ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

11.4.2018 - (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Claude Rolin


Διαδικασία : 2017/0004(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0142/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0142/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0010/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017[1],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0142/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η οδηγία 2004/37/ΕΚ στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους λόγω έκθεσης σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας και ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού, περιλαμβανομένης της θέσπισης οριακών τιμών, βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων.

(1)  Η οδηγία 2004/37/ΕΚ στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους λόγω έκθεσης σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας και ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού, περιλαμβανομένης της θέσπισης δεσμευτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης των οποίων δεν επιτρέπεται η υπέρβαση, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, μιας ενδελεχούς αξιολόγησης αντικτύπου όσον αφορά τις κοινωνικές πτυχές και την οικονομική εφικτότητα και διαθεσιμότητα πρωτοκόλλων και τεχνικών για τη μέτρηση της επαγγελματικής έκθεσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές δεν θίγει τις λοιπές υποχρεώσεις των εργοδοτών σύμφωνα με την οδηγία 2004/37/ΕΚ με στόχο τη μείωση του επιπέδου της έκθεσης των εργαζομένων, ιδίως μέσω της ελάττωσης της χρήσης καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων στον χώρο εργασίας, την πρόληψη ή την μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τα εκτελεστικά μέτρα προς τον σκοπό αυτόν. Τα μέτρα αυτά οφείλουν να περιλαμβάνουν, στο μέτρο του τεχνικά εφικτού, την αντικατάσταση των καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων παραγόντων από ουσίες, μίγματα ή διαδικασίες που δεν συνιστούν κίνδυνο ή που συνιστούν μικρότερο κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, τη χρήση κλειστού συστήματος ή άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων, προάγοντας έτσι την καινοτομία.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ένωση διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους. Η συμμόρφωση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνεται ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται ίσο επίπεδο προστασίας για όλους τους εργαζόμενους. Από την άποψη αυτή, μέτρα, πρωτοβουλίες και ψηφιακά εργαλεία ειδικού χαρακτήρα μπορούν να βοηθήσουν ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις να συμμορφώνονται ευκολότερα με εκείνες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την οδηγία 2004/37/ΕΚ και να κινηθούν προς την κατεύθυνση καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων παραγόντων· οι δε κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες σε επίπεδο Ένωσης και πρέπει να θεωρούνται ως ελάχιστες απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν αυστηρότερες οριακές τιμές και προστατευτικά μέτρα.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

(1δ)  Η Επιτροπή θα αξιολογήσει, μέχρι τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2019 και αφού λάβει υπόψη της τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην επιστημονική γνώση, το ενδεχόμενο τροποποίησης του πεδίου εφαρμογής της οδηγία 2004/37/ΕΚ για να συμπεριλάβει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες και, επ’ αυτής της βάσης, θα υποβάλει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, νομοθετική πρόταση·

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η επιστημονική επιτροπή για τα όρια επαγγελματικής έκθεσης («η επιστημονική επιτροπή»)55 επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδίως στην αξιολόγηση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και την πρόταση οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης για την προστασία των εργαζομένων από χημικούς κινδύνους, που θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου56 και την οδηγία 2004/37/ΕΚ. Άλλες πηγές επιστημονικών πληροφοριών, αρκούντως αξιόπιστων και δημόσια διαθέσιμων, ελήφθησαν επίσης υπόψη.

(3)  Η επιστημονική επιτροπή για τα όρια επαγγελματικής έκθεσης (SCOEL)55 και η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας (ACSH)55α επικουρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδίως στον εντοπισμό, στην αξιολόγηση και στην ενδελεχή ανάλυση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων και την πρόταση οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης για την προστασία των εργαζομένων από χημικούς κινδύνους, οι οποίες θα θεσπιστούν σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία 98/24/ΕΚ56 του Συμβουλίου και την οδηγία 2004/37/ΕΚ. Άλλες πηγές επιστημονικών πληροφοριών, αρκούντως αξιόπιστες και δημόσια διαθέσιμες και συγκεκριμένα το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθώς και εθνικοί οργανισμοί, ελήφθησαν επίσης υπόψη.

__________________

__________________

55 Απόφαση 2014/113/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για τα όρια επαγγελματικής έκθεσης σε χημικούς παράγοντες και την κατάργηση της απόφασης 95/320/ΕΚ (ΕΕ L 62 της 4.3.2014, σ. 18).

55 Απόφαση 2014/113/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για τα όρια επαγγελματικής έκθεσης σε χημικούς παράγοντες και την κατάργηση της απόφασης 95/320/ΕΚ (ΕΕ L 62 της 4.3.2014, σ. 18).

 

55α Απόφαση 2003/C 218/01 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας (ΕΕ L 218 της 13.9.2003, σ. 1).

56 Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).

56 Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Το έργο που επιτελεί η επιτροπή είναι ζωτικής σημασίας για μια υπεύθυνη διεργασία χάραξης πολιτικής και πρέπει να δημοσιοποιείται χάρη διαφάνειας και τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής. Για να αναδιοργανωθεί το έργο της επιτροπής, είναι αναγκαία η εξασφάλιση κονδυλίων ειδικά για αυτό και η διαφύλαξη κάθε ειδικής εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την επιδημιολογία, την τοξικολογία, την επαγγελματική υγιεινή και την ιατρική της εργασίας ώστε να μην χαθεί αυτή.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Η παρούσα οδηγία, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2004/37/ΕΚ, καθορίζει οριακές τιμές και ενδείξεις «δέρμα» σε σχέση με οκτώ καρκινογόνους παράγοντες επιπλέον των όσων προβλέπονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ και αποτελεί περαιτέρω στάδιο σε μια πιο μακροπρόθεσμη διαδικασία για την επικαιροποίηση της εν λόγω οδηγίας. Με την εξασφάλιση καλύτερης προστασίας για τους εργαζόμενους κατά νου, η οδηγία 2004/37/ΕΚ θα πρέπει, κατόπιν διαβουλεύσεων με SCOEL και ACSH, να επανεξετάζεται επί μονίμου βάσεως και να αναθεωρείται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων με τον ρυθμό που αυτά καθίστανται γνωστά, όπως είναι τα δεδομένα για τον υπολειπόμενο κίνδυνο. Περαιτέρω τροποποιήσεις στην εν λόγω οδηγία πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες που προκύπτουν από την προετοιμασία, τη διαχείριση ή τη διάθεση επικίνδυνων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροτοξικών φαρμάκων, και το ζήτημα της εργασίας που συνεπάγεται έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες κατά τον καθαρισμό, τη μεταφορά, τη διάθεση αποβλήτων και επικίνδυνων φαρμακευτικών ουσιών ή υλικών που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες και στον τομέα της παροχής φροντίδας για τους ασθενείς που τελούν υπό θεραπεία με επικίνδυνα φάρμακα.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Σύμφωνα με τις συστάσεις της επιστημονικής επιτροπής, καθορίζονται, όπου είναι διαθέσιμες, ενδείξεις «δέρμα» και/ή οριακές τιμές για την έκθεση δια της εισπνοής σε σχέση με μέση χρονικά σταθμισμένη περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών (οριακές τιμές μακροχρόνιας έκθεσης) και, για ορισμένους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες, σε σχέση με συντομότερες περιόδους αναφοράς, γενικά μέση χρονικά σταθμισμένη περίοδο αναφοράς δεκαπέντε λεπτών (οριακές τιμές βραχυχρόνιας έκθεσης), προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες που προκύπτουν από βραχυχρόνια έκθεση.

(4)  Σύμφωνα με τις συστάσεις των SCOEL και ACSH, όπου είναι διαθέσιμες, καθορίζονται ενδείξεις «δέρμα» και/ή οριακές τιμές για την έκθεση δια της εισπνοής σε σχέση με μέση χρονικά σταθμισμένη περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών (οριακές τιμές μακροχρόνιας έκθεσης) και, για ορισμένους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες, σε σχέση με συντομότερες περιόδους αναφοράς, γενικά μέση χρονικά σταθμισμένη περίοδο αναφοράς δεκαπέντε λεπτών (οριακές τιμές βραχυχρόνιας έκθεσης), προκειμένου να περιοριστούν, στο μέτρο του δυνατού, οι συνέπειες που προκύπτουν από βραχυχρόνια έκθεση. Πρόσθετες πηγές επιστημονικών πληροφοριών αρκούντως αξιόπιστων και δημόσια διαθέσιμων πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη·

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Ο πρωταρχικός στόχος της προστασίας της υγείας των εμβρύων και των μελλοντικών γενεών προϋποθέτει τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να κυμαίνονται από ειδικές ενημερωμένες επιστημονικές πληροφορίες και έγγραφα καθοδήγησης για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους για την προσωρινή πρόληψη της έκθεσης σε ορισμένες ουσίες, ανάλογα με την περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Το μέλλον της δημόσιας υγείας και οι οικονομικές προκλήσεις στην ΕΕ εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από το επίπεδο προστασίας των εμβρύων, η οποία εξαρτάται από το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος εργασίας των γυναικών με αναπαραγωγική δυνατότητα. Ειδικά εθνικά μέτρα όπως οι απλές ενημερωτικές εκστρατείες πραγματοποιούνται ήδη, για παράδειγμα στη Σουηδία και αποτελούν ισχυρό εργαλείο για την ενδυνάμωση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων στο πλαίσιο συλλογικής επίτευξης των στόχων για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Υπάρχουν επαρκή στοιχεία όσον αφορά την καρκινογονικότητα ελαίων που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε κινητήρες εσωτερικής καύσης για τη λίπανση και την ψύξη των κινητών μερών εντός του κινητήρα. Αυτά τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων προέρχονται από διεργασίες και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται σε ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου57. Η επιστημονική επιτροπή προσδιόρισε την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος γι’ αυτά τα έλαια, εκτίμησε ότι η επαγγελματική έκθεση γίνεται μέσω του δέρματος και συνέστησε ένθερμα τον καθορισμό ένδειξης «δέρμα». Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί η εργασία που περιλαμβάνει έκθεση σε έλαια τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε κινητήρες εσωτερικής καύσης για τη λίπανση και την ψύξη των κινητών μερών εντός του κινητήρα στο παράρτημα I της οδηγίας 2004/37/EΚ και να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος B του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/EΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

(5)  Υπάρχουν επαρκή στοιχεία όσον αφορά την καρκινογονικότητα ελαίων που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε κινητήρες εσωτερικής καύσης για τη λίπανση και την ψύξη των κινητών μερών εντός του κινητήρα. Αυτά τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων προέρχονται από διεργασίες και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται σε ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου57. Η SCOEL προσδιόρισε την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος γι’ αυτά τα έλαια, εκτίμησε ότι η επαγγελματική έκθεση γίνεται μέσω του δέρματος και συνέστησε ένθερμα τον καθορισμό ένδειξης «δέρμα» και η ACSH συμφώνησε ότι τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο καρκινογόνων ουσιών, μιγμάτων και διαδικασιών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2004/37/EΚ και ότι είναι πιθανή η σημαντική διείσδυση μέσω του δέρματος. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί η εργασία που περιλαμβάνει έκθεση σε έλαια τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε κινητήρες εσωτερικής καύσης για τη λίπανση και την ψύξη των κινητών μερών εντός του κινητήρα στο παράρτημα I της οδηγίας 2004/37/EΚ και να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος B του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/EΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

__________________

__________________

57 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

57 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν την καρκινογόνο δράση των εκπομπών καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ που προκύπτουν από την καύση ντίζελ σε κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση. Οι εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ προέρχονται από διεργασίες και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται σε ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η ACSH συμφώνησε ότι η έκθεση στις συνήθεις εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο καρκινογόνων ουσιών, μιγμάτων και διαδικασιών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2004/37/EΚ και ζήτησε περαιτέρω έρευνες σχετικά με τις επιστημονικές και τεχνικές πτυχές των νεότερων τύπων κινητήρων. Τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ έχουν ταξινομηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) ως καρκινογόνα για τον άνθρωπο (IARC κατηγορία 1) και ο IARC αναφέρει ότι, ενώ το ποσό των σωματιδίων και των χημικών ουσιών είναι μειωμένο στους νεότερους τύπους κινητήρων ντίζελ, εξακολουθεί εντούτοις να μην είναι ακόμη σαφές με ποιον τρόπο οι ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές θα έχουν ενδεχομένως διαφορετικές επιπτώσεις στην υγεία. Ο IARC έχει διευκρινίσει επίσης ότι είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται ο στοιχειακός άνθρακας, ο οποίος αποτελεί σημαντικό τμήμα των εν λόγω εκπομπών, ως δείκτης της έκθεσης. Δεδομένων τούτων αλλά και του αριθμού των εργαζομένων που εκτίθενται, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2004/37/ΕΚ οι εργασίες που περιλαμβάνουν έκθεση σε εκπομπές καυσαερίων κινητήρων ντίζελ και να καθοριστεί οριακή τιμή στο τμήμα Α του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για τις εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ η οποία θα υπολογίζεται με βάση τον στοιχειακό άνθρακα. Η Επιτροπή οφείλει να επανεξετάσει την εν λόγω οριακή τιμή κάνοντας χρήση των πλέον πρόσφατων επιστημονικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων. Οι καταχωρίσεις στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της οδηγίας 2004/37/ΕΚ πρέπει να καλύπτουν καυσαέρια κινητήρων ντίζελ όλων των τύπων.

 

________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Για τις νέες τεχνολογίες με σημαντικά μειωμένα καυσαέρια κινητήρων ντίζελ και συγκεντρώσεις στοιχειακού άνθρακα κατά μάζα, ο στοιχειακός άνθρακας δεν μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο δείκτη έκθεσης. Το διοξείδιο του αζώτου είναι πιθανό να αποτελεί πιο κατάλληλο δείκτη έκθεσης για τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ νέας τεχνολογίας. Εφόσον η ηλικία και ο τύπος του κινητήρα και των συστημάτων μετεπεξεργασίας των καυσαερίων που εφαρμόζονται διαφέρουν μεταξύ και εντός των χώρων εργασίας, μπορεί να είναι σκόπιμο να καθοριστεί μια οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης για τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ τόσο ως εισπνεύσιμος στοιχειακός άνθρακας όσο και ως διοξείδιο του αζώτου. Η Επιτροπή οφείλει να επανεξετάσει τις εν λόγω οριακές τιμές κάνοντας χρήση των πλέον πρόσφατων επιστημονικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων. Και οι δύο αυτές τιμές πρέπει να ικανοποιούνται σε χώρους εργασίας όπου χρησιμοποιούνται κινητήρες ντίζελ. Μολονότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας δεδομένα που να επιτρέπουν απευθείας σύγκριση του καρκινογόνου δυναμικού των καυσαερίων κινητήρα ντίζελ που εκπέμπονται από κινητήρες ντίζελ νέας και παλαιότερης τεχνολογίας, η νέα τεχνολογία των κινητήρων ντίζελ έχει αλλάξει την ποιότητα και την ποσότητα των εκπομπών ντίζελ και οι συναφείς κίνδυνοι καρκινογένεσης έχουν μειωθεί χωρίς όμως να έχουν εκμηδενιστεί. Η σημαντική μείωση των καυσαερίων κινητήρων ντίζελ κατά μάζα συγκέντρωσης στα καυσαέρια από κινητήρες ντίζελ νέας τεχνολογίας αναμένεται να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου των πνευμόνων (ανά kWh). Αυτό επιβεβαιώνεται από τα πορίσματα ενιαίας δέσμης μελετών σε ζώα που δείχνουν μειωμένη ή αμελητέα γονιδιοτοξικότητα in vivo και οξειδωτικές βλάβες του DNA στους πνεύμονες μετά την έκθεση σε καυσαέρια ντίζελ από κινητήρες ντίζελ νέας τεχνολογίας. Θα ήταν πολύτιμος ο καθορισμός των δεικτών έκθεσης για τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ νέας τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων και διάφορες μετρήσεις έκθεσης σωματιδίων (π.χ. αριθμός έναντι μάζας συγκέντρωσης). Επιπλέον, είναι σημαντικό να συγκριθεί ο κίνδυνος ανά μονάδα μάζας των καυσαερίων κινητήρα ντίζελ από κινητήρες ντίζελ νέας και παλαιάς τεχνολογίας. Περισσότερες πληροφορίες απαιτούνται επίσης σχετικά με τα επίπεδα έκθεσης σε χώρους εργασίας όπου χρησιμοποιούνται νέοι κινητήρες ντίζελ.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ορισμένα μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) που περιέχουν βενζο [a]πυρένιο πληρούν τα κριτήρια για να ταξινομηθούν ως καρκινογόνοι παράγοντες (κατηγορίας 1A ή 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1272/2008 και, ως εκ τούτου, είναι καρκινογόνοι παράγοντες κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/EΚ. Για τα εν λόγω μείγματα η επιστημονική επιτροπή προσδιόρισε το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος B του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

(6)  Ορισμένα μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ), ιδίως δε όσων περιέχουν βενζο [a]πυρένιο πληρούν τα κριτήρια για να ταξινομηθούν ως καρκινογόνοι παράγοντες (κατηγορίας 1A ή 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1272/2008 και, ως εκ τούτου, είναι καρκινογόνοι παράγοντες κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/EΚ. Για τα εν λόγω μείγματα η SCOEL προσδιόρισε το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος και η ACSH συμφώνησε ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης για τους ΠΑΥ και συνέστησε να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αξιολόγησης των επιστημονικών πτυχών με σκοπό να προταθεί μια οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης στο μέλλον. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος B του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. Πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες προκειμένου να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα επέκτασης της καταχώρισης 2 στο παράρτημα Ι ώστε να καλύπτει εργασίες που συνεπάγονται διεργασίες καύσης και διεργασίες καύσης σε υψηλή θερμοκρασία και προκειμένου να καθοριστεί οριακή τιμή για το βενζο [a]πυρένιο με στόχο την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Το τριχλωροαιθυλένιο πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως καρκινογόνος παράγοντας (κατηγορίας 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, μπορούν να οριστούν οριακές τιμές για το τριχλωροαιθυλένιο σε σχέση με περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών (μακροχρόνια οριακή τιμή) και με συντομότερη περίοδο αναφοράς (15 λεπτά). Για τον συγκεκριμένο καρκινογόνο παράγοντα η επιστημονική επιτροπή προσδιόρισε το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οριακές τιμές μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας έκθεσης για το τριχλωροαιθυλένιο στο μέρος Α του παραρτήματος III και να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος B του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των επιστημονικών στοιχείων, οι οριακές τιμές για την εν λόγω ουσία θα επανεξετάζονται προσεκτικά.

(7)  Το τριχλωροαιθυλένιο πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως καρκινογόνος παράγοντας (κατηγορίας 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, μπορούν να οριστούν οριακές τιμές για το τριχλωροαιθυλένιο σε σχέση με περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών (μακροχρόνια οριακή τιμή) και με συντομότερη περίοδο αναφοράς (15 λεπτά). Για τον συγκεκριμένο καρκινογόνο παράγοντα η SCOEL προσδιόρισε το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος και η ACSH συμφώνησε σε μια πρακτική οριακή τιμή, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οριακές τιμές μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας έκθεσης για το τριχλωροαιθυλένιο στο μέρος Α του παραρτήματος III και να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος B του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των επιστημονικών στοιχείων και την τεχνική εξέλιξη, οι οριακές τιμές για την εν λόγω ουσία θα επανεξετάζονται προσεκτικά.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η 4,4-μεθυλενοδιανιλίνη (MDA) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα (κατηγορίας 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, μπορεί να οριστεί οριακή τιμή για την 4,4-μεθυλενοδιανιλίνη. Για τον συγκεκριμένο καρκινογόνο παράγοντα η επιστημονική επιτροπή προσδιόρισε το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για την 4,4-μεθυλενοδιανιλίνη στο μέρος Α του παραρτήματος III και να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος B του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

(8)  Η 4,4-μεθυλενοδιανιλίνη (MDA) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα (κατηγορίας 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, μπορεί να οριστεί οριακή τιμή για την 4,4-μεθυλενοδιανιλίνη. Για τον συγκεκριμένο καρκινογόνο παράγοντα η SCOEL προσδιόρισε το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος και συμφωνήσει σε μια πρακτική οριακή τιμή, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για την 4,4-μεθυλενοδιανιλίνη στο μέρος Α του παραρτήματος III και να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος B του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η επιχλωρυδρίνη (1-χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα (κατηγορίας 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Η επιστημονική επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να συναχθεί οριακή τιμή έκθεσης βάσει της υγείας για τον εν λόγω καρκινογόνο παράγοντα χωρίς κατώτατο όριο και συνέστησε την αποφυγή της επαγγελματικής έκθεσης. Για την επιχλωρυδρίνη η επιστημονική επιτροπή επισήμανε το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας («ACSH») έχει συμφωνήσει σε μια πρακτική οριακή τιμή, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για την επιχλωρυδρίνη στο μέρος Α του παραρτήματος III και να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

(9)  Η επιχλωρυδρίνη (1-χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα (κατηγορίας 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Η SCOEL κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να συναχθεί οριακή τιμή έκθεσης βάσει της υγείας για τον εν λόγω καρκινογόνο παράγοντα χωρίς κατώτατο όριο και συνέστησε την αποφυγή της επαγγελματικής έκθεσης. Για την επιχλωρυδρίνη η SCOEL επισήμανε το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος και η ACSH συμφώνησε σε μια πρακτική οριακή τιμή, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για την επιχλωρυδρίνη στο μέρος Α του παραρτήματος III και να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Το διβρωμοαιθυλένιο (1,2-διβρωμοαιθάνιο, EDB) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα (κατηγορίας 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Η επιστημονική επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να συναχθεί οριακή τιμή έκθεσης βάσει της υγείας για τον εν λόγω καρκινογόνο παράγοντα χωρίς κατώτατο όριο και συνέστησε την αποφυγή της επαγγελματικής έκθεσης. Για το διβρωμοαιθυλένιο η επιστημονική επιτροπή επισήμανε το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας («ACSH») έχει συμφωνήσει σε μια πρακτική οριακή τιμή, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για το διβρωμοαιθυλένιο στο Μέρος Α του παραρτήματος III και να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

(10)  Το διβρωμοαιθυλένιο (1,2-διβρωμοαιθάνιο, EDB) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα (κατηγορίας 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Η SCOEL κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να συναχθεί οριακή τιμή έκθεσης βάσει της υγείας για τον εν λόγω καρκινογόνο παράγοντα χωρίς κατώτατο όριο και συνέστησε την αποφυγή της επαγγελματικής έκθεσης. Για το διβρωμοαιθυλένιο η SCOEL επισήμανε το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος και η ACSH συμφώνησε σε μια πρακτική οριακή τιμή, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για το διβρωμοαιθυλένιο στο Μέρος Α του παραρτήματος III και να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Το διχλωροαιθυλένιο (1,2 διχλωρoαιθάvιo, EDC) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα (κατηγορία 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, μπορεί να οριστεί οριακή τιμή για το διχλωροαιθυλένιο. Για το διχλωροαιθυλένιο η επιστημονική επιτροπή επισήμανε το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για το διχλωροαιθυλένιο στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ και να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

(11)  Το διχλωροαιθυλένιο (1,2 διχλωρoαιθάvιo, EDC) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα (κατηγορία 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, μπορεί να οριστεί οριακή τιμή για το διχλωροαιθυλένιο. Για το διχλωροαιθυλένιο η SCOEL επισήμανε το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος και η ACSH συμφώνησε σε μια πρακτική οριακή τιμή, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, τονίζοντας ταυτόχρονα την έλλειψη αξιόπιστων και ενημερωμένων επιστημονικών δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο δράσης. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή για το διχλωροαιθυλένιο στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ και να οριστεί ένδειξη «δέρμα» στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που να υποδεικνύει την πιθανότητα σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Οι συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων, όπως είναι ο κοινωνικός διάλογος «Συμφωνία με την προστασία της υγείας των εργαζομένων μέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης του κρυσταλλικού πυριτίου και των προϊόντων που το περιέχουν» (NEPSI) που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία, επιπλέον των κανονιστικών μέσων, για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των υποχρεώσεων των εργοδοτών που ορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ, αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τη συμπλήρωση των κανονιστικών μέτρων. Η Επιτροπή οφείλει να ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν παρόμοιες συμφωνίες Εντούτοις, η συμμόρφωση με παρόμοιες συμφωνίες δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τεκμήριο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία 2004/37/ΕΚ.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003. Διενήργησε επίσης διαβούλευση σε δύο στάδια με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 154 της ΣΛΕΕ.

(13)  Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της ACSH και διενήργησε διαβούλευση σε δύο στάδια με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 154 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι οριακές τιμές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία θα επανεξετάζονται τακτικά, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ58 και των γνωμοδοτήσεων της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων (RAC) και της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (SEAC) του ECHA, ιδίως για να ληφθούν υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ των οριακών τιμών που καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ και των σχέσεων δόσης-απόκρισης, οι πραγματικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, καθώς και, αν είναι διαθέσιμα, τα παράγωγα επίπεδα χωρίς επιπτώσεις (DNEL) που προβλέπονται για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

(15)  Οι οριακές τιμές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία θα επανεξετάζονται τακτικά, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ58 και των γνωμοδοτήσεων της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων (RAC) και της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (SEAC) του ECHA, ιδίως για να ληφθούν υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ των οριακών τιμών που καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ και των σχέσεων δόσης-απόκρισης, οι πραγματικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, καθώς και, αν είναι διαθέσιμα, τα παράγωγα επίπεδα χωρίς επιπτώσεις (DNEL) που προβλέπονται για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό προκειμένου οι εργαζόμενοι να προστατεύονται αποτελεσματικά.

__________________

__________________

58 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

58 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, οι οποίοι συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και στην προστασία της υγείας των εργαζομένων από τους ειδικούς κινδύνους που ενέχει η έκθεσή τους σε καρκινογόνους παράγοντες, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα μεμονωμένα κράτη μέλη, αλλά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΕ δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της ΣΕΕ, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(16)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, οι οποίοι συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και στην προστασία της υγείας των εργαζομένων από τους ειδικούς κινδύνους που ενέχει η έκθεσή τους σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα μεμονωμένα κράτη μέλη, αλλά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΕ δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης που ορίζεται στο άρθρο 191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Άρθρο 13 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 13α

 

Συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων

 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν συμφωνίες κοινωνικού διαλόγου με τις οποίες παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των υποχρεώσεων των εργοδοτών που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να αναγράφονται στο παράρτημα IVα. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται τακτικά.»

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Άρθρο 18 α – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α)  Στο άρθρο 18α, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«Η Επιτροπή, ως μέρος της επόμενης αξιολόγησης της εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας στο πλαίσιο της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 17α της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, αξιολογεί επίσης τη δυνατότητα επέκτασης της καταχώρισης 2 στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2004/37/EK ώστε να καλύπτει εργασίες που συνεπάγονται διεργασίες καύσης και διεργασίες καύσης σε υψηλή θερμοκρασία και το ενδεχόμενο να οριστεί οριακή τιμή για το βενζο [a]πυρένιο για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Η Επιτροπή προτείνει, όπου το κρίνει σκόπιμο, αναγκαίες τροπολογίες σχετικά με την εν λόγω ουσία.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Άρθρο 18 α – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1β)  Στο άρθρο 18α, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019, η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, αξιολογεί την αναγκαιότητα τροποποίησης των οριακών τιμών για τις εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ. Η Επιτροπή προτείνει, όπου το κρίνει σκόπιμο, αναγκαίες τροπολογίες σχετικά με την εν λόγω διαδικασία.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 γ (νέο)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1γ)  Στο άρθρο 19, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις και πρακτικές που εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους διαθέτουν επάρκεια εκπαιδευμένου προσωπικού και λοιπών πόρων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους που συνδέονται με την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να αποτελούν τμήμα των εκθέσεων εφαρμογής που υποβάλλουν τα κράτη μέλη κάθε πέντε χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 17α της οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα I – σημείο 5 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)   Στο παράρτημα I, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«5β.  Εργασία που περιλαμβάνει έκθεση σε εκπομπές καυσαερίων κινητήρων ντίζελ.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα III – μέρος A

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αριθ. CAS (1)

Αριθ. ΕΚ (2)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

8 ώρες (3)

Βραχυχρόνια (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Tριχλωροαιθυλένιο

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-μεθυλενοδιανιλίνη

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Επιχλωρυδρίνη

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Διβρωμοαιθυλένιο

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Διχλωροαιθυλένιο

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου Χημικών Ουσιών (Chemical Abstract Service Registry Number).

(2) Αριθ. EC, δηλ. EINECS, ELINCS ή NLP, είναι ο επίσημος αριθμός της ουσίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο τμήμα 1.1.1.2 του παραρτήματος VI, μέρος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(3) Μετρημένες ή υπολογισμένες σε σχέση με μέση χρονικά σταθμισμένη περίοδο αναφοράς (TWA) οκτώ ωρών.

(4) Οριακή τιμή βραχυχρόνιας έκθεσης (STEL). Οριακή τιμή πάνω από την οποία η έκθεση δεν είναι επιτρεπτή και η οποία σχετίζεται με περίοδο αναφοράς 15 λεπτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

(5) mg/m3 = χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε 20°C και 101,3 kPa (πίεση 760 mmHg).

(6) ppm = μέρη ανά εκατομμύριο κατ’ όγκο στον αέρα (ml/m3).

(7) f/ml = ίνες ανά χιλιοστόλιτρο.

Τροπολογία

Στο μέρος A του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

Αριθ. CAS (1)

Αριθ. ΕΚ (2)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

8 ώρες (3)

Βραχυχρόνια (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

-

-

Εκπομπές καυσαερίων κινητήρων ντίζελ

0,05 (7α)

-

-

-

-

-

 

-

-

Εκπομπές καυσαερίων κινητήρων ντίζελ

 

0,5(7β)

-

-

-

-

 

79-01-6

201-167-4

Tριχλωροαιθυλένιο

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-μεθυλενοδιανιλίνη

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Επιχλωρυδρίνη

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Διβρωμοαιθυλένιο

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Διχλωροαιθυλένιο

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου Χημικών Ουσιών (Chemical Abstract Service Registry Number).

(2) Αριθ. EC, δηλ. EINECS, ELINCS ή NLP, είναι ο επίσημος αριθμός της ουσίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο τμήμα 1.1.1.2 του παραρτήματος VI, μέρος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(3) Μετρημένες ή υπολογισμένες σε σχέση με μέση χρονικά σταθμισμένη περίοδο αναφοράς (TWA) οκτώ ωρών.

(4) Οριακή τιμή βραχυχρόνιας έκθεσης (STEL). Οριακή τιμή πάνω από την οποία η έκθεση δεν είναι επιτρεπτή και η οποία σχετίζεται με περίοδο αναφοράς 15 λεπτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

(5) mg/m3 = χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε 20°C και 101,3 kPa (πίεση 760 mmHg).

(6) ppm = μέρη ανά εκατομμύριο κατ’ όγκο στον αέρα (ml/m3).

(7) f/ml = ίνες ανά χιλιοστόλιτρο.

(7α) μετρούμενη ως στοιχειακός άνθρακας

(7β) μετρούμενη ως διοξείδιο του αζώτου

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα III – μέρος 2 – σειρά 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

_

_

Μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων που περιέχουν βενζο[a]πυρένιο τα οποία είναι καρκινογόνα κατά την έννοια της οδηγίας

δέρμα

Τροπολογία

_

_

Μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν βενζο[a]πυρένιο τα οποία είναι καρκινογόνα κατά την έννοια της οδηγίας

δέρμα

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα IV α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

 

«Παράρτημα IVα

 

Κατάλογος συμφωνιών κοινωνικού διαλόγου για την παροχή οδηγιών και εργαλείων για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των υποχρεώσεων των εργοδοτών.

 

(1) Συμφωνία για την προστασία της υγείας των εργαζομένων μέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης του κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου και των προϊόντων που το περιέχουν*.

 

__________________

 

* ΕΕ C 279 της 17.11.2006.»

 • [1]    ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 56.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προοίμιο

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία. Φιλοδοξία της είναι να βελτιωθεί και να αποσαφηνιστεί το νομικό περιβάλλον για την καλύτερη προστασία της υγείας των εργαζομένων μέσω του περιορισμού της έκθεσής τους σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους χημικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας, με παράλληλη προώθηση πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς.

Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θνησιμότητας που συνδέεται με την εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον των Κάτω Χωρών (RIVM)[1], μεταξύ 91 500 και 150 500 άτομα διαγνώστηκαν το 2012 για πρώτη φορά με καρκίνο, ο οποίος προκλήθηκε από έκθεσή τους σε επιβλαβείς ουσίες στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[2], κάθε ώρα στην ΕΕ επτά έως δώδεκα άτομα πεθαίνουν από καρκίνο που συνδέεται με την εργασία.

Η παρούσα δεύτερη πρόταση αναθεώρησης θα μπορούσε να επιτρέψει τη βελτίωση της προστασίας για τουλάχιστον 4 εκατομμύρια εργαζομένους με παράλληλη αποσαφήνιση των κανόνων για τους εργοδότες και τις ελεγκτικές αρχές. Από κοινού, οι δύο πρώτες προτάσεις[3] αναθεώρησης της οδηγία 2004/37/ΕΚ θα αποτρέψουν περισσότερους από 100 000 θανάτους λόγω επαγγελματικού καρκίνου.

Διαδικασία συνεχούς και τακτικής αναθεώρησης

Ενώ ο εισηγητής χαιρετίζει την εν λόγω πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 2004/37/ΕΚ και εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει μια τρίτη αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας, παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή καθιερώνοντας μια διαδικασία συνεχούς και τακτικής αναθεώρησης, σε στενή συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή για τα όρια επαγγελματικής έκθεσης σε χημικούς παράγοντες[4] (στο εξής «επιστημονική επιτροπή») και τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας[5] (στο εξής: «συμβουλευτική επιτροπή»). Οι μελλοντικές αναθεωρήσεις θα πρέπει, ιδίως, να αναθεωρήσουν τις υφιστάμενες οριακές τιμές, εφόσον είναι αναγκαίο, να καθορίσουν οριακές τιμές για τις νέες ουσίες, καθώς και να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/37/ΕΚ στις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, όπως υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συστάσεις της επιστημονικής και της συμβουλευτικής επιτροπής

Ο εισηγητής εκφράζει ικανοποίηση για τη διαδικασία διαβούλευσης που πραγματοποίησε η Επιτροπή πριν από κάθε πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 2004/37/ΕΚ, όπως περιγράφεται στη σχετική εκτίμηση επιπτώσεων[6].

Οι συστάσεις της επιστημονικής επιτροπής και της συμβουλευτικής επιτροπής επιτρέπουν στην Επιτροπή να στηρίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία κατά τον καθορισμό ή την αναθεώρηση των οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης.

Οι εν λόγω συστάσεις, μαζί με άλλες επιστημονικές πληροφορίες που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και διατίθενται δημόσια, βοηθούν επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής και να υποβάλουν τροπολογίες κατά περίπτωση. Επί της βάσης αυτής, ο εισηγητής υποβάλλει το παρόν σχέδιο έκθεσης που συνδυάζει την αυξημένη προστασία των εργαζομένων με την τεχνική εφικτότητα για τις επιχειρήσεις.

Καυσαέρια κινητήρων ντίζελ

Ο εισηγητής λαμβάνει υπό σημείωση τους λόγους που επικαλείται η Επιτροπή στην εκτίμηση επιπτώσεων οι οποίοι υπαγόρευσαν την επιλογή να μην συμπεριληφθούν τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ στο παράρτημα I της οδηγίας 2004/37/ΕΚ και να μην καθοριστεί αντίστοιχη οριακή τιμή έκθεσης στο παράρτημα III.

Είναι, ωστόσο, αναγκαίο να υπενθυμιστεί ότι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασιακής Ιατρικής[7], 3,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ΕΕ εκτίθενται ενδεχομένως σε εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ πάνω από τα βασικά επίπεδα και ότι ο γεωμετρικός μέσος όρος για την εκτιμώμενη έκθεση είναι 13µg/m³ (ή 0,013 mg/m³). Σύμφωνα πάντοτε με το Ινστιτούτο, το 2010, 4 556 άτομα έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο συνδεόμενο με την επαγγελματική έκθεση σε καυσαέρια κινητήρων ντίζελ.

Ο εισηγητής θεωρεί, ως εκ τούτου, απαραίτητο και επείγον να αναληφθεί δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων σε καυσαέρια κινητήρων ντίζελ, με την προσθήκη στο παράρτημα Ι των επαγγελμάτων που εκθέτουν στα εν λόγω καυσαέρια και με τον καθορισμό οριακής τιμής επαγγελματικής έκθεσης στο παράρτημα ΙΙΙ στα 50µg/m³ (0,05 mg/m³) που υπολογίζεται στη βάση του στοιχειακού άνθρακα[8]. Ο συγκεκριμένος δείκτης, που είναι ευρέως αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα, χρησιμοποιείται ιδίως από την Αυστρία και θα μπορούσε να χρησιμοποιείται και από άλλα κράτη μέλη όπως η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες για να καθοριστεί η οριακή τιμή τους για τις εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ.

Ενώ η συμβουλευτική επιτροπή συνιστά να γίνεται διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών κινητήρων ντίζελ, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) (που αποτελεί μέρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας) κατέταξε το 2012 τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ ως καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τον εν λόγω Διεθνή Οργανισμό, απαιτήθηκαν αλλαγές στη σύνθεση των καυσίμων, συγκεκριμένα μια καθαρή μείωση της περιεκτικότητάς τους σε θείο, αλλαγές στη σχεδίαση των κινητήρων για να βελτίωση της απόδοσης του καυσίμου, και μείωση των εκπομπών μέσω των τεχνολογιών ελέγχου των καυσαερίων. Ο Οργανισμός προσθέτει ότι μολονότι η εκπομπή σωματιδίων και χημικών προϊόντων έχει μειωθεί χάρη στις αλλαγές αυτές, δεν γνωρίζουμε ακόμη σαφώς εάν οι εν λόγω ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές ενδέχεται να έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στην υγεία[9].

Ως εκ τούτου, και με βάση την αιτιολογική σκέψη 14 της οδηγίας 2004/37/ΕΚ η οποία αναφέρει ότι πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, ο εισηγητής προτείνει να λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές όλων των κινητήρων ντίζελ, χωρίς διάκριση.

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

Ο εισηγητής λαμβάνει υπό σημείωση τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής[10] για το βενζο [a]πυρένιο καθώς θεωρεί ότι η οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης είναι σημαντική για τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Επίσης, ο εισηγητής προτείνει να εισαχθεί μια τροπολογία που καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της για να προτείνει μια οριακή τιμή έκθεσης για τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες η οποία θα υπολογίζεται με βάση το βενζο [a]πυρένιο.

Ενώ η εισαγωγή μιας ένδειξης «δέρμα» στο μέρος B του παραρτήματος III, για τα μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων που περιέχουν βενζο [a]πυρένιο αποτελεί σημαντικό βήμα για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων, ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι άλλα μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων που δεν περιέχουν βενζο [a]πυρένιο πληρούν εξίσου τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνων παραγόντων κατηγορίας 1A ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και μπορούν να απορροφηθούν μέσω του δέρματος. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει να διευρυνθεί η ένδειξη «δέρμα» σε όλα τα μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, όπως προτείνεται από το Συμβούλιο στη γενική του προσέγγιση.

Πρόληψη και έλεγχοι

Η οδηγία 2004/37/ΕΚ επιτρέπει την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας. Ο εισηγητής επιθυμεί επίσης να τονίσει τη σημασία των τομεακών ή πολυτομεακών συμφωνιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι συμφωνίες αυτές συμπληρώνουν τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας με την απαρίθμηση βέλτιστων πρακτικών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να λάβουν προληπτικά μέτρα για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε έναν ή περισσότερους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής επικροτεί τη συμφωνία NEPSI[11] σχετικά με την προστασία της υγείας των εργαζομένων μέσω της τήρησης των βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της διαχείρισης του κρυσταλλικού πυριτίου και των προϊόντων που το περιέχουν η οποία, συμπληρώνοντας την οδηγία 2004/37/ΕΚ, αποσκοπεί στην παροχή αυξημένης προστασίας στους εργαζομένους στον χώρο εργασίας τους.

Ο εισηγητής επιθυμεί επίσης να τονίσει τη σημασία των ελέγχων που διενεργούνται στον χώρο εργασίας προκειμένου να εξακριβωθεί ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ εφαρμόζονται ορθά εντός των επιχειρήσεων. Ο εισηγητής παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δράση των εθνικών οργανισμών ελέγχου δεν περιορίζεται στην επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις διατάξεις της ως άνω οδηγίας. Ο εντοπισμός των αιτίων και η παροχή λύσεων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας, ιδίως στο πλαίσιο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 • [1]  Καρκίνος συνδεόμενος με την εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση “Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention”, δημοσίευση στον ιστότοπο του RIVM, σελ. 11.
 • [2]  COM(2017) 11 final
 • [3]  Πρώτη πρόταση αναθεώρησης: COM(2016) 248 final
 • [4]  Απόφαση 2014/113/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για τα όρια επαγγελματικής έκθεσης σε χημικούς παράγοντες και την κατάργηση της απόφασης 95/320/ΕΚ (ΕΕ L 62 της 4.3.2014, σ. 18).
 • [5]  Απόφαση 2003/C 218/01 του Συμβουλίου για την ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας (ΕΕ C 2018 της 13.9.2003, σ. 1).
 • [6]  SWD(2017) 7 final
 • [7]  IOM Research Project P937/13, May 2011 – Health, social-economic and environmental aspects of possible amendments to the EU Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work - Diesel engine exhaust emissions (Ερευνητικό έργο IOM P937/99, Μάιος 2011 – Υγειονομικές, κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές των πιθανών τροποποιήσεων της οδηγίας ΕΕ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία - Εκπομπές καυσαερίων κινητήρων ντίζελ).
 • [8]  Τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ που παράγονται από την καύση του καυσίμου ντίζελ, είναι ένα σύνθετο μίγμα επιβλαβών ουσιών στις οποίες περιλαμβάνεται ο στοιχειακός άνθρακας. Ο στοιχειακός άνθρακας, που συνιστά σημαντικό μέρος των καυσαερίων κινητήρων ντίζελ, χρησιμοποιείται συχνά ως δείκτης έκθεσης.
 • [9]  Δελτίο τύπου IARC, 12 Ιουνίου 2012 - IARC: Diesel engine exhaust carcinogenic (Καρκινογόνα τα καυσαέρια ντίζελ)
 • [10]  CCSS, έγγραφο 727/13
 • [11]  NEPSI είναι το ακρωνύμιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Πυρίτιο το οποίο σχηματίστηκε από τις ευρωπαϊκές τομεακές ενώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που υπέγραψαν τη Συμφωνία με την προστασία της υγείας των εργαζομένων μέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης του κρυσταλλικού πυριτίου και των προϊόντων που το περιέχουν στις 25 Απριλίου 2006.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.1.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

0

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Ημερομηνία κατάθεσης

11.4.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου