Eljárás : 2017/0266(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0132/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0132/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0111

AJÁNLÁS     ***
PDF 365kWORD 54k
3.4.2018
PE 616.804v02-00 A8-0132/2018

az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye kiegészítő jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Helga Stevens

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye kiegészítő jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (14498/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 83. cikke (1) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0451/2017),

–  tekintettel az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének kiegészítő jegyzőkönyvére (14447/2017),

–  tekintettel a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatra(2),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(3),

–  tekintettel az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatra(4),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0132/2018),

1.  egyetért a tanácsi határozat tervezetével;

2.  utasítja elnökét, hogy de továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 88., 2017.3.31., 6. o.

(2)

HL L 386., 2006.12.29., 89. o.

(3)

HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

(4)

HL L 190., 2002.7.18., 1. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezményéhez (CETS 217. sz.) kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötése

Hivatkozások

14498/2017 – C8-0451/2017 – COM(2017)06072017/0266(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

18.12.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

15.1.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

22.2.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Helga Stevens

11.12.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.2.2018

27.3.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

Benyújtás dátuma

3.4.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

49

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. április 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat