SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich

  9.4.2018 - (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE)) - *

  Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  Sprawozdawca: Miroslavs Mitrofanovs


  Procedura : 2017/0305(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0140/2018
  Teksty złożone :
  A8-0140/2018
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich

  (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))

  (Konsultacja)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2017)0677),

  –  uwzględniając art. 148 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0424/2017),

  –  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich[1],

  –  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich[2],

  –  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0140/2018),

  1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

  2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

  4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

  5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  Poprawka    1

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1)  Państwa członkowskie i Unia, mając na względzie osiągnięcie celów w zakresie pełnego zatrudnienia i postępu społecznego określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają działać w celu wypracowania skoordynowanej strategii dla zatrudnienia, w szczególności na rzecz wspierania wysokiego poziomu kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i ich zdolności do dostosowywania się, jak również wspierania reagujących na zmiany gospodarcze rynków pracy. Państwa członkowskie, uwzględniając praktyki krajowe związane z funkcjami partnerów społecznych, mają uznawać wspieranie zatrudnienia za przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynować swoje działania w tym względzie w ramach Rady.

  (1)  Państwa członkowskie i Unia, mając na względzie osiągnięcie celów w zakresie społecznej gospodarki rynkowej, pełnego zatrudnienia i postępu społecznego określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mają wypracować i przedstawić skuteczną i skoordynowaną strategię zatrudnienia, w szczególności na rzecz wspierania sprzyjających włączeniu społecznemu rynków pracy reagujących na realia i zmiany gospodarcze, społeczne, technologiczne oraz środowiskowe i odznaczających się wysokim poziomem kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i ich zdolności do dostosowywania się, jak również na rzecz zagwarantowania dobrostanu wszystkich pracowników. Państwa członkowskie, uwzględniając praktyki krajowe związane z funkcjami partnerów społecznych, mają uznawać wspieranie zatrudnienia za przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynować swoje działania w tym względzie w ramach Rady.

  Poprawka    2

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2)  Unia ma zwalczać wykluczenie społeczne i dyskryminację, promować sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną oraz równość kobiet i mężczyzn. Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia ma brać pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia i szkolenia.

  (2)  Unia ma zwalczać wszelkie formy ubóstwa, wykluczenia społecznego i dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia oraz promować sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną oraz równość kobiet i mężczyzn. Do osiągnięcia tego ogólnego celu należy dążyć także za pomocą unijnych aktów prawnych oraz polityk w innych dziedzinach. Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia ma brać pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia i szkolenia. Unia ma promować aktywny udział wszystkich obywateli w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

  Poprawka    3

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3)   Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Unia opracowała i wdrożyła instrumenty koordynacji polityki w dziedzinie polityki budżetowej, makroekonomicznej i strukturalnej. Do instrumentów tych należą przedstawiane tutaj wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich wraz z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii, określonymi w zaleceniu Rady (UE) 2015/1184, które to wytyczne stanowią razem zintegrowane wytyczne dotyczące wdrożenia strategii „Europa 2020”. Założeniem wytycznych jest pokierowanie realizacją polityki w państwach członkowskich i Unii. Odzwierciedlają one współzależność między państwami członkowskimi. Otrzymany w ten sposób zestaw skoordynowanych polityk i reform na szczeblu europejskim i krajowym ma zapewnić odpowiednie połączenie ogólnych polityk gospodarczych i społecznych w celu zwiększenia ich wzajemnego pozytywnego oddziaływania.

  (3)   Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Unia opracowała i wdrożyła instrumenty koordynacji polityki w dziedzinie polityki budżetowej, makroekonomicznej i strukturalnej, które wywierają znaczny wpływ na sytuację społeczną i sytuację w zakresie zatrudnienia w Unii i mogą skutkować między innymi brakiem bezpieczeństwa, ubóstwem i nierównością. Do instrumentów tych należą przedstawiane tutaj wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich wraz z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii, określonymi w zaleceniu Rady (UE) 2015/1184, które to wytyczne stanowią razem zintegrowane wytyczne dotyczące wdrożenia strategii „Europa 2020”. Założeniem wytycznych jest pokierowanie realizacją polityki w państwach członkowskich i Unii. Odzwierciedlają one współzależność między państwami członkowskimi. Otrzymany w ten sposób zestaw skoordynowanych polityk i reform na szczeblu europejskim i krajowym ma zapewnić odpowiednie połączenie ogólnych polityk gospodarczych i społecznych w celu zwiększenia ich wzajemnego pozytywnego oddziaływania na wszystkie państwa członkowskie.

  Poprawka    4

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 3 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3a)  Dla zapewnienia bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w związku ze zintegrowanymi wytycznymi, które dotyczą ludności i rynków pracy w całej Unii, istotne jest, aby Rada brała pod uwagę stanowisko Parlamentu Europejskiego.

  Poprawka    5

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4)  Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia są spójne z paktem stabilności i wzrostu, obowiązującym prawodawstwem Unii Europejskiej i różnymi inicjatywami UE, w tym z zaleceniem Rady w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży1, zaleceniem Rady w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy2, zaleceniem Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych3 oraz wnioskiem w sprawie zalecenia Rady w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego4.

  (4)  Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia są spójne z paktem stabilności i wzrostu, obowiązującym prawodawstwem Unii Europejskiej i różnymi inicjatywami UE, w tym z europejskim filarem praw socjalnych, zaleceniem Rady w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży1, zaleceniem Rady w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy2, zaleceniem Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych3 oraz wnioskiem w sprawie zalecenia Rady w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego4.

  __________________

  __________________

  1 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1–6.

  1 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1.

  2 Dz.U. C 67 z 20.2.2016, s. 1–5.

  2 Dz.U. C 67 z 20.2.2016, s. 1.

  3 Dz.U. C 484 z 24.12.2016, s. 1–6.

  3 Dz.U. C 484 z 24.12.2016, s. 1.

  4 COM(2017) 0563 final – 2017/0244 (NLE).

  4 COM(2017) 0563 final – 2017/0244 (NLE).

  Poprawka    6

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5)  W ramach europejskiego semestru połączono ze sobą różne instrumenty, tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanego wielostronnego nadzoru nad polityką gospodarczą, polityką budżetową, polityką zatrudnienia i polityką społeczną; europejski semestr ma służyć osiągnięciu celów strategii „Europa 2020”, w szczególności w zakresie zatrudnienia, edukacji i ograniczania ubóstwa, określonych w decyzji Rady 2010/707/UE5. Od 2015 r. europejski semestr jest stale wzmacniany i usprawniany: ma on w coraz większym stopniu skupiać się na kwestiach związanych z zatrudnieniem i kwestiach społecznych oraz ułatwiać intensywniejszy dialog z państwami członkowskimi, partnerami społecznymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

  (5)  W ramach europejskiego semestru połączono ze sobą różne instrumenty, tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanego wielostronnego nadzoru nad polityką gospodarczą, polityką budżetową, polityką zatrudnienia i polityką społeczną; europejski semestr ma służyć osiągnięciu celów strategii „Europa 2020”, w szczególności w zakresie zatrudnienia, edukacji i ograniczania ubóstwa, określonych w decyzji Rady 2010/707/UE5. Od 2015 r. europejski semestr jest stale wzmacniany i usprawniany: ma on w coraz większym stopniu skupiać się na kwestiach związanych z zatrudnieniem i kwestiach społecznych oraz ułatwiać intensywniejszy dialog z państwami członkowskimi, partnerami społecznymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, kładąc jednocześnie silny nacisk na reformy strukturalne i konkurencyjność.

  _________________

  _________________

  5 Dz.U. L 308 z 24.11.2010, s. 46-5.

  5 Dz.U. L 308 z 24.11.2010, s. 46.

  Poprawka    7

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 6

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (6)  Ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej pozytywnie wpływa na tendencje na rynku pracy, choć wewnątrz państw członkowskich i pomiędzy nimi nadal istnieją istotne problemy i różnice w osiąganych wynikach gospodarczych i społecznych. Kryzys uświadomił istnienie ścisłej współzależności między gospodarkami i rynkami pracy państw członkowskich. Zapewnienie, by Unia podążała w kierunku osiągnięcia inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, to główne wyzwanie, z jakim trzeba się dzisiaj zmierzyć. Wymaga to skoordynowanych, ambitnych i skutecznych działań politycznych zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu krajowym, zgodnie z postanowieniami TFUE oraz unijnymi przepisami dotyczącymi zarządzania gospodarczego Unii. Poprzez połączenie środków odnoszących się do podaży i popytu te działania z zakresu polityki powinny obejmować stymulowanie inwestycji, a także odnowione zobowiązanie na rzecz przeprowadzonych w odpowiedniej kolejności reform strukturalnych mających na celu poprawę wydajności, wzrostu gospodarczego, spójności społecznej i odporności gospodarczej w obliczu wstrząsów oraz odpowiedzialności budżetowej przy jednoczesnym uwzględnieniu skutków tych środków dla zatrudnieniaspołeczeństwa.

  (6)  Ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej pozytywnie wpływa na tendencje na rynku pracy, choć wewnątrz państw członkowskich i pomiędzy nimi nadal istnieją istotne problemy i różnice w osiąganych wynikach gospodarczych i społecznych, ponieważ wzrost gospodarczy nie skutkuje automatycznie zwiększeniem zatrudnienia. Kryzys uświadomił istnienie ścisłej współzależności między gospodarkami i rynkami pracy państw członkowskich. Zapewnienie, by Unia podążała w kierunku osiągnięcia inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego, któremu towarzyszy tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy o zrównoważonym charakterze, to główne wyzwanie, z jakim trzeba się dzisiaj zmierzyć. Wymaga to skoordynowanych, ambitnych i skutecznych działań politycznych zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu krajowym, zgodnie z postanowieniami TFUE oraz unijnymi przepisami dotyczącymi zarządzania gospodarczego Unii. Poprzez połączenie środków odnoszących się do podaży i popytu te działania z zakresu polityki powinny obejmować stymulowanie inwestycji, w tym inwestycji w gospodarkę o obiegu zamkniętym i zieloną gospodarkę oraz inwestycji społecznych, a także odnowione zobowiązanie na rzecz przeprowadzonych w odpowiedniej kolejności, zrównoważonych społecznie i gospodarczo reform strukturalnych mających na celu poprawę wydajności, wzrostu gospodarczego, spójności społecznej i odporności gospodarczej w obliczu wstrząsów oraz odpowiedzialności budżetowej, przy czym te reformy strukturalne powinny wywierać pozytywny wpływ na zatrudnieniespołeczeństwo.

  Poprawka    8

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 7

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (7)  Reformy rynku pracy, w tym krajowe mechanizmy ustalania płac, powinny być zgodne z krajowymi praktykami dialogu społecznego i zapewnić niezbędne możliwości szerokiego uwzględniania zagadnień społeczno-gospodarczych, takich jak poprawa konkurencyjności, tworzenie miejsc pracy, strategie uczenia się i szkolenia przez całe życie oraz realne dochody.

  (7)  Reformy rynku pracy, w tym krajowe mechanizmy ustalania płac, powinny być zgodne z krajowymi praktykami dialogu społecznego i zapewnić niezbędne możliwości szerokiego uwzględniania zagadnień społeczno-gospodarczych, takich jak poprawa sytuacji, jeśli chodzi o poziom życia, równość, konkurencyjność, wydajność, tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy o zrównoważonym charakterze, strategie uczenia się i szkolenia przez całe życie oraz realne dochody.

  Poprawka    9

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 8

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8)  Państwa członkowskie i Unia powinny także zająć się społecznymi skutkami kryzysu gospodarczego i finansowego oraz dążyć do budowy społeczeństwa integracyjnego poprzez wzmocnienie pozycji obywateli, tak aby mogli oni przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, a tym samym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym – jak wskazano również w zaleceniu Komisji dotyczącym aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy6. Należy zająć się nierównością i zagwarantować wszystkim dostęp i szanse, a także ograniczyć ubóstwo i wykluczenie społeczne, także wśród dzieci, w szczególności przez zapewnienie skutecznego funkcjonowania rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego oraz usuwanie przeszkód utrudniających uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i w rynku pracy. W miejscach pracy w UE zaczynają upowszechniać się nowe modele gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają również stosunki pracy. Rolą państw członkowskich powinno być zapewnienie, aby te nowe stosunki pracy utrzymały i wzmacniały europejski model socjalny.

  (8)  Państwa członkowskie i Unia powinny także zająć się społecznymi skutkami kryzysu gospodarczego i finansowego oraz dążyć do budowy społeczeństwa integracyjnego i takiego, w którym panuje sprawiedliwość społeczna, poprzez wzmocnienie pozycji obywateli, tak aby mogli oni przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, a tym samym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym – jak wskazano również w zaleceniu Komisji dotyczącym aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy. Należy zająć się nierównością i dyskryminacją, należy zagwarantować wszystkim równe szanse, a także zlikwidować ubóstwo i wykluczenie społeczne (zwłaszcza wśród dzieci), w szczególności przez zapewnienie skutecznego funkcjonowania rynków pracy i odpowiednich i skutecznych systemów zabezpieczenia społecznego oraz usuwanie przeszkód utrudniających uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i w rynku pracy. W miejscach pracy w UE zaczynają upowszechniać się nowe modele gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają również stosunki pracy. Rolą państw członkowskich powinno być zapewnienie, aby te nowe stosunki pracy utrzymały i wzmacniały europejski model socjalny przez zagwarantowanie, że osoby pracujące w nowo powstających formach zatrudnienia będą objęte i chronione przepisami w zakresie zatrudnienia. Państwa członkowskie powinny wspierać potencjał osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego.

  __________________

  __________________

  6 COM(2008)0639 final.

  6 COM(2008)0639 final.

  Poprawka    10

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 8 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (8a)  Komisja i państwa członkowskie, korzystając ze wsparcia wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych (NGO) i organizacji zrzeszających osoby doświadczające ubóstwa, powinny tworzyć obszary refleksji i dialogu, aby zagwarantować tym osobom możliwość udziału w ocenie kierunków polityk, które ich dotyczą.

  Poprawka    11

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 11

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (11)  Zintegrowane wytyczne powinny stanowić podstawę zaleceń dla poszczególnych krajów, jakie Rada może kierować do państw członkowskich. Państwa członkowskie powinny w pełni wykorzystywać Europejski Fundusz Społeczny i inne fundusze UE w celu wspierania zatrudnienia, włączenia społecznego, uczenia się przez całe życie, edukacji i w celu ulepszenia administracji publicznej. Choć zintegrowane wytyczne skierowane są do państw członkowskich i Unii, to ich realizacja powinna przebiegać w porozumieniu ze wszystkimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy ścisłym włączeniu do tego procesu parlamentów, a także partnerów społecznych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

  (11)  Zintegrowane wytyczne i europejski filar praw socjalnych powinny stanowić podstawę właściwie ukierunkowanych zaleceń dla poszczególnych krajów, jakie Rada kieruje do państw członkowskich. Państwa członkowskie powinny w pełni wykorzystywać Europejski Fundusz Społeczny i inne fundusze UE w celu wspierania zatrudnienia, włączenia społecznego, uczenia się przez całe życie, edukacji i w celu ulepszenia administracji publicznej. Choć zintegrowane wytyczne skierowane są do państw członkowskich i Unii, to ich realizacja powinna przebiegać w porozumieniu ze wszystkimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy ścisłym włączeniu do tego procesu parlamentów, a także partnerów społecznych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

  Poprawka    12

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 12

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (12)  Komitet Zatrudnienia i Komitet Ochrony Socjalnej powinny monitorować wdrażanie stosownych polityk w świetle wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia zgodnie ze swoimi mandatami, których podstawa jest określona w Traktacie. Komitety te i inne organy przygotowawcze Rady zaangażowane w koordynację polityk gospodarczych i społecznych powinny ściśle współpracować,

  (12)  Komitet Zatrudnienia i Komitet Ochrony Socjalnej powinny monitorować wdrażanie stosownych polityk w świetle wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia zgodnie ze swoimi mandatami, których podstawa jest określona w Traktacie. Komitety te i inne organy przygotowawcze Rady zaangażowane w koordynację polityk gospodarczych i społecznych powinny ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim, a w szczególności z Komisją Zatrudnienia i Spraw Społecznych, w celu zapewnienia demokratycznej rozliczalności,

  Poprawka    13

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 5 – akapit 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie powinny ułatwiać tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, między innymi eliminując przeszkody, na które napotykają przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu pracowników, promując przedsiębiorczość i samozatrudnienie, a zwłaszcza wspierając tworzenie mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw oraz ich rozwój. Państwa członkowskie powinny aktywnie promować gospodarkę społeczną i sprzyjać innowacjom społecznym.

  Państwa członkowskie powinny ułatwiać tworzenie zrównoważonych, dostępnych i wysokiej jakości miejsc pracy i inwestować w ich tworzenie, z uwzględnieniem wszystkich poziomów umiejętności, sektorów rynku pracy oraz regionów, między innymi rozwijając w pełni potencjał sektorów zorientowanych na przyszłość, takich jak zielona gospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym, sektor opieki i sektor cyfrowy. Państwa członkowskie powinny umożliwić pracownikom godzenie życia zawodowego i prywatnego, dbać, aby miejsca pracy były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych pracowników, pomagać firmom w zatrudnianiu pracowników i promować odpowiedzialną przedsiębiorczość i samozatrudnienie, w szczególności poprzez wspieranie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Państwa członkowskie powinny aktywnie promować gospodarkę społeczną i sprzyjać innowacjom społecznym.

  Poprawka    14

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 5 – akapit 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Powinny sprzyjać innowacyjnym formom zatrudnienia, dzięki którym w sposób odpowiedzialny powstają możliwości zatrudnienia dla wszystkich.

  Powinny sprzyjać innowacyjnym formom zatrudnienia, dzięki którym w sposób odpowiedzialny powstają możliwości dobrego zatrudnienia dla wszystkich, z uwzględnieniem rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i z zapewnieniem pełnej zgodności z prawem Unii, przepisami i praktykami krajowymi w zakresie zatrudnienia oraz systemami stosunków pracy. Państwa członkowskie i Komisja powinny promować dobre praktyki w tej dziedzinie.

  Poprawka    15

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Państwa członkowskie powinny ograniczać biurokrację, aby uwolnić od wszelkich zbędnych obciążeń małe i średnie przedsiębiorstwa, które w bardzo dużej mierze przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy.

  Poprawka    16

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 5 – akapit 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Należy przenieść obciążenia podatkowe z pracy na inne źródła opodatkowania, które mają mniej niekorzystny wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Należy przy tym uwzględnić efekt redystrybucyjny systemu podatkowego i jednocześnie zadbać o ochronę przychodów na potrzeby odpowiedniej ochrony socjalnej i wydatków zorientowanych na pobudzanie wzrostu.

  Państwa członkowskie powinny starać się stopniowo ograniczać obciążenia podatkowe pracy i przenosić je z pracy na inne źródła opodatkowania, które mają mniej niekorzystny wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Należy przy tym uwzględnić efekt redystrybucyjny systemu podatkowego i jednocześnie zadbać o ochronę przychodów na potrzeby odpowiedniej ochrony socjalnej i wydatków zorientowanych na pobudzanie wzrostu, w tym inwestycji w usługi publiczne świadczone w interesie ogólnym.

  Poprawka    17

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 5 – akapit 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie powinny, zgodnie z praktykami krajowymi oraz respektując autonomię partnerów społecznych, wspierać przejrzyste i przewidywalne mechanizmy ustalania wynagrodzenia, które pozwalają na zmiany wynagrodzeń w reakcji na zmiany wydajności, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego wynagrodzenia pozwalającego na godny poziom życia. Mechanizmy te powinny uwzględniać różnice w poziomie umiejętności oraz różnice w wynikach gospodarczych w zależności od regionu, sektoru i przedsiębiorstwa. Państwa członkowskie i partnerzy społeczni powinni zapewnić odpowiedni poziom płac minimalnych, biorąc pod uwagę ich wpływ na konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy i ubóstwo pracujących, przy jednoczesnym poszanowaniu praktyk krajowych.

  Państwa członkowskie powinny, zgodnie z praktykami krajowymi oraz respektując autonomię partnerów społecznych, wspierać przejrzyste i przewidywalne mechanizmy ustalania wynagrodzenia, które pozwalają na zmiany wynagrodzeń w reakcji na zmiany wydajności, przy jednoczesnym zapewnieniu w zrównoważony i odpowiedzialny sposób sprawiedliwego wynagrodzenia pozwalającego na godny poziom życia. Mechanizmy te powinny uwzględniać różnice w poziomie umiejętności oraz różnice w wynikach gospodarczych w zależności od regionu, sektora i przedsiębiorstwa. Państwa członkowskie i partnerzy społeczni powinni zapewnić odpowiedni poziom płac minimalnych, biorąc pod uwagę ich wpływ na konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy i ubóstwo pracujących, przy jednoczesnym poszanowaniu praktyk krajowych.

  Poprawka    18

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 6 – tytuł

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Wytyczna 6: Zwiększanie podaży pracy: dostęp do zatrudnienia, umiejętności i kompetencje

  Wytyczna 6: Zwiększanie podaży pracy i poprawa dostępu do zatrudnienia, umiejętności i kompetencji

  Poprawka    19

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 6 – akapit 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W kontekście rozwoju technologii, wyzwań ekologicznych i demograficznych, państwa członkowskie powinny we współpracy z partnerami społecznymi promować wydajność i szanse na zatrudnienie poprzez należyte udostępnianie adekwatnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w ciągu całej kariery zawodowej, odpowiadając na obecne i przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa członkowskie powinny dokonać niezbędnych inwestycji w kształcenie i szkolenie oraz doskonalenie zawodowe. Powinny współpracować z partnerami społecznymi, organizatorami kształcenia i szkolenia oraz pozostałymi zainteresowanymi stronami, aby zaradzić strukturalnym słabościom systemów kształcenia i szkolenia oraz zapewnić kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie charakteryzujące się dobrą jakością i prowadzące do włączenia społecznego. Powinny zapewnić możliwość przeniesienia uprawnień do szkolenia w trakcie przekwalifikowania zawodowego. Dzięki temu każdy powinien mieć możliwość lepszego przygotowania się do potrzeb rynku pracy i dostosowania się do nich oraz radzenia sobie ze zmianami. Tym samym wzrośnie ogólna odporność gospodarki na wstrząsy.

  W kontekście rozwoju technologii, wyzwań ekologicznych i demograficznych państwa członkowskie powinny we współpracy z partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim promować zrównoważoność, wydajność i szanse na zatrudnienie poprzez należyte udostępnianie adekwatnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w ciągu całej kariery zawodowej, odpowiadając na obecne i przewidywane przyszłe możliwości na rynku pracy, w tym przez ukierunkowane wspieranie szkoleń w takich sektorach jak nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka. Państwa członkowskie powinny dokonać niezbędnych inwestycji w kształcenie i szkolenie początkowe oraz doskonalenie zawodowe, a także uczenie się przez całe życie, ukierunkowane nie tylko na kształcenie formalne, ale również na uczenie się pozaformalne i nieformalne, i powinny zapewnić równe możliwości i dostęp dla wszystkich. Powinny współpracować z partnerami społecznymi, organizatorami kształcenia i szkolenia, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz pozostałymi zainteresowanymi stronami, aby podnieść jakość i zaradzić strukturalnym słabościom systemów kształcenia i szkolenia oraz zapewnić kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie charakteryzujące się dobrą jakością i prowadzące do włączenia społecznego, uwzględniając przy tym szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych i narodowych, imigrantów i uchodźców. Powinny zapewnić – za pomocą systemu punktów i gromadzenia związanych z nimi praw – możliwość przeniesienia uprawnień do szkolenia w trakcie zmian w życiu zawodowym. Dzięki temu każdy powinien mieć możliwość lepszego przygotowania się do potrzeb rynku pracy i dostosowania się do nich, uniknięcia niedopasowania umiejętności do potrzeb oraz radzenia sobie ze zmianami. Tym samym wzrośnie ogólna odporność gospodarki na wstrząsy.

  Poprawka    20

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 6 – akapit 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie powinny wspierać równe szanse w edukacji i podnosić ogólny poziom wykształcenia, zwłaszcza osób o najniższych kwalifikacjach. Powinny one zapewnić pozytywne efekty edukacji, wzmocnić umiejętności podstawowe, zmniejszyć liczbę młodych ludzi wcześnie kończących naukę, zwiększyć przydatność osób posiadających wyższe wykształcenie na rynku pracy, poprawić monitorowanie i prognozowanie umiejętności oraz zwiększyć uczestnictwo dorosłych w dalszym kształceniu. Państwa członkowskie powinny usprawnić uczenie się oparte na pracy w ramach systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym poprzez skuteczne praktyki zawodowe wysokiej jakości, zwiększyć widoczność i porównywalność umiejętności oraz poprawić możliwość uznawania i zatwierdzania umiejętności i kompetencji nabytych poza systemem formalnego kształcenia i szkolenia. Powinny zwiększyć ofertę elastycznych formuł ustawicznego szkolenia zawodowego, ulepszyć ją oraz doprowadzić do jej szerszego wykorzystania. Państwa członkowskie powinny również wspierać osoby dorosłe o niskich umiejętnościach zawodowych w utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie oraz rozwoju tych szans w perspektywie długofalowej, zwiększając dostęp do możliwości uczenia się wysokiej jakości oraz zachęcając do korzystania z nich, poprzez ustanowienie „ścieżek poprawy umiejętności” obejmujących ocenę umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia odpowiadającą tej ocenie oraz walidację i uznawanie nabytych umiejętności.

  Państwa członkowskie powinny wspierać równe szanse w edukacji, w tym wczesnej edukacji, i podnosić ogólny poziom wykształcenia, zwłaszcza osób o najniższych kwalifikacjach oraz uczniów pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. Powinny one zapewnić pozytywne efekty edukacji, rozwijać i wzmacniać umiejętności podstawowe, pobudzać rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, zmniejszyć liczbę młodych ludzi wcześnie kończących naukę, zwiększyć przydatność osób posiadających wyższe wykształcenie na rynku pracy, poprawić monitorowanie i prognozowanie umiejętności oraz zwiększyć uczestnictwo dorosłych w dalszym kształceniu, między innymi dzięki polityce przewidującej urlop edukacyjny i szkoleniowy, a także szkoleniom zawodowym w miejscu pracy i uczeniu się przez całe życie. Państwa członkowskie powinny usprawnić uczenie się oparte na pracy w ramach systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym poprzez skuteczne praktyki zawodowe wysokiej jakości, zwiększyć widoczność i porównywalność umiejętności oraz poprawić możliwość uznawania i zatwierdzania umiejętności i kompetencji nabytych poza systemem formalnego kształcenia i szkolenia. Powinny zwiększyć ofertę elastycznych formuł ustawicznego szkolenia zawodowego, ulepszyć ją oraz doprowadzić do jej szerszego wykorzystania. Państwa członkowskie powinny również ukierunkować wsparcie na osoby dorosłe o niskich umiejętnościach zawodowych, aby utrzymać i rozwijać ich szanse na zatrudnienie w perspektywie długofalowej, zwiększając dostęp do możliwości uczenia się wysokiej jakości oraz zachęcając do korzystania z nich, poprzez ustanowienie „ścieżek poprawy umiejętności” obejmujących ocenę umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia dopasowaną do możliwości na rynku pracy oraz walidację i uznawanie nabytych umiejętności.

  Poprawka    21

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 6 – akapit 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Z myślą o wspieraniu dobrobytu i wydajności pracowników w perspektywie długoterminowej państwa członkowskie powinny dopilnować, by ich systemy kształcenia i szkolenia – oprócz zaspokajania potrzeb rynku pracy – sprzyjały rozwojowi osobistemu, spójności społecznej, porozumieniu międzykulturowemu i aktywnemu obywatelstwu.

  Poprawka    22

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 6 – akapit 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Należy zająć się problemem wysokiego bezrobocia i bierności zawodowej, między innymi poprzez terminowe i dostosowane do potrzeb wsparcie, które przewiduje pomoc w poszukiwaniu pracy, szkolenia i przekwalifikowaniu się. Należy dążyć do opracowywania kompleksowych strategii uwzględniających pogłębioną ocenę indywidualną przeprowadzaną najpóźniej po 18 miesiącach bezrobocia, mających na celu zapobieganie bezrobociu strukturalnemu oraz jego znaczne ograniczenie. Należy nadal zajmować się bezrobociem osób młodych i wysokim wskaźnikiem młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się – w drodze strukturalnej poprawy przechodzenia od kształcenia do zatrudnienia, w tym poprzez pełne wdrożenie gwarancji dla młodzieży1.

  Należy zająć się problemem wysokiego bezrobocia, bezrobocia długotrwałegodługotrwałej bierności zawodowej, między innymi poprzez terminowe, zintegrowane i dostosowane do potrzeb wsparcie, które przewiduje pomoc w poszukiwaniu pracy, szkolenia, przekwalifikowanie się i odpowiednie działania następcze. W tym celu potrzebne jest skoordynowane podejście do służb socjalnych i służb zatrudnienia, co oznacza ścisłą współpracę między służbami zatrudnienia, służbami socjalnymi, partnerami społecznymi oraz władzami lokalnymi. Należy dążyć do opracowywania kompleksowych strategii uwzględniających pogłębioną ocenę indywidualną przeprowadzaną jak najwcześniej, mających na celu zapobieganie długotrwałemu i strukturalnemu bezrobociu oraz jego znaczne ograniczenie. Należy nadal zajmować się bezrobociem osób młodych i wysokim wskaźnikiem młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się – w drodze strukturalnej poprawy przechodzenia od kształcenia do zatrudnienia, w tym poprzez pełne wdrożenie gwarancji dla młodzieży1.

  __________________

  __________________

  1 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1–6.

  1 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1.

  Poprawka    23

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 6 – akapit 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Reformy podatkowe zakładające zmniejszenie opodatkowania pracy powinny być ukierunkowane na usuwanie przeszkód i czynników zniechęcających do uczestnictwa w rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. Państwa członkowskie powinny wspierać środowisko pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mianowicie poprzez działania z zakresu pomocy finansowej i ukierunkowane usługi umożliwiające osobom niepełnosprawnym udział w rynku pracy i w życiu społeczeństwa.

  Reformy podatkowe zakładające stopniowe zmniejszenie opodatkowania pracy powinny być ukierunkowane na usuwanie nieuzasadnionych przeszkód i nadmiernej biurokracji oraz stwarzanie zachęt do uczestnictwa w rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu, by zmiany systemu podatkowego nie zagrażały trwałości państwa opiekuńczego. Państwa członkowskie powinny wspierać środowisko pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych pracowników, mianowicie poprzez działania z zakresu pomocy finansowej i ukierunkowane usługi umożliwiające osobom niepełnosprawnym udział w rynku pracy i w życiu całego społeczeństwa. Państwa członkowskie i Komisja powinny promować wspierane zatrudnienie na otwartym rynku pracy sprzyjającym włączeniu społecznemu.

  Poprawka    24

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 6 – akapit 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Należy wyeliminować przeszkody w udziale w rynku pracy oraz w systemie przebiegu i oceny kariery, aby zapewnić równość płci i większy udział kobiet w rynku pracy, również dzięki równości wynagrodzeń za taką samą pracę. Należy promować godzenie życia zawodowego z rodzinnym, szczególnie poprzez dostęp do ofert opieki długoterminowej i przystępnej cenowo wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby rodzice oraz osoby pełniące obowiązki opiekunów mieli dostęp do odpowiednich urlopów ze względów rodzinnych oraz do elastycznej organizacji pracy w celu godzenia życia zawodowego z rodzinnym, oraz powinny promować równe wykorzystanie tych rozwiązań przez kobiety i mężczyzn.

  Należy wyeliminować przeszkody w udziale w rynku pracy oraz w systemie przebiegu i oceny kariery, aby zapewnić równość płci i większy udział kobiet w rynku pracy, również dzięki równości wynagrodzeń za taką samą pracę we wszystkich sektorach i zawodach. Państwa członkowskie powinny opracować i wdrożyć politykę w zakresie przejrzystości płac i audytów płac w celu wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Państwa członkowskie mają egzekwować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE1a, nakładając skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary na pracodawców, którzy wypłacają różne wynagrodzenie za tę samą pracę w zależności od tego, czy wykonuje ją mężczyzna czy kobieta. Należy zagwarantować wszystkim osobom możliwość godzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby rodzice oraz osoby pełniące obowiązki opiekunów mieli dostęp do odpowiednich urlopów ze względów rodzinnych i urlopów opiekuńczych, do przystępnej cenowo, dobrej jakości opieki długoterminowej oraz wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi, a także do elastycznej, zorientowanej na potrzeby pracownika organizacji pracy, na przykład telepracy i inteligentnej organizacji pracy, w celu godzenia życia zawodowego z rodzinnym, oraz powinny promować równe wykorzystanie tych rozwiązań przez kobiety i mężczyzn. Państwa członkowskie powinny zapewnić wsparcie dla opiekunów, którzy są zmuszeni ograniczyć lub zakończyć działalność zawodową, aby móc sprawować nad kimś odpowiednią opiekę.

   

   

  ________________

   

  1a Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przekształcona) (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23).

  Poprawka    25

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 7 – akapit 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Celem polityki powinno być lepsze dostosowywanie umiejętności do potrzeb rynku pracy i wspieranie zrównoważonych przemian. Państwa członkowskie powinny skutecznie aktywizować tych, którzy mogą uczestniczyć w rynku pracy oraz umożliwiać im to uczestnictwo. Państwa członkowskie powinny prowadzić bardziej aktywną politykę dotyczącą rynku pracy, zwiększając swoje ukierunkowanie na cele, działania informacyjne, zasięg tej polityki oraz lepiej wiążąc ją ze wsparciem dochodu, opierając się na prawach i obowiązkach osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy. Celem państw członkowskich powinny być sprawniejsze publiczne służby zatrudnienia, które zapewnią osobom poszukującym pracy terminowe i dostosowane wsparcie, będą wspierać popyt na rynku pracy oraz realizację zarządzania opartego na wynikach.

  Celem polityki powinno być lepsze dostosowywanie umiejętności do potrzeb rynku pracy i wspieranie zrównoważonych przemian, tak aby pracownicy mogli rozwijać karierę zawodową. Państwa członkowskie powinny skutecznie aktywizować tych, którzy mogą uczestniczyć w rynku pracy oraz umożliwiać im to uczestnictwo, oferując indywidualne wsparcie i usługi zintegrowane w ramach szerszego podejścia polegającego na aktywnej integracji. Państwa członkowskie powinny prowadzić bardziej aktywną politykę dotyczącą rynku pracy, zwiększając jej finansowanie, ukierunkowanie na cele, działania informacyjne, zasięg tej polityki oraz zapewniając odpowiednie wsparcie dochodu dla osób bezrobotnych podczas poszukiwania pracy i biorąc pod uwagę prawa i obowiązki bezrobotnych. Obejmuje to współpracę z partnerami społecznymi i innymi właściwymi zainteresowanymi podmiotami, w tym organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w celu zwiększenia skuteczności i rozliczalności tych polityk. Celem państw członkowskich powinny być sprawniejsze, powiązane ze sobą, dobrej jakości publiczne służby zatrudnienia, które zapewnią osobom poszukującym pracy terminowe i dostosowane wsparcie i umożliwią im szukanie pracy w całej UE, będą wspierać popyt na rynku pracy oraz realizację zarządzania opartego na wynikach.

  Poprawka    26

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 7 – akapit 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie powinny zapewnić bezrobotnym właściwe świadczenia wypłacane w rozsądnym okresie, odpowiednio do opłacanych przez nich składek i zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności. Tego rodzaju świadczenia nie powinny stanowić czynnika zniechęcającego do szybkiego powrotu do zatrudnienia.

  Państwa członkowskie powinny zapewnić bezrobotnym właściwe świadczenia wypłacane przez dostatecznie długi okres, umożliwiający znalezienie wysokiej jakości zatrudnienia, odpowiednio do opłacanych przez nich składek i zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności. Takim świadczeniom powinny towarzyszyć aktywne polityki rynku pracy i środki stanowiące zachętę do szybkiego powrotu do pracy wysokiej jakości.

  Poprawka    27

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 7 – akapit 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Należy promować mobilność osób uczących się i pracujących, tak aby wzmacniać umiejętności zwiększające zdolność zatrudnienia i w pełni wykorzystać potencjał europejskiego rynku pracy. Należy wyeliminować przeszkody dla mobilności w zakresie kształcenia i szkolenia, emerytur zakładowych i indywidualnych oraz uznawania kwalifikacji. Państwa członkowskie powinny podjąć działania gwarantujące, aby procedury administracyjne nie były czynnikiem zniechęcającym pracowników z innych państw członkowskich do podejmowania aktywnego zatrudnienia lub utrudniającym jego podejmowanie. Powinny one również unikać nadużywania istniejących przepisów i zająć się zjawiskiem ewentualnego drenażu mózgów z niektórych regionów.

  Należy zapewnić mobilność osób uczących się i pracujących jako prawo podstawowe, tak aby wzmacniać umiejętności i w pełni wykorzystać potencjał europejskiego rynku pracy. Należy również promować mobilność wewnętrzną. Należy wyeliminować przeszkody dla mobilności w zakresie kształcenia i szkolenia, emerytur zakładowych i indywidualnych, dostępu do zabezpieczenia społecznego i uznawania kwalifikacji i umiejętności, a także nieproporcjonalne wymogi językowe. Mobilni pracownicy powinni otrzymywać wsparcie, polegające między innymi na zwiększeniu dostępu do praw pracowniczych oraz świadomości tych praw. Państwa członkowskie powinny podjąć działania gwarantujące, aby procedury administracyjne nie były czynnikiem zniechęcającym pracowników z innych państw członkowskich do podejmowania aktywnego zatrudnienia lub utrudniającym jego podejmowanie. Powinny one również unikać nadużywania istniejących przepisów i zająć się zjawiskiem ewentualnego drenażu mózgów z niektórych regionów. Powinny to osiągnąć przez zwiększanie i wspieranie inwestycji w sektorach mających rzeczywisty potencjał pod względem tworzenia możliwości zatrudnienia charakteryzującego się wysoką jakością, na przykład w zielonej gospodarce i gospodarce o obiegu zamkniętym, w sektorze opieki i sektorze cyfrowym.

  Poprawka    28

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 7 – akapit 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Zgodnie z krajowymi praktykami i aby osiągnąć bardziej skuteczny dialog społeczny i lepsze efekty społeczno-gospodarcze, państwa członkowskie powinny zapewnić terminowe i konstruktywne zaangażowanie partnerów społecznych w opracowywanie realizację polityki gospodarczej, społecznej i zatrudnienia, jak i reform w tym zakresie, również poprzez wspieranie budowania zdolności partnerów społecznych. Należy zachęcać partnerów społecznych do negocjowania i zawierania układów zbiorowych w sprawach, które ich dotyczą, z poszanowaniem ich autonomii i prawa do podejmowania działań zbiorowych.

  Zgodnie z krajowymi praktykami oraz zasadami partnerstwa i aby osiągnąć bardziej skuteczny dialog społeczny i obywatelski oraz lepsze efekty społeczno-gospodarcze, państwa członkowskie powinny zapewnić terminowe, faktyczne i konstruktywne zaangażowanie partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w opracowywanie, realizację i ocenę polityki gospodarczej, społecznej i zatrudnienia, jak i reform w tym zakresie na wszystkich etapach procesu, również poprzez wspieranie budowania zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Takie zaangażowanie powinno wykraczać poza same konsultacje z zainteresowanymi podmiotami. Należy zachęcać partnerów społecznych do negocjowania i zawierania układów zbiorowych w sprawach, które ich dotyczą, z poszanowaniem ich autonomii i prawa do podejmowania działań zbiorowych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie nietypowych umów o pracę i samozatrudnieni powinni również mieć możliwość korzystania z prawa do organizowania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych. Państwa członkowskie powinny podjąć środki w celu wzmocnienia roli partnerów społecznych, na przykład przez poprawę dostępu do istotnych informacji w przedsiębiorstwach i wprowadzenie przepisów dotyczących uczestnictwa pracowników w sprawach przedsiębiorstwa.

  Poprawka    29

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 8 – tytuł

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Wytyczna 8: Promowanie równości szans dla wszystkich, wspieranie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa

  Wytyczna 8: Promowanie równości i równych szans dla wszystkich oraz niedyskryminacji, wspieranie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa

  Poprawka    30

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 8 – akapit 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie powinny promować rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu, otwarte dla wszystkich. Aby to osiągnąć powinny wdrażać skuteczne środki mające na celu promowanie polityki równości szans dla grup niedostatecznie reprezentowanych na rynku pracy. Powinny zapewnić równe traktowanie w dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, edukacji, a także dostępu do towarów i usług bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

  Państwa członkowskie we współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi powinny wprowadzać skuteczne środki zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz promować równe szanse uczestnictwa w społeczeństwie dla wszystkich. Takie środki powinny obejmować środki promujące rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu, otwarte dla wszystkich, w tym za pomocą środków mających zwalczać dyskryminację w zakresie dostępu do rynku pracy oraz dyskryminację na rynku pracy, aby wspierać osoby, które są dyskryminowane, niedostatecznie reprezentowane lub znajdują się w trudnej sytuacji. Państwa członkowskie powinny zapewnić równe traktowanie oraz zwalczać wszelkie formy dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, edukacji, a także dostępu do towarów i usług bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub status społeczno-ekonomiczny. W tym celu nieodzowne są konkretne środki wpierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, na przykład migrantów lub członków mniejszości etnicznych, i środki te powinny być wsparte odpowiednim finansowaniem, aby zapobiec ewentualnemu konkurowaniu zainteresowanych beneficjentów o zasoby.

  Poprawka    31

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 8 – akapit 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie powinny zmodernizować systemy ochrony socjalnej, zapewniając skuteczną, wydajną i adekwatną ochronę socjalną na wszystkich etapach życia człowieka, przyczyniając się do włączenia społecznego i awansu społecznego, zachęcając do uczestnictwa w rynku pracy oraz zapobiegając nierównościom, również poprzez opracowywanie systemów podatkowych i systemów zabezpieczenia społecznego. Modernizacja systemów ochrony socjalnej powinna doprowadzić do ich stabilności, adekwatności i jakości oraz lepszego dostępu do nich.

  Państwa członkowskie powinny ulepszyć systemy ochrony socjalnej, zapewniając skuteczną, wydajną i adekwatną ochronę socjalną na wszystkich etapach życia człowieka, w tym dla pracowników samozatrudnionych, przyczyniając się do włączenia społecznego i awansu społecznego, zachęcając do uczestnictwa w rynku pracy oraz zapobiegając nierównościom, również poprzez opracowywanie systemów podatkowych i systemów zabezpieczenia społecznego. Poprawa systemów ochrony socjalnej i innowacje w nich powinny doprowadzić do lepszego dostępu do tych systemów oraz ich większej dostępności, stabilności, adekwatności i wyższej jakości.

  Poprawka    32

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 8 – akapit 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie powinny opracować i wdrożyć zintegrowane strategie prewencyjne łączące trzy aspekty aktywnego włączenia: odpowiednie wsparcie dochodu, rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu oraz dostęp do usług wysokiej jakości. Systemy ochrony socjalnej powinny zapewnić prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego każdemu, kto nie dysponuje wystarczającymi zasobami, oraz promować włączenie społeczne poprzez zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy i w społeczeństwie.

  Państwa członkowskie powinny opracować i wdrożyć zintegrowane strategie prewencyjne łączące trzy aspekty aktywnego włączenia: odpowiednie wsparcie dochodu, rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu oraz dostęp do usług wysokiej jakości dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Systemy ochrony socjalnej powinny zapewnić odpowiedni dochód minimalny każdemu, kto nie dysponuje wystarczającymi zasobami, oraz promować włączenie społeczne poprzez zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy i w społeczeństwie.

  Poprawka    33

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 8 – akapit 3 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Podobnie państwa członkowskie, przy wsparciu ze strony Komisji, powinny promować aktywny udział organizacji pozarządowych specjalizujących się w zwalczaniu ubóstwa oraz organizacji zrzeszających osoby doświadczające ubóstwa w opracowaniu polityk mających na celu ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego.

  Poprawka    34

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 8 – akapit 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Kluczowe znaczenie dla zapewnienia równości szans mają usługi, takie jak opieka nad dziećmi, opieka pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, mieszkalnictwo, usługi zdrowotne i opieka długoterminowa, w tym dla dzieci i młodych osób, które są dostępne oraz charakteryzują się wysoką jakością i przystępnością. Należy zwrócić szczególna uwagę na zwalczanie ubóstwa, wykluczenie społeczne oraz zmniejszanie ubóstwa pracujących. Państwa członkowskie powinny zapewnić każdemu dostęp do podstawowych usług, w tym wody, urządzeń sanitarnych, energii, transportu, usług finansowych i usług łączności cyfrowej. Osobom będącym w potrzebie i znajdującym się w trudnej sytuacji państwa członkowskie powinny zapewnić dostęp do odpowiedniej pomocy mieszkaniowej oraz prawo do odpowiedniej pomocy i ochrony przed przymusową eksmisją. Należy odpowiednio podejść do zjawiska bezdomności. Należy uwzględnić szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych.

  Kluczowe znaczenie dla zapewnienia równości szans ma dostęp do usług takich jak opieka nad dziećmi, opieka pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, mieszkalnictwo, usługi zdrowotne, rehabilitacja i opieka długoterminowa, które charakteryzują się wysoką jakością i przystępnością, a także dostępność tych usług, w tym dla dzieci i młodych osób oraz mniejszości etnicznych i migrantów. Dzieci żyjące w ubóstwie powinny mieć dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i opieki, które są bezpłatne, oraz do godziwych warunków mieszkaniowych i właściwego żywienia. Należy zwrócić szczególną uwagę na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym zmniejszanie ubóstwa pracujących, oraz dyskryminacji. Państwa członkowskie powinny zapewnić każdemu dostęp do podstawowych usług oraz ich przystępność cenową, w tym kształcenia, opieki zdrowotnej, mieszkań, czystej wody, urządzeń sanitarnych, energii, transportu, usług finansowych i usług łączności cyfrowej. Osobom będącym w potrzebie lub znajdującym się w trudnej sytuacji państwa członkowskie powinny zapewnić dostęp do odpowiedniej pomocy mieszkaniowej oraz prawo do odpowiedniej pomocy i ochrony przed przymusową eksmisją. Należy odpowiednio podejść do zjawiska bezdomności. Należy uwzględnić szczególne potrzeby oraz potencjał osób niepełnosprawnych. W tym celu państwa członkowskie powinny między innymi dokonać przeglądu systemów oceny niepełnosprawności, aby uniknąć tworzenia barier w dostępie do rynku pracy.

  Poprawka    35

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 8 – akapit 4 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Państwa członkowskie powinny dopilnować, by pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne otrzymywali odpowiednie wsparcie i doradztwo. Należy promować i wspierać świadczenie osobom niepełnosprawnym indywidualnej pomocy w edukacji i przez służby zatrudnienia.

  Poprawka    36

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 8 – akapit 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie powinny zapewnić prawo do terminowego dostępu do przystępnych cenowo usług opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, zapewniając ich stabilność w perspektywie długoterminowej.

  Państwa członkowskie powinny zapewnić prawo do terminowego dostępu do przystępnych cenowo i dostępnych usług opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, zapewniając ich stabilność w perspektywie długoterminowej.

  Poprawka    37

  Wniosek dotyczący decyzji

  Załącznik – wytyczna 8 – akapit 6

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W kontekście wydłużenia życia ludzkiego i zmian demograficznych państwa członkowskie powinny zapewnić stabilność i adekwatność systemów emerytalnych dla kobiet i mężczyzn, zapewniając równe szanse osobom zatrudnionym i samozatrudnionym – kobietom i mężczyznom, w nabywaniu praw emerytalnych, w tym poprzez dodatkowe programy emerytalne, umożliwiające godne życie. Reformy systemów emerytalnych powinny być wspierane działaniami na rzecz wydłużania aktywności zawodowej i podnoszenia rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę, np. działaniami ograniczającymi wczesne opuszczanie rynku pracy oraz podnoszącymi ustawowy wiek emerytalny, co pozwoli na odzwierciedlenie przedłużenia średniego trwania życia. Państwa członkowskie powinny nawiązać konstruktywny dialog z odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz umożliwić odpowiednie wprowadzanie reform.

  Państwa członkowskie powinny w trybie pilnym zapewnić stabilność i adekwatność systemów emerytalnych dla kobiet i mężczyzn, zapewniając równe szanse wszystkim osobom zatrudnionym i samozatrudnionym w nabywaniu odpowiednich ustawowych praw emerytalnych umożliwiających godne życie oraz mających zapewnić starszym osobom odpowiedni dochód w wysokości co najmniej powyżej progu ubóstwa. Należy zapewnić niedyskryminacyjny dostęp do dodatkowych programów emerytalnych, które mogą służyć jako uzupełnienie pewnych emerytur ustawowych. W zależności od krajowych rozwiązań instytucjonalnych i przepisów krajowych państw członkowskich emerytury oparte tylko na pierwszym filarze lub w połączeniu z drugim filarem powinny zapewniać adekwatne dochody zastępcze oparte na poprzednich zarobkach pracownika. Państwa członkowskie powinny uznawać odpowiednie uprawnienia emerytalne osób, które znajdowały się poza rynkiem pracy w związku ze świadczeniem opieki nieformalnej. Reformy systemów emerytalnych, w tym ewentualne podniesienie faktycznego wieku emerytalnego, powinny być oparte na strategiach aktywnego i zdrowego starzenia się oraz wspierane działaniami na rzecz wydłużania aktywności zawodowej osób, które chcą pracować dłużej. Pracownicy, którzy są w wieku przedemerytalnym, powinni mieć możliwość dobrowolnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Państwa członkowskie powinny nawiązać konstruktywny dialog z partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim oraz umożliwić odpowiednie wprowadzanie wszystkich reform.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich

  Odsyłacze

  COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE)

  Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

  1.12.2017

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  EMPL

  11.12.2017

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Miroslavs Mitrofanovs

  5.3.2018

   

   

   

  Poprzedni sprawozdawcy

  Tatjana Ždanoka

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  23.1.2018

  22.2.2018

  21.3.2018

   

  Data przyjęcia

  27.3.2018

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  34

  10

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Georges Bach, Amjad Bashir, Karima Delli, Tania González Peñas, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Jude Kirton-Darling, James Nicholson, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Renate Sommer

  Data złożenia

  9.4.2018

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  34

  +

  ALDE

  EFDD

  NI

  PPE

  S&D

  Verts/ALE

  Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

  Tiziana Beghin

  Fountoulis Lampros

  Georges Hach, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Renate Sommer, Csaba Sógor, Romana Tomc

  Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

  Karima Delli, Miroslavs Mitrofanovs

  10

  -

  ECR

  ENF

  GUE/NGL

  Amjad Bashir, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

  Dominique Martin, Joëlle Mélin

  Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

  1

  0

  PPE

  Ádám Kósa

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności