ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης

9.4.2018 - (2017/2216(INI))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Gilles Pargneaux

Διαδικασία : 2017/2216(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0135/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0135/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης

(2017/2216(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 325 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 1) της ΣΛΕΕ σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) της ΣΛΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2017, με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ετήσια έκθεση για την καταπολέμηση της απάτης 2016» (COM(2017)0383), καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2017)0266, SWD(2017)0267, SWD(2017)0268, SWD(2017)0269 και SWD(2017)0270),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της OLAF για το 2016 και την έκθεση δραστηριοτήτων της επιτροπής εποπτείας της OLAF για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων[1],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου[2], καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση αυτού, της 2ας Οκτωβρίου 2017 (COM(2017)0589 και SWD(2017)0332),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης[3],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[4],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[5],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2015 σχετικά με το έλλειμμα ΦΠΑ, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης της Επιτροπής, και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ (COM(2016)0148),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-105/14 – Ivo Taricco κ.λπ.[6],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ[7],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0135/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή φέρουν από κοινού την ευθύνη για την εκτέλεση του 74 % του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την κύρια ευθύνη για την είσπραξη των ιδίων πόρων, ιδίως υπό μορφή ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή διαχείριση των δημοσίων δαπανών και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης πρέπει να αποτελούν κεντρικά στοιχεία της πολιτικής της Ένωσης για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω της εξασφάλισης της ορθής και αποτελεσματικής χρήσης των χρημάτων τους·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη καλών αποτελεσμάτων με την απλούστευση των διαδικασιών προϋποθέτει την τακτική αξιολόγηση των εισροών, των εκροών, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου μέσω ελέγχων επιδόσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί καταλλήλως το πρόβλημα που δημιουργεί η πολυμορφία νομικών και διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών και τούτο προκειμένου να αποφεύγονται οι παρατυπίες και να καταπολεμείται η απάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οφείλει συνεπώς η Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο αγώνας για την καταπολέμηση της απάτης διεξάγεται αποτελεσματικά και παράγει αποτελέσματα, πιο απτά και πιο ικανοποιητικά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 325 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακύμανση του αριθμού των παρατυπιών μπορεί να συνδεθεί με την εξέλιξη των πολυετών κύκλων προγραμματισμού (όπου τα υψηλότερα επίπεδα ανίχνευσης στο τέλος των κύκλων οφείλονται στο κλείσιμο των προγραμμάτων), καθώς και στην καθυστερημένη υποβολή εκθέσεων από ορισμένα κράτη μέλη που τείνουν να κοινοποιούν τις περισσότερες από τις παρατυπίες των προηγούμενων πολυετών προγραμμάτων όλες μαζί·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη πηγή εσόδων για τα κράτη μέλη και ότι απέφερε σχεδόν 1 035,3 δισεκατομμύρια EUR το 2015 και συνέβαλε στους ιδίους πόρους της ΕΕ με 18,3 δισεκατομμύρια EUR, ήτοι 13,9 % των συνολικών εσόδων της ΕΕ το ίδιο έτος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα ΦΠΑ, ιδίως όπως εφαρμόζονται στις διασυνοριακές συναλλαγές, είναι ευάλωτα σε στρατηγικές απάτης και φοροαποφυγής και ότι μόνο η ενδοκοινοτική απάτη του αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ), η κοινώς λεγόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ», στάθηκε αιτία για απώλειες εσόδων ΦΠΑ ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων EUR το 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά πλήττει όλα τα κράτη μέλη, ιδίως με τη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος, και όχι μόνο επιβαρύνει την οικονομία της ΕΕ, αλλά υπονομεύει και τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι δεν είναι γνωστά τα ακριβή στοιχεία, δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει αποφασίσει να μη δημοσιεύει στοιχεία στο πλαίσιο της έκθεσης σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη είναι παράδειγμα εσκεμμένης αδικοπραγίας και συνιστά ποινικό αδίκημα, ενώ η παρατυπία συνιστά παράλειψη συμμόρφωσης με τους κανόνες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα ΦΠΑ ανήλθε σε 151,5 δισεκατομμύρια EUR το 2015 και κυμαίνεται από ποσοστό κάτω του 3,5 % έως άνω του 37,2 % ανάλογα με την εξεταζόμενη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της Eurojust, η OLAF είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός οργανισμός που ειδικεύεται στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, ακόμη και μετά τη σύσταση της EPPO, η OLAF θα εξακολουθήσει να είναι ο μοναδικός φορέας προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

Εντοπισμός και κοινοποίηση παρατυπιών

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο συνολικός αριθμός των παρατυπιών, δόλιων και μη, που κοινοποιήθηκαν το 2016 (19 080 περιπτώσεις) ήταν μειωμένος κατά 15 % σε σχέση με το 2015 (22 349 περιπτώσεις) και ότι το ύψος των παρατυπιών μειώθηκε κατά 8 % (από 3,21 δισεκατομμύρια EUR το 2015 σε 2,97 δισεκατομμύρια EUR το 2016)·

2.  σημειώνει τη μικρή πτώση κατά 3,5 % του αριθμού των παρατυπιών που αναφέρθηκαν ως δόλιες και τη συνεχιζόμενη από το 2014 σχετική πτωτική τάση· ευελπιστεί ότι η μείωση των σχετικών ποσών, τα οποία μειώθηκαν από 637,6 εκατομμύρια EUR το 2015 σε 391 εκατομμύρια EUR το 2016, αντανακλά μια πραγματική μείωση των κρουσμάτων απάτης και όχι απλώς αδυναμίες από τις οποίες πάσχει ο εντοπισμός·

3.  υπενθυμίζει ότι δεν είναι όλες οι παρατυπίες δόλιες και ότι πρέπει να μπορεί να γίνεται σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των διαπραττόμενων σφαλμάτων·

4.  συντάσσεται με την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στον εντοπισμό της απάτης δεν είναι αρκετά αποτελεσματική· απευθύνει συνεπώς παραινέσεις ώστε να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση μιας εγγύτερης, αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης συνεργασίας·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι εξακολουθούν ορισμένα κράτη μέλη να μην έχουν θεσπίσει εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης· καλεί την Επιτροπή να παρέμβει με ενεργητικότητα προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης, ιδίως αφού αυτά διαχειρίζονται το 74 % περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ·

6.  απευθύνει νέα έκκληση στην Επιτροπή για να θεσπίσει ενιαίο σύστημα συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων από τα κράτη μέλη για τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις απάτης, προκειμένου να τυποποιηθεί η διαδικασία κοινοποίησης και να εξασφαλιστούν η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των στοιχείων που υποβάλλονται·

7.  εκφράζει την ανησυχία του διότι εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές ως προς τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις ως προς την αποτελεσματικότητα των ελέγχων· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες της για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το επίπεδο και τη ποιότητα των ελέγχων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση της απάτης·

Οδηγία PIF και κανονισμός EPPO

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (οδηγία PIF), η οποία καθιερώνει ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τον προσδιορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων σε περιπτώσεις απάτης θίγουσας τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, περιπτώσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ με συνολικές ζημίες ύψους τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει ωστόσο ότι το όριο αυτό θα τύχει αξιολόγησης από την Επιτροπή το αργότερο ως τις 6 Ιουλίου 2022· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας PIF συμπεριλαμβάνεται η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου για την ενίσχυση της καταπολέμησης της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ· θεωρεί ότι η οδηγία αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την εναρμόνιση του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου· σημειώνει ότι η οδηγία περιλαμβάνει ορισμό της διαφθοράς και ορίζει τους τύπους δόλιας συμπεριφοράς που πρέπει να ποινικοποιηθούν·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση είκοσι κρατών μελών να προχωρήσουν στη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τη μέθοδο της ενισχυμένης συνεργασίας· ζητεί να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ OLAF και ΕΡΡΟ, στη βάση της συμπληρωματικότητας, της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών και της υποστήριξης από την OLAF των δραστηριοτήτων της ΕΡΡΟ, μια συνεργασία που θα αποφεύγει διπλές δομές, συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και νομικά κενά που οφείλονται στην έλλειψη αρμοδιοτήτων, αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών και υποστήριξης των δραστηριοτήτων της ΕΡΡΟ από την OLAF· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την απροθυμία ορισμένων κρατών μελών της Ένωσης να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διατηρούνται σε παραπλήσια επίπεδα οι επιδόσεις όλων των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τον αποτελεσματικό εντοπισμό κρουσμάτων απάτης· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα για να συμμετάσχουν στην ΕΡΡΟ και όσα κράτη μέλη διστάζουν μέχρι στιγμής να το πράξουν·

10.  καλεί τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ξεκινήσουν τις προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία της ΕΡΡΟ το συντομότερο δυνατό· τους ζητεί εξάλλου να μεριμνήσουν για μια εκ του σύνεγγυς ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες και δη σε ό,τι αφορά τον διορισμό του Γενικού Εισαγγελέα· καλεί την Επιτροπή να διορίσει προσωρινό(-ή) διοικητικό(-ή) διευθυντή(-ρια) της ΕΡΡΟ το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού ΕΡΡΟ· εμμένει στην ανάγκη να αποκτήσει η ΕΡΡΟ επαρκές προσωπικό και ικανοποιητικούς πόρους και πριν την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της· επαναλαμβάνει ότι η ΕΡΡΟ πρέπει να είναι ανεξάρτητη·

11.  ζητεί αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ΕΡΡΟ, OLAF και Eurojust· υπενθυμίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την Eurojust· επισημαίνει ότι οι εκατέρωθεν αρμοδιότητες Eurojust, OLAF και EPPO πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια· επισημαίνει ότι, για να είναι πραγματικά αποτελεσματικές οι προσπάθειες καταπολέμησης της απάτης σε επίπεδο ΕΕ, θα χρειαστεί η ΕΡΡΟ, η Eurojust και η OLAF να συνεργαστούν απρόσκοπτα μεταξύ τους, σε επίπεδο τόσο χάραξης πολιτικής όσο και λειτουργίας, προκειμένου να αποφεύγονται οποιεσδήποτε αλληλοεπικαλύψεις σε ό,τι αφορά τις αποστολές· επαναλαμβάνει σχετικά ότι πρέπει να διαμορφωθούν ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ των τριών οργανισμών και να εγκριθούν αυτές το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με τα άρθρα 99 ως 101 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου[8]· εμμένει ότι είναι ανάγκη να έχει η ΕΡΡΟ την εξουσία να διευθετεί συγκρούσεις αρμοδιοτήτων σε υποθέσεις που άπτονται της επιτέλεσης των καθηκόντων της·

Έσοδα – Ίδιοι πόροι

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τις απώλειες που οφείλονται στο έλλειμμα ΦΠΑ και στις απάτες εις βάρος του κοινοτικού ΦΠΑ, απώλειες που ανήλθαν το 2015 σε 159,5 δισεκατομμύρια EUR·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση βραχυπρόθεσμων μέτρων καταπολέμησης των απωλειών στον τομέα του ΦΠΑ που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 7 Απριλίου 2016· υπογραμμίζει ότι, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, απαιτούνται ισχυρά, συντονισμένα και ταχύτερα μέτρα· παροτρύνει την Επιτροπή να επισπεύσει τις διαδικασίες της για την υποβολή προτάσεων σχετικά με ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι απώλειες φορολογικών εσόδων στην ΕΕ και στα κράτη μέλη·

14.  εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τη μείωση του συνόλου των υποθέσεων, με ή χωρίς δόλο, που συνδέονται με τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ΠΙΠ) από 5 514 το 2015 σε 4 647 το 2016, το συνολικό σχετικό ποσό αυξήθηκε από 445 εκατομμύρια EUR σε 537 εκατομμύρια EUR και υπερβαίνει κατά 13 % τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2016·

15.  παρατηρεί με έντονη ανησυχία ότι το λαθρεμπόριο καπνού με προορισμό την ΕΕ έχει ενταθεί τα τελευταία έτη και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αντιστοιχεί σε ετήσια απώλεια δημόσιων εσόδων για τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών ύψους 10 δισεκατομμυρίων EUR, συνιστώντας ταυτόχρονα μείζονα εστία οργανωμένης εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καταπολεμήσουν αυτές τις παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών·

16.  σημειώνει τα αποτελέσματα των δώδεκα κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων που διεξήγαγαν OLAF και κράτη μέλη σε συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες τρίτων χωρών και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ), επιχειρήσεις που οδήγησαν μεταξύ άλλων στην κατάσχεση 11 εκατομμυρίων τσιγάρων, 287 000 πούρων, 250 τόνων λοιπών προϊόντων καπνού, 8 τόνων κάνναβης και 400 κιλών κοκαΐνης·

17.  διαπιστώνει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι που διενεργούνται κατά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και οι επιθεωρήσεις από τις υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης ήταν οι πλέον πετυχημένες μέθοδοι εντοπισμού περιπτώσεων απάτης όσον αφορά το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της Ένωσης·

18.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους και τη συναφή είσπραξη των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι αποτελούν ίδιο πόρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι είναι αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών να διενεργούν ελέγχους προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον οι εισαγωγείς συμμορφώνονται με τη νομοθεσία σχετικά με τους δασμούς και τις εισαγωγές·

19.  εκφράζει την λύπη του για τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στους τελωνειακούς ελέγχους που διενεργούνται στην Ένωση και για τα υψηλά ποσά για τα οποία γίνεται λόγος στις περιπτώσεις απάτης εις βάρος του συστήματος είσπραξης των ιδίων πόρων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την κοινή πολιτική για τους τελωνειακούς ελέγχους με το να μεριμνήσει για την πλήρη εναρμόνισή της και τούτο προκειμένου να βελτιωθεί η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων και να εξασφαλιστούν η ασφάλεια της ΕΕ και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του εμπορίου παράνομων προϊόντων και προϊόντων παραποίησης/απομίμησης·

20.  εκφράζει τη λύπη του διότι, μεταξύ 2013 και 2016, οι εισαγωγές ενδυμάτων και υποδημάτων από την Κίνα τιμολογούνταν χαμηλά κατά την είσοδό τους σε πολλές χώρες της Ευρώπης και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο·

21.  επισημαίνει τη σύσταση της OLAF προς την Επιτροπή να ανακτήσει από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διαφυγόντα έσοδα ύψους 1,987 δισ. EUR, ποσό που ανήκει κανονικά στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

22.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να υπολογίσει το συνολικό ποσό των εισπράξεων που προέκυψαν από τις συστάσεις της OLAF για την ανάκτηση πόρων· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με το ποσό των ιδίων πόρων της Ένωσης που ανακτήθηκε εν συνεχεία των συστάσεων που διατυπώθηκαν από την OLAF, να θεσπίσει ένα σύστημα που θα καθιστά δυνατό τον υπολογισμό των συνολικών ανακτώμενων ποσών, και να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις συστάσεις καθώς και τα ποσά που όντως ανακτήθηκαν στις ετήσιες εκθέσεις της OLAF·

23.  θεωρεί σκόπιμο η Επιτροπή να παρέχει στοιχεία σε ετήσια βάση σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων εσόδων από ΦΠΑ και τελωνειακούς δασμούς και όσων πραγματικά εισπράχθηκαν·

Δαπάνες

24.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι μη δόλιες παρατυπίες που αφορούν τις άμεσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 16 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντίθετα από όλους τους άλλους τομείς του προϋπολογισμού στους οποίους καταγράφηκε μείωση·

25.  εκφράζει τη λύπη του διότι διανύουμε το τέταρτο έτος κατά το οποίο τόσο ο αριθμός των παρατυπιών που αναφέρθηκαν ως δόλιες στον τομέα της άμεσης διαχείρισης (16 κρούσματα το 2015 και 49 κρούσματα το 2016) όσο και η αξία τους (0,78 εκατομμύρια EUR το 2015 και 6,25 εκατομμύρια EUR το 2016) αυξάνεται· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει, έως το τέλος του 2018, συγκεκριμένο σχέδιο για τη μείωση της απάτης στον τομέα αυτό·

26.  σημειώνει ότι ο αριθμός των δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών που έχουν αναφερθεί όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), παρότι τα κρούσματα μειώθηκαν από 3 250 το 2015 σε 2 676 το 2016, εξακολουθεί να είναι διπλάσιος σε σχέση με το 2012, αλλά επιθυμεί να επισημάνει ότι τα αντίστοιχα ποσά για το 2016 είναι μόλις 8 % υψηλότερα από ό,τι το 2012· σημειώνει επίσης πως, παρότι μεταξύ του 2015 και του 2016 ο συνολικός αριθμός δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών για το εν λόγω ταμείο σημείωσε πτώση κατά 16 %, ο αριθμός των δόλιων παρατυπιών αυξήθηκε κατά 17 %, αλλά εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα χρηματικά ποσά που αφορούν δόλιες παρατυπίες μειώθηκαν κατά περισσότερο από 50 %· σημειώνει επίσης ότι οι δόλιες παρατυπίες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,5 % των πληρωμών·

27.  σημειώνει ότι οι 8 497 δόλιες και μη δόλιες παρατυπίες στους τομείς της πολιτικής συνοχής και της αλιείας το 2016 αντιπροσώπευαν μια μείωση της τάξης του 22 % έναντι του 2015, αλλά υπερέβαιναν κατά 25 % τον μέσο όρο των πέντε τελευταίων ετών· σημειώνει επίσης ότι τα χρηματικά ποσά που επηρεάζονται από παρατυπίες μειώθηκαν κατά 5 % σε σχέση με το 2015· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, το 0,42 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων επηρεαζόταν από περιστατικά απάτης και το 2,08 % από μη δόλιες παρατυπίες·

28.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι τα χρηματικά ποσά που συνδέονται με τις παρατυπίες που αναφέρθηκαν ως δόλιες στις πολιτικές συνοχής και αλιείας μειώθηκαν κατά σχεδόν 50 %, από 469 εκατομμύρια EUR το 2015 σε 235 εκατομμύρια EUR το 2016·

29.  διαπιστώνει με κατάπληξη ότι τα χρηματικά ποσά που συνδέονται με παρατυπίες του Ταμείου Συνοχής κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 εξακολουθούν να αυξάνονται (από 277 εκατομμύρια EUR το 2015 σε 480 εκατομμύρια EUR το 2016), αντίθετα από τα άλλα ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπου σημειώνεται τάση σταθεροποίησης ή ακόμη και πτωτική τάση·

30.  εκφράζει την έκπληξή του διότι, για το ένα τρίτο περίπου των παρατυπιών που αναφέρθηκαν ως δόλιες το 2016 σε σχέση με την πολιτική συνοχής, δεν δόθηκε καμία πληροφορία για τον σχετικό τομέα προτεραιότητας, δεδομένου ότι αυτή η έλλειψη πληροφόρησης αλλοιώνει τη σύγκριση με τα προηγούμενα έτη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διορθώσουν αυτήν την κατάσταση·

31.  εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τους ελέγχους που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία διαχειρίζονται ενδιάμεσοι φορείς, και τις διαπιστωθείσες αδυναμίες όσον αφορά την επαλήθευση της καταστατικής έδρας των δικαιούχων· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να εξαρτάται η χορήγηση άμεσων και έμμεσων δανείων από τη δημοσίευση φορολογικών και λογιστικών στοιχείων ανά χώρα, και από τη δημοσιοποίηση των δεδομένων που αφορούν την πραγματική κυριότητα από τους δικαιούχους και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που συμμετέχουν στις χρηματοδοτικές πράξεις·

32.  αναμένει ότι η απλούστευση των διοικητικών κανόνων, όπως επιβάλλουν οι κοινές διατάξεις που καλύπτουν την περίοδο 2014-2020, θα επιτρέψει τη μείωση του αριθμού μη δόλιων παρατυπιών, τον εντοπισμό των κρουσμάτων απάτης και τη βελτίωση της πρόσβασης των δικαιούχων στους πόρους της Ένωσης·

33.  επισημαίνει τη συνέχιση της πτωτικής τάσης του αριθμού των καταγγελλόμενων παρατυπιών σε σχέση με την προενταξιακή βοήθεια, η οποία οφείλεται στην προοδευτική κατάργηση των προενταξιακών προγραμμάτων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό (δόλιων και μη δόλιων) παρατυπιών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50 % των καταγγελθέντων κρουσμάτων·

34.  αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και αποκλεισμού (EDES), το οποίο εφαρμόζει η Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2016·

35.  θεωρεί σκόπιμη τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι σε πολλά κράτη δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ αυξάνεται συνεχώς η εμπλοκή του σε διασυνοριακές δραστηριότητες και τομείς που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, όπως το λαθρεμπόριο ή η παραχάραξη και κιβδηλεία· θεωρεί ότι είναι ουσιώδες τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης διεθνοποίησης των περιπτώσεων απάτης και καλεί την Επιτροπή να προβλέψει κοινά πρότυπα για τη στήριξη της καταπολέμησης της απάτης·

Δημόσιες συμβάσεις

36.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων ήταν ένα από τα σημαντικότερα πεδία σφαλμάτων κατά την τελευταία περίοδο προγραμματισμού, και σημειώνει ότι παραμένει υψηλός ο αριθμός των παρατυπιών λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να αναπτύξει μια βάση δεδομένων σχετικά με τις παρατυπίες, η οποία να μπορεί να λειτουργήσει ως θεμέλιο για μια ουσιαστική και συνολική ανάλυση της συχνότητας, της σοβαρότητας και των αιτίων των σφαλμάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων· καλεί τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να αναλύσουν τις δικές τους βάσεις δεδομένων σχετικά με τις παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και να συνεργαστούν με την Επιτροπή ώστε να παρέχουν τέτοιου είδους δεδομένα σε μορφή και χρόνο που θα διευκολύνει το έργο της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογήσει, το συντομότερο δυνατό, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις που καθορίζουν τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς που επισημαίνονται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το οικονομικό έγκλημα, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαφθορά, την καταγγελία παρατυπιών και τον ορισμό της απάτης·

Προβλήματα που εντοπίστηκαν και απαιτούμενα μέτρα

Βελτίωση των ελέγχων

38.  ζητεί μετ' επιτάσεως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αυστηρότερα μέτρα κατά των δόλιων παρατυπιών· εκτιμά ότι οι μη δόλιες παρατυπίες πρέπει να εξαλειφθούν με διοικητικά μέτρα, ιδίως μέσω της επιβολής διαφανέστερων και απλούστερων απαιτήσεων·

39.  επισημαίνει ότι ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών μπορεί να καταστήσει δυνατή τη διασταύρωση των λογιστικών εγγραφών για συναλλαγές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις διασυνοριακής απάτης σε σχέση με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και, με τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίζεται μια οριζόντια και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών· επαναλαμβάνει το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στους τομείς ευρωπαϊκής χρηματοδότησης όπου δεν υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη

40.  υποστηρίζει το πρόγραμμα «Hercule III», το οποίο αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της προσέγγισης της «βέλτιστης αξιοποίησης του κάθε ευρώ»· υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος αυτού και τη συμβολή του στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τελωνειακών αρχών όσον αφορά την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και την πρόληψη της εισόδου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και λαθραίων προϊόντων στα κράτη μέλη·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανεξάρτητη ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Hercule III», η οποία υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στις 11 Ιανουαρίου 2018·

42.  εκφράζει ανησυχία για την αύξηση των υποθέσεων απάτης στον τομέα του ΦΠA και συγκεκριμένα για τις υποθέσεις της λεγόμενης «αλυσιδωτής» απάτης· έχει υπόψη του την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου που θα επιτρέπει την εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης (ΓΜΑΕ) από τα κράτη μέλη υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για μια δέσμη μέτρων απλούστευσης του ΦΠΑ και για την μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ με σκοπό τη δημιουργία περιβάλλοντος που ευνοεί την ανάπτυξη των ΜΜΕ και το διασυνοριακό εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη, μακρόπνοη και πανευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του EUROFISC προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να συντονιστούν οι πολιτικές με στόχο την καταπολέμηση αυτού του επιζήμιου για τους προϋπολογισμούς ΕΕ και κρατών μελών τύπου απάτης·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια δημόσια έκθεση σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) σε υπεράκτιες δομές, έκθεση στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός και το είδος των έργων που διακόπηκαν, επεξηγηματικές παρατηρήσεις σχετικά με το σκεπτικό της διακοπής των έργων και τα μέτρα που ελήφθησαν στη συνέχεια για να εξασφαλιστεί ότι κανένα κονδύλι της ΕΕ δεν συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στην υπονόμευση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

44.  υπενθυμίζει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η πλήρης διαφάνεια στη λογιστική καταχώριση των δαπανών και δη όσον αφορά τα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται άμεσα μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων ή χρηματοοικονομικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια·

Πρόληψη

45.  θεωρεί ότι οι δραστηριότητες πρόληψης είναι ιδιαίτερα σημαντικές προκειμένου να πέσουν τα επίπεδα απάτης κατά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες πρόληψης της Επιτροπής και της OLAF· ζητεί να ενισχυθεί η εφαρμογή του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) και του συστήματος πληροφοριών κατά της απάτης (AFIS) καθώς και να ολοκληρωθούν οι εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης· 

47.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες απλούστευσης του δημοσιονομικού κανονισμού και όλων των άλλων διοικητικών κανόνων· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει πολύ προσεκτικά τη σαφήνεια και την προστιθέμενη αξία των οδηγιών χρηματοδότησης που προβλέπονται στα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών·

48.  καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει πλαίσιο για την ψηφιοποίηση του συνόλου της διαδικασίας υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ (προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, αίτηση, αξιολόγηση, υλοποίηση, πληρωμές), το οποίο θα εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη·

49.  θεωρεί ότι η διαφάνεια αποτελεί σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της απάτης· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει πλαίσιο που θα χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για τη δημοσιοποίηση όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά κονδύλια, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών·

Καταγγέλτες

50.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των καταγγελτών στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την κοινοποίηση των κρουσμάτων απάτης και εμμένει στην ανάγκη προστασίας τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους καταγγέλτες στην Ένωση·

51.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, και την έκθεση πρωτοβουλίας του, της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την προστασία των καταγγελτών και καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν αμέσως τις συστάσεις που περιέχουν·

52.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν οριζόντια νομοθετική πρόταση σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, ιδίως για την αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

53.  έχει υπόψη του την ανοικτή δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2017 προκειμένου να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με την προστασία των καταγγελτών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· αναμένει την προγραμματισμένη πρωτοβουλία της Επιτροπής με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των καταγγελτών στην ΕΕ στους επόμενους μήνες· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

54.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την προστασία του απορρήτου των πηγών πληροφόρησης με σκοπό την αποφυγή οποιωνδήποτε ενεργειών εισάγουν διακρίσεις ή συνιστούν απειλές·

Καταπολέμηση της διαφθοράς

55.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν πιστεύει πλέον ότι είναι αναγκαία η δημοσίευση της έκθεσης κατά της διαφθοράς, γεγονός που δεν έχει διευκολύνει την ορθή αξιολόγηση της κλίμακας της διαφθοράς· υπενθυμίζει τη σύστασή του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, σύμφωνα με την οποία σύσταση, η εποπτεία των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς από την Επιτροπή θα επιτελείται μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· συντάσσεται με την άποψη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς ενδέχεται να επισκιαστεί από άλλα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα και όχι μόνο να αρχίσει και πάλι να δημοσιεύει την έκθεση αλλά και να δεσμευτεί για την εφαρμογή μιας περισσότερο αξιόπιστης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς· επισημαίνει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί ζήτημα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, ενός τομέα πολιτικής στον οποίο το Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτης και έχει πλήρεις εξουσίες ελέγχου·

56.  επισημαίνει ότι η διαφθορά αποτελεί τεράστια πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και ότι, χωρίς αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησής της, η διαφθορά υπονομεύει τις οικονομικές επιδόσεις, το κράτος δικαίου και την αξιοπιστία των δημοκρατικών θεσμών καθώς και την εμπιστοσύνη στους εν λόγω θεσμούς εντός της Ένωσης· υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, στο οποίο ζητεί συγκεκριμένα να καταρτίζεται ετήσια έκθεση σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Ευρωπαϊκή έκθεση ΔΚΘ) με ειδικές συστάσεις ανά χώρα, η οποία, μεταξύ άλλων, θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαφθορά·

57. εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι η νέα οδηγία περί δημοσίων συμβάσεων δεν έχει ως τώρα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση όσον αφορά την αντίληψη του επιπέδου διαφθοράς στο εσωτερικό της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να προβλέψει αποτελεσματικά μέσα για τη βελτίωση της διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και ανάθεσης υπεργολαβιών·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν πλήρως την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θεσπίζοντας στο πλαίσιο αυτό ένα δημόσιο μητρώο σχετικά με την πραγματική κυριότητα των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευμάτων·

59.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα αυστηρών δεικτών και ευκόλως εφαρμόσιμων ομοιόμορφων κριτηρίων βάσει των απαιτήσεων που ορίστηκαν στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης για τη μέτρηση του επιπέδου διαφθοράς στα κράτη μέλη και την αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δείκτη διαφθοράς για την κατάταξη των κρατών μελών· θεωρεί ότι ο δείκτης διαφθοράς θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως στέρεη βάση για τη δημιουργία του ειδικού μηχανισμού ελέγχων ανά χώρα, μέσω του οποίου η Επιτροπή θα ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι της ΕΕ·

60.  επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη οφείλει να περιλαμβάνει τη συνεχή κατάρτιση και στήριξη του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων στους κόλπους των αρμόδιων αρχών, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει τον αποφασιστικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών στην καταπολέμηση της απάτης·

61.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης του αφανούς εμπόρου, της κοινώς αποκαλούμενης απάτης τύπου «καρουζέλ»· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο Eurofisc, προκειμένου να ελέγχει καλύτερα, να αξιολογεί και να βελτιώνει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Eurofisc, προκειμένου να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών με δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου όπως η Ευρωπόλ και η OLAF, σύμφωνα με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να χορηγήσουν στην Επιτροπή πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας, την ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος·

Ερευνητική δημοσιογραφία

62.  εκτιμά ότι η ερευνητική δημοσιογραφία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του απαιτούμενου επιπέδου διαφάνειας στην Ένωση και στα κράτη μέλη και ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχτεί με νομικά μέσα τόσο στα κράτη μέλη όσο και στην Ένωση·

Καπνός

63.  υπενθυμίζει την απόφαση της Επιτροπής να μην ανανεώσει τη συμφωνία PMI, η οποία έληξε στις 9 Ιουλίου 2016· υπενθυμίζει ότι ζήτησε από την Επιτροπή, στις 9 Μαρτίου 2016, να μην προβεί σε ανανέωση, παράταση ή αναδιαπραγμάτευση της PMI πέραν της ημερομηνίας λήξης της· πιστεύει ότι και οι τρεις άλλες συμφωνίες (BAT, JTI, ITL) θα πρέπει να τερματιστούν από τις 20 Μαΐου 2019 και έπειτα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, έως τα τέλη του 2018, στην οποία θα εκτίθεται η σκοπιμότητα του τερματισμού των υπόλοιπων τριών συμφωνιών·

64.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να λάβει, σε επίπεδο Ένωσης, όλα τα αναγκαία μέτρα για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των προϊόντων καπνού της PMI και να προσφύγει στη δικαιοσύνη για τυχόν παράνομες κατασχέσεις προϊόντων της εν λόγω καπνοβιομηχανίας, έως ότου τεθούν πλήρως σε εφαρμογή όλες οι διατάξεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ρυθμιστικό κενό μεταξύ της λήξης της συμφωνίας ΡΜΙ και της έναρξης ισχύος της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού και του πρωτοκόλλου της σύμβασης-πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού (ΣΠΕΚ)·

65.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη, εκ μέρους της Επιτροπής, της άμεσης επικύρωσης του πρωτοκόλλου της ΠΟΥ για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, δεδομένου ότι το εν λόγω πρωτόκολλο είναι το πρώτο πολυμερές νομικό μέσο που εξετάζει το πρόβλημα του λαθρεμπορίου καπνού με ολοκληρωμένο τρόπο και σε παγκόσμια κλίμακα·

66.  υπενθυμίζει ότι, έως σήμερα, 32 μέρη έχουν επικυρώσει το πρωτόκολλο της ΠΟΥ για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, εκ των οποίων μόνο οκτώ κράτη μέλη και η Ένωση στο σύνολό της· προτρέπει τα 10 κράτη μέλη (Γερμανία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία και Σουηδία) και τη Νορβηγία, που έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν ακόμη επικυρώσει το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, να το πράξουν·

67.  ελπίζει να λάβει προσεχώς την τελική έκθεση προόδου της Επιτροπής εν συνεχεία της ανακοίνωσής της, του 2013, με τίτλο «Ενίσχυση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου τσιγάρων και άλλων μορφών παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού - Μια συνολική στρατηγική της ΕΕ», η οποία έχει προβλεφθεί για το 2018·

68.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το εργαστήριο της Ένωσης που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του καπνού στο JRC του Geel στο Βέλγιο ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2016, δεδομένου ότι το εν λόγω εργαστήριο θα είναι σε θέση να προσδιορίζει τη χημική σύνθεση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κατασχεθέντος καπνού και, ως εκ τούτου, θα επιτρέπει την εξακρίβωση της γνησιότητάς του

Έρευνες και ο ρόλος της OLAF

69.  διαπιστώνει ότι, μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει παρά σε περιορισμένο βαθμό τις συστάσεις της OLAF για δικαστική δράση· θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της OLAF από τα κράτη μέλη·

70.  εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τις πολυάριθμες συστάσεις και έρευνες της OLAF, το ποσοστό των διώξεων που ασκούνται στα κράτη μέλη δεν ξεπερνά το 30 % και οι δικαστικές αρχές ορισμένων κρατών μελών δεν θεωρούν τις συστάσεις της OLAF περί διασπάθισης των κονδυλίων της ΕΕ ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, ενώ ακόμη και η ίδια η OLAF δεν κατορθώνει να δώσει τη δέουσα συνέχεια στις συστάσεις της· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δίνεται στις συστάσεις της OLAF·

71.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 50 % περίπου των υποθέσεων της OLAF απορρίπτεται από τις εθνικές δικαστικές αρχές· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την OLAF να καθορίσουν προϋποθέσεις για το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων που παρέχονται από την OLAF· καλεί την OLAF να βελτιώσει την ποιότητα των τελικών εκθέσεών της προκειμένου να ενισχυθεί η χρησιμότητά τους για τις εθνικές αρχές·

72.  καλεί την OLAF να εφαρμόσει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά τις συστάσεις της σχετικά με την ανάκτηση πόρων, και να συμπεριλαμβάνει και τα ποσά που έχουν όντως ανακτηθεί·

73.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός OLAF αναθέτει σημαντικό ρόλο στον Γενικό Διευθυντή όσον αφορά τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με τις έρευνες· υπενθυμίζει ότι η άμεση συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή στις έρευνες της OLAF υπονομεύει τον ρόλο του και, κατ’ επέκταση, τον κανονισμό·

74.  ζητεί από την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, να εξασφαλίσει την κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ EPPO και OLAF, να ενισχύσει τις διαδικαστικές εγγυήσεις, να αποσαφηνίσει και να ενισχύσει τις εξουσίες έρευνας της OLAF και να εξασφαλίσει ένα επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τις συστάσεις και τις εκθέσεις της OLAF, καθώς και να αποσαφηνίσει τους κανόνες σχετικά με τη συνεργασία και την πρόσβαση σε δεδομένα μεταξύ της OLAF και της Επιτροπής Εποπτείας της·

o

o  o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στην Επιτροπή Εποπτείας της OLAF.

  • [1]  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 248, 18.9.2013, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29.
  • [4]  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
  • [5]  ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1.
  • [6]  Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, κατά Ivo Taricco κ.λπ., , C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
  • [7]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0022.
  • [8]  ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (20.2.2018)

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης
(2017/2216(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Barbara Kudrycka

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τον Νοέμβριο του 2016 Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, επί της πρότασης οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (οδηγία (ΕΕ) 2017/1371), η οποία καθιερώνει ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τον προσδιορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων σε περιπτώσεις απάτης θίγουσας τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, στις οποίες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνεται η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ με τις συνολικές ζημίες να ανέρχονται τουλάχιστον σε 10 εκατομμύρια EUR· υπενθυμίζει ωστόσο ότι το κατώφλι αυτό θα τύχει αξιολόγησης από την Επιτροπή το αργότερο ως τις 6 Ιουλίου 2022· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή την εν λόγω οδηγία το συντομότερο δυνατό·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση και την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου με τον οποίο συστήνεται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), καθώς και για την πρόοδο που σημειώθηκε στους κόλπους του Συμβουλίου και οδήγησε στην συμφωνία 20 κρατών μελών βάσει της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 86 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να ενταχθούν το συντομότερο δυνατό στην διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας για την ΕΡΡΟ· υπενθυμίζει ότι αποστολή της EPPO θα είναι η έρευνα, η δίωξη και η παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των δραστών αξιόποινων πράξεων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371·

3.  καλεί τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ξεκινήσουν τις προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία της ΕΡΡΟ το συντομότερο δυνατό και τους ζητεί να μεριμνήσουν για μια εκ του σύνεγγυς ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες και δη σε ό,τι αφορά τον διορισμό του Γενικού Εισαγγελέα· καλεί την Επιτροπή να διορίσει προσωρινό(-ή) διοικητικό(-ή) διευθυντή(-ρια) της ΕΡΡΟ το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού ΕΡΡΟ· εμμένει στην ανάγκη να αποκτήσει η ΕΡΡΟ επαρκές προσωπικό και ικανοποιητικούς πόρους και πριν την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της· επαναλαμβάνει ότι η ΕΡΡΟ πρέπει να είναι ανεξάρτητη·

4.  ζητεί αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ΕΡΡΟ, OLAF και Eurojust· υπενθυμίζει ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την Eurojust· επισημαίνει ότι οι εκατέρωθεν αρμοδιότητες Eurojust, OLAF και EPPO πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια· επισημαίνει ότι, για να είναι πραγματικά αποτελεσματικές οι προσπάθειες καταπολέμησης της απάτης σε επίπεδο ΕΕ, θα χρειαστεί η νέα ΕΡΡΟ, η Eurojust και η OLAF να συνεργαστούν απρόσκοπτα μεταξύ τους, σε επίπεδο τόσο χάραξης πολιτικής όσο και λειτουργίας, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες αλληλοεπικαλύψεις σε ό, τι αφορά τα καθήκοντα· επαναλαμβάνει επ’ αυτού ότι πρέπει να διαμορφωθούν ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ των τριών οργανισμών και να εγκριθούν αυτές το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με τα άρθρα 99 ως 101 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου· εμμένει ότι είναι ανάγκη να έχει η ΕΡΡΟ την εξουσία να διευθετεί συγκρούσεις αρμοδιοτήτων σε υποθέσεις που άπτονται της επιτέλεσης των καθηκόντων της·

5.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την προστασία του απορρήτου των πηγών πληροφόρησης με σκοπό την αποφυγή οποιωνδήποτε ενεργειών εισάγουν διακρίσεις ή συνιστούν απειλές·

6.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή έπαψε να δημοσιεύει εκθέσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ και, αντ’ αυτών, ενέταξε την παρακολούθηση της καταπολέμησης της διαφθοράς στη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επανάληψης των δημοσιεύσεων τέτοιων εκθέσεων·

7.  εκφράζει ανησυχία για την αύξηση των υποθέσεων απάτης στον τομέα του ΦΠA και συγκεκριμένα για τις υποθέσεις της λεγόμενης «αλυσιδωτής» απάτης· έχει υπόψη του την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου που θα επιτρέπει την εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης (ΓΜΑΕ) από τα κράτη μέλη υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για μια δέσμη μέτρων απλούστευσης του ΦΠΑ και για την μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ με σκοπό τη δημιουργία περιβάλλοντος που ευνοεί την ανάπτυξη των ΜΜΕ και το διασυνοριακό εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη, μακρόπνοη και πανευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του EUROFISC προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να συντονιστούν οι πολιτικές με στόχο την καταπολέμηση αυτού του επιζήμιου για τους προϋπολογισμούς ΕΕ και κρατών μελών τύπου απάτης·

8.  αναδεικνύει τον ρόλο που διαδραματίζουν καταγγέλτες και ερευνητές δημοσιογράφοι στην πρόληψη, στον εντοπισμό και στην κοινοποίηση των κρουσμάτων απάτης, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και λοιπών παρατυπιών σχετικών με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· επισημαίνει ότι η προστασία των καταγγελτών είναι καίριας σημασίας για τη διαφύλαξη του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος και των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, καθώς και για την προαγωγή μιας νοοτροπίας δημόσιας λογοδοσίας και ακεραιότητας τόσο στους δημόσιους όσο και στους ιδιωτικούς οργανισμούς· έχει υπόψη του την ανοικτή δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2017 προκειμένου να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με την προστασία των καταγγελτών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· αναμένει την προγραμματισμένη πρωτοβουλία της Επιτροπής με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των καταγγελτών στην ΕΕ στους επόμενους μήνες· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ,

9.  ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια δημόσια έκθεση σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) σε υπεράκτιες δομές, έκθεση στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός και το είδος των έργων που διακόπηκαν, επεξηγηματικές παρατηρήσεις σχετικά με το σκεπτικό της διακοπής των έργων και τα μέτρα που ελήφθησαν στη συνέχεια για να εξασφαλιστεί ότι κανένα κονδύλι της ΕΕ δεν συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στην υπονόμευση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

8

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, André Elissen

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Emil Radev, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

8

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

26.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara, Norbert Lins, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

EFDD

Laura Ferrara, Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ECR

Ryszard Czarnecki

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου