ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu v mene Európskej únie

3.4.2018 - (14494/2017 – C8‑0450/2017 – 2017/0265(NLE)) - ***

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Helga Stevens

Postup : 2017/0265(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0131/2018
Predkladané texty :
A8-0131/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu v mene Európskej únie

(14494/2017 – C8‑0450/2017 – 2017/0265(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14494/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 83 ods. 1 a článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0450/2017),

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (14445/2017),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV[1],

–   so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní[2],

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti[3],

–   so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi[4],

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1, článok 99 ods. 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0131/2018),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.
  • [4]  Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu (CETS č. 196) v mene Európskej únie

Referenčné čísla

14494/2017 – C8-0450/2017 – COM(2017)06062017/0265(NLE)

Dátum preloženia/ žiadosť o súhlas

18.12.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.1.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

AFET

22.2.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Helga Stevens

11.12.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.2.2018

27.3.2018

 

 

Dátum prijatia

27.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

47

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

Dátum predloženia

3.4.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

47

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Joulaud, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. apríla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia