη όγκου και ποιότητας σε περιπτώσεις δημοσιονομικών διορθώσεων που οφείλονται σε ελέγχους της Επιτροπής με σκοπό την ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών·

192.  επισημαίνει, εν προκειμένω, τη σημασία της κανονιστικής βεβαιότητας και της δέουσας καθοδήγησης και τεχνικής υποστήριξης εκ μέρους της Επιτροπής προς τις αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της επαρκώς εξειδικευμένης διατύπωσης των απαιτήσεων της· καλεί επίσης την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες σε στενή συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων πρώτου και δευτέρου επιπέδου·

193.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη καθοδήγηση στο πεδίο της εναρμονισμένης υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων και τούτο προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του αντίκτυπου των δημοσιονομικών διορθώσεων στις οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη·

194.  τάσσεται υπέρ του συμπεράσματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο το νομικό πλαίσιο των δημοσιονομικών διορθώσεων για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020 πρέπει να ενισχυθεί αλλά κύρια έμφαση πρέπει να εξακολουθήσει να δίνεται στην πρόληψη παρατυπιών και απάτης·

195.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει το συντομότερο δυνατόν ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης που θα επιτρέπει τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στις βάσεις δεδομένων για τον σκοπό της συγκριτικής ανάλυσης, καλύπτοντας τόσο προληπτικά μέτρα όσο και δημοσιονομικές διορθώσεις για την περίοδο 2014-2020 και να παρέχει εγκαίρως πρόσβαση στις πληροφορίες στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τις οικείες αρχές των κρατών μελών·

196.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις μελλοντικές του δράσεις ελέγχου, να επικεντρωθεί περισσότερο στις συστηματικές αδυναμίες και να παράσχει συστάσεις τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη μέλη σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης του συνολικού συστήματος χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ελέγχου·

Μέρος XV – Ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»

197.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή συμφωνεί με ορισμένες από τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα τις λάβει υπόψη της·

198.  σημειώνει ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ένωση μειώθηκε τα τελευταία χρόνια· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι, στα μέσα του 2016, η ανεργία εξακολουθούσε να πλήττει το 18,8 % των νέων· παροτρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη στήριξη της Ένωσης για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μακροχρόνια κατάσταση·

199.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για το γεγονός ότι η πληθυσμιακή ομάδα των ΕΕΑΚ (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) είναι αποσυνδεδεμένος από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας· αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυσκολία προσέγγισης μέσω των υφιστάμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων που εφαρμόζουν συστήματα χρηματοδότησης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· θεωρεί ότι, για την περίοδο 2017-2020, θα πρέπει να υπάρξει εστίαση στη συγκεκριμένη ομάδα για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των κύριων στόχων των Εγγυήσεων για τη Νεολαία·

200.  τονίζει ότι η ένταξη της πληθυσμιακής ομάδας των ΕΕΑΚ απαιτεί σημαντικά υψηλότερη χρηματοδότηση από την Ένωση και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να κινητοποιήσουν πρόσθετους πόρους από τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους·

201.  υπογραμμίζει ότι, από το 2012, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία έχουν συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων αλλά ότι το ποσοστό παραμένει απαράδεκτα υψηλό, και, συνεπώς, ζητεί να παραταθεί η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έως το 2020·

202.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κανένα από τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις, δεν ήταν σε θέση να παράσχει σε όλα τα άτομα ΕΕΑΚ την ευκαιρία να αποδεχθούν προσφορά εντός τετραμήνου από την ένταξή τους στο πρόγραμμα Εγγυήσεων για τη Νεολαία·

203.  επιδοκιμάζει ιδίως τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση της ποιότητας των προσφορών·

204.  σημειώνει ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2016(17), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα·

205.  επισημαίνει ότι οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων αποτελούν μόνιμο πρόβλημα για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της Επιτροπής Απασχόλησης του Συμβουλίου (EMCO), να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να συμπεριληφθεί το συγκεκριμένο ζήτημα στο θεματολόγιο για την απασχόληση·

206.  επικροτεί τη συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών ως προς την παρακολούθηση και την αναφορά στοιχείων, βάσει των συστημάτων που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η συγκρισιμότητα των στοιχείων εξακολουθεί να είναι θεμελιώδης για τους σκοπούς αυτούς·

207.  επισημαίνει ότι απαιτείται σημαντική αύξηση των πόρων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για διαρκή προσφορά ποιοτικών θέσεων εργασίας για όλους τους νέους κάτω των 24 ετών σε προσδιορισμένες περιφέρειες·

Μέρος XVI – Ειδική έκθεση αριθ. 6/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η ανταπόκριση της ΕΕ στην προσφυγική κρίση: η προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot)»

208.  εκφράζει ικανοποίηση για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· συμφωνεί με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει στη συνέχεια τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

209.  λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση της Επιτροπής και τη δέσμευσή της για παροχή στήριξης στις ιταλικές και τις ελληνικές αρχές· χαιρετίζει την αποδοχή, εκ μέρους της Επιτροπής, όλων των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περαιτέρω ανάπτυξη ειδικών πτυχών του συστήματος κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης·

210.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να εξετάσει στην ειδική έκθεσή του την ευρύτερη εικόνα, περιλαμβανομένης της μετεγκατάστασης των αιτούντων σε άλλα κράτη μέλη· τονίζει ότι τα σημεία συμφόρησης στις διαδικασίες επακολούθησης συνιστούσαν μόνιμη πρόκληση για την εύρυθμη λειτουργία των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης·

211.  αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ανάπτυξη τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων μέτρων για την καλύτερη διαχείριση των συνόρων και για να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα γενεσιουργά αίτια της παράνομης μετανάστευσης·

212.  καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), την Ευρωπόλ, τον Frontex (ενόψει της νέας εντολής του ως Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής), τις εθνικές αρχές και άλλους διεθνείς οργανισμούς να διατηρήσουν και να αυξήσουν τη στήριξη που παρέχουν στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης· σημειώνει ότι μόνο αν ενταθεί η συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή, τους οργανισμούς της Ένωσης και τα κράτη μέλη, θα μπορέσει μακροπρόθεσμα να εξασφαλιστεί πιο επιτυχής ανάπτυξη της ιδέας των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης·

213.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, ειδικότερα στην περίπτωση της Ιταλίας, η συνεχιζόμενη άφιξη μεταναστών εξακολουθεί να θέτει τεράστιες προκλήσεις, γι’ αυτό και η στήριξη της Ένωσης και των κρατών μελών είναι ζωτικής σημασίας·

214.  τονίζει πόσο σημαντικά είναι το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)· ζητεί να προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής στο AMIF και το ISF των δημοσιονομικών κανόνων για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης· επιμένει ότι ο μόνος τρόπος για να αυξηθεί η απόδοση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης όσον αφορά την παροχή στήριξης προς τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής είναι να αυξηθούν οι οικονομικοί πόροι, ώστε να βελτιωθούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες υποδομές υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς είναι απαραίτητες κατά την άφιξη τεράστιου αριθμού μεταναστών·

215.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την κατάσταση των ανήλικων μεταναστών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υποδοχή τους, πάντα με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον τους· ζητεί να γίνεται καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων για την υποδοχή των ανηλίκων και για την κατάρτιση του προσωπικού που θα εργάζεται εκ του σύνεγγυς με τους πιο ευάλωτους εξ αυτών· υπενθυμίζει ότι, μετά τη δημοσίευση αυτής της ειδικής έκθεσης, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση που επικεντρωνόταν αποκλειστικά στους ανήλικους μετανάστες(18)· υπογραμμίζει τη σημασία της ανακοίνωσης αυτής και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις του προαναφερθέντος εγγράφου·

216.  καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη στήριξη των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης με πιο αποτελεσματικές διαδικασίες μετεγκατάστασης και, αν δεν συντρέχουν ικανοί λόγοι για εισδοχή, επιστροφής·

217.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις συνεχείς αναφορές σχετικά με την εμπορία παιδιών· ζητεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την προστασία τους, ιδιαίτερα για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, από την άφιξή τους και μετά· θεωρεί απαράδεκτο να συνεχίζουν οι διακινητές να συνιστούν άμεση απειλή για τα παιδιά·

218.  καλεί την Ευρωπόλ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και των εμπλεκόμενων εγκληματικών οργανώσεων, και να παρέχει στήριξη στις εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση πιθανών ποινικών ερευνών σχετικά με τη διαχείριση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης·

219.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι εθνικές αρχές της Ιταλίας και της Ελλάδας για την καταγραφή του υψηλότερου δυνατού αριθμού μεταναστών που φθάνουν στις ακτές τους, με ποσοστό καταγραφής που ανήλθε στο 78 % στην Ελλάδα το 2016 από 8 % που ήταν το 2015, και στο 97 % κατά μέσο όρο στην Ιταλία το 2016 από 60 % που ήταν το 2015· υπογραμμίζει ότι ο μόνος τρόπος για να έχουμε αποτελεσματικό σύστημα υποδοχής είναι να έχουμε ακριβή εικόνα της κατάστασης επιτόπου·

220.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την ποιότητα της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης· αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να διεκπεραιώνονται αυτές οι αιτήσεις, αλλά τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται εσπευσμένες διαδικασίες που οδηγούν σε λάθη· τονίζει περαιτέρω ότι τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής θα πρέπει να είναι υπεύθυνα μόνο για την καταγραφή και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων όλων των μεταναστών, αλλά οι διαδικασίες επακολούθησης θα πρέπει να αποτελούν κοινή ευθύνη όλων των κρατών μελών, σε πνεύμα αλληλεγγύης· ζητεί να είναι επαρκώς ενημερωμένοι οι αιτούντες άσυλο σχετικά με τη διαδικασία μετεγκατάστασης, τα δικαιώματά τους και τις πιθανές χώρες προορισμού·

221.  καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη εμπειρογνωμόνων θα αποκατασταθεί αμελλητί με τη στήριξη της EASO και των κρατών μελών· εκφράζει την πεποίθηση ότι, ιδίως στην περίπτωση της Ιταλίας, η πρόσθετη στήριξη θα αποδειχθεί αναγκαία και στο μέλλον· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο, ώστε αυτή η πρόσθετη βοήθεια να είναι άμεσα διαθέσιμη στην Ιταλία και την Ελλάδα, εφόσον τη ζητήσουν·

222.  επισημαίνει ότι τα σημεία υποδοχής και ταυτοποίησης είναι ειδικοί χώροι για την καταγραφή των εισερχόμενων μεταναστών, συνεπώς δεν θα πρέπει να είναι υπερπλήρη ούτε να μετατρέπονται σε κέντρα κράτησης· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την έμπρακτη εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για την πλήρη συμμόρφωσή τους με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

223.  εκφράζει την ανησυχία του για τους πολλούς και διαφορετικούς συμφεροντούχους που εμπλέκονται επί του παρόντος στην ίδρυση και τη λειτουργία των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν προτάσεις ώστε η δομή των κέντρων να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία·

224.  συνιστά στο Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης σύντομης έκθεσης επακολούθησης της λειτουργίας των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης με ευρύτερη εμβέλεια που θα περιλαμβάνει ανάλυση των διαδικασιών ασύλου, μετεγκατάστασης και επιστροφής·

Μέρος XVII – Ειδική έκθεση αριθ. 7/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ο νέος ρόλος των οργανισμών πιστοποίησης όσον αφορά τις δαπάνες της ΚΓΠ: θετικό βήμα προς ένα πρότυπο ενιαίου ελέγχου, αλλά σημαντικές οι αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν»

225.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμφωνεί με τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή αποδέχεται τις περισσότερες συστάσεις και ότι είτε εξετάζει τις δυνατότητες υλοποίησής τους είτε έχει ήδη αρχίσει να τις εφαρμόζει·

226.  αναγνωρίζει ότι έχει υπάρξει θετική πρόοδος όσον αφορά το πρότυπο ελέγχου των δαπανών της ΚΓΠ· εκφράζει εντούτοις τη λύπη του διότι το σύστημα ενιαίου ελέγχου εξακολουθεί να μην λειτουργεί με τρόπο ώστε να αξιοποιείται το πλήρες δυναμικό του·

227.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι έχει την τελική ευθύνη για την αποτελεσματική χρήση των δαπανών της ΚΓΠ· παροτρύνει επιπλέον την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η εφαρμογή των μεθόδων ελέγχου να γίνεται με αρκούντως ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και ώστε να εφαρμόζουν όλοι οι οργανισμοί πιστοποίησης τα ίδια κριτήρια στο έργο τους·

228.  παρατηρεί ότι οι οργανισμοί πιστοποίησης ασκούν ανεξάρτητους ελέγχους των οργανισμών πληρωμών των χωρών τους από το 1996· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του διότι το 2015, για πρώτη φορά, οι οργανισμοί πιστοποίησης κλήθηκαν να βεβαιώσουν τη νομιμότητα και κανονικότητα των συναφών δαπανών· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό αποτελεί θετικότατη εξέλιξη διότι θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα συστήματα ελέγχου τους και να μειώσουν τις δαπάνες των ελέγχων, αλλά και διότι θα διευκολύνει την Επιτροπή στην αποκόμιση ανεξάρτητης πρόσθετης βεβαιότητας σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών της ΚΓΠ·

229.  εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι η Επιτροπή μπορεί να αξιοποιήσει τη δουλειά των οργανισμών πιστοποίησης ως ένα βαθμό μόνο και τούτο διότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ισχύον πλαίσιο πάσχει από σημαντικές σχεδιαστικές αδυναμίες οι οποίες εξηγούν γιατί οι γνώμες των οργανισμών πιστοποίησης δεν συνάδουν απολύτως με τα πρότυπα και τους κανόνες ελέγχου σε ορισμένους σημαντικούς τομείς·

230.  παρατηρεί με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υφίστανται αδυναμίες τόσο σε ζητήματα μεθοδολογίας όσο και σε ζητήματα εφαρμογής και ότι, μεταξύ άλλων, οι στρατηγικές ελέγχου συχνά δεν είναι οι ενδεδειγμένες, ότι συλλέγονται ανεπαρκείς ομάδες δειγμάτων και ότι οι ελεγκτές των οργανισμών πιστοποίησης συχνά δεν διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και την κατάλληλη νομική εξειδίκευση· αναγνωρίζει όμως ότι το 2015 υπήρξε ένα μάλλον δύσκολο έτος για τα κράτη μέλη διότι οι σχετικές διατάξεις και κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης βρίσκονταν τότε ακόμη σε εισαγωγική περίοδο και διότι οι οργανισμοί πιστοποίησης ίσως να μην είχαν λάβει επαρκή ενημέρωση και κατάρτιση σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη ή ίσως να τους έλειπαν οι αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές στον ζητούμενο αριθμό δειγμάτων·

231.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να επιλύσει τα προβλήματα που επισημαίνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προκειμένου να αποκτήσει ένα πραγματικά αποτελεσματικό πρότυπο ενιαίου ελέγχου για τις δαπάνες της ΚΓΠ· παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί και να υποστηρίζει ενεργά τους οργανισμούς πιστοποίησης στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις εργασίες και τη μεθοδολογία που ακολουθούν όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών·

232.  επισημαίνει ιδίως την ανάγκη διαμόρφωσης πιο αξιόπιστων μεθόδων εργασίας σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τον κίνδυνο διόγκωσης του βαθμού βεβαιότητας που αποκομίζεται από τους εσωτερικούς ελέγχους και συμφωνεί με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την ανεπαρκή αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων και τον επιτρεπόμενο τύπο δοκιμών, τον περιττό υπολογισμό δύο διαφορετικών ποσοστών σφάλματος και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ποσοστά, καθώς και τις αφερέγγυες γνώμες που βασίζονται σε ποσοστό σφάλματος μικρότερο του πραγματικού·

233.  παρατηρεί επίσης, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι παρά τον συχνά μη αξιόπιστο χαρακτήρα των στατιστικών ελέγχου των κρατών μελών, η Επιτροπή εξακολουθεί να βασίζει το μοντέλο διασφάλισής της σε αυτά τα στοιχεία και ότι, το 2015, η γνώμη των οργανισμών πιστοποίησης ήταν απλώς ένας από τους παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη·

234.  λυπάται διότι είναι ολοφάνερες οι συνέπειες τούτης της έλλειψης αξιοπιστίας· σημειώνει, λόγου χάρη, ότι στο πλαίσιο των άμεσων πληρωμών η ΓΔ AGRI προχώρησε σε διορθώσεις προς τα επάνω για 12 από τους 69 οργανισμούς πληρωμών με ποσοστό σφάλματος άνω του 2 % ενώ μόνον ένας οργανισμός πληρωμών είχε διατυπώσει αρχικά επιφυλάξεις στη δήλωσή του και ότι, το 2015, η ΓΔ AGRI διατύπωσε επίσης επιφυλάξεις για 10 οργανισμούς πληρωμών· σημειώνει επίσης ότι στην ύπαιθρο η ΓΔ AGRI χορήγησε διορθώσεις προς τα επάνω σε 36 από τους 72 οργανισμούς πληρωμών και σε 14 περιπτώσεις το προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος ξεπερνούσε το 5 %, ενώ το 2015 πάντα η ΓΔ AGRI διατύπωσε επίσης επιφυλάξεις για 24 οργανισμούς πληρωμών από 18 κράτη μέλη·

235.  καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση σε αυτήν την έλλειψη αξιοπιστίας και να διαμορφώσει μέτρα που θα επιτύχουν μια αξιόπιστη βάση στο μοντέλο διασφάλισής της· φρονεί ότι η Επιτροπή οφείλει για τον σκοπό αυτό να καθοδηγήσει ενεργά τους οργανισμούς πιστοποίησης ώστε να καταρτίζουν κατάλληλες γνωμοδοτήσεις, και να επωφελείται από την πληροφόρηση και τα στοιχεία που θα της παρέχουν με αυτόν τον τρόπο·

236.  προτρέπει την Επιτροπή να ζητήσει επίσης από τους οργανισμούς πιστοποίησης να θέσουν σε εφαρμογή προσήκουσες εγγυήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων τους, να επιτρέψει στους οργανισμούς πιστοποίησης να διενεργούν επαρκείς επιτόπιες δοκιμές, να ζητήσει από τους οργανισμούς πιστοποίησης να υπολογίζουν ένα ενιαίο ποσοστό σφάλματος για τη νομιμότητα και την κανονικότητα και να μεριμνήσει επίσης ώστε να είναι το ποσοστό σφάλματος που αναφέρουν οι οργανισμοί πληρωμών στις στατιστικές ελέγχου τους δεόντως ενσωματωμένο στο ποσοστό σφάλματος των οργανισμών πιστοποίησης·

237.  συνιστά, ειδικότερα, στην Επιτροπή να δίνει έμφαση σε γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών της ΚΓΠ, των οποίων η ποιότητα και το περιεχόμενο δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εξακριβώσει την αξιοπιστία των δεδομένων ελέγχου των οργανισμών πληρωμών ή, κατά περίπτωση, να εκτιμήσει την αναγκαία προσαρμογή των ποσοστών σφαλμάτων των οργανισμών πληρωμών βάσει των γνωμοδοτήσεων που εκδίδονται από τους οργανισμούς πιστοποίησης·

238.  παρατηρεί σε σχέση με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπ. αριθ. 7 ότι η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι το ποσοστό σφάλματος των οργανισμών πληρωμών δεν σωρεύεται αντικανονικά στο συνολικό ποσοστό σφάλματος των οργανισμών πιστοποίησης· φρονεί ότι οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερες προκειμένου να αποφεύγονται παρανοήσεις όσον αφορά τις δημοσιονομικές διορθώσεις·

239.  παρατηρεί επίσης, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η εγγύηση που συνίσταται στο να μην ειδοποιούνται εκ των προτέρων οι οργανισμοί πληρωμών σχετικά με το ποιες πράξεις θα υποβληθούν σε επαναδιενέργεια ελέγχων υπονομεύθηκε στην περίπτωση της Ιταλίας, αφού ο οργανισμός πιστοποίησης είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων τον οργανισμό πληρωμών σχετικά με τους δικαιούχους που θα ελέγχονταν, πριν ακόμη διενεργήσει ο οργανισμός πληρωμών την πλειονότητα των αρχικών επιτόπιων ελέγχων του· τονίζει με έμφαση ότι η ικανοποιητική εφαρμογή της μεθόδου επιλογής βάσει αίτησης πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση και ότι η εκ των προτέρων ειδοποίηση δεν μπορεί να μην επιφέρει συνέπειες·

240.  επισημαίνει ότι όσον αφορά τις εκτός ΟΣΔΕ πράξεις (τόσο ΕΓΤΕ όσο και ΕΓΤΑΑ), υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ της περιόδου αναφοράς των επιτόπιων ελέγχων (ημερολογιακό έτος) και της περιόδου κατά την οποία καταβάλλονται οι δαπάνες (από 16 Οκτωβρίου 2014 έως 15 Οκτωβρίου 2015 για το οικονομικό έτος 2015)· παρατηρεί ότι, κατά συνέπεια, σε ορισμένους δικαιούχους οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2014 δεν αποδόθηκαν δαπάνες το οικονομικό έτος 2015 και ότι οι οργανισμοί πιστοποίησης δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα αυτών των πράξεων για τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος του σχετικού οικονομικού έτους· ζητεί από την Επιτροπή να επινοήσει μια ικανοποιητική λύση για τον συγχρονισμό των δύο χρονοδιαγραμμάτων·

241.  επισημαίνει ότι τα χρονοδιαγράμματα ελέγχου για τους οργανισμούς πληρωμών μπορούν να είναι πολύ στενά, ιδίως σε κράτη μέλη με σύντομες καλλιεργητικές περιόδους, και ότι η έγκαιρη παροχή των σχετικών πληροφοριών στους οργανισμούς πιστοποίησης αποδεικνύεται συχνά ιδιαιτέρως προβληματική· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση πολλαπλών διαφορετικών μεθόδων ελέγχου και αλληλεπικαλύψεων στα ποσοστά σφάλματος, καθότι οι οργανισμοί πιστοποίησης αδυνατούν να ακολουθήσουν πλήρως τη διαδικασία ελέγχου των οργανισμών πληρωμών· φρονεί ότι το πρόβλημα είναι δυνατόν να λυθεί λόγου χάρη με τη χρήση μέτρων ελέγχου μέσω δορυφόρου·

242.  εκτιμά ότι η νέα τεχνολογία είναι σε γενικές γραμμές δυνατόν να αξιοποιηθεί καλύτερα στο πλαίσιο του ελέγχου των δαπανών της ΚΓΠ· θεωρεί ότι σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκές επίπεδο αξιοπιστίας μέσω, λόγου χάρη, δορυφορικού ελέγχου, οι δικαιούχοι αλλά και οι ελεγκτές δεν πρέπει να επιβαρύνονται με υπερβολικούς επιτόπιους ελέγχους· επισημαίνει ότι, πέραν της διασφάλισης των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά τη χρηματοδότηση των δαπανών της ΚΓΠ, απώτερη επιδίωξη του συστήματος ενιαίου ελέγχου θα πρέπει να είναι οι αποτελεσματικοί έλεγχοι, τα εύρυθμα διοικητικά συστήματα και η ελάφρυνση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης·

243.  επισημαίνει επιπλέον ότι το πρότυπο ενιαίου ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνει λιγότερα επίπεδα στο σύστημα ελέγχου και να συνεπάγεται λιγότερες δαπάνες για την Ένωση, τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους· θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερη έμφαση στη φερεγγυότητα του συνολικού συστήματος ελέγχου του κράτους μέλους αντί να δίνεται υπερβολική προσοχή απλώς σε πρόσθετους ελέγχους για τους δικαιούχους· εκτιμά ότι το σύστημα ελέγχου συνεχίζει να είναι υπερβολικά επαχθές για τους δικαιούχους, ότι στα κράτη μέλη όπου είναι λιγότερο συχνές οι παρατυπίες και οι απάτες, το συνολικό σύστημα ελέγχου έχει αποδειχθεί επαρκές και ότι η αξιοπιστία μπορεί να εξασφαλιστεί και με άλλες μεθόδους πέραν των υπερβολικών επιτόπιων ελέγχων·

244.  καλεί την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη της την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις συστάσεις του Κοινοβουλίου και να αναπτύξει περαιτέρω το σύστημα ελέγχων των δαπανών της ΚΓΠ με σκοπό μια πραγματικά ενιαία προσέγγιση ελέγχου·

245.  τονίζει ότι πολλές από τις αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζονται και αντιμετωπίζονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της κατευθυντήριας γραμμής της για το 2018· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σταθερή πρόοδο που επιτυγχάνουν οι οργανισμοί πιστοποίησης·

Μέρος XVIII – Ειδική έκθεση αριθ. 8/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Έλεγχος της αλιείας στην ΕΕ: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες»

246.   προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των στοιχείων σχετικά με την αλιευτική ικανότητα, ζητεί από τα κράτη μέλη, το αργότερο έως το 2018, να θεσπίσουν διαδικασίες για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζονται στα εθνικά μητρώα στόλου που τηρούν·

247.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο τυχόν μελλοντικής τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009(19) του Συμβουλίου («κανονισμός ελέγχου») και προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των στοιχείων σχετικά με την αλιευτική ικανότητα, να συμπεριλάβει στη νομοθετική της πρόταση λεπτομερείς κανόνες για τις τακτικές επαληθεύσεις, επιτόπιες και βάσει εγγράφων, των δεικτών της ολικής χωρητικότητας (GT) και της ισχύος του κινητήρα (kW) που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αλιευτικής ικανότητας·

248.   καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο τυχόν μελλοντικής τροποποίησης του κανονισμού ελέγχου και προκειμένου να βελτιωθεί η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των μικρών αλιευτικών σκαφών, να συμπεριλάβει στη νομοθετική της πρόταση τα εξής στοιχεία:

α)   την απόσυρση των εξαιρέσεων σχετικά με το VMS(20) για σκάφη μήκους μεταξύ 12 και 15 μέτρων·

β)   την υποχρέωση εγκατάστασης μικρότερων και οικονομικότερων συστημάτων εντοπισμού θέσης στα σκάφη μήκους μικρότερου των 12 μέτρων·

249.  ζητεί από τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της κατανομής των αλιευτικών ποσοστώσεων, να ενημερώσουν την Επιτροπή, έως το 2019, σχετικά με το σύστημα κατανομής των ποσοστώσεων που εφαρμόζουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού ΚΑλΠ(21), αναφέροντας πώς έχουν ενσωματωθεί τα διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια στη διαδικασία κατανομής των αλιευτικών ποσοστώσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών·

250.   ζητεί από τα κράτη μέλη, προκειμένου να βελτιωθούν η πληρότητα και η αξιοπιστία των αλιευτικών δεδομένων, να προβούν, έως το 2019, στις εξής ενέργειες:

α)  να επανεξετάσουν και να βελτιώσουν τη διαδικασία καταχώρισης και επαλήθευσης των έντυπων δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες· να εισαγάγουν σταδιακά διαδικασίες για την καταγραφή και επαλήθευση των ηλεκτρονικών δεδομένων σχετικά με αλιευτικές δραστηριότητες, που αποστέλλονται από σκάφη μήκους μικρότερου των 10 μέτρων· να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω συστήματα είναι συμβατά και επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας·

β)   να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τη δραστηριότητα σκαφών μήκους μικρότερου των 10 μέτρων, μέσω της σταδιακής θέσπισης κατάλληλων, λιγότερο δαπανηρών και φιλικών προς τον χρήστη απαιτήσεων καταγραφής και αναφοράς, και την εφαρμογή των σχετικών με τη συλλογή τους κανόνων που προβλέπει ο κανονισμός ελέγχου·

γ)   να ολοκληρώσουν την επικύρωση και τους ελέγχους διασταύρωσης των δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες·

251.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί, έως το 2020, στις εξής ενέργειες:

α)   να αναπτύξει πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών την οποία θα χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τη διαβίβαση επικυρωμένων δεδομένων υπό τυποποιημένη μορφή και με τυποποιημένο περιεχόμενο, προκειμένου τα πληροφοριακά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής να αντιστοιχούν στα δεδομένα των κρατών μελών·

β)   να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός οικονομικότερου, απλούστερου και περισσότερο εύχρηστου συστήματος για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής κοινοποίησης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες για σκάφη μήκους μικρότερου των 12 μέτρων· να θεσπίσει, για σκάφη μήκους μεταξύ 10 και 12 μέτρων, την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής και αναφοράς (ηλεκτρονικά ημερολόγια πλοίου) αντί εντύπων· να θεσπίσει σταδιακά, για σκάφη μήκους μικρότερου των 10 μέτρων, την υποχρέωση καταγραφής και αναφοράς των αλιευμάτων τους μέσω ενός οικονομικότερου, απλούστερου και εύχρηστου ηλεκτρονικού συστήματος·

γ)   να αναλύσει τα εναπομένοντα προβλήματα όσον αφορά την πληρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων σε επίπεδο κρατών μελών και, κατά περίπτωση, να αποφασίσει τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων από κοινού με τα κράτη μέλη·

252.   καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο τυχόν μελλοντικής τροποποίησης του κανονισμού ελέγχου και προκειμένου να βελτιωθούν η πληρότητα και η αξιοπιστία των αλιευτικών δεδομένων, να συμπεριλάβει στη νομοθετική της πρόταση τα εξής στοιχεία:

α)   την κατάργηση των εξαιρέσεων όσον αφορά το ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς και τις ηλεκτρονικές δηλώσεις για σκάφη μήκους μεταξύ 12 και 15 μέτρων·

β)   την αναθεώρηση των υποχρεώσεων που υπέχουν τα κράτη μέλη για την αναφορά δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα βάσει του κανονισμού ελέγχου, ώστε να συμπεριλαμβάνονται λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την αλιευτική ζώνη, το μέγεθος των σκαφών και το είδος του αλιευτικού εργαλείου·

253.  καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιθεωρήσεις, να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τυποποιημένα πρωτόκολλα και εκθέσεις επιθεώρησης τα οποία θα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό προσαρμοσμένα στις ειδικές περιφερειακές και τεχνικές συνθήκες της αλιείας απ’ ό,τι τα προβλεπόμενα στο παράρτημα XXVII του κανονισμού αριθ. 404/2011(22)· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε αυτές τις ενέργειες σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και έως το 2019, έτος κατά το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τα τεχνικά μέτρα(23)·

254.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο τυχόν μελλοντικής τροποποίησης του κανονισμού ελέγχου, να συμπεριλάβει στη νομοθετική της πρόταση την υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος εκθέσεων επιθεώρησης από τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστούν η πληρότητα και ο επίκαιρος χαρακτήρας των αποτελεσμάτων των εθνικών επιθεωρήσεων· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στην πρότασή της υποχρέωση για τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

255.   καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος κυρώσεων, να προβούν, έως το 2019, στις εξής ενέργειες:

α)   να λάβουν δεόντως υπόψη τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των παραβάσεων ή τον παράγοντα της υποτροπής κατά τον καθορισμό των κυρώσεων·

β)    να εφαρμόσουν πλήρως το σύστημα μορίων και να εξασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή του στο έδαφός τους·

256.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο τυχόν μελλοντικής τροποποίησης του κανονισμού ελέγχου, να συμπεριλάβει στη νομοθετική της πρόταση μια διάταξη που να προβλέπει σύστημα ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με παραβάσεις και κυρώσεις, σε συνεργασία με την EFCA και τα κράτη μέλη·

Μέρος XIX – Ειδική έκθεση αριθ. 9/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η στήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία»

257.  εκφράζει ικανοποίηση για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· συμφωνεί με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει στη συνέχεια τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

258.  αναγνωρίζει ότι, παρά τις προκλήσεις του περιβάλλοντος στο οποίο έπρεπε να δράσει, η Ένωση συνεισέφερε ουσιαστικά στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία·

259.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων μέσω μέτρων όπως ο διορισμός ευρωπαίων αξιωματούχων συνδέσμων μετανάστευσης σε συγκεκριμένες χώρες· ζητεί να συνεχιστούν οι εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση·

260.  ενθαρρύνει την Ένωση να εντείνει τη συνεργασία της με τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές, καθώς και με άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (ΟΗΕ, ASEAN και σχετικές ΜΚΟ) και την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη εικόνα των εναπομεινασών προτεραιοτήτων και να καταρτίσει πιο στοχοθετημένο σχέδιο δράσης·

261.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, των διακρίσεων εις βάρος μειονοτήτων και των διακρίσεων λόγω φύλου στις χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς και η εδραίωση των θεμελίων και των της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη βοήθεια του ΕΜΔΔΑ·

262.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη, συνεπή και αξιόπιστη βάση δεδομένων για τη χρηματοδοτική στήριξη για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ώστε τα κονδύλια να κατανέμονται με καλύτερη αιτιολόγηση και να καταλήγουν στους αποδέκτες με τις πλέον επιτακτικές ανάγκες· συμφωνεί με το Συμβούλιο ως προς την ανάγκη κατάρτισης επικαιροποιημένου καταλόγου περιοχών και χωρών που πλήττονται από την εμπορία ανθρώπων και ενσωμάτωσης του εν λόγω καταλόγου στη βάση δεδομένων·

263.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής «Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και για τον καθορισμό περαιτέρω συγκεκριμένων δράσεων» (COM(2017)0728) που εξέδωσε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο 2017· καλεί την Επιτροπή να προτείνει την ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων για κάθε περιοχή·

264.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα στον επερχόμενο κύκλο πολιτικής της Ένωσης για το οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές έγκλημα μεταξύ 2018 και 2021·

265.  θεωρεί ότι η ενίσχυση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στα κράτη της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας είναι ουσιώδους σημασίας για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά τους στον εντοπισμό και την εξάρθρωση των δικτύων εμπορίας ανθρώπων· απαιτεί πιο αυστηρές ποινές για τους εγκληματίες που εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων·

266.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων εντός της Ένωσης με πολιτική και δικαστική συνεργασία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι μαφιόζικες οργανώσεις που χρησιμοποιούν την Ένωση ως τελικό προορισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δεκεμβρίου του 2017·

267.  πιστεύει ότι απαιτείται καλύτερη σύνδεση ανάμεσα στον προγραμματισμό των δράσεων μετριασμού και στους πόρους που διατίθενται για τον σκοπό αυτόν, καθώς και αυξημένη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, τον ASEAN και τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά η εμπορία ανθρώπων·

268.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων, μέσω της διερεύνησης άλλων διαύλων δράσης, όπως οι διμερείς και οι πολυμερείς συμφωνίες·

Μέρος XX – Ειδική έκθεση αριθ. 10/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πρέπει να βελτιωθεί η στόχευση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ σε νέους γεωργούς ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά η ανανέωση των γενεών»

269.   θεωρεί ότι όσον αφορά τις υφιστάμενες πολιτικές της ΚΓΠ:

α)  απαιτείται συνολική αξιολόγηση όλων των μέσων και μέτρων που μπορούν να συνδυαστούν για να στηριχθούν οι νέοι γεωργοί, να δοθεί έμφαση στη συγκρισιμότητα των δεδομένων ανά την Ένωση, στη συνέπεια ή μη των δεικτών αποτελεσμάτων και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί όσον αφορά την είσοδό τους στην αγορά, τα οποία μπορούν να τεθούν επί τάπητος κατά την προσεχή αναθεώρηση της ΚΓΠ·

β)  θα πρέπει να καθοριστούν καλύτερα οι στόχοι όσον αφορά την ανανέωση των γενεών, ενδεχομένως μέσω ενός ποσοτικοποιημένου στόχου, και θα πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα επιτυχίας της ανανέωσης των γενεών, καθώς και με τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν ή τη δυσχεραίνουν·

270.   θεωρεί ότι, όσον αφορά την ΚΓΠ μετά το 2020, η νομοθεσία θα πρέπει να επιτρέπει στην Επιτροπή να επιδείξει (ή να απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιδείξουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της επιμερισμένης διαχείρισης) σαφή λογική παρέμβασης για τα μέσα πολιτικής που έχουν ως σκοπό την ανανέωση των γενεών στον τομέα της γεωργίας· θεωρεί ότι η λογική της παρέμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α)   άρτια εκτίμηση των αναγκών των νέων γεωργών, στην οποία θα εξετάζονται οι βαθύτεροι λόγοι για τους οποίους οι νέοι που επιθυμούν να γίνουν γεωργοί αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την ίδρυση γεωργικών μονάδων, καθώς και ο βαθμός διάχυσης των εν λόγω εμποδίων στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές, τους γεωργικούς τομείς ή σε άλλα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων·

β)  εκτίμηση των αναγκών που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με μέσα πολιτικής της Ένωσης και των αναγκών που μπορούν να αντιμετωπιστούν ή αντιμετωπίζονται ήδη καλύτερα στο πλαίσιο των πολιτικών των κρατών μελών, καθώς και ανάλυση των μορφών στήριξης (π.χ. άμεσες ενισχύσεις, κατ’ αποκοπήν ποσά, χρηματοδοτικά μέσα) που είναι οι πλέον κατάλληλες για την αντιμετώπιση των εντοπιζόμενων αναγκών·

γ)  μέτρα ευαισθητοποίησης σχετικά με τους πιθανούς τύπους στήριξης για την πρόωρη μεταφορά εκμετάλλευσης σε διάδοχο, σε συνδυασμό με συμβουλευτικές υπηρεσίες/μέτρα, όπως π.χ. ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης βασισμένο σε εθνικά/περιφερειακά εισοδήματα/έσοδα στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας·

δ)  παρά τη μακρά περίοδο σχεδιασμού των μεταφορών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθορισμός στόχων SMART, ούτως ώστε να υπάρχουν σαφώς διατυπωμένα και ποσοτικοποιημένα προσδοκώμενα αποτελέσματα των μέσων πολιτικής από πλευράς προσδοκώμενου ποσοστού ανανέωσης των γενεών και συνεισφοράς στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη· θεωρεί, συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί αν τα μέσα πολιτικής επιδιώκουν τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων νέων γεωργών ή στοχεύουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες νέων γεωργών (π.χ. στους πλέον καταρτισμένους γεωργούς, αυτούς που ιδρύουν γεωργικές μονάδες σε μειονεκτικές περιοχές, αυτούς που εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ύδατος ή ενέργειας στις εκμεταλλεύσεις, αυτούς που αυξάνουν την κερδοφορία ή την παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων, αυτούς που προσφέρουν απασχόληση σε περισσότερα άτομα)·

271.   καλεί τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή των μέτρων της ΚΓΠ μετά το 2020, να βελτιώσουν τη στόχευση των μέτρων αυτών ως εξής:

α)  εφαρμόζοντας κριτήρια που εξασφαλίζουν την επιλογή των πλέον αποδοτικών από πλευράς κόστους έργων, όπως έργων που αποφέρουν τη μεγαλύτερη αύξηση της βιώσιμης παραγωγικότητας ή της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη, ή τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ανεργία ή σε μειονεκτικές περιοχές με τα χαμηλότερα επίπεδα ανανέωσης των γενεών·

β)  εφαρμόζοντας σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση του τρόπου στήριξης των νέων γεωργών σε περίπτωση που ασκούν από κοινού έλεγχο σε εκμετάλλευση με νομική προσωπικότητα (π.χ. καθορίζοντας το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ή συμμετοχής που πρέπει να έχουν οι δικαιούχοι, την περίοδο κατά την οποία μεταβάλλεται η ισορροπία των μεριδίων, το ελάχιστο ποσοστό του εισοδήματός τους που πρέπει να προέρχεται από τη δραστηριότητά τους στην εκμετάλλευση που λαμβάνει στήριξη), προκειμένου η ενίσχυση να διοχετεύεται σε νέους γεωργούς των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η άσκηση της γεωργίας στις εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν στήριξη·

γ)  καθορίζοντας σε επαρκώς υψηλά επίπεδα την ελάχιστη βαθμολογία που θα πρέπει να συγκεντρώνει ένα έργο και επιμερίζοντας επαρκώς τον προϋπολογισμό των μέτρων, ώστε οι πόροι να είναι ισομερώς διαθέσιμοι καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού στους νέους γεωργούς που ιδρύουν γεωργικές μονάδες·

δ)  βελτιώνοντας τη χρήση των επιχειρηματικών σχεδίων ως εργαλείου για την αξιολόγηση τόσο της ανάγκης δημόσιας χρηματοδότησης μέσω της εκτίμησης, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, της πιθανής βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων χωρίς την ενίσχυση και, μετά την ολοκλήρωση των έργων, του αντίκτυπου της ενίσχυσης στη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης ή σε άλλους σαφώς καθορισμένους στόχους (π.χ. απασχόληση, εισαγωγή τεχνολογιών εξοικονόμησης ύδατος ή ενέργειας)·

272.   εκτιμά ότι τα νομοθετικά μέτρα για την ΚΓΠ μετά το 2020 θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη (σύμφωνα με τις διατάξεις της επιμερισμένης διαχείρισης) θα βελτιώσουν το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης· θεωρεί, ειδικότερα, ότι:

α)  η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων και αντίκτυπου, με τους οποίους θα μπορούν να αξιολογούνται η πρόοδος, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μέσων πολιτικής έναντι των στόχων, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές, όπως παραδείγματος χάριν χρήσιμους δείκτες που ανέπτυξαν τα κράτη μέλη στα συστήματα παρακολούθησής τους·

β)  τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση στοιχεία σχετικά με τα πραγματικά διαρθρωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη (π.χ. έσοδα, εισόδημα, αριθμός υπαλλήλων, εφαρμογή καινοτομιών, μορφωτικό επίπεδο των γεωργών), τα οποία χρησιμεύουν για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μέτρων ως προς την επίτευξη των ευκταίων στόχων πολιτικής·

γ)  η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν να περιλαμβάνονται στις αξιολογήσεις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα επιτεύγματα των έργων και των μέτρων, οι οποίες θα βασίζονται σε στοιχεία που καταγράφουν την πραγματική εξέλιξη των διαρθρωτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη, μέσω της αξιοποίησης βέλτιστων πρακτικών (π.χ. συγκριτική αξιολόγηση, αναλύσεις αντίθετων περιπτώσεων, έρευνες), όπως αυτές που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου (βλ. ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σημείο 75, περίπτωση της Αιμιλίας-Ρωμανίας, πλαίσιο 5)·

δ)  θα πρέπει να εξασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση των γεωργών σε συμβουλές και μέσα που τους βοηθούν να αντιδρούν με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο στις απειλές διαταραχών ή κορεσμού της αγοράς, καθώς και στην αστάθεια των τιμών· θεωρεί ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει, αφενός, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και ο προσανατολισμός στην αγορά και, αφετέρου, να μειωθούν οι διακυμάνσεις λόγω κρίσης στο εισόδημα των παραγωγών·

Μέρος XXI – Ειδική έκθεση αριθ. 11/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: ελπιδοφόρο ξεκίνημα παρά τις όποιες αδυναμίες»

273.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμφωνεί με τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

274.  χαιρετίζει τη δημιουργία του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou της ΕΕ και τη συμβολή του στη διεθνή απόκριση στην κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· αναγνωρίζει ότι το εν λόγω πρώτο καταπιστευματικό ταμείο μπορεί να θεωρηθεί ως μείζον δοκιμαστικό σχέδιο για διάφορους λόγους και ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν ακριβέστερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το συστημικό ζήτημα του συντονισμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των δωρητών, σύμφωνα με μια συστηματικότερη προσέγγιση για την εξασφάλιση εγγυήσεων·

275.  επισημαίνει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία αποτέλεσαν μέρος μιας ειδικής λύσης σε ένα πλαίσιο έλλειψης των πόρων και της ευελιξίας που απαιτούνταν για την ταχεία και ολοκληρωμένη προσέγγιση μειζόνων κρίσεων· πιστεύει ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αποδείξει η λύση αυτή την αποτελεσματικότητά της και να αντληθούν περαιτέρω διδάγματα από την επιχειρησιακή εφαρμογή·

276.  θεωρεί επίσης ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποτελεσματικότητα και στην πολιτική διακυβέρνηση των καταπιστευματικών ταμείων, καθώς και στην έλλειψη εγγυήσεων και εποπτείας όσον αφορά την τελική χρήση των διατιθέμενων κονδυλίων·

277.  πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την περιορισμένη επιρροή του ταμείου στον συντονισμό μεταξύ των συμφεροντούχων και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιοποιήσει την πείρα που έχει ήδη αποκτηθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε τομείς όπως η εφαρμογή και ο συντονισμός πολυμερών επενδύσεων και η διαχείριση της ευθύνης για τα αποτελέσματα·

278.  τονίζει ότι τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και συνδυαστικά χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να συνάδουν με τους γενικούς στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και να επικεντρώνονται στους τομείς με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και τον μεγαλύτερο στρατηγικό αντίκτυπο·

279.  σημειώνει ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών στο καταπιστευματικό ταμείο ήταν, μέχρι στιγμής, σχετικά χαμηλές· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ταμείο αυτό θα επιτύχει τους προσδοκώμενους στόχους πολιτικής·

280.  πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στον έλεγχο των εξόδων διαχείρισης και των διοικητικών δαπανών σε σχέση με τις συνολικές συνεισφορές· τάσσεται υπέρ της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ αυτών των νέων αναπτυξιακών εργαλείων και της στρατηγικής και των στόχων πολιτικής του ΕΤΑ·

281.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένους μηχανισμούς ελέγχου για να εξασφαλιστεί ο πολιτικός έλεγχος από το Κοινοβούλιο της διακυβέρνησης, της διαχείρισης και της υλοποίησης αυτών των νέων μέσων στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ειδικές στρατηγικές για την εποπτεία των μέσων αυτών, με συγκεκριμένους σκοπούς, επιμέρους στόχους και αναθεωρήσεις·

Μέρος XXII – Ειδική έκθεση αριθ. 12/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο νερό: παρά τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και της πρόσβασης σε αυτό στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ανάγκες»

282.  δεδομένου ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό καλής ποιότητας είναι μία από τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες των πολιτών, τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης, ιδίως όσον αφορά τις μικρές ζώνες παροχής νερού, οι οποίες βρίσκονται πλησιέστερα στους τελικούς χρήστες· υπενθυμίζει ότι το πόσιμο νερό κακής ποιότητας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών·

283.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες στους πολίτες όσον αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού που τους παρέχεται, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι πολίτες αγνοούν εάν το νερό της βρύσης είναι πόσιμο ή όχι·

284.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές σχετικά με την ποιότητα του νερού των μικρών ζωνών παροχής νερού· ευελπιστεί ότι η αναθεωρημένη οδηγία για το πόσιμο νερό(24) θα διορθώσει την κατάσταση·

285.  υπογραμμίζει τη σημασία της βιωσιμότητας των υποδομών ύδρευσης και τονίζει τη σημασία της συνεχιζόμενης συμμετοχής των πολιτών στη συντήρηση των υποδομών ύδρευσης·

286.  επισημαίνει το κρίσιμο γεγονός ότι οι τιμολογιακές πολιτικές για το νερό πρέπει να ενισχύουν την αποδοτικότητα και να εξασφαλίζουν την ανάκτηση του το κόστους της χρήσης του νερού· σημειώνει ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να παρέχουν οικονομικά προσιτό και υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό για όλους τους πολίτες τους, δεδομένου ότι το νερό αποτελεί κοινό αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα·

287.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι εν εξελίξει συζητήσεις και η αυξανόμενη τάση προς την απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης σε αρκετά κράτη μέλη έχουν εξελιχθεί σε μείζονα ζητήματα ενδιαφέροντος για τους πολίτες·

Μέρος XXIII – Ειδική έκθεση αριθ. 13/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας: θα γίνει ποτέ πράξη η πολιτική επιλογή;»

288.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμφωνεί με τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

289.   σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν αξιολόγησε δεόντως τον αντίκτυπο των δεσμών νομοθετικών μέτρων που έχει δρομολογήσει από το 2000 στον σιδηροδρομικό τομέα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί οικονομικά αποδοτικός ο τρόπος με τον οποίο επενδύθηκαν τα κονδύλια της Ένωσης στα διάφορα έργα·

290.   σημειώνει ότι ο σιδηροδρομικός τομέας έχει γενικά πολύ συντεχνιακό χαρακτήρα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην αντίληψη ότι η ελευθέρωση της αγοράς αποτελεί περισσότερο απειλή παρά πλεονέκτημα·

291.  σημειώνει ότι το ενδιαφέρον των κρατών μελών όσον αφορά την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση των δαπανών και της απαιτούμενης χρηματοδότησης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους κατά τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης στο σύστημα ERTMS, και συνιστά στην Επιτροπή να καθορίζει προθεσμίες υλοποίησης που μπορούν να τηρηθούν·

292.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα παροπλισμού σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με νομικά δεσμευτικούς στόχους· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αποφασίσει να συνεργαστεί με τη βιομηχανία για να προωθήσει τη χρήση ενός κοινού συστήματος δημοπράτησης το οποίο έχει καταρτιστεί από την Κοινότητα Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων·

293.  θεωρεί ότι οι δαπανηρές επενδύσεις που απαιτούνται για το εν λόγω σύστημα, σε συνδυασμό με το ετεροχρονισμένο όφελος για όσους επιβαρύνονται από το κόστος, καθιστούν αναγκαία μια στρατηγική αξιολόγηση των προτεραιοτήτων που ορίζονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου και σε επίπεδο κρατών μελών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης και το σχετικό αναλυτικό σχέδιο δράσης για το ERTMS, στόχος του οποίου είναι η εξασφάλιση μιας σταθερής ροής ενισχύσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση στον καλύτερο συντονισμό του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης, και να εξασφαλίσουν τη συνεκτίμηση των δεσμεύσεων της Ένωσης στο πλαίσιο των εθνικών τους προτεραιοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ανέλαβε να θέσει ενδιάμεσους στόχους στα εθνικά σχέδια ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης των μεμονωμένων τμημάτων·

294.  εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό αποδεσμεύσεων που σχετίζονται με τη στήριξη έργων ERTMS από το ΔΕΔ-Μ, το οποίο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι δημοσιονομικές διατάξεις της Ένωσης δεν είναι ευθυγραμμισμένες με τις εθνικές στρατηγικές υλοποίησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προσαρμόζει, στο μέτρο του δυνατού, τις διαδικασίες χρηματοδότησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να αξιολογήσει την κατάσταση και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών·

295.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της Ένωσης για εποχούμενες μονάδες χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο της εγχώριας κυκλοφορίας, καθώς και για το γεγονός ότι οι εμπορευματικές μεταφορές δεν μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ταμείο Συνοχής· υπενθυμίζει ότι οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές είναι μία από τις βασικές πτυχές της ενιαίας αγοράς·

296.   καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ελλείψεις που σχετίζονται με τις ασυμβατότητες του συστήματος θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου προγραμματισμού·

297.  θεωρεί ότι, για να καταστεί λειτουργική η ενιαία σιδηροδρομική αγορά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή των οικείων φορέων της αγοράς πριν από την κατανομή της χρηματοδότησης της Ένωσης· θεωρεί ότι η πολιτική της Ένωσης στον σιδηροδρομικό τομέα απαιτεί μια ρεαλιστική αλλαγή στρατηγικής, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση κόστους-οφέλους, και την ανάπτυξη ενός οικονομικού μοντέλου στα κράτη μέλη, εφόσον δεν υπάρχει ήδη τέτοιο μοντέλο, με στόχο να εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση και να καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός εντοπισμός πηγών χρηματοδότησης·

Μέρος XXIV – Ειδική έκθεση αριθ. 14/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Επισκόπηση των επιδόσεων του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

298.   επιδοκιμάζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: συμφωνεί με τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

299.  επικρίνει την άρνηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) να παρέχει στο Ελεγκτικό Συνέδριο πρόσβαση σε ορισμένα από τα έγγραφα που ζητήθηκαν για την επανεξέταση των επιδόσεων του ΔΕΕ· υπενθυμίζει στο ΔΕΕ ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και οι ελεγκτές του, δεσμεύονται από τις αρχές της εμπιστευτικότητας και του επαγγελματικού απορρήτου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους(25)· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους εισηγητές («référendaires»), παρά τον καίριο ρόλο τους στο έργο του ΔΕΕ·

300.   επισημαίνει με λύπη ότι, από το 2012 και έπειτα, το Γενικό Δικαστήριο έχει επανειλημμένα υπερβεί την εύλογη προθεσμία εντός της οποίας ένας διάδικος δικαιούται να μάθει την απόφαση του Δικαστηρίου· καλεί το Γενικό Δικαστήριο να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση·

301.   επισημαίνει ότι μετά την μεταρρύθμιση της δικαστικής δομής του ΔΕΕ, η κατανομή των δικαστών στα τμήματα πραγματοποιείται με βάση τον όγκο υποθέσεων στους διάφορους τομείς· θα ήθελε να μάθει πώς πραγματοποιείται η κατανομή αυτή και εάν υφίστανται ειδικευμένα τμήματα για ορισμένους τομείς· ζητεί να του παρασχεθούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των υποθέσεων στο πλαίσιο του νέου συστήματος·

302.   εκφράζει απογοήτευση για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν συμπεριέλαβε στο δείγμα υποθέσεις που διήρκεσαν πάνω από τον διπλάσιο μέσο χρόνο· θεωρεί ότι δεν αρκούν μόνο οι χαρακτηριστικές υποθέσεις για την αξιολόγηση των επιδόσεων·

303.   προτείνει να διευρυνθούν οι γλώσσες εργασίας του ΔΕΕ, και ιδίως εκείνες στις οποίες πραγματοποιούνται οι διασκέψεις, ώστε να περιλαμβάνουν τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά, οι οποίες είναι οι γλώσσες εργασίας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· παροτρύνει το Δικαστήριο να αναζητήσει βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και να υλοποιήσει αυτήν τη μεταρρύθμιση των γλωσσικών πρακτικών του·

304.   επισημαίνει ότι οι εισηγητές ασκούν μεγάλη επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΔΕΕ, αλλά ο ρόλος τους και οι κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά τους παραμένουν άγνωστοι στον έξω κόσμο·

305.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι κατά την επισκόπηση των συχνότερων παραγόντων που επηρεάζουν τη διάρκεια της έγγραφης διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, η λήψη και η επεξεργασία διαδικαστικών εγγράφων από τη γραμματεία αντιπροσωπεύουν το 85 % του απαιτούμενου χρόνου· διερωτάται αν είναι επαρκείς οι πόροι της γραμματείας·

306.   εκφράζει την ανησυχία του για τη διάρκεια των υποθέσεων στο Γενικό Δικαστήριο στις περιπτώσεις που εγείρονται ζητήματα απορρήτου·

307.   λαμβάνει υπό σημείωση τη διαδικασία για την ανάθεση των υποθέσεων που παραπέμπονται στα δικαιοδοτικά όργανα· ζητεί από το ΔΕΕ να παράσχει τους κανόνες που ορίζουν τη διαδικασία ανάθεσης στα δύο δικαιοδοτικά όργανα·

308.   επισημαίνει ότι το 2014 και το 2015 το 40 % περίπου των υποθέσεων που εκδικάστηκαν στο Γενικό Δικαστήριο είχαν ανατεθεί χωρίς τη χρήση του συστήματος περιτροπής, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση το ίδιο το σύστημα· εκφράζει, παράλληλα, τις αμφιβολίες του όσον αφορά τη διακριτική ευχέρεια κατανομής των φακέλων στους κόλπους του Γενικού Δικαστηρίου· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτηρίζει αυτήν τη διαδικασία·

309.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι δικαστικές διακοπές είναι ο παράγοντας που επηρεάζει πιο συχνά τη διάρκεια του χειρισμού των υποθέσεων στο ΔΕΕ· προτείνει να επιτρέπονται κατά την εν λόγω περίοδο επ’ ακροατηρίου συζητήσεις και διασκέψεις σε ευρύτερο φάσμα υποθέσεων, πλην εκείνων με ειδικές περιστάσεις·

310.   επισημαίνει ότι αντίκτυπο στη διάρκεια των υποθέσεων έχουν επίσης οι άδειες ασθένειας και οι άδειες μητρότητας ή γονικές άδειες που λαμβάνουν οι εισηγητές, καθώς και η αποχώρησή τους· ζητεί από το ΔΕΕ να εξετάσει πιθανές εναλλακτικές μεθόδους, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται οι προσωρινές απουσίες και να διασφαλίζεται η ομαλή πρόοδος των εργασιών·

311.   είναι της γνώμης ότι η κατανομή των πόρων στα δικαιοδοτικά όργανα δεν γίνεται με αναλογικό τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τον αντίστοιχο φόρτο εργασίας τους· προτείνει οι υπεύθυνοι για τη γλωσσική επιμέλεια των αποφάσεων («cellule des lecteurs d’arrêts») του Γενικού Δικαστηρίου να παρεμβαίνουν σε μεταγενέστερο στάδιο της υπόθεσης·

312.   καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε οι αποφάσεις διορισμού νέων δικαστών να λαμβάνονται πολύ πριν από την ημερομηνία αποχώρησης των προκατόχων τους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή μεταβίβαση του φόρτου εργασίας·

313.   εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την προσέγγιση ενιαίας αντιμετώπισης που ακολουθεί το ΔΕΕ στην εφαρμογή των διαφόρων διαδικαστικών σταδίων· συνιστά στο ΔΕΕ να προσαρμόζει τις προθεσμίες που ορίζει, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη η τυπολογία και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων·

314.   επισημαίνει ότι σημαντικός αριθμός υποθέσεων στα δύο δικαιοδοτικά όργανα αφορά ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας· ενθαρρύνει το ΔΕΕ να εξετάσει τρόπους απλούστευσης των διαδικασιών όσον αφορά τις υποθέσεις αυτές και να εξετάσει το ενδεχόμενο προεπισκόπησής τους από τις υπηρεσίες έρευνας και τεκμηρίωσης του ΔΕΕ·

Μέρος XXV – Ειδική έκθεση αριθ. 16/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προγραμματισμός στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης: λιγότερη πολυπλοκότητα και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα»

315.   στο πλαίσιο της προετοιμασίας της περιόδου προγραμματισμού μετά το 2020 και με στόχο την ενίσχυση της εστίασης στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, την αύξηση της ενοποίησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) με άλλα προγράμματα, και τη βελτίωση των αξιολογήσεων της συμβολής των ΠΑΑ στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, καλεί:

α)  την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις πολιτικής της καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η συνέπεια μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης των απαιτήσεων·

β)  τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν έως το 2022 τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η υλοποίηση και η παρακολούθηση των μηχανισμών συντονισμού, συμπληρωματικότητας και συνεργειών, καθώς και η υποβολή στοιχείων σχετικά με αυτούς στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων και κανόνων της Ένωσης·

316.   ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό των εγγράφων προγραμματισμού έως τα τέλη του 2020, με σκοπό την απλούστευση του περιεχομένου τους και τη μείωση του αριθμού των απαιτήσεων για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020· θεωρεί, ειδικότερα, ότι η δομή των εγγράφων προγραμματισμού θα πρέπει να περιοριστεί στα στοιχεία εκείνα και τις επιλογές που είναι απαραίτητα για τον ορθό σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των δαπανών που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη·

317.   καλεί την Επιτροπή να λάβει από κοινού με τα κράτη μέλη μέτρα έως τα τέλη του 2018, ώστε να διασφαλίσει ότι η ενισχυμένη ετήσια έκθεση υλοποίησης του 2019 θα παράσχει σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα επιτεύγματα των προγραμμάτων και ότι οι υποχρεωτικές απαντήσεις σε κοινές ερωτήσεις αξιολόγησης θα αποτελέσουν βελτιωμένη βάση για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

318.   καλεί την Επιτροπή, κατά την προετοιμασία της περιόδου προγραμματισμού μετά το 2020, να ορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια, στο πλαίσιο των πρωταρχικών στόχων της Ένωσης για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, τα είδη των δεικτών που πρέπει να οριστούν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να επωφεληθεί, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από την πείρα και τις λύσεις που έχουν ήδη αναπτύξει άλλοι διεθνείς οργανισμοί (π.χ. ΠΟΥ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΟΟΣΑ), όσον αφορά την εστίαση στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα·

319.  εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει τη συνέχεια της κατηγορίας επενδύσεων που πραγματοποιούνται σήμερα στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής και αποτελούν καίριας σημασίας χρηματοδοτικό μέσο για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της απασχόλησης σε αγροτικές και ορεινές περιοχές των περιφερειών που υστερούν, και για την εξασφάλιση βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης·

320.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει και να διευκολύνει την εθνική συνεργασία και δικτύωση έως τα τέλη του 2020,προκειμένου να διαδοθούν οι ορθές πρακτικές μέτρησης επιδόσεων που αναπτύχθηκαν σε εθνικό επίπεδο·

321.   ζητεί από την Επιτροπή, όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020, να προβεί έως τα τέλη του 2020 σε επανεξέταση και απολογισμό της εμπειρίας από την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

α)   τον αντίκτυπο του αποθεματικού επίδοσης και τυχόν εναλλακτικούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτίωση των επιδόσεων·

β)   την καταλληλότητα και τη μετρησιμότητα των δεικτών αποτελεσμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση στο αποθεματικό επίδοσης·

γ)   τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι δημοσιονομικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση των ανεπαρκών επιδόσεων·

322.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν, προτού εγκρίνουν περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις στα μέσα του 2018, τη δυνατότητα συγχρονισμού της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και της χάραξης πολιτικής με τον δημοσιονομικό κύκλο, καθώς και να πραγματοποιήσουν σφαιρική επισκόπηση των δαπανών πριν από την κατάρτιση νέου, μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού·

323.  θεωρεί ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκριση των ΠΑΑ κατά την έναρξη της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρει στις νομοθετικές της προτάσεις ποιες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της υλοποίησης των πολιτικών έχουν συμπεριληφθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ΠΑΑ μπορούν να εγκριθούν κατά την έναρξη της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη υλοποίηση από το 2020 και μετά·

324.   είναι της γνώμης ότι η απόφαση για τη διάρκεια του ΠΔΠ θα πρέπει να επιτύχει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δύο φαινομενικά αντικρουόμενων απαιτήσεων: αφενός, πρέπει πολλές πολιτικές της ΕΕ —ειδικά εκείνες που υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση, όπως η γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχής— να λειτουργούν στη βάση της σταθερότητας και προβλεψιμότητας επταετούς τουλάχιστον δέσμευσης, και, αφετέρου, πρέπει να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία που να είναι αποτέλεσμα του συγχρονισμού κάθε δημοσιονομικού πλαισίου με τον πενταετή πολιτικό κύκλο του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής·

Μέρος XXVI – Ειδική έκθεση αριθ. 17/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση»

325.  ευχαριστεί το Ελεγκτικό Συνέδριο για την εκπόνηση εμπεριστατωμένης έκθεσης σχετικά με ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο συνδέεται στενά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι χρειάστηκαν τρία χρόνια για την εκπόνηση της έκθεσης λογιστικού ελέγχου· υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να υποβάλλονται έγκαιρα οι εκθέσεις, καθότι αυτό θα διευκόλυνε σημαντικά το έργο της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου·

326.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε περιορισμένη μόνο εντολή όσον αφορά τον έλεγχο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης προς την Ελλάδα, την οποία διαχειρίστηκε η Τρόικα που απαρτίζεται από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ, καθώς και για το γεγονός ότι δεν έλαβε επαρκείς πληροφορίες από την ΕΚΤ· προτρέπει την ΕΚΤ, στο πνεύμα της αμοιβαίας συνεργασίας, να παρέχει πληροφορίες που να επιτρέπουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει μια ευρύτερη εικόνα της χρήσης των κονδυλίων της Ένωσης·

327.  αναγνωρίζει την περίπλοκη οικονομική κατάσταση σε όλη την Ευρώπη και ιδίως τη δύσκολη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της χρηματοδοτικής βοήθειας της Ένωσης, παράγοντες που είχαν άμεσο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της υλοποίησης της βοήθειας·

328.  υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της διαφάνειας στη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης στο πλαίσιο των διαφόρων μέσων χρηματοδοτικής συνδρομής που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα·

329.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τις γενικές διαδικασίες για τον σχεδιασμό προγραμμάτων στήριξης, ιδίως περιγράφοντας την εμβέλεια της αναλυτικής προεργασίας που απαιτείται για την αιτιολόγηση του περιεχομένου των όρων και, οσάκις εφικτό, αναφέροντας τα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιου είδους περιστάσεις·

330.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής και της προόδου των μεταρρυθμίσεων, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να εντοπίζει καλύτερα τα διοικητικά ή άλλα εμπόδια που παρακωλύουν την αποτελεσματική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων· θεωρεί, επιπλέον, ότι η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για τη διενέργεια τέτοιων εκτιμήσεων·

Μέρος XXVIII – Ειδική έκθεση αριθ. 18/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός»

331.  επισημαίνει το γεγονός ότι δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός λόγω της αντίστασης ορισμένων επαγγελμάτων του αεροπορικού κλάδου, τα οποία υπερασπίζονται τα δικά τους προνόμια, και λόγω της έλλειψης ισχυρής πολιτικής βούλησης των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας·

332.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρόλο που η Ένωση κατόρθωσε να εξαλείψει τα χερσαία σύνορα μεταξύ των κρατών μελών του Σένγκεν, δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να εξαλείψει τα εναέρια σύνορα μεταξύ των ίδιων κρατών μελών, γεγονός που οδηγεί σε κοινές απώλειες αξίας 5 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως·

333.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν και να επικαιροποιηθούν οι δείκτες προκειμένου να εξορθολογιστεί το σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων της εναέριας κυκλοφορίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι βρίσκονται υπό αναθεώρηση· τονίζει ότι για την αποτελεσματική αναθεώρηση των δεικτών απαιτούνται ακριβή και επαρκή δεδομένα·

334.  υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού θα μειώσει τις εκπομπές CO2 του αεροπορικού κλάδου έως 10 %, γεγονός που θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα·

335.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει λεπτομερέστερα τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της κοινής επιχείρησης SESAR, διότι ενδέχεται να μην μπορούν να εφαρμοστούν στη σημερινή κατάσταση όπου ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός δεν έχει υλοποιηθεί, και διατρέχουν τον κίνδυνο να εφαρμοστούν σε εναέρια συστήματα τα οποία δεν είναι σε θέση να συνεργάζονται μεταξύ τους·

336.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομέρειες της σύμβασής της με τον Eurocontrol προκειμένου να παρακολουθεί τη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων της Ένωσης·

337.  επισημαίνει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές (ΕΑΑ) πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και οργανωτικούς πόρους·

338.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει σε σχέση με τη μη εφαρμογή των λειτουργικών τμημάτων του εναερίου χώρου (FAB), τα οποία θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε λειτουργία το 2012 πράγμα που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής·

Μέρος XXVIII – Ειδική έκθεση αριθ. 21/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα»

  χαιρετίζει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις συστάσεις και τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στην ειδική έκθεση·

  σημειώνει τις ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες σχετικά με τη νέα «πράσινη» ενίσχυση, που αντιπροσωπεύουν το 30 % του συνόλου των άμεσων πληρωμών στο πλαίσιο της ΚΓΠ και σχεδόν το 8 % του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει με ανησυχία ότι το ποσό αυτό δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο των φιλοδοξιών που προσφέρει η πράσινη ενίσχυση· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της το γεγονός αυτό στις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ·

  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παραμένει ασαφής ο τρόπος με τον οποίο ο οικολογικός προσανατολισμός αναμένεται να συμβάλει στους ευρύτερους στόχους της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ειδικό σχέδιο δράσης για τον οικολογικό προσανατολισμό στο πλαίσιο μιας νέας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ που θα περιγράφει σαφώς τη λογική της παρέμβασης, καθώς και μια σειρά συγκεκριμένων, μετρήσιμων στόχων·

  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το μέσο οικολογικού προσανατολισμού εξακολουθεί να αποτελεί μέτρο ενίσχυσης του εισοδήματος που επιτρέπει στους γεωργούς να αυξήσουν το εισόδημά τους έως και κατά 1 %, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν επιβάλλει κατ’ ανάγκην υποχρεώσεις ή έξοδα που σχετίζονται με την εφαρμογή, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση ο λόγος ύπαρξης της χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει αυστηρότερους κανόνες για τους αγρότες, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική χρήση των εξαιρέσεων·

343.  εκφράζει την ανησυχία του για το επίπεδο της πολυπλοκότητας και της διαφάνειας του οικολογικού προσανατολισμού και της ίδιας της ΚΓΠ· καλεί την Επιτροπή να εξορθολογίσει το πρόγραμμα οικολογικού προσανατολισμού και το σύνολο της ΚΓΠ, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο διαφάνειας και να αποφευχθεί ο υψηλός κίνδυνος κατάχρησης και διπλής χρηματοδότησης·

  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο οικολογικός προσανατολισμός είναι απίθανο να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα, και καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την ύπαρξη του εν λόγω μέσου και να διερευνήσει τη δυνατότητα να επανεπενδυθούν τα σημαντικά κονδύλια οικολογικού προσανατολισμού σε ήδη υφιστάμενα και συχνά αλληλεπικαλυπτόμενα προγράμματα που έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο αποτελεσματικά και αιτιολογημένα·

0

0 0

345.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(2)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(3)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.

(4)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(5)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

(6)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(7)

  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(8)

  Η ΕΚΤ θα πρέπει:

1.  να εξορθολογίσει περαιτέρω τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αναθέσει τη λήψη ορισμένων αποφάσεων σε κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας, ώστε το εποπτικό συμβούλιο να έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί σε πιο απαιτητικά ζητήματα·

2.  να αξιολογεί τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση κοινών υπηρεσιών και να εφαρμόζει τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πιθανών συγκρουόμενων αιτημάτων και της ειδικής παρακολούθησης της συμμόρφωσης, ώστε να ξεπεραστούν οι σχετικές με αυτή ανησυχίες·

3.  να διαθέσει επαρκείς δεξιότητες εσωτερικού ελέγχου και πόρους προκειμένου να εξασφαλίσει την κάλυψη των τομέων υψηλού και μεσαίου κινδύνου όταν και όπως πρέπει·

4.  να συνεργαστεί πλήρως με το Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να του επιτρέψει να ασκήσει την εντολή του και να ενισχύσει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την υποχρέωση λογοδοσίας·

5.  να επισημοποιήσει τις ισχύουσες ρυθμίσεις της για τη μέτρηση και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις εποπτικές επιδόσεις με σκοπό την ενίσχυση της εξωτερικής λογοδοσίας·

6.  να τροποποιήσει τον κανονισμό της για το πλαίσιο ΕΕΜ προκειμένου να επισημοποιηθούν οι δεσμεύσεις των συμμετεχουσών ΕΑΑ και να διασφαλιστεί η πλήρης και αναλογική συμμετοχή τους στο έργο των ΜΕΟ·

7.  να αναπτύξει, σε συνεργασία με τις ΕΑΑ, περιγραφές ρόλων/ομάδων και μεθόδους για την αξιολόγηση τόσο της καταλληλότητας των υπαλλήλων που οι ΕΑΑ προτίθενται να διαθέσουν στις ΜΕΟ όσο και, στη συνέχεια, των επιδόσεών τους·

8.  να δημιουργήσει και να διατηρεί κεντρική, τυποποιημένη και ολοκληρωμένη βάση δεδομένων των δεξιοτήτων, της πείρας και των προσόντων όλων των μελών του προσωπικού των ΜΕΟ, τόσο από την ΕΚΤ όσο και από τις ΕΑΑ·

9.  να εφαρμόσει επίσημο πρόγραμμα επιμόρφωσης τόσο για το νέο όσο και για το υφιστάμενο εποπτικό προσωπικό των ΜΕΟ·

10.  να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή μεθοδολογία που θα βασίζεται στον κίνδυνο προκειμένου να καθοριστούν ο αριθμός στόχος των υπαλλήλων και η σύνθεση των δεξιοτήτων των ΜΕΟ·

11.  να επανεξετάζει περιοδικά το μοντέλο ομαδοποίησης που χρησιμοποιεί στη σημαντική διαδικασία του εποπτικού προγραμματισμού και να το επικαιροποιεί κατά περίπτωση·

12.  να συμπληρώσει ή να αναδιατάξει το προσωπικό της ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η παρουσία του στις επιτόπιες επιθεωρήσεις σημαντικών τραπεζών βάσει σαφούς ιεράρχησης των κινδύνων·

13.  να παρακολουθεί στενά τις αδυναμίες του συστήματος ΤΠ για τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και να συνεχίσει τις προσπάθειες βελτίωσης των προσόντων και των δεξιοτήτων των επιτόπιων επιθεωρητών από τις ΕΑΑ.

(9)

  Δήλωση της επιτροπής επαφών των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διασφάλιση πλήρως ελέγξιμων, υποκείμενων σε λογοδοσία και αποτελεσματικών ρυθμίσεων τραπεζικής εποπτείας σε συνέχεια της θέσπισης του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού».

(10)

  ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 80.

(11)

  Για τα όρια στην πρόσβαση σε πληροφορίες, βλ. παράρτημα II της ειδικής έκθεσης.

(12)

  Για τις υφιστάμενες ρυθμίσεις περί υποβολής εκθέσεων μεταξύ της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βλέπε παράρτημα IX της ειδικής έκθεσης.

(13)

  Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

(14)

  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

(15)

  Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (COM(2017)0198).

(16)

  Αξιολόγηση των δημόσιων δαπανών και της δημοσιονομικής ευθύνης.

(17)

  Εγγυήσεις για τη νεολαία και Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά (COM(2016)0646).

(18)

  Η προστασία των παιδιών-μεταναστών (COM(2017)0211).

(19)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1)

(20)

  Συστήματα παρακολούθησης σκαφών.

(21)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (EE L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(22)

  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1).

(23)

  Βλέπε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1343/2011 και (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (COM(2016)0134).

(24)

  Βλέπε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (COM(2017)0753).

(25)

  Βλέπε άρθρο 6 του κώδικα συμπεριφοράς των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέρος 4 των κατευθυντήριων οδηγιών δεοντολογίας για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο που ισχύει για το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Lins, Lieve Wierinck


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

PPE

Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου