Postup : 2017/2216(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0135/2018

Predkladané texty :

A8-0135/2018

Rozpravy :

PV 02/05/2018 - 23
CRE 02/05/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 03/05/2018 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0196

SPRÁVA     
PDF 676kWORD 63k
9.4.2018
PE 612.146v02-00 A8-0135/2018

o výročnej správe za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom

(2017/2216(INI))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Gilles Pargneaux

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom

(2017/2216(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 325 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na Protokol (č. 1) ZFEÚ o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

–  so zreteľom na Protokol (č. 2) k ZFEÚ o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o predchádzajúcich výročných správach Komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“),

–  so zreteľom na správu Komisie z 20. júla 2017 s názvom Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2016 (COM(2017)0383) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2017)0266, SWD(2017)0267, SWD(2017)0268, SWD(2017)0269 a SWD(2017)0270),

–  so zreteľom na správu úradu OLAF za rok 2016 a správu o činnosti dozorného výboru úradu OLAF za rok 2016,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999(2), a na jeho hodnotenie v polovici trvania z 2.októbra 2017 ((COM(2017)0589 a SWD(2017)0332),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na správu za rok 2015 o výpadku príjmov z DPH, ktorej vypracovanie zadala Komisia, a na oznámenie Komisie zo 7. apríla 2016 o akčnom pláne v oblasti DPH (COM(2016)0148),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-105/14 – Taricco a iní(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o úlohe oznamovateľov v ochrane finančných záujmov EÚ(7),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0135/2018),

A.  keďže členské štáty a Komisia spoločne zodpovedajú za plnenie približne 74 % rozpočtu Únie na rok 2016; keďže členské štáty sú zodpovedné predovšetkým za výber vlastných zdrojov, okrem iného prostredníctvom DPH a cla;

B.  keďže riadne hospodárenie s verejnými výdavkami a ochrana finančných záujmov Únie by mali byť kľúčovými prvkami politiky Únie, ktorej cieľom je posilniť dôveru občanov tým, že sa zabezpečí riadne a účelné využívanie ich peňazí;

C.   keďže dosiahnutie dobrej výkonnosti so zjednodušením procesov zahŕňa pravidelné hodnotenie vstupov, výstupov, výsledkov a vplyvov v rámci auditov výkonnosti;

D.  keďže rozmanitosť právnych a administratívnych systémov členských štátov musí byť primerane riešená s cieľom prekonať nezrovnalostí a bojovať proti podvodom; keďže Komisia by preto mala zdvojnásobiť svoje úsilie, aby zaistila, že boj proti podvodom bude realizovaný efektívne a poskytne hmatateľnejšie a uspokojivejšie výsledky;

E.  keďže podľa článku 325 ods. 2 ZFEÚ musia členské štáty prijať rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, aké prijímajú na zamedzenie podvodov poškodzujúcich ich vlastné finančné záujmy;

F.  keďže výkyvy v počte nezrovnalostí možno dať do súvislosti s napredovaním viacročných programových cyklov (s vyššími úrovňami odhaľovania na konci cyklov v dôsledku ukončenia programov), ako aj s oneskoreným predkladaním správ niektorých členských štátov, ktoré zvyknú oznamovať väčšinu nezrovnalostí z predchádzajúcich viacročných programov naraz;

G.  keďže DPH je významným a rastúcim zdrojom príjmov pre členské štáty, ktorý v roku 2015 vyniesol takmer 1 035,3 miliardy EUR a prispel k vlastným zdrojom Únie celkovou sumou 18,3 miliardy EUR, čo predstavuje 13,9 % celkových príjmov Únie v roku 2015;

H.  keďže systémy DPH, najmä tie, ktoré sa uplatňujú na cezhraničné transakcie, sú náchylné na podvody a stratégie daňových únikov, keď len podvody MTIC (podvody v rámci Spoločenstva založené na chýbajúcom obchodnom subjekte – tzv. kolotočové podvody) boli zodpovedné za straty príjmov z DPH vo výške približne 50 miliárd EUR v roku 2015;

I.  keďže korupcia ovplyvňuje všetky členské štáty, najmä vo forme organizovanej trestnej činnosti, a nielenže zaťažuje hospodárstvo EÚ, ale oslabuje demokraciu a zásadu právneho štátu v celej Európe; keďže však presné údaje nie sú známe, pretože Komisia sa rozhodla, že nebude zverejňovať údaje v správe o protikorupčnej politike EÚ;

J.  keďže podvod je zámerné protiprávne konanie, ktoré je trestným činom, pričom nezrovnalosť znamená nedodržanie pravidiel;

K.  keďže výpadok príjmov z DPH predstavoval v roku 2015 približne 151,5 miliardy EUR a pohyboval sa v rozmedzí od menej ako 3,5 % až po viac ako 37,2 % v závislosti od posudzovanej krajiny;

L.  keďže až do vytvorenia Európskej prokuratúry (EPPO) a reformy Eurojustu bude OLAF jediným európskym orgánom špecializovaným na ochranu finančných záujmov Únie; keďže v niekoľkých členských štátoch bude OLAF dokonca aj po zriadení Európskej prokuratúry jediným orgánom na ochranu finančných záujmov EÚ;

Odhaľovanie a oznamovanie nezrovnalostí

1.  s uspokojením konštatuje, že celkový počet podvodných a nepodvodných nezrovnalostí oznámených v roku 2016 (19 080 prípadov) sa znížil o 15 % v porovnaní s rokom 2015 (22 349 prípadov) a ich hodnota klesla o 8 % (z 3,21 miliardy EUR v roku 2015 na 2,97 miliardy EUR v roku 2016);

2.  berie na vedomie mierny pokles o 3,5 % v počte nezrovnalostí oznámených ako podvodné nezrovnalosti, čo poukazuje na klesajúci trend od roku 2014; dúfa, že zníženie dotknutých peňažných súm zo 637,6 milióna EUR v roku 2015 na 391 miliónov EUR v roku 2016 odráža skutočný pokles podvodov, a nie nedostatky v odhaľovaní podvodov;

3.  poukazuje na to, že nie pri všetkých nezrovnalostiach ide o podvody a že treba jasne odlíšiť chyby, ku ktorým došlo;

4.  zastáva názor, že spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi v oblasti odhaľovania podvodov nie je dostatočne účinná; preto naliehavo žiada, aby sa stanovili opatrenia s cieľom zabezpečiť užšiu, efektívnejšiu a účinnejšiu spoluprácu;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nie všetky členské štáty prijali vnútroštátne stratégie boja proti podvodom; vyzýva Komisiu, aby sa aktívne zúčastňovala na pomoci členským štátom pri vytváraní vnútroštátnych stratégií boja proti podvodom, najmä vzhľadom na skutočnosť, že spravujú približne 74 % rozpočtu EÚ;

6.  opätovne vyzýva Komisiu, aby vytvorila jednotný systém zberu porovnateľných údajov o miere nezrovnalostí a prípadoch podvodov z členských štátov s cieľom zjednotiť postup podávania správ a zabezpečiť kvalitu a porovnateľnosť poskytovaných údajov;

7.  vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcimi rozdielmi medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o proces podávania správ, ktoré môžu spôsobiť nesprávne vnímanie účinnosti kontrol; vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí zameranom na pomoc členským štátom zvýšiť úroveň a kvalitu kontrol a vymieňať si najlepšie postupy v oblasti boja proti podvodom;

Smernica o ochrane finančných záujmov Únie a nariadenie o Európskej prokuratúre

8.  víta prijatie smernice o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva, v ktorej sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti podvodov, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie, čo zahŕňa cezhraničné podvody v oblasti DPH spôsobujúce celkové škody najmenej 10 miliónov EUR; pripomína však, že túto prahovú hodnotu posúdi Komisia do 6. júla 2022; víta skutočnosť, že rozsah pôsobnosti smernice o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva zahŕňa podvody v oblasti DPH, čo je dôležité najmä pre zintenzívnenie boja proti cezhraničným podvodom v súvislosti s DPH; považuje smernicu za prvý krok k harmonizovanému európskemu trestnému právu, poznamenáva, že smernica poskytuje definíciu korupcie a definuje druhy podvodného správania, ktoré sa má považovať za trestný čin;

9.  víta rozhodnutie 20 členských štátov pristúpiť k zriadeniu Európskej prokuratúry prostredníctvom posilnenej spolupráce; žiada o účinnú spoluprácu medzi úradom OLAF a Európskou prokuratúrou založenú na komplementárnosti, efektívnej výmene informácií a podpore činností Európskej prokuratúry zo strany úradu OLAF, a o predchádzanie zdvojeniu štruktúr, konfliktu pôsobností a právnym medzerám vznikajúcim v dôsledku nedostatku právomocí či efektívnej výmeny informácií a podpory činností Európskej prokuratúry úradom OLAF; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že nie všetky členské štáty Únie majú záujem zúčastniť sa na tejto iniciatíve, a zdôrazňuje dôležitosť zachovania rovnakej miery efektívnosti odhaľovania podvodov vo všetkých členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby stimulovala dosiaľ váhajúce členské štáty, aby sa pripojili k Európskej prokuratúre;

10.  vyzýva zúčastnené členské štáty a Komisiu, aby čo najskôr začali s prípravnými prácami na uvedenie Európskej prokuratúry do činnosti a aby priebežne úzko spolupracovali s Parlamentom pri príslušných postupoch, najmä pokiaľ ide o vymenovanie hlavného prokuratúra; vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 20 nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry čo najskôr určila dočasného organizačného riaditeľa Európskej prokuratúry; trvá na tom, že Európskej prokuratúre by sa mal prideliť dostatok personálu a zdrojov ešte pred oficiálnym začiatkom jej fungovania; opätovne zdôrazňuje, že Európska prokurátora musí byť nezávislá;

11.  žiada účinnú spoluprácu medzi členskými štátmi, Európskou prokuratúrou, úradom OLAF a agentúrou Eurojust; pripomína prebiehajúce rokovania o nariadení o Eurojuste; zdôrazňuje, že treba jasne vymedziť príslušné právomoci agentúry Eurojust, úradu OLAF a Európskej prokuratúry; zdôrazňuje, že na to, aby boj proti podvodom na úrovni EÚ mohol byť skutočne účinný, budú Európska prokuratúra, agentúra Eurojust a úrad OLAF musieť bezproblémovo spolupracovať z hľadiska politiky aj fungovania, aby sa predišlo akémukoľvek možnému prekrývaniu ich úloh; v tejto súvislosti pripomína, že pracovné dohody medzi tromi orgánmi v súlade s článkami 99 až 101 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939(8) by sa mali vypracovať a prijať čo najskôr; trvá na tom, že Európska prokuratúra by mala mať právo riešiť spory týkajúce sa právomocí vo veciach, ktoré sú relevantné pre plnenie jej úloh;

Príjmy – vlastné zdroje

12.  je znepokojený stratami v dôsledku výpadku príjmov z DPH a podvodov v oblasti DPH na úrovni Spoločenstva, ktoré predstavovali 159,5 miliardy EUR v roku 2015;

13.  víta prijatie krátkodobých opatrení na riešenie strát v oblasti DPH uvedených v akčnom pláne Komisie s názvom K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH zo 7. apríla 2016; zdôrazňuje, že problémy súvisiace s cezhraničnými podvodmi v oblasti DPH si vyžadujú silné, koordinované a rýchle opatrenia; naliehavo žiada Komisiu o urýchlenie jej postupov s cieľom predložiť návrhy na vytvorenie konečného systému DPH, ako sa stanovuje v akčnom pláne, a tak zabrániť strate daňových príjmov v EÚ a v členských štátoch;

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek tomu, že celkový počet podvodných a nepodvodných prípadov týkajúcich sa tradičných vlastných zdrojov (TVZ) sa znížil z 5 514 v roku 2015 na 4 647 v roku 2016, dotknutá celková suma sa zvýšila zo 445 miliónov EUR na 537 miliónov EUR a bola o 13 % vyššia ako priemer za obdobie rokov 2012 – 2016;

15.  s veľkým znepokojením konštatuje, že pašovanie tabakových výrobkov do EÚ sa v posledných rokoch zintenzívnilo, pričom podľa odhadov predstavuje ročnú stratu verejných príjmov do rozpočtov EÚ a členských štátov vo výške 10 miliárd EUR, a zároveň je významným zdrojom financovania organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu; domnieva sa, že je potrebné, aby členské štáty zintenzívnili svoje úsilie v boji proti týmto nezákonným aktivitám napríklad zlepšením postupov pre spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi;

16.  berie na vedomie výsledky 12 spoločných colných operácií vykonaných úradom OLAF a členskými štátmi v spolupráci s rôznymi útvarmi tretích krajín a WCO, vďaka ktorým sa podarilo predovšetkým zaistiť 11 miliónov kusov cigariet, 287 000 cigár, 250 ton iných tabakových výrobkov, 8 ton marihuany a 400 kg kokaínu;

17.  konštatuje, že colné kontroly vykonávané v čase colného odbavovania tovaru a inšpekcie útvarmi pre boj proti podvodom boli najúspešnejšími metódami na odhaľovanie prípadov podvodov na strane príjmov rozpočtu EÚ;

18.  vyjadruje znepokojenie nad colnými kontrolami a s nimi súvisiacim výberom daní, ktoré predstavujú vlastný zdroj rozpočtu EÚ; pripomína, že colné orgány členských štátov sú zodpovedné za vykonávanie kontrol, aby zistili, či dovozcovia dodržiavajú pravidlá o sadzbách a dovoze;

19.  vyjadruje poľutovanie nad rozdielnosťou colných kontrol v EÚ a nad podvodmi vo vysokých sumách, ktoré majú vplyv na systém výberu vlastných zdrojov; vyzýva Komisiu, aby posilnila spoločnú politiku v oblasti colných kontrol zabezpečením skutočnej harmonizácie s cieľom zlepšiť výber tradičných vlastných zdrojov a zaručiť bezpečnosť a hospodárske záujmy EÚ, s osobitným zreteľom na úsilie zamerané na boj proti obchodu s nezákonným a falšovaným tovarom;

20.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že od roku 2013 do roku 2016 bol dovoz odevov a obuvi z Číny podhodnotený pri vstupe do niekoľkých krajín Európy, najmä v prípade Spojeného kráľovstva;

21.  pripomína, že úrad OLAF odporučil Komisii vymáhať od vlády Spojeného kráľovstva stratu na príjmoch v sume 1,987 miliardy EUR, ktorú by za normálnych okolností musela vrátiť do rozpočtu Únie;

22.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nie je schopná vyrátať celkovú výšku vymožených prostriedkov, ktoré vznikli na základe odporúčania úradu OLAF na vymáhanie; naliehavo žiada Komisiu, aby každoročne informovala o výške vlastných zdrojov EÚ vymožených na základe odporúčaní úradu OLAF, aby zaviedla systém umožňujúci výpočet celkových súm, aby oznamovala sumy, ktoré ešte majú byť vymožené a aby zverejnila podrobnosti spolupráce s odporúčaním a skutočne vymoženými sumami vo výročných správach úradu OLAF;

23.  domnieva sa, že Komisia by mala poskytovať ročné údaje o rozdiele medzi predpokladanou DPH a colnými príjmami a tými, ktoré boli skutočne vybrané;

Výdavky

24.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nepodvodné nezrovnalosti patriace pod priame výdavky vzrástli o 16 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, na rozdiel od všetkých ostatných rozpočtových oblastí, ktoré v tomto ohľade zaznamenali pokles;

25.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ide už o štvrtý rok, keď sa v rámci priameho hospodárenia nezrovnalosti oznámené ako podvodné nezrovnalosti zvýšili, čo sa týka počtu (16 prípadov v roku 2015 a 49 prípadov v roku 2016), ako aj dotknutej sumy (0,78 milióna EUR v roku 2015 a 6,25 milióna EUR v roku 2016); vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 predložila konkrétny plán na obmedzovanie podvodov v tejto oblasti;

26.  konštatuje, že hoci sa počet oznámených podvodných a nepodvodných nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) znížil z 3 250 prípadov v roku 2015 na 2 676 prípadov v roku 2016, je stále dvakrát vyšší než v roku 2012, zároveň však chce zdôrazniť, že predmetné sumy boli v roku 2016 iba o 8 % vyššie než v roku 2012; konštatuje, že aj napriek tomu, že medzi rokmi 2015 a 2016 sa celkový počet podvodných a nepodvodných nezrovnalostí súvisiacich s týmto fondom znížil o 16 %, počet podvodných nezrovnalostí stúpol o 17 %, víta však skutočnosť, že finančné sumy v rámci podvodných nezrovnalostí klesli o viac ako 50 %; takisto berie na vedomie, že podvodné nezrovnalosti v EPFRV za posledných päť rokov predstavujú približne 0,5 % platieb;

27.  konštatuje, že počet 8 497 podvodných a nepodvodných nezrovnalostí súvisiacich s politikou súdržnosti a rybárstvom v roku 2016 bol o 22 % nižší ako v roku 2015, stále je však o 25 % vyšší ako priemer za posledných päť rokov; konštatuje tiež, že finančné sumy ovplyvnené nezrovnalosťami boli o 5 % nižšie ako v roku 2015; berie na vedomie skutočnosť, že v programovom období 2007 – 2013 bolo 0,42 % viazaných rozpočtových prostriedkov ovplyvnených podvodom a 2,08 % nepodvodnými nezrovnalosťami;

28.  konštatuje, že finančné sumy týkajúce sa nezrovnalostí oznámených ako podvodné nezrovnalosti v oblasti politiky súdržnosti a rybárstva klesli takmer o 50 % zo 469 miliónov EUR v roku 2015 na 235 miliónov EUR v roku 2016;

29.  so znepokojením konštatuje, že finančné sumy súvisiace s nezrovnalosťami Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 naďalej rástli (z 277 miliónov EUR v roku 2015 na 480 miliónov EUR v roku 2016), na rozdiel od situácie s inými fondami (EFRR, ESF a EFF), v prípade ktorých sú tieto sumy stabilné, či dokonca klesajú;

30.  vyjadruje počudovanie nad tým, že v prípade takmer tretiny nezrovnalostí oznámených ako podvodné nezrovnalosti v roku 2016 v oblasti politiky súdržnosti neboli poskytnuté žiadne informácie o príslušnej prioritnej oblasti, čo znemožňuje porovnanie s predchádzajúcimi rokmi; žiada Komisiu a členské štáty o nápravu tejto skutočnosti;

31.  vyjadruje znepokojenie nad kontrolami súvisiacimi s finančnými nástrojmi, ktoré spravujú sprostredkovatelia a nedostatkami odhalenými pri overovaní sídiel príjemcov; zdôrazňuje, že je potrebné podmieniť uhrádzanie priamych a nepriamych úverov zverejnením daňových a účtovných údajov za každú krajinu a sprístupnením informácií týkajúcich sa skutočného vlastníctva zo strany príjemcov a finančných sprostredkovateľov zapojených do operácií financovania;

32.  očakáva, že zjednodušenie administratívnych pravidiel plánované v spoločných ustanoveniach na obdobie rokov 2014 – 2020 umožní znížiť počet nepodvodných nezrovnalostí, identifikovať podvody a zabezpečiť príjemcom lepší prístup k finančným prostriedkom Únie;

33.  berie na vedomie pretrvávajúci trend znižovania počtu oznámených nezrovnalostí týkajúcich sa predvstupovej pomoci (AAP), ktorý je spôsobený postupným ukončovaním programov predvstupovej pomoci; na druhej strane konštatuje, že Turecko je krajinou s najvyšším počtom nezrovnalostí (podvodných aj nepodvodných), ktoré predstavujú viac ako 50 % oznámených prípadov;

34.  so záujmom očakáva výsledky dosiahnuté v rámci systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES), ktorý Komisia využíva od 1. januára 2016;

35.  podporuje užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi pri výmene informácií; upozorňuje, že mnohé členské štáty nemajú konkrétne zákony týkajúce sa boja proti organizovanému zločinu, hoci zapojenie organizovaného zločinu do cezhraničných činností a odvetví ovplyvňujúcich finančné záujmy EÚ, ako je pašovanie alebo falšovanie a pozmeňovanie meny, stále rastie; považuje za nevyhnutné, aby členské štáty používali účinné prostriedky na boj proti stále výraznejšej internacionalizácii podvodov, a vyzýva Komisiu, aby zaviedla spoločné normy pre opatrenia na pomoc v boji proti podvodom;

Verejné obstarávanie

36.  pripomína, že verejné obstarávanie bolo jedným z hlavných zdrojov chýb v minulom programovom období, a konštatuje, že úroveň nezrovnalostí spôsobených nedodržiavaním pravidiel verejného obstarávania je aj naďalej vysoká; opakovane vyzýva Komisiu, aby vypracovala databázu nezrovnalostí, ktorá dokáže poskytnúť základ pre komplexnú a účelnú analýzu frekvencie, závažnosti a príčin chýb vo verejnom obstarávaní; vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby vyvinuli a analyzovali svoje vlastné databázy nezrovnalostí vrátane nezrovnalostí, ktoré vznikajú pri verejnom obstarávaní, a aby spolupracovali s Komisiou tak, že poskytnú uvedené informácie spôsobom a v časovom horizonte, ktorý jej uľahčí prácu; vyzýva Komisiu, aby monitorovala a hodnotila transpozíciu smerníc 2014/24/ES a 2014/25/ES o verejnom obstarávaní do vnútroštátnych právnych predpisov čo najskôr;

37.  opätovne vyzýva Komisiu a členské štáty, aby konali v súlade s ustanoveniami stanovujúcimi podmienky ex ante v politike súdržnosti, a to najmä v oblasti verejného obstarávania; vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie v oblastiach, ktoré boli zdôraznené vo výročnej správe Komisie, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie, finančné trestné činy, konflikty záujmov, korupciu, oznamovanie protispoločenskej činnosti a definíciu podvodu;

Zistené problémy a potrebné opatrenia

Lepšie kontroly

38.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali ráznejšie opatrenia na boj proti podvodným nezrovnalostiam; domnieva sa, že nepodvodné nezrovnalosti by sa mali odstrániť administratívnymi opatreniami, a to najmä transparentnejšími a jednoduchšími požiadavkami;

39.  zdôrazňuje, že systém umožňujúci orgánom výmenu informácií by umožnil krížovú kontrolu účtovných záznamov v prípade transakcií medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi, aby sa zabránilo cezhraničným podvodom v oblasti štrukturálnych fondov a investícií, a tým by zabezpečil prierezový a komplexný prístup k ochrane finančných záujmov členských štátov; opakuje svoju žiadosť Komisii, aby predložila legislatívny návrh o vzájomnej administratívnej pomoci v tých oblastiach európskeho financovania, ktoré nie sú upravené osobitným ustanovením;

40.  podporuje program Hercule III, ktorý je dobrým príkladom prístupu „čo najlepšie využiť každé euro“; vyzdvihuje význam tohto programu a jeho prínos k posilneniu kapacít colných orgánov na boj proti organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti a predchádzanie dovozu falšovaných a pašovaných výrobkov do členských štátov;

41.  víta nezávislé hodnotenie v polovici trvania programu Hercule III, ktoré bolo predložené Európskemu parlamentu a Rade 11. januára 2018;

42.  vyjadruje znepokojenie nad nárastom počtu podvodov súvisiacich s DPH, najmä tzv. kolotočových podvodov; berie na vedomie Komisiou predložený návrh smernice Rady, ktorý by za určitých prísnych podmienok umožňoval použitie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti členskými štátmi; berie na vedomie návrh Komisie týkajúci sa balíka opatrení zameraných na zjednodušenie DPH a na zníženie nákladov na dodržiavanie predpisov pre MSP, ktorého cieľom je vytvoriť priaznivé prostredie pre rast MSP a pre cezhraničný obchod; vyzýva Komisiu, aby poskytla komplexné, dlhodobé a celoeurópske riešenie problému podvodov v oblasti DPH; vyzýva všetky členské štáty, aby sa zapájali do všetkých oblastí činnosti systému Eurofisc, a uľahčili tak výmenu informácií, a tiež aby koordinovali politiky s cieľom prispievať k boju proti tomuto druhu podvodov, ktorý ovplyvňuje rozpočet EÚ a štátne rozpočty;

43.  žiada Komisiu, aby uverejnila výročnú verejnú správu o využívaní finančných prostriedkov EÚ a o peňažných prevodoch Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) do štruktúr v daňových rajoch vrátane počtu a povahy zablokovaných projektov, vysvetlení o dôvodoch vedúcich k zablokovaniu projektov a nadväzujúcich opatrení, ktoré boli prijaté na zabezpečenie toho, aby žiadne finančné prostriedky EÚ priamo alebo nepriamo neprispievali k poškodzovaniu finančných záujmov EÚ;

44.  poukazuje na to, že úplná transparentnosť pri účtovaní výdavkov má zásadný význam, najmä pokiaľ ide o práce na infraštruktúre financované priamo prostredníctvom fondov alebo finančných nástrojov EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby mali občania EÚ úplný prístup k informáciám o spolufinancovaných projektoch;

Prevencia

45.  domnieva sa, že preventívne opatrenia sú veľmi dôležité na zníženie miery podvodov v súvislosti s vynakladaním finančných prostriedkov EÚ;

46.  víta preventívne opatrenia Komisie a úradu OLAF a žiada o posilnenie vykonávania systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia a informačného systému pre boj proti podvodom a o dokončenie vnútroštátnych stratégií boja proti podvodom; 

47.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v zjednodušovaní nariadenia o rozpočtových pravidlách a všetkých ostatných administratívnych pravidiel; vyzýva Komisiu, aby dôkladne posúdila jasnosť a pridanú hodnotu finančných pokynov operačných programov členských štátov;

48.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala rámec pre digitalizáciu všetkých postupov v rámci vykonávania politík EÚ (výzvy na predkladanie návrhov, žiadosti, hodnotenie, vykonávanie, platby), ktorý majú uplatňovať všetky členské štáty;

49.  domnieva sa, že transparentnosť je dôležitým nástrojom v boji proti podvodom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala rámec, ktorý by členské štáty používali na zverejňovanie všetkých krokov v rámci vykonávania projektov financovaných z európskych zdrojov, vrátane platieb;

Oznamovatelia

50.  vyzdvihuje dôležitú úlohu oznamovateľov pri predchádzaní podvodom, ako aj pri odhaľovaní a nahlasovaní podvodov, a potrebu chrániť ich; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili minimálnu úroveň ochrany oznamovateľov v rámci Únie;

51.  pripomína svoje uznesenie zo 14. februára 2017 a svoju iniciatívnu správu z 24. októbra 2017 o ochrane oznamovateľov a naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby urýchlene vykonali odporúčania, ktoré obsahujú;

52.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby čo najskôr predložila horizontálny legislatívny návrh na ochranu oznamovateľov, najmä s cieľom účinnejšie predchádzať podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie a bojovať proti nim;

53.  berie na vedomie otvorené verejné konzultácie, ktoré Komisia uskutočnila od marca do mája 2017 s cieľom zhromaždiť názory na otázku ochrany oznamovateľov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ; očakáva plánovanú iniciatívu Komisie na posilnenie ochrany oznamovateľov v EÚ v nadchádzajúcich mesiacoch; pripomína svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o úlohe oznamovateľov v ochrane finančných záujmov EÚ;

54.  vyzýva Komisiu aj členské štáty na prijatie opatrení na ochranu dôvernosti zdrojov informácií s cieľom predchádzať všetkým diskriminačným opatreniam alebo hrozbám;

Boj proti korupcii

55.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia už necíti potrebu uverejňovať správu o boji proti korupcii, čo negatívne ovplyvnilo posúdenie rozsahu korupcie; pripomína svoje odporúčanie Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov, v ktorom konštatoval, že protikorupčné monitorovanie zo strany Komisie bude pokračovať prostredníctvom procesu európskeho semestra; zastáva názor, že boj proti korupcii by mohli zatieniť iné hospodárske a finančné záležitosti v tomto procese; ďalej vyzýva Komisiu, aby išla príkladom, obnovila uverejňovanie tejto správy a zaviazala sa vykonávať oveľa dôveryhodnejšiu a komplexnejšiu stratégiu v oblasti boja proti korupcii; poukazuje na to, že boj proti korupcii je vecou policajnej a justičnej spolupráce, čo je politická oblasť, v ktorej je Európsky parlament spoluzákonodarcom a má plné kontrolné právomoci;

56.  zdôrazňuje, že korupcia je obrovskou výzvou pre Úniu a členské štáty a že bez účinných protiopatrení korupcia podrýva hospodársku výkonnosť, právny štát a dôveryhodnosť demokratických inštitúcií a dôveru v nich v rámci Únie; pripomína svoje uznesenie z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, v ktorom vyzýva najmä na vypracovanie výročnej správy o demokracii, právnom štáte a základných právach („európska správa o demokracii, právnom štáte a základných právach“) s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny vrátane osobitného zamerania na korupciu;

57. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nová smernica o verejnom obstarávaní doposiaľ neviedla k žiadnemu viditeľnému zlepšeniu odhaľovania úrovne korupcie v EÚ, a vyzýva Komisiu, aby poskytla účinné nástroje na zlepšenie transparentnosti postupov verejného obstarávania a zadávania zákaziek subdodávateľom;

58.  vyzýva členské štáty, aby v plnom rozsahu ratifikovali smernicu EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí so zavedením verejného registra skutočného vlastníctva spoločností a trustov;

59.  dôrazne opakuje svoju výzvu Komisii, aby vypracovala systém prísnych ukazovateľov a jednoducho uplatniteľných jednotných kritérií založených na požiadavkách stanovených v Štokholmskom programe na meranie úrovne korupcie v členských štátoch a vyhodnotenie protikorupčných politík členských štátov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala index korupcie na vytvorenie rebríčka členských štátov; domnieva sa, že index korupcie by mohol predstavovať pevný základ, prostredníctvom ktorého by Komisia mohla stanoviť mechanizmy kontroly pre jednotlivé krajiny v rámci kontroly vynakladania prostriedkov EÚ;

60.  opätovne zdôrazňuje, že prevencia by mala zahŕňať sústavné vzdelávanie a podporu pracovníkov zodpovedných za správu a kontrolu finančných prostriedkov v rámci príslušných orgánov, ako aj výmenu informácií a osvedčených postupov medzi členskými štátmi; upozorňuje na rozhodujúcu úlohu miestnych a regionálnych orgánov a zainteresovaných strán v boj proti podvodom;

61.  pripomína, že Komisia nemá prístup k informáciám, ktoré si vymieňajú členské štáty s cieľom predchádzať podvodom MTIC, bežne nazývaným „kolotočovým“ podvodom, a bojovať proti nim; domnieva sa, že Komisia by mala mať prístup do siete Eurofisc s cieľom lepšie riadiť, hodnotiť a zlepšovať výmenu údajov medzi členskými štátmi; vyzýva všetky členské štáty, aby sa zapájali do všetkých oblastí činnosti siete Eurofisc s cieľom uľahčiť a urýchliť výmenu informácií s justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva, ako je Europol a OLAF, ako odporúča Dvor audítorov; vyzýva členské štáty a Radu, aby poskytla Komisii prístup k týmto údajom s cieľom podporiť spoluprácu, posilniť spoľahlivosť údajov a bojovať proti cezhraničnej trestnej činnosti;

Investigatívna žurnalistika

62.  zastáva názor, že investigatívna žurnalistika zohráva kľúčovú úlohu pri zlepšovaní úrovne transparentnosti potrebnej v Únii a v členských štátoch a že by mala byť podnecovaná a podporovaná právnymi prostriedkami v členských štátoch, ako aj v rámci Únie;

Tabak

63.  poukazuje na rozhodnutie Komisie nepredĺžiť platnosť dohody so spoločnosťou PMI, ktorej platnosť sa skončila 9. júla 2016; pripomína, že 9. marca 2016 požiadal Komisiu, aby neobnovila, nepredĺžila, ani nanovo nevyjednala dohodu so spoločnosťou PMI po skončení jej platnosti; domnieva sa, že aj ďalšie tri dohody (BAT, JTI a ITL) by sa mali ukončiť s účinnosťou od 20. mája 2019; vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 predložila správu o uskutočniteľnosti zastavenia troch zostávajúcich dohôd;

64.  naliehavo žiada Komisiu, aby na úrovni Únie prijala všetky potrebné opatrenia na sledovanie a vyhľadávanie tabakových výrobkov spoločnosti PMI a aby v prípade nezákonného zadržania výrobkov tohto výrobcu vykonala právne kroky, kým nebudú v plnej miere vymáhateľné všetky ustanovenia smernice o tabakových výrobkoch, aby sa preklenula regulačná medzera medzi skončením platnosti dohody s PMI a nadobudnutím účinnosti smernice o tabakových výrobkoch a protokolu k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku (RDKT);

65.  víta skutočnosť, že Komisia podporuje včasnú ratifikáciu Protokolu WHO na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, prvý multilaterálny právny nástroj, ktorý rieši problém pašovania tabaku komplexne a na celosvetovej úrovni;

66.  pripomína, že do dnešného dňa ratifikovalo Protokol WHO na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami 32 zmluvných strán, z ktorých je iba osem členských štátov EÚ a Únia ako celok; naliehavo vyzýva desať členských štátov (Belgicko, Dánsko, Nemecko, Fínsko, Grécko, Írsko, Holandsko, Slovinsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) a Nórsko, ktoré podpísali, ale ešte neratifikovali Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, aby tak urobili;

67.  dúfa, že Komisia čoskoro predloží konečnú verziu správy o pokroku, ktorá má nadviazať na jej oznámenie z roku 2013 s názvom Posilnenie boja proti pašovaniu cigariet a iným formám nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami – Komplexná stratégia EÚ a ktorú oznámila na rok 2018;

68.  víta skutočnosť, že odkedy bolo laboratórium EÚ pre kontrolu tabaku v Spoločnom výskumnom centre (JRC) v Geeli (Belgicko) uvedené do prevádzky v apríli 2016, je schopné určovať chemický profil a charakteristické znaky zaisteného tabaku, čo umožňuje posúdenie jeho pravosti;

Vyšetrovania a úloha úradu OLAF

69.  konštatuje, že členské štáty vykonali doposiaľ len vo veľmi obmedzenej miere súdne odporúčania úradu OLAF; zastáva názor, že takáto situácia je neprijateľná, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila plné vykonávanie odporúčaní úradu OLAF v členských štátoch;

70.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek mnohým odporúčaniam a vyšetrovaniam úradu OLAF dosahuje miera stíhania v členských štátoch len 30 % a súdne orgány niektorých členských štátov nepovažujú odporúčania úradu OLAF týkajúce sa nesprávneho použitia finančných prostriedkov EÚ za prioritné, a dokonca ani úrad OLAF riadne nedodržiava svoje odporúčania; vyzýva Komisiu, aby stanovila pravidlá týkajúce sa opatrení nadväzujúcich na odporúčania úradu OLAF;

71.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že približne 50 % prípadov úradu OLAF vnútroštátne súdne orgány zamietajú; vyzýva členské štáty, Komisiu a úrad OLAF, aby stanovili podmienky prípustnosti dôkazov, ktoré poskytol OLAF; vyzýva úrad OLAF, aby zlepšil kvalitu svojich záverečných správ s cieľom zvýšiť ich užitočnosť pre vnútroštátne orgány;

72.  vyzýva úrad OLAF, aby uplatňoval realistickejší prístup týkajúci sa odporúčaní v súvislosti s vymáhaním a zároveň aby informoval o skutočne vymožených sumách;

73.  pripomína, že nariadenie o úrade OLAF stavia generálneho riaditeľa na dôležitú pozíciu v rámci postupov vybavovania sťažností v súvislosti s vyšetrovaniami; pripomína, že priama účasť generálneho riaditeľa na vyšetrovaniach úradu OLAF oslabuje jeho úlohu, a tým aj príslušné nariadenie;

74.  žiada Komisiu, aby pri revízii nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 vytvorila správnu rovnováhu právomocí medzi EPPO a úradom OLAF, posilnila procesné záruky, objasnila a posilnila vyšetrovacie právomoci úradu OLAF, zaviedla určitú úroveň transparentnosti odporúčaní a správ úradu OLAF a objasnila pravidlá pre úrad OLAF a jeho dozorný výbor, ktoré sa týkajú spolupráce a prístupu k údajom;

o

o  o

75.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a dozornému výboru úradu OLAF.

(1)

Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 312, 23.12.1995, s. 1.

(6)

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. septembra 2015, Taricco a iní, C-105/14, ECLI:EÚ:C:2015:555.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0022.

(8)

Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1.


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (20.2.2018)

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k výročnej správe za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom

(2017/2216(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Kudrycka

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta dohodu, ktorú v novembri 2016 dosiahol Parlament a Rada po štyroch rokoch rokovaní, o návrhu smernice o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (smernica (EÚ) 2017/1371), v ktorej sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti podvodov, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie, čo zahŕňa cezhraničné podvody v oblasti DPH spôsobujúce celkové škody najmenej 10 miliónov EUR; pripomína však, že túto prahovú hodnotu posúdi Komisia do 6. júla 2022; vyzýva členské štáty, aby čo najskôr vykonali túto smernicu;

2.  víta prijatie a nadobudnutie účinnosti nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939, ktorým sa zriaďuje Európska prokuratúra, ako aj pokrok, ktorý dosiahla Rada a ktorého výsledkom bola dohoda medzi 20 členskými štátmi na základe postupu posilnenej spolupráce stanoveného v článku 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; žiada všetky zostávajúce členské štáty, aby sa čo najskôr zapojili do postupu posilnenej spoluprác týkajúceho sa Európskej prokuratúry; pripomína, že úlohou Európskej prokuratúry bude vyšetrovať, stíhať a postaviť pred súd páchateľov trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ, ako je vymedzené v smernici (EÚ) 2017/1371;

3.  vyzýva zúčastnené členské štáty a Komisiu, aby čo najskôr začali s prípravnými prácami na uvedenie Európskej prokuratúry do prevádzky a aby priebežne úzko spolupracovali s Parlamentom pri príslušných postupoch, najmä pokiaľ ide o vymenovanie hlavného prokuratúra; vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 20 nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry čo najskôr určila dočasného organizačného riaditeľa Európskej prokuratúry; trvá na tom, že Európskej prokuratúre by sa mal prideliť dostatok personálu a zdrojov ešte pred oficiálnym začiatkom jej fungovania; opätovne zdôrazňuje, že Európska prokurátora musí byť nezávislá;

4.  žiada účinnú spoluprácu medzi členskými štátmi, Európskou prokuratúrou, úradom OLAF a agentúrou Eurojust; pripomína prebiehajúce rokovania o nariadení o Eurojuste; zdôrazňuje, že treba jasne vymedziť príslušné právomoci agentúry Eurojust, úradu OLAF a Európskej prokuratúry; zdôrazňuje, že aby boj proti podvodom na úrovni EÚ mohol byť skutočne účinný, budú nová Európska prokuratúra, agentúra Eurojust a úrad OLAF musieť navzájom bezproblémovo spolupracovať z hľadiska politiky aj fungovania, aby sa predišlo akémukoľvek možnému prekrývaniu ich úloh; v tejto súvislosti pripomína, že pracovné dohody medzi tromi orgánmi v súlade s článkami 99 až 101 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 by sa mali vypracovať a prijať čo najskôr; trvá na tom, že Európska prokuratúra by mala mať právo riešiť spory týkajúce sa právomocí vo veciach, ktoré sú relevantné pre plnenie jej úloh;

5.  vyzýva Komisiu aj členské štáty na prijatie opatrení na ochranu dôvernosti zdrojov informácií s cieľom predchádzať všetkým diskriminačným opatreniam alebo hrozbám;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia prestala uverejňovať správy EÚ o boji proti korupcii a namiesto toho zahrnula monitorovanie boja proti korupcii do procesu európskeho semestra pre správu hospodárskych záležitostí; opakuje svoje výzvy Komisii, aby zvážila opätovné uverejňovanie takýchto správ;

7.  vyjadruje znepokojenie nad nárastom podvodov súvisiacich s DPH, najmä tzv. kolotočových podvodov; berie na vedomie návrh smernice Rady zo strany Komisie, ktorou by sa za určitých presne vymedzených podmienok umožnilo uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti členskými štátmi; berie na vedomie návrh Komisie týkajúci sa balíka opatrení zameraných na zjednodušenie DPH a na zníženie nákladov na dodržiavanie predpisov pre MSP, ktorého cieľom je vytvoriť priaznivé prostredie pre rast MSP a pre cezhraničný obchod; vyzýva Komisiu, aby poskytla komplexné, dlhodobé a celoeurópske riešenie problému podvodov v oblasti DPH; vyzýva všetky členské štáty, aby sa zapájali do všetkých oblastí činnosti mechanizmu Eurofisc, a uľahčili tak výmenu informácií, a tiež aby koordinovali politiky s cieľom prispievať k boju proti tomuto druhu podvodov, ktorý ovplyvňuje rozpočet EÚ a štátne rozpočty;

8.  vyzdvihuje úlohu oznamovateľov a investigatívnych novinárov pri prevencii, odhaľovaní a nahlasovaní podvodov, daňových únikov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a nezrovnalostí, pokiaľ ide o výdavky súvisiace s rozpočtom EÚ a pri ochrane finančných záujmov Únie; zdôrazňuje, že ochrana oznamovateľov je nevyhnutná v záujme ochrany verejného blaha a finančných záujmov EÚ a podpory kultúry verejnej zodpovednosti a integrity vo verejných aj súkromných inštitúciách; berie na vedomie otvorené verejné konzultácie, ktoré Komisia uskutočnila od marca do mája 2017 s cieľom zhromaždiť názory na otázku ochrany oznamovateľov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ; očakáva plánovanú iniciatívu Komisie na posilnenie ochrany oznamovateľov v EÚ v nadchádzajúcich mesiacoch; pripomína svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o úlohe oznamovateľov v ochrane finančných záujmov EÚ;

9.  žiada Komisiu, aby uverejnila výročnú verejnú správu o využívaní finančných prostriedkov EÚ a o peňažných prevodoch Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj do štruktúr v daňových rajoch vrátane počtu a povahy zablokovaných projektov, vysvetlení o dôvodoch vedúcich k zablokovaniu projektov a nadväzujúcich opatrení, ktoré boli prijaté na zabezpečenie toho, aby žiadne finančné prostriedky EÚ priamo alebo nepriamo neprispievali k poškodzovaniu finančných záujmov EÚ.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

20.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

8

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, André Elissen

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Emil Radev, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

8

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

26.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara, Norbert Lins, Lieve Wierinck


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

EFDD

Laura Ferrara, Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ECR

Ryszard Czarnecki

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 19. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia