ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και του θεματικού στόχου «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» – άρθρο 9 παράγραφος 7 του Κανονισμού περί κοινών διατάξεων

  4.4.2018 - (2017/2285(INI))

  Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Εισηγητής: Andrey Novakov

  Διαδικασία : 2017/2285(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0136/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0136/2018
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

  Εδώ και δεκαετίες η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί το πιο ορατό μέσο της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Οι επενδύσεις μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ όχι απλά υλοποιούν τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης, αλλά επίσης επηρεάζουν όλους τους πολίτες, τις τοπικές κοινότητες και τις επιχειρήσεις. Η παρουσία της πολιτικής για τη συνοχή σε τοπικό επίπεδο έχει οδηγήσει σε αξιοπιστία και ορατότητα μέσα από ιστορίες επιτυχίας.

  Οι επενδύσεις στις μεταφορικές υποδομές στο πλαίσιο του θεματικού στόχου «προώθηση βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον απτών επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή, που συμβάλουν στην κάλυψη διαφόρων κενών απόκλισης εντός της ΕΕ και στην οικοδόμηση μιας ισχυρής ενιαίας αγοράς για μια ανταγωνιστική Ευρώπη.

  Η παρούσα έκθεση εκπονείται στο πλαίσιο του άρθρου 9 παράγραφος 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων και αποσκοπεί στην αξιολόγηση των επιτευγμάτων, και στο να παράσχει μια επισκόπηση των προκλήσεων και να αναφερθεί στην περίοδο μετά το 2020. Το δεύτερο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει της προσεχούς πρότασης ΠΔΠ, των μεταγενέστερων διαπραγματεύσεων και του ρυθμιστικού πλαισίου για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

  Επιτεύγματα και επιπτώσεις των επενδύσεων κατά την περίοδο 2007-2013

  Το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ, άρθρα 170-172 της ΣΛΕΕ) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, πολυτροπικού δικτύου που θα επιτρέπει στους ανθρώπους και τα αγαθά να κυκλοφορούν γρήγορα και εύκολα σε όλη την ΕΕ. Όπως προτείνεται στην ολοκληρωμένη δέσμη πρωτοβουλιών «Η Ευρώπη σε κίνηση», συμβάλλει στην επίτευξη ανταγωνιστικής, διασυνδεδεμένης και καθαρής κινητικότητας για όλους τους Ευρωπαίους.

  Από το 2013 (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια νέα πολιτική για το ΔΕΔ-Μ, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας ήταν μια συστηματική προσέγγιση δικτύου σε όλη την ΕΕ. Καθόρισε επίσης τους τομείς προτεραιότητας για δράση, ιδίως σε διασυνοριακά τμήματα. Ασχολείται επίσης με τις ανισότητες των υποδομών και την ανεπαρκή διαλειτουργικότητα, βελτιώνει τα επίπεδα των πολυτροπικών συνδέσεων, μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και αυξάνει την προσοχή στις διασυνδέσεις με τρίτες χώρες. Ωστόσο, με συνολικό προϋπολογισμό 8.013 δισεκατομμύρια EUR που διατίθεται για το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης (έως 30 % κατ’ ανώτατο όριο του προϋπολογισμού για έργα υποδομής και 50 % για την εκπόνηση μελετών) ήταν ανεπαρκή, ιδίως σε χώρες με τη χαμηλότερη ποιότητα των υποδομών.

  Εν τω μεταξύ, συνολικά, σε όλη την ΕΕ των 27 ως σύνολο, 81 δισεκατομμύρια EUR ή σχεδόν το ένα τρίτο (31 %) όλου του ποσού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), διατέθηκε για επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών κατά την περίοδο 2007-2013. Εξ αυτών, πάνω από τα δύο τρίτα (69 %) αναλογούσε στα νεότερα μέλη (στις χώρες της ΕΕ των 12, με περίπου 55.6 δισεκατομμύρια EUR), όπου οι ανάγκες σε επενδύσεις στις μεταφορές ήταν οι υψηλότερες. Αυτό σημαίνει ότι από τα 309 επιχειρησιακά προγράμματα που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΤΠΑ και ΤΣ), 238 περιλάμβαναν στήριξη προς τον τομέα των μεταφορών. Από αυτά, τα περισσότερα τέθηκαν σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο (που αντιπροσωπεύει το 67 τοις εκατό των συνολικών πιστώσεων των κονδυλίων). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 4.900 χλμ. νέων οδών και 28.000 χλμ. ανακατασκευασμένων δρόμων, ως επί το πλείστον στα πλέον πρόσφατα κράτη μέλη, την κατασκευή 1.100 χλμ. νέων σιδηροδρομικών γραμμών και την αναβάθμιση 3.900 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών (2.600 χλμ. από τις γραμμές που κατασκευάσθηκαν ή αναβαθμίσθηκαν όσον αφορά τα ΔΕΔ-Μ). Αυτό εξασφάλισε οδική πρόσβαση για 8.2 εκατομμύρια περισσότερους πολίτες και μείωσε τους χρόνους ταξιδίου.

  Υπάρχουν επίσης πολλές καλές περιπτώσεις ευρωπαϊκών επενδύσεων στις μεταφορές κατά την περίοδο 2007-2013, που αποτελούν παραδείγματα, τα οποία αξίζει να αναφερθούν - η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Trakia από τη Σόφια προς το λιμάνι του Μπουργκάς στον Εύξεινο Πόντο, που συνδέει την πρωτεύουσα, επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας, με τον μεγαλύτερο λιμένα και συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας, ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής E30/C-E 30, τμήμα Kraków – Rzeszów, στην Πολωνία· η αποκατάσταση της εθνικής οδού DN6 Αλεξάνδρεια – Craiova στη Ρουμανία, ο εκσυγχρονισμός της γραμμής Votice Benešov u Prahy στην Τσεχική Δημοκρατία, η σιδηροδρομική σήραγγα της πόλης της Λειψίας (ενότητες 5 και 6) στη Γερμανία και πολλά άλλα έργα.

  Πρόοδος κατά την περίοδο 2014-2020

  Σε σύγκριση με το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ της περιόδου 2007-2013, το πρόγραμμα «ΔΣΕ - Μεταφορές» κατά την περίοδο 2014-2020 προβλέπει μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε σχέδια σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, έργα ή μεικτά έργα (συνδυασμός μελετών και έργων). Με προϋπολογισμό 24.05 δισεκατομμύρια EUR διαθέσιμα για έργα υποδομών στο πλαίσιο της ΔΣΕ, το πρόγραμμα αυτό ισοδυναμεί με δαπάνη περίπου 47 EUR ανά Ευρωπαίο πολίτη για τη χρηματοδότηση των μεταφορών. Μεταξύ των 20 μεγαλύτερων έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προσκλήσεων της ΔΣΕ για την περίοδο 2014-2015, το 79 % αφορά σιδηροδρομικά έργα.

  Εν τω μεταξύ, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) προβλέπουν συνολικό ποσό περίπου 70 δισεκατομμυρίων EUR για έργα μεταφορών που έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο 2014-2020: 35,6 δισεκατομμύρια EUR για τις μεταφορές στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής και 34.5 δισεκατομμύρια EUR για τις μεταφορές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παρά την καθυστέρηση στην υλοποίηση της περιόδου προγραμματισμού, δεν υπάρχει κανένας σοβαρός αρνητικός αντίκτυπος στις επενδύσεις για τις μεταφορές. Ωστόσο, η πρόοδος των επενδύσεων στον τομέα των οδικών μεταφορών είναι πολύ πιο προφανής από ότι στον αντίστοιχο σιδηροδρομικό στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Από 9,647 χλμ. προγραμματισμένων οδών για ανακατασκευή, 1,973 χλμ. έχουν ήδη αποφασιστεί· από 3,103 χλμ. προγραμματισμένων νέων δρόμων, 1.195 χλμ. έχουν ήδη αποφασιστεί. Εν τω μεταξύ, οι στατιστικές διαφέρουν όσον αφορά τις σιδηροδρομικές επενδύσεις: από 7,052 χλμ. που έχουν προγραμματιστεί για ανακατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών, 982 χλμ. έχουν ήδη αποφασιστεί και από 628 χλμ. νέων σιδηροδρομικών γραμμών, μόνο 16 χλμ. έχουν αποφασιστεί.

  Προκλήσεις όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών

  Η ποιότητα των υποδομών είναι διαφορετική ανά την ΕΕ. Χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί και να συντηρηθεί. Οι αναγκαίοι πόροι πρέπει να διατίθενται τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές. Μία αύξηση κατά 80 % στις μεταφορές εμπορευμάτων και περισσότερο από 50 % στις μεταφορές επιβατών αναμένεται έως το 2050. Οι συνδέσεις που λείπουν και τα υφιστάμενα σημεία συμφόρησης αποτελούν σοβαρά εμπόδια για τις ροές κυκλοφορίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποδομές διαμορφώνουν την κινητικότητα, απαιτούνται εξίσου ανεπτυγμένες υποδομές στις ανατολικές και στις δυτικές περιοχές της ΕΕ. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να εξακολουθήσουμε να αντιμετωπίζουμε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία, τη βιομηχανία και την κοινωνία, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμφόρηση, τους θανάτους στο οδικό δίκτυο, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, κ.λπ.

  Η κυκλοφοριακή συμφόρηση πλήττει τόσο τις οδικές όσο και τις εναέριες μεταφορές και κοστίζει στην Ευρώπη περίπου το 1 % του ετήσιου ΑΕΠ. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί δεδομένου ότι οι εμπορευματικές μεταφορές όσο και οι μεταφορές επιβατών αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον· Ταυτόχρονα, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ μειώθηκαν σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, κατά 40 % περίπου τα τελευταία επτά έτη.

  Εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη προώθησης των οικολογικών μεταφορών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, δεδομένου ότι η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές του τομέα των μεταφορών κατά τουλάχιστον 60 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, αν θέλουμε να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά μόνο 2º C. Επιπλέον, παρά τις βελτιώσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, ο τομέας των μεταφορών εξακολουθεί να εξαρτάται από το πετρέλαιο σε ποσοστό 96 % όσον αφορά τις ενεργειακές ανάγκες του.

  Μια άλλη σοβαρή πρόκληση είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος από εξωτερικούς επενδυτές για το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και η επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να διασφαλιστεί ότι ο μετασχηματισμός των μεταφορών θα καθοριστεί από κοινού με τους εταίρους μας και δεν θα αποφασιστεί σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

  Οι προκλήσεις όσον αφορά τις επενδύσεις της ΕΕ στις υποδομές μεταφορών

  Οι επενδύσεις σε υλικές υποδομές της ΕΕ συμβάλουν στην προβολή και την αξιοπιστία της Ένωσης σε τοπικό επίπεδο. Η ανάπτυξη των υποδομών πρέπει να αντιστοιχεί με την προβλεπόμενη αύξηση της ευρωπαϊκής ζήτησης στον τομέα των μεταφορών. Η τελευταία αναμένεται να κοστίσει 1.5 τρισεκατομμύρια EUR έως το 2030. Επιπλέον, έως το 2020, η Επιτροπή εκτιμά ότι περίπου 500 δισεκατομμύρια EUR, θα απαιτούνται για να συμπληρωθεί μόνο το διευρωπαϊκό δίκτυο, και ότι από το ποσό αυτό, περίπου το ήμισυ απαιτείται για την αντιμετώπιση των κύριων σημείων συμφόρησης. Μολονότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ παρέχει σημαντική χρηματοδότηση για τις υποδομές στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης για τα έργα εξακολουθεί να προέρχεται από τα κράτη μέλη.

  Πρώτον, ο κεντρικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την περίοδο μετά το 2020 απαιτεί επίσης σημαντικές δημοσιονομικές δεσμεύσεις καθώς και δέσμευση εφαρμογής προκειμένου να καλύψει τις φιλοδοξίες της ΕΕ που σχετίζονται με τις υποδομές των περιφερειακών μεταφορών, ως προϋπόθεση για την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη. Επί του παρόντος, το επίπεδο φιλοδοξίας και οι εκτιμήσεις όσον αφορά τις επενδύσεις υπερβαίνουν και πάλι τους διαθέσιμους πόρους.

  Δεύτερον, η βελτιστοποίηση των επιδόσεων είναι άκρως απαραίτητη. Για να διατηρηθεί ο κλάδος των μεταφορών ανταγωνιστικός στη διεθνή αγορά και να παραμείνει στην αιχμή της πρωτοπορίας όσον αφορά την χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα των μεταφορών, ο προϋπολογισμός των 6.3 δισεκατομμυρίων EUR για έξυπνες, οικολογικές και ολοκληρωμένες μεταφορές για την περίοδο 2014-2020 για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής, με αποτέλεσμα και πάλι την υπερπροσφορά υποβαλλόμενων προτάσεων και την έλλειψη χρηματοδότησης για ποιοτικά έργα.

  Τρίτον, υπάρχουν επίσης ορισμένες ελλείψεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των διαύλων έργων υπό προετοιμασία. Περιλαμβάνουν καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα λόγω της τεράστιας πολυπλοκότητας, της έλλειψη χρηματοδότησης και/ή των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, αδυναμία συντονισμού, διοικητικό φόρτο στις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους και τους αναδόχους, προετοιμασία και σχεδιασμό των έργων, καθώς και κανονιστικούς περιορισμούς.

  Επίσης η χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) περιορίζεται σε γενικές γραμμές στο 50 % της επένδυσης του σχεδίου, ποσοστό που θα μπορούσε να μην είναι επαρκές για μεγάλης κλίμακας στρατηγικά έργα σε χώρες όπου οι επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών απαιτούνται περισσότερο. Ταυτοχρόνως, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην διαθέτουν την ίδια ικανότητα για συνεργασία με χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, την οργάνωση ΣΔΙΤ καθώς και την υλοποίηση συνεργειών μεταξύ των διαφόρων τύπων χρηματοδότησης, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την πρόοδό τους. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες στήριξης σε τοπικό επίπεδο δεν είναι αποτελεσματικές για να αντιμετωπίσουν αυτές τις αδυναμίες στον τομέα των ικανοτήτων.

  Τέλος, δεν θα πρέπει να υπάρχει ενιαία στρατηγική για επένδυση στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το στατιστικό σφάλμα καθιστά ολόκληρες περιφέρειες μη επιλέξιμες λόγω της ύπαρξης των οικονομικά ισχυρών μητροπολιτικών κέντρων στην τρέχουσα ταξινόμηση NUTS 2. Σε ορισμένα κράτη μέλη η τυπολογία NUTS 2 δεν αντιστοιχεί στην περιφερειακή δομή διακυβέρνησης, γεγονός το οποίο οδηγεί σε δυσκολίες προγραμματισμού και εφαρμογής.

  Η Ευρώπη χρειάζεται επίσης λειτουργικότητα και το πλήρες δυναμικό των ΔΕΔ-Μ μέσω της την ολοκλήρωσής του καθώς και συνολική συνδεσιμότητα μεταξύ των διασυνοριακών περιφερειών. Στο παρόν στάδιο, η συμβουλευτική υποστήριξη και η ανάπτυξη ικανοτήτων σε επίπεδο έργου παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής των υφιστάμενων μηχανισμών. Αντιμετωπίζουμε την επείγουσα ανάγκη για στήριξη της οικονομίας και της απασχόλησης στις παραμεθόριες περιοχές μας.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και του θεματικού στόχου «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» – άρθρο 9 παράγραφος 7 του Κανονισμού περί κοινών διατάξεων

  (2017/2285(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πολιτική συνοχής και τον θεματικό στόχο «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» - άρθρο 9 παράγραφος 7 του Κανονισμού περί κοινών διατάξεων[1],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων, σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ[2],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, άρθρο 5 παράγραφος 7, όσον αφορά την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων[3],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Ταμείου Συνοχής (ΕΕ) αριθ. 1300/2013, άρθρο 4 στοιχείο δ), όσον αφορά την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων[4],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE[5],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010[6],

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»[7],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2018 για τις «λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές στην ΕΕ»[8],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ[9],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με τον σωστό συνδυασμό χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης, εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ[10],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα[11],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την μελλοντική πολιτική στον τομέα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)[12],

  –  έχοντας υπόψη την έβδομη έκθεση της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2017, για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Η περιφέρεια μου, η Ευρώπη μου, το μέλλον μας» (COM(2014)0583),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης και ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια» (COM(2018)0065),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2017, με θέμα «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2017)0623),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ης Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» (COM(2017)0534),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013 με τίτλο «Μαζί για ανταγωνιστική και αποδοτική από άποψη πόρων αστική κινητικότητα» (COM(2013)0913),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

  –  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με τίτλο «ΔΕΔ-Μ: αναθεώρηση της πολιτικής - προς ένα καλύτερα ενοποιημένο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών στην υπηρεσία της κοινής πολιτικής μεταφορών» (COM(2009)0044),

  –  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής, του Αυγούστου 2016, με τίτλο «WP1: Συγκεφαλαιωτική έκθεση: Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)»,

  –  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής, του Ιουνίου 2016, με τίτλο «Τάσεις της περιφερειακής ανάπτυξης στην ΕΕ -WP1: Συγκεφαλαιωτική έκθεση: Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)»,

  –  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Επιτροπής, του Μαΐου 2016, με τίτλο «Δέσμη εργασιών 5: Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)»,

  –  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2017, με θέμα «Η ανταγωνιστικότητα των περιφερειών χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλού εισοδήματος: η έκθεση για τις υστερούσες περιφέρειες (SWD(2017)0132),

  –  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 4 Μαΐου 2010, με τίτλο «Διαβούλευση για τη μελλοντική πολιτική σχετικά με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών» (COM(2010)0212),

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της 19ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Approximated European Union greenhouse gas inventory» (προσεγγιστικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ), εκτιμήσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2016»,

  –  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Ο κόσμος αλλάζει, οι μεταφορές, επίσης», που ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτικές Συνοχής, Μάρτιος 2016,

  –  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «το μέλλον των υποδομών μεταφορών της ΕΕ», που ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτικές Συνοχής, Ιανουάριος 2010,

  –  έχοντας υπόψη το Εγχειρίδιο στατιστικών της Eurostat του 2016 με τίτλο «Δείκτες για την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον - έκδοση 2016»,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0136/2018),

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεματική συγκέντρωση, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) και στην στήριξη των προσπαθειών των περιφερειών για υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έχει σκόπιμα εστιάσει τις επενδύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 7 στη βελτίωση της ποιότητας των υποδομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής χρήσης των υφιστάμενων υποδομών·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) παρέχουν στήριξη για την ανάπτυξη του δικτύου ΔΕΔ-Μ και των περιφερειακών και τοπικών υποδομών μεταφορών που δεν βρίσκονται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, και συγκεκριμένα στα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη και περιφέρειες όπου απαιτούνται ακόμη σημαντικές προσπάθειες για την αποκατάσταση των συνδέσεων που λείπουν, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών και οι υποδομές για τον εν λόγω τομέα αποτελούν κομβικό και ουσιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη κάθε χώρας καθώς και για την ευημερία του πληθυσμού των κρατών μελών, και γι’ αυτό παραμένει επενδυτικός τομέας ζωτικής σημασίας που συμβάλλει στη μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του οικονομικού δυναμικού όλων των περιφερειών της ΕΕ, διευρύνοντας την οικονομική και κοινωνική συνοχή, στηρίζοντας την εσωτερική αγορά και διευκολύνοντας έτσι τη συνοχή, την ενσωμάτωση και την κοινωνική και οικονομική ένταξη, την αντιμετώπιση των ανισορροπιών μεταξύ περιφερειών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην κατάρτιση στις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες που επί του παρόντος αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ερήμωσης, καθώς και την ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρήσεων και της ανάπτυξης δικτύων·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την περίοδο 2007-2013, 81 δισεκατομμύρια EUR, ή σχεδόν το ένα τρίτο (31 %) των ταμείων ESI επενδύθηκαν σε υποδομές μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχυρότερος θετικός αντίκτυπος των επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών της ΕΕ είναι ιδιαιτέρως ορατός στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη όπου διατέθηκε το 69 % του συνόλου της χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 χαρακτηρίζεται από αύξηση των προϋπολογισμών των ΕΔΕΤ και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις αρνητικές συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και την καθυστέρηση στην υλοποίηση της περιόδου προγραμματισμού, δεν υπάρχει κανένας σοβαρός αντίκτυπος στις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών της ΕΕ είναι μία από τις πολιτικές που παρέχουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία λόγω των δευτερογενών επιπτώσεων εντός, μεταξύ άλλων, της ενιαίας αγοράς, με αποτέλεσμα να καθίστανται όλα τα κράτη μέλη καθαροί αποδέκτες των επενδύσεων·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτυχημένα παραδείγματα οδικών, σιδηροδρομικών και λιμενικών έργων με την υποστήριξη προϋπολογισμού της ΕΕ συμβάλλουν στην οικονομία, την ανάπτυξη, τη βιομηχανία, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, το εμπόριο, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αναγέννηση περιφερειών και την αναστροφή τάσεων μείωσης πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν παραδείγματα της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ, όπως ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής E30/C-E30 από την Κρακοβία ως το Rzeszow στην Πολωνία, τη σιδηροδρομική σύνδση Σόφιας – Plovdiv στη Βουλγαρία, τη σιδηροδρομική σήραγγα στη Λειψία (ενότητες 5 και 6) στη Γερμανία, τον εκσυγχρονισμό της γραμμής από την Votice στο Benešov u Prahy στην Τσεχική Δημοκρατία, την ανασυγκρότηση του κόμβου Ülemiste στο Ταλίν της Εσθονίας, την αποκατάσταση της εθνικής οδού DN6 από Αλεξάνδρεια στην Craiova της Ρουμανίας, τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Valencia-Murcia στην Ισπανία, την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Trakia από τη Σόφια προς το λιμάνι του Burgas στον Εύξεινο Πόντο, τη γραμμή 4 του μετρό της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία, γραμμές μετρό της Σόφιας στη Βουλγαρία και άλλα πολλά·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΔ-Μ και οι υποδομές μεταφορών, όπως οι οδικές, οι υψηλής ταχύτητας σιδηροδρομικές, οι αεροπορικές και οι πλωτές οδοί αποτελούν προτεραιότητες για την ΕΕ, και ότι εάν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις επιβραδυνθούν, η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων θα μπορούσε να καλύψει αυτό το κενό, με μεταφορά εκτός της ΕΕ των κερδών, των φόρων και των ευκαιριών εργασίας, αυξάνοντας ενδεχομένως την εξάρτηση και την μακροοικονομική αστάθεια των περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή θα υπονομεύσει την περιφερειακή παρουσία και τις πολιτικές της Ένωσης σε μακροπρόθεσμη βάση και θα οδηγήσει σε κατάτμηση και διαφοροποίηση·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των διαδρόμων του κύριου δικτύου περιλαμβάνει ορισμένα αναπόσπαστα στοιχεία όπως οι υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (εξοπλισμός χρέωσης), τα έξυπνα και καινοτόμα συστήματα μεταφορών, και διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο ως καταλύτης για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του συστήματος μεταφορών στο σύνολό του·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευφυή, διαχρονικά, βιώσιμα και πλήρως διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και τα ψηφιακά δίκτυα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την περάτωση και την εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, καθώς και για τη σύνδεση της Ευρώπης με την παγκόσμια αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για πραγματικές αρτηρίες για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας της οικονομίας, της συνοχής και την ευημερία των πολιτών της·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών θα εξαλείψει τα σημεία συμφόρησης, θα βελτιώσει τις πολυτροπικές συνδέσεις και θα αυξήσει τις επενδύσεις σε μεταστροφή από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και σε φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και τις σιδηροδρομικές και πλωτές οδούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενεργειακή διαφοροποίηση στις μεταφορές και θα καταστήσει πιο φιλικά προς το περιβάλλον τα μεταφορικά δίκτυα και, ως εκ τούτου, θε επιφέρει μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, βελτίωση της ποιότητας του αέρα, και θα ενθαρρύνει περαιτέρω τις δράσεις για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό δομικό στοιχείο στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της ΕΕ για το ελάχιστο μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας και οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς μια σημαντική συμβολή των μεταφορών·

  1.  υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα πρέπει να παραμείνουν, οι βασικές πηγές της ΕΕ για επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών στο πλαίσιο του θεματικού στόχου «προώθησης βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψης των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων», στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού· προτείνει ότι, λόγω της υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και των εκτεταμένων δευτερογενών επιδράσεων που προκαλούν, αυτές οι πηγές χρηματοδότησης θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες και να παρέχουν ισόρροπη κάλυψη για όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ προκειμένου να συμβάλουν στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ·

  2.  επισημαίνει ότι η λογική παρέμβασης όσον αφορά τις επενδύσεις της ΕΕ στις υποδομές των μεταφορών θα πρέπει να εξακολουθεί να βασίζεται σε έναν καλά ισορροπημένο συνδυασμό πόρων που τυγχάνουν τόσο κεντρικής όσο και κοινής διαχείρισης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες πολιτικής και χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει σε κεντρικό επίπεδο την προτεραιότητα σε κοινοτικό επίπεδο των κομβικών διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών ασφάλειας, τεχνολογικής καινοτομίας και προστασίας του περιβάλλοντος· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠΑ και το ΤΣ έχουν ισχυρή περιφερειακή διάσταση που ανταποκρίνεται στην τοπική ζήτηση (αστικές και περιαστικές περιοχές)· επισημαίνει ότι υποστηρίζουν τη συνδεσιμότητα των ΔΕΔ-Μ και την κινητικότητα μέσω δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων και τερματικών σταθμών συνδυασμένων μεταφορών (ολοκληρωμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ)· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού για τις τρεις πηγές χρηματοδότησης πρέπει να ενισχυθούν με ισορροπημένο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η ασύμμετρη κατανομή των επενδύσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει μια απλοποιημένη, έγκαιρη και ευέλικτες διαδικασίες για δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ περιφερειών, λειτουργικά προγράμματα και προγραμματικούς άξονες στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, ώστε να εκπληρώνουν με επάρκεια την μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα και περιφερειακή ζήτηση·

  3.  θεωρεί ότι ο ρόλος των συμπληρωματικών πηγών, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και τα χρηματοδοτικά μέσα, πρέπει να ορίζεται με βάση τη συμπληρωματικότητά τους όσον αφορά το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, καθώς και την προσθετικότητά τους σε δανειοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ· επισημαίνει ότι η πρόσκληση ανάμειξης για τις μεταφορές του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2017 έχει σχεδιαστεί και για την ενίσχυση των εν λόγω συνεργειών, αλλά είναι αναγκαία η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και η περαιτέρω στήριξη της ικανότητας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και να εξασφαλίσει την αντιστοίχιση μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων και των ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και της εθνικής/περιφερειακής χρηματοδότησης σε επίπεδο έργου· σημειώνει ότι τα τραπεζικού ενδιαφέροντος έργα υποδομής θα πρέπει να χρηματοδοτούνται κυρίως από δάνεια, εγγυήσεις της ΕΕ ή ανάμειξη, επιπροσθέτως από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής ή τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»· πιστεύει, ωστόσο, ότι οι επιδοτήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βασική χρηματοδοτική πηγή επενδύσεων σε βιώσιμες υποδομές δημοσίων μεταφορών·

  4.  επισημαίνει ότι η υποδομή απαιτεί αντικειμενική εκ των προτέρεων ποσοτικοποίηση της ζήτησης και των μελλοντικών αναγκών πριν από τον καθορισμό του προϋπολογισμού και των μεθόδων παράδοσης· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να είναι δυνατό, στο πλαίσιοντων κομβικών στόχων των δικτυακών υποδομών για τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής να λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη ζήτηση σε επίπεδο NUTS 3· σημειώνει, επίσης, ότι η ανάπτυξη υποδειγμάτων διευρωπαϊκού, περιφερειακού και τοπικού δικτύου μεταφορών μπορεί να είναι αποτελεσματική στο να καταδεικνύει πού επιτυγχάνεται καλύτερα ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

  5.  καλεί την Επιτροπή, με σκοπό την προαγωγή βιώσιμων μεταφορών και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στις υποδομές των βασικών δικτύων, να καταρτίσει έναν κατάλογο ελέγχου των κριτηρίων επιλεξιμότητας τα οποία εκφράζουν καλύτερα τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών, προκειμένου να συνδράμει στον καθορισμό του συνόλου των κονδυλίων για τις μεταφορές, τις αναγκαίες επενδύσεις και τις προτεραιότητες που θα καθοριστούν· σημειώνει τη σημασία της χρήσης των ποιοτικών, αξιόπιστων, ενημερωμένων, δομημένων και διαθέσιμων δεδομένων από τον Πϊνακα Αποτελεσμάτων για τις Μεταφορές της ΕΕ· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο εν λόγω κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει θέματα όπως οι πολυτροπικές συνδέσεις, οι τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, η διαθεσιμότητα εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς, η οδική και σιδηροδρομική ασφάλεια, καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

  6.  επισημαίνει την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες επενδύσεις σε βασικές υποδομές μεταφορών στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, καθώς και σε ορεινές, απομακρυσμένες, ερημωμένες ή εξόχως απόκεντρες περιοχές με χαμηλή προσβασιμότητα που πρέπει να στοχοθετηθούν πιο εντατικά από το ΕΤΠΑ, τη ΔΣΕ και το Ταμείο Συνοχής στις επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών αφού παρασχεθεί η προστιθέμενη αξία της ΕΕ με κατάλληλη ανάλυση κόστους-οφέλους, και την ανάγκη βελτίωσης των εργασιών σχετικά με τις πολυτροπικές συνδέσεις· τονίζει ότι η βελτίωση της προσβασιμότητας στις περιφέρειες αυτές συνιστούν προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μέσω δημόσιας διαβούλευσης πριν από την υλοποίηση του σχεδίου, να ενθαρρύνουν πιο ενεργή ανάμειξη του δημόσιου τομέα σε καινοτόμες λύσεις μεταφορών σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και τοπικό/αστικό και αγροτικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη βέλτιστων επενδύσεων στις μεταφορές·

  7.  σημειώνει ότι οι βιώσιμες καινοτομίες σε μεταφορές απαιτούν συνέργειες και προσθετικότητα ανάμεσα στους τρεις κύριους μηχανισμούς – τα ταμεία ESI, τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» καθώς και το διάδοχό του·

  8.  απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της στήριξης από το ΕΤΠΑ της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας με πρόσθετους πόρους, με έμφαση σε βασικές βιώσιμες επενδύσεις στις μεταφορικές υποδομές (όπως οι διασυνοριακές υδάτινοι οδοί, οι λιμένες, οι γέφυρες, οι σιδηρόδρομοι, η διασύνδεση των τρόπων μεταφοράς και οι τερματικοί σταθμοί, κ.λπ.)· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη συνδεσιμότητα σε διασυνοριακές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και σε συμβουλευτική συνδρομή και δημιουργία ικανοτήτων σε επίπεδο έργου· ζητεί να εξαλειφθούν τα εμπόδια για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις, και ιδίως οι διασυνοριακές επενδύσεις, στον τομέα των μεταφορών (στις υδάτινες οδούς, τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές) και η πρόσβαση στις εξωτερικές αγορές·

  9.  ζητεί το κλείσιμο των κενών στις υποδομές μεταφορών με τα Δυτικά Βαλκάνια όσον αφορά τα έργα ολοκληρωμένων μεταφορών, εστιάζοντας σε περισσότερες επενδύσεις στη διασύνδεση και στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης μεταφορών, ιδίως ενόψει της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και των μακροπεριφερειακών στρατηγικών για ολοκληρωμένα έργα στον τομέα των μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των σχεδίων μεταφορών και τα έργα μεταφορών, με στόχο την εξάλειψη των διαφορών στις μεταφορές, π.χ. με τα Δυτικά Βαλκάνια· υπενθυμίζει, επί πλέον, σε αυτό το πλαίσιο, ότι οι θαλάσσιοι λιμένες και οι πλωτές οδοί αποτελούν συχνά διασυνοριακές οντότητες θα πρέπει να δικαιούνται το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότησης με τα διασυνοριακά οδικά και σιδηροδρομικά έργα·

  10.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί η προστασία του κλίματος στην πολιτική συνοχής, στο πλαίσιο του στόχου βιώσιμων μεταφορών, ώστε να τηρούνται οι ενωσιακοί στόχοι μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να προτρέψει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την ενωσιακή νομοθεσία για το περιβάλλον στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στον σχεδιασμό των χρηματοδοτούμενων έργων, και συγκεκριμένα τις οδηγίες για το Natura2000, τη ΣΠΕ, την ΕΠΕ, την ποιότητα του αέρα, την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά, καθώς και τις εκθέσεις του μηχανισμού υποβολής εκθέσεων για τις μεταφορές και το περιβάλλον (TERM), τις οποίες καταρτίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος·

  11.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στην προώθηση της έξυπνης διαχείρισης κυκλοφορίας και μέσω της ψηφιοποίησης κάνοντας πιο αποδοτική χρήση των υφιστάμενων υποδομών και αναπροσανατολίζοντας προς ώρες εκτός αιχμής·

  12.  απευθύνει έκκληση για μια κατάλληλη και φιλόδοξη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με βάση ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα είναι ενσωματωμένο και συντονισμένο με τα μέσα της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών· θεωρεί ότι η θεματική συγκέντρωση πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η απλούστευση και οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης σε επίπεδο έργου· προτείνει τη δημιουργία ενός ενιαίου συνόλου κανόνων για όλες τις πηγές χρηματοδότησης που σχετίζονται με τον θεματικό στόχο· κρίνει αναγκαίο τον εξορθολογισμό, την τυποποίηση και την επιτάχυνση των συμβάσεων προμηθειών καθώς και τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων·

  13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη συγχρηματοδότηση έργων κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού σύμφωνα με την αρχή της «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης» («use it or lose it»)·

  14.  χαιρετίζει το έργο που έχει επιτύχει η Κοινή Βοήθεια για τη Υποστήριξη Σχεδίων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (JASPERS), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνογνωσίας σε θέματα σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (EPEC) και ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ)· αναμένει, ωστόσο, ότι οι δράσεις στον τομέα των έργων σχετικά με τις μεταφορές του Ομίλου της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ, θα αφιερώσουν σημαντικά περισσότερους πόρους για την ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των έργων με προστιθέμενη αξία της ΕΕ·

  15.  στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για την πολιτική συνοχής μετά το 2020, ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μεγαλύτερη διάθεση κεφαλαίων για την υποβολή από κοινού προσφοράς εκ μέρους πόλεων για υποδομές ή τεχνολογίες που θα συνέβαλλαν στην απεξάρτηση των αστικών μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα και στη μείωση της μόλυνσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα οδικά οχήματα·

  16.  τάσσεται υπέρ της διάθεσης επαρκών πόρων για έρευνες, προγράμματα και έργα που προάγουν την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Δήλωση της Βαλέτας για την οδική ασφάλεια·

  17.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι διατίθενται πόροι για την υποστήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της ανάπτυξης ευφυών συστημάτων μεταφορών, έργων για τους ποδηλάτες και τους πεζούς και για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις μεταφορές για τα άτομα με αναπηρία·

  18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 343.
  • [2]  ΕΕ L 347 της 15.3.2014, σ. 358.
  • [3]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 295.
  • [4]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 284.
  • [5]  ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.
  • [6]  ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.
  • [7]  ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
  • [8]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0067.
  • [9]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0316.
  • [10]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0222.
  • [11]  ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 155.
  • [12]  ΕΕ C 184E της 8.7.2010, σ. 35.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (20.3.2018)

  προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

  σχετικά με την πολιτική συνοχής και τον θεματικό στόχο «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» – άρθρο 9 παράγραφος 7 του Κανονισμού περί κοινών διατάξεων
  (2017/2285(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Kosma Złotowski

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεματική συγκέντρωση, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) και στην στήριξη των προσπαθειών των περιφερειών για υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έχει σκόπιμα εστιάσει τις επενδύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 7 στη βελτίωση της ποιότητας των υποδομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής χρήσης των υφιστάμενων υποδομών·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές συνοχής πρέπει να ενταθούν για την αντιστροφή των ολοένα και μεγαλύτερων διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με την αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) παρέχουν στήριξη για την ανάπτυξη του δικτύου ΔΕΔ-Μ και των περιφερειακών και τοπικών υποδομών μεταφορών που δεν βρίσκονται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, και συγκεκριμένα στα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη και περιφέρειες όπου απαιτούνται ακόμη σημαντικές προσπάθειες για την αποκατάσταση των συνδέσεων που λείπουν, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών και οι υποδομές για τον εν λόγω τομέα αποτελούν κομβικό και ουσιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη κάθε χώρας καθώς και για την ευημερία του πληθυσμού των κρατών μελών, και γι’ αυτό παραμένει επενδυτικός τομέας ζωτικής σημασίας που συμβάλλει στη μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του οικονομικού δυναμικού όλων των περιφερειών της ΕΕ, διευρύνοντας την οικονομική και κοινωνική συνοχή, στηρίζοντας την εσωτερική αγορά και διευκολύνοντας έτσι τη συνοχή, την ενσωμάτωση και την κοινωνική και οικονομική ένταξη, την αντιμετώπιση των ανισορροπιών μεταξύ περιφερειών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην κατάρτιση στις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες που επί του παρόντος αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ερήμωσης, καθώς και την ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρήσεων και της ανάπτυξης δικτύων·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των διαδρόμων του κύριου δικτύου περιλαμβάνει, ως αναπόσπαστο μέρος, στοιχεία όπως οι υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (εξοπλισμός χρέωσης), τα έξυπνα και καινοτόμα συστήματα μεταφορών, και διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο ως καταλύτης για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του συστήματος μεταφορών στο σύνολό του·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί περίπου 24 δισεκατομμύρια EUR μέσω της CEF, ιδίως για σιδηροδρομικά έργα·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) - Μεταφορές ανέρχεται σε 24,05 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων 11,305 δισεκατομμύρια EUR διατίθενται ειδικά για έργα που βρίσκονται εντός των εδαφών των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιώσιμες επενδύσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο όχι μόνο στην αντιμετώπιση των περιορισμών χωρητικότητας και της επιδείνωσης των υποδομών, αλλά και στην παροχή μακροπρόθεσμης συντήρησης·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τη διττή πρόκληση της χρηματοδότησης των υποδομών μεταφορών με περιορισμένους πόρους του προϋπολογισμού και της δημιουργίας ενός δικτύου που να ενσωματώνει και να συνδέει καλύτερα τα διάφορα μέσα μεταφοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα αποτελεσματικές υπηρεσίες μεταφοράς και την ασφάλεια των επιβατών·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων της ΕΕ που διατίθενται για τις μεταφορές αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης εντός της Επιτροπής από άλλες ΓΔ και όχι τη ΓΔ MOVE, κατάσταση που δεν ευνοεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ·

  1.  σημειώνει την περιορισμένη ακόμα πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ολοκλήρωση των στρατηγικών τμημάτων των κομβικών και συνολικών δικτύων ΔΕΔ-Μ μέσω έργων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, με χαμηλό ποσοστό επιλογής έργων· εκφράζει την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση στην υλοποίηση της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, που είχε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στις επενδύσεις για τις μεταφορές στις σιδηροδρομικές μεταφορές· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί και ζητά από την Επιτροπή να προτείνει τρόπους για την αύξηση του δείκτη επιλογής έργων·

  2.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είχαν υποχρέωση από τους κανονισμούς και τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης με την Επιτροπή να παρουσιάσουν έως το τέλος του 2016 στρατηγικές στον τομέα των μεταφορών έως το 2030· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση των προτάσεων των εθνικών στρατηγικών, τα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα και ΔΕΔ-Μ, και να εκπονήσει και να δημοσιοποιήσει ανεπίσημη στρατηγική για τις μεταφορές με βάση τις εθνικές στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, να δημοσιοποιήσει και να επικαιροποιεί συνεχώς ένα χάρτη του ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των έργων μεταφορών που είναι υπό εκτέλεση ή προτείνονται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κρατών μελών για τις χρηματοδοτικές περιόδους 2007-2013 και 2014-2020· καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) να καταρτίσει ειδική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση έργων σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις περιόδους προετοιμασίας των έργων, τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, το κόστος μελετών σκοπιμότητας και μηχανικής και το κόστος των κατασκευών και της οικονομικής αποδοτικότητας· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να αξιολογήσει τη δυνατότητα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την εναρμόνιση των διαδικασιών και τη θέσπιση κατ’ αποκοπή δαπανών που θα επιτρέψουν την καλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ·

  3.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις εσωτερικές διοικητικές ρυθμίσεις με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής της ΓΔ MOVE στις αποφάσεις για τα έργα στον τομέα των μεταφορών και των διαδικασιών· καλεί επίσης την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα βελτίωσης και ενίσχυσης της συμμετοχής των αρμόδιων ΓΔ στον τομέα των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού ΔΕΔ-Μ·

  4.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα πορίσματα της προαναφερόμενης αξιολόγησης στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της πολιτικής μεταφορών για την περίοδο μετά το 2020·

  5.  τονίζει ότι αρκετά κράτη μέλη εξακολουθούν να υστερούν όσον αφορά την επίτευξη των βασικών στόχων της κοινής πολιτικής μεταφορών της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών, τη μετάβαση προς τον σιδηρόδρομο και τις βιώσιμες εσωτερικές πλωτές οδούς, ιδίως κατά τη σύγκριση των κεντρικών και ανατολικών κρατών μελών με τα δυτικά· επισημαίνει ότι οι ειδικές τους ανάγκες δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τις επενδυτικές προτεραιότητες της ΕΕ και ζητεί, ως εκ τούτου, να επιδεικνύεται η αναγκαία υποστήριξη και βοήθεια από την Επιτροπή κατά την χρηματοδότηση έργων μεταφορών στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΤΣ και να στηρίζονται τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επενδυτικά προγράμματα· συνιστά επίσης στην Επιτροπή να χορηγήσει τεχνική βοήθεια στις χώρες που παρουσιάζουν υστέρηση όσον αφορά την επίτευξη των θεμελιωδών στόχων της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών·

  6.  ζητεί τη συνεχή και ισορροπημένη στήριξη του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ και των οριζόντιων προτεραιοτήτων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής για τα ευρωπαϊκά διασυνοριακά έργα υποδομών, για την ολοκλήρωση του κεντρικού και του εκτεταμένου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, καθώς επίσης και για τη διατήρηση, την αναβάθμιση και την ανακαίνιση των υφιστάμενων υποδομών και την καλύτερη ενοποίηση των εθνικών δικτύων μεταφορών σε διασυνοριακές συνδέσεις όσον αφορά τη διασυνδεσιμότητα, διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για επαρκή δημοσιονομικά κονδύλια και σαφώς διαρθρωμένα προγράμματα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής μεταφορών και της πολιτικής συνοχής μετά το 2020, με έμφαση στις αποδιαρθρωμένες και εγκαταλελειμμένες διασυνοριακές περιφερειακές ελλείπουσες σιδηροδρομικές συνδέσεις·

  7.  υποστηρίζει την ευρύτερη εφαρμογή της προσέγγισης του συνδυασμού πόρων· ζητεί, ωστόσο, να αυξηθούν ουσιωδώς η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η τεχνική βοήθεια και οι προπαρασκευαστικές εργαλειοθήκες ώστε τα κράτη μέλη να διαδίδουν πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. υπενθυμίζει επίσης ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν είναι πάντοτε κατάλληλα για τη χρηματοδότηση έργων σιδηροδρομικών έργων, έργων που αφορούν τις εσωτερικές πλωτές οδούς ή διασυνοριακών έργων και ότι οι μικρότερες χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την υλοποίηση των ΣΔΙΤ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2030· τονίζει, επίσης, την ανάγκη διατήρησης ισχυρής συνιστώσας επιχορηγήσεων στους πόρους της ΕΕ, δεδομένου ότι οι επιχορηγήσεις παραμένουν ζωτικής σημασίας εργαλείο για την προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης και την κάλυψη των κενών μεταξύ των κρατών μελών, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτών επενδυτών όσον αφορά την κατανομή των κερδών και των απωλειών· συνιστά στην Επιτροπή να εντοπίσει κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα ώστε να εξασφαλιστεί διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, σε συνδυασμό με πιο αποτελεσματικές και πιο ασφαλείς μεταφορικές υπηρεσίες· τονίζει ωστόσο ότι τα νέα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ ή νέα κεφάλαια από την ΕΕ δεν μπορούν να δημιουργηθούν εις βάρος της χρηματοδότησης της πολιτικής μεταφορών ή οιωνδήποτε δημοσιονομικών κονδυλίων που προορίζονται για τις μεταφορές·

  8.  τονίζει, με βάση τις μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πολιτική μεταφορών της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, ιδίως όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, τα ευφυή συστήματα μεταφορών και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην αγορά, την αναγκαιότητα να διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης για τα επενδυτικά έργα μεταφορών της ΕΕ·

  9.  ζητεί να διατεθούν κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή για την ανάπτυξη πολυτροπικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για τον σχεδιασμό πολυτροπικών τερματικών σταθμών και την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών για τις συνδυασμένες μεταφορές·

  10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη συγχρηματοδότηση έργων κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού σύμφωνα με την αρχή της «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης» («use it or lose it»)·

  11.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να εφαρμόσουν την αρχή «ο χρήστης και ο ρυπαίνων πληρώνει» για τη χρέωση των οδικών δικτύων τους, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η οικολογική εφοδιαστική και να δημιουργηθούν έσοδα που μπορούν να αντισταθμίσουν τις διάφορους εμπλεκόμενους δημόσιους προϋπολογισμούς·

  12.  τάσσεται υπέρ της διάθεσης επαρκών πόρων για έρευνες, προγράμματα και έργα που προάγουν την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Δήλωση της Βαλέτας για την οδική ασφάλεια·

  13.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να εντείνουν την υποστήριξή τους στην ποδηλατική υποδομή, όπως η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου EuroVelo, σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές συνδέσεις·

  14.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι διατίθενται πόροι για την υποστήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της ανάπτυξης ευφυών συστημάτων μεταφορών, έργων για τους ποδηλάτες και τους πεζούς και για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις μεταφορές για τα άτομα με αναπηρία.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  20.3.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  35

  3

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gilles Lebreton

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  35

  +

  ALDE

  Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen,

  EFDD

  Daniela Aiuto, Peter Lundgren

  ENF

  Georg Mayer

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

  Verts/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  3

  -

  EFDD

  Jill Seymour

  GUE/NGL

  Merja Kyllönen, João Pimenta Lopes

  1

  0

  ENF

  Gilles Lebreton

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  27.3.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  29

  10

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Elena Gentile, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Ricardo Serrão Santos

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  29

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

  PPE

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

  S&D

  Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Iratxe García Pérez, Elena Gentile, Constanze Krehl, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

  10

  -

  EFDD

  Rosa D'Amato, Raymond Finch, Paul Nuttall

  ENF

  Steeve Briois

  GUE/NGL

  Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

  NI

  Konstantinos Papadakis

  VERTS/ALE

  Bronis Ropė, Davor Škrlec

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 27 Απριλίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου