Pranešimas - A8-0142/2018Pranešimas
A8-0142/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

11.4.2018 - (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Claude Rolin


Procedūra : 2017/0004(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0142/2018
Pateikti tekstai :
A8-0142/2018
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0010/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0142/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Direktyva 2004/37/EB siekiama darbuotojus apsaugoti nuo rizikos jų sveikatai ir saugai, kuri kyla dėl kancerogenų ir mutagenų ekspozicijos darbo vietoje, ir, atsižvelgiant į esamus mokslinius ir techninius duomenis, nustatyti būtiniausi su tuo susiję reikalavimai, įskaitant ribines vertes;

(1)  Direktyva 2004/37/EB siekiama darbuotojus apsaugoti nuo pavojų jų sveikatai ir saugai, kurių kyla dėl ekspozicijos kancerogenams ar mutagenams darbo vietoje, ir nustatyti minimaliuosius su tuo susijusius reikalavimus, be kita ko, privalomas ekspozicijos darbo vietoje ribines vertes, kurias draudžiama viršyti, remiantis turima informacija, įskaitant esamus mokslinius ir techninius duomenis, nuodugnų poveikio vertinimą, susijusį su socialiniais aspektais, ekonomines galimybes ir į tai, ar turima ekspozicijos darbo vietoje matavimo protokolų ir metodų;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  tų ribinių verčių laikymasis turi nedaryti poveikio kitoms Direktyvoje 2004/37/EB nustatytoms darbdavių pareigoms, kurių tikslas – sumažinti darbuotojų ekspozicijos lygį, visų pirma mažinti kancerogenų ir mutagenų naudojimą darbo vietoje, vykdyti darbuotojų ekspozicijos kancerogenams ar mutagenams prevenciją arba mažinti tą ekspoziciją ir įgyvendinti priemones šiuo tikslu. Tos priemonės, kiek tai techniškai įmanoma, turėtų apimti kancerogenų ar mutagenų pakeitimą darbuotojų sveikatai nepavojingomis arba mažiau pavojingomis medžiagomis, mišiniais ar procesais, uždarų sistemų naudojimą ar kitas priemones, kuriomis siekiama sumažinti darbuotojų ekspozicijos lygį, taip skatinant inovacijas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir labai mažų įmonių, sudarančios daugumą įmonių Sąjungoje, finansiniai, techniniai ir žmogiškieji ištekliai yra nedideli. Reikėtų palengvinti MVĮ ir labai mažų įmonių atitikties užtikrinimą sykiu išlaikant vienodo lygio visų darbuotojų apsaugą. Į tai atsižvelgiant, specialios priemonės, paskatos ir skaitmeninės priemonės galėtų padėti MVĮ ir labai mažoms įmonėms lengviau įvykdyti pareigas, nustatytas pagal Direktyvą 2004/37/EB, ir palaipsniui šalinti karcinogenų ar mutagenų keliamus pavojus. Socialiniai partneriai turėtų keistis gerąja patirtimi;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  Direktyvoje 2004/37/EB nustatytais reikalavimais siekiama Sąjungos lygmeniu apsaugoti darbuotojus nuo kancerogenų ir mutagenų ir tie reikalavimai turėtų būti laikomi minimaliaisiais reikalavimais. Valstybės narės gali nustatyti griežtesnes ribines vertes ir apsaugos priemones;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

(1d)  iki pirmojo 2019 m. ketvirčio pabaigos, atsižvelgdama į naujausius mokslinių žinių pokyčius, Komisija įvertins galimybes keisti Direktyvos 2004/37/EB taikymo sritį, kad į ją būtų įtrauktos reprotoksiškos medžiagos, ir, remdamasi tuo vertinimu ir pasikonsultavusi su vadovais ir darbuotojais, prireikus pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas (toliau – Komitetas)55 Komisijai visų pirma padeda vertinant naujausius turimus mokslinius duomenis ir siūlant profesinės ekspozicijos ribines vertes, kuriomis siekiama darbuotojus apsaugoti nuo cheminių medžiagų keliamų pavojų, ir kurios pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB56 ir Direktyvą 2004/37/EB turėtų būti nustatomos Sąjungos lygmeniu. Į kitus pakankamai patikimus ir pateiktus viešojoje erdvėje mokslinės informacijos šaltinius taip pat buvo atsižvelgta;

(3)  Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas (SCOEL)55 ir Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis komitetas (ACSH)55a Komisijai visų pirma padeda nustatyti, vertinti ir išsamiai analizuoti naujausius turimus mokslinius ir techninius duomenis ir, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo cheminių medžiagų keliamų pavojų, pasiūlyti ekspozicijos darbo vietoje ribines vertes, kurios turėtų būti nustatomos Sąjungos lygmeniu pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB56 ir Direktyvą 2004/37/EB. Į kitus pakankamai patikimus ir pateiktus viešojoje erdvėje mokslinės informacijos šaltinius, pirmiausia Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros, Pasaulio sveikatos organizacijos ir nacionalinių agentūrų, taip pat buvo atsižvelgta;

__________________

__________________

55 2014 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas 2014/113/ES, kuriuo įsteigiamas Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas ir panaikinamas Sprendimas 95/320/EB (OL L 62, 2014 3 4, p. 18).

55 2014 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas 2014/113/ES, kuriuo įsteigiamas Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas ir panaikinamas Sprendimas 95/320/EB (OL L 62, 2014 3 4, p. 18).

 

55a 2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas, įsteigiantis Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą (2003/C 218/01) (OL L 218, 2003 9 13, p. 1).

56 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

56 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  komiteto darbas yra itin svarbus siekiant užtikrinti atsakingos politikos procesą ir turėtų būti viešas, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir įrodymais pagrįstas politikos formavimas. Jei komiteto darbas būtų reorganizuojamas, turi būti garantuoti specialūs ištekliai ir turi būti neprarastos specialios ekspertinės epidemiologijos, toksikologijos, darbo medicinos ir darbo higienos žinios;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  šioje direktyvoje, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB, nustatomos papildomų aštuonių karcinogenų, kurie nėra įtraukti į Direktyvą 2004/37/EB, ribinės vertės ir įrašomos pastabos „oda“ – tai tolesnis žingsnis į priekį ilgame tos direktyvos atnaujinimo procese. Siekiant užtikrinti geresnę darbuotojų apsaugą, Direktyva 2004/37/EB, pasikonsultavus su SCOEL ir ACSH, turėtų būti nuolat peržiūrima ir prireikus iš dalies keičiama, atsižvelgiant į turimą informaciją, įskaitant pažangiai gautus mokslinius ir techninius duomenis, tokius kaip duomenys apie likutinę riziką. Tolesniais tos direktyvos pakeitimais turėtų būti sprendžiamos problemos, susijusios su darbuotojų ekspozicija kancerogeninėms ar mutageninėms medžiagoms dėl pavojingų vaistų, įskaitant citotoksiškus vaistus, ruošimo, skyrimo ar utilizavimo, ir darbu, kurį atliekant patiriama ekspozicija kancerogeninėms ar mutageninėms medžiagoms – valant, transportuojant, plaunant ir šalinant pavojingų vaistų atliekas arba pavojingais vaistais užterštas medžiagas ir asmeninio kontakto būdu prižiūrint pavojingais vaistais gydomus pacientus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  pagal Komiteto rekomendacijas, jei jos yra, užrašas „oda“ ir (arba) ekspozicijos (poveikio) įkvepiant ribinės vertės nustatomi pagal aštuonių valandų atskaitos laikotarpio dinaminį svertinį vidurkį (ilgalaikės ekspozicijos ribinės vertės), o tam tikrų kancerogenų arba mutagenų atveju – per trumpesnio atskaitos laikotarpio paprastai 15 minučių dinaminį svertinį vidurkį (trumpalaikės ekspozicijos ribinės vertės), kad būtų atsižvelgiama į trumpalaikės ekspozicijos poveikį;

(4)  pagal SCOEL ir ACSH rekomendacijas, jei jos yra, pastaba „oda“ įrašoma ir (arba) ekspozicijos poveikio įkvepiant ribinės vertės nustatomi pagal aštuonių valandų atskaitos laikotarpio dinaminį svertinį vidurkį (ilgalaikės ekspozicijos ribinės vertės), o tam tikrų kancerogenų arba mutagenų atveju – pagal trumpesnio referencinio laikotarpio (paprastai 15 minučių) dinaminį svertinį vidurkį (trumpalaikės ekspozicijos ribinės vertės), kad būtų kuo labiau sumažinamas trumpalaikės ekspozicijos poveikis. Į papildomus pakankamai patikimus ir pateiktus viešojoje erdvėje mokslinės informacijos šaltinius taip pat turėtų būti atsižvelgta;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  bendras siekis apsaugoti embrionų ir būsimų kartų sveikatą reiškia, kad reikia nustatyti specialias priemones vaisingo amžiaus moterims. Šios priemonės turėtų apimti įvairias priemones, pradedant specifinės naujausios mokslo informacijos ir rekomendacijų dokumentais darbdaviams ir darbuotojams, baigiant, kai taikytina, laikina ekspozicijos tam tikroms medžiagoms prevencija;

Pagrindimas

Visuomenės sveikatos ateitis ir ekonominiai iššūkiai ES priklauso, be kita ko, nuo embrionų apsaugos lygio, o tai priklauso nuo vaisingų moterų darbo vietos apsaugos lygio. Specialios nacionalinės priemonės, pvz., paprastos informavimo kampanijos, jau yra vykdomos, pavyzdžiui, Švedijoje, ir tai yra labai veiksminga priemonė, padedanti darbdaviams ir darbuotojams kolektyviai siekti visuomenės sveikatos tikslų.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  yra pakankamai alyvos, kuri naudota vidaus degimo varikliuose siekiant sutepti ir ataušinti judančias variklio dalis, kancerogeniškumo įrodymų. Šios variklio alyvos atliekos susidaro vykstant procesams, todėl jos neklasifikuojamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/200857. Komitetas nustatė, kad didelis šios alyvos kiekis gali patekti per odą, įvertino, kad profesinė ekspozicija daugiausia patiriama cheminei medžiagai patenkant per odą, ir primygtinai rekomendavo pateikti užrašą „oda“. Todėl yra tinkama į Direktyvos 2004/37/EB I priedą įtraukti darbą, susijusį su alyvos, naudotos vidaus degimo varikliuose siekiant sutepti ir ataušinti judančias variklio dalis, ekspozicija, ir direktyvos III priedo B dalyje pateikti užrašą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą;

(5)  yra pakankamai alyvos, kuri naudota vidaus degimo varikliuose siekiant sutepti ir ataušinti judančias variklio dalis, kancerogeniškumo įrodymų. Šios variklio alyvos atliekos susidaro vykstant procesams, todėl jos neklasifikuojamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/200857. SCOEL nustatė, kad didelis šios alyvos kiekis gali patekti per odą, įvertino, kad ekspozicijos poveikis darbo vietoje daugiausia patiriamas per odą, ir primygtinai rekomendavo įrašyti pastabą „oda“, o ACSH pritarė, kad panaudotos variklių alyvos turėtų būti įtrauktos į kancerogeninių medžiagų, mišinių ir procesų sąrašą, pateiktą Direktyvos 2004/37/EB I priede, ir kad didelis alyvų kiekis gali patekti per odą. Todėl yra tinkama į Direktyvos 2004/37/EB I priedą įtraukti darbą, susijusį su ekspozicija alyvai, naudotai vidaus degimo varikliuose siekiant sutepti ir ataušinti judančias variklio dalis, ir direktyvos III priedo B dalyje įrašyti pastabą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą;

__________________

__________________

57 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

57 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  turima pakankamai įrodymų, kad dyzelinių variklių išmetamieji teršalai, susidarantys degant dyzelinui slėginio uždegimo varikliuose, yra kancerogeniniai. Dyzelinių variklių išmetamieji teršalai susidaro vykstant procesams, todėl jie neklasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/20081a. ACSH pritarė, kad ekspozicija tradicinių dyzelinių variklių išmetamiesiems teršalams turėtų būti įtraukta į Direktyvos 2004/37/EB I priede pateikiamą kancerogeninių medžiagų, mišinių ir procesų sąrašą, ir paprašė, kad būtų atlikti tolesni naujesnių tipų variklių mokslinių ir techninių aspektų tyrimai. Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) dyzelinių variklių išmetamąsias dujas pripažino kancerogeniškomis žmonėms (IARC 1 kategorija) ir nurodė, kad, nors naujesnių tipų dyzeliniuose varikliuose kietųjų dalelių ir cheminių medžiagų kiekis yra mažesnis, vis dar neaišku, kaip dėl kiekybinių ir kokybinių pokyčių pasikeis poveikis sveikatai. IARC taip pat nurodė, kad įprasta kaip ekspozicijos žymenį nurodyti elementinę anglį, nes ji sudaro didelę šių išmetamųjų teršalų dalį. Atsižvelgiant į visa tai ir į ekspoziciją patiriančių darbuotojų skaičių, reikia į Direktyvos 2004/37/EB I priedą įtraukti darbą, kuris yra susijęs su ekspozicija dyzelinių variklių išmetamiesiems teršalams, ir Direktyvos 2004/37/EB III priedo A dalyje nustatyti dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų ribinę vertę, apskaičiuotą pagal elementinės anglies kiekį. Komisija turėtų peržiūrėti tą ribinę vertę pasinaudodama naujausiais moksliniais ir socioekonominiais duomenimis. Direktyvos I ir III priedų punktai turėtų apimti visų tipų dyzelinių variklių išmetamąsias dujas;

 

________________

 

1a 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  naujų technologijų, kurias taikant gerokai sumažintas dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų kiekis ir elementinės anglies masės koncentracija, atveju elementinė anglis gali nebebūti toks pat tinkamas ekspozicijos rodiklis. Tikėtina, kad aktualesnis poveikio rodiklis naujų technologijų dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų atveju bus azoto dioksidas. Įvairiose darbo vietose ir toje pačioje darbo vietoje variklių amžius ir tipas bei taikoma išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema skiriasi, todėl gali reikėti nustatyti ekspozicijos dyzelinių variklių išmetamiesiems teršalams darbo vietoje ribinę vertę kaip įkvepiamos elementinės anglies ir azoto dioksido kiekį. Komisija turėtų peržiūrėti tas ribines vertes pasinaudodama naujausiais moksliniais ir socioekonominiais duomenimis. Darbo vietose, kuriose naudojami dyzeliniai varikliai, turėtų būti laikomasi abiejų šių ribinių verčių. Nors nėra duomenų, kuriais naudojantis būtų galima tiesiogiai palyginti naujų technologijų ir senesnių technologijų dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų kancerogeninį poveikį, naujos dyzelinių variklių technologijos pakeitė dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų kokybę ir kiekį, o atitinkami kancerogenų keliami pavojai sumažėjo, bet nėra visiškai pašalinti. Tikimasi, kad ženkliai sumažinus dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų masės koncentraciją naujų technologijų dyzelinių variklių išmetamuosiuose teršaluose, sumažės pavojus susirgti plaučių vėžiu (vienam kWh). Šią prielaidą patvirtina išvados iš bendros grupės tyrimų su gyvūnais, per kuriuos nustatytas mažesnis arba nereikšmingas in vivo plaučių genotoksiškumas ir oksidacinis DNR pakenkimas įkvėpus dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų iš naujų technologijų dyzelinių variklių. Vertėtų nustatyti atitinkamus naujų technologijų dyzelinių variklių išmetamųjų dujų poveikio rodiklius, taip pat atsižvelgiant į dalelių dydžio pasiskirstymo ir skirtingus dalelių poveikio rodiklius (pvz., palyginti kiekį ir masės koncentraciją). Be to, svarbu palyginti dyzelinio variklio išmetamųjų dujų masės vieneto pavojų, kurį kelia naujų ir senesnių technologijų dyzeliniai varikliai. Taip pat reikėtų daugiau informacijos apie ekspozicijos lygį darbo vietose, kuriose naudojami nauji dyzeliniai varikliai;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  tam tikri policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) mišiniai, kuriuose yra benz(a)pireno, atitinka klasifikavimo kaip (1A arba 1B kategorijos) kancerogenai kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai yra kancerogenai, apibrėžti pagal Direktyvą 2004/37/EB. Komitetas nustatė, kad didelis šių mišinių kiekis gali patekti per odą. Todėl tikslinga Direktyvos 2004/37/EB III priedo B dalyje pateikti užrašą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą;

(6)  tam tikri policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) mišiniai, ypač tie, kuriuose yra benz(a)pireno, atitinka priskyrimo prie (1A arba 1B kategorijos) kancerogenų kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai yra kancerogenai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/37/EB. SCOEL nustatė, kad didelis šių mišinių kiekis gali patekti per odą, o ACSH pritarė, kad svarbu nustatyti ekspozicijos policikliniams aromatiniams angliavandeniliams darbo vietoje ribinę vertę, ir rekomendavo atlikti mokslinių aspektų vertinimą siekiant ateityje pasiūlyti ekspozicijos darbo vietoje ribinę vertę. Todėl tikslinga Direktyvos 2004/37/EB III priedo B dalyje įrašyti pastabą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą. Taip pat derėtų atlikti tolesnius tyrimus, siekiant įvertinti, ar būtina išplėsti I priedo 2 punktą, kad jis apimtų darbą, susijusį su degimo procesais ir aukštos temperatūros degimo procesais, ir nustatyti benz(a)pireno ribinę vertę, siekiant geriau apsaugoti darbuotojus nuo policiklinių aromatinių angliavandenilių mišinių;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  trichloretilenas atitinka klasifikavimo kaip (1B kategorijos) kancerogenas kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai kancerogenas, apibrėžtas pagal Direktyvą 2004/37/EB. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti trichloretileno ribinę vertę, siejamą su aštuonių valandų atskaitiniu laikotarpiu (ilgalaikės ekspozicijos ribinė vertė) ir su trumpesniu atskaitiniu laikotarpiu (15 minučių). Komitetas nustatė, kad didelis šio kancerogeno kiekis gali patekti per odą. Todėl tikslinga nustatyti sveikatos rodikliais pagrįstas ilgalaikės ir trumpalaikės trichloretileno ekspozicijos ribines vertes III priedo A dalyje ir Direktyvos 2004/37/EB III priedo B dalyje pateikti užrašą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą. Atsižvelgiant į naujausius mokslinius įrodymus, šios medžiagos ribinės vertės bus ypač atidžiai peržiūrimos;

(7)  trichloretilenas atitinka priskyrimo prie (1B kategorijos) kancerogenų kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai yra kancerogenas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/37/EB. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti trichloretileno ribinę vertę, siejamą su aštuonių valandų referenciniu laikotarpiu (ilgalaikės ekspozicijos ribinė vertė) ir su trumpesniu referenciniu laikotarpiu (15 minučių). SCOEL nustatė, kad didelis šio kancerogeno kiekis gali patekti per odą, o ACSH susitarė dėl faktinės ribinės vertės, remdamasis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis. Todėl tikslinga nustatyti sveikatos rodikliais pagrįstas ilgalaikės ir trumpalaikės trichloretileno ekspozicijos ribines vertes III priedo A dalyje ir Direktyvos 2004/37/EB III priedo B dalyje įrašyti pastabą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą. Atsižvelgiant į kintančius mokslinius duomenis ir technikos raidą, šios medžiagos ribinės vertės bus ypač atidžiai peržiūrimos;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  4,4'-metilendianilinas (MDA)atitinka klasifikavimo kaip (1B kategorijos) kancerogenas kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai kancerogenas, apibrėžtas pagal Direktyvą 2004/37/EB. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti 4,4′-metilendianilino ribinę vertę. Komitetas nustatė, kad didelis šio kancerogeno kiekis gali patekti per odą. Todėl tikslinga nustatyti 4,4′-metilendianilino ribinę vertę III priedo A dalyje ir Direktyvos 2004/37/EB III priedo B dalyje pateikti užrašą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą;

(8)  4,4'-metilendianilinas (MDA) atitinka priskyrimo prie (1B kategorijos) kancerogenų kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai yra kancerogenas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/37/EB. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti 4,4′-metilendianilino ribinę vertę. SCOEL nustatė, kad didelis šio kancerogeno kiekis gali patekti per odą ir susitarė dėl faktinės ribinės vertės, remdamasis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis. Todėl tikslinga nustatyti 4,4′-metilendianilino ribinę vertę III priedo A dalyje ir Direktyvos 2004/37/EB III priedo B dalyje įrašyti pastabą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  epichlorhidrinas (1-chlor-2,3-epoksipropanas) atitinka klasifikavimo kaip (1B kategorijos) kancerogenas kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai kancerogenas, apibrėžtas pagal Direktyvą 2004/37/EB. Komitetas padarė išvadą, kad nėra įmanoma nustatyti šio nenustatytos slenkstinės koncentracijos kancerogeno ekspozicijos ribinę vertę, pagrįstą poveikiu sveikatai, ir rekomendavo vengti profesinės ekspozicijos. Komitetas nustatė, kad didelis epichlorhidrino kiekis gali patekti per odą. Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis komitetas (toliau – ACSH) susitarė dėl praktinės ribinės vertės, remdamasis turima informacija, įskaitant mokslo ir technikos duomenis. Todėl tikslinga nustatyti epichlorhidrino ribinę vertę III priedo A dalyje ir Direktyvos 2004/37/EB III priedo B dalyje pateikti užrašą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą.

(9)  epichlorhidrinas (1-chlor-2,3-epoksipropanas) atitinka priskyrimo prie (1B kategorijos) kancerogenų kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai yra kancerogenas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/37/EB. SCOEL padarė išvadą, kad neįmanoma nustatyti sveikatai poveikį darančios ekspozicijos šiam nenustatytos slenkstinės koncentracijos kancerogenui ribinės vertės, ir rekomendavo vengti ekspozicijos darbo vietoje. SCOEL nustatė, kad didelis epichlorhidrino kiekis gali patekti per odą, o ACSH susitarė dėl faktinės ribinės vertės, remdamasis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis. Todėl tikslinga nustatyti epichlorhidrino ribinę vertę III priedo A dalyje ir Direktyvos 2004/37/EB III priedo B dalyje įrašyti pastabą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  etileno dibromidas (1,2-dibrometanas, EDB) atitinka klasifikavimo kaip (1B kategorijos) kancerogenas kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai kancerogenas, apibrėžtas pagal Direktyvą 2004/37/EB. Komitetas padarė išvadą, kad nėra įmanoma nustatyti šio nenustatytos slenkstinės koncentracijos kancerogeno ekspozicijos ribinę vertę, pagrįstą poveikiu sveikatai, ir rekomendavo vengti profesinės ekspozicijos. Komitetas nustatė, kad didelis etileno dibromido kiekis gali patekti per odą. Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis komitetas (toliau – ACSH) susitarė dėl praktinės ribinės vertės, remdamasis turima informacija, įskaitant mokslo ir technikos duomenis. Todėl tikslinga nustatyti etileno dibromido ribinę vertę III priedo A dalyje ir Direktyvos 2004/37/EB III priedo B dalyje pateikti užrašą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą;

(10)  etileno dibromidas (1,2-dibrometanas, EDB) atitinka priskyrimo prie (1B kategorijos) kancerogenų kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai yra kancerogenas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/37/EB. SCOEL padarė išvadą, kad neįmanoma nustatyti sveikatai poveikį darančios ekspozicijos šiam nenustatytos slenkstinės koncentracijos kancerogenui ribinės vertės, ir rekomendavo vengti ekspozicijos darbo vietoje. SCOEL nustatė, kad didelis etileno dibromido kiekis gali patekti per odą, O ACSH susitarė dėl faktinės ribinės vertės, remdamasis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis. Todėl tikslinga nustatyti etileno dibromido ribinę vertę III priedo A dalyje ir Direktyvos 2004/37/EB III priedo B dalyje įrašyti pastabą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  etileno dichloridas (1,2-dichloretanas, EDC) atitinka klasifikavimo kaip (1B kategorijos) kancerogenas kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai kancerogenas, apibrėžtas pagal Direktyvą 2004/37/EB. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti etileno dichlorido ribinę vertę. Komitetas nustatė, kad didelis etileno dichlorido kiekis gali patekti per odą. Todėl tikslinga nustatyti etileno dichlorido ribinę vertę III priedo A dalyje ir Direktyvos 2004/37/EB III priedo B dalyje pateikti užrašą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą;

(11)  etileno dichloridas (1,2-dichloretanas, EDC) atitinka priskyrimo prie (1B kategorijos) kancerogenų kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai yra kancerogenas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/37/EB. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti etileno dichlorido ribinę vertę. SCOEL nustatė, kad didelis etileno dichlorido kiekis gali patekti per odą, o ACSH susitarė dėl faktinės ribinės vertės, remdamasis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, tačiau sykiu pabrėžė, kad trūksta patikimų ir aktualių mokslinių duomenų, visų pirma apie veikimo būdą. Todėl tikslinga nustatyti etileno dichlorido ribinę vertę III priedo A dalyje ir Direktyvos 2004/37/EB III priedo B dalyje įrašyti pastabą „oda“, nurodant, kad didelis kiekis gali patekti per odą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  socialinių partnerių susitarimai, pvz., socialinis dialogas „Susitarimas dėl darbuotojų sveikatos apsaugos tinkamai tvarkant ir naudojant kristalinį silicį ir jo produktus“ (NEPSI), pateikiantys rekomendacijų ir priemonių, siekiant papildomai, neskaitant reguliavimo priemonių, padėti veiksmingai įgyvendinti Direktyvoje 2004/37/EB nustatytas darbdavių pareigas, yra vertingos priemonės, papildančios reguliavimo priemones. Komisija turėtų skatinti socialinius partnerius sudaryti tokius susitarimus. Vis dėlto, tokių susitarimų laikymasis negali būti laikomas Direktyvoje 2004/37/EB nustatytų darbdavių pareigų įvykdymo prielaida;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Komisija konsultavosi su pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimą sudarytu Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu. Taip pat, remdamasi SESV 154 straipsniu, Komisija surengė dviejų etapų konsultacijas su Europos socialiniais partneriais;

(13)  remdamasi SESV 154 straipsniu, Komisija konsultavosi su ACSH ir surengė dviejų etapų konsultacijas su Europos socialiniais partneriais;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  ribinės vertės nustatytos pagal šią direktyvą bus nuolat peržiūrimos įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. Reglamentą nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB58 ir Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Rizikos vertinimo komitetas (RAC) ir Socialinės ir ekonominės analizės komiteto (SEAC) nuomones, visų pirma atsižvelgiant į ribinių verčių, nustatytų Direktyvoje 2004/37/EB, ir dozės ir atsako ryšių sąveiką, faktinę informacija apie ekspoziciją, ir, jei nustatyta, DNEL (išvestines poveikio nesukeliančias vertes), taikomas tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms pagal tą reglamentą;

(15)  šioje direktyvoje nustatytos ribinės vertės bus nuolat peržiūrimos įgyvendinant 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB58 ir atsižvelgiant į Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Rizikos vertinimo komiteto (RAC) ir Socialinės ir ekonominės analizės komiteto (SEAC) nuomones, visų pirma atsižvelgiant į ribinių verčių, nustatytų Direktyvoje 2004/37/EB, ir dozės ir atsako ryšių sąveiką, faktinę informaciją apie ekspoziciją, ir, jei nustatyta, DNEL (išvestines poveikio nesukeliančias vertes), taikomas tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms pagal tą reglamentą, siekiant veiksmingai apsaugoti darbuotojus;

__________________

__________________

58 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

58 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas ir apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo konkrečių pavojų, kurių kyla dėl kancerogenų ekspozicijos, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(16)  kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas ir apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo konkrečių pavojų, kurių kyla dėl ekspozicijos kancerogenams ir mutagenams, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi SESV 191 straipsnio 2 dalyje nustatyto atsargumo principo ir Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 2004/37/EB

13 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„13a straipsnis

 

Socialinių partnerių susitarimai

 

Komisija skatina socialinius partnerius sudaryti socialinio dialogo susitarimus, pagal kuriuos būtų teikiamos rekomendacijos ir priemonės, siekiant padėti veiksmingai įgyvendinti šioje direktyvoje nustatytas darbdavių pareigas. Šie susitarimai išvardijami IVa priede. Šis sąrašas reguliariai atnaujinamas.“

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/37/EB

18 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a)  18a straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„Komisija, atlikdama kitą šios direktyvos įgyvendinimo peržiūrą, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnyje, taip pat įvertina galimybę išplėsti esamą Direktyvos 2004/37/EB I priedo 2 punktą, kad jis apimtų darbą, susijusį su degimo procesais ir aukštos temperatūros degimo procesais, ir nustatyti benzo(a)pireno ribinę vertę, siekiant geriau apsaugoti darbuotojus nuo policiklinių aromatinių angliavandenilių mišinių. Prireikus Komisija siūlo būtinus pakeitimus, susijusius su šia medžiaga.“

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies -1 b punktas (naujas)

Direktyva 2004/37/EB

18 a straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1b)  18a straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„Iki 2019 m. birželio 30 d. Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, įvertina poreikį koreguoti dyzelinių variklių išmetamų teršalų ribines vertes. Prireikus Komisija siūlo būtinus pakeitimus, susijusius su šiuo procesu.“

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies -1 c punktas (naujas)

Direktyva 2004/37/EB

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1c)  19 straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„Valstybės narės informuoja Komisiją apie nacionalinės teisės nuostatas ir praktiką, kuriomis užtikrinama, kad jų kompetentingos institucijos turėtų pakankamai kvalifikuotų darbuotojų ir kitų išteklių, reikalingų vykdyti užduotims, susijusioms su tinkamu ir veiksmingu šios direktyvos įgyvendinimu. Ši informacija turi būti įtraukta į valstybių narių kas penkerius metus pagal Tarybos direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnį pateikiamas įgyvendinimo ataskaitas.“

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/37/EB

I priedo 5 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)   I priedas papildomas šiuo punktu:

 

„5b.  Darbas, susijęs su ekspozicija dyzelinių variklių išmetamiesiems teršalams.“

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalis

Direktyva 2004/37/EB

III priedo A dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

CAS Nr. (1)

EC Nr. (2)

CHEMINĖS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS

RIBINĖS VERTĖS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

8 val. (3)

Trumpalaikis (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Trichloretilenas

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-metilendianilinas

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epichlorhidrinas

1,9

 

106-93-4

203-444-5

Etileno dibromidas

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Etileno dichloridas

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) CAS Nr. – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris.

(2) EB numeris, t. y. EINECS, ELINCS arba NLP, yra oficialus cheminės medžiagos numeris Europos Sąjungoje, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 1 dalies 1.1.1.2 skirsnyje.

(3) Per aštuonių valandų atskaitos laikotarpį išmatuotas ar apskaičiuotas dinaminis svertinis vidurkis (DSV).

(4) Trumpalaikės ekspozicijos ribinė vertė (TPRV)poveikio (ekspozicijos ) per15 minučių ribinė vertė, kuri neturėtų būti viršijama, jei nenurodyta kitaip.

(5) mg/m3 = miligramai viename kubiniame metre oro 20 °C temperatūroje, esant 101,3 kPa atmosferos slėgiui (760 mm Hg).

(6) ppm = milijoninės dalys, padalytos iš oro tūrio (ml/m3).

(7) f/ml = pluoštų milimetre.

Pakeitimas

Direktyvos 2004/37/EB III priedo A dalis papildoma šiais punktais:

CAS Nr. (1)

EC Nr. (2)

CHEMINĖS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS

RIBINĖS VERTĖS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

8 val. (3)

Trumpalaikė (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

Dyzelinių variklių išmetamieji teršalai

0,05 (7a)

 

Dyzelinių variklių išmetamieji teršalai

 

0,5 (7b)

 

79-01-6

201-167-4

Trichloretilenas

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-metilendianilinas

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epichlorhidrinas

1,9

 

106-93-4

203-444-5

Etileno dibromidas

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Etileno dichloridas

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) CAS Nr. – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris.

(2) EB numeris, t. y. EINECS, ELINCS arba NLP, yra oficialus cheminės medžiagos numeris Europos Sąjungoje, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 1 dalies 1.1.1.2 skirsnyje.

(3) Per aštuonių valandų referencinį laikotarpį išmatuotas ar apskaičiuotas dinaminis svertinis vidurkis.

(4) Trumpalaikės ekspozicijos ribinė vertė – ekspozicijos 15 minučių, jei nenurodyta kitaip, ribinė vertė, kuri neturėtų būti viršijama.

(5) mg/m3 = miligramai viename kubiniame oro metre 20 °C temperatūroje, esant 101,3 kPa atmosferos slėgiui (760 mm Hg).

(6) ppm = milijoninės dalys, padalytos iš oro tūrio (ml/m3).

(7) f/ml = pluoštai milimetre.

(7a) Matuojama kaip elementinė anglis.

(7b) Matuojama kaip azoto dioksidas.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalis

Direktyva 2004/37/EB

III priedo B dalies 1 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

_

_

Policiklinių aromatinių angliavandenilių mišiniai, kuriuose yra benz(a)pireno, esantys kancerogenais pagal direktyvą

oda

Pakeitimas

_

_

Policiklinių aromatinių angliavandenilių mišiniai, įskaitant tuos, kuriuose yra benz(a)pireno, kurie yra kancerogenai, kaip apibrėžta direktyvoje

oda

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2004/37/EB

IV a priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Papildoma šiuo priedu:

 

„IVa priedas

 

Socialinio dialogo susitarimų, kuriuose pateikiamos rekomendacijos ir priemonės, siekiant padėti veiksmingai įgyvendinti darbdavių pareigas, sąrašas

 

(1) Susitarimas dėl darbuotojų sveikatos apsaugos tinkamai tvarkant ir naudojant kristalinį silicį ir jo produktus*

 

__________________

 

* OL C 279, 2006 11 17.“

 • [1]  OL C 288, 2017 8 31, p. 56.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

2017 m. sausio 10 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe. Jos tikslas – pagerinti esamą teisinę aplinką ir suteikti daugiau aiškumo siekiant sustiprinti darbuotojų sveikatos apsaugą mažinant cheminių kancerogenų ekspoziciją (poveikį) darbo vietoje ir kartu siekiant užtikrinti vienodesnes sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams.

Pranešėjas norėtų priminti, kad vėžys yra pagrindinė su darbu susijusių mirties atvejų priežastis Europos Sąjungoje. Nyderlandų nacionalinio visuomenės sveikatos ir aplinkos instituto (RIVM) duomenimis[1], 2012 m. Europoje 91 500–150 500 žmonių buvo pirmą kartą diagnozuotas vėžys dėl praeityje darbe patirtos kenksmingų medžiagų ekspozicijos. Europos Komisijos duomenimis[2], kas valandą Europos Sąjungoje nuo vėžio miršta 7–12 žmonių, kurie praeityje darbe patyrė kancerogeninių medžiagų ekspoziciją.

Šiuo antruoju pasiūlymu dėl direktyvos peržiūros galėtų būti užtikrinta geresnė apsauga bent 4 mln. darbuotojų, kartu suteikiant daugiau aiškumo darbdaviams ir vykdymo užtikrinimo institucijoms. Abu pirmieji Direktyvos 2004/37/EB peržiūros pasiūlymai[3] turėtų padėti išvengti daugiau kaip 100 000 mirčių nuo su darbu susijusių vėžinių susirgimų.

Reguliarios ir nuolatinės peržiūros procesas

Pranešėjas palankiai vertina šį pasiūlymą dėl Direktyvos 2004/37/EB peržiūros ir džiaugiasi Komisijos sprendimu pateikti trečią pasiūlymą dėl šios direktyvos peržiūros, tačiau jis taip pat ragina toliau dirbti šia kryptimi ir nustatyti reguliarios ir nuolatinės peržiūros procesą, glaudžiai bendradarbiaujant su Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų moksliniu komitetu[4] (toliau – Mokslinis komitetas) ir Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu[5] (toliau – Patariamasis komitetas). Atliekant būsimas peržiūras visų pirma turėtų būti persvarstytos ribinės vertės, jei tai būtina, nustatytos naujų medžiagų ribinės vertės ir išplėsta Direktyvos 2004/37/EB taikymo sritis, į ją įtraukiant reprotoksines medžiagas, kaip siūlo Europos Parlamentas.

Mokslinio ir patariamojo komitetų rekomendacijos

Pranešėjas palankiai vertina prieš kiekvieną pasiūlymą dėl Direktyvos 2004/37/EB peržiūros Komisijos rengiamą konsultacijų procesą, aprašytą Komisijos parengtame poveikio vertinimo dokumente[6].

Mokslinio ir patariamojo komitetų pateiktos rekomendacijos suteikia galimybę Komisijai remtis moksliniais ir techniniais duomenimis siūlant arba peržiūrint ekspozicijos darbo vietoje ribines vertes.

Šios rekomendacijos, kaip ir kita iš patikimų šaltinių gauta ir viešai prieinama mokslinė informacija, padeda ir Europos Parlamentui bei Tarybai įvertinti Komisijos pasiūlymus ir prireikus pateikti pakeitimų. Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas teikia šį pranešimo projektą, kuriame derinama bendra darbuotojų apsauga ir įmonių turimos techninės įgyvendinimo galimybės.

Dyzelinių variklių išmetamosios dujos

Pranešėjas atkreipia dėmesį priežastis, kurias Komisija pateikė poveikio vertinimo dokumente, dėl kurių buvo nuspręsta dyzelinių variklių išmetamųjų dujų neįtraukti į Direktyvos 2004/37/EB I priedą ir nenustatyti atitinkamų ekspozicijos ribinių verčių III priede.

Vis dėlto reikia priminti, kad, Darbo medicinos instituto duomenimis[7], 3,6 mln. darbuotojų Europos Sąjungoje gali patirti dyzelinių variklių išmetamųjų dujų ekspoziciją, kuri viršija foninį lygį, ir kad numatomos ekspozicijos geometrinis vidurkis yra 13µg/m³ (arba 0,013 mg/m³). Šis institutas taip pat teigia, kad 2010 m. 4 556 žmonės mirė nuo vėžio dėl ekspozicijos dyzelinių variklių išmetamosioms dujoms darbo vietoje.

Todėl pranešėjas mano, kad reikia nedelsiant imtis veiksmų Europos lygmeniu, kad būtų mažinama darbuotojų ekspozicija dyzelinių variklių išmetamosioms dujoms, į I priedą įtraukiant darbą, kurio metu patiriama ši ekspozicija, ir III priede nustatyti 50µg/m³ (0,05 mg/m³) ekspozicijos darbo vietoje ribinę vertę, apskaičiuotą pagal elementinės anglies kiekį[8]. Šis žymuo, kurį yra plačiai patvirtinusi mokslinė bendruomenė, yra naudojamas Austrijoje ir galėtų būti naudojamas kitose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Vokietijoje ir Nyderlanduose, dyzelinių variklių išmetamųjų dujų ribinei vertei nustatyti.

Patariamasis komitetas rekomenduoja atskirti senojo ir naujojo tipo dyzelinius variklius, o Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (priklausanti Pasaulio sveikatos organizacijai) 2012 m. pripažino dyzelinių variklių išmetamąsias dujas kancerogeniškomis žmonėms. Tarptautinės agentūros duomenimis, būtina keisti degalų sudėtį, pirmiausia gerokai sumažinti sieros kiekį jame, taip pat keisti variklių konstrukciją, kad jis efektyviau degintų degalus, ir mažinti išmetamųjų dujų kiekį pasitelkiant išmetamųjų dujų kontrolės technologijas. Agentūra taip pat teigia, kad, atlikus šiuos patobulinimus sumažėtų ir išmetamų kietųjų dalelių ir cheminių medžiagų kiekis, tačiau dar aiškiai nežinoma, ar dėl šių kiekybinių ir kokybinių pokyčių pasikeistų poveikis sveikatai[9].

Todėl, remdamasis Direktyvos 2004/37/EB 14 konstatuojamąja dalimi, kurioje nurodoma, kad darbuotojų sveikatos apsaugai turi būti taikomas atsargumo principas, pranešėjas rekomenduoja apsvarstyti visų be išimties dyzelinių variklių išmetamus teršalus.

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

Pranešėjas atkreipia dėmesį į Patariamojo komiteto nuomonę[10] dėl benzo(a)pireno, kurioje teigiama, kad svarbu nustatyti ekspozicijos policikliniams aromatiniams angliavandeniliams darbo vietoje ribinę vertę. Be to, pranešėjas siūlo įtraukti pakeitimą, kuriuo Komisija raginama tęsti savo darbą ir pasiūlyti ekspozicijos policikliniams aromatiniams angliavandeniliams ribinę vertę, apskaičiuotą pagal benzo(a)pireno kiekį.

Pastabos „oda“ prie policiklinių aromatinių angliavandenilių, kurių sudėtyje yra benz(a)pireno, mišinių įtraukimas į III priedo B dalį yra svarbus žingsnis į priekį siekiant geriau apsaugoti darbuotojus, tačiau pranešėjas norėtų pabrėžti, kad ir kiti policiklinių aromatinių angliavandenilių mišiniai, kuriuose nėra benz(a)pireno, atitinka priskyrimo 1A arba 1B kategorijos kancerogeninėms medžiagoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kriterijus ir gali būti absorbuojami per odą. Todėl pranešėjas siūlo išplėsti pastabos „oda“ aprėptį ir ją taikyti visiems policiklinių aromatinių angliavandenilių mišiniams, kaip Taryba rekomenduoja savo bendrame požiūryje.

Prevencija ir kontrolė

Direktyva 2004/37/EB padeda geriau apsaugoti darbuotojus nuo kancerogenų ir mutagenų darbo vietoje. Pranešėjas taip pat norėtų pabrėžti vieno arba kelių sektorių susitarimų, sudarytų derybose su socialiniais partneriais, svarbą. Tokie susitarimai papildo minėtos direktyvos nuostatas, nes juose pateikiami geriausios praktikos pavyzdžiai, ir leidžia įmonėms imtis prevencinių priemonių, kad būtų sumažinta darbuotojų ekspozicija vienos ar kelių rūšių kancerogenams ar mutagenams. Dėl šios priežasties pranešėjas palankiai vertina Susitarimą dėl darbuotojų sveikatos apsaugos teisingai tvarkant ir naudojant kristalinį kvarcą ir jo turinčius produktus (NEPSI)[11], kuriuo, kaip ir Direktyva 2004/37/EB, siekiama užtikrinti geresnę darbuotojų apsaugą darbe.

Pranešėjas taip pat norėtų pabrėžti patikrinimų darbo vietoje, kuriais siekiama įsitikinti, ar įmonėse teisingai taikomos Direktyvos 2004/37/EB nuostatos, svarbą. Pranešėjas ragina valstybes nares užtikrinti, kad nacionalinių kontrolės įstaigų veiksmai neapsiribotų vien tik sankcijų skyrimu įmonėms, kurios nesilaiko minėtos direktyvos nuostatų. Šios direktyvos veiksmingumą padėtų didinti priežasčių nustatymas ir sprendimo būdų pasiūlymas atitinkamoms įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

 • [1]  „Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention” (liet. „Su darbu susiję vėžiniai susirgimai Europos Sąjungoje. Mastas, poveikis ir tolesnės prevencijos galimybės“), leidinys RIVM interneto svetainėje, p. 11.
 • [2]  COM(2017) 11 final
 • [3]  Pirmasis pasiūlymas dėl peržiūros: COM(2016) 248 final
 • [4]  2014 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas 2014/113/ES, kuriuo įsteigiamas Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas ir panaikinamas Sprendimas 95/320/EB (OL L 62, 2014 3 4, p. 18).
 • [5]  Tarybos sprendimas 2003/C 218/01, įsteigiantis Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą (OL C 2018, 2003 9 13, p. 1–4).
 • [6]  SWD(2017) 7 final
 • [7]  2011 m. gegužės mėn. TMO mokslinio tyrimo projektas P937/99 „Galimų ES direktyvos dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, pakeitimų sveikatos, socialiniai, ekonominiai ir aplinkos aspektai. Dyzelinių variklių išmetamosios dujos“.
 • [8]  Dyzelinių variklių išmetamosios dujos, susidarančios deginant dyzeliną, yra sudėtinis kenksmingų medžiagų, įskaitant elementinę anglį, mišinys. Elementinė anglis, kuri sudaro didelę dyzelinių variklių išmetamųjų dujų dalį, yra dažnai naudojama kaip ekspozicijos žymuo.
 • [9]  IARC pranešimas spaudai, 2012 m. birželio 12 d. – IARC, „Diesel engine exhaust carcinogenic“.
 • [10]  CCSS, Dok. 727/13.
 • [11]  NEPSI yra „European Network for Silica“ (liet. Europos silicio dioksido tinklas) akronimas, ši tinklą sukūrė Europos sektorinės darbuotojų ir darbdavių asociacijos, 2006 m. balandžio 25 d. po socialinio dialogo pasirašiusios Susitarimą dėl darbuotojų sveikatos apsaugos teisingai tvarkant ir naudojant kristalinį kvarcą ir jo turinčius produktus.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

Nuorodos

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.1.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Priėmimo data

27.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

0

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Pateikimo data

11.4.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 26 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika