MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttaminen

11.4.2018 - (COM(2017)0011 – C8–0010/2017 – 2017/0004(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Claude Rolin


Menettely : 2017/0004(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0142/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0142/2018
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

(COM(2017)0011 – C8–0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0010/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 31. toukokuuta 2017 antaman lausunnon[1],

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A8‑0142/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Direktiivin 2004/37/EY tarkoituksena on suojella työntekijöitä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta, ja siinä vahvistetaan tätä koskevat vähimmäisvaatimukset, mukaan luettuina raja-arvot, käytettävissä olevan tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella.

(1)  Direktiivin 2004/37/EY tarkoituksena on suojella työntekijöitä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta, ja siinä vahvistetaan tätä koskevat vähimmäisvaatimukset, mukaan luettuina sitovat työperäiset altistumisraja-arvot, joita ei saa ylittää, käytettävissä olevan tiedon, myös tieteellisen ja teknisen tiedon, perusteellisen vaikutustenarvioinnin, joka koskee sosiaalisia näkökohtia ja taloudellista toteutettavuutta, sekä altistumismittauskäytäntöjen ja -tekniikoiden saatavuuden perusteella.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Raja-arvojen noudattaminen ei vaikuta muihin direktiivin 2004/37/EY mukaisiin työnantajien velvoitteisiin, joiden tarkoituksena on alentaa työntekijöiden altistumistasoa, etenkin vähentämällä syöpää aiheuttavien ja perimän muutoksia aiheuttavien aineiden käyttöä työpaikalla, estämällä työntekijöiden altistuminen syöpää aiheuttaville tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai vähentämälle niille altistumista sekä toteuttamalla toimenpiteitä tätä varten. Kyseisiin toimenpiteisiin olisi kuuluttava, niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista, syöpää aiheuttavien tai perimän muutoksia aiheuttavien aineiden korvaaminen aineilla, seoksilla tai prosesseilla, jotka eivät ole vaarallisia tai jotka ovat vähemmän vaarallisia työntekijän terveydelle, ja suljettujen järjestelmien tai muiden sellaisten toimenpiteiden käyttö, joiden tavoitteena on alentaa työntekijöiden altistumistasoa. Näin edistettäisiin myös innovointia.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Yritysten laajan enemmistön unionissa muodostavat pk-yritykset ja mikroyritykset, joiden taloudelliset, tekniset ja inhimilliset voimavarat ovat rajallisia. Samalla kun pk- ja mikroyritysten kaikkien työntekijöiden suojelu on säilytettävä samalla tasolla, olisi myös parannettava näiden yritysten mahdollisuuksia noudattaa vaatimuksia. Tältä osin pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä voitaisiin auttaa erityisillä toimenpiteillä, kannustimilla ja digitaalisilla välineillä helpommin täyttämään direktiivin 2004/37/EY mukaiset velvoitteensa ja poistamaan syöpää aiheuttaviin aineisiin ja perimän muutoksia aiheuttaviin aineisiin liittyviä riskejä, ja työmarkkinaosapuolten olisi vaihdettava parhaita käytäntöjä.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Direktiivin 2004/37/EY vaatimuksilla pyritään suojelemaan työntekijöitä syöpää aiheuttavilta aineilta ja perimän muutoksia aiheuttavilta aineilta unionin tasolla, ja niitä on pidettävä vähimmäisvaatimuksina. Jäsenvaltiot voivat asettaa tiukempia raja-arvoja ja suojatoimenpiteitä.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

(1 d)  Komissio arvioi vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä tieteellisen tiedon viimeisimmän kehityksen huomioon ottaen mahdollisuutta muuttaa direktiivin 2004/37/EY soveltamisalaa sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet, ja tämän pohjalta tarvittaessa sekä johtoa ja työntekijöitä kuultuaan esittämään lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea, jäljempänä ’tiedekomitea’55, avustaa komissiota erityisesti tuoreimpien käytettävissä olevien tieteellisten tietojen arvioinnissa ja unionin tason työperäisten altistumisrajaarvojen ehdottamisessa neuvoston direktiivin 98/24/EY56 ja direktiivin 2004/37/EY mukaisesti työntekijöiden suojelemiseksi kemiallisilta riskeiltä. Muualta saatu riittävän luotettava ja yleisesti saatavilla oleva tieteellinen tieto otettiin myös huomioon.

(3)  Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea (SCOEL)55 ja työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea (ACSH)55 a avustavat komissiota erityisesti tuoreimpien käytettävissä olevien tieteellisten ja teknisten tietojen tunnistamisessa, arvioinnissa ja yksityiskohtaisessa analysoinnissa ja unionin tason työperäisten altistumisraja-arvojen ehdottamisessa neuvoston direktiivin 98/24/EY56 ja direktiivin 2004/37/EY mukaisesti työntekijöiden suojelemiseksi kemiallisilta riskeiltä. Muualta saatu riittävän luotettava ja yleisesti saatavilla oleva, erityisesti Kansainväliseltä syöväntutkimuslaitokselta, Maailman terveysjärjestöltä ja kansallisilta virastoilta saatu tieteellinen tieto otettiin myös huomioon.

__________________

__________________

55 Komission päätös 2014/113/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean perustamisesta ja päätöksen 95/320/EY kumoamisesta (EUVL L 62, 4.3.2014, s. 18).

55 Komission päätös 2014/113/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean perustamisesta ja päätöksen 95/320/EY kumoamisesta (EUVL L 62, 4.3.2014, s. 18).

 

55 a Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta (2003/C 218/01) (EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1).

56 Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

56 Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Komiteoiden työ on erittäin tärkeää vastuullisen poliittisen prosessin kannalta ja siitä olisi tehtävä julkista avoimuuden ja näyttöön perustuvan päätöksenteon takaamiseksi. Jos komiteoiden työtä on järjesteltävä uudelleen, on taattava, että käytettävissä on tähän tarkoitukseen varattuja varoja ja ettei epidemiologian, toksikologian, työlääketieteen ja työhygienian erityisasiantuntemusta menetetä.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Tässä direktiivissä, jolla muutetaan direktiiviä 2004/37/EY, vahvistetaan raja-arvot ja ihomerkinnät kahdeksalle uudelle syöpää aiheuttavalle aineelle direktiivissä 2004/37/EY lueteltujen aineiden lisäksi, ja se on uusi vaihe direktiivin päivittämiseen liittyvässä pitkässä prosessissa. Jotta työntekijöiden suojelua voidaan jatkuvasti parantaa, direktiiviä 2004/37/EY olisi SCOEL:n ja ACSH:n kuulemisen jälkeen tarkasteltava jatkuvasti ja tarvittaessa tarkistettava käytettävissä olevien tietojen perusteella, mukaan lukien parhaillaan jaksottaisesti hankittava tieteellinen ja tekninen tieto, kuten jäännösriskitiedot. Direktiiviin tehtävillä uusilla muutoksilla olisi puututtava työntekijöiden altistumiseen syöpää aiheuttaville tai perimää vaurioittaville aineille vaarallisten lääkkeiden, myös sytotoksisten lääkkeiden, valmistuksen, antamisen tai hävittämisen yhteydessä, ja työssä, johon liittyy altistumista syöpää aiheuttaville tai perimää vaurioittaville aineille vaarallisiin lääkkeisiin tai vaarallisten lääkkeiden saastuttamiin materiaaleihin liittyvän puhdistuksen, kuljettamisen, pyykinpesun ja jätteiden hävityksen yhteydessä ja vaarallisilla lääkkeillä hoidettavien potilaiden henkilökohtaisten hoitotoimenpiteiden yhteydessä.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Tiedekomitean suositusten mukaisesti, sikäli kun niitä on saatavilla, hengitysteitse tapahtuvan altistumisen ihomerkinnät ja/tai raja-arvot vahvistetaan suhteessa kahdeksan tunnin vertailuajan aikapainotettuun keskiarvoon (pitkäaikaisen altistumisen raja-arvot) ja tiettyjen karsinogeenien ja mutageenien osalta suhteessa lyhyempiin vertailuaikoihin, yleensä viidentoista minuutin aikapainotettuun keskiarvoon (lyhytaikaisen altistuksen raja-arvot), jotta voidaan ottaa huomioon lyhytaikaisesta altistumisesta johtuvat vaikutukset.

(4)  SCOELin ja ACSH:n suositusten mukaisesti, sikäli kun niitä on saatavilla, hengitysteitse tapahtuvan altistumisen ihomerkinnät ja/tai raja-arvot vahvistetaan suhteessa kahdeksan tunnin vertailuajan aikapainotettuun keskiarvoon (pitkäaikaisen altistumisen raja-arvot) ja tiettyjen karsinogeenien ja mutageenien osalta suhteessa lyhyempiin vertailuaikoihin, yleensä viidentoista minuutin aikapainotettuun keskiarvoon (lyhytaikaisen altistuksen raja-arvot), jotta voidaan rajoittaa mahdollisimman paljon lyhytaikaisesta altistumisesta johtuvia vaikutuksia. Muualta saatu riittävän luotettava ja yleisesti saatavilla oleva tieteellinen tieto olisi otettava myös huomioon.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Päätavoitteena oleva sikiöiden ja tulevien sukupolvien terveyden suojelu edellyttää lisääntymisikäisiä naisia koskevien erityistoimenpiteiden toteuttamista. Näihin toimenpiteisiin olisi kuuluttava erityisen ajantasaisen tieteellisen tiedon ja ohjeasiakirjojen tarjoaminen työnantajille ja työntekijöille sekä tarvittaessa tietyille aineille altistumisen tilapäinen ehkäiseminen.

Perustelu

Kansanterveyden tulevaisuus ja taloudelliset haasteet EU:ssa riippuvat muun muassa sikiöiden suojelun tasosta, mikä puolestaan riippuu lisääntymiskykyisten naisten työympäristön turvallisuudesta. Erityisiä kansallisia toimenpiteitä, kuten yksinkertaisia tiedotuskampanjoita, toteutetaan jo muun muassa Ruotsissa, ja ne ovat voimakas väline, jolla lisätään sekä työnantajien että työntekijöiden mahdollisuuksia saavuttaa yhdessä kansanterveydelliset tavoitteet.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  On olemassa riittävää näyttöä siitä, että öljyillä, joita on käytetty polttomoottoreissa moottorin liikkuvien osien voiteluun ja jäähdyttämiseen, on syöpää aiheuttavia vaikutuksia. Nämä käytetyt moottoriöljyt syntyvät työprosesseissa, eikä niihin sen vuoksi sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/200857 mukaista luokitusvaatimusta. Tiedekomitea totesi, että näitä öljyjä saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta, ja arvioi, että työperäinen altistuminen tapahtuu ihon kautta, sekä suositteli vahvasti ihomerkinnän vahvistamista. Sen vuoksi on tarpeen sisällyttää direktiivin 2004/37/EY liitteeseen I työ, johon liittyy altistuminen öljyille, joita on käytetty polttomoottoreissa moottorin liikkuvien osien voiteluun ja jäähdyttämiseen, ja vahvistaa direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

(5)  On olemassa riittävää näyttöä siitä, että öljyillä, joita on käytetty polttomoottoreissa moottorin liikkuvien osien voiteluun ja jäähdyttämiseen, on syöpää aiheuttavia vaikutuksia. Nämä käytetyt moottoriöljyt syntyvät työprosesseissa, eikä niihin sen vuoksi sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/200857 mukaista luokitusvaatimusta. SCOEL totesi, että näitä öljyjä saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta, ja arvioi, että työperäinen altistuminen tapahtuu ihon kautta, sekä suositteli vahvasti ihomerkinnän vahvistamista, ja ACSH oli yhtä mieltä siitä, että käytetyt moottoriöljyt on lisättävä syöpää aiheuttaviin aineisiin, seoksiin ja prosesseihin, jotka on lueteltu direktiivin 2004/37/EY liitteessä I, sekä siitä, että niitä saattaa imeytyä huomattavia määriä ihon kautta. Sen vuoksi on tarpeen sisällyttää direktiivin 2004/37/EY liitteeseen I työ, johon liittyy altistuminen öljyille, joita on käytetty polttomoottoreissa moottorin liikkuvien osien voiteluun ja jäähdyttämiseen, ja vahvistaa direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

__________________

__________________

57 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

57 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Dieselpolttoaineen palamisesta dieselmoottoreissa aiheutuvien pakokaasupäästöjen karsinogeenisuudesta on riittävä näyttö. Dieselmoottorien pakokaasupäästöt syntyvät työprosesseissa, eikä niihin sen vuoksi sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/20081 a mukaista luokitusvaatimusta. ACSH oli yhtä mieltä siitä, että altistuminen perinteisille dieselmoottorien pakokaasupäästöille on lisättävä syöpää aiheuttaviin aineisiin, seoksiin ja prosesseihin, jotka on lueteltu direktiivin 2004/37/EY liitteessä, ja pyysi suorittamaan lisätutkimuksia uudempien moottorityyppien tieteellisistä ja teknisistä näkökohdista. Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) on luokitellut dieselmoottorien pakokaasut ihmisille syöpää aiheuttaviksi (IARC-ryhmä 1) ja täsmentänyt, että vaikka pienhiukkasten ja kemikaalien määrä on pienempi uudemman tyyppisissä dieselmoottoreissa, ei ole vielä selvää, miten määrälliset ja laadulliset muutokset näkyvät muuttuneina terveysvaikutuksina. IARC on myös täsmentänyt, että altistumisen markkerina käytetään yleisesti alkuainehiiltä, joka muodostaa huomattavan osan näistä päästöistä. Edellä mainittujen seikkojen ja altistuneiden työntekijöiden määrän vuoksi on aiheellista sisällyttää direktiivin 2004/37/EY liitteeseen I työ, johon liittyy altistumista dieselmoottorien pakokaasupäästöille, ja vahvistaa alkuainehiilen avulla laskettu dieselmoottorien pakokaasupäästöjen raja-arvo direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevassa A osassa. Komission olisi tarkasteltava uudelleen tätä raja-arvoa viimeisimpien tieteellisten ja sosioekonomisten tietojen perusteella. Direktiivin 2004/37/EY liitteeseen I ja liitteeseen III lisättävien kohtien olisi katettava kaiken tyyppisten dieselmoottoreiden aiheuttamat päästöt.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Selvästi vähemmän dieselmoottoreiden päästöjä ja alkuainehiilen massakonsentraatiota tuottavassa uudessa teknologiassa alkuainehiili ei ole välttämättä yhtä hyödyllinen altistumisen indikaattorina. Typpidioksidi on todennäköisesti asianmukaisempi altistumisen indikaattori uutta teknologiaa hyödyntävien dieselmoottoreiden päästöjen tapauksessa. Koska käytettävien moottoreiden ja pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien ikä ja tyyppi vaihtelevat sekä työpaikoilla että työpaikkojen välillä, olisi asianmukaista vahvistaa dieselpakokaasuille työperäisen altistumisen raja-arvo sekä hengitettävänä alkuainehiilenä että typpidioksidina. Komission olisi tarkasteltava uudelleen näitä raja-arvoja viimeisimpien tieteellisten ja sosioekonomisten tietojen perusteella. Kumpaakin näistä raja-arvoista olisi noudatettava työpaikoilla, joilla käytetään dieselmoottoreita. Vaikka suoran vertailun mahdollistavia tietoja uutta ja vanhempaa teknologiaa hyödyntävien dieselmoottoreiden tuottamien pakokaasupäästöjen mahdollisista syöpää aiheuttavista vaikutuksista ei ole saatavana, uusi dieselmoottoritekniikka on muuttanut dieselpäästöjen laatua ja määrää, ja niihin liittyvä syöpäriski on pienentynyt muttei poistunut. Dieselmoottoreiden pakokaasujen aiheuttaman massakonsentraation vähenemisen uutta teknologiaa hyödyntävien dieselmoottoreiden pakokaasuissa odotetaan vähentävän keuhkosyöpäriskiä (kilowattituntia kohti). Tätä tukevat erään eläinkoesarjan tulokset, jotka osoittivat alentunutta tai merkityksetöntä keuhkojen in vivo -genotoksisuutta ja oksidatiivista DNA:n vahingoittumista uutta teknologiaa hyödyntävien dieselmoottoreiden pakokaasulle hengitysteitse tapahtuvan altistumisen jälkeen. Olisi hyödyllistä määrittää merkitykselliset altistumisen indikaattorit uutta teknologiaa hyödyntävien dieselmoottoreiden pakokaasuille ottaen huomioon hiukkaskokojakauman ja erilaiset hiukkasille altistumista koskevat mittarit (kuten määrä verrattuna massakonsentraatioon). On tärkeää myös verrata massaan perustuvan vaaran yksikköä (’hazard per mass unit’) uutta ja vanhaa teknologiaa käyttävien dieselmottoreiden pakokaasuissa. Lisäksi tarvitaan tietoa altistumistasoista työpaikoilla, joilla käytetään uusia dieselmoottoreita.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tietyt bentso[a]pyreeniä sisältävät polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen seokset täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1A tai 1B) luokituskriteerit, joten ne ovat direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita. Tiedekomitea totesi, että näitä seoksia saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

(6)  Tietyt, erityisesti bentso[a]pyreeniä sisältävät, polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen seokset täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1A tai 1B) luokituskriteerit, joten ne ovat direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita. SCOEL totesi, että näitä seoksia saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta, ja ACSH oli yhtä mieltä sen tärkeydestä, että käyttöön otetaan polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä koskeva työperäisen altistuksen raja-arvo, ja suositellut tieteellisten näkökohtien arviointia, jotta työperäisen altistuksen raja-arvoa voidaan ehdottaa jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista. Olisi myös tehtävä lisätutkimuksia, jotta voidaan arvioida, onko tarpeen ulottaa liitteessä I oleva 2 kohta koskemaan työtä, johon liittyy palamisprosesseja ja korkean lämpötilan palamisprosesseja, ja vahvistaa bentso[a]pyreeniä koskeva raja-arvo, jotta työntekijöitä voidaan suojella paremmin polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen seoksilta.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Trikloorieteeni täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista määritellä trikloorieteenille raja-arvo suhteessa kahdeksan tunnin vertailuaikaan (pitkäaikaisen altistumisen raja-arvo) ja lyhyempään vertailuaikaan (15 minuuttia). Tiedekomitea totesi, että tätä syöpää aiheuttavaa ainetta saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa trikloorieteenille lyhyt- ja pitkäaikaisen altistumisen raja-arvo direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevassa A osassa ja sisällyttää liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista. Uusien tieteellisten todisteiden valossa kyseisen aineen raja-arvoja seurataan erityisen tiiviisti.

(7)  Trikloorieteeni täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista määritellä trikloorieteenille raja-arvo suhteessa kahdeksan tunnin vertailuaikaan (pitkäaikaisen altistumisen raja-arvo) ja lyhyempään vertailuaikaan (15 minuuttia). SCOEL totesi, että tätä syöpää aiheuttavaa ainetta saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta, ja ACSH sopi käytännön raja-arvosta saatavilla olevan tiedon, mukaan lukien tieteellisen ja teknisen tiedon, perusteella. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa trikloorieteenille lyhyt- ja pitkäaikaisen altistumisen raja-arvo direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevassa A osassa ja sisällyttää liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista. Uusien tieteellisten todisteiden ja teknisen kehityksen valossa kyseisen aineen raja-arvoja seurataan erityisen tiiviisti.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  4,4'-Metyleenidianiliini (MDA) täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista määritellä 4,4'-metyleenidianiliinille raja-arvo. Tiedekomitea totesi, että tätä syöpää aiheuttavaa ainetta saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa 4,4'-metyleenidianiliinille raja-arvo direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevassa A osassa ja sisällyttää liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

(8)  4,4'-Metyleenidianiliini (MDA) täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista määritellä 4,4'-metyleenidianiliinille raja-arvo. SCOEL totesi, että tätä syöpää aiheuttavaa ainetta saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta, ja sopi käytännön raja-arvosta saatavilla olevan tiedon, mukaan lukien tieteellisen ja teknisen tiedon, perusteella. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa 4,4'-metyleenidianiliinille raja-arvo direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevassa A osassa ja sisällyttää liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Epikloorihydriini (1-kloori-2,3-epoksipropaani) täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Tiedekomitea totesi, että tälle kynnysarvottomalle karsinogeenille ei ole mahdollista asettaa terveyteen perustuvaa altistumisen raja-arvoa ja suositteli välttämään työperäistä altistumista. Tiedekomitea totesi, että epikloorihydriiniä saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta. Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea (ACSH) on sopinut käytännön raja-arvosta saatavilla olevan tiedon, mukaan lukien tieteellisen ja teknisen tiedon, perusteella. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa epikloorihydriinille raja-arvo direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevassa A osassa ja sisällyttää liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

(9)  Epikloorihydriini (1-kloori-2,3-epoksipropaani) täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. SCOEL totesi, että tälle kynnysarvottomalle karsinogeenille ei ole mahdollista asettaa terveyteen perustuvaa altistumisen raja-arvoa ja suositteli välttämään työperäistä altistumista. SCOEL totesi, että epikloorihydriiniä saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta, ja ACSH sopi käytännön raja-arvosta saatavilla olevan tiedon, mukaan lukien tieteellisen ja teknisen tiedon, perusteella. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa epikloorihydriinille raja-arvo direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevassa A osassa ja sisällyttää liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Eteenidibromidi (1,2-dibromietaani, EDB) täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Tiedekomitea totesi, että tälle kynnysarvottomalle karsinogeenille ei ole mahdollista asettaa terveyteen perustuvaa altistumisen raja-arvoa ja suositteli välttämään työperäistä altistumista. Tiedekomitea totesi, että eteenidibromidia saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta. Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea (ACSH) on sopinut käytännön raja-arvosta saatavilla olevan tiedon, mukaan lukien tieteellisen ja teknisen tiedon, perusteella. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa eteenidibromidille raja-arvo direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevassa A osassa ja sisällyttää liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

(10)  Eteenidibromidi (1,2-dibromietaani, EDB) täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. SCOEL totesi, että tälle kynnysarvottomalle karsinogeenille ei ole mahdollista asettaa terveyteen perustuvaa altistumisen raja-arvoa ja suositteli välttämään työperäistä altistumista. SCOEL totesi, että eteenidibromidia saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta, ja ACSH sopi käytännön raja-arvosta saatavilla olevan tiedon, mukaan lukien tieteellisen ja teknisen tiedon, perusteella. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa eteenidibromidille raja-arvo direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevassa A osassa ja sisällyttää liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Eteenidikloridi (1,2-dikloorietaani, EDC) täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista määritellä eteenidikloridille raja-arvo. Tiedekomitea totesi, että eteenidikloridia saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa eteenidikloridille raja-arvo direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevassa A osassa ja sisällyttää liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

(11)  Eteenidikloridi (1,2-dikloorietaani, EDC) täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista määritellä eteenidikloridille raja-arvo. SCOEL totesi, että eteenidikloridia saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta, ja ACSH sopi käytännön raja-arvosta saatavilla olevan tiedon, mukaan lukien tieteellisen ja teknisen tiedon, perusteella korostaen kuitenkin samalla luotettavien ja ajan tasalla olevien tieteellisten tietojen puutetta erityisesti vaikutustavan osalta. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa eteenidikloridille raja-arvo direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevassa A osassa ja sisällyttää liitteessä III olevaan B osaan ihomerkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Työmarkkinaosapuolten sopimukset, kuten NEPSin laatima työmarkkinavuoropuheluun perustuva sopimus työntekijöiden työterveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla, jotka tarjoavat sääntelytoimien ohella ohjeita ja työkaluja direktiivissä 2004/37/EY vahvistettujen työnantajien velvollisuuksien tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi, ovat arvokkaita välineitä, jotka täydentävät sääntelytoimenpiteitä. Komission olisi kannustettava työmarkkinaosapuolia tekemään tällaisia sopimuksia. Näiden sopimusten noudattamisen ei tulisi johtaa oletukseen, että myös direktiivissä 2004/37/EY vahvistettuja työnantajien velvoitteita noudatetaan.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Komissio on kuullut 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyllä neuvoston päätöksellä perustettua työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa. Lisäksi se on järjestänyt Euroopan tason työmarkkinaosapuolten kaksivaiheisen kuulemisen SEUT-sopimuksen 154 artiklan mukaisesti.

(13)  Komissio on kuullut ACSH:ta ja järjestänyt Euroopan tason työmarkkinaosapuolten kaksivaiheisen kuulemisen SEUT-sopimuksen 154 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tässä direktiivissä vahvistettuja raja-arvoja tarkastellaan uudelleen kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200658 täytäntöönpanon sekä Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean (SEAC) lausuntojen valossa, jotta voidaan etenkin ottaa huomioon direktiivissä 2004/37/EY vahvistettujen raja-arvojen ja mainitun asetuksen mukaisesti johdettujen annos-vastesuhteiden, ajankohtaisten altistumistietojen ja, mikäli saatavilla, johdettujen vaikutuksettomien altistumistasojen vuorovaikutus.

(15)  Tässä direktiivissä vahvistettuja raja-arvoja tarkastellaan uudelleen kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200658 täytäntöönpanon sekä Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean (SEAC) lausuntojen valossa, jotta voidaan etenkin ottaa huomioon direktiivissä 2004/37/EY vahvistettujen raja-arvojen ja mainitun asetuksen mukaisesti johdettujen annos-vastesuhteiden, ajankohtaisten altistumistietojen ja, mikäli saatavilla, johdettujen vaikutuksettomien altistumistasojen vuorovaikutus, jotta työntekijöitä voidaan suojella tehokkaasti.

__________________

__________________

58 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

58 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli parantaa elin- ja työoloja ja suojella työntekijöiden terveyttä vaaroilta, jotka aiheutuvat altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(16)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli parantaa elin- ja työoloja ja suojella työntekijöiden terveyttä vaaroilta, jotka aiheutuvat altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille ja perimän muutoksia aiheuttaville aineille, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan 2 kohdassa vahvistetun ennalta varautumisen periaatteen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

13 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”13 a artikla

 

Työmarkkinaosapuolten sopimukset

 

Komission on kannustettava työmarkkinaosapuolia tekemään sosiaalista vuoropuhelua koskevia sopimuksia, jotka tarjoavat ohjeita ja työkaluja tässä direktiivissä vahvistettujen työnantajien velvollisuuksien tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi. Nämä sopimukset luetellaan liitteessä IV a. Luetteloa ajantasaistetaan säännöllisesti.”

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

18a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a)  Lisätään 18 a artiklaan kohta seuraavasti:

 

”Komissio arvioi myös osana seuraavaa tämän direktiivin täytäntöönpanon arviointia, joka suoritetaan direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä, onko mahdollista ulottaa direktiivin 2004/37/EY liitteessä I oleva 2 kohta koskemaan työtä, johon liittyy palamisprosesseja ja korkean lämpötilan palamisprosesseja, ja vahvistaa bentso[a]pyreeniä koskeva raja-arvo, jotta työntekijöitä voidaan suojella paremmin polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen seoksilta. Komissio ehdottaa tarvittaessa kyseiseen aineeseen liittyviä tarpeellisia muutoksia.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

18a artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 b)  Lisätään 18 a artiklaan kohta seuraavasti:

 

”Komission on 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia kuullen arvioitava tarvetta muuttaa dieselmoottorien pakokaasupäästöjen raja-arvoja. Komissio ehdottaa tarvittaessa kyseiseen prosessiin liittyviä tarpeellisia muutoksia.”

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 c)  Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti varmistaakseen, että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävästi koulutettua henkilöstöä ja muita resursseja, jotta ne voivat hoitaa tämän direktiivin asianmukaiseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviään. Nämä tiedot sisällytetään täytäntöönpanokertomuksiin, joita jäsenvaltiot toimittavat viiden vuoden välein neuvoston direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan mukaisesti.”

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

Liite I – 5 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)   Lisätään liitteeseen I kohta seuraavasti:

 

”5 b.  Työ, johon liittyy altistuminen dieselmoottorien pakokaasupäästöille.”

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta

Direktiivi 2004/37/EY

Liite III – A osa

 

Komission teksti

CAS-nro (1)

EY-nro (2)

AINEEN NIMI

RAJA-ARVOT

SIIRTYMÄTOIMEN-PITEET

8 tuntia (3)

Lyhytaikainen (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Trikloorieteeni

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4'-Metyleenidianiliini

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epikloorihydriini

1,9

_

_

_

_

_

 

106-93-4

203-444-5

Eteenidikloridi

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Eteenidikloridi

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

1 CAS-nro: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.

2 EY-numero eli EINECS-, ELINCS- tai No Longer Polymers -numero on aineen virallinen numero Euroopan unionissa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 1 osan 1.1.1.2 kohdassa määritellyn mukaisesti.

3 Mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average).

4 Lyhyen aikavälin raja-arvo. Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittää ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa, jollei toisin ilmoiteta.

5 mg/m3 = milligrammaa ilmakuutiometriä kohti 20 °C:ssa ja 101,3 kPa:ssa (760 mm elohopeamittarilla).

6 ppm = miljoonasosaa tilavuutena ilmassa (ml/m3).

7 f/ml = kuituja millilitrassa.

Tarkistus

Lisätään direktiivin 2004/37/EY liitteessä III olevaan A osaan seuraavat kohdat:

CAS-nro (1)

EY-nro (2)

AINEEN NIMI

RAJA-ARVOT

SIIRTYMÄTOIMEN-PITEET

8 tuntia (3)

Lyhytaikainen (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

_

_

Dieselmoottorien pakokaasupäästöt

0,05 (7 a)

_

_

_

_

_

 

_

_

Dieselmoottorien pakokaasupäästöt

 

0,5(7 b)

_

_

_

_

 

79-01-6

201-167-4

Trikloorieteeni

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4'-Metyleenidianiliini

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epikloorihydriini

1,9

_

_

_

_

_

 

106-93-4

203-444-5

Eteenidikloridi

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Eteenidikloridi

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

1 CAS-nro: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.

2 EY-numero eli EINECS-, ELINCS- tai No Longer Polymers -numero on aineen virallinen numero Euroopan unionissa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 1 osan 1.1.1.2 kohdassa määritellyn mukaisesti.

3 Mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average).

4 Lyhyen aikavälin raja-arvo. Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittää ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa, jollei toisin ilmoiteta.

5 mg/m3 = milligrammaa ilmakuutiometriä kohti 20 °C:ssa ja 101,3 kPa:ssa (760 mm elohopeamittarilla).

6 ppm = miljoonasosaa tilavuutena ilmassa (ml/m3).

7 f/ml = kuituja millilitrassa.

7 a Alkuainehiilenä mitattuna.

7 b Typpidioksidina mitattuna

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta

Direktiivi 2004/37/EY

Liite III – B osa – rivi 1

 

Komission teksti

_

_

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen seokset, jotka sisältävät bentso[a]pyreeniä ja jotka ovat direktiivissä tarkoitettuja karsinogeeneja.

Iho

Tarkistus

_

_

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen seokset, mukaan lukien ne, jotka sisältävät bentso[a]pyreeniä ja jotka ovat direktiivissä tarkoitettuja karsinogeeneja

Iho

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

Liite IV a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Lisätään liite seuraavasti:

 

”Liite IV a

 

Luettelo sosiaalista vuoropuhelua koskevista sopimuksista, jotka tarjoavat ohjeita ja työkaluja työnantajien velvollisuuksien tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi.

 

1) Sopimus työntekijöiden työterveyden suojelusta oikean käsittelyn ja kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden käytön avulla*.

 

__________________

 

* EUVL C 279, 17.11.2006.”

 • [1]  EUVL C 288, 31.8.2017, s. 56.

PERUSTELUT

Johdanto-osa

Komissio julkaisi 10. tammikuuta 2017 ehdotuksen direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta. Komission tavoitteena on parantaa ja selventää nykyistä lainsäädäntöä, jotta työntekijöiden terveyttä voidaan suojella paremmin vähentämällä heidän työperäistä altistumistaan karsinogeenisille tai mutageenisille kemiallisille tekijöille, samalla kun talouden toimijoille luodaan tasapuolisemmat toimintaedellytykset.

Esittelijä haluaa muistuttaa, että syöpä on yleisin työperäisten kuolemantapausten aiheuttaja EU:ssa. Alankomaiden kansanterveys- ja ympäristöinstituutin[1] mukaan 91 500–150 500 ihmistä sai vuonna 2012 uuden syöpädiagnoosin työpaikalla tapahtuneen haitallisen altistumisen seurauksena. Komission[2] lukujen mukaan Euroopan unionissa kuolee joka tunti seitsemästä kahteentoista ihmistä työperäiseen syöpään.

Tämän toisen tarkistamisehdotuksen avulla voitaisiin parantaa vähintään neljän miljoonan työntekijän suojelua samalla kun selkeytetään sääntöjä työnantajien ja valvontaviranomaisten kannalta. Yhdessä näiden kahden ensimmäisen direktiivin 2004/37/EY tarkistamisehdotuksen[3] avulla voidaan estää yli 100 000 kuolemaa, jotka aiheutuisivat työperäisestä syövästä.

Säännöllinen ja jatkuva tarkistamismenettely

Esittelijä suhtautuu myönteisesti tähän ehdotukseen direktiivin 2004/37/EY tarkistamisesta ja on tyytyväinen komission päätökseen tarkistaa tämä direktiivi kolmannen kerran, mutta esittelijä kannustaa myös jatkamaan tällä tiellä ja ottamaan käyttöön säännöllisen ja jatkuvan tarkistamismenettelyn tiiviissä yhteistyössä kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean[4] (jäljempänä ’tiedekomitea’) ja työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean[5] (jäljempänä ’neuvoa-antava komitea’) kanssa. Tulevissa tarkistuksissa on erityisesti voitava tarkistaa raja-arvoja tarpeen mukaan, vahvistaa uusia aineita koskevia raja-arvoja ja laajentaa direktiivin 2004/37/EY soveltamisalaa lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin, kuten Euroopan parlamentti on kehottanut.

Tiedekomitean ja neuvoa-antavan komitean suositukset

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille komission järjestämän kuulemismenettelyn ennen kunkin direktiivin 2004/37/EY tarkistamista koskevan ehdotuksen esittämistä ja viimeisimmän ehdotuksen vaikutustenarvioinnissa[6] esitetyn mukaisesti.

Tiedekomitean ja neuvoa-antavan komitean esittämät suositukset mahdollistavat sen, että komissio voi tukeutua tieteellisiin ja teknisiin tietoihin työperäisen altistumisen raja-arvoja ehdottaessaan tai tarkistaessaan.

Nämä suositukset, kuten muutkin luotettavista lähteistä peräisin olevat ja julkiset tieteelliset tiedot, auttavat myös Euroopan parlamenttia ja neuvostoa arvioimaan komission esittelemiä ehdotuksia ja esittämään niihin tarvittaessa tarkistuksia. Edellä on esitetty perusta, jonka pohjalta esittelijä toimittaa tämän mietintöluonnoksen, jossa yhdistyvät työntekijöiden suojelun tehostaminen ja yrityksiä koskeva tekninen toteutettavuus.

Dieselmoottorien pakokaasut

Esittelijä panee merkille komission vaikutustenarvioinnissaan esittämät perustelut sille, että dieselmoottorien pakokaasuja ei sisällytetty direktiivin 2004/37/EY liitteeseen I, ja sille, että niille ei vahvistettu raja-arvoa liitteeseen III.

On kuitenkin muistutettava, että Institute of Medicine -tutkimuslaitoksen[7] mukaan 3,6 miljoonaa työntekijää saattaa altistua Euroopan unionissa taustakuormitusta enemmän dieselmoottoreiden pakokaasuille ja että arvioitu keskimääräinen geometrinen altistuminen on 13µg/m³ (0,013mg/m³). Kyseisen tutkimuslaitoksen mukaan 4 556 ihmistä kuoli vuonna 2010 syöpään, joka liittyi työperäiseen altistumiseen dieselmoottorien pakokaasuille.

Esittelijä katsoo siksi, että EU:n tasolla olisi ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin työntekijöiden dieselmoottoreiden pakokaasuille altistumisen rajoittamiseksi lisäämällä liitteeseen I työ, johon liittyy altistuminen näille pakokaasuille, ja vahvistamalla liitteeseen III työperäisen altistumisen raja-arvoksi 50µg/m³ (0,05mg/m³) alkuainehiilen mukaan laskettuna[8]. Tätä tieteellisen yhteisön laajasti vahvistamaa markkeria käytetään erityisesti Itävallassa ja voitaisiin käyttää muissakin jäsenvaltioissa, kuten Saksassa ja Alankomaissa, dieselmoottoreiden pakokaasupäästöjen raja-arvojen vahvistamiseksi.

Neuvoa-antava komitea suosittelee erottamaan toisistaan vanhat ja uudet dieselmoottorit, mutta kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (joka on osa Maailman terveysjärjestöä) luokitteli kuitenkin vuonna 2012 dieselmoottoreiden pakokaasut ihmisille syöpää aiheuttaviksi. Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen mukaan polttoaineiden koostumus on muuttunut siten, että erityisesti rikkipitoisuus on vähentynyt huomattavasti, moottoreiden suunnittelussa on tehty muutoksia, jotta ne polttaisivat polttoainetta tehokkaammin, ja päästöt ovat vähentyneet pakokaasujen rajoittamista koskevien teknologioiden ansiosta. Syöväntutkimuskeskus jatkaa, että vaikka nämä muutokset ovat vähentäneet pienhiukkasten ja kemikaalien määrää, ei ole vielä selvää, näkyvätkö nämä määrälliset ja laadulliset muutokset erilaisina terveysvaikutuksina[9].

Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon, että direktiivin 2004/37/EY johdanto-osan 14 kappaleen mukaan työntekijöiden terveyden suojeluun on sovellettava ennalta varautumisen periaatetta, esittelijä kannattaa kaikkien dieselmoottoreiden päästöjen huomioon ottamista niitä erottelematta.

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Esittelijä panee merkille neuvoa-antavan komitean bentso[a]pyreeniä koskevan lausunnon[10], jonka mukaan on tärkeää, että työperäiselle altistumiselle polysyklisille aromaattisille hiilivedyille vahvistetaan raja-arvo. Esittelijä ehdottaa myös sellaisen tarkistuksen esittämistä, jossa komissiota kehotetaan jatkamaan työtään, jotta se voi ehdottaa raja-arvoa työperäiselle altistumiselle polysyklisille aromaattisille hiilivedyille bentso[a]pyreenin mukaan laskettuna.

Ihomerkinnän lisääminen liitteessä III olevaan B osaan bentso[a]pyreeniä sisältäviä polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen seoksia varten on tärkeä edistysaskel työntekijöiden suojelussa, mutta esittelijä haluaa korostaa, että myös bentso[a]pyreeniä sisältämättömät polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen seokset täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 kategorian 1A tai 1B karsinogeeneiksi luokittelemisen kriteerit, ja altistuminen näille seoksille on mahdollista ihon kautta. Siksi esittelijä ehdottaa, että ihomerkintä laajennettaisiin koskemaan kaikkia polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen seoksia neuvoston yleisissä suuntaviivoissa kehotetulla tavalla.

Ennaltaehkäisy ja valvonta

Direktiivin 2004/37/EY mahdollistaa työntekijöiden paremman suojelun karsinogeeneiltä ja mutageeneiltä työpaikoilla. Esittelijä haluaa korostaa myös työmarkkinaosapuolten neuvottelemien alakohtaisten ja monialaisten sopimusten merkitystä. Nämä sopimukset täydentävät kyseisen direktiivin säännöksiä, sillä niissä luetellaan hyviä käytäntöjä, joiden avulla yritykset voivat ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, joilla vähennetään työntekijöiden altistumista yhdelle tai useammalle karsinogeenille tai mutageenille. Näin ollen esittelijä pitää tervetulleena NEPSIn[11] sopimusta työntekijöiden työterveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla, jolla pyritään direktiiviä 2004/37/EY täydentämällä tehostamaan työntekijöiden suojelua heidän työpaikoillaan.

Esittelijä haluaa myös korostaa työpaikalla toteutettavien tehokkaiden valvontatoimien merkitystä sen varmistamiseksi, että direktiivin 2004/37/EY säännöksiä sovelletaan moitteettomasti yrityksissä. Esittelijä kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kansallisten valvontaelinten toiminta ei rajoitu ainoastaan edellä mainitun direktiivin säännöksiä rikkovien yritysten rankaisemiseen. Syiden tunnistaminen ja ratkaisutapojen ehdottaminen kyseessä oleville yrityksille auttaa parantamaan tämän direktiivin tehokkuutta erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

 • [1]  ”Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention”, RIVM:n verkkosivustolla oleva julkaisu, s. 11.
 • [2]  COM(2017)0011.
 • [3]  Ensimmäinen tarkistamisehdotus: COM(2016)0248.
 • [4]  Komission päätös 2014/113/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean perustamisesta ja päätöksen 95/320/EY kumoamisesta (EUVL L 62, 4.3.2014, s. 18).
 • [5]  Neuvoston päätös 2003/C-218/01 työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta (EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1–4).
 • [6]  SWD(2017)0007.
 • [7]  IOM:n tutkimushanke P937/13, toukokuu 2011 – ”Health, socio-economic and environmental aspects of possible amendments to the EU Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work – Diesel engine exhaust emissions”.
 • [8]  Dieselpolttoaineen palamisen seurauksena syntyvät dieselmoottoreiden pakokaasut ovat monimutkainen seos haitallisia aineita, joista yksi on alkuainehiili. Alkuainehiiltä, joka muodostaa merkittävän osan dieselmoottoreiden pakokaasuista, käytetään usein altistumisen markkerina.
 • [9]  IARC:n lehdistötiedote, 12. kesäkuuta 2012 – IARC: Diesel engine exhaust carcinogenic.
 • [10]  ACSH, asiak. 727/13.
 • [11]  NEPSI on lyhenne sanoista *European Network for Silica*. Sen perustivat Euroopan tason alakohtaiset työnantaja- ja palkansaajajärjestöt, jotka ovat allekirjoittaneet työmarkkinavuoropuheluun perustuvan sopimuksen työntekijöiden työterveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla 25. huhtikuuta 2006.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

12.1.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Hyväksytty (pvä)

27.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

0

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.4.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASA

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö