BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

11.4.2018 - (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)) - ***I

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Claude Rolin


Procedure : 2017/0004(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0142/2018
Indgivne tekster :
A8-0142/2018
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0010/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 31. maj 2017[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0142/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Direktiv 2004/37/EF har til formål at beskytte arbejdstagere mod risici for deres sundhed og sikkerhed som følge af eksponering for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener under arbejdet og indeholder minimumsforskrifter, herunder grænseværdier, på grundlag af de foreliggende videnskabelige og tekniske data.

(1)  Direktiv 2004/37/EF har til formål at beskytte arbejdstagere mod risici for deres sundhed og sikkerhed som følge af eksponering for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener under arbejdet og indeholder minimumsforskrifter, herunder bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, som ikke må overskrides, på grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, en grundig konsekvensanalyse vedrørende de sociale aspekter og den økonomiske gennemførlighed og tilgængelighed af arbejdsmæssige måleteknikker og protokoller for eksponering.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Overholdelse af grænseværdierne berører ikke andre arbejdsgiverforpligtelser i henhold til direktiv 2004/37 / EF, der sigter mod at reducere omfanget af arbejdstagernes eksponering, navnlig ved at mindske brugen af ​​kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen, forebygge eller reducere arbejdstagere eksponering for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener og gennemførelsesforanstaltninger i den forbindelse. Disse foranstaltninger bør, for så vidt det er teknisk muligt, omfatte substitution af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener med stoffer, blandinger eller processer, som ikke er farlig(t) eller er mindre farlig(t) for arbejdstagernes sundhed, anvendelse af et lukket system eller andre foranstaltninger, der tager sigte på at nedsætte niveauet for arbejdstagerens eksponering og således fremmer innovation.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og mikrovirksomheder, der repræsenterer det store flertal af virksomheder i Unionen, har begrænsede økonomiske, tekniske og menneskelige ressourcer. Overholdelse af SMV'er og mikrovirksomheder bør faciliteres, samtidig med at de samme beskyttelsesniveauer for alle arbejdstagere opretholdes. I den henseende kan specifikke foranstaltninger, incitamenter og digitale værktøjer hjælpe SMV'er og mikrovirksomheder til lettere at overholde deres forpligtelser i henhold til direktiv 2004/37/EF og gå i retning af afskaffelse af kræftfremkaldende eller mutagene risici og arbejdsmarkedets parter bør udveksle bedste praksis.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  Kravene i direktiv 2004/37/EF har til formål at beskytte arbejdstagerne mod kræftfremkaldende stoffer og mutagener på EU-plan og skal betragtes som minimumskrav. Strengere grænseværdier og beskyttende foranstaltninger kan fastsættes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 1 d (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

(1d)  Kommissionen vil vurdere, inden udgangen af første kvartal af 2019, under hensyntagen til den seneste udvikling i den videnskabelige viden, en mulighed for at ændre anvendelsesområdet for direktiv 2004/37/EF til at omfatte reproduktionstoksiske stoffer og på dette grundlag i givet fald forelægge efter høring af arbejdsmarkedets parter et lovgivningsmæssigt forslag.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser ("udvalget")55 bistår navnlig Kommissionen med at evaluere de senest tilgængelige videnskabelige data og ved at foreslå grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til beskyttelse af arbejdstagerne mod kemiske risici, der skal fastsættes på EU-plan, jf. Rådets direktiv 98/24/EF56 og direktiv 2004/37/EF. Andre kilder til videnskabelig information, som er tilstrækkeligt robuste og offentligt tilgængelige, er også blevet taget i betragtning.

(3)  Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser (Det videnskabelige udvalg) og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen (det rådgivende udvalg) bistår navnlig Kommissionen med at udpege, evaluere og analyser i detaljer de senest tilgængelige videnskabelige og tekniske data og ved at foreslå grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til beskyttelse af arbejdstagerne mod kemiske risici, der skal fastsættes på EU-plan, jf. Rådets direktiv 98/24/EF og direktiv 2004/37/EF. Andre kilder til videnskabelig information, som er tilstrækkeligt robuste og offentligt tilgængelige, særligt Det Internationale Kræftforskningscenter, WHO og nationale agenturer, er også blevet taget i betragtning.

__________________

__________________

55 Kommissionens afgørelse 2014/113/EU af 3. marts 2014 om oprettelse af et videnskabeligt udvalg vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser og om ophævelse af afgørelse 95/320/EF (EUT L 62 af 4.3.2014, s. 18).

55 Kommissionens afgørelse 2014/113/EU af 3. marts 2014 om oprettelse af et videnskabeligt udvalg vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser og om ophævelse af afgørelse 95/320/EF (EUT L 62 af 4.3.2014, s. 18).

 

55aRådets afgørelse af 22. juli 2003 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (2003/C 218/01) (EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1).

56 Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) (EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11).

56 Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) (EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11).

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Udvalgets arbejde er afgørende for en ansvarlig politisk proces og bør offentliggøres af hensyn til gennemsigtighed og evidensbaseret politisk beslutningstagning. Hvis udvalgets arbejde skal omorganiseres, skal der sikres dedikerede ressourcer til arbejdet, og specifik ekspertise inden for epidemiologi, toksikologi, erhvervsmedicin og erhvervsmæssig hygiejne må ikke gå tabt.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  I dette direktiv, der ændrer direktiv 2004/37/EF, fastsættes grænseværdier og anmærkninger for hud for otte kræftfremkaldende stoffer ud over dem, der er fastsat i direktiv 2004/37/EF og er et yderligere skridt i en længere proces for at ajourføre dette direktiv. Med henblik på at opnå bedre beskyttelse af arbejdstagerne, bør direktiv 2004/37/EF, efter høring af Det Videnskabelige Udvalg og Det Rådgivende Udvalg, løbende revideres og om nødvendigt ændres i lyset af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, som efterhånden fremskaffes, såsom data om den tilbageværende risiko. Yderligere ændringer til dette direktiv bør håndtere problemet med arbejdstageres eksponering for kræftfremkaldende eller mutagene stoffer som følge af fremstilling, administration eller bortskaffelse af farlige stoffer, herunder cytotoksiske lægemidler, og arbejde med eksponering for kræftfremkaldende eller mutagene stoffer ved rengøring, transport, tøjvask og bortskaffelse af farlige stoffer eller materialer, der er forurenet af farlige stoffer og i personlig pleje af patienter under behandling for farlige stoffer.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I overensstemmelse med udvalgets anbefalinger, hvor sådanne er til rådighed, fastsættes der anmærkninger for hud og/eller grænseværdier for eksponering ved inhalation i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksponering (grænseværdier for langtidseksponering) og for visse kræftfremkaldende stoffer eller mutagener for kortere referenceperioder, generelt et tidsvægtet gennemsnit på femten minutter (grænseværdier for kortvarig eksponering), for at tage hensyn til virkningerne af en kortvarig eksponering.

(4)  I overensstemmelse med Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agensers og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsens anbefalinger, hvor sådanne er til rådighed, fastsættes der anmærkninger for hud og/eller grænseværdier for eksponering ved inhalation i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksponering (grænseværdier for langtidseksponering) og for visse kræftfremkaldende stoffer eller mutagener for kortere referenceperioder, generelt et tidsvægtet gennemsnit på femten minutter (grænseværdier for kortvarig eksponering), for at så vidt muligt begrænse virkningerne af en kortvarig eksponering. Yderligere kilder til videnskabelig information, som er tilstrækkeligt robuste og offentligt tilgængelige, bør også tages i betragtning.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Det overordnede mål om at beskytte fostres og fremtidige generationers sundhed indebærer, at der indføres specifikke foranstaltninger for kvinder i den fødedygtige alder. Disse foranstaltninger bør spænde fra specifikke ajourførte videnskabelige oplysninger og vejledningsdokumenter til arbejdsgivere og arbejdstagere til midlertidig forebyggelse af eksponering for en række stoffer, hvor det er relevant.

Begrundelse

Folkesundhedsrelaterede og økonomiske udfordringer i EU vil i fremtiden bl.a. afhænge af beskyttelsesniveauet for fostre, hvilket afhænger af beskyttelsesniveauet for arbejdsmiljøet for eventuelt fødedygtige kvinder. Specifikke nationale foranstaltninger som simple informationskampagner findes allerede, for eksempel i Sverige, og er et stærkt redskab til at give både arbejdsgivere og arbejdstagere mulighed for kollektivt at nå målene for folkesundhed.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der foreligger tilstrækkelig dokumentation for de kræftfremkaldende egenskaber af olier, som før er blevet anvendt i forbrændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele Disse brugte motorolier er procesgenererede og er derfor ikke genstand for en klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/200857. Udvalget konstaterede muligheden for betydelig optagelse gennem huden for disse olier, vurderede, at den erhvervsmæssige eksponering sker via huden, og anbefalede på det kraftigste, at der fastsættes en anmærkning for hud. Det er derfor hensigtsmæssigt at indarbejde arbejde, der involverer eksponering for olier, som før er blevet anvendt i forbrændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele, i bilag I til direktiv 2004/37/EF og at fastsætte en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for en betydelig optagelse gennem huden.

(5)  Der foreligger tilstrækkelig dokumentation for de kræftfremkaldende egenskaber af olier, som før er blevet anvendt i forbrændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele Disse brugte motorolier er procesgenererede og er derfor ikke genstand for en klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/200857. Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser påpegede muligheden for betydelig optagelse gennem huden af disse olier, vurderede, at den erhvervsmæssige eksponering sker via huden og anbefalede på det kraftigste, at der fastsættes en anmærkning for hud, og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen var enig i, at brugte motorolier tilføjes de kræftfremkaldende stoffer, blandinger og processer, der er opført i bilag I til direktiv 2004/37/EF, og om, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden. Det er derfor hensigtsmæssigt at indarbejde arbejde, der involverer eksponering for olier, som før er blevet anvendt i forbrændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele, i bilag I til direktiv 2004/37/EF og at fastsætte en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for en betydelig optagelse gennem huden.

__________________

__________________

57 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

57Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at udstødningsemissioner fra dieselmotorer, der opstår ved forbrænding af dieselolie i kompressionstændingsmotorer, har kræftfremkaldende virkninger. Udstødningsemissioner fra dieselmotorer er procesgenererede og er derfor ikke genstand for klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/20081a. Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen er nået til enighed om at medtage eksponering for udstødningsemissioner fra traditionelle dieselmotorer tilføjes til de kræftfremkaldende stoffer, blandinger og processer, der er opført i bilag I til direktiv 2004/37 / EF, og har anmodet om yderligere undersøgelser af de videnskabelige og tekniske aspekter af nyere typer af motorer. Udstødningsemissioner fra dieselmotorer er af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) blevet klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker (IARC-kategori 1), og IARC har præciseret, at mængden af partikler og kemikalier er reduceret med nyere typer dieselmotorer, men at det endnu ikke er klart, hvordan de kvantitative og kvalitative ændringer kan føre til ændrede sundhedsvirkninger. IARC har desuden præciseret desuden, at det er almindeligt at anvende elementært kulstof, der udgør en betydelig del af disse emissioner, som markør for eksponering. På baggrund af ovenstående og antallet af arbejdstagere, der er eksponeret, er det derfor hensigtsmæssigt at medtage arbejde, der involverer eksponering for udstødningsemissioner fra dieselmotorer, i bilag I til direktiv 2004/37/EF og at fastsætte en grænseværdi for diesel i del A i bilag III for udstødningsemissioner fra dieselmotorer beregnet på grundlag af elementært kulstof. Kommissionen bør revidere denne grænseværdi ved at anvende de mest ajourførte videnskabelige og socioøkonomiske data. Angivelserne i bilag I og bilag III til direktiv 2004/37/EF bør omfatte dampe fra alle typer af dieselmotorer.

 

________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  For ny teknologi med betydeligt begrænsede udstødningsemissioner fra dieselmotorer og elementære kulstofkoncentrationer er elementært kulstof muligvis ikke en lige så nyttig eksponeringsindikator. Nitrogendioxid er sandsynligvis en mere relevant eksponeringsindikator for udstødningsemissioner fra nyteknologiske dieselmotorer. Da motorers alder og type og anvendte efterbehandlingssystemer varierer inden for og mellem arbejdspladser, kan det være hensigtsmæssigt at fastsætte en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering for udstødningsemissioner fra dieselmotorer både som respirabelt elementært kulstof og som nitrogendioxid. Kommissionen bør revidere disse grænseværdier ved at anvende de mest ajourførte videnskabelige og socioøkonomiske data. Begge disse værdier skal opfyldes på arbejdspladser, hvor dieselmotorer anvendes. Selv om data, der muliggør en direkte sammenligning af de potentielle kræftfremkaldende stoffer i udstødningsemissioner fra dieselmotorer af henholdsvis ny og ældre teknologi, ikke er tilgængelige, har ny dieselmotorteknologi ændret kvaliteten og kvantiteten af dieselemissioner og de dermed forbundne kræftfremkaldende risici er blevet mindsket, men ikke elimineret. Den betydelige reduktion af koncentrationen af udstødningsemissioner fra nyteknologiske dieselmotorer forventes at mindske risikoen for lungekræft (pr. kWh). Dette understøttes af resultaterne fra en enkel række dyreforsøg, der viser begrænset eller ubetydelig in vivo-lungegenotoksicitet og oxidativ DNA-skade efter eksponering for inhalation af udstødningsemissioner fra nyteknologiske dieselmotorer. Bestemmelse af relevante eksponeringsindikatorer for nyteknologiske dieselmotorer, herunder overvejelse af partikelstørrelsesfordeling og forskellige målinger af eksponering for partikler (f.eks. tal over for massekoncentration), ville være værdifulde. Derudover er det vigtigt at sammenligne faren pr. masseenhed af udstødningsemissioner fra dieselmotorer med både ny og ældre teknologi. Der er også behov for yderligere oplysninger om eksponeringsniveauer på arbejdspladser, hvor nye dieselmotorer er i brug.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Visse blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter indeholdende benzo[a]pyren opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1A og 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor kræftfremkaldende stoffer som defineret i direktiv 2004/37/EF. Udvalget fastslog for disse blandinger, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for betydelig optagelse gennem huden.

(6)  Visse blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter, især dem, der indeholder benzo[a]pyren, opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1A og 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor kræftfremkaldende stoffer som defineret i direktiv 2004/37/EF. Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser fastslog for disse blandinger, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden og Det rådgivende udvalg er nået til enighed om, at det er vigtigt at indføre en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering for polycykliske aromatiske kulbrinter, og har anbefalet, at arbejdet med at evaluere de videnskabelige aspekter skal gennemføres med henblik på at foreslå en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering i fremtiden. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for betydelig optagelse gennem huden. Yderligere undersøgelser bør også gennemføres med henblik på at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at udvide angivelse 2 i bilag I til at omfatte arbejde, der involverer forbrændingsprocesser og processer med forbrænding ved høj temperatur samt at fastsætte en grænseværdi for benzo[a]pyren for bedre at kunne beskytte arbejdstagerne fra blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Trichlorethylen opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof som defineret i direktiv 2004/37/EF. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, er det muligt at fastsætte en grænseværdi for trichlorethylen i forhold til en referenceperiode på otte timers eksponering (grænseværdi for langtidseksponering) og også til en kortere referenceperiode (15 minutter). Udvalget fastslog for dette kræftfremkaldende stof, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte grænseværdier ved langvarig og kortvarig eksponering for trichlorethylen i del A i bilag III og fastsætte en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for betydelig optagelse gennem huden. På baggrund af nyere videnskabelige resultater vil grænseværdierne for dette stof blive taget op til særlig nøje revision.

(7)  Trichlorethylen opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof som defineret i direktiv 2004/37/EF. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, er det muligt at fastsætte en grænseværdi for trichlorethylen i forhold til en referenceperiode på otte timers eksponering (grænseværdi for langtidseksponering) og også til en kortere referenceperiode (15 minutter). Det videnskabelige udvalg fastslog for dette kræftfremkaldende stof, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden og det rådgivende udvalg nåede til enighed om en praktisk grænseværdi på grundlag af foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte grænseværdier ved langvarig og kortvarig eksponering for trichlorethylen i del A i bilag III og fastsætte en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for betydelig optagelse gennem huden. På baggrund af nyere videnskabelige resultater og den tekniske udvikling vil grænseværdierne for dette stof blive taget op til særlig nøje revision.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  4,4'-methylendianilin (MDA) opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof som defineret i direktiv 2004/37/EF. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, er det muligt at fastsætte en grænseværdi for 4,4′-methylendianilin. Udvalget fastslog for dette kræftfremkaldende stof, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en grænseværdi for 4,4′-methylendianilin i del A i bilag III og en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for betydelig optagelse gennem huden.

(8)  4,4'-methylendianilin (MDA) opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof som defineret i direktiv 2004/37/EF. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, er det muligt at fastsætte en grænseværdi for 4,4′-methylendianilin. Det videnskabelige udvalg fastslog for dette kræftfremkaldende stof, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden og nåede til enighed om en praktisk grænseværdi på grundlag af foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en grænseværdi for 4,4′-methylendianilin i del A i bilag III og en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for betydelig optagelse gennem huden.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan) opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof som defineret i direktiv 2004/37/EF. Udvalget fastslog, at det ikke er muligt at udlede en helbredsbaseret grænseværdi for eksponering for dette stof, som er kræftfremkaldende uden nedre grænse, og har anbefalet at undgå erhvervsmæssig eksponering. Udvalget fastslog for epichlorhydrin, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden. Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen ("det rådgivende udvalg") er nået til enighed om en praktisk grænseværdi på grundlag af foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en grænseværdi for epichlorhydrin i del A i bilag III og fastsætte en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for betydelig optagelse gennem huden.

(9)  Epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan) opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof som defineret i direktiv 2004/37/EF. Det videnskabelige udvalg fastslog, at det ikke er muligt at udlede en helbredsbaseret grænseværdi for eksponering for dette stof, som er kræftfremkaldende uden nedre grænse, og har anbefalet at undgå erhvervsmæssig eksponering. Det videnskabelige udvalg fastslog for epichlorhydrin, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden og det rådgivende udvalg nåede til enighed om en praktisk grænseværdi på grundlag af foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en grænseværdi for epichlorhydrin i del A i bilag III og fastsætte en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for betydelig optagelse gennem huden.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Ethylendibromid (1,2-dibromoethan, EDB) opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof som defineret i direktiv 2004/37/EF. Udvalget fastslog, at det ikke er muligt at udlede en helbredsbaseret grænseværdi for eksponering for dette stof, som er kræftfremkaldende uden nedre grænse, og har anbefalet at undgå erhvervsmæssig eksponering. Udvalget fastslog for ethylendibromid, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden. Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen ("det rådgivende udvalg") er nået til enighed om en praktisk grænseværdi på grundlag af foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en grænseværdi for ethylendibromid i del A i bilag III og fastsætte en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for betydelig optagelse gennem huden.

(10)  Ethylendibromid (1,2-dibromoethan, EDB) opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof som defineret i direktiv 2004/37/EF. Det videnskabelige udvalg fastslog, at det ikke er muligt at udlede en helbredsbaseret grænseværdi for eksponering for dette stof, som er kræftfremkaldende uden nedre grænse, og har anbefalet at undgå erhvervsmæssig eksponering. Det videnskabelige udvalg fastslog for ethylendibromid, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden og det rådgivende udvalg nåede til enighed om en praktisk grænseværdi på grundlag af foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en grænseværdi for ethylendibromid i del A i bilag III og fastsætte en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for betydelig optagelse gennem huden.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Ethylendichlorid (1,2-dichlorethan, EDC) opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof som defineret i direktiv 2004/37/EF. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, er det muligt at fastsætte en grænseværdi for ethylendichlorid. Udvalget fastslog for ethylendichlorid, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en grænseværdi for ethylendichlorid i del A i bilag III og fastsætte en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for betydelig optagelse gennem huden.

(11)  Ethylendichlorid (1,2-dichlorethan, EDC) opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof som defineret i direktiv 2004/37/EF. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, er det muligt at fastsætte en grænseværdi for ethylendichlorid. Det videnskabelige udvalg fastslog for ethylendichlorid, at der var mulighed for betydelig optagelse gennem huden og det rådgivende udvalg er nået til enighed om en praktisk grænseværdi på grundlag af foreliggende oplysninger, bl.a. videnskabelige og tekniske data, samtidig med at det påpeger manglen på robuste og ajourførte videnskabelige data, navnlig vedrørende virkemåden. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en grænseværdi for ethylendichlorid i del A i bilag III og fastsætte en anmærkning for hud i del B i bilag III til direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for betydelig optagelse gennem huden.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, såsom aftalen "overenskomst om sundhedsbeskyttelse af medarbejdere gennem god håndtering og brug af krystallinske silikater og produkter, som indeholder det" (NEPSI), der giver vejledning og redskaber, i tillæg til lovmæssige foranstaltninger, for at understøtte den effektive gennemførelse af arbejdsgivernes forpligtelser fastsat i direktiv 2004/37/EF, er værdifulde instrumenter til at supplere lovgivningsmæssige foranstaltninger. Kommissionen bør opfordre arbejdsmarkedets parter til at indgå sådanne aftaler. Overholdelsen af disse aftaler bør imidlertid ikke give anledning til at være en forudsætning for overensstemmelse med arbejdsgivernes forpligtelser i dette direktiv 2004/37/EC.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Kommissionen hørte Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, som blev nedsat ved Rådets afgørelse af 22. juli 2003. Den gennemførte desuden en høring i to faser af de europæiske arbejdsmarkedsparter i henhold til artikel 154 i TEUF.

(13)  Kommissionen hørte det rådgivende udvalg og gennemførte en høring i to faser af de europæiske arbejdsmarkedsparter i henhold til artikel 154 i TEUF.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  De grænseværdier, der er fastsat i dette direktiv, vil blive taget op til revision i lyset af gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF og af udtalelserne fra Udvalget for Risikovurdering (RAC) under ECHA og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse, navnlig for at tage højde for samspillet mellem de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 2004/37/EF, og dosis-effekt-forholdet, faktiske oplysninger om eksponering og, hvis sådanne foreligger, de DNEL-værdier (Derived No-Effect Levels), der er udledt for farlige kemikalier i overensstemmelse med nævnte forordning.

(15)  De grænseværdier, der er fastsat i dette direktiv, vil blive taget op til revision i lyset af gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF og af udtalelserne fra Udvalget for Risikovurdering (RAC) under ECHA og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse, navnlig for at tage højde for samspillet mellem de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 2004/37/EF, og dosis-effekt-forholdet, faktiske oplysninger om eksponering og, hvis sådanne foreligger, de DNEL-værdier (Derived No-Effect Levels), der er udledt for farlige kemikalier i overensstemmelse med nævnte forordning, med henblik på at yde en effektiv beskyttelse af arbejdstagere.

__________________

__________________

58 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

58 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Da målene for dette direktiv, som er at forbedre leve- og arbejdsvilkårene og beskytte arbejdstagernes sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med eksponering for kræftfremkaldende stoffer, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5, stk. 4, i TEU, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(16)  Da målene for dette direktiv, som er at forbedre leve- og arbejdsvilkårene og beskytte arbejdstagernes sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med eksponering for kræftfremkaldende stoffer og mutagener, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet som fastsat i artikel 191, stk. 2, i TEUF og nærhedsprincippet, jf. artikel 5, i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. denne artikel, går dette direktiv ikke videre, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2004/37/EF

Artikel 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1)  Følgende artikel indsættes:

 

”Artikel 13a

 

Aftaler mellem arbejdsmarkedets parter

 

Kommissionen skal opfordre arbejdsmarkedets parter til at indgå aftaler om social dialog, der giver vejledning og redskaber til støtte for en effektiv gennemførelse af arbejdsgivernes forpligtelser i dette direktiv. Disse aftaler opføres i bilag IVa. Listen opdateres regelmæssigt.”

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)

Direktiv 2004/37/EF

Artikel 18a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a)  I artikel 18a indsættes følgende stykke:

 

"Kommissionen vurderer som led i den næste evaluering af gennemførelsen af dette direktiv i forbindelse med den evaluering, der er omhandlet i artikel 17a i direktiv 89/391/EØF, muligheden for at udvide det eksisterende punkt 2 i bilag I til direktiv 2004/37/EF, så det omfatter arbejde der involverer forbrænding processer og processer med forbrænding ved høj temperatur og at fastsætte en grænseværdi for benzo[a]pyren for bedre at beskytte arbejdstagerne mod blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter. Kommissionen foreslår, hvis det er relevant, nødvendige ændringer vedrørende dette stof.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)

Direktiv 2004/37/EF

Artikel 18a – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b)  I artikel 18a indsættes følgende stykke:

 

"Senest den 30. juni 2019 forelægger Kommissionen efter høring af medlemsstaterne og arbejdsmarkedets behovet for at ændre grænseværdierne for udstødningsemissioner fra dieselmotorer. Kommissionen foreslår, hvis det er relevant, nødvendige ændringer vedrørende denne proces.”

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 c (nyt)

Direktiv 2004/37/EF

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c)  I artikel 19 tilføjes følgende stykke:

 

"Medlemsstaterne meddeler Kommissionen national ret og praksis for at sikre, at deres kompetente myndigheder har et tilstrækkeligt antal uddannet personale og andre ressourcer, der er nødvendige for at udføre deres opgaver i forbindelse med en korrekt og effektiv gennemførelse af dette direktiv. Disse oplysninger skal indgå i de gennemførelsesrapporter, som medlemsstaterne forelægger hvert femte år i henhold til artikel 17a i Rådets direktiv 89/391/EØF”.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2004/37/EF

Bilag I – nr. 5 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)   I bilag I tilføjes følgende nr.:

 

"5b.  Arbejde, som indebærer eksponering for udstødningsemissioner fra dieselmotorer.”

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Bilag I – stk. 1

Direktiv 2004/37/EF

Bilag III – del A

 

Kommissionens forslag

CAS-nr. (1)

EF-nr. (EC-nr.) (2)

AGENSENS NAVN

GRÆNSEVÆRDIER

OVERGANGSFORANSTALTNINGER

8 timer (3)

Kortvarig eksponering (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Trichlorethylen

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-Methylendianilin

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epichlorhydrin

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Ethylendibromid

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Ethylendichlorid

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-registreringsnummer.

(2) EF-nr. (EC-nr.), dvs. EINECS-, ELINCS- eller NLP-nummeret, er det officielle nummer på stoffet i Den Europæiske Union, som defineret i punkt 1.1.1.2 i bilag VI, del 1, til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(3) Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksponering.

(4) Grænseværdi for kortvarig eksponering (STEL). Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet.

(5) mg/m3 = milligram pr. kubikmeter luft ved 20 °C og 101,3 KPa (760 mm kviksølv).

(6) ppm = parts per million (dele pr. million) udtrykt i luftvolumen (ml/m3).

(7) f/ml = fibre pr. milliliter.

Ændringsforslag

I del A i bilag III til direktiv 2004/37/EF indsættes følgende punkter:

CAS-nr. (1)

EF-nr. (EC-nr.) (2)

AGENSENS NAVN

GRÆNSEVÆRDIER

OVERGANGSFORANSTALTNINGER

8 timer (3)

Kortvarig eksponering (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

-

-

Udstødningsemissioner fra dieselmotorer

0,05 (7a)

-

-

-

-

-

 

-

-

Udstødningsemissioner fra dieselmotorer

 

0,5(7b)

-

-

-

-

 

79-01-6

201-167-4

Trichlorethylen

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-Methylendianilin

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epichlorhydrin

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Ethylendibromid

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Ethylendichlorid

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-registreringsnummer.

(2) EF-nr. (EC-nr.), dvs. EINECS-, ELINCS- eller NLP-nummeret, er det officielle nummer på stoffet i Den Europæiske Union, som defineret i punkt 1.1.1.2 i bilag VI, del 1, til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(3) Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksponering.

(4) Grænseværdi for kortvarig eksponering (STEL). Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet.

(5) mg/m3 = milligram pr. kubikmeter luft ved 20 °C og 101,3 KPa (760 mm kviksølv).

(6) ppm = parts per million (dele pr. million) udtrykt i luftvolumen (ml/m3).

(7) f/ml = fibre pr. milliliter.

(7a) Målt som elementært kulstof

(7b) Målt som nitrogendioxid

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Bilag I – stk. 1

Direktiv 2004/37/EF

Bilag III – del B – række 1

 

Kommissionens forslag

_

_

Blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter indeholdende benzo[a]pyren, som er kræftfremkaldende i henhold til direktivet

hud

Ændringsforslag

_

_

Blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter, herunder dem, der indeholder benzo[a]pyren, som er kræftfremkaldende i henhold til direktivet

hud

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (ny)

Direktiv 2004/37/EF

Bilag IV a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  Der indsættes følgende bilag:

 

"Bilag IVa

 

Liste over aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, der giver vejledning og redskaber til støtte for en effektiv gennemførelse af arbejdsgivernes forpligtelser.

 

1) Overenskomst om sundhedsbeskyttelse af medarbejdere gennem god håndtering og brug af krystallinske silikater og produkter, som indeholder det".

 

__________________

 

* OJ C 279, 17.11.2006.”

 • [1]  EUT C 288 af 31.08.2017 s. 56.

BEGRUNDELSE

Indledning

Kommissionen offentliggjorde den 10. januar 2017 sit forslag til direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener. Dets formål er at forbedre og tydeliggøre de nuværende retlige rammer for at forbedre beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed ved at mindske deres eksponering for kræftfremkaldende kemiske agenser og mutagener på arbejdspladsen og samtidig bidrage til lige vilkår for de økonomiske aktører.

Ordføreren vil gerne minde om, at kræft er den største årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i Den Europæiske Union. Ifølge det nederlandske nationale institut for folkesundhed og miljø[1] blev mellem 91 500 og 150 500 personer i Europa diagnosticeret med kræft for første gang i 2012 som følge af eksponering under arbejdet af skadelige stoffer. Ifølge tal fra Kommissionen[2] dør syv til tolv personer af arbejdsrelateret kræft hver time i Den Europæiske Union.

Dette andet forslag til revision kan føre til øget beskyttelse for mindst fire millioner arbejdstagere og samtidig skabe øget klarhed for arbejdsgivere og håndhævende myndigheder. Samlet set skønnes det, at de to forslag[3] til ændring af direktiv 2004/37/EF vil forhindre over 100 000 dødsfald som følge af arbejdsrelateret kræft.

Regelmæssig og løbende revisionsproces

Ordføreren glæder sig over dette forslag til revision af direktiv 2004/37/EF og glæder sig over Kommissionens beslutning om at fremsætte en tredje revision af dette direktiv, men han tilskynder den ligeledes til at fortsætte i denne retning ved at indføre en regelmæssig og løbende revision i tæt samarbejde med Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser[4] (i det følgende benævnt "det videnskabelige udvalg") og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen[5] (i det følgende benævnt "det rådgivende udvalg"). De fremtidige revisioner skal især gøre det muligt at revurdere de eksisterende grænseværdier, hvis det er nødvendigt, fastsætte grænseværdier for nye stoffer og udvide anvendelsesområdet for direktiv 2004/37/EF til ligeledes at omfatte reproduktionstoksiske stoffer, hvilket Parlamentet har givet sin opbakning til.

Henstillinger fra det videnskabelige udvalg og det rådgivende udvalg

Ordføreren glæder sig over den høringsproces, som Kommissionen gennemførte forud for hvert forslag til ændring af direktiv 2004/37/EF, og som fremgår af konsekvensanalysen heri[6].

Henstillingerne fra det videnskabelige udvalg og det rådgivende udvalg giver Kommissionen mulighed for at tage udgangspunkt i videnskabelige og tekniske data, når den foreslår eller reviderer grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

Disse henstillinger hjælper på samme måde som andre videnskabelige oplysninger fra pålidelige og offentlige kilder Parlamentet og Rådet med at vurdere Kommissionens forslag og fremsætte ændringsforslag, hvis det er relevant. På denne baggrund forelægger ordføreren dette udkast til betænkning, som kombinerer en øget beskyttelse af arbejdstagerne med teknisk gennemførlighed for virksomhederne.

Udstødningsgas fra dieselmotorer

Ordføreren noterer sig de grunde, som Kommissionen har anført i sin konsekvensanalyse, til ikke at inkludere udstødningsgas fra dieselmotorer i bilag I til direktiv 2004/37/EF og til ikke at fastlægge tilsvarende eksponeringsgrænseværdier i bilag III.

Det er imidlertid nødvendigt at minde om, at instituttet for arbejdsmedicin oplyser[7], at 3,6 millioner arbejdstagere i EU potentielt er udsat for udstødningsgas fra dieselmotorer over baggrundsniveauerne, og at det geometriske gennemsnit af den skønnede eksponering er 13µg/m³ (eller 0,013mg/m³). Dette institut oplyser endvidere, at 4 556 personer døde af kræft som følge af erhvervsmæssig eksponering for udstødningsgas fra dieselmotorer i 2010.

Ordføreren finder det derfor nødvendigt og presserende at træffe foranstaltninger på europæisk plan for at begrænse arbejdstagernes eksponering for udstødningsgas fra dieselmotorer ved i bilag I at medtage arbejde, der involverer eksponering for denne udstødningsgas, og ved at fastsætte en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering i bilag III på 50µg/m³ (0,05 mg/m³) beregnet på grundlag af elementært kulstof[8]. Denne markør, som møder bred opbakning fra de videnskabelige kredse, anvendes især af Østrig og kan anvendes af andre medlemsstater såsom Tyskland og Nederlandene til at fastsætte deres grænseværdi for udstødningsemissioner fra dieselmotorer.

Selv om det rådgivende udvalg anbefaler at skelne mellem gamle og nye dieselmotorer, klassificerede Det Internationale Kræftforskningscenter (som er en del af Verdenssundhedsorganisationen) i 2012 udstødningsgas fra dieselmotorer som kræftfremkaldende for mennesker. Ifølge Det Internationale Kræftforskningscenter var der behov for ændringer i brændstofsammensætningen, ”navnlig en betydelig reduktion af svovlindholdet, ændringer i konstruktionen af motorer for at brænde brændstoffet på en mere effektiv måde og nedbringelse af emissioner gennem teknologier for kontrol med udstødningsgasser". Centret tilføjede, at "man, selv om emissionerne af partikler og kemikalier er reduceret takket være disse ændringer, endnu ikke med sikkerhed ved, om disse kvantitative og kvalitative ændringer kan føre til en ændret indvirkning på sundheden”[9].

Derfor og på grundlag af betragtning 14 i direktiv 2004/37/EF, hvoraf det fremgår, at forsigtighedsprincippet skal anvendes i forbindelse med beskyttelse af arbejdstagernes sundhed, anbefaler ordføreren at behandle alle emissioner fra dieselmotorer uden forskel.

Polycykliske aromatiske kulbrinter

Ordføreren noterer sig udtalelsen fra det rådgivende udvalg[10] vedrørende benzo[a]pyren, hvori det blev vurderet, at en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering for polycykliske aromatiske kulbrinter er vigtig. Ordføreren foreslår derfor at indføre en ændring, der skal opfordre Kommissionen til at fortsætte sit arbejde med henblik på at foreslå en grænseværdi for polycykliske aromatiske kulbrinter beregnet på grundlag af benzo[a]pyren.

Fastsættelsen af en anmærkning for hud i del B i bilag III for blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter, der indeholder benzo[a]pyren, er et vigtigt skridt i retning af en bedre beskyttelse af arbejdstagerne, men ordføreren ønsker at påpege, at andre blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter, som ikke indeholder benzo[a]pyren, ligeledes opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende stoffer i kategori 1A eller 1B i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 og kan absorberes gennem huden. Ordføreren foreslår derfor at udvide anmærkningen om hud til ligeledes at omfatte alle blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter, således som det anbefales i Rådets generelle indstilling.

Forebyggelse og kontrol

Direktiv 2004/37/EF giver mulighed for en bedre beskyttelse af arbejdstagerne mod kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen. Ordføreren vil også gerne fremhæve betydningen af sektorspecifikke eller tværsektorielle aftaler, der er forhandlet af arbejdsmarkedets parter. Disse aftaler supplerer bestemmelserne i nævnte direktiv ved at opstille bedste praksis, der giver virksomhederne mulighed for at træffe forebyggende foranstaltninger med henblik på at mindske arbejdstagernes eksponering for et eller flere kræftfremkaldende stoffer eller mutagener. I denne forbindelse glæder ordføreren sig over NEPSI-overenskomsten[11] om "sundhedsbeskyttelse af medarbejdere gennem god håndtering af krystallinske silikater og produkter som indeholder det", der som supplement til direktiv 2004/37/EF har til formål at yde bedre beskyttelse af arbejdstagere på deres arbejdsplads.

Ordføreren ønsker også at understrege, at det er vigtigt at foretage kontroller på arbejdspladsen for at sikre, at bestemmelserne i direktiv 2004/37/EF anvendes korrekt i virksomhederne. Ordføreren tilskynder medlemsstaterne til at sikre, at de nationale kontrolorganers arbejde ikke begrænses til at sanktionere virksomheder, der ikke overholder bestemmelserne i ovennævnte direktiv. Ved at klarlægge årsager og fremlægge løsninger for de pågældende virksomheder vil der blive mulighed for at øge effektiviteten af dette direktiv, navnlig i små og mellemstore virksomheder.

 • [1]  ‘Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention", publikation på RIVM's websted, s.11
 • [2]  COM(2017) 11 final
 • [3]  Første forslag til ændring: COM(2016) 248 final
 • [4]  Kommissionens afgørelse 2014/113/EU af 3. marts 2014 om oprettelse af et videnskabeligt udvalg vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser og om ophævelse af afgørelse 95/320/EF (EUT L 62 af 4.3.2014, s. 18).
 • [5]  Rådets afgørelse 2003/C 218/01 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (EUT C 2018 af 13.9.2003, s. 1-4).
 • [6]  SWD(2017) 7 final.
 • [7]  IOM- forskningsprojekt P937/13, maj 2011 – Health, socio-economic and environmental aspects of possible amendments to the EU Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work – Diesel engine exhaust emissions.
 • [8]  Udstødningsgas fra dieselmotorer, der opstår ved forbrænding af dieselolie, er en kompleks blanding af skadelige stoffer, bl.a. elementært kulstof. Elementært kulstof, som udgør en væsentlig del af udstødningsgas fra dieselmotorer, anvendes ofte som markør for eksponering.
 • [9]  Pressemeddelelse fra Det Internationale Kræftforskningscenter, den 12. juni 2012: Udstødningsgas fra dieselmotorer
 • [10]  Det rådgivende udvalg, dok. 727/13
 • [11]  NEPSI er akronymet for "European Network for Silica", som består af europæiske sektorielle sammenslutninger for arbejdsgivere og arbejdstagere, der som led i den sociale dialog har undertegnet "Overenskomst om sundhedsbeskyttelse af medarbejdere gennem god håndtering og brug af krystallinske silikater og produkter, som indeholder det" den 25. april 2006.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

Referencer

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Dato for høring af EP

12.1.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Ordførere

       Dato for valg

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Dato for vedtagelse

27.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

0

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Dato for indgivelse

11.4.2018

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 25. april 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik