DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie

3.4.2018 - (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE)) - ***

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Helga Stevens

Postup : 2017/0265(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0131/2018
Předložené texty :
A8-0131/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie

(14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14494/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 83 odst. 1 a čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0450/2017),

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci terorismu (14445/2017),

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV[1],

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie[2],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti[3],

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy[4],

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1, čl. 99 odst. 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0131/2018),

1.  uděluje svůj souhlas s návrhem rozhodnutí Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6.
  • [2]  Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89.
  • [3]  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
  • [4]  Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie

Referenční údaje

14494/2017 – C8-0450/2017 – COM(2017)06062017/0265(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

18.12.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.1.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

AFET

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

AFET

22.2.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Helga Stevens

11.12.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

26.2.2018

27.3.2018

 

 

Datum přijetí

27.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

Datum předložení

3.4.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

47

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Joulaud, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí