Izvješće - A8-0131/2018Izvješće
A8-0131/2018

PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju terorizma

3.4.2018 - (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE)) - ***

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Helga Stevens

Postupak : 2017/0265(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0131/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0131/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju terorizma

(14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (14494/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 83. stavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0450/2017),

–  uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (14445/2017),

–   uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP[1],

–   uzimajući u obzir Okvirnu odluku Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije[2];

–   uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala[3],

–   uzimajući u obzir Okvirnu odluku Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica[4],

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0131/2018),

1.  daje suglasnost za Nacrt odluke Vijeća;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

  • [1]  SL L 88, 31.3.2017., str. 6.
  • [2]  SL L 386, 29.12.2006., str. 89.
  • [3]  SL L 210, 6.8.2008., str. 1.
  • [4]  SL L 190, 18.7.2002., str. 1.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS No. 196)

Referentni dokumenti

14494/2017 – C8-0450/2017 – COM(2017)06062017/0265(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

18.12.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

15.1.2018

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

22.2.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Helga Stevens

11.12.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

26.2.2018

27.3.2018

 

 

Datum usvajanja

27.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

Datum podnošenja

3.4.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

47

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENS

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

EPP

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Joulaud, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ENS

André Elissen

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti