Процедура : 2017/0265(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0131/2018

Внесени текстове :

A8-0131/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0110

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 667kWORD 55k
3.4.2018
PE 616.732v02-00 A8-0131/2018

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма

(14494/2017 – C8‑0450/2017 – 2017/0265(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Хелга Стивънс

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма

(14494/2017 – C8‑0450/2017 – 2017/0265(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14494/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 83, параграф 1 и член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0450/2017),

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (14445/2017),

–   като взе предвид Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета(1);

–   като взе предвид Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 година за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз(2),

–   като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(3),

–   като взе предвид Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки(4),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, член 99, параграф 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0131/2018),

1.  дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 88, 31.3.2017, стр. 6.

(2)

ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89.

(3)

OВ L 210, 6.8.2008 г, стр. 1.

(4)

ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (CETS № 196)

Позовавания

14494/2017 – C8-0450/2017 – COM(2017)06062017/0265(NLE)

Дата на сезиране

18.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

15.1.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

22.2.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Helga Stevens

11.12.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.2.2018

27.3.2018

 

 

Дата на приемане

27.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

Дата на внасяне

3.4.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Joulaud, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 10 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност