AJÁNLÁS az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

  3.4.2018 - (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE)) - ***

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Helga Stevens

  Eljárás : 2017/0265(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0131/2018
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0131/2018
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

  (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (14494/2017),

  –  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 83. cikke (1) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0450/2017),

  –  tekintettel az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményére (14445/2017),

  –   tekintettel a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvre[1],

  –   tekintettel az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatra[2],

  –   tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra[3],

  –   tekintettel az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatra[4],

  –  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

  –  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0131/2018),

  1.  egyetért a tanácsi határozatra irányuló javaslattal;

  2.  utasítja elnökét, hogy de továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 88., 2017.3.31., 6. o.
  • [2]  HL L 386., 2006.12.29., 89. o.
  • [3]  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.
  • [4]  HL L 190., 2002.7.18., 1. o.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménynek (CETS 196. sz.) az Európai Unió nevében történő megkötése

  Hivatkozások

  14494/2017 – C8-0450/2017 – COM(2017)06062017/0265(NLE)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  18.12.2017

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  15.1.2018

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AFET

  15.1.2018

  JURI

  15.1.2018

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  AFET

  22.2.2018

  JURI

  27.3.2018

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Helga Stevens

  11.12.2017

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  26.2.2018

  27.3.2018

   

   

  Az elfogadás dátuma

  27.3.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  47

  5

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

  Benyújtás dátuma

  3.4.2018

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  47

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

  ECR

  Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  EFDD

  Ignazio Corrao, Laura Ferrara

  ENF

  Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

  NI

  Udo Voigt

  PPE

  Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Joulaud, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

  5

  -

  ENF

  André Elissen

  GUE/NGL

  Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  0

  0

   

   

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  Utolsó frissítés: 2018. április 23.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat