ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки

9.4.2018 - (COM(2017)0677 – C8‑0424/2017 – 2017/0305(NLE)) - *

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Мирославс Митрофановс


Процедура : 2017/0305(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0140/2018
Внесени текстове :
A8-0140/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки

(COM(2017)0677 – C8‑0424/2017 – 2017/0305(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0677),

–  като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0424/2017),

–  като взе предвид своята позиция от 15 септември 2016 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки[1],

–  като взе предвид своята позиция от 8 юли 2015 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиката на държавите членки в областта на заетостта[2],

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0140/2018);

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Държавите членки и Съюзът трябва да работят за изготвянето на координирана стратегия за заетостта и по-специално — за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна работна сила, както и на пазари на труда, които реагират бързо на икономическите промени, с цел да бъдат постигнати целите за пълна заетост и социален прогрес, посочени в член 3 от Договора за Европейския съюз. Като отчитат националните си практики по отношение на отговорностите на социалните партньори, държавите членки трябва да разглеждат насърчаването на заетостта като въпрос от общ интерес и да координират действията си в тази насока в рамките на Съвета.

(1)  Държавите членки и Съюзът трябва да изготвят и представят ефективна и координирана стратегия за заетостта и по-специално — за развитието на приобщаващи пазари на труда, откликващи на икономическите, социалните, технологичните и екологичните реалности и промени, с квалифицирана, обучена и адаптивна работна сила, както и за опазване на благосъстоянието на всички работници, с цел да бъдат постигнати целите за социална пазарна икономика, пълна заетост и социален прогрес, посочени в член 3 от Договора за Европейския съюз. Като отчитат националните си практики по отношение на отговорностите на социалните партньори, държавите членки трябва да разглеждат насърчаването на заетостта като въпрос от общ интерес и да координират действията си в тази насока в рамките на Съвета.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Съюзът трябва да се бори със социалното изключване и дискриминацията и да стимулира социалната справедливост и закрила, както и равенството между жените и мъжете. При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва да отчита изискванията, свързани със стремежа към висока степен на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила, борбата с бедността и социалното изключване, както и постигането на висококачествено образование и обучение.

(2)  Съюзът трябва да се бори с всички форми на бедността, социалното изключване и дискриминацията във всички сфери на живота и да стимулира социалната справедливост и закрила, както и равенството между жените и мъжете. Тази обща цел следва да бъде преследвана също и чрез правни актове и политики на Съюза в други области. При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва да отчита изискванията, свързани със стремежа към висока степен на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила, борбата с бедността и социалното изключване, както и постигането на висококачествено образование и обучение. Съюзът трябва да стимулира активното участие на всички граждани в икономическия, социалния и културния живот.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)   В съответствие с Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът разработи и въведе инструменти за координация в областта на фискалната, макроикономическата и структурната политика. Като част от тези инструменти, настоящите насоки за политиките за заетост на държавите членки, заедно с общите насоки за икономическите политики на държавите членки и на Съюза, съдържащи се в Препоръка (ЕС) 2015/1184 на Съвета, съставляват Интегрираните насоки за изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Тяхното предназначение е да насочват изпълнението на политиките в държавите членки и в Съюза, отразявайки взаимозависимостта между държавите членки. Така полученият набор от координирани европейски и национални политики и реформи следва да представлява подходяща цялостна комбинация от икономически и социални политики, която следва да доведе до положителни вторични ефекти.

(3)   В съответствие с разпоредбите на Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът разработи и въведе инструменти за координация в областта на фискалната, макроикономическата и структурната политика, които имат значително въздействие върху положението в социалната област и заетостта в Съюза с потенциални ефекти, включващи несигурност, бедност и неравенство. Като част от тези инструменти, настоящите насоки за политиките за заетост на държавите членки, заедно с общите насоки за икономическите политики на държавите членки и на Съюза, съдържащи се в Препоръка (ЕС) 2015/1184 на Съвета, съставляват Интегрираните насоки за изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Тяхното предназначение е да насочват изпълнението на политиките в държавите членки и в Съюза, отразявайки взаимозависимостта между държавите членки. Така полученият набор от координирани европейски и национални политики и реформи следва да представлява подходяща цялостна комбинация от икономически и социални политики, която следва да доведе до положителни вторични ефекти за всички държави членки.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  За да се гарантира по-демократичен процес на вземане на решения в контекста на Интегрираните насоки, които засягат хората и пазарите на труда в целия Съюз, е важно Съветът да вземе предвид позицията на Европейския парламент.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Насоките за политиките за заетостта са в съответствие с Пакта за стабилност и растеж, действащото законодателство на Европейския съюз и различни инициативи на ЕС, включително препоръката на Съвета за създаване на гаранция за младежта1, препоръката на Съвета относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда2, препоръката на Съвета относно повишаване на уменията3 и предложението за препоръка на Съвета за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване4.

(4)  Насоките за политиките за заетостта са в съответствие с Пакта за стабилност и растеж, действащото законодателство на Европейския съюз и различни инициативи на ЕС, включително европейския стълб на социалните права, препоръката на Съвета за създаване на гаранция за младежта1, препоръката на Съвета относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда2, препоръката на Съвета относно повишаване на уменията3 и предложението за препоръка на Съвета за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване4.

__________________

__________________

1 OВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1 – 6.

1 OВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1.

2 OВ C 67, 20.2.2016 г., стр. 1 – 5.

2 OВ C 67, 20.2.2016 г., стр. 1.

3 OВ C 484, 24.12.2016 г., стр. 1 – 6.

3 OВ C 484, 24.12.2016 г., стр. 1.

4 COM/2017/0563 final - 2017/0244 (NLE)

4 COM/2017/0563 final - 2017/0244 (NLE).

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Европейският семестър обединява различните инструменти в обща рамка за интегрирано многостранно наблюдение на икономическите, бюджетните и социалните политики и политиките в областта на заетостта и има за цел да постигне целите на стратегията „Европа 2020“, по-специално във връзка със заетостта, образованието и намаляването на бедността, както е предвидено в Решение 2010/707/ЕС на Съвета5. От 2015 г. насам европейският семестър бе непрекъснато укрепван и рационализиран, по-специално с цел да се съсредоточи в по-голяма степен върху заетостта и социалните въпроси и да се улесни диалогът с държавите членки, социалните партньори и представителите на гражданското общество.

(5)  Европейският семестър обединява различните инструменти в обща рамка за интегрирано многостранно наблюдение на икономическите, бюджетните и социалните политики и политиките в областта на заетостта и има за цел да постигне целите на стратегията „Европа 2020“, по-специално във връзка със заетостта, образованието и намаляването на бедността, както е предвидено в Решение 2010/707/ЕС на Съвета5. От 2015 г. насам европейският семестър бе непрекъснато укрепван и рационализиран, по-специално с цел да се съсредоточи в по-голяма степен върху заетостта и социалните въпроси и да се улесни диалогът с държавите членки, социалните партньори и представителите на гражданското общество, като същевременно се запази силен акцент върху структурните реформи и конкурентоспособността.

_________________

_________________

5 ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46-5

5 OВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Възстановяването на Европейския съюз от икономическата криза подкрепя положителните тенденции на пазара на труда, но все още продължават да съществуват важни предизвикателства и различия в икономическите и социалните постижения между държавите членки и в рамките на отделните държави. Кризата подчерта тясната взаимозависимост на икономиките и трудовите пазари на държавите членки. Основното предизвикателство днес е постигането в Съюза на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и създаването на работни места. Това изисква съгласувани, амбициозни и ефективни политически действия както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, в съответствие с ДФЕС и разпоредбите на Съюза за икономическото управление. Тези политически действия следва да съчетават мерки в областта на търсенето и на предлагането и да включват насърчаване на инвестициите, подновен ангажимент за подходящо планирани структурни реформи, които подобряват производителността, растежа, социалното сближаване и икономическата устойчивост спрямо сътресения и отговорното поведение във фискалната област, като същевременно се отчита тяхното социално въздействие и отражението им върху заетостта.

(6)  Възстановяването на Европейския съюз от икономическата криза подкрепя положителните тенденции на пазара на труда, но все още продължават да съществуват важни предизвикателства и различия в икономическите и социалните постижения между държавите членки и в рамките на отделните държави, тъй като икономическият растеж не води автоматично до по-висока заетост. Кризата подчерта тясната взаимозависимост на икономиките и трудовите пазари на държавите членки. Основното предизвикателство днес е постигането в Съюза на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съпътстван със създаването на устойчиви и качествени работни места. Това изисква съгласувани, амбициозни и ефективни политически действия както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, в съответствие с ДФЕС и разпоредбите на Съюза за икономическото управление. Тези политически действия следва да съчетават мерки в областта на търсенето и на предлагането и да включват насърчаване на инвестициите, включително в кръговата и зелената икономика, и във връзка със социалните инвестиции, подновен ангажимент за подходящо планирани, социално и икономически балансирани структурни реформи, които подобряват производителността, растежа, социалното сближаване и икономическата устойчивост спрямо сътресения и отговорното поведение във фискалната област, като същевременно тези структурни реформи следва да имат положително социално въздействие и отражение върху заетостта.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Реформите на пазара на труда, включително националните механизми за определяне на заплатите, следва да са в съответствие с националните практики на социален диалог и да предоставят необходимата възможност за всеобхватно разглеждане на социално-икономическите въпроси, включително подобряването на конкурентоспособността, създаването на работни места, политиките за учене през целия живот и за обучение, както и реалните доходи.

(7)  Реформите на пазара на труда, включително националните механизми за определяне на заплатите, следва да са в съответствие с националните практики на социален диалог и да предоставят необходимата възможност за всеобхватно разглеждане на социално-икономическите въпроси, включително подобряването на стандартите на живот, равенството, конкурентоспособността, производителността, създаването на устойчиви и качествени работни места, политиките за учене през целия живот и за обучение, както и реалните доходи.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Държавите членки и Съюзът следва също така да разгледат социалните последиците от икономическата и финансова криза и да се стремят към изграждането на приобщаващо общество, в което хората имат възможността да предвиждат и управляват промените, както и да участват активно в социално-икономическия живот, както е подчертано и в препоръката на Комисията относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда6. Необходими са действия за преодоляване на неравенството, за гарантиране на достъп и възможности за всички и за намаляване на бедността и социалното изключване (включително по отношение на децата), по-специално като се гарантират ефективно функциониращи трудови пазари и системи за социална закрила и се премахнат пречките за участие в образование/обучение и в пазара на труда. С навлизането на нови икономически и бизнес модели в ЕС трудовите правоотношения също се променят. Държавите членки следва да гарантират, че новите трудови правоотношения поддържат и укрепват европейския социален модел.

(8)  Държавите членки и Съюзът следва също така да разгледат социалните последици от икономическата и финансова криза и да се стремят към изграждането на приобщаващо и социално справедливо общество, в което хората имат възможността да предвиждат и управляват промените, както и да участват активно в социално-икономическия живот, както е подчертано и в препоръката на Комисията относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда6. Необходими са действия за преодоляване на неравенството и дискриминацията, за гарантиране на равни възможности за всички и за премахване на бедността и социалното изключване (особено по отношение на децата), по-специално като се гарантират ефективно функциониращи трудови пазари и адекватни и ефективни системи за социална закрила и се премахнат пречките за участие в образование, обучение и в пазара на труда. С навлизането на нови икономически и бизнес модели в ЕС трудовите правоотношения също се променят. Държавите членки следва да гарантират, че новите трудови правоотношения поддържат и укрепват европейския социален модел, като се погрижат хората в новите форми на труд да бъдат обхванати и защитени от разпоредбите в областта на заетостта. Държавите членки следва да подкрепят потенциала на хората с увреждания да допринасят за икономическия растеж и социалното развитие.

__________________

__________________

6 COM/2008/0639 final

6 COM/2008/0639 final.

Изменение    10

Предложение за решение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Комисията и държавите членки следва да създадат пространства за размисъл и диалог с подкрепата на специализираните неправителствени организации (НПО) и организациите на хора, които живеят в бедност, за да се гарантира, че тези хора могат да допринасят за оценката на политиките, които ги засягат.

Изменение    11

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Интегрираните насоки следва да служат за основа на препоръките, които Съветът може да отправи към отделните държави членки. Държавите членки следва пълноценно да използват Европейския социален фонд и другите фондове на Съюза за стимулиране на заетостта, социалното приобщаване, ученето през целия живот, образованието, както и за подобряване на публичната администрация. Макар Интегрираните насоки да са предназначени за държавите членки и Съюза, те следва да се изпълняват в партньорство с всички национални, регионални и местни власти с активното участие на парламентите, както и на социалните партньори и представителите на гражданското общество.

(11)  Интегрираните насоки и европейският стълб на социалните права следва да служат за основа на правилно насочени препоръки, които Съветът отправя към отделните държави членки. Държавите членки следва пълноценно да използват Европейския социален фонд и другите фондове на Съюза за стимулиране на заетостта, социалното приобщаване, ученето през целия живот, образованието, както и за подобряване на публичната администрация. Макар Интегрираните насоки да са предназначени за държавите членки и Съюза, те следва да се изпълняват в партньорство с всички национални, регионални и местни власти с активното участие на парламентите, както и на социалните партньори и представителите на гражданското общество.

Изменение    12

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Комитетът по заетостта и Комитетът за социална закрила следва да следят за съответствието на изпълняваните политики с насоките за политиките за заетостта, като действат в рамките на мандата си съгласно Договорите. Тези комитети и други подготвителни органи на Съвета, свързани с координацията на икономическите и социалните политики, следва да работят в тясно сътрудничество.

(12)  Комитетът по заетостта и Комитетът за социална закрила следва да следят за съответствието на изпълняваните политики с насоките за политиките за заетостта, като действат в рамките на мандата си съгласно Договорите. Тези комитети и други подготвителни органи на Съвета, свързани с координацията на икономическите и социалните политики, следва да работят в тясно сътрудничество с Европейския парламент, и по-конкретно с неговата комисия по заетост и социални въпроси, за да се гарантира демократична отчетност.

Изменение    13

Предложение за решение

Приложение – насока 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да подпомагат създаването на качествени работни места, включително чрез намаляване на пречките, които срещат предприятията при наемането на работници, чрез насърчаване на предприемачеството и самостоятелната заетост и чрез подкрепа за създаването и разрастването на микро- и малки предприятия. Държавите членки следва активно да насърчават социалната икономика и да стимулират социалните иновации.

Държавите членки следва да подпомагат и да инвестират в създаването на устойчиви, достъпни и качествени работни места на различните равнища на умения, сектори на пазара на труда и региони, включително чрез пълно разгръщане на потенциала на секторите, ориентирани към бъдещето, като зелената и кръговата икономика, сектора за полагане на грижи и цифровия сектор. Държавите членки следва да дават възможност за съчетаване на професионалния и личния живот, да гарантират, че работните места са пригодени за лица с увреждания и по-възрастни работници, да помагат на предприятията при наемането на работници, както и да насърчават отговорното предприемачество и самостоятелна заетост, по-специално чрез подкрепа за създаването и разрастването на микро- и малки предприятия. Държавите членки следва активно да насърчават социалната икономика и да стимулират социалните иновации.

Изменение    14

Предложение за решение

Приложение – насока 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да насърчават иновативни форми на труд, които създават по отговорен начин възможности за заетост за всички.

Държавите членки следва да насърчават иновативни форми на труд, които създават по отговорен начин възможности за качествена заетост за всички, като отчитат развитието на нови информационни и комуникационни технологии, като същевременно гарантират пълното спазване на правото на Съюза, на националните законодателство и практики в областта на заетостта, както и на системите на колективни трудови правоотношения. Държавите членки и Комисията следва да насърчават добрите практики в тази област.

Изменение    15

Предложение за решение

Приложение – насока 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки следва да намалят бюрокрацията, за да облекчат от всяко ненужно натоварване малките и средните предприятия, които допринасят значително за създаването на работни места.

Изменение    16

Предложение за решение

Приложение – насока 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данъчната тежест следва да се измести от труда към други източници на данъчни приходи, които не са толкова неблагоприятни за заетостта и растежа, като се отчита преразпределителният ефект на данъчната система и същевременно се защитават приходите, с които да се осигурят адекватна социална закрила и разходи за стимулиране на растежа.

Държавите членки следва да се стремят постепенно да намалят данъчната тежест върху труда и да я изместят от труда към други източници на данъчни приходи, които не са толкова неблагоприятни за заетостта и растежа, като се отчита преразпределителният ефект на данъчната система и същевременно се защитават приходите, с които да се осигурят адекватна социална закрила и разходи за стимулиране на растежа, включително инвестиции в публични услуги от общ интерес.

Изменение    17

Предложение за решение

Приложение – насока 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с националните практики и зачитайки автономността на социалните партньори държавите членки следва да насърчават прозрачни и предвидими механизми за определяне на заплатите, които да позволят приспособимостта на заплащането към динамиката на производителността, като същевременно гарантират справедливо възнаграждение, което осигурява достоен стандарт на живот. Тези механизми следва да отчитат разликите в нивата на умения и различията при икономическите резултати на отделните региони, сектори и дружества. Като зачитат националните практики, държавите членки и социалните партньори следва да гарантират адекватни минимални равнища на заплащане, като отчитат тяхното въздействие върху конкурентоспособността, създаването на работни места и бедността сред работещите.

В съответствие с националните практики и зачитайки автономността на социалните партньори държавите членки следва да насърчават прозрачни и предвидими механизми за определяне на заплатите, които да позволят приспособимостта на заплащането към динамиката на производителността, като същевременно гарантират справедливо възнаграждение, което осигурява достоен стандарт на живот по устойчив и отговорен начин. Тези механизми следва да отчитат разликите в нивата на умения и различията при икономическите резултати на отделните региони, сектори и дружества. Като зачитат националните практики, държавите членки и социалните партньори следва да гарантират адекватни минимални равнища на заплащане, като отчитат тяхното въздействие върху конкурентоспособността, създаването на работни места и бедността сред работещите.

Изменение    18

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Насока 6: Подобряване на предлагането на работна ръка: достъп до заетост, умения и компетентности

Насока 6: Повишаване на предлагането на работна ръка и подобряване на достъпа до заетост, умения и компетентности

Изменение    19

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В контекста на технологични, екологични и демографски промени държавите членки, в сътрудничество със социалните партньори, следва да насърчават производителността и пригодността за заетост посредством подходящо предлагане на подходящи знания, умения и компетентности през целия трудов живот на хората в отговор на настоящите и бъдещите нужди на пазара на труда. Държавите членки следва да направят необходимите инвестиции в първоначалното и продължаващото образование и обучение. Те следва да работят заедно със социалните партньори, доставчиците на услуги в сферата на образованието и обучението и други заинтересовани страни за преодоляване на структурните слабости в системите на образование и обучение и за осигуряване на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот. Те следва да гарантират прехвърлянето на правото на обучение при преходите в професионалния живот. Това следва да позволи на всички хора по-добре да предвиждат и да се приспособяват към нуждите на пазара на труда и успешно да се справят с преходите, като по този начин се увеличи цялостната устойчивост на икономиката спрямо сътресения.

В контекста на технологични, екологични и демографски промени държавите членки, в сътрудничество със социалните партньори и гражданското общество, следва да насърчават устойчивостта, производителността и пригодността за заетост посредством подходящо предлагане на подходящи знания, умения и компетентности през целия трудов живот на хората в отговор на настоящите и очакваните бъдещи възможности на пазара на труда, включително чрез целево насърчаване на обучението в секторите на науките, технологиите, инженерството и математиката. Държавите членки следва да направят необходимите инвестиции в първоначалното и продължаващото образование и обучение, и в ученето през целия живот, насочени не само към формалното образование, но и към неформалното и самостоятелното учене, и осигуряващи равни възможности и достъп за всички. Те следва да работят заедно със социалните партньори, доставчиците на услуги в сферата на образованието и обучението, организациите на гражданското общество и други заинтересовани страни за повишаване на качеството и преодоляване на структурните слабости в системите на образование и обучение и за осигуряване на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, като вземат предвид също специалните нужди на хората с увреждания, етническите и националните малцинства, имигрантите и бежанците. Те следва да гарантират прехвърлянето на права за обучение при промените в професионалния живот посредством точкова система и натрупване на свързани права. Това следва да позволи на всички хора по-добре да предвиждат и да се приспособяват към нуждите на пазара на труда, да избягват несъответствия в уменията и успешно да се справят с преходите, като по този начин се увеличи цялостната устойчивост на икономиката спрямо сътресения.

Изменение    20

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да насърчават равни възможности за образование и да повишат общото ниво на образование, по-специално на най-слабо квалифицираните. Те следва да гарантират високи образователни постижения, да засилят основните умения, да намалят броя на младите хора, напускащи преждевременно училище, да адаптират в по-голяма степен висшето образование към нуждите на пазара на труда, да подобрят наблюдението и прогнозирането на нуждите от умения, както и да увеличат участието на възрастните в продължаващо образование и обучение. Държавите членки следва да засилят обучението в процеса на работа в своите системи за професионално образование и обучение, включително чрез качествени и ефективни стажове, да повишат видимостта и съпоставимостта на уменията и да разширят възможностите за признаване и валидиране на уменията и компетентностите, придобити извън формалното образование и обучение. Те следва да актуализират и увеличат предоставянето на гъвкави форми на продължаващо професионално обучение и възползването от тях. Държавите членки следва също така да оказват подкрепа на нискоквалифицираните възрастни да поддържат или развиват пригодността си за заетост в дългосрочен план чрез насърчаване на достъпа до качествени възможности за обучение и възползването от тях, чрез създаването на схеми за повишаване на уменията, включително оценка на уменията, подходящо предлагане на образование и обучение и валидиране и признаване на придобитите умения.

Държавите членки следва да насърчават равни възможности за образование, включително образование в ранна детска възраст, и да повишат общото ниво на образование, по-специално на най-слабо квалифицираните и обучаващите се в неравностойно положение. Те следва да гарантират високи образователни постижения, да развиват и засилят основните умения, да насърчат развитието на предприемачески умения, да намалят броя на младите хора, напускащи преждевременно училище, да адаптират в по-голяма степен висшето образование към нуждите на пазара на труда, да подобрят наблюдението и прогнозирането на нуждите от умения, както и да увеличат участието на възрастните в продължаващо образование и обучение, включително чрез политики, които предвиждат отпуск за образование и обучение, както и професионално обучение на работното място и учене през целия живот. Държавите членки следва да засилят обучението в процеса на работа в своите системи за професионално образование и обучение, включително чрез качествени и ефективни стажове, да повишат видимостта и съпоставимостта на уменията и да разширят възможностите за признаване и валидиране на уменията и компетентностите, придобити извън формалното образование и обучение. Те следва да актуализират и увеличат предоставянето на гъвкави форми на продължаващо професионално обучение и възползването от тях. Държавите членки следва също така да оказват целева подкрепа на нискоквалифицираните възрастни да поддържат или развиват пригодността си за заетост в дългосрочен план чрез насърчаване на достъпа до качествени възможности за обучение и възползването от тях, чрез създаването на схеми за повишаване на уменията, включително оценка на уменията, предлагане на образование и обучение, които отговарят на възможностите на пазара на труда, и валидиране и признаване на придобитите умения.

Изменение    21

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За да насърчават дългосрочното благосъстояние и производителност на своята работна сила, държавите членки следва да гарантират, че техните системи за образование и обучение, освен да отговарят на нуждите на пазара на труда, имат за цел да благоприятстват личностното развитие, социалното сближаване, междукултурното разбирателство и активното гражданство.

Изменение    22

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Следва да се предприемат действия за преодоляване на високата безработица и липсата на трудова активност, включително чрез навременно и адаптирано подпомагане въз основа на подкрепа за търсене на работа, обучение и преквалификация. С цел значително намаляване и предотвратяване на структурната безработица следва да се използват всеобхватни стратегии, които включват изготвянето на задълбочена индивидуална оценка най-късно след 18 месеца безработица. Към младежката безработица и високия дял неучещи, неработещи и необучаващи се млади хора следва да продължи да се подхожда комплексно чрез структурно подобряване на прехода от училище към работното място, включително чрез пълноценното прилагане на гаранцията за младежта1.

Следва да се предприемат действия за преодоляване на високата безработица, дългосрочната безработица и дългосрочната липса на трудова активност, включително чрез навременно, интегрирано и адаптирано подпомагане въз основа на подкрепа за търсене на работа, обучение, преквалификация и подходящи последващи действия. За тази цел е необходим координиран подход към социалните служби и службите по заетостта, което означава тясно сътрудничество между службите по заетостта, социалните служби, социалните партньори и местните органи. С цел значително намаляване и предотвратяване на дългосрочната и структурната безработица следва да се използват всеобхватни стратегии, които включват изготвянето на задълбочена индивидуална оценка на възможно най-ранен етап. Към младежката безработица и високия дял неучещи, неработещи и необучаващи се млади хора следва да продължи да се подхожда комплексно чрез структурно подобряване на прехода от училище към работното място, включително чрез пълноценното прилагане на гаранцията за младежта1.

__________________

__________________

1 OВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1 – 6.

1 OВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1.

Изменение    23

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данъчните реформи за прехвърляне на данъчната тежест от труда към други източници на данъчни приходи следва да имат за цел премахване на пречките и демотивиращите фактори, свързани с участието на пазара на труда, особено при хората, които са най-отдалечени от него. Държавите членки следва да подкрепят адаптирана работна среда за хората с увреждания, включително чрез целева финансова подкрепа за действия и услуги, които им дават възможност да участват на пазара на труда и в обществото.

Данъчните реформи за постепенно прехвърляне на данъчната тежест от труда към други източници на данъчни приходи следва да имат за цел премахване на необоснованите пречки и прекомерната бюрокрация и предоставяне на стимули за участието на пазара на труда, особено при хората, които са най-отдалечени от него, като същевременно се гарантира, че прехвърлянето на данъчната тежест не застрашава устойчивостта на социалната държава. Държавите членки следва да подкрепят адаптирана работна среда за хората с увреждания и по-възрастните работници, включително чрез целева финансова подкрепа за действия и услуги, които им дават възможност да участват на пазара на труда и в обществото като цяло. Държавите членки и Комисията следва да насърчават субсидираната заетост на отворен и приобщаващ пазар на труда.

Изменение    24

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се гарантира равенството между половете и по-голямото участие на жените на пазара на труда, следва да се премахнат пречките пред участието на пазара на труда и професионалното развитие, включително като се гарантира равно заплащане за равен труд. Следва да се насърчава съвместяването на професионалния и семейния живот, по-специално чрез достъп до дългосрочни грижи и достъпно и качествено образование и грижи в ранна детска възраст. Държавите членки следва да гарантират достъп на родителите и другите лица с отговорности за полагане на грижи до подходящи отпуски по семейни причини и гъвкави схеми на работа с цел да постигнат равновесие между личния и професионалния живот, както и да насърчават балансираното използване на тези права между жените и мъжете.

За да се гарантира равенството между половете и по-голямото участие на жените на пазара на труда, следва да се премахнат пречките пред участието на пазара на труда и професионалното развитие, включително като се гарантира равно заплащане за равен труд във всички сектори и професии. Държавите членки следва да разработват и прилагат политики относно прозрачността на възнагражденията и одити на заплащането за премахване на разликите в заплащането между половете. Държавите членки следва да осигурят изпълнението на Директива 2006/54/EО на Европейския парламент и на Съвета1a, като определят ефективни, пропорционални и разубеждаващи санкции за работодателите, които плащат различно възнаграждение за една и съща работа, в зависимост от това дали се изпълнява от мъж или от жена. Следва да се гарантира съвместяването на професионалния, личния и семейния живот на всички хора. Държавите членки следва да гарантират достъп на родителите и другите лица с отговорности за полагане на грижи до подходящи отпуски по семейни причини и за полагане на грижи, качествени дългосрочни грижи и образование и грижи в ранна детска възраст на приемлива цена, както и гъвкави, съобразени със служителите схеми на работа, като дистанционната работа и гъвкавата и самостоятелна работа, с цел да постигнат равновесие между личния и професионалния живот, както и да насърчават балансираното използване на тези права между жените и мъжете. Държавите членки следва да осигурят подкрепа за лицата, полагащи грижи, които са принудени да ограничат или да прекратят своята професионална дейност, за да могат да полагат подходящи грижи за някого.

 

 

________________

 

1a Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).

Изменение    25

Предложение за решение

Приложение – насока 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на политиките следва да бъде да подобряват и да подкрепят намирането на съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда, както и преходите. Държавите членки следва да предприемат ефективни действия за активизиране и създаване на възможности за труд на хората, които могат да участват на пазара на труда. Държавите членки следва да засилят ефективността на активните политики по заетостта, като повишат тяхната целенасоченост, информационно покритие, обхват и като установят по-добра връзка между тях и подпомагането на доходите въз основа на правата и задълженията на безработните лица активно да търсят работа. Държавите членки следва да се стремят към по-ефективни публични служби по заетостта, като гарантират, че те предоставят навременно и съобразено с конкретните нужди подпомагане на търсещите работа, подкрепа за търсенето в рамките на пазара на труда и прилагат управление въз основа на постигнатите резултати.

Целта на политиките следва да бъде да подобряват и да подкрепят намирането на съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда, както и преходите, така че работниците да могат да се развиват професионално. Държавите членки следва да предприемат ефективни действия за активизиране и създаване на възможности за труд на хората, които могат да участват на пазара на труда, чрез индивидуална подкрепа и интегрирани услуги с подход на по-широко и активно приобщаване. Държавите членки следва да засилят ефективността на активните политики по заетостта, като повишат тяхното финансиране, целенасоченост, информационно покритие, обхват и като гарантират подходящо подпомагане на доходите на безработните лица, докато търсят работа, както и като отчитат правата и задълженията на безработните. Това включва работа със социалните партньори и други съответни заинтересовани страни, включително организации на гражданското общество, за да се повиши ефективността и отчетността на тези политики. Държавите членки следва да се стремят към по-ефективни, взаимосвързани и качествени публични служби по заетостта, които гарантират, че предоставят навременно и съобразено с конкретните нужди подпомагане на търсещите работа, което им позволява да търсят работа в целия Съюз, както и подкрепа за търсенето в рамките на пазара на труда и прилагат управление въз основа на постигнатите резултати.

Изменение    26

Предложение за решение

Приложение – насока 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да предоставят на безработните лица подходящи обезщетения за безработица с разумна продължителност, в съответствие с внесените от лицето вноски и с националните правила за допустимост. Тези обезщетения не трябва да бъдат демотивиращ фактор за бързото завръщане към заетост.

Държавите членки следва да предоставят на безработните лица подходящи обезщетения за безработица с продължителност, която е достатъчна, за да им даде разумно нужното време да намерят качествено работно място, в съответствие с внесените от лицето вноски и с националните правила за допустимост. Тези обезщетения следва да бъдат придружени от активни политики на пазара на труда и мерки, които представляват стимули за бързото завръщане към качествени работни места.

Изменение    27

Предложение за решение

Приложение – насока 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Следва да се насърчава мобилността на учащите се и работещите, за да се повиши нивото на уменията, които спомагат за пригодността за заетост, и за да се използва пълният потенциал на европейския пазар на труда. Следва да се отстранят пречките пред мобилността в образованието и обучението, професионалните и личните пенсии и признаването на квалификациите. Държавите членки следва да предприемат действия, с които да гарантират, че административните процедури не блокират или усложняват възможностите за активна заетост на граждани на други държави членки. Освен това държавите членки следва да не допускат злоупотреби с действащите правила и да обърнат внимание на възможното „изтичане на мозъци“ от някои райони.

Следва да се гарантира мобилността на учащите се и работещите като основна свобода, за да се повиши нивото на уменията и да се използва пълният потенциал на европейския пазар на труда. Следва да се насърчава и вътрешната мобилност. Следва да се отстранят пречките пред мобилността в образованието и обучението, професионалните и личните пенсии, достъпа до социална закрила, признаването на квалификациите и уменията, както и непропорционалните езикови изисквания. Мобилните работници следва да бъдат подкрепяни, включително чрез подобряване на техния достъп до права на работното място и информираност относно тези права. Държавите членки следва да предприемат действия, с които да гарантират, че административните процедури не блокират или усложняват възможностите за активна заетост на граждани на други държави членки. Освен това държавите членки следва да не допускат злоупотреби с действащите правила и да обърнат внимание на възможното „изтичане на мозъци“ от някои райони. Те следва да правят това, като увеличават и подкрепят инвестициите в сектори, които имат истински потенциал за създаване на възможности за качествена заетост, като зелената и кръговата икономика, сектора за полагане на грижи и цифровия сектор.

Изменение    28

Предложение за решение

Приложение – насока 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с националните практики и с цел да се постигне по-голяма ефективност на социалния диалог и по-добри социално-икономически резултати, държавите членки следва да осигурят своевременно и пълноценно участие на социалните партньори в разработването и прилагането на реформите и политиките в областта на икономиката, заетостта и социалната сфера, в това число като оказват подкрепа за увеличаване на капацитета на социалните партньори. Социалните партньори следва да бъдат насърчавани да договарят и сключват колективни споразумения в области от значение за тях, при пълно зачитане на тяхната автономност и правото на колективни действия.

В съответствие с националните практики и принципите за партньорство и с цел да се постигне по-голяма ефективност на социалния и гражданския диалог и по-добри социално-икономически резултати, държавите членки следва да осигурят своевременно, действително и пълноценно участие на социалните партньори и организациите на гражданското общество в разработването, прилагането и оценката на реформите и политиките в областта на икономиката, заетостта и социалната сфера на всички етапи от процеса, в това число като оказват подкрепа за увеличаване на капацитета на социалните партньори и организациите на гражданското общество. Това участие трябва да излиза извън границите на обикновената консултация със заинтересованите страни. Социалните партньори следва да бъдат насърчавани да договарят и сключват колективни споразумения в области от значение за тях, при пълно зачитане на тяхната автономност и правото на колективни действия. На работниците на нетипични трудови договори и самостоятелно заетите лица следва също да бъде предоставяна възможност да упражняват правото си на организиране и на колективно договаряне. Държавите членки следва да предприемат мерки за укрепване на ролята на социалните партньори, например чрез подобряване на достъпа до съответната информация в предприятията и въвеждане на разпоредби за участието на работниците при решаването на свързани с дружеството въпроси.

Изменение    29

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Насока 8: Насърчаване на равните възможности за всички, социалното приобщаване и борбата с бедността

Насока 8: Насърчаване на равенството и равните възможности и недискриминацията за всички, социалното приобщаване и борбата с бедността

Изменение    30

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да работят за приобщаващи, отворени за всички пазари на труда, като въведат ефективни мерки за насърчаване на равни възможности за по-слабо представените групи на пазара на труда. Те следва да гарантират равно третиране по отношение на заетостта, социалната закрила, образованието и достъпа до стоки и услуги, независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Държавите членки, в сътрудничество с местните и регионалните органи, следва да прилагат ефективни мерки за борба с всички форми на дискриминация и да работят за равни възможности за участие в обществото на всички хора. Тези мерки следва да включват мерки за насърчаване на приобщаващи, отворени за всички пазари на труда, включително мерки за борба с дискриминацията при достъпа и участието на пазара на труда, за да се подкрепят хората, които са дискриминирани, по-слабо представени или в уязвимо положение. Държавите членки следва да гарантират равно третиране и да провеждат борба с всички видове дискриминация по отношение на заетостта, социалната закрила, образованието и достъпа до стоки и услуги, независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация или социално-икономически произход. За тази цел са необходими конкретни мерки за подпомагане на хората в уязвимо положение, например мигрантите или етническите малцинства, като тези мерки трябва да бъдат подкрепени с подходящо финансиране, за да се предотврати възможна конкуренция за ресурси между съответните бенефициери.

Изменение    31

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да модернизират системите за социална закрила, за да осигурят ефективна, ефикасна и адекватна социална закрила през всички етапи от живота на хората, като по този начин насърчават социалното приобщаване, възходящата социална мобилност, участието на пазара на труда и борбата с неравенствата, включително чрез организирането на своите данъчни и осигурителни системи. Модернизирането на системите за социална закрила следва да доведе до по-голяма достъпност, устойчивост, адекватност и качество.

Държавите членки следва да подобрят системите за социална закрила, за да осигурят ефективна, ефикасна и адекватна социална закрила през всички етапи от живота на хората, включително за самостоятелно заетите лица, като по този начин насърчават социалното приобщаване, възходящата социална мобилност, участието на пазара на труда и борбата с неравенствата, включително чрез организирането на своите данъчни и осигурителни системи. Подобренията и иновациите в системите за социална закрила следва да доведат до по-голям достъп, наличие, устойчивост, адекватност и качество.

Изменение    32

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да разработят и да прилагат превантивни и интегрирани стратегии чрез съчетаването на трите направления на активното приобщаване: подходящо подпомагане на доходите, приобщаващи пазари на труда и достъп до качествени услуги. Системите за социална закрила следва да гарантират правото на подходящи обезщетения за гарантиране на минимален доход за всеки, който не разполага с достатъчни средства, и да допринасят за социалното приобщаване, като насърчават хората да участват активно на пазара на труда и в обществото.

Държавите членки следва да разработят и да прилагат превантивни и интегрирани стратегии чрез съчетаването на трите направления на активното приобщаване: подходящо подпомагане на доходите, приобщаващи пазари на труда и достъп до качествени услуги, съобразени с индивидуалните потребности. Системите за социална закрила следва да гарантират подходящи обезщетения за гарантиране на минимален доход за всеки, който не разполага с достатъчни средства, и да допринасят за социалното приобщаване, като насърчават хората да участват активно на пазара на труда и в обществото.

Изменение    33

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По същия начин държавите членки, с помощта на Комисията, следва да насърчават активното участие на специализираните в борбата с бедността НПО, както и на организациите на хора, които живеят в бедност, в разработването на политики за борба с бедността и социалното изключване.

Изменение    34

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За гарантирането на равни възможности, в това число за децата и младите хора, е особено важно наличието на достъпни и качествени услуги на приемлива цена като грижи за децата, извънучилищни грижи, образование и обучение, жилищни и здравни услуги и дългосрочни грижи. Особено внимание следва да се отдели на борбата с бедността, социалното изключване, включително намаляване на бедността сред работещите. Държавите членки следва да гарантират, че всеки има достъп до основни услуги, включително водоснабдяване, канализация, енергия, транспорт, финансови услуги и цифрови комуникации. За хората в нужда и уязвимите лица държавите членки следва да гарантират достъп до адекватна социална помощ за жилищно настаняване, както и правото на подходяща помощ и закрила срещу принудително изселване. Особено внимание следва да се отдели на бездомността. Следва да се вземат под внимание специфичните потребности на хората с увреждания.

За гарантирането на равни възможности, в това число за децата, младите хора, етническите малцинства и мигрантите, са особено важни достъпът и наличието на достъпни и качествени услуги на приемлива цена като грижи за децата, извънучилищни грижи, образование и обучение, жилищни и здравни услуги, рехабилитация и дългосрочни грижи. Децата, които живеят в бедност, следва да имат достъп до безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни детски грижи, приемливо жилищно настаняване и подходящо хранене. Особено внимание следва да се отдели на борбата с бедността и социалното изключване, включително намаляване на бедността сред работещите и дискриминацията. Държавите членки следва да гарантират, че всеки има достъп до основни услуги на достъпна цена, включително образование, здравеопазване, жилищно настаняване, снабдяване с чиста вода, канализация, енергия, транспорт, финансови услуги и цифрови комуникации. За хората в нужда или уязвимо положение държавите членки следва да гарантират достъп до адекватна социална помощ за жилищно настаняване, както и правото на подходяща помощ и закрила срещу принудително изселване. Особено внимание следва да се отдели на бездомността. Следва да се вземат под внимание специфичните потребности, както и потенциалът на хората с увреждания. За тази цел държавите членки следва, inter alia, да преразгледат системите за оценка на уврежданията, за да избегнат създаването на пречки за достъпа до пазара на труда.

Изменение    35

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки следва да гарантират, че на работодателите, които наемат хора с увреждания, се предоставят подходящи подкрепа и консултации. Предоставянето на персонална помощ в образованието и от службите по заетостта за хората с увреждания следва да бъде насърчавано и подкрепяно.

Изменение    36

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да гарантират правото на своевременен достъп до финансово достъпни здравни грижи и дългосрочни грижи с добро качество, като същевременно поддържат тяхната устойчивост в дългосрочен план.

Държавите членки следва да гарантират правото на своевременен достъп до финансово приемливи и достъпни здравни грижи и дългосрочни грижи с добро качество, като същевременно поддържат тяхната устойчивост в дългосрочен план.

Изменение    37

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В условията на увеличаваща се продължителност на живота и демографски промени държавите членки следва да осигурят устойчивостта и пригодността на пенсионните системи за жените и мъжете, предоставяйки равни възможности за работниците и самостоятелно заетите лица от двата пола за придобиване на пенсионни права, включително чрез допълнителни схеми, за да се гарантират достойни условия на живот. Пенсионните реформи следва да бъдат подкрепени от мерки за удължаване на професионалния живот и увеличаване на действителната пенсионна възраст, например чрез ограничаване на ранното напускане на пазара на труда и увеличаване на законоустановената пенсионна възраст, за да се отрази нарасналата продължителност на живота. Държавите членки следва да установят конструктивен диалог със съответните заинтересовани страни и да позволят подходящо постепенно въвеждане на реформите.

Държавите членки следва спешно да осигурят устойчивостта и пригодността на пенсионните системи за жените и мъжете, предоставяйки равни възможности за всички работници и самостоятелно заети лица за придобиване на адекватни права на задължителна пенсия, за да се гарантират достойни условия на живот, и стремейки се да гарантират адекватен доход за възрастните хора, който е най-малко над прага на бедността. Следва да бъде предоставен недискриминиращ достъп до допълнителни схеми, които могат да служат като добавка към сигурната задължителна пенсия. В зависимост от институционалните разпоредби и националното право на държавите членки, пенсиите единствено по първия стълб или в съчетание с тези по втория стълб следва да установят адекватен заместващ приход, основан на предишните възнаграждения на работника. Държавите членки следва да предвидят подходяща възможност за натрупване на осигурителен стаж за хората, които са били извън пазара на труда, за да полагат неформални грижи. Пенсионните реформи, включително възможното увеличаване на действителната пенсионна възраст, следва да бъдат поставени в рамките на стратегии за активен и здравословен живот на възрастните хора и да бъдат подкрепени от мерки за удължаване на професионалния живот на хората, които желаят да работят по-дълго. На работниците, които са в предпенсионна възраст, следва да бъде предоставен избор за доброволно намаляване на работното време. Държавите членки следва да установят конструктивен диалог със социалните партньори и гражданското общество, и да позволят подходящо постепенно въвеждане на всички реформи.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Насоки за политиките за заетост на държавите членки

Позовавания

COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

1.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

11.12.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Miroslavs Mitrofanovs

 

5.3.2018

 

 

 

Заместени докладчици

Tatjana Ždanoka

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.1.2018

22.2.2018

21.3.2018

 

Дата на приемане

27.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

10

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Karima Delli, Tania González Peñas, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jude Kirton-Darling, James Nicholson, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Renate Sommer

Дата на внасяне

9.4.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

EFDD

NI

PPE

S&D

Verts/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

Tiziana Beghin

Fountoulis Lampros

Georges Hach, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Renate Sommer, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Karima Delli, Miroslavs Mitrofanovs

10

-

ECR

ENF

GUE/NGL

Amjad Bashir, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

1

0

PPE

Ádám Kósa

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 25 април 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност