ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

11.4.2018 - (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)) - ***I

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Zpravodaj: Claude Rolin


Postup : 2017/0004(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0142/2018
Předložené texty :
A8-0142/2018
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0010/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017[1],

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0142/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Směrnice 2004/37/ES má za cíl chránit zaměstnance před riziky pro jejich zdraví a bezpečnost vznikajícími z expozice karcinogenům nebo mutagenům na pracovišti a stanoví za tímto účelem minimální požadavky, včetně limitních hodnot, na základě dostupných vědeckých a technických údajů.

(1)  Směrnice 2004/37/ES má za cíl chránit zaměstnance před riziky pro jejich zdraví a bezpečnost vznikajícími z expozice karcinogenům nebo mutagenům na pracovišti a stanoví za tímto účelem minimální požadavky, včetně závazných limitních hodnot expozice při práci, které nesmí být překročeny, na základě dostupných informací zahrnujících vědecké a technické údaje, komplexní posouzení dopadu týkající se sociálního dopadu a ekonomické proveditelnosti a dostupnosti protokolů a technik měření expozice.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Dodržováním těchto limitních hodnot nejsou dotčeny další povinnosti zaměstnavatelů podle směrnice 2004/37/ES, jejímž cílem je omezit úroveň expozice zaměstnanců, zejména prostřednictvím omezování používání karcinogenů a mutagenů na pracovišti, zabránění nebo omezení expozice zaměstnanců karcinogenům a mutagenům, a prováděcí opatření přijatá za tímto účelem. Pokud je to technicky možné, měla by tato opatření zahrnovat nahrazení karcinogenů či mutagenů látkami, přípravky nebo postupy, které pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nejsou nebezpečné nebo jsou méně nebezpečné, používání uzavřených systémů nebo jiná opatření určená k omezení úrovně expozice zaměstnanců na pracovišti, čímž se podpoří inovace.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Malé a střední podniky (MSP) a mikropodniky, které představují velkou většinu podniků v Unii, mají omezené finanční, technické a lidské zdroje. Požadavky, které mají dodržovat MSP a mikropodniky, by se měly zjednodušit, přičemž by měla být zachována rovnocenná úroveň ochrany všech pracovníků. Specifická opatření, pobídky a digitální nástroje by v této souvislosti mohly usnadnit MSP a mikropodnikům plnění povinností podle směrnice 2004/37/ES a přispět k odstranění karcinogenních a mutagenních rizik a sociální partneři by si v tomto ohledu měli vyměňovat osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Cílem požadavků stanovených směrnicí 2004/37/ES, které mají být považovány za minimální, je chránit na úrovni Unie zaměstnance před karcinogeny a mutageny. Členské státy mohou stanovit přísnější limitní hodnoty a ochranná opatření.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 d (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

(1d)  Komise do konce prvního čtvrtletí roku 2019 s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji vědeckých poznatků posoudí možnost změnit oblast působnosti směrnice 2004/37/ES tak, aby se vztahovala i na látky toxické pro reprodukci, a na tomto základě po konzultaci se sociálními partnery případně předloží legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice při práci (dále jen „výbor“)55 je nápomocen Komisi zejména při vyhodnocování nejnovějších dostupných vědeckých údajů a při navrhování limitních hodnot expozice při práci pro ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli, které mají být stanoveny na úrovni EU na základě směrnice Rady 98/24/ES56 a směrnice 2004/37/ES. Rovněž byly vzaty v úvahu další dostatečně spolehlivé zdroje vědeckých informací a informace veřejně známé.

(3)  Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice při práci (SCOEL)55 a Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ACSH)55a jsou nápomocny Komisi zejména při identifikaci, vyhodnocování a podrobné analýze nejnovějších dostupných vědeckých a technických údajů a při navrhování limitních hodnot expozice při práci pro ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli, které mají být stanoveny na úrovni EU na základě směrnice Rady 98/24/ES56 a směrnice 2004/37/ES. Rovněž byly vzaty v úvahu další dostatečně spolehlivé zdroje vědeckých informací a informace veřejně známé, zejména Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, Světová zdravotnická organizace a národní agentury.

__________________

__________________

55 Rozhodnutí Komise 2014/113/EU ze dne 3. března 2014, kterým se zřizuje Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci a kterým se zrušuje rozhodnutí 95/320/ES (Úř. věst. L 62, 4.3.2014, s. 18).

55 Rozhodnutí Komise 2014/113/EU ze dne 3. března 2014, kterým se zřizuje Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci a kterým se zrušuje rozhodnutí 95/320/ES (Úř. věst. L 62, 4.3.2014, s. 18).

 

55aRozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1).

56 Směrnice Rady 98/24/EHS ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

56 Směrnice Rady 98/24/EHS ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Práce výboru je zásadní pro odpovědný politický proces a měla by být zveřejňována v zájmu transparentnosti a tvorby politiky založené na důkazech. Má-li být činnost výboru reorganizována, musí být zaručeny zdroje vyhrazené pro práci a nesmí být ztraceny odborné znalosti v oblasti epidemiologie, toxikologie, pracovního lékařství a ochrany zdraví při práci.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Tato směrnice, kterou se mění směrnice 2004/37/ES, stanoví limitní hodnoty a poznámku „pokožka“ pro dalších osm karcinogenů, čímž doplňuje seznam karcinogenů stanovený směrnicí 2004/37/ES, a je dalším krokem v delším procesu aktualizace této směrnice. Směrnice 2004/37/ES by měla být po konzultaci s výbory SCOEL a ACSH průběžně přezkoumávána a v případě potřeby pozměněna s ohledem na dostupné informace zahrnující získané vědecké a technické údaje včetně údajů o zbytkovém riziku s cílem zajistit lepší ochranu zaměstnanců. Další změny směrnice by se měly zaměřit na problematiku práce zahrnující expozici karcinogenním nebo mutagenním látkám, které jsou výsledkem přípravy, podávání nebo likvidace nebezpečných léků, včetně cytotoxických léků, a práce zahrnující expozici karcinogenním nebo mutagenním látkám při čištění, přepravě, praní a likvidaci nebezpečných léků nebo materiálů kontaminovaných nebezpečnými léky a při osobní péči o pacienty léčené nebezpečnými léky.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V souladu s doporučeními výboru, jsou-li k dispozici, se poznámka „pokožka“ a/nebo limitní hodnoty pro inhalační cestu expozice stanoví ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin časově váženého průměru (dlouhodobé limitní hodnoty expozice) a u některých karcinogenů nebo mutagenů ve vztahu ke kratším referenčním obdobím, obecně patnáct minut časově váženého průměru (krátkodobé limitní hodnoty expozice), s cílem zohlednit účinky krátkodobé expozice.

(4)  V souladu s doporučeními výborů SCOEL a ACSH, jsou-li k dispozici, se poznámka „pokožka“ nebo limitní hodnoty pro inhalační cestu expozice stanoví ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin časově váženého průměru (dlouhodobé limitní hodnoty expozice) a u některých karcinogenů nebo mutagenů ve vztahu ke kratším referenčním obdobím, obecně patnáct minut časově váženého průměru (krátkodobé limitní hodnoty expozice), s cílem v co největší míře omezit účinky krátkodobé expozice. Rovněž by měly být vzaty v úvahu další zdroje vědeckých informací, které jsou dostatečně spolehlivé a veřejně známé.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Hlavní cíl ochrany zdraví plodů a budoucích generací znamená stanovení konkrétních opatření pro ženy v plodném věku. Tato opatření by se měla pohybovat od konkrétních aktuálních vědeckých informací a pokynů pro zaměstnavatele a zaměstnance po případně dočasnou prevenci expozice řadě látek.

Odůvodnění

Budoucnost veřejného zdraví a hospodářské výzvy v EU závisí mimo jiné na úrovni ochrany plodů, která závisí na úrovni ochrany pracovního prostředí žen v plodném věku. Například ve Švédsku již byla přijata konkrétní vnitrostátní opatření, jako jsou jednoduché informační kampaně, která představují silný nástroj umožňující zaměstnavatelům a zaměstnancům společně dosáhnout cílů v oblasti veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Existují dostatečné důkazy o karcinogenitě olejů, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a ochlazení pohybujících se částí v motoru. Tyto použité motorové oleje vznikají při daných postupech, a proto nepodléhají klasifikaci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200857. Výbor u těchto olejů identifikoval možnost závažného pronikání kůží, dospěl k závěru, že k expozici na pracovišti dochází dermální cestou, a důrazně doporučil uvedení poznámky „pokožka“. Je proto zapotřebí zařadit do přílohy I směrnice 2004/37/ES práce zahrnující expozici olejům, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a ochlazení pohybujících se částí v motoru a uvést v části B přílohy III směrnice 2004/37ES odpovídající poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží.

(5)  Existují dostatečné důkazy o karcinogenitě olejů, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a ochlazení pohybujících se částí v motoru. Tyto použité motorové oleje vznikají při daných postupech, a proto nepodléhají klasifikaci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200857. Výbor SCOEL u těchto olejů identifikoval možnost závažného pronikání kůží, dospěl k závěru, že k expozici na pracovišti dochází dermální cestou, a důrazně doporučil uvedení poznámky „pokožka“ a výbor ACSH schválil zařazení použitých motorových olejů mezi karcinogenní látky, směsi a postupy uvedené v příloze I směrnice 2004/37/ES a možnost závažného pronikání kůží. Je proto zapotřebí zařadit do přílohy I směrnice 2004/37/ES práce zahrnující expozici olejům, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a ochlazení pohybujících se částí v motoru a uvést v části B přílohy III směrnice 2004/37ES odpovídající poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží.

__________________

__________________

57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Existují dostatečné důkazy o karcinogenitě emisí výfukových plynů ze vznětových motorů vznikajících při spalování motorové nafty ve vznětových motorech. Emise výfukových plynů ze vznětových motorů vznikají v daném procesu, a proto nepodléhají klasifikaci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081a. Výbor ACSH schválil, aby byla expozice výfukovým plynům z tradičních vznětových motorů zařazena mezi karcinogenní látky, směsi a postupy uvedené v příloze I směrnice 2004/37/ES a požádal o další šetření v souvislosti s vědeckými a technickými aspekty novějších typů motorů. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila výfukové plyny ze vznětových motorů do kategorie „karcinogenní pro člověka“ (skupina 1 klasifikace IARC) a upřesnila, že ačkoli bylo množství pevných částic a chemických látek u novějších typů vznětových motorů omezeno, není prozatím zřejmé, jak se v souvislosti s těmito kvantitativními a kvalitativními změnami může změnit účinek na zdraví. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny rovněž upřesnila, že jako marker expozice se obvykle používá elementární uhlík, který je významnou složkou těchto emisí. S ohledem na výše uvedené a počet pracovníků, kteří jsou emisím vystaveni, je vhodné zařadit práci spojenou s expozicí emisím výfukových plynů ze vznětových motorů do přílohy I směrnice 2004/37/ES a stanovit v části A přílohy III této směrnice limitní hodnotu pro emise výfukových plynů ze vznětových motorů vypočtenou na základě elementárního uhlíku. Komise by měla na základě nejaktuálnějších vědeckých a socioekonomických údajů tuto limitní hodnotu přezkoumat. Položky v příloze I a příloze III směrnice 2004/37/ES by se měly vztahovat na výfukové plyny ze všech typů vznětových motorů.

 

________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  U nových technologií s výrazně sníženým obsahem výfukových plynů ze vznětových motorů a sníženou koncentrací elementárního uhlíku nemusí elementární uhlík být stejně užitečným ukazatelem expozice. V případě nových technologií výfukových plynů ze vznětových motorů je pravděpodobně vhodnějším ukazatelem expozice oxid dusičitý. Vzhledem k tomu, že se stáří a typ motorů a systémů následného zpracování výfukových plynů na pracovištích a mezi pracovišti navzájem liší, může být vhodné stanovit limitní hodnotu expozice výfukovým plynům při práci jak pro dýchatelný elementární uhlík, tak pro oxid dusičitý. Komise by měla na základě nejaktuálnějších vědeckých a socioekonomických údajů tyto limitní hodnoty přezkoumat. Na pracovištích, kde se používají vznětové motory, by měly být dodržovány obě tyto hodnoty. I když nejsou k dispozici údaje, které by umožnily přímé srovnání karcinogenního potenciálu výfukových plynů ze vznětových motorů používajících novou technologii a vznětových motorů se staršími technologiemi, nová technologie vznětových motorů změnila kvalitu a množství emisí ze spalování nafty a došlo k omezení, nikoli však k odstranění rizik rakoviny s tím spojených. Významné snížení koncentrace zplodin ve výfukových plynech ze vznětových motorů s novými technologiemi sníží výskyt rizika vzniku rakoviny plic (na kWh). Podporují to zjištění jednotného souboru studií na zvířatech, která vykazují sníženou nebo zanedbatelnou in vivo genotoxicitu u plic a oxidační poškození DNA následkem inhalační expozice výfukovým plynům ze vznětových motorů používajících nové technologie. Bylo by přínosné stanovit příslušné ukazatele expozice pro výfukové plyny vznětových motorů používajících nové technologie, včetně zohlednění rozložení velikosti částic a různých metrik expozice částicím (např. počet versus hmotnostní koncentrace). Kromě toho je důležité porovnat riziko na jednotku hmotnosti u výfukových plynů ze vznětových motorů používajících novou a starší technologii. Je rovněž zapotřebí další informace o úrovních expozice na pracovištích, kde se používají nové vznětové motory.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Některé směsi polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) obsahujících benzo[a]pyren splňují kritéria pro to, aby byly klasifikovány jako karcinogenní (kategorie 1A nebo 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogeny podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Výbor identifikoval u těchto směsí možnost závažného pronikání kůží. Proto je vhodné v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží.

(6)  Některé směsi polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), zejména ty, které obsahují benzo[a]pyren, splňují kritéria pro to, aby byly klasifikovány jako karcinogenní (kategorie 1A nebo 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogeny podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Výbor SCOEL identifikoval u těchto směsí možnost závažného pronikání kůží a výbor ACSH souhlasil s tím, že je důležité zavést limitní hodnotu expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům při práci, a doporučil, aby se provedlo vyhodnocení vědeckých aspektů s cílem navrhnout, aby byla v budoucnu stanovena limitní hodnota expozice při práci. Proto je vhodné v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží. Měla by být rovněž provedena další šetření s cílem posoudit, zda je nezbytné rozšířit položku 2 přílohy I tak, aby se vztahovala na práce zahrnující procesy spalování a spalovací procesy při vysokých teplotách, a stanovit limitní hodnotu pro benzo[a]pyrenu s cílem lépe zaměstnance chránit před expozicí směsem polycyklických aromatických uhlovodíků.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Trichlorethylen splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů je možné stanovit limitní hodnoty pro trichloroethylen ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin (dlouhodobá limitní hodnota) a kratšímu referenčnímu období (15 minut). Výbor identifikoval u tohoto karcinogenu možnost závažného pronikání kůží. Proto je vhodné v části A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit dlouhodobé a krátkodobé limitní hodnoty expozice pro trichloroethylen a v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží. S ohledem na rozvíjející se vědecké poznatky budou limitní hodnoty pro tyto látky předmětem zvláště pozorného přezkumu.

(7)  Trichlorethylen splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů je možné stanovit limitní hodnoty pro trichloroethylen ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin (dlouhodobá limitní hodnota) a kratšímu referenčnímu období (15 minut). Výbor SCOEL identifikoval u tohoto karcinogenu možnost závažného pronikání kůží a výbor ACSH přijal konkrétní limitní hodnotu na základě dostupných informací, včetně vědeckých a technických údajů. Proto je vhodné v části A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit dlouhodobé a krátkodobé limitní hodnoty expozice pro trichloroethylen a v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží. S ohledem na rozvíjející se vědecké poznatky a technický pokrok budou limitní hodnoty pro tyto látky předmětem zvláště pozorného přezkumu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  4,4'-methylendianilin (MDA) splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů je možné pro 4,4'-methylendianilin stanovit limitní hodnotu. Výbor identifikoval u tohoto karcinogenu možnost závažného pronikání kůží. Proto je vhodné v části A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit limitní hodnotu pro 4,4'-methylendianilin a v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží.

(8)  4,4'-methylendianilin (MDA) splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů je možné pro 4,4'-methylendianilin stanovit limitní hodnotu. Výbor SCOEL identifikoval u tohoto karcinogenu možnost závažného pronikání kůží a přijal konkrétní limitní hodnotu na základě dostupných informací, včetně vědeckých a technických údajů. Proto je vhodné v části A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit limitní hodnotu pro 4,4'-methylendianilin a v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Epichlorhydrin (1-chloro-2,3-epoxypropan) splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Výbor dospěl k závěru, že u tohoto karcinogenu bez stanovené prahové hodnoty nelze vyvodit limitní hodnotu expozice z hlediska ochrany zdraví, a doporučil zabránit expozici této látce na pracovišti. Výbor identifikoval u epichlorhydrinu možnost závažného pronikání kůží. Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci přijal konkrétní limitní hodnotu na základě dostupných informací, včetně vědeckých a technických údajů. Proto je vhodné v části A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit limitní hodnotu pro epichlorhydrin a v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží.

(9)  Epichlorhydrin (1-chloro-2,3-epoxypropan) splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Výbor SCOEL dospěl k závěru, že u tohoto karcinogenu bez stanovené prahové hodnoty nelze vyvodit limitní hodnotu expozice z hlediska ochrany zdraví, a doporučil zabránit expozici této látce na pracovišti. Výbor SCOEL identifikoval u epichlorhydrinu možnost závažného pronikání kůží a výbor ACSH přijal konkrétní limitní hodnotu na základě dostupných informací, včetně vědeckých a technických údajů. Proto je vhodné v části A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit limitní hodnotu pro epichlorhydrin a v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Ethylendibromid (1,2-dibromoethan, EDB) splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Výbor dospěl k závěru, že u tohoto karcinogenu bez stanovené prahové hodnoty nelze vyvodit limitní hodnotu expozice z hlediska ochrany zdraví, a doporučil zabránit expozici této látce na pracovišti. Výbor identifikoval u ethylendibromidu možnost závažného pronikání kůží. Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci přijal konkrétní limitní hodnotu na základě dostupných informací, včetně vědeckých a technických údajů. Proto je vhodné v části A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit limitní hodnotu pro ethylendibromid a v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží.

(10)  Ethylendibromid (1,2-dibromoethan, EDB) splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Výbor SCOEL dospěl k závěru, že u tohoto karcinogenu bez stanovené prahové hodnoty nelze vyvodit limitní hodnotu expozice z hlediska ochrany zdraví, a doporučil zabránit expozici této látce na pracovišti. Výbor SCOEL identifikoval u ethylendibromidu možnost závažného pronikání kůží a výbor ACSH přijal konkrétní limitní hodnotu na základě dostupných informací, včetně vědeckých a technických údajů. Proto je vhodné v části A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit limitní hodnotu pro ethylendibromid a v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Ethylendichlorid (1,2-dichloroethan, EDC) splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů je možné pro ethylendichlorid stanovit limitní hodnotu. Výbor identifikoval u ethylendichloridu možnost závažného pronikání kůží. Proto je vhodné v části A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit limitní hodnotu pro ethylendichlorid a v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží.

(11)  Ethylendichlorid (1,2-dichloroethan, EDC) splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů je možné pro ethylendichlorid stanovit limitní hodnotu. Výbor SCOEL identifikoval u ethylendichloridu možnost závažného pronikání kůží a výbor ACSH přijal konkrétní limitní hodnotu na základě dostupných informací, včetně vědeckých a technických údajů, a zdůraznil, že chybějí spolehlivé a aktualizované vědecké údaje týkající se zejména způsobu účinku. Proto je vhodné v části A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit limitní hodnotu pro ethylendichlorid a v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ označující možnost závažného pronikání kůží.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Dohody sociálních partnerů, jako je sociální dialog týkající se dohody o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují (NEPSi), které vedle regulačních opatření poskytují pokyny a nástroje na podporu účinného plnění povinností zaměstnavatelů stanovených ve směrnici 2004/37/ES, jsou cennými nástroji doplňujícími regulační opatření. Komise by měla sociální partnery k uzavírání takových dohod vybízet. Dodržování těchto dohod by však nemělo zakládat předpoklad shody s povinnostmi zaměstnavatele stanovenými ve směrnici 2004/37/ES.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Komise konzultovala tuto problematiku s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zřízeným rozhodnutím Rady ze dne 22. července 2003. Provedla rovněž dvoufázovou konzultaci s evropskými sociálními partnery v souladu s článkem 154 SFEU.

(13)  Komise konzultovala tuto problematiku s výborem ACSH a provedla v souladu s článkem 154 SFEU dvoufázovou konzultaci s evropskými sociálními partnery.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Limitní hodnoty stanovené v této směrnici budou pravidelně přezkoumávány s ohledem na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES58 a stanovisek Výboru pro posuzování rizik (RAC) ECHA a Výboru pro socioekonomickou analýzu, a to zejména s cílem zohlednit vzájemné působení mezi limitními hodnotami stanovenými ve směrnici 2004/37/ES a vztahy mezi dávkou a odezvou, informace o skutečné expozici a případně DNEL (odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům) pro nebezpečné chemické látky v souladu s uvedeným nařízením.

(15)  Limitní hodnoty stanovené v této směrnici budou pravidelně přezkoumávány s ohledem na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES58 a stanovisek Výboru pro posuzování rizik (RAC) ECHA a Výboru pro socioekonomickou analýzu, a to zejména s cílem zohlednit vzájemné působení mezi limitními hodnotami stanovenými ve směrnici 2004/37/ES a vztahy mezi dávkou a odezvou, informace o skutečné expozici a případně DNEL (odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům) pro nebezpečné chemické látky v souladu s uvedeným nařízením s cílem účinně chránit zaměstnance.

__________________

__________________

58 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

58 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Jelikož cílů této směrnice, kterými jsou zlepšování životních a pracovních podmínek a ochrana zdraví zaměstnanců před specifickými riziky vyplývajícími z expozice karcinogenům, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, avšak může jich být lépe dosaženo na úrovni EU, může EU přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v čl. 5 odst. 4 SEU nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(16)  Jelikož cílů této směrnice, kterými jsou zlepšování životních a pracovních podmínek a ochrana zdraví zaměstnanců před specifickými riziky vyplývajícími z expozice karcinogenům a mutagenům, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale lze jich lépe dosáhnout na úrovni EU, může EU přijmout opatření v souladu se zásadou předběžné opatrnosti stanovenou v čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování EU a zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v tomto článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod-1 (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Článek 13 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 13a

 

Dohody sociálních partnerů

 

Komise vyzve sociální partnery, aby uzavřeli dohody o sociálním dialogu, které poskytují pokyny a nástroje na podporu účinného plnění povinností zaměstnavatelů stanovených v této směrnici. Tyto dohody se uvedou v příloze VIa. Tento seznam je pravidelně aktualizován.“

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 18 a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a)  V článku 18a se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„Jako součást příštího hodnocení uplatňování této směrnice v souvislosti s hodnocením uvedeným v článku 17a směrnice 89/391/EHS vyhodnotí Komise rovněž možnost rozšíření položky 2 přílohy I tak, aby se vztahovala na práce zahrnující procesy spalování, a stanovení limitní hodnoty pro benzo[a]pyren s cílem lépe zaměstnance chránit před expozicí směsem polycyklických aromatických uhlovodíků. Komise případně navrhne nutné změny týkající se této látky.“

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 18 a – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1b)  V článku 18a se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„Komise po konzultaci s členskými státy a sociálními partnery vyhodnotí do 30. června 2019, zda je třeba změnit limitní hodnotu emisí výfukových plynů ze vznětových motorů. Komise navrhne případně nutné změny týkající se tohoto procesu.“

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1c)  V článku 19 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„Členské státy informují Komisi o vnitrostátních právních předpisech a postupech, které zajistí, aby jejich příslušné orgány měly dostatečný počet vyškolených pracovníků a jiné zdroje nezbytné k plnění úkolů souvisejících s řádným a účinným uplatňováním této směrnice. Tato informace musí být součástí zpráv o uplatňování, které členské státy podávají každých pět let podle článku 17a směrnice Rady 89/391/EHS“.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Příloha I – bod 5 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)   V příloze I se doplňuje nový bod, který zní:

 

„5b.  Práce spojená s expozicí emisím výfukových plynů ze vznětových motorů“

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1

Směrnice 2004/37/ES

Příloha III – část A

 

Znění navržené Komisí

CAS(1)

ES(2)

NÁZEV LÁTKY

LIMITNÍ HODNOTY

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ

8 hodin (3)

Krátkodobá expozice(4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Trichlorethylen

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4’-diaminodifenylmethan

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epichlorhydrin

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Ethylendibromid

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Ethylendichlorid

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) Číslo CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (registrační číslo CAS).

(2) Číslo ES, tj. EINECS, ELINCS nebo NLP, je úřední číslo látky v Evropské unii, jak je definována v oddíle 1.1.1.2 přílohy VI části 1 nařízení (ES) č. 1272/2008.

(3) Měřeno nebo vypočteno ve vztahu k referenčnímu období časově váženého průměru osmi hodin.

(4) Limitní hodnota krátkodobé expozice (STEL). Limitní hodnota, kterou by expozice neměla přesáhnout a která odpovídá době 15 minut, není-li stanoveno jinak.

(5) mg/m3 = miligramy na metry krychlové vzduchu ve 20°C a 101,3 kPa (s tlakem rtuti 760 mm).

(6) ppm = pars per milion, částice na milion a na objem vzduchu (ml/m3).

(7) f/ml = vlákna na mililitr.

Pozměňovací návrh

V části A přílohy III směrnice 2004/37/ES se doplňují tyto položky:

CAS(1)

ES (2)

NÁZEV LÁTKY

LIMITNÍ HODNOTY

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ

8 hodin (3)

Krátkodobá expozice(4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

-

-

Emise výfukových plynů ze vznětových motorů

0,05 (7a)

-

-

-

-

-

 

-

-

Emise výfukových plynů ze vznětových motorů

 

0,5(7b)

-

-

-

-

 

79-01-6

201-167-4

Trichlorethylen

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4’-diaminodifenylmethan

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epichlorhydrin

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Ethylendibromid

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Ethylendichlorid

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) Číslo CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (registrační číslo CAS).

(2) Číslo ES, tj. EINECS, ELINCS nebo NLP, je úřední číslo látky v Evropské unii, jak je definována v oddíle 1.1.1.2 přílohy VI části 1 nařízení (ES) č. 1272/2008.

(3) Měřeno nebo vypočteno ve vztahu k referenčnímu období časově váženého průměru osmi hodin.

(4) Limitní hodnota krátkodobé expozice (STEL). Limitní hodnota, kterou by expozice neměla přesáhnout a která odpovídá době 15 minut, není-li stanoveno jinak.

(5) mg/m3 = miligramy na metry krychlové vzduchu ve 20°C a 101,3 kPa (s tlakem rtuti 760 mm).

(6) ppm = pars per milion, částice na milion a na objem vzduchu (ml/m3).

(7) f/ml = vlákna na mililitr.

(7a) měřeno jako elementární uhlík.

(7b) měřeno jako oxid dusičitý.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1

Směrnice 2004/37/ES

Příloha III – část B – řádek 1

 

Znění navržené Komisí

_

_

Směsi polycyklických aromatických uhlovodíků obsahující benzo[a]pyren, které jsou karcinogeny ve smyslu směrnice.

Pokožka

Pozměňovací návrh

_

_

Směsi polycyklických aromatických uhlovodíků, včetně těch, které obsahují benzo[a]pyren, které jsou karcinogeny ve smyslu směrnice.

Pokožka

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Příloha IV a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Doplňuje se tato příloha:

 

„Příloha IVa

 

Seznam dohod o sociálním dialogu, které poskytují pokyny a nástroje na podporu účinného plnění povinností zaměstnavatelů.

 

(1) „Dohoda o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují*.

 

__________________

 

* Úř. věst. C 279, 17.11.2006.“

 • [1]  Úř. věst. C 288 31.8.2017, s. 56.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Preambule

Evropská komise dne 10. ledna 2017 zveřejnila návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Cílem návrhu je zlepšit a vyjasnit stávající právní rámec a zlepšit tak ochranu zdraví zaměstnanců snížením expozice karcinogenním nebo mutagenním chemickým činitelům při práci a zároveň přispět k zajištění rovnějších podmínek pro hospodářské subjekty.

Zpravodaj by rád připomněl, že rakovina je v Evropské unii nejvýznamnější příčinou úmrtí souvisejících s výkonem povolání. Podle nizozemského Národního ústavu pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM)[1] byla v roce 2012 v Evropě 91 500 až 150 500 osobám nově diagnostikována rakovina způsobená škodlivou expozicí při práci. Podle údajů Evropské komise umírá[2] v Evropské unii každou hodinu 7 až 12 osob na rakovinu související s výkonem povolání.

Tento druhý návrh na přezkum by mohl zlepšit ochranu přinejmenším 4 milionů zaměstnanců a zároveň poskytnout jasnější informace jak pro zaměstnavatele, tak pro donucovací orgány. Současně by oba návrhy[3] na přezkum směrnice 2004/37/ES měly zabránit více než 100 000 úmrtí způsobených rakovinou související s výkonem povolání.

Pravidelný a průběžný přezkum

Ačkoli zpravodaj vítá návrh na přezkum směrnice 2004/37/ES a rozhodnutí Evropské komise přistoupit k třetímu přezkumu této směrnice, vyzývá rovněž Komisi, aby pokračovala v tomto úsilí a zavedla pravidelný a průběžný přezkum v úzké spolupráci s Vědeckým výborem pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci[4] (dále jen „vědecký výbor“) a Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci[5] (dále jen „poradní výbor“). V rámci nadcházejících přezkumů musí být v případě potřeby přezkoumány stávající limitní hodnoty, stanoveny limitní hodnoty pro nové látky a rozšířena oblast působnosti směrnice 2004/37/ES tak, aby se směrnice v souladu s návrhem Evropského parlamentu vztahovala i na reprotoxické látky (látky, která narušují schopnost reprodukce).

Doporučení vědeckého a poradního výboru

Zpravodaj vítá konzultaci, kterou Komise provedla před předložením každého návrhu na přezkum směrnice 2004/37/ES, a která je uvedena v posouzení dopadů[6] této směrnice.

Doporučení, která předložily vědecký a poradní výbor, umožňují Komisi, aby se při navrhování nebo přezkumu limitních hodnot expozice při práci opírala o vědecké a technické údaje.

Tato doporučení stejně jako další spolehlivé zdroje vědeckých informací a informace veřejně známé rovněž pomáhají Evropskému parlamentu a Radě posoudit návrhy vypracované Komisí, a případně předložit pozměňovací návrhy. Zpravodaj se ve své zprávě, která kombinuje zvýšenou ochranu zaměstnanců s technickou proveditelností pro podniky, opírá právě o tyto skutečnosti.

Výfukové plyny vznětových motorů

Zpravodaj bere na vědomí důvody, které Komise uvedla ve svém posouzení dopadů a které ji vedly k tomu, že nezačlenila výfukové plyny vznětových motorů do přílohy I směrnice 2004/37/ES a nestanovila žádnou odpovídající limitní hodnotu expozice v příloze III.

Je však nezbytné připomenout, že podle Institutu pracovního lékařství[7] je 3,6 milionu zaměstnanců v Evropské unie potenciálně vystaveno působení výfukových plynů vznětových motorů nad rámec základní úrovně a že průměrná geometrická hodnota expozice je odhadována na 13µg/m³ (nebo 0,013mg/m³). Institut dále uvádí, že v roce 2010 zemřelo 4 556 osob na rakovinu v souvislosti s expozicí výfukovým plynům vznětových motorů na pracovišti.

Zpravodaj se tudíž domnívá, že je nezbytné a naléhavé jednat na evropské úrovni s cílem omezit expozici zaměstnanců výfukovým plynům vznětových motorů a v této souvislosti doplnit do přílohy I práce, při kterých dochází k expozici výfukovým plynům, a stanovit v příloze III limitní hodnotu expozice při práci v hodnotě 50µg/m³ (0,05mg/m³) vypočtenou na základě elementárního uhlíku[8]. Tento rozsáhle odborně recenzovaný marker ke stanovení limitní hodnoty emisí výfukových plynů vznětových motorů je používán zejména v Rakousku a mohly by ho začít používat další členské státy, jako jsou Německo a Nizozemsko.

I když poradní výbor doporučuje rozlišovat mezi staršími a novými typy vznětových motorů, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (která je součástí Světové zdravotnické organizace) označila v roce 2012 výfukové plyny vznětových motorů za karcinogenní pro člověka. Podle této mezinárodní agentury „se ukázalo, že je nezbytné změnit složení paliv, zejména pokud jde o značné snížení obsahu síry, provést úpravy při navrhování motorů tak, aby spalovaly paliva účinněji, a snížit emise prostřednictvím technologií kontroly výfukových plynů.“ Agentura dále uvedla, že „ačkoli se emise pevných částic a chemických látek v důsledku těchto změn snížily, stále není možné jednoznačně uvést, zda tyto kvantitativní a kvalitativní změny budou mít odlišný dopad na zdraví.“[9]

S ohledem na výše uvedené a na základě 14. bodu odůvodnění směrnice 2004/37/ES, který stanoví, že při ochraně zdraví zaměstnanců by se měla uplatňovat zásada předběžné opatrnosti, zpravodaj navrhuje zahrnutí emisí všech typů vznětových motorů bez rozdílu.

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Zpravodaj bere na vědomí stanovisko poradního výboru[10] týkající se benzo[a]pyrenu a domnívá se, že je důležité stanovit limitní hodnotu expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům při práci. Zpravodaj proto navrhuje předložit pozměňovací návrh, kterým vyzývá Komisi, aby pokračovala v práci na stanovení limitní hodnoty expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům vypočtené na základě benzo[a]pyrenu.

Ačkoli je uvedení poznámky „pokožka“ v části B přílohy III směrnice týkající se směsí polycyklických aromatických uhlovodíků obsahujících benzo[a]pyren významným pokrokem při zajištění lepší ochrany zaměstnanců, zpravodaj by rád zdůraznil, že i další směsi polycyklických aromatických uhlovodíků, které neobsahují benzo[a]pyren, splňují kritéria pro klasifikaci jako karcinogen kategorie 1A nebo 1B podle nařízení (ES) č. 1272/2008 a mohou do organismu pronikat kůží. Zpravodaj proto navrhuje, aby se poznámka „pokožka“ vztahovala na všechny směsi polycyklických aromatických uhlovodíků, jak doporučuje Rada ve svém obecném přístupu.

Prevence a kontroly

Směrnice 2004/37/ES umožňuje lepší ochranu zaměstnanců před expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Zpravodaj by rovněž rád zdůraznil význam odvětvových nebo víceodvětvových dohod vyjednaných se sociálními partnery. Tyto dohody doplňují ustanovení směrnice a jsou souhrnem osvědčených postupů, které podnikům umožňují přijímat preventivní opatření s cílem omezit expozici zaměstnanců jedné nebo několika karcinogenním nebo mutagenním látkám. Zpravodaj v této souvislosti vítá dohodu NEPSi[11] „o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují“, která se spolu se směrnicí 2004/37/ES snaží zlepšit ochranu zaměstnanců na pracovišti.

Zpravodaj chce rovněž zdůraznit význam kontrol prováděných na pracovišti s cílem ověřit, že ustanovení směrnice 2004/37/ES jsou v podnicích řádně uplatňována. Zpravodaj vybízí členské státy k tomu, aby se činnost vnitrostátních kontrolních orgánů neomezovala pouze na ukládání pokut podnikům, které nedodržují ustanovení výše uvedené směrnice. Identifikovat příčiny a nabídnout dotčeným podnikům řešení by umožnilo zvýšit účinnost této směrnice, zejména v rámci malých a středních podniků.

 • [1]  „Work-related cancer in the European Union : Size, impact and options for further prevention (Rakovina související s výkonem povolání v Evropské unii: Rozsah, dopad a možnosti další prevence), publikace na stránkách RIVM, s. 11
 • [2]  COM(2017) 11 final
 • [3]  První návrh na přezkum: COM(2016) 248 final
 • [4]  Rozhodnutí Komise 2014/113/EU ze dne 3. března 2014, kterým se zřizuje Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci a kterým se zrušuje rozhodnutí 95/320/ES (Úř. věst. L 62, 4.3.2014, s. 18).
 • [5]  Rozhodnutí Rady 2003/C 218/01, kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úř. věst. C 2018, 13.9.2003, s. 1).
 • [6]  SWD(2017) 7 final
 • [7]  Výzkumný projekt IOM P937/99, květen 2011 – Health, social-economic and environmental aspects of possible amendments to the EU Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work (Zdravotní, sociálně-ekonomické a environmentální aspekty případných změn směrnice EU o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům a mutagenům při práci).
 • [8]  Výfukové plyny vznětových motorů, které jsou produktem spalování motorové nafty, jsou složitou směsí škodlivých látek, mimo jiné i elementárního uhlíku. Elementární uhlík, který je významnou složkou výfukových plynů vznětových motorů, se často používá jako marker expozice.
 • [9]  Tisková zpráva IARC, 12. června 2012 – IARC: Diesel engine exhaust carcinogenic (Karciongenní povaha výfukových plynů vznětových motorů)
 • [10]  CCSS, dokument 727/13
 • [11]  NEPSi je zkratka *Evropské sítě pro křemen* tvořené evropskými odvětvovými asociacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří dne 25. dubna 2006 podepsali „Dohodu o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují“ (NEPSi) vypracovanou na základě sociálního dialogu.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

Referenční údaje

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Datum předložení EP

12.1.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Datum přijetí

27.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

0

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Datum předložení

11.4.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 26. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí