Eljárás : 2017/0004(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0142/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0142/2018

Viták :

PV 10/12/2018 - 14
CRE 10/12/2018 - 14

Szavazatok :

PV 11/12/2018 - 5.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0488

JELENTÉS     ***I
PDF 705kWORD 93k
11.4.2018
PE 613.290v02-00 A8-0142/2018

a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Claude Rolin

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 153. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0010/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A8-0142/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2004/37/EK irányelv célja, hogy a munkájuk során a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatokkal szemben védelmet nyújtson a munkavállalóknak, és ennek érdekében a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatok alapján minimumkövetelményeket, köztük határértékeket állapít meg.

(1)  A 2004/37/EK irányelv célja, hogy a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatokkal szemben védelmet nyújtson a munkavállalóknak, és ennek érdekében a rendelkezésre álló információk, köztük tudományos és műszaki adatok, alapos társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat és gazdasági megvalósíthatóság, valamint foglalkozási expozíciós mérési protokollok és technikák rendelkezésre állása alapján minimumkövetelményeket, köztük kötelező érvényű foglalkozási expozíciós határértékeket állapít meg, amelyeket nem lehet túllépni.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A határértékek betartása nem érinti a munkáltatóknak a 2004/37/EK irányelv alapján fennálló, a munkavállalókat érintő expozíció szintjének csökkentésére irányuló egyéb kötelezettségeit, különösen azokat, amelyek a rákkeltő anyagok és mutagének munkahelyen történő alkalmazásának csökkentésére, a munkavállalók rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek való kitettségének megelőzésére és csökkentésére, valamint az e célból végrehajtandó intézkedésekre vonatkoznak. Ezeknek az intézkedéseknek – a műszakilag lehetséges mértékben – ki kell terjedniük a rákkeltő anyagok vagy mutagének olyan anyagokkal, készítményekkel vagy eljárásokkal való helyettesítésére, amelyek nem veszélyesek, illetve kevésbé veszélyesek a munkavállalók egészségére, zárt rendszerek alkalmazására vagy a munkavállalókat érintő expozíció szintjének csökkentésére irányuló egyéb intézkedésekre.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A kis- és középvállalkozások ( kkv-k) és a mikrovállalkozások – amelyek az EU vállalkozásainak többségét képezik – korlátozott pénzügyi, műszaki és humán erőforrásokkal rendelkeznek. A kkv-kban és a mikrovállalkozásokban dolgozók azonos védelmi szintjének megőrzésével együtt szükség van ezen vállalatok megfelelőségének elősegítésére. E tekintetben egyedi intézkedések, ösztönzők és digitális eszközök segíthetik a kkv-kat és a mikrovállalkozásokat abban, hogy könnyebben teljesítsék a 2004/37/EK irányelvből eredő kötelezettségeiket, és előrelépést érjenek el a rákkeltő anyagok és mutagének veszélyeinek elhárításában, a szociális partnereknek pedig meg kell osztaniuk egymással a bevált gyakorlatokat.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  A 2004/37/EK irányelvben meghatározott követelmények, amelyeket minimumkövetelményeknek kell tekinteni, a munkavállalóknak kívánnak védelmet nyújtani uniós szinten a rákkeltő anyagokkal és a mutagénekkel szemben. A tagállamok szigorúbb határértékeket és védintézkedéseket is meghatározhatnak.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

1 d preambulumbekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1d)  A Bizottság legkésőbb 2019 első negyedévében – figyelembe véve a tudományos kutatások legújabb fejleményeit – felméri a 2004/37/EK irányelv hatálya módosításának lehetőségét a reproduktív toxicitású anyagok beemelése, és annak alapján adott esetben, a munkáltatói és a munkavállalói szervezetekkel való konzultációt követően jogalkotási javaslat benyújtása érdekében.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság munkáját a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság55 (a továbbiakban: bizottság) segíti, különösen a rendelkezésre álló legújabb tudományos adatok értékelésében és a vegyi kockázatoknak kitett munkavállalók védelmét szolgáló foglalkozási expozíciós határértékek előterjesztésében, amelyeket a 98/24/EK tanácsi irányelv56 és a 2004/37/EK irányelv szerint uniós szinten kell meghatározni. Egyéb, kellően megbízható és nyilvánosság számára is elérhető tudományos adatforrásokat is figyelembe vettek.

(3)  A Bizottság munkáját a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság55 (a továbbiakban: SCOEL) és a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság55a (ACSH) segíti, különösen a rendelkezésre álló legújabb tudományos és műszaki adatok meghatározásában, értékelésében és részletes elemzésében, és a vegyi kockázatoknak kitett munkavállalók védelmét szolgáló foglalkozási expozíciós határértékek előterjesztésében, amelyeket a 98/24/EK tanácsi irányelv és a 2004/37/EK irányelv szerint uniós szinten kell meghatározni. Egyéb, kellően megbízható és a nyilvánosság számára is elérhető tudományos – különösen a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökségtől, az Egészségügyi Világszervezettől és nemzeti ügynökségektől származó – adatforrásokat is figyelembe vettek.

__________________

__________________

55A Bizottság 2014/113/EU határozata (2014. március 3.) a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság létrehozásáról és a 95/320/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 62., 2014.3.4., 18. o.)

55A Bizottság 2014/113/EU határozata (2014. március 3.) a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság létrehozásáról és a 95/320/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 62., 2014.3.4., 18. o.)

 

55aA Tanács 2003. július 22-i határozata a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról (HL C 218., 2003.9.13., 1. o.).

56A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131., 1998.5.5., 11. o.).

56A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131., 1998.5.5., 11. o.).

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A bizottságok munkája létfontosságú a felelős szakpolitikai eljárásban, és azt nyilvánosságra kell hozni az átláthatóság és a tudományos megalapozottságú döntéshozatal érdekében. Amennyiben a bizottságok munkájának újraszervezése szükséges, biztosítani kell a munkára elkülönített erőforrásokat, valamint nem szabad elveszíteni az epidemiológia, a toxikológia, a munkahelyi egészségvédelem és a munkahelyi higiénia terén szerzett speciális szakértelmet.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A 2004/37/EK irányelvet módosító ezen irányelv a határértékeket és a „bőr” megjegyzésekkel kiegészített nyolc további rákkeltő anyagot határoz meg a 2004/37/EK irányelvben meghatározottak mellé, és új lépést jelent az irányelv frissítésének hosszabb folyamatában. A munkavállalók hatékonyabb védelmének elérése érdekében a 2004/37/EK irányelvet folyamatosan felül kell vizsgálni, valamint a SCOEL és az ACSH konzultációját követően módosítani kell, amennyiben az a rendelkezésre álló információk, köztük a fennmaradó kockázatra vonatkozó adatokat is magában foglaló tudományos és műszaki adatok fényében szükséges. Az irányelv további módosításainak foglalkoznia kell a munkavállalóknak a veszélyes gyógyszerek – ideértve a citotoxikus gyógyszereket – készítésével, adagolásával vagy ártalmatlanításával járó, rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek való kitettségét magában foglaló munkával, valamint a veszélyes gyógyszerek és veszélyes gyógyszerek által szennyezett anyagok, valamint a veszélyes gyógyszereket szedő pácienseknek nyújtott személyi szolgáltatásokkal járó tisztítási, szállítási, mosási és hulladékártalmatlanítási folyamatok során rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek való kitettségét magában foglaló munkával.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A bizottság ajánlásaival összhangban, lehetőség szerint „bőr” megjegyzéseket és/vagy a belélegzésen keresztüli expozíciós út tekintetében foglalkozási expozíciós határértékeket határoznak meg nyolc órás idővel súlyozott átlagnak megfelelő referencia-időre vonatkoztatva (hosszú távú expozíciós határértékek), egyes rákkeltő anyagokra vagy mutagénekre vonatkozóan pedig rövidebb, tizenöt perces idővel súlyozott átlagnak megfelelő referencia-időre vonatkoztatva (rövid távú expozíciós határértékek), a rövid távú expozíció hatásainak figyelembevétele érdekében.

(4)  A SCOEL és az ACSH ajánlásaival összhangban, lehetőség szerint „bőr” megjegyzéseket és/vagy a belélegzésen keresztüli expozíciós út tekintetében foglalkozási expozíciós határértékeket határoznak meg nyolc órás idővel súlyozott átlagnak megfelelő referencia-időre vonatkoztatva (hosszú távú expozíciós határértékek), egyes rákkeltő anyagokra vagy mutagénekre vonatkozóan pedig rövidebb, tizenöt perces idővel súlyozott átlagnak megfelelő referencia-időre vonatkoztatva (rövid távú expozíciós határértékek), a rövid távú expozíció hatásainak lehető legnagyobb korlátozása érdekében. Egyéb, kellően megbízható és a nyilvánosság számára is elérhető tudományos adatforrásokat is figyelembe kell venni.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A magzatok és a jövő nemzedékek egészsége megőrzésének átfogó céljából konkrét intézkedéseket kell létrehozni a szülőképes korú nőkre vonatkozóan. Ezen intézkedések a konkrét naprakész tudományos információktól a munkaadóknak és munkavállalóknak készített, iránymutatásokat tartalmazó dokumentációkig terjednek, adott esetben az anyagoknak történő kitettség ideiglenes megelőzése tekintetében.

Indokolás

A közegészségügy és a gazdasági kihívások jövője az EU-ban többek között a magzatok védelmének szintjétől függ, amely annak függvénye, hogy milyen szintű a fogamzóképes nők munkakörnyezetének védelme. Az egyszerű tájékoztató kampányokhoz hasonló konkrét nemzeti intézkedések zajlanak már például Svédországban, és hatékony eszközként szolgálnak mind a munkaadók, mind a munkavállalók számára a közegészségügyi célok együttes elérése érdekében.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a korábban belső égésű motorokban a mozgó alkatrészek kenésére és hűtésére használt olajok rákkeltő hatására vonatkozóan. Ezek a használt motorolajok eljárások során keletkeznek és ezért nem szerepelnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti osztályozásban57. A bizottság ezen olajokkal kapcsolatban megállapította a bőrön keresztüli jelentős felszívódás lehetőségét, úgy értékelte, hogy a foglalkozási expozíció bőrön keresztül érvényesül és különösen ajánlotta a „bőr” megjegyzés meghatározását. Ezért helyénvaló a korábban belső égésű motorokban a mozgó alkatrészek kenésére és hűtésére használt olajoknak való expozícióval járó munkavégzést felvenni a 2004/37/EK irányelv I. mellékletébe és „bőr” megjegyzést feltüntetni a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének B. részében, jelezve a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét.

(5)  Elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a korábban belső égésű motorokban a mozgó alkatrészek kenésére és hűtésére használt olajok rákkeltő hatására vonatkozóan. Ezek a használt motorolajok eljárások során keletkeznek és ezért nem szerepelnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti osztályozásban57. A SCOEL ezen olajokkal kapcsolatban megállapította a bőrön keresztüli jelentős felszívódás lehetőségét, úgy értékelte, hogy a foglalkozási expozíció bőrön keresztül érvényesül, és különösen ajánlotta a „bőr” megjegyzés meghatározását, az ACSH pedig úgy határozott, hogy a használt motorolajat fel kell venni a rákkeltő anyagok, készítmények és eljárások a 2004/37/EK rendelet I. mellékletében található listájára, és el kell ismerni, hogy fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége. Ezért helyénvaló a korábban belső égésű motorokban a mozgó alkatrészek kenésére és hűtésére használt olajoknak való expozícióval járó munkavégzést felvenni a 2004/37/EK irányelv I. mellékletébe és „bőr” megjegyzést feltüntetni a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének B. részében, jelezve a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét.

__________________

__________________

57Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

57Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A dízelolaj kompressziós gyújtású motorokban történő égéséből származó dízelmotor kipufogógáz-kibocsátások rákkeltő hatására vonatkozóan elegendő bizonyíték áll rendelkezésre. A dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátásai eljárások során keletkeznek, és ezért nem szerepelnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a szerinti osztályozásban. Az ACSH jóváhagyta, hogy a hagyományos dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátásait felvegyék a rákkeltő anyagok, készítmények és eljárások a 2004/37/EK rendelet I. mellékletében található listájára, és kérte az újabb típusú motorok tudományos és műszaki vonatkozásainak további vizsgálatát. A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) a dízelmotorok kibocsátásait az emberre nézve rákkeltőnek minősítette (IARC 1. kategória), és az IARC megjegyzi, hogy bár az újabb típusú dízelmotorok részecske- és vegyianyag-kibocsátása alacsonyabb, egyelőre azonban nem világos, hogyan eredményeznek a mennyiségi és minőségi változások más egészségi hatást. Az IARC megjegyzi azt is, hogy általános gyakorlat az e kibocsátások jelentős hányadáért felelős elemi szén expozíciós markerként való használata. A fentiek és az ilyen anyagoknak kitett munkavállaók száma miatt indokolt felvenni a dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátásnak való expozíciót magában foglaló munkát a 2004/37/EK irányelv I. mellékletébe, és a dízelmotorok elemi szén alapján kiszámított kipufogógáz-kibocsátásához határértéket meghatározni ugyanazon irányelv III. mellékletének A részében. A Bizottságnak a legújabb tudományos és társadalmi-gazdasági adatok felhasználásával kell felülvizsgálnia ezt a határértéket. A 2004/37/EK irányelv I. és III. mellékletében szereplő bejegyzéseknek minden típusú dízelmotorból származó gázt le kell fedniük.

 

________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

Recital 5 b (new)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Az olyan új technológiák esetében, amelyek jelentősen csökkentik a dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátását és az elemi szén tömegkoncentrációit, az elemi szén nem feltétlenül hasznos expozíciós mutató. A dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátásának új technológiájának mérésére a nitrogén-dioxid relevánsabb expozíciós mutató volna. Mivel a motorok és az alkalmazott kipufogógáz-utókezelő rendszerek kora és típusa eltérő lehet a munkahelyeken belül és azok között, célszerű lehet a dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátásaira vonatkozó munkahelyi expozíciós határértéket mind belélegezhető elemi szénként, mind pedig nitrogén-dioxidként megadni. A Bizottságnak a legújabb tudományos és társadalmi-gazdasági adatok felhasználásával kell felülvizsgálnia ezeket a határértékeket. Dízelmotorokat használó munkahelyeken mindkét értéket figyelembe kell venni. Bár az új technológia és a régebbi technológia alapján működő dízelmotorok által kibocsátott kipufogógáz rákkeltő hatásának közvetlen összehasonlítására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, az új dízelmotor-technológia megváltoztatta a dízelmotorok kipufogógázának minőségét és mennyiségét, ezáltal pedig csökkent a kapcsolódó rákkeltő kockázat, nem tűnt azonban el teljesen. Az új technológia alapján működő dízelmotorok kipufogógáz-tömegkoncentrációjának jelentős csökkenése várhatóan csökkenti a tüdőrák kockázatát (kWh). Ezt egyetlen állatkísérlet-sorozat eredményei támasztják alá, amelyek során csökkent vagy elhanyagolható in vivo tüdő-genotoxicitást és oxidációs DNS-károsodást mutattak ki az új technológia alapján működő dízelmotorokból származó kipufogógáz belélegzése után. Értékes volna a releváns expozíciós mutatók meghatározása az új technológia alapján működő dízelmotorok által kibocsátott kipufogógázokra vonatkozóan, beleértve a szemcseméret-eloszlást és a különböző részecskeexpozíciós mutatókat (pl. szám és tömegkoncentráció). Ezenkívül fontos az új és a régebbi technológia alapján működő dízelmotorok tömegegységre vetített kockázatának összehasonlítása is. Az új technológia alapján működő dízelmotorok munkahelyi expozíciós szintjeire vonatkozóan további információkra van szükség.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Bizonyos benzo[a]pirén tartalmú policiklusos aromás szénhidrogén (PAH) keverékek megfelelnek az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1A. vagy 1B. kategória) való besorolás kritériumainak, tehát a 2004/37/EK irányelv meghatározása szerint rákkeltő hatásúak. A bizottság felismerte, hogy e keverékek esetében fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége. Ezért helyénvaló a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelző „bőr” megjegyzés feltüntetése a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének B. részében.

(6)  Bizonyos többgyűrűs aromás szénhidrogén (PAH) keverékek, különösen a benzo[a]pirén tartalmú keverékek megfelelnek az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1A. vagy 1B. kategória) való besorolás kritériumainak, tehát a 2004/37/EK irányelv meghatározása szerint rákkeltő hatásúak. A SCOEL felismerte, hogy e keverékek esetében fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége, az ACSH pedig fontosnak ítélte, hogy a többgyűrűs aromás szénhidrogénekre vonatkozóan foglalkozási expozíciós határértéket vezessenek be, és a tudományos vonatkozások értékelését ajánlotta annak érdekében, hogy a foglalkozási expozíciós határértékre vonatkozóan a jövőben javaslatot lehessen tenni. Ezért helyénvaló a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelző „bőr” megjegyzés feltüntetése a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének B. részében. További vizsgálatokat kell végezni annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e az I. melléklet 2. bejegyzésének kiterjesztése, hogy az magában foglalja az égési folyamatokkal és a magas hőmérsékletű égési folyamatokkal járó munkavégzést, és hogy a benzo[a]pirénre vonatkozó határértéket állapításanak meg a munkavállalók többgyűrűs aromás szénhidrogén-keverékektől való hatékonyabb védelme érdekében.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A triklór-etilén megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak és ezért a 2004/37/EK irányelv meghatározása szerint rákkeltő anyag. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján a triklór-etilén tekintetében lehetséges a határértékek nyolcórás referencia-időszakra (hosszú távú határérték) és egy rövidebb referencia-időszakra (15 perc) történő meghatározása. A bizottság felismerte, hogy e rákkeltő anyag esetében fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége. Ezért a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének A. részében helyénvaló a triklór-etilénre vonatkozó hosszú- és rövid távú expozíciós határértékek megállapítása, III. mellékletének B. részében pedig a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelző „bőr” megjegyzés feltüntetése. Az új tudományos bizonyítékok fényében az ezen anyagra vonatkozó határértékeket különös alapossággal fogják folyamatosan felülvizsgálni.

(7)  A triklór-etilén megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak és ezért a 2004/37/EK irányelv meghatározása szerint rákkeltő anyag. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján a triklór-etilén tekintetében lehetséges a határértékek nyolcórás referencia-időszakra (hosszú távú határérték) és egy rövidebb referencia-időszakra (15 perc) történő meghatározása. A SCOEL felismerte, hogy e rákkeltő anyag esetében fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége, az ACSH pedig a rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján gyakorlati határértéket hagyott jóvá. Ezért a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének A. részében helyénvaló a triklór-etilénre vonatkozó hosszú- és rövid távú expozíciós határértékek megállapítása, III. mellékletének B. részében pedig a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelző „bőr” megjegyzés feltüntetése. Az új tudományos bizonyítékok és a műszaki fejlődés fényében az ezen anyagra vonatkozó határértékeket különös alapossággal fogják folyamatosan felülvizsgálni.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A 4,4′-metilén-dianilin (MDA) megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak és ezért a 2004/37/EK irányelv meghatározása szerint rákkeltő anyag. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján a 4,4′-metilén-dianilin tekintetében lehetséges a határérték meghatározása. A bizottság felismerte, hogy e rákkeltő anyag esetében fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége. Ezért a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének A. részében helyénvaló a 4,4′-metilén-dianilinra vonatkozó határérték megállapítása, III. mellékletének B. részében pedig a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelző „bőr” megjegyzés feltüntetése.

(8)  A 4,4′-metilén-dianilin (MDA) megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak és ezért a 2004/37/EK irányelv meghatározása szerint rákkeltő anyag. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján a 4,4′-metilén-dianilin tekintetében lehetséges a határérték meghatározása. A SCOEL felismerte, hogy e rákkeltő anyag esetében fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége, és a rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján gyakorlati határértéket hagyott jóvá. Ezért a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének A. részében helyénvaló a 4,4′-metilén-dianilinra vonatkozó határérték megállapítása, III. mellékletének B. részében pedig a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelző „bőr” megjegyzés feltüntetése.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az epiklórhidrin (1-klór-2,3-epoxipropán) megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak és ezért a 2004/37/EK irányelv meghatározása szerint rákkeltő anyag. A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy e küszöbérték nélküli rákkeltő anyagra vonatkozóan nem lehetséges egészségszempontú expozíciós határértéket származtatni, és ajánlotta a foglalkozási expozíció kerülését. A bizottság felismerte, hogy az epiklórhidrin esetében fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége. A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság (ACSH) a rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján gyakorlati határértéket hagyott jóvá. Ezért a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének A. részében helyénvaló a epiklórhidrinre vonatkozó határérték megállapítása, III. mellékletének B. részében pedig a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelző „bőr” megjegyzés feltüntetése.

(9)  Az epiklórhidrin (1-klór-2,3-epoxipropán) megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak és ezért a 2004/37/EK irányelv meghatározása szerint rákkeltő anyag. A SCOEL arra a következtetésre jutott, hogy e küszöbérték nélküli rákkeltő anyagra vonatkozóan nem lehetséges egészségszempontú expozíciós határértéket származtatni, és ajánlotta a foglalkozási expozíció kerülését. A SCOEL felismerte, hogy az epiklórhidrin esetében fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége, az ACSH pedig a rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján gyakorlati határértéket hagyott jóvá. Ezért a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének A. részében helyénvaló a epiklórhidrinre vonatkozó határérték megállapítása, III. mellékletének B. részében pedig a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelző „bőr” megjegyzés feltüntetése.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az etilén-dibromid (1,2-dibróm-etán, EDB) megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak és ezért a 2004/37/EK irányelv meghatározása szerint rákkeltő anyag. A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy e küszöbérték nélküli rákkeltő anyagra vonatkozóan nem lehetséges egészségszempontú expozíciós határértéket származtatni, és ajánlotta a foglalkozási expozíció kerülését. A bizottság felismerte, hogy az etilén-dibromid esetében fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége. A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság (ACSH) a rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján gyakorlati határértéket hagyott jóvá. Ezért a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének A. részében helyénvaló a etilén-dibromidra vonatkozó határérték megállapítása, III. mellékletének B. részében pedig a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelző „bőr” megjegyzés feltüntetése.

(10)  Az etilén-dibromid (1,2-dibróm-etán, EDB) megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak és ezért a 2004/37/EK irányelv meghatározása szerint rákkeltő anyag. A SCOEL arra a következtetésre jutott, hogy e küszöbérték nélküli rákkeltő anyagra vonatkozóan nem lehetséges egészségszempontú expozíciós határértéket származtatni, és ajánlotta a foglalkozási expozíció kerülését. A SCOEL felismerte, hogy az etilén-dibromid esetében fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége, az ACSH pedig a rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján gyakorlati határértéket hagyott jóvá. Ezért a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének A. részében helyénvaló a etilén-dibromidra vonatkozó határérték megállapítása, III. mellékletének B. részében pedig a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelző „bőr” megjegyzés feltüntetése.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az etilén-diklorid (1,2-diklór-etán, EDC) megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak és ezért a 2004/37/EK irányelv meghatározása szerint rákkeltő anyag. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján az etilén-diklorid tekintetében lehetséges a határérték meghatározása. A bizottság felismerte, hogy az etilén-diklorid esetében fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége. Ezért a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének A. részében helyénvaló a etilén-dikloridra vonatkozó határérték megállapítása, III. mellékletének B. részében pedig a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelző „bőr” megjegyzés feltüntetése.

(11)  Az etilén-diklorid (1,2-diklór-etán, EDC) megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak és ezért a 2004/37/EK irányelv meghatározása szerint rákkeltő anyag. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján az etilén-diklorid tekintetében lehetséges a határérték meghatározása. A SCOEL felismerte, hogy az etilén-diklorid esetében fennáll a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetősége, az ACSH pedig a rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján, gyakorlati határértéket hagyott jóvá, és hangsúlyozta, hogy különösen a hatásmódra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre megalapozott és naprakész adatok. Ezért a 2004/37/EK irányelv III. mellékletének A. részében helyénvaló a etilén-dikloridra vonatkozó határérték megállapítása, III. mellékletének B. részében pedig a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelző „bőr” megjegyzés feltüntetése.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A szociális partnerek megállapodásai – például a társadalmi párbeszéd keretében létrejött, a munkavállalók egészségének a kristályos szilícium-dioxid és az azt tartalmazó termékek megfelelő kezelése és használata révén való védelméről szóló megállapodás (NEPSi), amely a szabályozási intézkedések mellett iránymutatást és eszközöket nyújt a munkaadók kötelezettségeiről szóló 2004/37/EK irányelv hatékony végrehajtásának támogatásában – értékes eszközök a szabályozási intézkedések kiegészítése tekintetében. A Bizottságnak bátorítania kell a szociális partnereket arra, hogy ilyen megállapodásokat kössenek. E megállapodások betartása esetén azonban nem vélelmezhető a munkaadók kötelezettségeivel kapcsolatos, jelen irányelvben megállapított előírásoknak való megfelelés.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A Bizottság konzultált a 2003. július 22-i tanácsi határozattal létrehozott munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal. Az EUMSZ 154. cikkének megfelelően kétszakaszos konzultációt folytatott az európai szociális partnerekkel.

(13)  Az EUMSZ 154. cikkének megfelelően a Bizottság konzultált az ACSH-val, és kétszakaszos konzultációt folytatott az európai szociális partnerekkel.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az ebben az irányelvben megállapított határértékeket folyamatosan felül kell vizsgálni a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv58 hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának, valamint a kockázatértékelési bizottság (RAC) és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság (SEAC) véleményének fényében, különösen a 2004/37/EK irányelv keretében megállapított határértékek, valamint a dózis-reakció viszony, a tényleges expozícióra vonatkozó információk, és adott esetben a veszélyes vegyi anyagoknak a rendelet szerint származtatott hatásmentes szintjei (DNEL-ek) közötti kölcsönhatás figyelembevétele érdekében.

(15)  Az ebben az irányelvben megállapított határértékeket folyamatosan felül kell vizsgálni a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv58 hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának, valamint a kockázatértékelési bizottság (RAC) és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság (SEAC) véleményének fényében, különösen a 2004/37/EK irányelv keretében megállapított határértékek, valamint a dózis-reakció viszony, a tényleges expozícióra vonatkozó információk, és adott esetben a veszélyes vegyi anyagoknak a rendelet szerint származtatott hatásmentes szintjei (DNEL-ek) közötti kölcsönhatás figyelembevétele érdekében, a munkavállalók hatékonyabb védelme céljából.

__________________

__________________

58 HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

58 HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Mivel az irányelv céljait, nevezetesen a munkavállalók életfeltételeinek és munkakörülményeinek javítását és egészségük védelmét a rákkeltő vegyi anyagoknak való lehetséges expozíciójával járó kockázatokkal szemben a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, viszont azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az EU intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdésében foglalt arányosság elvével összhangban ez az irányelv nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket.

(16)  Mivel az irányelv céljait, nevezetesen a munkavállalók életfeltételeinek és munkakörülményeinek javítását és egészségük védelmét a rákkeltő és mutagén vegyi anyagoknak való lehetséges expozíciójával járó kockázatokkal szemben a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, viszont azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az EU az EUMSZ 191. cikkében foglalt elővigyázatosság elvével összhangban intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az ugyanazon cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban ez az irányelv nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket,

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

2004/37/EK irányelv

13 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„13a. cikk

 

A szociális partnerek megállapodása

 

A Bizottság ösztönzi a szociális partnereket társadalmi párbeszéd alapján létrejött megállapodások megkötésére, amelyek iránymutatást és eszközöket nyújtanak a munkaadók kötelezettségeiről szóló jelen irányelv hatékony végrehajtásának támogatásában. Ezeket a megállapodásokat a IVa. melléklet sorolja fel. E jegyzéket rendszeresen frissíteni kell.”

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

2004/37/EK irányelv

18a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a)  A 18a. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„A Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásának a 89/391/EGK irányelv 17a. cikkében említett értékeléssel összefüggésben elvégzett következő értékelésének keretében mérlegelnie kell azon lehetőséget is, hogy az I. melléklet meglévő 2. bejegyzését kiterjesszék úgy, hogy az magában foglalja az égési folyamatokkal és a magas hőmérsékletű égési folyamatokkal járó munkavégzést, valamint hogy határértéket állapítsanak meg a benzo[a]pirénre vonatkozóan a munkavállalók többgyűrűs aromás szénhidrogén-keverékek elleni hatékonyabb védelme érdekében.” A Bizottság adott esetben javaslatot tesz az ezen anyag vonatkozásában szükséges módosításokra.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új)

2004/37/EK irányelv

18a cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1b)  A 18a. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„2019 . június 30-ig a Bizottság – a tagállamokkal és a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően felméri a dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátása határértékei módosításának szükségességét. A Bizottság adott esetben javaslatot tesz az e folyamat vonatkozásában szükséges módosításokra.”

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 c pont (új)

2004/37/EK irányelv

19 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1c)  A 19. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a nemzeti jogról és gyakorlatról annak biztosítására, hogy illetékes hatóságaik elegendő számú képzett személyzettel és egyéb szükséges erőforrásokkal rendelkeznek az irányelv megfelelő és hatékony végrehajtásához kapcsolódó feladataik ellátásához. Ez az információ a tagállamok által a 89/391/EGK tanácsi irányelv 17a. cikkében meghatározott, ötévente benyújtandó végrehajtási jelentések részét képezi.”

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2004/37/EK irányelv

I melléklet – 5 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   Az I. melléklet a következő ponttal egészül ki:

 

„5b.  A dízelmotor-kipufogógázoknak való expozíciót magában foglaló munka.”

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés

2004/37/EK irányelv

III. melléklet – A rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

CAS-szám (1)

EK-szám (2)

AZ ANYAG NEVE

HATÁRÉRTÉKEK

ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

8 óra (3)

Rövid távon (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Triklór-etilén

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-Metilén-dianilin

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epiklór-hidrin

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Etilén-dibromid

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Etilén-diklorid

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) CAS-szám: A Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (Chemical Abstract Service) által adott nyilvántartási szám.

(2) Az EK-szám, azaz az EINECS-, ELINCS- vagy NLP-szám, az anyag Európai Unión belüli hivatalos száma, az 1272/2008/EK irányelv VI. melléklete 1. részének 1.1.1.2. pontjában meghatározottak szerint.

(3) Nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatott idővel súlyozott mért vagy számított átlag (TWA).

(4) Rövid távú expozíciós határérték (STEL). Olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció, és amely 15 perces időtartamra vonatkozik, ha másképpen nem határozzák meg.

(5) mg/m3 = milligramm per köbméter 20°C-os és 101,3 kPa-os levegőben (760 higanymilliméter nyomás).

(6) ppm = milliomodrész adott térfogatnyi levegőben (ml/m3).

(7) f/ml = szálak egy milliliterben.

Módosítás

A 2004/37/EK irányelv III. mellékletének A. része a következő sorokkal egészül ki:

CAS-szám (1)

EK-szám (2)

AZ ANYAG NEVE

HATÁRÉRTÉKEK

ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

8 óra (3)

Rövid távon (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

-

-

Dízelmotor-kipufogógáz

0,05 (7a)

-

-

-

-

-

 

-

-

Dízelmotor-kipufogógáz

 

0,5(7b)

-

-

-

-

 

79-01-6

201-167-4

Triklór-etilén

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-Metilén-dianilin

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epiklór-hidrin

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Etilén-dibromid

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Etilén-diklorid

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) CAS-szám: A Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (Chemical Abstract Service) által adott nyilvántartási szám.

(2) Az EK-szám, azaz az EINECS-, ELINCS- vagy NLP-szám, az anyag Európai Unión belüli hivatalos száma, az 1272/2008/EK irányelv VI. melléklete 1. részének 1.1.1.2. pontjában meghatározottak szerint.

(3) Nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatott idővel súlyozott mért vagy számított átlag (TWA).

(4) Rövid távú expozíciós határérték (STEL). Olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció, és amely 15 perces időtartamra vonatkozik, ha másképpen nem határozzák meg.

(5) mg/m3 = milligramm per köbméter 20°C-os és 101,3 kPa-os levegőben (760 higanymilliméter nyomás).

(6) ppm = milliomodrész adott térfogatnyi levegőben (ml/m3).

(7) f/ml = szálak egy milliliterben.

(7a) Elemi szénként mérve.

(7b) Nitrogén-dioxidként mérve.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés

2004/37/EK irányelv

III melléklet – B rész – 1 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

_

_

Az irányelv értelmében rákkeltő hatású benzo[a]pirén tartalmú többgyűrűs aromás szénhidrogén keverékek.

bőr

Módosítás

_

_

Az irányelv értelmében rákkeltő hatású – köztük a benzo[a]pirén tartalmú többgyűrűs aromás szénhidrogén-keverékek.

bőr

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2004/37/EK irányelv

IV a melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A rendelet a következő melléklettel egészül ki:

 

„IVa. melléklet

 

A társadalmi párbeszéd alapján létrejött megállapodások listája, amelyek iránymutatást és eszközöket nyújtanak a munkaadók kötelezettségeinek hatékony végrehajtásának támogatásában.

 

(1) A munkavállalók egészségének a kristályos szilícium-dioxid és az azt tartalmazó termékek megfelelő kezelése és használata révén való védelméről szóló megállapodás.”

 

__________________

 

HL C 279., 2006.11.17.”

(1)

  HL C 288., 2017.8.31., 56. o.


INDOKOLÁS

Preambulum

Az Európai Bizottság 2017. január 10-én tette közzé a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosítására irányuló javaslatát. Célja, hogy a munkavállalók egészségének védelme érdekében jobbá és egyértelműbbé tegye a jelenlegi jogi környezetet azáltal, hogy csökkenti a munkavállalók rákkeltő vegyi anyagoknak és mutagéneknek való munkahelyi kitettségét, és emellett kiegyenlítettebb feltételek kialakulását segíti elő a gazdasági szereplők számára.

Az előadó emlékeztetni kíván arra, hogy az EU-ban a munkavégzéssel összefüggő leggyakoribb halálozási ok a rák. A Holland Állami Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet szerint 2012-ben 91 500–150 500 olyan új rákos megbetegedést diagnosztizáltak Európában, amely káros anyagoknak való munkahelyi expozíció következtében alakult ki(1). Az Európai Bizottság számadatai(2) szerint az Európai Unióban minden órában 7-12 ember hal meg munkavégzéssel összefüggő rákos megbetegedések következtében.

Ez a második felülvizsgálati javaslat legalább 4 millió munkavállaló fokozott védelmét eredményezné és világosabbá tenné a helyzetet a munkaadók és a jogalkalmazók számára. A 2004/37/EK irányelv felülvizsgálatára vonatkozó első két javaslat(3) együttesen több mint 100 000 foglalkozási eredetű rákos megbetegedés okozta halálesetet előzhet meg.

Rendszeres és folyamatos felülvizsgálati eljárás

Az előadó üdvözli a 2004/37/EK irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatot és örül az Európai Bizottság azon döntésének, hogy egy harmadik felülvizsgálati javaslatot terjeszt elő erre az irányelvre vonatkozóan, ugyanakkor arra is ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy ez irányú munkáját egy rendszeres és folyamatos felülvizsgálati eljárás bevezetésével folytassa, szoros együttműködésben a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottsággal(4) (a továbbiakban: a tudományos bizottság) és a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal(5) (a továbbiakban: a tanácsadó bizottság). A jövőbeli felülvizsgálatoknak többek között a meglévő határértékek felülvizsgálatát, az új anyagokra vonatkozó határértékek rögzítését, valamint az Európai Parlamenttel egyetértésben a 2004/37/EK irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagokra való kiterjesztését kell eredményezniük.

A tudományos bizottság és a tanácsadó bizottság ajánlásai

Az előadó üdvözli, hogy az Európai Bizottság a 2004/37/EK irányelv minden egyes felülvizsgálata előtt az irányelvre vonatkozó hatásvizsgálatban ismertetett módon konzultációt végez(6).

A tudományos bizottság és a tanácsadó bizottság által tett ajánlások alapján az Európai Bizottság tudományos és műszaki adatokra támaszkodva tehet javaslatot a foglalkozási expozíciós határértékekre vagy vizsgálhatja felül azokat.

Ezek az ajánlások, csakúgy, mint a megbízható és a nyilvánosság számára is elérhető tudományos információk, az Európai Parlament és a Tanács számára is segítséget nyújtanak ahhoz, hogy értékeljék az Európai Bizottság által tett javaslatokat és adott esetben módosításokat terjesszenek elő. Az előadó a fentiek alapján terjeszti elő ezt a jelentéstervezetet, amelyben a munkavállalók fokozott védelme mellett a vállalkozáson belüli műszaki megvalósíthatóságot is figyelembe veszi.

Dízelmotor-kipufogógázok

Az előadó tudomásul veszi azokat az Európai Bizottság által a hatásvizsgálatában felhozott okokat, amelyek alapján úgy döntött, hogy a dízelmotor-kipufogógázokat nem veszi fel a 2004/37/EK irányelv I. mellékletébe, és a III. mellékletben semmilyen vonatkozó expozíciós határértéket nem állapít meg.

Emlékeztetni szükséges azonban arra, hogy a Foglalkozás-egészségügyi Intézet(7) szerint az Európai Unióban 3,6 millió munkavállaló lehet a háttérszinteket meghaladó mértékben kitéve a dízelmotor-kipufogógázoknak, és hogy az expozíció becsült mértani átlaga 13µg/m³ (vagy 0,013mg/m³). Szintén ezen Intézet szerint 2010-ben 4 556 személy veszítette életét olyan rákos megbetegedés következtében, amely a dízelmotor-kipufogógázoknak való munkahelyi expozícióval összefüggésben alakult ki.

Az előadó ezért úgy véli, hogy európai szinten sürgősen cselekedni kell annak érdekében, hogy csökkenjen a munkavállalók dízelmotor-kipufogógázoknak való munkahelyi expozíciója, és az I. mellékletbe fel kell venni azokat a munkákat, amelyek ilyen kipufogógázoknak való kitettséget foglalnak magukban, továbbá a III. mellékletben elemi szén alapján számított 50µg/m³ (0,05mg/m³) értékben kell megállapítani a foglalkozási expozícióra vonatkozó határértéket(8). Ezt a tudományos közösség által széles körben elfogadott markert használják többek között Ausztriában, és más tagállamok – például Németország és Hollandia – is használhatnák arra, hogy rögzítsék a dízelmotor-kipufogógázok kibocsátására vonatkozó határértéküket.

Míg a tanácsadó bizottság a régi és az új típusú dízelmotorok közötti különbségtételt javasolja, a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (amely a Nemzetközi Egészségügyi Szervezethez tartozik) 2012-ben az emberre rákkeltő hatásúnak minősítette a dízelmotor-kipufogógázokat. E nemzetközi ügynökség szerint „változtattak az üzemanyagok összetételén, többek között jelentősen csökkentették a kéntartalmat, módosították a motorok kialakítását, hogy hatékonyabban égessék el az üzemanyagot, és a kipufogógázokat szabályozó technológiáknak köszönhetően csökkentették a kibocsátásokat”. Az Ügynökség hozzáteszi, hogy „annak ellenére, hogy e változtatásoknak köszönhetően csökkent a részecske- és vegyianyag-kibocsátás, még nem tudjuk egyértelműen, hogy ezek a mennyiségi és minőségi módosítások másféle hatást gyakorolnak-e az egészségre”(9).

Az előadó ezért, valamint a 2004/37/EK irányelv (14) preambulumbekezdése alapján, amely kimondja, hogy a munkavállalók egészségvédelmére az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni, azt javasolja, hogy különbségtétel nélkül minden dízelmotor kibocsátását vegyék figyelembe.

Policiklusos aromás szénhidrogének

Az előadó tudomásul veszi a tanácsadó bizottságnak(10) a benzo[a]pirénre vonatkozó véleményét, amely szerint a policiklusos aromás szénhidrogének esetében fontos meghatározni a munkahelyi expozíciós határértéket. Ezen felül az előadó egy módosítás bevezetését javasolja, amely arra hívja fel az Európai Bizottságot, hogy folytassa munkáját annak érdekében, hogy a policiklusos aromás szénhidrogénekre vonatkozóan javaslatot tegyen a benzo[a]pirén alapján számított expozíciós határértékre.

Habár a munkavállalók fokozottabb védelme szempontjából nagy előrelépést jelent az, hogy a III. melléklet B. részében a benzo[a]pirént tartalmazó policiklusos aromás szénhidrogének esetében feltüntetik a „bőr” megjegyzést, az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy egyéb, benzo[a]pirént nem tartalmazó policiklusos aromás szénhidrogén keverékek is megfelelnek az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1A. vagy 1B. kategória) való besorolás kritériumainak és bőrön keresztül felszívódhatnak. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a „bőr” megjegyzést minden policiklusos aromás szénhidrogén keverékre terjesszék ki, ahogyan ezt általános iránymutatásában a Tanács is javasolja.

Megelőzés és ellenőrzések

A 2004/37/EK irányelv a munkavállalók jobb védelmét teszi lehetővé a munkahelyi rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel szemben. Az előadó ki kívánja emelni a szociális partnerek által kötött ágazati vagy multiszektoriális megállapodások jelentőségét is. Ezek a megállapodások azzal egészítik ki a szóban forgó irányelv rendelkezéseit, hogy felsorolják azokat a bevált gyakorlatokat, amelyek segítségével a vállalkozások megelőző intézkedéseket hozhatnak a munkavállalók egy vagy több rákkeltő anyagnak vagy mutagénnek való kitettségének csökkentése érdekében. Ezért az előadó üdvözli a „munkavállalók egészségének a kristályos szilícium-dioxid és az azt tartalmazó termékek megfelelő kezelése és használata révén való védelméről” szóló NEPSi-megállapodást(11), amely a 2004/37/EK irányelvet kiegészítve a munkavállalók fokozottabb munkahelyi védelmét kívánja biztosítani.

Az előadó hangsúlyozni kívánja továbbá a munkahelyen arra vonatkozóan végzett ellenőrzések fontosságát, hogy a vállalkozások helyesen alkalmazzák-e a 2004/37/EK irányelvben foglalt rendelkezéseket. Az előadó arra ösztönzi a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a nemzeti ellenőrző szervek tevékenysége ne korlátozódjon csupán a fent említett irányelv rendelkezéseit be nem tartó vállalkozások megbüntetésére. Az okok meghatározásával és az érintett vállalkozásoknak javasolt megoldási lehetőségekkel növelni lehetne az irányelv hatékonyságát, különösen a kis- és középvállalkozások körében.

(1)

Foglalkozási eredetű rákos megbetegedések az Európai Unióban: A további megelőzés mértéke, hatása és lehetőségei”, közzétéve az RIVM honlapján, 11. o.

(2)

COM (2017) 011 final

(3)

Első felülvizsgálati javaslat: COM (2016) 248 final

(4)

A Bizottság 2014/113/EU határozata (2014. március 3.) a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság létrehozásáról és a 95/320/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 62., 2014.3.4., 18. o.)

(5)

A Tanács 2003. július 22-i 2003/C-218/01 határozata a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról (HL C 2018., 2003.9.13., 1-4. o.).

(6)

SWD(2017) 7 final

(7)

IOM kutatási projekt P937/13, 2011. május – A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló uniós irányelv lehetséges módosításainak egészségi, társadalmi-gazdasági és környezeti szempontjai – Dízelmotor-kibocsátások.

(8)

A dízel üzemanyag égésekor keletkező dízelmotor-kipufogógáz egy káros anyagokból álló, köztük elemi szenet is tartalmazó összetett keverék. Az elemi szenet, amely a dízelmotor-kipufogógázok egy jelentős részét alkotja, gyakran használják expozíciós markerként.

(9)

A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség „IARC: Diesel engine exhaust carcinogenic” című, 2012. június 12-i sajtóközleménye.

(10)

ACSH, 727/13. számú dokumentum.

(11)

A NEPSi mozaikszó az Európai Szilíciumhálózatot (European Network for Silica) jelöli, amelyet a munkavállalók és munkáltatók azon európai ágazati szövetségei alkotnak, amelyek 2006. április 25-én aláírták a társadalmi párbeszéd keretében létrejött, a munkavállalók egészségének a kristályos szilícium-dioxid és az azt tartalmazó termékek megfelelő kezelése és használata révén való védelméről szóló megállapodást (Agreement on Workers' Health Protection Through the Good Handling and Use of Crystalline Silica and Products Containing it).


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme

Hivatkozások

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.1.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

0

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Benyújtás dátuma

11.4.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. április 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat