PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu Evropske unije

3.4.2018 - (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE)) - ***

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Helga Stevens

Postopek : 2017/0265(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0131/2018
Predložena besedila :
A8-0131/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu Evropske unije

(14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14494/2017),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 83(1) in členom 218(6)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0450/2017),

–  ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (14445/2017),

–  ob upoštevanju Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ[1],

–  ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije[2],

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu[3],

–  ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami[4],

–  ob upoštevanju členov 99 (1), 99 (4) in 108 (7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0131/2018),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 88, 31.3.2017, str. 6.
  • [2]  UL L 386, 29.12.2006, str. 89.
  • [3]  UL L 210, 6.8.2008, str. 1.
  • [4]  UL L 190, 18.7.2002, str. 1

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklep Sveta o sklenitvi Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (CETS št. 196) v imenu Evropske unije

Referenčni dokumenti

14494/2017 – C8-0450/2017 – COM(2017)06062017/0265(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

18.12.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.1.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

AFET

22.2.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Helga Stevens

11.12.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

26.2.2018

27.3.2018

 

 

Datum sprejetja

27.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

Datum predložitve

3.4.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

47

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Joulaud, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 10. april 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov