ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

11.4.2018 - (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)) - ***I

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Клод Ролен


Процедура : 2017/0004(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0142/2018
Внесени текстове :
A8-0142/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0011),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0010/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г. [1],

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0142/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  С Директива 2004/37/ЕО се цели защитата на работниците срещу рискове за здравето и безопасността им, произтичащи от експозиция на канцерогени или мутагени на работното място, и определянето на минимални изисквания за тази цел, включително гранични стойности, въз основа на наличните научни и технически данни.

(1)  С Директива 2004/37/ЕО се цели защитата на работниците срещу рискове за здравето и безопасността им, произтичащи от експозиция на канцерогени или мутагени на работното място, и определянето на минимални изисквания за тази цел, включително обвързващи гранични стойности на професионална експозиция, които не трябва да се превишават, въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, задълбочена оценка на въздействието по отношение на социалните аспекти и икономическата осъществимост, както и наличието на протоколи и техники за измерване на професионалната експозиция.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Спазването на граничните стойности не засяга останалите задължения на работодателите съгласно Директива 2004/37/EО, чиято цел е намаляването на нивото на експозиция на работниците, по-специално чрез намаляване на използването на канцерогени или мутагени на работното място, превенцията или намаляването на експозицията на работниците на канцерогени или мутагени и мерките за изпълнение за тази цел. Тези мерки следва да включват, доколкото това е технически възможно, замяната на канцерогените или мутагените с вещества, смеси или процеси, които не са опасни или са по-малко опасни за здравето на работниците, използването на затворена система или други мерки за намаляване на нивото на експозиция на работниците, като по този начин се насърчават иновациите.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Малките и средните предприятия (МСП) и микропредприятията, които представляват голямото мнозинство от предприятия в Съюза, имат ограничени финансови, технически и човешки ресурси. Спазването на изискванията от страна на МСП и микропредприятията следва да бъде улеснено, като същевременно се поддържат еднакви нива на защита за всички работници. В тази връзка специфични мерки, стимули и цифрови инструменти биха могли да подпомагат МСП и микропредприятията по-лесно да спазват своите задължения съгласно Директива 2004/37/ЕО и да преминат към премахване на канцерогенния или мутагенния риск, а социалните партньори следва да обменят най-добри практики.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Изискванията, определени в Директива 2004/37/ЕО, имат за цел да защитят работниците от канцерогени и мутагени на равнището на Съюза и трябва да се считат за минимални изисквания. Държавите членки могат да определят по-строги гранични стойности и предпазни мерки.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 1 г (ново)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

(1г)  Комисията извършва оценка до края на първото тримесечие на 2019 г., като взема предвид последните новости в областта на научните познания, възможността за изменение на обхвата на Директива 2004/37/ЕО , за да включи веществата, токсични за репродукцията, и въз основа на това представя, ако е целесъобразно и след консултация със социалните партньори, законодателно предложение.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция („Комитетът“)55 подпомага Комисията, по-специално при оценката на най-новите налични научни данни и при предлагането на гранични стойности на професионална експозиция за защитата на работниците от свързани с химикали рискове, които да бъдат определени на равнището на Съюза в съответствие с Директива 98/24/ЕО на Съвета56 и Директива 2004/37/ЕО. Бяха взети под внимание и други достатъчно надеждни и публично достъпни източници на научна информация.

(3)  Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция (НКГСПЕ)55 и Консултативният комитет за безопасност и здраве на работното място (ККБЗРМ)55a подпомагат Комисията, по-специално при идентифицирането, оценката и анализирането на най-новите налични научни и технически данни и при предлагането на гранични стойности на професионална експозиция за защитата на работниците от свързани с химикали рискове, които да бъдат определени на равнището на Съюза в съответствие с Директива 98/24/ЕО на Съвета56 и Директива 2004/37/ЕО. Бяха взети под внимание и други достатъчно надеждни и публично достъпни източници на научна информация, по-специално Международната агенция за изследване на рака, Световната здравна организация и националните агенции.

__________________

__________________

55 2014/113/ЕС на Комисията от 3 март 2014 г. за създаване на Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти и за отмяна на Решение 95/320/ЕО (ОВ L 62, 4.3.2014 г., стр. 18).

55 2014/113/ЕС на Комисията от 3 март 2014 г. за създаване на Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти и за отмяна на Решение 95/320/ЕО (ОВ L 62, 4.3.2014 г., стр. 18).

 

55a Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (2003/C 218/01) (ОВ C 218, 13.9.2003 г., стр. 1)..

56 Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

56 Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Работата на Комитета е от жизнено важно значение, за има процес на отговорна политика, и следва да бъде публично оповестена с цел прозрачност и основано на факти разработване на политики. За да се реорганизира работата на Комитета, трябва да се осигурят целенасочени ресурси и да се запази специфичният експертен опит в областта на епидемологията, токсикологията, трудовата медицина и хигиената на труда.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  Настоящата директива, която изменя Директива 2004/37/ЕО, въвежда гранични стойности и обозначения във връзка с кожата по отношение на осем канцерогена, които се добавят към предвидените в Директива 2004/37/ЕО, и е крачка напред в рамките на един по-продължителен процес на осъвременяване на посочената директива. С цел постигане на по-добра защита за работниците Директива 2004/37/ЕО следва, след консултация с НКГСПЕ и ККБЗРМ, да се преразглежда периодично и да се изменя, когато е необходимо, в светлината на наличната информация, включително постепенно натрупваните научни и технически данни като данните за остатъчния риск. В допълнителни изменения на тази директива следва да се разгледа въпросът за експозицията на работниците на канцерогенни или мутагенни вещества в резултат на приготвянето, прилагането или обезвреждането на опасни химични вещества, включително цитотоксични лекарства, и работа, свързана с експозиция на канцерогенни или мутагенни вещества при почистването, транспортирането, прането и изхвърлянето на опасни химични вещества или материали, замърсени от опасни лекарства, и при лични грижи за пациенти, лекувани с опасни химични вещества“.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В съответствие с препоръките на Комитета, когато са налични такива, обозначения във връзка с кожата и/или гранични стойности за експозицията по инхалационен път са установени по отношение на претеглена във времето средна стойност за референтен период от осем часа (гранични стойности на дългосрочна експозиция), а за определени канцерогени или мутагени за по-кратки референтни периоди, най-често претеглена във времето средна стойност за период от петнадесет минути (гранични стойности на краткосрочна експозиция), за да се отчетат последиците от краткосрочната експозиция.

(4)  В съответствие с препоръките на НКГСПЕ и ККБЗРМ, когато са налични такива, обозначения във връзка с кожата и/или гранични стойности за експозицията по инхалационен път са установени по отношение на претеглена във времето средна стойност за референтен период от осем часа (гранични стойности на дългосрочна експозиция), а за определени канцерогени или мутагени за по-кратки референтни периоди, най-често претеглена във времето средна стойност за период от петнадесет минути (гранични стойности на краткосрочна експозиция), за да се ограничат в рамките на възможното последиците от краткосрочната експозиция. Следва да се вземат под внимание и допълнителни източници на научна информация, които са достатъчно надеждни и публично достъпни.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Основната цел за защитата на здравето на зародишите и бъдещите поколения включва определянето на специфични мерки за жените в детеродна възраст. Тези мерки следва да обхващат както специфична актуална научна информация, така и документи с насоки към работодателите и работниците за временно предотвратяване на експозицията на редица вещества, когато е целесъобразно.

Обосновка

Бъдещето на общественото здраве и икономическите предизвикателства в ЕС зависи, наред с другото, от нивото на защита на зародишите, което от своя страна зависи от нивото на защита на работната среда на жените в детеродна възраст. Вече се въвеждат специални национални мерки като обикновени информационни кампании, например в Швеция, и те са мощен инструмент за увеличаване на правата както на работодателите, така и на работниците при съвместното постигане на целите в областта на общественото здравеопазване.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Налице са достатъчно данни за канцерогенността на маслата, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя. Тези отработени моторни масла са получени при процеси и поради това не подлежат класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета57. По отношение на тези масла Комитетът установи възможността за значително поглъщане през кожата, прецени, че професионалната експозиция се осъществява по дермален път, и препоръча настоятелно установяването на обозначение във връзка с кожата. Поради това е целесъобразно включването в приложение I към Директива 2004/37/ЕО на работи, свързани с експозиция на масла, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя, както и определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата.

(5)  Налице са достатъчно данни за канцерогенността на маслата, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя. Тези отработени моторни масла са получени при процеси и поради това не подлежат класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета57. НКГСПЕ установи възможността за значително поглъщане през кожата, прецени, че професионалната експозиция се осъществява по дермален път, и препоръча настоятелно установяването на обозначение във връзка с кожата, а ККБЗРМ постигна съгласие отработените моторни масла да се добавят към канцерогенните вещества, смеси и процеси, изброени в приложение I към Директива 2004/37/ЕО, и относно възможността за значително поглъщане през кожата. Поради това е целесъобразно включването в приложение I към Директива 2004/37/ЕО на работи, свързани с експозиция на масла, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя, както и определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата.

__________________

__________________

57 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

57 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Налице са достатъчно доказателства за канцерогенността на емисиите на отработени газове от дизелови двигатели, получени от изгарянето на дизеловото гориво в двигатели със запалване чрез сгъстяване. Емисиите на отработени газове от дизелови двигатели са получени при процеси и поради това не подлежат на класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета1a. ККБЗРМ одобри добавянето на отработените моторни масла към канцерогенните вещества, смеси и процеси, изброени в приложение I към Директива 2004/37/ЕО, и поиска допълнителни проучвания относно научните и техническите аспекти за новите типове двигатели. Отработеният газ от дизелови двигатели е класифициран от Международната агенция за изследване на рака (IARC) като канцерогенен за хората (категория 1 на IARC) и IARC посочва, че макар и количеството частици и химикали да са намалени при новите видове дизелови двигатели, все още не е ясно как количествените и качествените промени ще доведат до променено въздействие върху здравето. IARC уточнява също, че е обичайна практика да се използва елементарен въглерод, който съставлява значителна част от тези емисии, като маркер за експозицията. Предвид горепосоченото и броя на работниците, изложени на такива емисии, е целесъобразно работата, свързана с експозиция на емисии на отработени газове от дизелови двигатели, да бъде включена в приложение I към Директива 2004/37/ЕО, както и да бъде установена в приложение ІІІ, част А от тази директива гранична стойност за емисиите на отработени газове от дизелови двигатели, изчислена въз основа на елементарния въглерод. Комисията следва да преразглежда тази гранична стойност, като използва най-новите научни и социално-икономически данни. Вписванията в приложение I и приложение III към Директива 2004/37/ЕО следва да обхващат газовете от всички видове дизелови двигатели.

 

________________

 

1a Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г.)

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  За новите технологии, при които са значително намалени количествата на отработените газове от дизелови двигатели и масовите концентрации на елементарен въглерод, елементарният въглерод може да не представлява толкова надежден показател за експозиция. Азотният диоксид е вероятно по-подходящ показател за експозиция за отработените газове от дизелови двигатели при новите технологии. Тъй като възрастта и типа двигатели и системи за последваща обработка на отработили газове се различават в рамките на работните места и между тях, е целесъобразно да се установи гранична стойност на професионална експозиция за отработени газове от дизелови двигатели, както по отношение на респирабилния елементарен въглерод, така и по отношение на азотния диоксид. Комисията следва да преразглежда тези гранични стойности, като използва най-новите научни и социално-икономически данни. И двете стойности следва се спазват на работните места, на които се използват дизелови двигатели. Въпреки че не са налични данни, които да позволяват пряко сравнение между канцерогенния потенциал на отработените газове, отделяни от дизелови двигатели, произведени по нови и по по-стари технологии, новите технологии за дизелови двигатели промениха качеството и количеството на дизеловите емисии, а свързаните с тях канцерогенни рискове намаляха, но не бяха изцяло премахнати. Значителното намаляване на масовата концентрация на отработени газове при дизеловите двигатели, произведени по нови технологии, се очаква да намали риска от рак на белите дробове (за kWh). Това се подкрепя от резултатите от единен набор от изследвания върху животни, които показват намаляване или незначителни стойности in vivo на генотоксичността за белите дробове и окислителното увреждане на ДНК след излагането чрез вдишване на отработени газове от дизелови двигатели, произведени по нови технологии. Би било полезно да се определят подходящи показатели за експозиция на отработени газове от дизелови двигатели, произведени по нови технологии, включително да се отчита разпределението на частиците по размер и различните параметри на експозиция на частиците (например брой спрямо масова концентрация). В допълнение е важно да се направи сравнение на риска за единица маса на отработени газове от дизелови двигатели, произведени по нови и по по-стари технологии. Също така е необходима допълнителна информация относно нивото на експозиция на работните места, където се използват нови дизелови двигатели.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Някои смеси на многопръстенни ароматни въглеводороди (PAH), съдържащи бензол[a]пирен, отговарят на критериите за класификация като канцерогенни (категория 1А или 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно са канцерогени по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. По отношение на тези смеси Комитетът установи възможността за значително поглъщане през кожата. Поради това е целесъобразно определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата.

(6)  Някои смеси на многопръстенни ароматни въглеводороди (PAH), по-специално съдържащите бензол[a]пирен, отговарят на критериите за класификация като канцерогенни (категория 1А или 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно са канцерогени по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. По отношение на тези смеси НКГСПЕ установи възможността за значително поглъщане през кожата, а ККБЗРМ изрази съгласие относно значението на въвеждането на гранична стойност на професионална експозиция на многопръстенните ароматни въглеводороди и препоръча извършването на оценка на научните аспекти, с цел да се предложи в бъдеще гранична стойност на професионална експозиция. Поради това е целесъобразно определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата. Следва също така да се проведат допълнителни проучвания, за да се направи оценка дали е необходимо да се разшири вписване 2 в приложение I, за да се обхване работата, включваща процеси на горене и високотемпературни горивни процеси, и да се определи гранична стойност за бензо [a] пирен с цел по-добра защита на работниците от смеси на многопръстенни ароматни въглеводороди.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Трихлоретиленът отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, е възможно да се определи гранична стойност за трихлоретилена по отношение на референтен период от осем часа (дългосрочна гранична стойност), както и на по-кратък референтен период (15 минути). По отношение на този канцероген Комитетът установи възможността за значително поглъщане през кожата. Поради това е целесъобразно установяването в част А от приложение III на гранични стойности на дългосрочна и краткосрочна експозиция за трихлоретилена, както и определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата. Граничните стойности за това вещество ще бъдат предмет на особено стриктно наблюдение предвид на най-новите научни достижения.

(7)  Трихлоретиленът отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, е възможно да се определи гранична стойност за трихлоретилена по отношение на референтен период от осем часа (дългосрочна гранична стойност), както и на по-кратък референтен период (15 минути). По отношение на този канцероген НКГСПЕ установи възможността за значително поглъщане през кожата, а ККБЗРМ, въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно установяването в част А от приложение III на гранични стойности на дългосрочна и краткосрочна експозиция за трихлоретилена, както и определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата. Граничните стойности за това вещество ще бъдат предмет на особено стриктно наблюдение предвид на най-новите научни достижения и технологичното развитие.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  4,4′-метилендианилинът (MDA) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, е възможно да се определи гранична стойност за 4,4′-метилендианилина (MDA). По отношение на този канцероген Комитетът установи възможността за значително поглъщане през кожата. Поради това е целесъобразно установяването в част А от приложение III на гранична стойност за 4,4′-метилендианилина (MDA), както и определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата.

(8)  4,4′-метилендианилинът (MDA) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, е възможно да се определи гранична стойност за 4,4′-метилендианилина (MDA). По отношение на този канцероген НКГСПЕ установи възможността за значително поглъщане през кожата и въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно установяването в част А от приложение III на гранична стойност за 4,4′-метилендианилина (MDA), както и определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Епихлоридинът (1-хлоро-2,3-епоксипропан) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Комитетът заключи, че не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основаваща се на здравни критерии, за този канцероген без експозиционен праг, и препоръча да се избягва професионална експозиция. По отношение на епихлоридина Комитетът установи възможността за значително поглъщане през кожата. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, Консултативният комитет за безопасност и здраве на работното място (ККБЗ) постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно установяването в част А от приложение III на гранична стойност за епихлоридина, както и определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата.

(9)  Епихлоридинът (1-хлоро-2,3-епоксипропан) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. НКГСПЕ заключи, че не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основаваща се на здравни критерии, за този канцероген без експозиционен праг, и препоръча да се избягва професионална експозиция. По отношение на епихлоридина НКГСПЕ установи възможността за значително поглъщане през кожата, а ККБЗРМ, въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно установяването в част А от приложение III на гранична стойност за епихлоридина, както и определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Етилен дибромидът (1,2-диброметан, EDB) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Комитетът заключи, че не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основаваща се на здравни критерии, за този канцероген без експозиционен праг, и препоръча да се избягва професионална експозиция. По отношение на етилен дибромида Комитетът установи възможността за значително поглъщане през кожата. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, Консултативният комитет за безопасност и здраве на работното място (ККБЗ) постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно установяването в част А от приложение III на гранична стойност за етилен дибромида, както и определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата.

(10)  Етилен дибромидът (1,2-диброметан, EDB) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. НКГСПЕ заключи, че не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основаваща се на здравни критерии, за този канцероген без експозиционен праг, и препоръча да се избягва професионална експозиция. По отношение на етилен дибромида НКГСПЕ установи възможността за значително поглъщане през кожата, а ККБЗРМ, въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно установяването в част А от приложение III на гранична стойност за етилен дибромида, както и определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Етилен дихлоридът (1,2-дихлоретан, EDC) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, е възможно да се определи гранична стойност за етилен дихлорида. По отношение на етилен дихлорида Комитетът установи възможността за значително поглъщане през кожата. Поради това е целесъобразно установяването в част А от приложение III на гранична стойност за етилен дихлорида, както и определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата.

(11)  Етилен дихлоридът (1,2-дихлоретан, EDC) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, е възможно да се определи гранична стойност за етилен дихлорида. По отношение на етилен дихлорида НКГСПЕ установи възможността за значително поглъщане през кожата, а ККБЗРМ постигна съгласие относно практическа гранична стойност въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, като същевременно подчерта липсата на надеждни и актуални научни данни, по-специално относно начина на действие. Поради това е целесъобразно установяването в част А от приложение III на гранична стойност за етилен дихлорида, както и определянето в част Б от приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително поглъщане през кожата.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Споразуменията между социалните партньори като социалния диалог „Споразумение за здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид“ (NEPSi)“, който предоставя насоки и инструменти с цел подкрепа, в допълнение към регулаторните мерки, на ефективното прилагане на задълженията на работодателите, уредени в Директива 2004/37/EО, са ценни инструменти за допълване на регулаторните мерки. Комисията следва да насърчава социалните партньори да сключват такива споразумения. Спазването на тези споразумения обаче не следва да води до презумпция за съответствие със задълженията на работодателите, предвидени в Директива 2004/37/EО.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Комисията проведе консултации с Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място, създаден с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. Тя проведе и двуетапна консултация с европейските социални партньори в съответствие с член 154 от ДФЕС.

(13)  Комисията проведе консултации с ККБЗРМ и проведе двуетапна консултация с европейските социални партньори в съответствие с член 154 от ДФЕС.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Граничните стойности, установени в настоящата директива, ще бъдат преразглеждани въз основа на прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията58, а също и на становищата на Комитета за оценка на риска на ECHA (КОР) и на Комитета за социално-икономически анализ (КСИА), и по-специално за да се вземат предвид взаимодействията между граничните стойности, установени в Директива 2004/37/ЕО, и отношенията доза-реакция, информацията за действителната експозиция и, когато са налице, получените недействащите дози/концентрации (DNEL) за опасни химични вещества в съответствие с посочения регламент.

(15)  Граничните стойности, установени в настоящата директива, ще бъдат преразглеждани въз основа на прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО58 на Комисията, а също и на становищата на Комитета за оценка на риска на ECHA (КОР) и на Комитета за социално-икономически анализ (КСИА), и по-специално за да се вземат предвид взаимодействията между граничните стойности, установени в Директива 2004/37/ЕО, и отношенията доза-реакция, информацията за действителната експозиция и, когато са налице, получените недействащите дози/концентрации (DNEL) за опасни химични вещества в съответствие с посочения регламент, с цел ефективна защита на работниците.

__________________

__________________

58 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

58 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно да се подобрят условията на живот и работа и да бъде защитено здравето на работниците от специфичните рискове, произтичащи от експозицията на канцерогени, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5, параграф 4 от ДЕС, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(16)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно да се подобрят условията на живот и работа и да бъде защитено здравето на работниците от специфичните рискове, произтичащи от експозицията на канцерогени и мутагени, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на предпазните мерки, уреден в член 191, параграф 2 от ДФЕС, и с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в този член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 13 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Вмъква се следният член:

 

„Член 13а

 

Споразумения между социалните партньори

 

Комисията насърчава социалните партньори да сключват споразумения за социален диалог, осигуряващи насоки и инструменти за подкрепа на ефективното изпълнение на задълженията на работодателите, предвидени в настоящата директива. Тези споразумения са посочени в приложение IVa. Списъкът редовно се актуализира.“

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 18 а – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a)  В член 18а се добавя следният параграф:

 

„Комисията, в рамките на следващата оценка на изпълнението на настоящата директива в контекста на оценката, посочена в член 17а от Директива 89/391/ЕИО, разглежда също така възможността да се разшири вписване 2 в приложение I към Директива 2004/37/EО, за да се обхване работата, включваща процеси на горене и високотемпературни горивни процеси, и да се определи гранична стойност за бензо[a]пирена, с цел да се осигури по-добра защита на работниците от смеси на многопръстенни ароматни въглеводороди. Когато е целесъобразно, Комисията предлага необходимите изменения, отнасящи се до това вещество.“

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 б (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 18 а – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б)  В член 18а се добавя следният параграф:

 

„До 30 юни 2019 г. Комисията, след консултации с държавите членки и социалните партньори, извършва оценка на необходимостта от промяна на граничните стойности за емисиите на отработени газове от дизелови двигатели. Когато е целесъобразно, Комисията предлага необходимите изменения, отнасящи се до този процес.“

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 в (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 19 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1в)  В член 19 се добавя следният параграф:

 

„Държавите членки представят на Комисията националното законодателство и националните практики, които гарантират, че техните компетентни органи разполагат с достатъчен брой обучен персонал и други ресурси, необходими за изпълнението на задачите им, свързани с правилното и ефективно прилагане на настоящата директива. Този информация е част от докладите относно прилагането, представяни от държавите членки на всеки пет години съгласно член 17а от Директива 89/391/EИО на Съвета.“

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Приложение І – точка 5 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)   В приложение I се добавя следната точка:

 

„5б.  Работа, свързана с експозиция на отработени газове от дизелови двигатели.“

Изменение    29

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1

Директива 2004/37/ЕО

Приложение III — Част А

 

Текст, предложен от Комисията

CAS № (1)

ЕО № (2)

НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНТА

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ

ПРЕХОДНИ МЕРКИ

8 часа (3)

краткосрочна (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Трихлороетилен

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4’-Метилендианилин

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Епихлорхидрин

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Етилен дибромид

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Етиленов дихлорид

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) CAS №: Номер в регистъра на CAS (Служба за химични индекси).

(2) ЕО №, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз, както е определено в част 1, раздел 1.1.1.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(3) Измерена или изчислена претеглена във времето средна стойност (TWA) за референтен период от осем часа.

(4) Краткосрочна гранична стойност на експозиция (STEL). Гранична стойност, над която не трябва да има експозиция и която се отнася за 15-минутен период, освен ако е посочено друго.

(5) mg/m3 = милиграма на кубичен метър въздух при температура 20 °C и 101,3 kРа (760 mm живачен стълб).

(6) ppm = части на милион в обем във въздуха (ml/m3).

(7) f/ml = влакна на милилитър.

Изменение

В приложение III, част А към Директива 2004/37/ЕО се добавят следните вписвания:

CAS № (1)

ЕО № (2)

НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНТА

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ

ПРЕХОДНИ МЕРКИ

8 часа (3)

краткосрочна (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

-

-

Емисии на отработени газове от дизелови двигатели

0,05 (7a)

-

-

-

-

-

 

-

-

Емисии на отработени газове от дизелови двигатели

 

0,5(7б)

-

-

-

-

 

79-01-6

201-167-4

Трихлороетилен

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4’-Метилендианилин

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Епихлорхидрин

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Етилен дибромид

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Етиленов дихлорид

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) CAS №: Номер в регистъра на CAS (Служба за химични индекси).

(2) ЕО №, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз, както е определено в част 1, раздел 1.1.1.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(3) Измерена или изчислена претеглена във времето средна стойност (TWA) за референтен период от осем часа.

(4) Краткосрочна гранична стойност на експозиция (STEL). Гранична стойност, над която не трябва да има експозиция и която се отнася за 15-минутен период, освен ако е посочено друго.

(5) mg/m3 = милиграма на кубичен метър въздух при температура 20 °C и 101,3 kРа (760 mm живачен стълб).

(6) ppm = части на милион в обем във въздуха (ml/m3).

(7) f/ml = влакна на милилитър.

(7а) Изразени като елементарен въглерод.

(7б) Изразени като азотен диоксид.

Изменение    30

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1

Директива 2004/37/ЕО

Приложение III – Част Б – ред 1

 

Текст, предложен от Комисията

_

_

Смеси на многопръстенни ароматни въглеводороди, съдържащи бензо[a]пирен, които са канцерогени по смисъла на Директивата.

кожа

Изменение

_

_

Смеси на многопръстенни ароматни въглеводороди, включително съдържащи бензо[a]пирен, които са канцерогени по смисъла на Директивата.

кожа

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Приложение IV а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Добавя се следното приложение:

 

„Приложение IVа

 

Списък на споразумения за социален диалог, предоставящи насоки и инструменти с цел подкрепа на ефективното изпълнение на задълженията на работодателите

 

(1) Споразумение за здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид*.

 

__________________

 

* ОВ C 279, 17.11.2006 г.“

 • [1]    ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 56.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Преамбюл

На 10 януари 2017 г. Европейската комисия публикува предложението си за директива за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. Нейната цел е да се подобри и изясни настоящата правна среда, за да се повиши защитата на здравето на работниците чрез намаляване на професионалната им експозиция на химични канцерогени или мутагени, като същевременно се насърчават по-равнопоставени условия на конкуренция за икономическите оператори.

Докладчикът иска да припомни, че раковите заболявания са на първо място сред причините за смъртните случаи в ЕС, свързани с работата. Съгласно нидерландския Национален институт за обществено здраве и околна среда[1] през 2012 г. в Европа са диагностицирани между 91 500 и 150 500 нови случая на ракови заболявания, причинени от вредна експозиция на работното място. Според данните на Европейската комисия[2] всеки час в Европейския съюз между седем и дванадесет души умират от свързано с работата раково заболяване.

Това второ предложение за преразглеждане може да даде възможност да се подобри защитата най-малко на четири милиона работници, като същевременно се изяснят правилата за работодателите и органите за контрол. Взети заедно, двете първоначални предложения[3] за преразглеждане на Директива 2004/37/ЕО следва да дадат възможност да се предотвратят над 100 000 смъртни случая поради свързани с работата ракови заболявания.

Редовен и непрекъснат процес на преразглеждане

Докладчикът приветства това предложение за преразглеждане на Директива 2004/37/ЕО и решението на Европейската комисия да предложи трето преразглеждане на тази директива; той също така я насърчава да продължи в тази посока, като създаде редовен и непрекъснат процес на преразглеждане в тясно сътрудничество с Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти[4] (наричан по-нататък „Научен комитет„) и Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място[5] (наричан по-нататък „Консултативен комитет“). Предстоящите преразглеждания трябва да дадат по-специално възможност да се преразгледат, ако е необходимо, действащите гранични стойности, да се определят граничните стойности за новите вещества, както и да се разшири обхватът на Директива 2004/37/ЕО, така че да обхване и токсичните за репродукцията вещества, във вида, получил подкрепа от Европейския парламент.

Препоръки на Научния комитет и Консултативния комитет

Докладчикът приветства провеждания от Комисията процес на консултации преди всяко предложение за преразглеждане на Директива 2004/37/ЕО, във вида, в който е представен в анализа на въздействието, изготвен от Комисията[6].

Препоръките, направени от Научния комитет и Консултативния комитет, позволяват на Комисията да се основава на научни и технически данни при предлагането или преразглеждането на граничните стойности на професионална експозиция.

Тези препоръки, както и друга научна информация от достоверни източници, които са обществено достояние, подпомагат също така Европейския парламент и Съвета да оценят предложенията, направени от Комисията, и да внесат изменения, ако това е необходимо. Въз основа на това докладчикът представя настоящия проект на доклад, който съчетава по-голяма защита на работниците и техническа осъществимост за предприятията.

Отработени газове от дизелови двигатели

Докладчикът отбелязва причините, изтъкнати от Комисията в нейната оценка на въздействието, които са довели до избора да не се включват отработените газове от дизелови двигатели в приложение I от Директива 2004/37/ЕО и да не се определят съответните гранични стойности на експозиция в приложение III.

Необходимо е обаче да се напомни, че според Института по трудова медицина[7] 3,6 милиона работници в Европейския съюз са потенциално изложени на отработени газове от дизелови двигатели над фоновите нива, а средната геометрична стойност на очакваната експозиция е 13µg/m³ (или 0,013 mg/m³). Според този институт 4 556 души са загубили живота си през 2010 г. в резултат на ракови заболявания, свързани с професионална експозиция на отработени газове от дизелови двигатели.

Ето защо докладчикът счита, че е необходимо спешно да се предприемат действия на европейско равнище, за да се ограничи експозицията на работниците на отработени газове от дизелови двигатели в приложение I, като се добави работата, свързана с експозиция на такива отработени газове, и се определи в приложение III гранична стойност на професионална експозиция – 50µg/m³ (0,05 mg/m³), изчислена въз основа на елементарния въглерод[8]. Този маркер, широко утвърден от научната общност, се използва по-специално от Австрия и би могъл да бъде използван от други държави членки като Германия и Нидерландия, за да определят своята гранична стойност за емисиите на отработени газове от дизелови двигатели.

Макар и Консултативният комитет да препоръчва да се прави разграничение между старите и новите дизелови двигатели, Международната агенция за изследване на рака (която е част от Световната здравна организация) класифицира през 2012 г. отработените газове от дизелови двигатели като канцерогенни за човека. Според Международната агенция промени в състава на горивата са се наложили, „по-специално значително намаляване на съдържанието на сяра, промени в конструкцията на двигателите, за да изгаря горивото по-ефективно, и намаляване на емисиите благодарение на технологиите за контрол на отработените газове“. Агенцията допълва, че „макар и емисиите на частици и химикали да са намалени благодарение на тези промени, все още не е ясно как количествените и качествените промени могат да доведат до променено въздействие върху здравето“[9].

При това положение и въз основа на съображение 14 от Директива 2004/37/ЕО, в което се посочва, че принципът на предпазните мерки следва да се приложи по отношение на защитата на здравето на работниците, докладчикът препоръчва да се разглеждат емисиите от всички дизелови двигатели, без да се прави разграничение между тях.

Многопръстенни ароматни въглеводороди

Докладчикът отбелязва становището на Консултативния комитет[10] за бензо[a]пирена и счита, че наличието на гранична стойност на професионална експозиция е важно за многопръстенните ароматни въглеводороди. Поради тази причина докладчикът предлага да се въведе изменение, приканващо Комисията да продължи своята работа с цел предлагане на гранична стойност на експозицията за многопръстенните ароматни въглеводороди, изчислена въз основа на бензо[a]пирена.

Макар и установяването на обозначение във връзка с кожата в приложение III, част Б за смесите на многопръстенни ароматни въглеводороди, съдържащи бензо[a]пирен, да представлява важна стъпка в посока към по-добра защита на работниците, докладчикът би желал да подчертае, че други смеси на многопръстенни ароматни въглеводороди, които не съдържат бензо[a]пирен, също отговарят на критериите за класификация като канцерогенни вещества от категория 1А или 1В в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и могат да бъдат поглъщани по дермален път. Ето защо докладчикът предлага да се разшири „обозначението във връзка с кожата“, така че да обхване всички смеси на многопръстенни ароматни въглеводороди, както препоръчва Съветът в своя общ подход.

Превенция и контрол

Директива 2004/37/ЕО дава възможност за по-добра защита на работниците срещу канцерогените и мутагените на работното място. Докладчикът също така желае да подчертае значението на секторните или многосекторните споразумения, договаряни от социалните партньори. Тези споразумения допълват разпоредбите на въпросната директива, като в тях се посочват най-добрите практики, които позволяват на предприятията да предприемат превантивни мерки за намаляване на експозицията на работниците на канцерогени или мутагени. Във връзка с това докладчикът приветства споразумението NEPSI[11] за „здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид“, което, в допълнение към Директива 2004/37/ЕО, има за цел да осигури по-добра защита на работниците на работното им място. Докладчикът би искал също така да подчертае значението на инспекциите, извършвани на работното място, с цел да се провери дали разпоредбите на Директива 2004/37/ЕО се прилагат правилно в рамките на предприятията. Докладчикът насърчава държавите членки да следят действията на националните органи за контрол да не се ограничават до санкционирането на предприятията, които не изпълняват разпоредбите на горепосочената директива. Установяването на причините и предлагането на пътища за намиране на решения за засегнатите предприятия ще позволи да се увеличи ефективността на настоящата директива, по-специално в рамките на малките и средните предприятия.

 • [1]  „Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention (Свързани с работата ракови заболявания в Европейския съюз: брой, въздействие и възможности за допълнителна превенция), публикация на сайта на RIVM, стp.11
 • [2]  COM(2017) 11 final
 • [3]  Първо предложение за преразглеждане: COM(2016) 248 final
 • [4]  Решение 2014/113/ЕС на Комисията от 3 март 2014 г. за създаване на Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти и за отмяна на Решение 95/320/ЕО (ОВ L 62, 4.3.2014 г., стр. 18).
 • [5]  Решение 2003/C 218/01 на Съвета за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (ОВ C 2018, 13.9.2003 г., стр. 1 – 4).
 • [6]  SWD(2017) 7 final
 • [7]  Научноизследователски проект P937/13 на Института по трудова медицина, май 2011 г. – Здравни, социално-икономически и екологични аспекти на възможните изменения на Директивата на ЕС относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени и мутагени по време на работа.
 • [8]  Отработените газове от дизелови двигатели, продукти от изгарянето на дизеловото гориво, представляват сложна смес от вредни вещества, сред които и елементарен въглерод. Елементарният въглерод, който съставя значителна част от отработените газове от дизелови двигатели, често се използва като маркер за експозиции.
 • [9]  Съобщение за медиите на Международната агенция за изследване на рака (IARC), 12 юни 2012 г. – IARC: Diesel engine exhaust carcinogenic (Канцерогенни отработени газове от дизелово гориво)
 • [10]  CCSS, Doc. 727/13
 • [11]  NEPSI е съкращението на *Европейска мрежа за силициев диоксид*, състояща се от европейски секторни сдружения на служителите и работодателите, подписали социалния диалог „Споразумение за здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид“ на 25 април 2006 г.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

Позовавания

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.1.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Докладчици

       Дата на назначаване

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Дата на приемане

27.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

0

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Дата на внасяне

11.4.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 26 април 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност