ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016

6.4.2018 - (2017/2190(INI))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Marco Valli


Διαδικασία : 2017/2190(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0139/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0139/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016

(2017/2190(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων για το 2016 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ),

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση για το 2016 και την έκθεση στατιστικών στοιχείων για το 2016 της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση βιωσιμότητας του 2016, την έκθεση του 2016 σχετικά με το πλαίσιο αξιολόγησης τριών πυλώνων για τις πράξεις της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ, και την έκθεση του 2016 για τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εκτός ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της ομάδας για την καταπολέμηση της απάτης της ΕΤΕπ για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής για τη διαφάνεια της ΕΤΕπ κατά το 2016 και την έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της υπηρεσίας του υπεύθυνου συμμόρφωσης στην ΕΤΕπ για το 2016,

–  έχοντας υπόψη τα επιχειρησιακά σχέδια 2015-2017 και 2016-2018 του Ομίλου ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρωτόκολλο αριθ. 5 της ΣΛΕΕ σχετικά με το καταστατικό της ΕΤΕπ και το πρωτόκολλο αριθ. 28 της ΣΛΕΕ σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 1 της ΣΛΕΕ σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια έκθεση για το 2012[1], της 30ης Απριλίου 2015 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια έκθεση για το 2013[2], της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση για το 2014[3], και της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 – Ετήσια έκθεση για το 2015[4],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1080/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ 2007-2013[5] και την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης[6],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων[7],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2015, με τίτλο «Συνεργασία για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Ο ρόλος των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών (ΕΑΤ) για τη στήριξη του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη» (COM(2015)0361),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2016 με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη - Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και τα επόμενα βήματα» (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 και SWD(2016)0298),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση πράξεων της ΕΤΕπ σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), του Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 2/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για αύξηση και παράταση του ΕΤΣΕ,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 19/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013»,

–  έχοντας υπόψη τον ειδικό έλεγχο που διεξήγαγε η εταιρεία Ernst & Young στις 8 Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 («κανονισμός ΕΤΣΕ»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη διαχείριση του ταμείου εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων το 2016 (COM(2017)0326) και (SWD(2017)0235),

–  έχοντας υπόψη την τριμερή συμφωνία του Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 22ας Ιουλίου 2016, της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0139/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ είναι η τράπεζα της ΕΕ, όπως καθορίζεται στα άρθρα 308 και 309 της ΣΛΕΕ, ότι είναι η μεγαλύτερη πολυμερής τράπεζα και ο μεγαλύτερος δημόσιος δανειστής παγκοσμίως που δραστηριοποιείται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ δεσμεύεται από τις Συνθήκες να συμβάλλει στην ολοκλήρωση, στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και στην περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ με ειδικά επενδυτικά μέσα, όπως δάνεια, μετοχές, εγγυήσεις, μηχανισμοί επιμερισμού του κινδύνου και συμβουλευτικές υπηρεσίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις της βιωσιμότητας αυξάνονται, ιδίως στο πλαίσιο του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα αριθμό αποτελεσμάτων της ΕΤΕπ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υλοποίηση ενός όλο και μεγαλύτερου αριθμού χρηματοδοτικών μέσων που αξιοποιούν πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία και τις δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης, καθώς και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή σε μια ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς μέσω της χρηματοδότησης έργων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και έργων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από μεμονωμένα κράτη μέλη είναι το βασικό καθήκον της ΕΤΕπ σύμφωνα με το άρθρο 309 της ΣΛΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγχρονη, βιώσιμη υποδομή διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη σύνδεση των εσωτερικών αγορών και των ευρωπαϊκών οικονομιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι σχετικές επενδύσεις της ΕΤΕπ θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ θα έχει τη βιώσιμη, αποδοτική, φιλική προς το περιβάλλον και καλά ολοκληρωμένη υποδομή που χρειάζεται για να δημιουργήσει μια «έξυπνη Ευρώπη» και να υποστηρίζει μια πραγματικά βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ είναι η τράπεζα αναφοράς με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης νεοσύστατων επιχειρήσεων και καινοτόμων επιχειρήσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δανεισμός της ΕΤΕπ όσον αφορά δράσεις για το κλίμα θα πρέπει να στηρίζει τη μετάβαση προς μια οικονομία χωρίς εκπομπές άνθρακα, φιλική προς το περιβάλλον, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, ιδίως μέσω έργων που προάγουν την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη έχει τρεις πυλώνες: κινητοποίηση της χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση επενδύσεων· διασφάλιση ότι οι επενδύσεις απευθύνονται στην πραγματική οικονομία· και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ένωση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις της ΕΤΕπ δεν θα πρέπει να είναι μόνο δραστηριότητες με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης, αλλά ότι θα πρέπει και να ανταποκρίνονται στα κριτήρια αειφορίας και τα πρότυπα διακυβέρνησης σύμφωνα με την απαίτηση λειτουργίας σε μη κερδοσκοπική βάση προς το συμφέρον της Ένωσης, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διαφάνειας που έχει αναπτυχθεί εντός της ΕΤΕπ αμφισβητείται από τον διττό χαρακτήρα της τράπεζας, όντας αφενός δημόσιος οργανισμός – η τράπεζα της ΕΕ – και αφετέρου εμπορική τράπεζα που διαχειρίζεται και διατηρεί πληροφορίες για τους πελάτες της ΕΤΕπ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να διατηρήσει την αξιολόγηση ΑΑΑ, η οποία αποτελεί θεμελιώδες προσόν του επιχειρηματικού της μοντέλου για συγκέντρωση κεφαλαίων και δανεισμό σε ελκυστικά επιτόκια, καθώς και υγιή διαχείριση χαρτοφυλακίων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ η ΕΤΕπ – λόγω της φύσης της – πρέπει να ασχολείται κάποιες φορές με ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ο πρωταρχικός ρόλος της είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ έναντι των συμφερόντων οποιασδήποτε ιδιωτικής επιχείρησης, εταιρείας ή ομίλου εταιρειών·

Προώθηση οικονομικά βιώσιμων δραστηριοτήτων για ένα σταθερό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο από τις επενδύσεις της ΕΤΕπ

1.  σημειώνει ότι η συνολική χρηματοδότηση του ομίλου της ΕΤΕπ ανέρχεται σε 83,8 δισεκατομμύρια EUR για το 2016, κινητοποιώντας 280 δισεκατομμύρια EUR συνολικών επενδύσεων για το συγκεκριμένο έτος·

2.  λαμβάνει υπόψη το σύνολο των ετήσιων εκθέσεων της ΕΤΕπ για το 2016 που παρουσιάζουν τις διάφορες επενδυτικές δραστηριότητες και τις αναμενόμενες επιπτώσεις τους· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΕΤΕπ για υποβολή μιας πιο ολοκληρωμένης, λεπτομερούς και εναρμονισμένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων και για σημαντική βελτίωση της παρουσίασης των πληροφοριών, συμπεριλαμβάνοντας λεπτομερείς και αξιόπιστες αναλύσεις των εγκεκριμένων, υπογεγραμμένων και εκταμιευθεισών επενδύσεων για το συγκεκριμένο έτος και των πηγών χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκαν (ίδιοι πόροι, ΕΤΣΕ, κεντρικά διαχειριζόμενα προγράμματα της ΕΕ κ.λπ.), καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους (κράτη μέλη, δημόσιος τομέας ή ιδιωτικός τομέας, μεσάζοντες ή άμεσοι αποδέκτες), τους υποστηριζόμενους τομείς και τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων αξιολογήσεων·

3.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση παρέχοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες πλήρεις και εξαντλητικές πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο και επιτευχθέντα οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, την προστιθέμενη αξία και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της στα κράτη μέλη και εκτός της ΕΕ, υπό μορφή εκθέσεων αξιολόγησης των τριών πυλώνων (3PA) και μέτρησης των αποτελεσμάτων (REM) αντίστοιχα· τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής, για κάθε έργο, μιας ανεξάρτητης, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης· καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει στην έκθεσή της σχετικά με τον αντίκτυπο των επενδύσεων λεπτομερή παραδείγματα διεθνικής προστιθέμενης αξίας καθώς και τους βασικούς δείκτες αναφοράς των τομεακών και διατομεακών επιτυχιών· καλεί την ΕΤΕπ να διαβιβάσει τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4.  υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητες που επωφελούνται από τη στήριξη της ΕΤΕπ πρέπει να είναι σύμφωνες με το βασικό καθήκον της Τράπεζας σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, τις αρχές των στόχων πολιτικής της ΕΕ όπως περιγράφονται στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, και τη συμφωνία COP21· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η αποστολή της ΕΤΕπ είναι να αναζωογονεί την ευρωπαϊκή οικονομία προκειμένου να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να υπάρξει στήριξη της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ένωση, καθώς και μεγαλύτερη συνοχή η οποία απαιτείται για την αντιστροφή των αυξανόμενων ανισοτήτων τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών· ελπίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι μπορεί να επιτευχθεί μια όλο και στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ, της Επιτροπής και των κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί ο προγραμματισμός και ο καθορισμός στόχων, με επακόλουθο τον επαναπροσδιορισμό των στόχων χρηματοδότησης·

5.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, λόγω του αντίκτυπου και της σημασίας τους για τις τοπικές και τις εθνικές οικονομίες, η υλοποίηση επενδύσεων στις ΜΜΕ, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την έρευνα, την καινοτομία, την ψηφιακή οικονομία και την ενεργειακή απόδοση είναι ο βασικότερος παράγοντας για την οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ και την προώθηση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας·

6.  επισημαίνει τη συνεχή απαίτηση η ΕΤΕπ να συμβάλει στη μείωση του διαρκούντος επενδυτικού χάσματος με βάση υγιή οικονομικά κριτήρια· τονίζει ότι η αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων έργων θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές εξωτερικές επιδράσεις (θετικές και αρνητικές), ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχουν στις τοπικές κοινότητες, προκειμένου να κατανοηθεί αν προσφέρεται πραγματική προστιθέμενη αξία στους πολίτες της ΕΕ·

7.  θεωρεί ότι η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να βασίζεται σε υγιή, ανεξάρτητη ανάλυση που αξιολογεί την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τους κινδύνους που συνδέονται με τα έργα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κοινωνικοποίησης των ζημιών και ιδιωτικοποίησης των αποδόσεων όταν χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι· τονίζει ότι η παροχή δημόσιων επιχορηγήσεων θα πρέπει να εξετάζεται μόνο για την εκτέλεση αποστολών γενικού συμφέροντος και όπου η αγορά δεν είναι σε θέση να επιτύχει τα απαραίτητα αποτελέσματα δημόσιας πολιτικής·

8.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του Κοινοβουλίου σχετικά με τον καθορισμό μιας ισορροπημένης στρατηγικής με δυναμική, δίκαιη και διαφανή γεωγραφική κατανομή των έργων και των επενδύσεων μεταξύ κρατών μελών, στην οποία θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και περιοχές· παρατηρεί ότι το 70 % της δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ για το 2016 (46,8 δισεκατομμύρια EUR) επικεντρώνεται σε έξι κράτη μέλη, στοιχείο που καταδεικνύει ότι δεν είναι όλα τα κράτη μέλη ή όλες οι περιφέρειες σε θέση να επωφελούνται εξίσου από επενδυτικές δυνατότητες·

9.  εκφράζει την υποστήριξή του για τους τέσσερις στόχους δημόσιας πολιτικής της ΕΤΕπ και για τους δύο οριζόντιους στόχους που ενυπάρχουν σε αυτούς τους στόχους, δηλαδή οικονομική και κοινωνική συνοχή και δράση για το κλίμα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισορροπιών μέχρι την παροχή βοήθειας στις ασθενέστερες περιφέρειες ώστε να γίνουν ελκυστικότερες για την ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος όσον αφορά την προώθηση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την έκκλησή του προς την ΕΤΕπ να επαναφέρει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ως κύριο στόχο της δημόσιας πολιτικής·

10.  καλεί την ΕΤΕπ να λάβει υπόψη, στην περίπτωση έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας, όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο περιβάλλον και να χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα εκείνα που έχουν αποδείξει την πραγματική προστιθέμενη αξία για το περιβάλλον, την οικονομία ή τον τοπικό πληθυσμό· τονίζει τη σημασία της αυστηρής παρακολούθησης των ενδεχόμενων κινδύνων διαφθοράς και απάτης, και ζητεί από την ΕΤΕπ να παγώσει όλα τα δάνεια σε έργα για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημη έρευνα·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν την ικανότητα να θέτουν σε εφαρμογή χρηματοδοτικά μέσα, να αναπτύσσουν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και να επιτυγχάνουν συνέργειες μεταξύ διαφόρων τύπων χρηματοδότησης, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη συνολική πρόοδο των επενδύσεων·

12.  τονίζει την ανάγκη βελτιστοποίησης της χρήσης των κεφαλαίων και των επιχορηγήσεων της ΕΕ, επιπρόσθετα από την προσέγγιση της ΕΤΕπ για την παροχή τεχνικής βοήθειας και οικονομικών συμβουλών προς τα κράτη μέλη με εύκολα προσβάσιμο τρόπο, που θα βασίζεται σε έναν συνδυασμό δανειοδότησης (δάνεια για έργα, μεσολαβούμενα δάνεια, μικροχρηματοδότηση, επιχειρηματικά κεφάλαια, μετοχικά κεφάλαια και χρηματοδότηση επενδύσεων), έναν συνδυασμό μέσων (άμεση χρηματοδότηση από πρόσθετες πηγές επενδύσεων, π.χ. εγγυήσεις, ομόλογα έργων) και στην παροχή συμβουλών (οικονομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη)· καλεί την ΕΤΕπ, ως εκ τούτου, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να παράσχει περισσότερη τεχνική βοήθεια στα πεδία των συμβουλευτικών και αναλυτικών υπηρεσιών, της διαχείρισης έργων και της ανάπτυξης ικανοτήτων σε αυτά τα κράτη μέλη τα οποία λαμβάνουν μικρό μερίδιο χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ· υπενθυμίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα, όπως τα ομόλογα έργων, θα πρέπει να αξιολογηθούν σοβαρά σε σχέση με τον χρηματοοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, προκειμένου να εμποδίσει τη μεταφορά του συνόλου του βάρους του κινδύνου στο κοινό·

13.  αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ της αξιολόγησης μιας τράπεζας σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης των έργων και της παραδοσιακής τομεακής αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για τα διαρθρωτικά ταμεία· θεωρεί, περαιτέρω, ότι η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων πρέπει να αξιολογείται με βάση το δυναμικό και τη βιωσιμότητα των χρηματοδοτικών μέσων και με συνεκτίμηση των ποσοτικώς προσδιορίσιμων αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν·

14.  καλεί την ΕΤΕπ να δώσει προσοχή στη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας κατά τη διαχείριση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της με προσεκτική παρακολούθηση και αναφορά των διοικητικών δαπανών και τελών, δεδομένου του μεγάλου αριθμού εντολών που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ· θεωρεί ότι είναι ουσιώδες να αναπτυχθούν δραστηριότητες με ανάλογες δαπάνες· ζητεί από την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στην έκθεσή της διεξοδικά στοιχεία σχετικά με τη διάρθρωση των δαπανών και των αμοιβών διαχείρισης (άμεσες, έμμεσες και σωρευτικές) σύμφωνα με τη φύση της εντολής διαχείρισης, το μέγεθος των έργων και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, δηλ. δάνειο, εγγύηση ή συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο·

15.  θεωρεί την αξιολόγηση «ΑΑΑ» ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο ενεργητικού για την ανάπτυξη της στρατηγικής επενδύσεων και των μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων χρηματοδότησης της ΕΤΕπ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι για να είναι σε θέση να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, τα μέσα και οι παρεμβάσεις της ΕΤΕπ – κυρίως εκείνες που βασίζονται στη μεταφορά κινδύνου – δεν μπορεί να είναι άνευ κινδύνου·

16.  επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε το 16,1 % του κεφαλαίου της ΕΤΕπ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,5 δισεκατομμύρια EUR από το καταβεβλημένο κεφάλαιο και 35,7 δισεκατομμύρια EUR από το καταβλητέο κεφάλαιο της τράπεζας· ζητεί από την διοίκηση της ΕΤΕπ να προσδιορίσει και να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιπτώσεις του Brexit για την ΕΤΕπ, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ικανότητα της ΕΤΕπ όσον αφορά την επίτευξη των στόχων πολιτικής της·

17.  καλεί την ΕΤΕπ, δεδομένης της αμεσότατης πρόκλησης που προέκυψε από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 και αναγνωρίζοντας ότι οι λεπτομερείς όροι αποχώρησης δεν μπορούν να προεξοφληφθούν, να παράσχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή ανάλυση των έργων και του σταδίου εφαρμογής έως τα τέλη του 2017, μαζί με μια προκαταρκτική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων·

Καλύτερος έλεγχος της προστιθέμενης αξίας και της προσθετικότητας στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΤΕπ

18.  διαπιστώνει ότι η ΕΤΕπ το 2016, με το χαρτοφυλάκιο δανείων, εγγυήσεων και επενδύσεων κινητοποίησε 280 δισεκατομμύρια EUR συνολικών επενδύσεων· παρατηρεί ότι 67,7 δισεκατομμύρια EUR των επενδύσεων αφορούσαν εγκρίσεις του ΕΤΣΕ κατά το 2016, οι οποίες αφορούσαν κυρίως τις μικρότερες επιχειρήσεις (31 %), τον κλάδος της ενέργειας (22 %), και την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (22 %)· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου του ΕΤΣΕ προοριζόταν για έργα που αφορούν τα ορυκτά καύσιμα· επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια σε βάθος ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε σχεδίου·

19.  θεωρεί ότι η μόχλευση του αντίκτυπου και η εξασφάλιση της προσθετικότητας έχουν καίρια σημασία· λαμβάνει υπό σημείωση τη μοντελοποίηση και τον εκτιμώμενο αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, που θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη πρόσθετης ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά 1,1 % και στη δημιουργία 1,4 εκατομμυρίων επιπλέον θέσεων εργασίας έως το 2030· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 385 000 ΜΜΕ θα επωφεληθούν από χρηματοδότηση της ΕΤΕπ, υπενθυμίζοντας ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και την κινητήρια δύναμη για την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί από την ΕΤΕπ να υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα μόχλευσης· αντιλαμβάνεται, ωστόσο, ότι η μόχλευση ποικίλλει μεταξύ των τομέων και ότι ένα έργο με χαμηλότερη μόχλευση δεν συνεπάγεται αναγκαστικά χαμηλή προστιθέμενη αξία·

20.  τονίζει ότι η δραστηριότητα της ΕΤΕπ κατά την τρέχουσα περίοδο υποτονικής ανάκαμψης πρέπει να είναι προσανατολισμένη με προσοχή σε έργα υψηλής ποιότητας εξασφαλίζοντας ενισχυμένη προσθετικότητα έναντι άλλων υφισταμένων μέσων της Ένωσης και των κυρίων δράσεων της ΕΤΕπ· Ελπίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι μπορεί να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ, της Επιτροπής και των κρατών μελών προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία της αγοράς, καθώς και η βελτίωση των ψηφιακών υποδομών και των υποδομών μεταφορών, η έλλειψη των οποίων συχνά θεωρείται εμπόδιο για τις επενδύσεις·

21.  εκφράζει την άποψη ότι οι σχετικές ποιοτικές πληροφορίες διαχείρισης πρέπει να παρέχονται για κάθε έργο που καλύπτεται, με βάση δείκτες παρακολούθησης ή προσθετικότητας, μαζί με την έκθεση σε κίνδυνο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή αξιολόγηση της προστιθέμενής του αξίας, του δυνητικού του ρόλου ως κινητήρια δύναμη για την αποτελεσματικότητα, ή της συμβολής του στην οικονομία της ΕΕ·

22.  καλεί την ΕΤΕπ να υποβάλει ακριβείς πληροφορίες όταν διακυβεύεται μόχλευση της ΕΕ για δημόσιους πόρους, σχετικά με τις ελάχιστες και μέσες μοχλεύσεις που έχουν επιτευχθεί και διοχετευθεί σε δικαιούχους ή έργα, καθώς και όσον αφορά το μέγεθος της ιδιωτικής χρηματοδότησης που προσέλκυσε· ζητεί να προσδιορίζεται με σαφήνεια το μερίδιο που αντιστοιχεί στη μόχλευση της δημόσιας χρηματοδότησης και σε εκείνο των ιδιωτικών κεφαλαίων· θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα να υπερεκτιμηθεί και ότι οι καθορισμένοι στόχοι και τα αποτελέσματα θα αποτελούν απλά προβολές, που δεν θα έχουν επιβεβαιωθεί από απτά, συγκεκριμένα, σαφή και επίκαιρα δεδομένα·

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του ΕΤΣΕ

23.  σημειώνει ότι, στα τέλη του 2016, το ΕΤΣΕ αναμενόταν να κινητοποιήσει συνολικές επιλέξιμες επενδύσεις ύψους 163,9 δισεκατομμυρίων EUR· σημειώνει επίσης, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο 2018 του Ομίλου ΕΤΕπ, ο πραγματικός όγκος των επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σκέλους υποδομής και καινοτομίας (IIW) και του σκέλους για τις ΜΜΕ (SMEW) κατά το 2016 δεν υπερέβη τα 85,5 δισεκατομμύρια EUR, τα οποία, μαζί με τα 37 δισεκατομμύρια EUR για το 2015, έχουν ως αποτέλεσμα ένα συνολικό ποσό ύψους 122.5 δισεκατομμυρίων EUR σε επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν μέσω του ΕΤΣΕ·

24.  διερωτάται κατά πόσον ο τεθείς στόχος των 500 δισεκατομμυρίων EUR μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή του ΕΤΣΕ 2.0 και καλεί την ΕΤΕπ να αποδείξει την προστιθέμενη αξία του ΕΤΣΕ ως χρηματοδοτικού μέσου για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων·

25.  υπενθυμίζει ότι το σκεπτικό το οποίο διέπει το ΕΤΣΕ, που στηρίζεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, σε αντίθεση με άλλα τρέχοντα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΤΕπ, είναι να παρέχει προσθετικότητα, εντοπίζοντας πραγματικά συμπληρωματικούς και καινοτόμους τομείς προσανατολισμένους στο μέλλον, καθώς και υψηλότερου κινδύνου έργα, μαζί με νέους εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα·

26.  παρατηρεί ότι η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων πυλώνων του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη (ΕΣΕ) βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο· αναγνωρίζει ότι, αν και ο Όμιλος της ΕΤΕπ έχει υψηλό βαθμό επιρροής σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) στο πλαίσιο του πυλώνα 2, ο Όμιλος έχει πολύ περιορισμένη επίδραση στο υπόλοιπο του πυλώνα 2 (διασφάλιση ότι η χρηματοδότηση των επενδύσεων καταλήγει στην πραγματική οικονομία) ή όσον αφορά τον άξονα 3 (βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος - κανονιστική μεταρρύθμιση)·

27.  τονίζει τη σημασία των κριτηρίων προσθετικότητας, που συνεπάγονται την ανάγκη υποστήριξης δράσεων που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ, μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικού επιπέδου επενδύσεων, και οι οποίες δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθούν στον ίδιο βαθμό ή εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου χωρίς το ΕΤΣΕ· ζητεί από τον Όμιλο της ΕΤΕπ να αξιοποιήσει πλήρως την ικανότητά του ανάληψης κινδύνων προκειμένου να προβεί σε επιλογή καινοτόμων επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα να αποδείξει τη δυνατότητα να αποφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία, π.χ. υπό μορφή σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας·

28.   υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση της προσθετικότητας όλων των έργων που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΣΕ πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πίνακες επιδόσεων για τις εγκεκριμένες πράξεις δεν δημοσιεύονται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 1.0· υπενθυμίζει ότι αυτή η απουσία δημοσίευσης δημιουργεί προβλήματα λογοδοσίας και διαφάνειας· τονίζει τη σημασία της διαφάνειας όσον αφορά τον πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών του ΕΤΣΕ, που είναι επίσης αναγκαία για τη λογοδοσία της επιτροπής επενδύσεων του ΕΤΣΕ, και σημειώνει, ως εκ τούτου, θετικά το γεγονός ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων βάσει δεικτών θα δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 2.0· επισημαίνει επίσης την ανάγκη για σαφέστερο προσδιορισμό της αρχής της προσθετικότητας σε σχέση με δραστηριότητες που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο από ότι οι συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή και διαφάνεια στην επιλογή των έργων·

29.  καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει πλήρεις και σχετικές ποιοτικές πληροφορίες διαχείρισης όσον αφορά την εφαρμογή των δηλωμένων στόχων του ΕΤΣΕ, που θα δείχνουν την πραγματική τους προσθετικότητα και επίπτωση σε σύγκριση με δείκτες αναφοράς∙

30.   καλεί την Τράπεζα να αποσαφηνίσει τα έργα του ΕΤΣΕ, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν έργα υποδομών με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αμφίβολη προσθετικότητα, όπως πρώτης γενιάς βιοδιϋλιστήρια, χαλυβουργίες, εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης και αποθήκευσης αερίου καθώς και αυτοκινητοδρόμους· καλεί την Τράπεζα να λάβει σοβαρά υπόψη τις δηλώσεις των τοπικών αρχών, ενδιαφερόμενων κοινοτήτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σύμφωνα με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει· συνιστά στην ΕΤΕπ, σε σχέση με την αρχή της προφύλαξης, να παγώνει και, εάν είναι αναγκαίο, να αποσύρει τη χρηματοδότηση όταν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ή σοβαρός κίνδυνος για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και για πρόκληση βλάβης στο κοινωνικό σύνολο ή στις τοπικές κοινότητες·

31.  επιμένει, για σκοπούς λογοδοσίας, στην ανάπτυξη επενδύσεων που επικεντρώνονται στα αποτελέσματα, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά από την επιτροπή επενδύσεων με βάση τον πίνακα δεικτών επιδόσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν τα έργα που είναι σωστά στοχοθετημένα ως προς την αποτελεσματική μακροοικονομική τους επίπτωση ή που προωθούν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας∙ ζητεί την αντικειμενική επισκόπηση της προσθετικότητας και της προστιθέμενης αξίας των έργων αυτών, καθώς και της συνοχής τους με πολιτικές της Ένωσης ή με άλλες κλασικές δράσεις της ΕΤΕπ·

32.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 20 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στηρίζει έργα που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρότυπο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕπ έχει ανέλθει στο 25 %· καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει ότι τηρούνται τα ανώτατα πρότυπά της σε όλες τις περιστάσεις, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των κριτηρίων της COP21·

33.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στο τέλος του 2016, οι επενδύσεις του ΕΤΣΕ σε κοινωνικές υποδομές (ανθρώπινο κεφάλαιο, πολιτισμός και υγεία) ανήλθαν στο 4 % (λιγότερα από 900 εκατομμύρια EUR), όντας, συνολικά, ο χαμηλότερος χρηματοδοτούμενος από το ΕΤΣΕ τομέας καθώς και εντός των δύο επιμέρους αξόνων του IIW και του SMES (υποδομές και καινοτομία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις)· τονίζει ότι υπάρχει σαφής και επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο και ο όγκος αυτών των επενδύσεων·

34.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος, σε τοπικό επίπεδο, υπηρεσίες υποστήριξης για την αντιμετώπιση των αδυναμιών στον τομέα του δυναμικού· πιστεύει ότι επαρκής αποσαφήνιση ή στρατηγική καθοδήγηση πρέπει να παρέχεται για τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, ιδίως όσον αφορά τη θέση του ΕΤΣΕ και τον πιθανό συνδυασμό του με άλλα κονδύλια της Ένωσης ή της ΕΤΕπ· σημειώνει ότι η συνεργασία μεταξύ του ΕΤΣΕ και άλλων πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ (COSME, Ορίζοντας 2020) θα πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να προσφέρει καλύτερες συνέργειες· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως ακόμη μία πρόσθετη οικονομική πηγή, και ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε να αποφευχθεί η διπλή στοχοθέτηση ή η διπλή χρηματοδότηση·

35.  σημειώνει την αύξηση του όγκου των ειδικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που προέκυψε από τον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του ΕΤΣΕ· πιστεύει ότι οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ πρέπει να παρέχουν προσθετικότητα σε σύγκριση με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΤΕπ, του ΕΤΕ ή της Ένωσης·

36.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής των δράσεων και να υπάρξει κοινοποίηση όλων των επιχειρησιακών πληροφοριών σχετικά με πράξεις που έχουν υπογραφεί μέσω του πίνακα δεικτών επιδόσεων, καθώς και με την λογοδοσία ως προς τις πράξεις·

37.  ζητεί τον εξορθολογισμό των ρυθμίσεων διακυβέρνησης ούτως ώστε να οριστούν καλύτερα οι αντίστοιχες ευθύνες της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, και να αποτραπούν οι συγκρούσεις συμφερόντων των διαφόρων παραγόντων που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως των μελών της επιτροπής επενδύσεων του ΕΤΣΕ·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη λογοδοσία του ΕΤΣΕ 2.0 έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μεταξύ άλλων και μέσω των τακτικών εκθέσεων και της συμμετοχής του εκπροσώπου του ΕΚ στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ), καθώς και όσον αφορά τη μεγαλύτερη διαφάνεια του πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών του ΕΤΣΕ· αναμένει, ως εκ τούτου, την εφαρμογή της δημοσίευσης των αξιολογήσεων των έργων στο πλαίσιο του πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΤΣΕ 2.0, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια του προϋπολογισμού της ΕΕ χρησιμοποιούνται μόνο ως εγγύηση για έργα των οποίων η φύση δικαιολογεί τέτοια πρόσθετη στήριξη του δημοσίου· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση για την επέκταση του ΕΤΣΕ δεν συνοδεύεται ούτε από εκτίμηση του αντικτύπου όπως προβλέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτίωση της νομοθεσίας ούτε από την εκ των προτέρων αξιολόγηση όπως απαιτείται από τα άρθρα 30 και 140 του δημοσιονομικού κανονισμού για προγράμματα δαπανών και χρηματοδοτικά μέσα·

39.  συνιστά οι ετήσιες εκθέσεις να αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΕπ έχει ενσωματώσει τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γεγονός το οποίο αποτελεί πρακτική λογοδοσίας που θα πρέπει να επισημοποιηθεί·

Χαρτογράφηση των συντελεστών αλλαγής και της δημιουργίας αξίας στην υλοποίηση των στόχων δημόσιας πολιτικής της ΕΕ

40.  λαμβάνει γνώση της έκθεσης σχετικά με τις πράξεις της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ κατά το 2016, στην οποία περιγράφεται η χρηματοδότηση που παρείχε σε τέσσερις θεμελιώδεις τομείς δημόσιας πολιτικής και, συγκεκριμένα, την καινοτομία και τις δεξιότητες (19,6 % των υπογραφών της ΕΤΕπ το 2016 - 13,1 δισεκατομμύρια EUR), τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (31,7 % - 21,3 δισεκατομμύρια EUR), τις υποδομές (27,1 % - 18,1 δισεκατομμύρια EUR) και το περιβάλλον (21,6 % - 14,5 δισεκατομμύρια EUR)·

41.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δομημένων πληροφοριών στην έκθεση σχετικά με τις πράξεις της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ κατά το 2016 όσον αφορά μία από τις οριζόντιες πολιτικές της Τράπεζας, δηλαδή την οικονομική και κοινωνική συνοχή· εκφράζει την ανησυχία του ότι για δεύτερη χρονιά το 2016 η ΕΤΕπ δεν επέτυχε το προβλεπόμενο επίπεδο του 30 % στις επενδύσεις για τη συνοχή (ανήλθαν στο 26,8 % το 2016 και 25,2% το 2015 στο εσωτερικό της ΕΕ)·

42.  τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΤΕπ μια λεπτομερέστερη ανάλυση των επενδυτικών αναγκών ανά τομέα δραστηριότητας εντός της Ένωσης, προκειμένου να καταστεί δυνατό να εντοπίζονται όλοι οι τομείς στους οποίους καταγράφονται πιθανές επενδυτικές ελλείψεις σε σχέση με τι απαιτείται για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογήσει τις δυνατότητες των επενδυτικών μέσων που διαθέτει, για να αντιμετωπίσει τα εν λόγω ελλείμματα·

43.  είναι της άποψης ότι η αύξηση της δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω μιας πιο αποτελεσματικής και στρατηγικής κατανομής των πόρων, στοχεύοντας παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις σε έργα με αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία καθώς και με καλύτερες συνέργειες με δημόσιους πόρους, με στόχο την τόνωση των δημοσίων επενδύσεων και την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης∙ υπογραμμίζει ότι μια παρόμοια αύξηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη διαφοροποίηση του φάσματος προϊόντων της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης μιας αποδοτικότερης και διαφανέστερης χρήσης των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα – με παράλληλη διατήρηση της ισορροπίας των δημόσιων και ιδιωτικών οφελών – και άλλων καινοτόμων λύσεων, για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της πραγματικής οικονομίας·

44.  επισύρει την προσοχή στις πολυάριθμες εκκλήσεις προς την ΕΤΕπ να προωθήσει και να διευκολύνει τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω των σχετικών εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών, των επενδυτικών πλατφορμών και ιδρυμάτων που αποτελούν σημαντικό εργαλείο για μια συντονισμένη απάντηση της ΕΕ στο χαμηλό επίπεδο των επενδύσεων·

45.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινωνικές επενδύσεις ανέρχονται σε λιγότερο από το 6 % του ετήσιου χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ· υπογραμμίζει ότι η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασικό στόχο οριζόντιας προτεραιότητας για την ΕΤΕπ και επιμένει ότι η Τράπεζα θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων και των διαφορών εντός της ΕΕ καθώς και επένδυσης στον κοινωνικό τομέα και σε ευρύτερη γεωγραφική κλίμακα·

Στήριξη των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης

46.  αναγνωρίζει ότι η τάση της ανάπτυξης περισσότερων χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη των ΜΜΕ, σε σύγκριση με τις κλασικές επιδοτήσεις, αντιπροσωπεύει μια πρόκληση πολιτικής και μια μετατόπιση από άποψης παρακολούθησης των συναλλαγών, διαχείρισης των πόρων και του επιπέδου ή της ταχύτητας των εκταμιεύσεων προς τις ΜΜΕ· επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και πλούτο και προωθώντας την καινοτομία· υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 90 % των επιχειρήσεων στην ΕΕ και απασχολούν τα δύο τρίτα του ενεργού πληθυσμού, και ότι, ως εκ τούτου, η στήριξη της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης πρέπει να παραμείνει βασική προτεραιότητα για την ΕΤΕπ· υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να είναι ένα από τα θεσμικά όργανα που συμβάλλει στη μείωση του κενού χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

47.  παρατηρεί ότι η στήριξη της ΕΤΕπ προς τις ΜΜΕ αντιπροσώπευε περίπου το 33,6 % της χρηματοδότησής της κατά το 2016 μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, κινητοποιώντας 36,2 δισεκατομμυρίων EUR σε επενδύσεις μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, με στόχο τη διατήρηση 3,8 εκατομμύρια θέσεων εργασίας·

48.  σημειώνει τη διεύρυνση του φάσματος προϊόντων του InnovFin, όπου θεσπίσθηκαν δύο νέες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, που στοχεύουν τα έργα επίδειξης στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των λοιμωδών νόσων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα δράση ύψους 140 εκατομμυρίων EUR που περιλαμβάνει μια πλατφόρμα δανειοδότησης ομοτίμων, η οποία θα φέρει σε επαφή επενδυτές με ΜΜΕ που αναζητούν χρηματοδότηση·

49.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεργαστεί στενότερα με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς της στα κράτη μέλη για τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών στους πιθανούς δικαιούχους ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τους επιχειρηματίες, το οποίο θα διευκολύνει την ευκολότερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση· τονίζει τη σημασία της ΕΤΕπ για τη διευκόλυνση των εταιρικών σχέσεων και την ενίσχυση των μέσων στήριξης της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων· καλεί επίσης την ΕΤΕπ να συνεργάζεται στενότερα με τους περιφερειακούς δημόσιους θεσμούς προκειμένου να βελτιστοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

50.  υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τη νοοτροπία της αντιμετώπισης των κινδύνων, προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των παρεμβάσεών της και των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, ιδίως στις οικονομικά μειονεκτούσες περιφέρειες ή στις περιοχές που δεν διαθέτουν σταθερότητα, σύμφωνα με τον επαναλαμβανόμενο και μακροχρόνιο στόχο της ευκολότερης πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τις αρχές της χρηστής διαχείρισης·

51.  τονίζει την ανάγκη να σχεδιαστούν ειδικά επενδυτικά προγράμματα για μικρής κλίμακας έργα, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ΜΜΕ· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να συμβάλει στη γεφύρωση πιθανών χρηματοδοτικών χασμάτων για τις μικροεπιχειρήσεις, μέσω της αυξημένης χρήσης χρηματοπιστωτικών μέσων και προϊόντων όπως οι διευκολύνσεις και εγγυήσεις μικροχρηματοδότησης·

52.  τονίζει ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η διεθνοποίηση αποτελούν σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ, μολονότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ευκολότερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ προκειμένου αυτές να μπορέσουν να ενσωματωθούν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ πρέπει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις της ΕΕ οι οποίες επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση για τη χρηματοδότηση του εμπορίου·

Καινοτομία και δεξιότητες

53.  υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία και τις δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου αφιέρωσης ποσοστού 3 % του ΑΕΠ για την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)· ειδικότερα, ευελπιστεί ότι η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, θα χρηματοδοτήσει τα έργα εκείνα που, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, εγγυώνται την κάλυψη της έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ενός σημαντικού εμποδίου για τις επενδύσεις·

54.  σημειώνει ότι ο συνολικός δανεισμός σε καινοτόμα έργα ανήλθε το 2016 σε 13,5 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 12,2 δισεκατομμύρια EUR αφορούσαν πρώτες υπογραφές, ενώ το συνολικό κόστος των επενδυτικών έργων που αντιστοιχούσε σε νέες πράξεις ανέρχονταν σε 50,2 δισεκατομμύρια EUR·

55.  προτρέπει την ΕΤΕπ να εγγυηθεί τη στήριξη που παρέχει σε καινοτόμες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και τη διάθεση στο εμπόριο νέων προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών, επειδή οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής από τις εμπορικές τράπεζες· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΤΕπ συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου (π.χ. ταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις) και τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών υπηρεσιών· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να αναπτύξει κίνητρα με στόχο την προώθηση των επενδύσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε Ε&Α στους τομείς της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, των βιολογικών επιστημών, των τροφίμων, της βιώσιμης γεωργίας, της δασοκομίας και των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

56.  επικροτεί την αναθεώρηση του δανειοδοτικού προγράμματος της οικονομίας της γνώσης στον εκπαιδευτικό τομέα, που έχει οδηγήσει στην επέκταση της χρηματοδότησης πέραν των πρωτοβουλιών με στόχο τους νέους ανθρώπους, έτσι ώστε να περιλαμβάνει την επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες·

Επενδύσεις σε υποδομές

57.  θεωρεί ότι θα πρέπει να αποτελεί θέμα προτεραιότητας για την Ένωση η υλοποίηση έργων με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· είναι πεπεισμένο ότι μια καινοτόμος και αποτελεσματική οικονομία χρειάζεται ένα προηγμένο, φιλικό προς το περιβάλλον και υψηλής ποιότητας σύστημα μεταφορών και υποδομών, και ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση σε καινοτόμες λύσεις πολυτροπικών υποδομών και μεταφορών σε αραιοκατοικημένες περιοχές·

58.  καλεί την ΕΤΕπ να εστιάσει περισσότερο στην υλοποίηση έργων υποδομής, ιδίως στις ασθενέστερες περιφέρειες προκειμένου να αποφευχθεί η επιβράδυνση της διαδικασίας οικονομικής σύγκλισης· Ζητεί, ως εκ τούτου, να υπάρξει μια συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση μέτρων, ακόμη και προσωρινού χαρακτήρα, τα οποία θα επιτρέψουν την πραγματική ανάκαμψη των δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές·

59.  τονίζει την ανάγκη η ευρωπαϊκή πολιτική επενδύσεων να δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε οριζόντια θέματα, ιδίως όσον αφορά τα μελλοντικά βιώσιμα μέσα μεταφορών και υπηρεσίες, που θα απαιτήσουν ταυτόχρονη και συνεκτική ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών· τονίζει, ως εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της ΕΤΕπ στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης που απαιτείται για αυτές τις κατηγορίες έργων με ανταγωνιστικούς όρους·

60.  σημειώνει τη χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ στα πεδία των υποδομών και των μεταφορών, συνολικού ύψους 18,1 δισεκατομμυρίων EUR το 2016, και υπενθυμίζει τη σημασία επίτευξης μιας πραγματικής οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες της ΕΕ καθώς και της λεπτομερούς εκ των προτέρων αξιολόγηση των έργων που επελέγησαν όπως και της εκ των υστέρων αξιολόγησης των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων·

61.  καλεί την ΕΤΕπ, σε σχέση με τις δράσεις στον τομέα των υποδομών εντός της ΕΕ, να επενδύσει σημαντικά περισσότερους πόρους για την παροχή εκτεταμένης συμβουλευτικής βοήθειας στις αρχές σε τοπικό επίπεδο και σε μικρότερους δήμους σε προγενέστερο στάδιο από αυτό του προσδιορισμού και της εκ των προτέρων αξιολόγησης των έργων·

62.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την ενδεχόμενη χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΤΕπ του έργου Trans Adriatic Pipeline, που δεν είναι συμβατό – σε διαφορετικό βαθμό στις χώρες διαμετακόμισης, δηλαδή την Αλβανία, την Ελλάδα και την Ιταλία – με τα ελάχιστα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που ορίζονται βάσει των αρχών του Ισημερινού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΤΑΑ έχει ήδη διαθέσει 500 εκατομμύρια EUR σε χρηματοδότηση, και θεωρεί ότι το εν λόγω έργο δεν είναι κατάλληλο για επένδυση εκ μέρους της ΕΤΕπ και δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για χρηματοδότηση από οιαδήποτε τράπεζα που φιλοδοξεί να πραγματοποιεί υπεύθυνες επενδύσεις από κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόψεως·

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

63.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση της ΕΤΕπ να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το 25 % του χαρτοφυλακίου δανειοδοτήσεων της για ανθεκτική στις κλιματικές αλλαγές ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· παρατηρεί ότι το 2016 η συνολική αξία των σχετικών με το περιβάλλον πράξεων ανήλθε σε ποσό ύψους 14,4 δισεκατομμυρίων EUR, εκ των οποίων 4,9 δισεκατομμύρια EUR για τις βιώσιμες μεταφορές, 5,0 δισεκατομμύρια EUR για την προστασία του περιβάλλοντος και πράξεις για την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, και 4,6 δισεκατομμύρια EUR για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση· σημειώνει περαιτέρω ότι οι υπογραφές για τον εγκάρσιο στόχο της δράσης για το κλίμα ανήλθαν σε 17,5 δισεκατομμύρια EUR·

64.  τονίζει τη σπουδαιότητα των στόχων που έχει θέσει η COP 21, όσον αφορά τις μεταφορές, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει στην Ευρώπη σχεδόν το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αποτελεί την κύρια αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, ενώ οι εκπομπές στον τομέα αυτόν παραμένουν υψηλότερες από ό,τι το 1990· επισημαίνει ότι, κατά την περίοδο 2014-2016, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε στα κράτη μέλη έργα σχετικά με την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, συνολικού ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων EUR, ήτοι δύο έργα που αφορούσαν το πετρέλαιο, ένα έργο τον άνθρακα και 27 έργα το φυσικό αέριο, πέραν του ποσού των 976 εκατομμυρίων EUR μέσω εξωτερικής εγγύησης για τη χρηματοδότηση έξι έργων εκτός ΕΕ, ένα εκ των οποίων αφορούσε τον άνθρακα και πέντε το φυσικό αέριο ορυκτής προέλευσης· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να ευνοεί τη μετατόπιση από τις οδικές μεταφορές σε περισσότερο βιώσιμες μορφές μεταφορών·

65.  τονίζει τη σημασία της συμβατότητας των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ή να συγχρηματοδοτηθούν από την ΕΤΕπ με τους εθνικούς στόχους για το κλίμα που συνδέονται με την εφαρμογή της COP 21·

66.  καλεί την ΕΤΕπ να προωθήσει τη χρηματοδότηση έργων που συνάδουν με τη στρατηγική για την κλιματική αλλαγή και τη συμφωνία του Παρισιού, καταργώντας σταδιακά τη στήριξή της στα ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να καταστεί κύριο μέσο της ΕΕ στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, και να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη ενός πιο ανταγωνιστικού, ασφαλούς και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, ευθυγραμμισμένου με την ενεργειακή στρατηγική για το 2030· προς τούτο, καλεί την ΕΤΕπ να μην χρηματοδοτεί σχέδια που περιλαμβάνουν εξαιρετικά ρυπογόνες και παρωχημένες τεχνολογίες, ιδίως όταν διευκολύνει επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας· καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει τον δανεισμό της σε δημόσια έργα υποδομής που στοχεύουν στον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής (π.χ., πλημμύρες), καθώς και σε μικρής κλίμακας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

67.  καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω την υποστήριξή της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως σε αποκεντρωμένα και μικρής κλίμακας έργα·

Ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις

68.  υπενθυμίζει ότι το 10 % της συνολικής δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ προορίζεται για επιχειρήσεις εκτός της Ένωσης και επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το συνολικό ποσό που διατέθηκε από την ΕΤΕπ σε διαχειριστές έργων εκτός ΕΕ αυξήθηκε σε σχέση με το 2015· τονίζει, για τον λόγο αυτό, τη σημασία που έχει η ετήσια υποβολή εκθέσεων από την ΕΤΕπ σχετικά με τις δραστηριότητές της εκτός της Ένωσης υπό το πρίσμα της τήρησης των γενικών αρχών που καθοδηγούν την εξωτερική δράση της Ένωσης, καθώς και τη σημασία η ΕΤΕπ να διαδραματίζει τον ρόλο που της αρμόζει στο πλαίσιο της ανανεωμένης δέσμευσης της ΕΕ για τη διασφάλιση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και σε συμφωνία με τις υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης, το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τη Συμφωνία του Παρισιού, στηρίζοντας την εκπαίδευσης και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, καθώς και την προαγωγή της ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο της υποστήριξης των επιχειρήσεων της ΕΕ στο εξωτερικό, θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την εμπορική στρατηγική της ΕΕ, ιδίως δε τις ισχύουσες και τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

69.  καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ και τη ΓΔ DEVCO της Επιτροπής, μεθοδολογία μέτρησης του αντικτύπου που έχουν οι δανειοδοτικές πράξεις της εκτός της ΕΕ στη συνολική συνεργασία της ΕΕ για την ανάπτυξη, ειδικότερα δε όσον αφορά το Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 και τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα·

70.  σημειώνει τις πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας στις χώρες προέλευσης της μετανάστευσης, και ιδίως τις προσπάθειές της να αναπτύξει ένα ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στην Αφρική·

71.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ πρέπει να τονώσει την ικανότητα που διαθέτει για ανάληψη και εγγύηση κινδύνων, κυρίως όσον αφορά σχέδια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σχέδια που εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την οικονομική ανθεκτικότητα·

72.   επαναλαμβάνει την ανάγκη για το Ελεγκτικό Συνέδριο να εντείνει τις αξιολογήσεις του όσον αφορά τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ που επωφελούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στις πράξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης της ΕΤΕπ·

73.  τονίζει το γεγονός ότι οι εξωτερικές επιχειρήσεις της ΕΤΕπ θα πρέπει να δρουν υποστηρικτικά προς τους τομείς πολιτικής με μεγάλη σημασία για την ΕΕ·

74.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ αυξάνει το δυναμικό του κονδυλίου χρηματοδότησης με αντίκτυπο όσον αφορά τις χώρες ΑΚΕ και το μετατρέπει σε ανανεώσιμο κεφάλαιο, με 300 εκατομμυρίων EUR που διατίθενται άμεσα για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα· σημειώνει ότι η ΕΤΕπ θα διαθέσει επίσης 500 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ για έργα του δημόσιου τομέα με εστίαση στη μετανάστευση· τονίζει τη σημασία να μη χρησιμοποιούνται πόροι της ΕΤΕπ για σκοπούς ασφάλειας ή ελέγχους στα σύνορα· πιστεύει, αντιθέτως, ότι η προσοχή πρέπει να εστιαστεί στην αειφόρο ανάπτυξη των τρίτων χωρών· επαναλαμβάνει τη σημασία της διενέργειας λεπτομερούς ελέγχου δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα έργα που υλοποιούνται· καλεί την ΕΤΕπ, να λαμβάνει υπόψη, όταν υλοποιεί τα έργα της, τυχόν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να περατώσει κάθε είδους σχετικές δανειοδοτήσεις·

75.  Εφιστά την προσοχή στην αποτελεσματικότητα της επενδυτικής διευκόλυνσης που δρομολογήθηκε το 2003 στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού, και ζητεί να διατηρηθεί ανάλογο μέσο μετά την επαναδιαπραγμάτευση το 2020 των συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων ΑΚΕ·

76.  καλεί την ΕΤΕπ, σε σχέση με τη νέα της εντολή εξωτερικής δανειοδότησης (ELM), να διασφαλίσει ότι υφίσταται πραγματική προστιθέμενη αξία και προσθετικότητα από τη νέα προτεραιότητα για τη μετανάστευση που θα προστίθεται στις προηγούμενες προτεραιότητες, ήτοι το κλίμα, τις ΜΜΕ και τις κοινωνικοοικονομικές υποδομές∙ τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη εφαρμογής της νεοσυσταθείσας πρωτοβουλίας για την οικονομική ανθεκτικότητα με κατάλληλο τρόπο, υποστηρίζοντας έργα που είναι διαφορετικά από αυτά που χρηματοδοτήθηκαν προηγουμένως·

77.  επιδοκιμάζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΤΕπ στην ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα και στη στήριξη που παρέχει στη μικροχρηματοδότηση, και αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητές της προσφέρουν νέες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες· υπογραμμίζει ότι υπάρχει ανάγκη για κατάλληλη και αποδοτική προσαρμογή των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στις τρέχουσες διεθνείς προκλήσεις· ζητεί να διευρυνθεί η εντολή εξωτερικής δανειοδότησης της ΕΤΕπ με σκοπό να ενισχυθεί ο ρόλος της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και να παράσχει στρατηγική απάντηση στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, αλλά και για να είναι σε θέση να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη νέα στρατηγική για τον ιδιωτικό τομέα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη συμμετοχή της σε έργα υποδομής, μεταφορών και ψηφιοποίησης τα οποία απαιτούνται για την προώθηση των τοπικών και περιφερειακών εμπορικών οδών και να προωθήσει τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην υλοποίηση της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου· επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να εναρμονίσει τις δραστηριότητές της με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ·

78.  επισημαίνει ότι, το 2016, η ΕΤΕπ ενέκρινε νέους μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης, έναν για την Καραϊβική, έναν για τον Ειρηνικό και δύο για την Αφρική, συνολικού ύψος 110 εκατομμυρίων EUR, καθώς και έναν για τη νότια γειτονία, ύψους 75 εκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει ότι με τους μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης και την τεχνική συνδρομή της ΕΤΕπ διατέθηκαν 300 εκατομμύρια EUR σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους· καλεί την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στην επόμενη έκθεσή της τα αποτελέσματα μόχλευσης των μηχανισμών αυτών, όπως επίσης και τα κεφάλαια που διατέθηκαν μέσω των χρηματοδοτικών μέσων εξωτερικής δράσης·

79.  σημειώνει το γεγονός ότι, το 2016, οι μισές από τις δανειοδοτικές δράσεις της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της ELM είχαν ως αποδέκτες χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, με απώτερο σκοπό την τόνωση των μικροπιστώσεων· καλεί την ΕΤΕπ να διενεργήσει αξιολόγηση με βάση το φύλο για την χορήγηση δανείων από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δεδομένου ότι οι μικροπιστώσεις προορίζονται κυρίως για γυναίκες επιχειρηματίες·

80.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ σχεδιάζει να συστήσει θυγατρική ανάπτυξης εντός του ομίλου της ΕΤΕπ με στόχο να γίνει η αναπτυξιακή τράπεζα της ΕΕ· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να προβούν στις προετοιμασίες αυτές με τον πλέον διαφανή και συνεκτικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης·

81.  σημειώνει ότι μέσω των δανειοδοτικών μέσων της η ΕΤΕπ μπορεί να αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για τη νέα οικονομική διπλωματία της ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΤΕπ πρέπει να λάβει υπόψη στις δραστηριότητές της ζητήματα οικονομικής διπλωματίας·

82.  υποστηρίζει την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων ανάμεσα στην ΕΤΕπ και τους οργανισμούς ανάπτυξης των κρατών μελών, καθώς και των σχεδίων που υλοποιούνται από κοινού από την ΕΤΕπ και άλλες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης (ΠΤΑ), ειδικότερα όταν στόχος των εν λόγω σχεδίων είναι να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών για το 2030·

83.  διαπιστώνει ότι κατά τα τελευταία έτη σημειώθηκε έλλειψη δράσεων για τη στήριξη των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ασία· τονίζει ότι οι επενδυτές της ΕΕ, και ιδίως οι ΣΜΕ, θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη παρουσία στις αγορές της Κίνας, της Ινδίας και των χωρών του ASEAN, και να επωφελούνται από ίσους όρους ανταγωνισμού· καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει σε εταιρείες της ΕΕ άμεση χρηματοδότηση για τη στήριξη των εξωτερικών επενδύσεων, μεταξύ άλλων και μέσω της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης (ELM)·

Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΤΕπ, των επιχειρηματικών πρακτικών, της διαφάνειας και της λογοδοσίας

84.  πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ του ελέγχου των επιπτώσεων και των επιδόσεων, αφενός, και της μεγαλύτερης υποχρέωσης λογοδοσίας και προβολής, αφετέρου, θα πρέπει να ενισχυθεί, με βάση μια διαδικασία διασφάλισης που θα είναι δεσμευτική για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, φορείς υλοποίησης και τελικούς δικαιούχους, με λεπτομερή εξέταση της ακεραιότητας και υποχρέωση πληροφόρησης σχετικά με τον πελάτη)· καλεί την ΕΤΕπ να κοινοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τα υποέργα υψηλού κινδύνου και να μοιράζεται τα διδάγματα που αντλεί με άλλες διεθνείς πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις εταιρείες ή τα φορολογικά θέματα ή την υποχρέωση πληροφόρησης σχετικά με τον πελάτη·

85.  αναγνωρίζει τη σημασία μιας επιχείρησης ευαισθητοποίησης των τοπικών και περιφερειακών φορέων σχετικά με τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και τεχνικής συνδρομής σε ολόκληρη την ΕΕ· διαπιστώνει, επιπλέον, ότι η κατάλληλη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση έργων για τους διάφορους φορείς είναι ζωτικής σημασίας, ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι, σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με το δικαίωμά τους για άσκηση προσφυγής και υποβολή καταγγελιών στην υπηρεσία του μηχανισμού καταγγελιών και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· σημειώνει ότι 89 καταγγελίες καταχωρήθηκαν το 2016, εκ των οποίων 84 ήταν παραδεκτές, σε σύγκριση με 56 καταγγελίες που είχαν παραληφθεί το 2015·

86.  εκφράζει την ανησυχία του για την προτεινόμενη πολιτική αναθεώρησης όσον αφορά το μηχανισμό καταγγελιών της ΕΤΕπ (ΕΤΕπ-ΜΚ) και καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει ιδίως ότι ο επικεφαλής της ΕΤΕπ-ΜΚ καταχωρίζει όλες τις καταγγελίες και ενημερώνει δεόντως τους καταγγέλλοντες σχετικά με την παραλαβή της καταγγελίας τους πριν ληφθεί απόφαση για το παραδεκτό· να εξασφαλίσει ότι ο επικεφαλής της ΕΤΕπ-ΜΚ είναι ανεξάρτητος από τα άλλα τμήματα της δομής της διακυβέρνησης της Τράπεζας και ότι είναι σε θέση να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με το παραδεκτό καταγγελίας χωρίς να χρειάζεται να διαβουλευτεί με τις υπηρεσίες του Ομίλου της ΕΤΕπ, καθώς και να αποφασίζει σε σχέση με το παραδεκτό της καταγγελίας για έρευνα/έλεγχο συμμόρφωσης ή διαμεσολάβηση, ακόμη και αν δεν υπάρχει συμφωνία με τις υπηρεσίες της ΕΤΕπ, τον γενικό επιθεωρητή ή τη διευθύνουσα επιτροπή· να ακολουθεί τα παραδείγματα που παρέχει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για τον ορισμό της κακοδιοίκησης, έτσι ώστε να περιλαμβάνει μορφές κακής ή αποτυχημένης διοίκησης, όπως διοικητικές παρατυπίες, αδικίες, διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, έλλειψη απάντησης, άρνηση παροχής πληροφοριών και περιττές καθυστερήσεις· και να διασφαλίζει ότι η διαδικασία είναι όσο το δυνατόν περισσότερο διαφανής, με το μηχανισμό καταγγελιών να κοινοποιεί με προορατικό τρόπο πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες του, τις λειτουργίες και τις περιπτώσεις, και ότι οι διαδικασίες πρόσληψης για τον επικεφαλής και το προσωπικό του μηχανισμού καταγγελιών έχουν καταστεί πιο διαφανείς·

87.  εφιστά την προσοχή στις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με ορισμένες προτάσεις για την αναθεώρηση της υπηρεσίας του μηχανισμού καταγγελιών (ΜΚ) της ΕΤΕπ, δηλαδή, τον αποκλεισμό από τον ΜΚ των υποθέσεων που έχουν σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και των ζητημάτων που σχετίζονται με τη νομιμότητα της πολιτικής της ΕΤΕπ, και τον περιορισμό της ανεξαρτησίας της υπηρεσίας του μηχανισμού καταγγελιών με την προβλεπόμενη υποχρέωση διαβουλεύσεως με άλλες υπηρεσίες πριν την αξιολόγηση εάν μια καταγγελία είναι παραδεκτή και με τη μείωση της ικανότητας της υπηρεσίας να προβαίνει στη διατύπωση συστάσεων· ενθαρρύνει σθεναρά τη διευθύνουσα επιτροπή να λάβει υπόψη τις ανησυχίες αυτές·

88.  τονίζει τη σημασία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την άσκηση δημόσιου ελέγχου στην ΕΤΕπ·

89.  επικροτεί τη δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕπ και συνιστά η ΕΤΕπ να εξετάσει και το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης μη εμπιστευτικών πληροφοριών από τις συνεδριάσεις της διευθύνουσας επιτροπής· Επαναλαμβάνει, σε επίπεδο έργου, το αίτημά του σχετικά με τη συστηματική δημοσιοποίηση των εκθέσεων ολοκλήρωσης έργου για δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός Ευρώπης, καθώς και των δελτίων πλαισίου αξιολόγησης των τριών πυλώνων (3PA) και μέτρησης των αποτελεσμάτων (REM) για έργα της ΕΤΕπ· θεωρεί ότι η πρακτική της δημοσιοποίησης του πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών, όπως προβλέπεται για το ΕΤΣΕ 2.0, πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα σχέδια που υλοποιούνται από την ΕΤΕπ·

90.   εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η διοίκηση της Τράπεζας δεν έδωσε καμία απάντηση στις ειδικές διατάξεις των παραγράφων 75 και 76 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 και υπενθυμίζει την ανάγκη να προβλέπονται αυστηρότεροι κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων καθώς και σαφή, αυστηρά και διαφανή κριτήρια για την πρόληψη κάθε μορφής διαφθοράς· επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΕπ οφείλει να αναθεωρήσει τον κώδικα δεοντολογίας της προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αντιπρόεδροί της δεν είναι αρμόδιοι για διάφορες δράσεις στις χώρες καταγωγής τους, δεδομένου ότι αυτό συνιστά κίνδυνο για την ανεξαρτησία του θεσμικού οργάνου· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στους υφιστάμενους μηχανισμούς της ΕΤΕπ για την πρόληψη πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στους κόλπους των διοικητικών της οργάνων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ, προκειμένου να προλαμβάνει καλύτερα τις συγκρούσεις συμφερόντων στους κόλπους των διοικητικών της οργάνων καθώς και πιθανά ζητήματα μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα, να λάβει υπόψη τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή και να αναθεωρήσει τον κώδικα δεοντολογίας της το συντομότερο δυνατόν· καλεί την ΕΤΕπ να συμμετάσχει στη διοργανική συμφωνία σχετικά με το μητρώο διαφάνειας της ΕΕ, μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

91.  υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση όλων των μορφών επιζήμιων φορολογικών πρακτικών πρέπει να παραμείνει σημαντική προτεραιότητα της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόσει ταχέως τη σχετική νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΕ σχετικά με τη φοροαποφυγή, τους φορολογικούς παραδείσους και άλλα συναφή ζητήματα, και να απαιτήσει από τους πελάτες της να συμμορφώνονται δεόντως με τους εν λόγω κανόνες· εκφράζει την ανησυχία του για τη μη δημοσιοποίηση πληροφοριών από την ΕΤΕπ όσον αφορά τον πραγματικό τελικό δικαιούχο, ιδίως όταν η χρηματοδότηση βασίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια συμμετοχών· προτρέπει την ΕΤΕπ να λάβει προορατικά μέτρα και να εφαρμόσει μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε περίπτωση σύνδεσης έργων της ΕΤΕπ με περιοχές δικαιοδοσίας που εγείρουν ανησυχίες για φορολογικά θέματα·

92.  τονίζει την ανάγκη για την ΕΤΕπ να καταρτίσει έναν διεξοδικό και δημόσιο κατάλογο κριτηρίων επιλογής για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, ώστε να ενισχυθεί η δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών και να αποτραπούν αποτελεσματικότερα οι κίνδυνοι διαφθοράς και διείσδυσης από το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν επενδύονται μέσω οντοτήτων σε τρίτες χώρες που δεν συμμορφώνονται με τα διεθνή φορολογικά πρότυπα·

93.  τονίζει ότι τα πρότυπα στον τομέα της φορολογικής διαφάνειας και της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης πρέπει να ενισχυθούν, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την φοροαποφυγή∙ σημειώνει την υιοθέτηση, στα τέλη του 2017, του καταλόγου της ΕΕ για τις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας· καλεί την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχύσει την πολιτική της για τις αδιαφανείς και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας («πολιτική ΜΣΠΔ») στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησής της, αναπτύσσοντας μια ευρύτερη, υπεύθυνη φορολογική πολιτική· καλεί την ΕΤΕπ να καταδείξει τη σκοπιμότητα των υψηλότερων προτύπων φορολογικής διαφάνειας με την υιοθέτηση μιας πολιτικής η οποία θα υπερβαίνει τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, με την ΕΤΕπ να αποτελεί τον «οδηγό» στον τομέα της φορολογικής δικαιοσύνης· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να εξαρτάται η διάθεση άμεσων και έμμεσων δανείων από την δημοσίευση φορολογικών και οικονομικών στοιχείων ανά χώρα, και από τον επιμερισμό των δεδομένων που αφορούν την πραγματική κυριότητα για τους δικαιούχους και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που εμπλέκονται στις χρηματοδοτικές πράξεις, και δη χωρίς εξαιρέσεις·

94.  σημειώνει θετικά τη σημασία που αποδίδει η ΕΤΕπ στην πολιτική της για μηδενική ανοχή της απάτης, της διαφθοράς και της αθέμιτης σύμπραξης· καλεί την ΕΤΕπ να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής πληρωμών και εκταμιεύσεων δανείων, προκειμένου να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΤΕπ και της ΕΕ όποτε το απαιτούν η OLAF ή ποινικές έρευνες και καλεί, περαιτέρω, την ΕΤΕπ να προσαρμόσει τους εσωτερικούς της κανόνες αναλόγως· υπογραμμίζει την ανάγκη να δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εργολαβίας και υπεργολαβίας, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος απάτης και διαφθοράς· τονίζει ότι η ιστοσελίδα της ΕΤΕπ θα πρέπει να περιέχει ένα ειδικό και εμφανή χώρο προσβάσιμο στο κοινό, στον οποίο θα παρατίθενται δημόσια οι αποκλεισμένες οντότητες, προκειμένου να εξασφαλίσει αποτρεπτικό αποτέλεσμα· υπογραμμίζει τη σημασία συμμετοχής για την ΕΤΕπ σε κοινά δίκτυα αποκλεισμού με άλλους πολυμερείς δανειστές· καλεί την ΕΤΕπ να εναρμονίσει την πολιτική αποκλεισμού της με άλλους πολυμερείς δανειστές, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία περιλαμβάνει σε καταλόγους περισσότερα από 800 άτομα και επιχειρήσεις ως «αποκλεισμένους», παρά το γεγονός ότι ο όγκος της χρηματοδότησής της ανέρχεται περίπου στο ήμισυ της ΕΤΕπ·

95.  ευελπιστεί ότι η ΕΤΕπ θα συνεχίσει να εφαρμόζει και να βελτιώνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2016, μια εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση, εξασφαλίζοντας την τήρηση των διεθνών κανόνων στον τομέα της φορολογικής διαφάνειας και ενθαρρύνοντας την προώθηση της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα· καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους και να αποτρέψει αποτελεσματικά συναλλαγές με τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που έχουν δυσμενείς συνέπειες όσον αφορά τη διαφάνεια, την απάτη, τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή αρνητικές επιπτώσεις στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα·

96.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε σχέση με την υπόθεση του σκανδάλου «Dieselgate» προέκυψαν ορισμένα ερωτήματα όσον αφορά το γεγονός ότι η Volkswagen είχε λάβει δάνεια από την ΕΤΕπ μέσω απάτης και παραπλάνησης· καλεί την ΕΤΕπ να ακολουθήσει τις συστάσεις της OLAF για τη λήψη ενεργών μέτρων κατά την εφαρμογή της πολιτικής της για την καταπολέμηση της απάτης·

97.  επισημαίνει ότι η μακροχρόνια έρευνα για διαφθορά σχετικά με το σκάνδαλο του συστήματος MOSE περατώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Βενετίας, το οποίο καταδίκασε δύο ηγετικές προσωπικότητες που συμμετείχαν άμεσα στο σκάνδαλο σε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων ετών και την κατάσχεση 9 575 000 EUR· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μεταξύ 2011 και 2013, η ΕΤΕπ εκταμίευσε τρία δάνεια, συνολικού ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων EUR, για την υλοποίηση του έργου MOSE, το τελευταίο από τα οποία χορηγήθηκε αφού οι εθνικές αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνες για διαφθορά∙ καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει ότι η πολιτική της μηδενικής ανοχής έναντι της απάτης εφαρμόζεται όσο το δυνατό με μεγαλύτερη αυστηρότητα και να αποσύρει το σύνολο της χρηματοδότησης του έργου MOSE και των έργων που συνδέονται με αυτό μέσω του συστήματος εταιρειών και δικαιούχων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων στην περιφέρεια του Βένετο, ιδίως όσον αφορά το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου A4 που είναι γνωστό ως Passante di Mestre, για το οποίο συνεχίζονται οι έρευνες για φορολογική απάτη, διαφθορά και διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και σχετικά με την τρίτη λωρίδα κυκλοφορίας κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου A4 στο τμήμα μεταξύ Τεργέστης και Βενετίας· προτρέπει την ΕΤΕπ να διενεργήσει κατάλληλες εσωτερικές έρευνες όσον αφορά την επιλογή των δικαιούχων και την εκταμίευση και διαχείριση των πόρων της, και να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα·

98.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τακτική επισκόπηση του πλαισίου και των βέλτιστων πρακτικών στον τραπεζικό τομέα εντός του ομίλου της ΕΤΕπ, προκειμένου να εντοπισθούν τα κενά συμμόρφωσης· θεωρεί ότι οι εντολές της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), απαιτούν ένα ολοκληρωμένο και τακτικό σύστημα αξιολόγησης των κινδύνων καθώς και εποπτείας σε επίπεδο ομίλου της ΕΤΕπ, σύστημα το οποίο θα καθιστά την τελειοποίηση των βασικών επιχειρηματικών διεργασιών και την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με την διαχείριση των εντολών, ζήτημα καίριας σημασίας για τη συνολική υποχρέωση λογοδοσίας της ΕΤΕπ·

99.  εκφράζει την ικανοποίηση του για τις προτάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΕπ στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, όπως η εισαγωγή δεοντολογικών ζητημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, πέραν των μηχανισμών για την καλύτερη πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων στα διοικητικά όργανα και τη δυνατότητα μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, η εισαγωγή διαδικασίας αναστολής για τα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής, και η δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής που θα είναι σε θέση να διατυπώνει γνώμες πριν από τον επίσημο ορισμό των μελών της διευθύνουσας επιτροπής·

100.  τονίζει τη σημασία ενίσχυσης των υποχρεώσεων ακεραιότητας μετά την έξοδο από την υπηρεσία και την εφαρμογή συγκεκριμένων κυρώσεων για πιθανές περιπτώσεις μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα μεταξύ των ανώτατων διοικητικών στελεχών της ΕΤΕπ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η «περίοδος αναμονής» κατά τη διάρκεια της οποίας πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορούν να ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων ενώπιον μελών των διοικητικών οργάνων της ΕΤΕπ ή του προσωπικού της τράπεζας πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 12 μήνες·

101.  επικροτεί την έναρξη της επανεξέτασης της πολιτικής της ΕΤΕπ για την καταγγελία δυσλειτουργιών, καθώς και τις επικαιροποιήσεις σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου AML-CFT (καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) που εγκρίθηκε από την ΕΤΕπ το 2014, σε στενή σχέση με τις απαιτήσεις «γνώριζε τον πελάτη σου» για τα εν εξελίξει χαρτοφυλάκια και τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες∙

Υλοποίηση των συστάσεων του Κοινοβουλίου

102.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΤΕπ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση και το καθεστώς των προηγούμενων συστάσεων που εξέδωσε το Κοινοβούλιο στα ετήσια ψηφίσματά του, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο των δανειοδοτικών της δραστηριοτήτων·

o

o o

103.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (20.2.2018)

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την ετήσια έκθεση όσον αφορά τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016
(2017/2190(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sander Loones

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι το 10 % της συνολικής της δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ προορίζεται για επιχειρήσεις εκτός της Ένωσης και επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το συνολικό ποσό που διατέθηκε από την ΕΤΕπ σε διαχειριστές έργων εκτός ΕΕ αυξήθηκε σε σχέση με το 2015· τονίζει, για τον λόγο αυτό, τη σημασία που έχει η ετήσια παρουσίαση εκθέσεων από την ΕΤΕπ σχετικά με τις δραστηριότητές της εκτός της Ένωσης υπό το πρίσμα της τήρησης των γενικών αρχών που καθοδηγούν την εξωτερική δράση της Ένωσης, και επισημαίνει ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει τον ρόλο που της αρμόζει στο πλαίσιο της ανανεωμένης δέσμευσης της ΕΕ για τη διασφάλιση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και επί τη βάσει της συνοχής με τις υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης, το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα στηρίζοντας την εκπαίδευσης και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, καθώς και την προαγωγή της ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο της υποστήριξης των επιχειρήσεων της ΕΕ στο εξωτερικό, θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την εμπορική στρατηγική της ΕΕ, ιδίως δε τις ισχύουσες και τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

2.  καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ και τη ΓΔ DEVCO, μεθοδολογία μέτρησης του αντικτύπου που έχουν οι δανειοδοτικές πράξεις της εκτός της ΕΕ στη συνολική συνεργασία της ΕΕ για την ανάπτυξη, ειδικότερα δε όσον αφορά το Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 και τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  σημειώνει ότι μέσω των δανειοδοτικών μέσων της η ΕΤΕπ μπορεί να αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για τη νέα οικονομική διπλωματία της ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΤΕπ πρέπει να λάβει υπόψη στις πράξεις της τα θέματα οικονομικής διπλωματίας·

4.  υποστηρίζει την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων ανάμεσα στην ΕΤΕπ και τους οργανισμούς ανάπτυξης των κρατών μελών, καθώς και τα σχέδια που υλοποιούνται από κοινού από την ΕΤΕπ και άλλες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης (ΠΤΑ), ειδικότερα όταν στόχος των εν λόγω σχεδίων είναι να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών για το 2030·

5.  τονίζει ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη διεθνοποίηση αποτελούν σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ, μολονότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ευκολότερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ προκειμένου αυτές οι τελευταίες να μπορέσουν να ενσωματωθούν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ πρέπει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις της ΕΕ οι οποίες επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση για τη χρηματοδότηση του εμπορίου·

6.  διαπιστώνει ότι κατά τα τελευταία έτη σημειώθηκε έλλειψη δράσεων για τη στήριξη των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) προς την Ασία· τονίζει ότι οι επενδυτές της ΕΕ, και ιδίως οι ΣΜΕ, πρέπει να έχουν μεγαλύτερη παρουσία στις αγορές της Κίνας, της Ινδίας και των χωρών του ASEAN, και να επωφελούνται από ίσους όρους ανταγωνισμού· καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει σε εταιρείες της ΕΕ άμεση χρηματοδότηση για τη στήριξη των εξερχόμενων επενδύσεων, μεταξύ άλλων και μέσω της εντολής εξωτερικού δανεισμού (ΕΕΔ)·

7.  υπενθυμίζει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και οι χώρες ΑΚΕ είναι οι περιοχές που πρέπει να επωφελούνται κατά προτεραιότητα από τα επενδυτικά σχέδια της ΕΤΕπ· εκφράζει κατά συνέπεια λύπη για το γεγονός ότι από ολόκληρο τον κόσμο η Αφρική είναι η περιφέρεια η οποία έλαβε το 2016 το μικρότερο χρηματοδοτικό πακέτο· ζητεί να αντιστραφεί κατά τα προσεχή έτη αυτή η τάση·

8.  υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της επενδυτικής διευκόλυνσης που δρομολογήθηκε το 2003 στο πλαίσιο των συμφωνιών του Κοτονού, και ζητεί να διατηρηθεί ανάλογο μέσο μετά την επαναδιαπραγμάτευση, το 2020, των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εταίρων ΑΚΕ·

9.  επιδοκιμάζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΤΕπ στην ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα και στη στήριξη που παρέχει στη μικροχρηματοδότηση, και αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητές της προσφέρουν νέες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες· υπογραμμίζει ότι υπάρχει ανάγκη για κατάλληλη και αποδοτική προσαρμογή των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στις τρέχουσες διεθνείς προκλήσεις· ζητεί να διευρυνθεί η εντολή εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ με σκοπό να ενισχυθεί ο ρόλος της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και να παράσχει στρατηγική απάντηση στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, αλλά και για να είναι σε θέση να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη νέα στρατηγική για τον ιδιωτικό τομέα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη συμμετοχή της σε έργα υποδομής στους τομείς των μεταφορών και της ψηφιοποίησης τα οποία απαιτούνται για την προώθηση των τοπικών και περιφερειακών εμπορικών οδών και να ενισχύσει τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην υλοποίηση της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου· επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να εναρμονίσει τις δραστηριότητές της με τους ΣΒΑ του ΟΗΕ·

10.  επισημαίνει ότι, το 2016, η ΕΤΕπ ενέκρινε νέους μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης, έναν για την Καραϊβική, έναν για τον Ειρηνικό και δύο για την Αφρική, συνολικού ύψος 110 εκατομμυρίων ευρώ, και έναν για τη νότια γειτονία, ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ· υπενθυμίζει ότι με τους μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης και την τεχνική συνδρομή διατέθηκαν 300 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους· καλεί την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στην επόμενη έκθεσή της τα αποτελέσματα μόχλευσης των μηχανισμών αυτών, όπως επίσης και τα κεφάλαια που διατέθηκαν μέσω των χρηματοδοτικών μέσων εξωτερικής δράσης·

11.  σημειώνει το γεγονός ότι, το 2016, οι μισές από τις δανειοδοτικές δράσεις της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της ΕΕΔ είχαν ως αποδέκτες χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, με απώτερο σκοπό την τόνωση των μικροπιστώσεων· καλεί την ΕΤΕπ να διενεργήσει αξιολόγηση με βάση το φύλο για την χορήγηση δανείων από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δεδομένου ότι οι μικροπιστώσεις προορίζονται κυρίως για γυναίκες επιχειρηματίες·

12.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ πρέπει να τονώσει την ικανότητα που διαθέτει για ανάληψη και κάλυψη κινδύνων, κυρίως όσον αφορά σχέδια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σχέδια που εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την οικονομική ανθεκτικότητα·

13.  καλεί την ΕΤΕπ να βελτιώσει την πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά το σύστημα συμβάσεων και υπεργολαβιών και τα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους ΣΒΑ· ζητεί συγκεκριμένα από την ΕΤΕπ να παράσχει καλύτερη και πιο συστηματική ενημέρωση, ιδίως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά τη χορήγηση δανείων από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με στόχο να ενισχυθεί τόσο η αποτελεσματικότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου όσο και η διαφάνεια· τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό η διαδικασία λήψης αποφάσεων να γίνεται χωρίς αποκλεισμούς με τη συμμετοχή των σχετικών παραγόντων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

14.  καλεί την ΕΤΕπ να προωθήσει τη χρηματοδότηση έργων που συνάδουν με τη στρατηγική για την κλιματική αλλαγή και τη συμφωνία του Παρισιού, τη σταδιακή κατάργηση της στήριξης στα ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να καταστεί ζωτικό μέσο της ΕΕ στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, και να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη ενός πιο ανταγωνιστικού, ασφαλούς και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, ευθυγραμμισμένου με την ενεργειακή στρατηγική για το 2030· προς τούτο, καλεί την ΕΤΕπ να μην χρηματοδοτεί σχέδια που περιλαμβάνουν εξαιρετικά ρυπογόνες και παρωχημένες τεχνολογίες, ιδίως δε όταν διευκολύνει επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας· καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει τον δανεισμό της σε δημόσια έργα υποδομής που στοχεύουν στον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής (π.χ., πλημμύρες), καθώς και σε μικρής κλίμακας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mario Borghezio, Jacques Colombier

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

1

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara, Norbert Lins, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Ryszard Czarnecki

EFDD

Laura Ferrara, Marco Valli

PPE

Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

3

0

ECR

Raffaele Fitto

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου