SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

11.4.2018 - (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Claude Rolin


Procedura : 2017/0004(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0142/2018
Teksty złożone :
A8-0142/2018
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 153 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0010/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.[1],

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0142/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Dyrektywa 2004/37/WE ma na celu ochronę pracowników przed czynnikami ryzyka związanymi z ich zdrowiem i bezpieczeństwem w odniesieniu do narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy i ustanawia minimalne wymogi w odniesieniu do tego celu, w tym wartości dopuszczalne, na podstawie dostępnych danych naukowych i technicznych.

(1)  Dyrektywa 2004/37/WE ma na celu ochronę pracowników przed czynnikami ryzyka związanymi z ich zdrowiem i bezpieczeństwem w odniesieniu do narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy i ustanawia w tym celu minimalne wymogi, w tym wiążące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego, których nie można przekraczać, określone na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, a także dogłębnej oceny skutków społecznych i wykonalności ekonomicznej oraz dostępności protokołów i technik pomiaru narażenia zawodowego.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Przestrzeganie tych wartości dopuszczalnych pozostaje bez uszczerbku dla innych obowiązków pracodawców wynikających z dyrektywy 2004/37/WE, by zmniejszyć poziom narażenia pracowników, zwłaszcza przez ograniczenie stosowania czynników rakotwórczych i mutagenów w miejscu pracy, zapobieganie narażeniu pracowników na czynniki rakotwórcze lub mutageny lub ograniczenie tego narażenia, a także środki wykonawcze służące temu celowi. W miarę możliwości technicznych środki te powinny obejmować zastąpienie czynników rakotwórczych lub mutagenów substancjami, mieszaninami lub procesami, które nie są niebezpieczne lub są mniej niebezpieczne dla zdrowia pracowników, oraz stosowanie systemów zamkniętych lub innych środków mających na celu obniżenie poziomu narażenia pracowników, co będzie też sprzyjać innowacjom.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstwa, które stanowią przeważającą większość przedsiębiorstw w Unii, mają ograniczone środki finansowe i techniczne oraz zasoby ludzkie. Należy ułatwić MŚP oraz mikroprzedsiębiorstwom przestrzeganie wymogów przy jednoczesnym zachowaniu jednakowego poziomu ochrony wszystkich pracowników. Szczególne środki, zachęty i narzędzia cyfrowe mogą przyczynić się do ułatwienia MŚP i mikroprzedsiębiorstwom wywiązywania się z obowiązków wynikających z dyrektywy 2004/37/WE i zmierzania do wyeliminowania zagrożeń rakotwórczych lub mutagennych, a partnerzy społeczni powinni wymieniać się najlepszymi praktykami.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  Wymogi określone w dyrektywie 2004/37/WE mają na celu ochronę pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami na szczeblu Unii i należy je traktować jak wymogi minimalne. Państwa członkowskie mogą wprowadzić bardziej rygorystyczne wartości dopuszczalne i środki ochronne.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 d (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

(1d)  Do końca pierwszego kwartału 2019 r. Komisja oceni, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć wiedzy naukowej, możliwość zmiany zakresu stosowania dyrektywy 2004/37/WE w celu włączenia do niej substancji działających szkodliwie na rozrodczość i na tej podstawie, po konsultacji z partnerami społecznymi, przedstawi w stosownym przypadku wniosek ustawodawczy.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy („Komitet”)55 pomaga Komisji w szczególności w ocenie najnowszych dostępnych danych naukowych i proponowaniu dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami chemicznymi; przedmiotowe wartości podlegają ustanowieniu na szczeblu unijnym na podstawie dyrektywy Rady 98/24/WE56 i dyrektywy 2004/37/WE. Uwzględniono również inne, odpowiednio wiarygodne źródła informacji naukowej będące własnością publiczną

(3)  Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy („SCOEL”)55 i Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy („ACSH”)55a pomagają Komisji w szczególności w ocenie najnowszych dostępnych danych naukowych i proponowaniu dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami chemicznymi; wartości te mają zostać określone na szczeblu unijnym na podstawie dyrektywy Rady 98/24/WE56 i dyrektywy 2004/37/WE. Uwzględniono również inne, odpowiednio wiarygodne źródła informacji naukowej będące własnością publiczną, zwłaszcza dane Międzynarodowego Centrum Badań nad Rakiem, Światowej Organizacji Zdrowia i agencji krajowych.

__________________

__________________

55 Decyzja Komisji 2014/113/UE z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy oraz uchylenia decyzji Komisji 95/320/WE (Dz.U. L 62 z 4.3.2014, s. 18).

55 Decyzja Komisji 2014/113/UE z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy oraz uchylenia decyzji Komisji 95/320/WE (Dz.U. L 62 z 4.3.2014, s. 18).

 

55a Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2003 r. ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (2003/C 218/01) (Dz.U. L 218 z 13.9.2003, s. 1).

56 Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11).

56 Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Prace Komitetu mają kluczowe znaczenie dla odpowiedzialnego procesu tworzenia polityki i powinny być upubliczniane, by zapewnić przejrzystość i kształtowanie polityki na podstawie danych naukowych. W razie potrzeby reorganizacji prac Komitetu należy zagwarantować specjalne zasoby na te prace i nie można utracić szczególnej wiedzy specjalistycznej w zakresie epidemiologii, toksykologii, medycyny pracy i higieny pracy.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  W niniejszej dyrektywie, zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE, określono wartości dopuszczalne oraz adnotacje dotyczące skóry w odniesieniu do ośmiu dodatkowych czynników rakotwórczych w porównaniu z dyrektywą 2004/37/WE, co jest kolejnym krokiem w dłuższym procesie aktualizacji tej dyrektywy. By osiągnąć lepszą ochronę pracowników, należy na bieżąco prowadzić przeglądy dyrektywy 2004/37/WE po zasięgnięciu opinii SCOEL i ACSH i w razie potrzeby wprowadzać do niej zmiany w świetle dostępnych informacji, w tym zdobywanych stopniowo danych naukowych i technicznych, np. na temat ryzyka resztkowego. Dalsze poprawki do tej dyrektywy powinny dotyczyć narażenia pracowników na działanie substancji rakotwórczych lub mutagenów w wyniku przygotowywania, podawania lub usuwania niebezpiecznych leków, w tym leków cytotoksycznych, a także pracy związanej z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych lub mutagenów podczas czyszczenia, transportu, prania i usuwania odpadów niebezpiecznych leków lub materiałów skażonych niebezpiecznymi lekami oraz podczas opieki nad pacjentami leczonymi przy użyciu niebezpiecznych leków.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Zgodnie z zaleceniami Komitetu, o ile są dostępne, adnotacje dotyczące skóry lub dopuszczalne wartości narażenia drogą wziewną ustala się w odniesieniu do okresu referencyjnego w postaci ośmiogodzinnej ważonej czasowo średniej (wartości dopuszczalne długoterminowego narażenia) oraz, w przypadku niektórych czynników rakotwórczych lub mutagenów, krótszych okresów referencyjnych, wynoszących piętnaście minut ważonej czasowo średniej (dopuszczalne wartości krótkotrwałego narażenia), co pozwala uwzględnić skutki takiego krótkotrwałego narażenia.

(4)  Zgodnie z zaleceniami SCOEL i ACSH, o ile są dostępne, adnotacje dotyczące skóry lub dopuszczalne wartości narażenia drogą wziewną ustala się w odniesieniu do okresu referencyjnego w postaci ośmiogodzinnej ważonej czasowo średniej (wartości dopuszczalne długoterminowego narażenia) oraz, w przypadku niektórych czynników rakotwórczych lub mutagenów, krótszych okresów referencyjnych, wynoszących piętnaście minut ważonej czasowo średniej (dopuszczalne wartości krótkotrwałego narażenia), by w miarę możliwości ograniczyć skutki takiego krótkotrwałego narażenia. Należy również uwzględnić inne, odpowiednio wiarygodne źródła informacji naukowych należących do domeny publicznej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Nadrzędny cel, jakim jest ochrona zdrowia płodów i przyszłych pokoleń, wymaga ustanowienia szczególnych środków dla kobiet w wieku rozrodczym. Zakres tych środki powinien sięgać od szczegółowych, aktualnych informacji naukowych i dokumentów z wytycznymi dla pracodawców i pracowników po tymczasowe zapobieganie narażeniu na działanie szeregu substancji w stosownych przypadkach.

Uzasadnienie

Przyszłe wyzwania dla zdrowia publicznego i gospodarki w UE zależą m.in. od poziomu ochrony płodów, który z kolei zależy od poziomu ochrony środowiska pracy kobiet w wieku rozrodczym. Konkretne środki krajowe, jak choćby zwykłe kampanie informacyjne, są już realizowane np. w Szwecji i są skutecznym narzędziem umacniania pozycji zarówno pracodawców, jak i pracowników w zbiorowym dążeniu do osiągnięcia celów zdrowia publicznego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Istnieją wystarczające dowody na rakotwórczość olejów mineralnych używanych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania lub schładzania części ruchomych silnika. Wspomniane odpadowe oleje silnikowe powstają w wyniku procesów i nie podlegają klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/200857. Komitet stwierdził możliwość znacznej absorpcji wspomnianych olejów poprzez skórę, ocenił, że narażenie zawodowe następuje poprzez skórę i zalecił ustanowienie adnotacji dotyczącej skóry. W załączniku I do dyrektywy 2004/37/WE należy zatem uwzględnić pracę wiążącą się z narażeniem na kontakt z olejami używanymi wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika oraz ustanowić adnotację dotyczącą skóry w załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE, wskazującą na możliwość znacznej absorpcji przez skórę.

(5)  Istnieją wystarczające dowody na rakotwórczość olejów mineralnych używanych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania lub schładzania części ruchomych silnika. Wspomniane odpadowe oleje silnikowe powstają w wyniku procesów i nie podlegają klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/200857. SCOEL stwierdził możliwość znacznej absorpcji wspomnianych olejów przez skórę, ocenił, że narażenie zawodowe następuje przez skórę, i zalecił ustanowienie adnotacji dotyczącej skóry, a ACSH uzgodnił, że odpadowe oleje silnikowe zostaną dopisane do wykazu substancji, mieszanin i procesów rakotwórczych w załączniku I do dyrektywy 2004/37/WE, i ustalił, że istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę. W załączniku I do dyrektywy 2004/37/WE należy zatem uwzględnić pracę wiążącą się z narażeniem na kontakt z olejami używanymi wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika oraz ustanowić adnotację dotyczącą skóry w załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE, wskazującą na możliwość znacznej absorpcji przez skórę.

__________________

__________________

57 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

57 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Istnieją wystarczające dowody na rakotwórczość emisji spalin z silników Diesla powstających w wyniku spalania oleju napędowego w silnikach o zapłonie samoczynnym. Spaliny z silników Diesla powstają w wyniku procesów, dlatego nie podlegają klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/20081a. ACSH uzgodnił, że należy dodać narażenie na emisje spalin z tradycyjnych silników Diesla do wykazu substancji, mieszanin i procesów rakotwórczych w załączniku I do dyrektywy 2004/37/WE, i wezwał do dalszych badań nad naukowymi i technicznymi aspektami nowszych typów silników. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała emisje spalin z silników Diesla jako rakotwórcze dla ludzi (1 kategoria IARC) i stwierdziła, że chociaż w nowszych typach silników Diesla ilość cząstek i substancji chemicznych jest mniejsza, to nie wiadomo jeszcze, jak te zmiany ilościowe i jakościowe zmodyfikują wpływ na zdrowie. IARC podaje również, że powszechnie wykorzystuje się jako marker narażenia węgiel elementarny, który stanowi istotną część tych emisji. W związku z tym i z liczbą narażonych pracowników należy dodać pracę związaną z narażeniem na spaliny z silników Diesla do załącznika I do dyrektywy 2004/37/WE, a w części A załącznika III określić dopuszczalną wartość emisji spalin z silników Diesla obliczaną na podstawie ilości węgla elementarnego. Komisja powinna dokonać przeglądu tej wartości dopuszczalnej z wykorzystaniem najnowszych danych naukowych i społeczno-ekonomicznych. Pozycje w załącznikach I i III do dyrektywy 2004/37/WE powinny obejmować emisje ze wszystkich typów silników Diesla.

 

________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  W przypadku nowej technologii, o znacznie mniejszej ilości spalin z silników Diesla i niższym stężeniu masowym węgla elementarnego, węgiel elementarny może nie być równie użytecznym wskaźnikiem narażenia. Bardziej odpowiednim wskaźnikiem narażenia na spaliny z silników Diesla nowej technologii będzie prawdopodobnie dwutlenek azotu. Ponieważ wiek i rodzaj silników oraz stosowanych układów oczyszczania spalin różni się w poszczególnych miejscach pracy i na poszczególnych stanowiskach w tym samym miejscu pracy, właściwe może być ustalenie dopuszczalnej wartości narażenia zawodowego dla spalin z silników Diesla zarówno na podstawie respirabilnego węgla elementarnego, jak i dwutlenku azotu. Komisja powinna dokonać przeglądu tych wartości dopuszczalnych z wykorzystaniem najnowszych danych naukowych i społeczno-ekonomicznych. W miejscach pracy, gdzie wykorzystuje się silniki Diesla, spełnione powinny być obie te wartości. Chociaż nie są dostępne dane umożliwiające bezpośrednie porównanie rakotwórczego potencjału emisji spalin z silników Diesla nowej i starszej technologii, to nowa technologia silników Diesla zmieniła jakość i ilość emisji, a związane z nimi ryzyko zachorowania na raka zmniejszono, ale go nie wyeliminowano. Oczekuje się, że znaczne zmniejszenie stężenia masowego spalin z silników Diesla nowej technologii zmniejszy ryzyko zachorowania na raka płuc (na kWh). Potwierdzają to wyniki pojedynczego zestawu badań na zwierzętach, który wykazał zmniejszony lub znikomy stopień genotoksyczności płuc in vivo oraz oksydacyjnych uszkodzeń DNA po narażeniu na wdychanie spalin z silników Diesla nowej technologii. Cenne byłoby wyznaczenie odpowiednich wskaźników narażenia dla spalin z silników Diesla nowej technologii, w tym z uwzględnieniem rozkładu wielkości cząstek stałych i różnych wskaźników narażenia na działanie cząstek stałych (np. liczba cząstek w porównaniu ze stężeniem masowym). Ponadto należy porównać zagrożenie w przeliczeniu na jednostkę masy w przypadku spalin z silników Diesla nowej i starszej technologii. Potrzebne są również dalsze informacje o poziomach narażenia w miejscach pracy, w których wykorzystywane są nowe silniki Diesla.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Niektóre mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) zawierające benzo[a] piren spełniają kryteria klasyfikacji jako substancje rakotwórcze (kategorii 1A lub 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i w związku z tym są czynnikami rakotwórczymi zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. Komitet stwierdził, że w przypadku tych mieszanin istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę. W załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE należy zatem zamieścić adnotację dotyczącą skóry, wskazującą na możliwość znacznej absorpcji przez skórę.

(6)  Niektóre mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), zwłaszcza te zawierające benzo[a]piren, spełniają kryteria klasyfikacji jako substancje rakotwórcze (kategorii 1A lub 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, i w związku z tym są czynnikami rakotwórczymi zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. SCOEL stwierdził, że w przypadku tych mieszanin istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę, a ACSH uzgodnił, że należy określić dopuszczalną wartość narażenia zawodowego na WWA, i zalecił przeprowadzenie oceny aspektów naukowych, by w przyszłości zaproponować dopuszczalną wartość narażenia zawodowego. W załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE należy zatem zamieścić adnotację dotyczącą skóry, wskazującą na możliwość znacznej absorpcji przez skórę. Należy również przeprowadzić dalsze badania, by ocenić, czy konieczne jest rozszerzenie pozycji 2 w załączniku I na prace związane z procesami spalania i z procesami spalania w wysokiej temperaturze oraz ustalenie wartości dopuszczalnej dla benzo[a]pirenu, by lepiej chronić pracowników przed mieszaninami wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Trójchloroetylen spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. Na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych,  można ustalić wartość dopuszczalną dla trójchloroetylenu w odniesieniu do ośmiogodzinnego okresu referencyjnego (długoterminowa wartość dopuszczalna) oraz krótszego okresu referencyjnego (wynoszącego 15 minut). Komitet stwierdził, że w przypadku tego czynnika rakotwórczego istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę. Właściwe jest zatem ustanowienie dopuszczalnych wartości długotrwałego i krótkotrwałego narażenia w odniesieniu do trójchloroetylenu w załączniku III część A i ustanowienie adnotacji dotyczącej skóry w załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE, wskazującej na możliwość znacznej absorpcji przez skórę. Wartości dopuszczalne w odniesieniu do tej substancji będą poddawane przeglądowi na podstawie najnowszych danych naukowych.

(7)  Trójchloroetylen spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. Na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, można ustalić wartość dopuszczalną dla trójchloroetylenu w odniesieniu do ośmiogodzinnego okresu referencyjnego (długoterminowa wartość dopuszczalna) oraz krótszego okresu referencyjnego (wynoszącego 15 minut). SCOEL stwierdził, że w przypadku tego czynnika rakotwórczego istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę, a ACSH uzgodnił praktyczną wartość dopuszczalną na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych. Właściwe jest zatem ustanowienie dopuszczalnych wartości długotrwałego i krótkotrwałego narażenia w odniesieniu do trójchloroetylenu w załączniku III część A i ustanowienie adnotacji dotyczącej skóry w załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE, wskazującej na możliwość znacznej absorpcji przez skórę. Wartości dopuszczalne w odniesieniu do tej substancji będą poddawane przeglądowi na podstawie najnowszych danych naukowych i postępu technicznego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  4,4′-metylenodianilina (MDA) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. Na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, można ustalić wartość dopuszczalną dla 4,4′-metylenodianiliny. Komitet stwierdził, że w przypadku tego czynnika rakotwórczego istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę. Należy zatem określić wartość dopuszczalną dla 4,4′-metylenodianiliny w załączniku III część A i ustanowić adnotację dotyczącą skóry w załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE wskazującą na możliwość znacznej absorpcji przez skórę.

(8)  4,4′-metylenodianilina (MDA) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. Na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, można ustalić wartość dopuszczalną dla 4,4′-metylenodianiliny. SCOEL stwierdził, że w przypadku tego czynnika rakotwórczego istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę, i uzgodnił praktyczną wartość dopuszczalną na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych. Należy zatem określić wartość dopuszczalną dla 4,4′-metylenodianiliny w załączniku III część A i ustanowić adnotację dotyczącą skóry w załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE wskazującą na możliwość znacznej absorpcji przez skórę.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Epichlorohydryna (1-chloro-2-3-epoksypropan) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. Komitet stwierdził, ze nie jest możliwe określenie bezpiecznej dla zdrowia wartości dopuszczalnej dotyczącej narażania na tę substancję rakotwórczą o działaniu bezprogowym i zalecił eliminowanie narażenia zawodowego. Komitet stwierdził, że w przypadku epichlorohydryny istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę. Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy („ACSH”) uzgodnił praktyczną wartość dopuszczalną na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych. W załączniku III część A należy zatem określić wartość dopuszczalną dla epichlorohydryny i ustanowić adnotację dotyczącą skóry w załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE wskazującą na możliwość znacznej absorpcji przez skórę.

(9)  Epichlorohydryna (1-chloro-2-3-epoksypropan) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. SCOEL stwierdził, że nie jest możliwe określenie bezpiecznej dla zdrowia wartości dopuszczalnej dotyczącej narażania na tę substancję rakotwórczą o działaniu bezprogowym, i zalecił eliminowanie narażenia zawodowego. SCOEL stwierdził, że w przypadku epichlorohydryny istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę, a ACSH uzgodnił praktyczną wartość dopuszczalną na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych. W załączniku III część A należy zatem określić wartość dopuszczalną dla epichlorohydryny i ustanowić adnotację dotyczącą skóry w załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE wskazującą na możliwość znacznej absorpcji przez skórę.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Dibromek etylenu (1,2 dibromoetan, EDB) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. Komitet stwierdził, ze nie jest możliwe określenie bezpiecznej dla zdrowia wartości dopuszczalnej dotyczącej narażania na tę substancję rakotwórczą o działaniu bezprogowym i zalecił eliminowanie narażenia zawodowego. Komitet stwierdził, że w przypadku dibromku etylenu istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę. Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy („ACSH”) uzgodnił praktyczną wartość dopuszczalną na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych. W załączniku III część A należy zatem określić wartość dopuszczalną dla dibromku etylenu i ustanowić adnotację dotyczącą skóry w załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE wskazującą na możliwość znacznej absorpcji przez skórę.

(10)  Dibromek etylenu (1,2 dibromoetan, EDB) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. SCOEL stwierdził, że nie jest możliwe określenie bezpiecznej dla zdrowia wartości dopuszczalnej dotyczącej narażania na tę substancję rakotwórczą o działaniu bezprogowym, i zalecił eliminowanie narażenia zawodowego. SCOEL stwierdził, że w przypadku dibromku etylenu istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę, a ACSH uzgodnił praktyczną wartość dopuszczalną na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych. W załączniku III część A należy zatem określić wartość dopuszczalną dla dibromku etylenu i ustanowić adnotację dotyczącą skóry w załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE wskazującą na możliwość znacznej absorpcji przez skórę.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Dichlorek etylenu (1,2-dichloroetan, EDC) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. Na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, można ustalić wartość dopuszczalną dla dichlorku etylenu. Komitet stwierdził, że w przypadku dichlorku etylenu istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę. W załączniku III część A należy zatem określić wartość dopuszczalną dla dichlorku etylenu i ustanowić adnotację dotyczącą skóry w załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE wskazującą na możliwość znacznej absorpcji przez skórę.

(11)  Dichlorek etylenu (1,2-dichloroetan, EDC) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. Na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, można ustalić wartość dopuszczalną dla dichlorku etylenu. SCOEL stwierdził, że w przypadku dichlorku etylenu istnieje możliwość znacznej absorpcji przez skórę, a ACSH uzgodnił praktyczną wartość dopuszczalną na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, jednak podkreślił zarazem brak solidnych i aktualnych danych naukowych, zwłaszcza jeśli chodzi o charakter działania tej substancji. W załączniku III część A należy zatem określić wartość dopuszczalną dla dichlorku etylenu i ustanowić adnotację dotyczącą skóry w załączniku III część B do dyrektywy 2004/37/WE wskazującą na możliwość znacznej absorpcji przez skórę.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Porozumienia między partnerami społecznymi, np. dialog społeczny dotyczący porozumienia w sprawie ochrony zdrowia pracowników przez zapewnienie właściwego obchodzenia się z krzemionką krystaliczną i wyrobami, które ją zawierają, oraz ich wykorzystywania (NEPSI), zawierające – w uzupełnieniu środków regulacyjnych – wytyczne i narzędzia wspierające skuteczną realizację obowiązków nałożonych na pracodawców w dyrektywie 2004/37/WE, to cenne instrumenty uzupełniające środki regulacyjne. Komisja powinna zachęcać partnerów społecznych do zawierania takich porozumień. Przestrzeganie tych porozumień nie może jednak prowadzić do domniemania wypełnienia obowiązków nałożonych na pracodawców w dyrektywie 2004/37/WE.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Komisja skonsultowała się z Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, ustanowionym na mocy decyzji Rady z dnia 22 lipca 2003 r. Przeprowadziła również dwuetapowe konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi zgodnie z art. 154 TFUE

(13)  Komisja skonsultowała się z ACSH oraz przeprowadziła dwuetapowe konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi zgodnie z art. 154 TFUE.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Wartości dopuszczalne określone w niniejszej dyrektywie będą poddawane przeglądowi w świetle wdrażania rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE58 oraz opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji Chemikaliów i Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC), w szczególności w celu uwzględnienia interakcji między wartościami dopuszczalnymi ustalonymi w dyrektywie 2004/37/WE a zależnością między dawką a efektem, informacjami dotyczącymi faktycznego narażenia oraz, w miarę dostępności, poziomami DNL (pochodnymi poziomami niepowodującymi zmian) ustalonymi w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych zgodnie z tym rozporządzeniem.

(15)  Wartości dopuszczalne określone w niniejszej dyrektywie będą poddawane przeglądowi w świetle wdrażania rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE58 oraz opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji Chemikaliów i Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC), w szczególności w celu uwzględnienia interakcji między wartościami dopuszczalnymi ustalonymi w dyrektywie 2004/37/WE a zależnością między dawką a efektem, informacjami dotyczącymi faktycznego narażenia oraz, w miarę dostępności, poziomami DNL (pochodnymi poziomami niepowodującymi zmian) ustalonymi w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych zgodnie z tym rozporządzeniem, z myślą o skutecznej ochronie pracowników.

__________________

__________________

58 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

58 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, jakimi są poprawa warunków życia i pracy oraz ochrona zdrowia pracowników przed szczególnymi zagrożeniami związanymi z narażeniem na działanie czynników rakotwórczych, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, mogą natomiast zostać osiągnięte w satysfakcjonującym stopniu na poziomie UE, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, jak określono w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 TUE niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów.

(16)  Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, jakimi są poprawa warunków życia i pracy oraz ochrona zdrowia pracowników przed szczególnymi zagrożeniami związanymi z narażeniem na działanie czynników rakotwórczych i mutagenów, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, mogą natomiast zostać osiągnięte w satysfakcjonującym stopniu na poziomie UE, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą ostrożności, jak określono w art. 191 ust. 2 TFUE, i z zasadą pomocniczości, jak określono w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2004/37/WE

Artykuł 13 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 13a

 

Porozumienia między partnerami społecznymi

 

Komisja zachęca partnerów społecznych do zawierania porozumień dotyczących dialogu społecznego, zawierających wytyczne i narzędzia wspierające skuteczną realizację obowiązków nałożonych na pracodawców w niniejszej dyrektywie. Porozumienia te ujmuje się w wykazie w załączniku IVa. Wykaz ten jest regularnie aktualizowany.”;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)

Dyrektywa 2004/37/WE

Artykuł 18a – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a)  w art. 18a dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„W ramach następnej oceny wdrażania niniejszej dyrektywy w związku z oceną, o której mowa w art. 17a dyrektywy 89/391/EWG, Komisja ocenia również możliwość rozszerzenia pozycji 2 w załączniku I do dyrektywy 2004/37/WE na prace związane z procesami spalania i z procesami spalania w wysokiej temperaturze oraz określenia dopuszczalnej wartości dla benzo[a]pirenu, aby lepiej chronić pracowników przed narażeniem na mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W stosownych przypadkach Komisja proponuje niezbędne zmiany dotyczące tej substancji.”;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 b (nowy)

Dyrektywa 2004/37/WE

Artykuł 18a – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1b)  w art. 18a dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„Do dnia 30 czerwca 2019 r. Komisja, po konsultacji z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi, ocenia, czy należy zmienić dopuszczalne wartości emisji spalin z silników Diesla. W stosownych przypadkach Komisja proponuje niezbędne zmiany dotyczące tego procesu.”;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 c (nowy)

Dyrektywa 2004/37/WE

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1c)  w art. 19 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o krajowych przepisach i praktykach zapewniających ich właściwym organom wystarczającą liczbę przeszkolonego personelu i innych zasobów niezbędnych do wykonywania zadań związanych z prawidłowym i skutecznym wdrażaniem niniejszej dyrektywy. Informacje te podaje się w sprawozdaniach z wdrażania przedkładanych co pięć lat przez państwa członkowskie zgodnie z art. 17a dyrektywy Rady 89/391/EWG.”;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik I – ustęp 5 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)   w załączniku I dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„5b.  Praca związana z narażeniem na emisje spalin z silników Diesla.”;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – akapit 1

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik III – część A

 

Tekst proponowany przez Komisję

Nr CAS (1)

Nr WE (2)

NAZWA CZYNNIKA

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE

Ośmiogodzinne (3)

Krótkoterminowe (3)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Trójchloroetylen

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-metylenodianilina

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epichlorohydryna

1,9

-

-

-

-

 

 

106-93-4

203-444-5

Dibromek etylenu

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Chlorek etylenu

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) Nr CAS: Numer w rejestrze CAS.

2) Nr WE, tj. europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym (EINECS), Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS) lub już nie polimer (NLP) to oficjalny numer danej substancji w Unii Europejskiej, zgodnie z definicją zawartą w załączniku VI część 1 sekcja 1.1.1.2 do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

(3) Zmierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu referencyjnego wynoszącego osiem godzin, jako średnia ważona w funkcji czasu (TWA).

(4) Dopuszczalna wartość krótkoterminowego narażenia (STEL). Wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno mieć miejsca i która dotyczy 15-minutowego okresu, chyba że postanowiono inaczej.

(5) mg/m3 = miligramy na metr sześcienny powietrza w temperaturze 20°C oraz 101,3 kPa (ciśnienie 760 mm słupka rtęci).

(6) ppm: cząsteczek na milion do objętości powietrza (ml/m3).

(7) f/ml = włókien na mililitr.

Poprawka

W załączniku III część A do dyrektywy 2004/37/WE dodaje się następujące wpisy:

Nr CAS (1)

Nr WE (2)

NAZWA CZYNNIKA

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE

Ośmiogodzinne (3)

Krótkoterminowe (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

 

 

Emisje spalin z silników Diesla

0,05 7a

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisje spalin z silników Diesla

 

0,5(7b)

 

 

 

 

 

79-01-6

201-167-4

Trójchloroetylen

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-metylenodianilina

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epichlorohydryna

1,9

 

 

 

 

 

 

106-93-4

203-444-5

Dibromek etylenu

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Chlorek etylenu

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

1) Nr CAS: Numer w rejestrze CAS.

(2) Nr WE, tj. europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym (EINECS), Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS) lub już nie polimer (NLP), to oficjalny numer danej substancji w Unii Europejskiej, zgodnie z definicją zawartą w załączniku VI część 1 sekcja 1.1.1.2 do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

(3) Zmierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu referencyjnego wynoszącego osiem godzin, jako średnia ważona w funkcji czasu (TWA).

(4) Dopuszczalna wartość krótkoterminowego narażenia (STEL). Wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno mieć miejsca i która dotyczy 15-minutowego okresu, chyba że postanowiono inaczej.

(5) mg/m3 = miligramy na metr sześcienny powietrza w temperaturze 20°C oraz 101,3 kPa (ciśnienie 760 mm słupka rtęci).

(6) ppm: cząsteczek na milion do objętości powietrza (ml/m3).

(7) f/ml = włókien na mililitr.

(7a) Mierzone jako węgiel elementarny.

(7b) Mierzone jako dwutlenek azotu.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – akapit 1

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik III – część B – wiersz 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

_

_

Mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zawierające benzo [a] piren, które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy

skóra

Poprawka

_

_

Mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym te zawierające benzo[a]piren, które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy

skóra

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik IV a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  dodaje się załącznik w brzmieniu:

 

„Załącznik IVa

 

Wykaz porozumień dotyczących dialogu społecznego, zawierających wytyczne i narzędzia wspierające skuteczną realizację obowiązków pracodawców

 

1) Porozumienie w sprawie ochrony zdrowia pracowników przez zapewnienie właściwego obchodzenia się z krzemionką krystaliczną i wyrobami, które ją zawierają, oraz ich wykorzystywania*.

 

__________________

 

* Dz.U. C 279 z 17.11.2006.”.

 • [1]    Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 56.

UZASADNIENIE

Wstęp

W dniu 10 stycznia 2017 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. Celem wniosku jest poprawienie i doprecyzowanie obecnych przepisów, by lepiej chronić zdrowie pracowników przez ograniczenie narażenia na działanie substancji rakotwórczych lub mutagennych w miejscu pracy, a jednocześnie by dążyć do wyrównania warunków działania podmiotów gospodarczych.

Sprawozdawca chciałby przypomnieć, że w Unii Europejskiej nowotwory są główną przyczyną zgonów związanych z pracą. Według Niderlandzkiego Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM)[1] w 2012 r. w Europie u 91 500 do 150 500 osób zdiagnozowano nowotwór spowodowany narażeniem na szkodliwe substancje w miejscu pracy. Według danych Komisji[2] w Unii Europejskiej na raka związanego z pracą umiera co godzinę od 7 do 12 osób.

Drugi wniosek w sprawie zmiany dyrektywy może przynieść lepszą ochronę co najmniej 4 mln pracowników oraz większą przejrzystość zasad obowiązujących pracodawców i organy kontrolne. Łącznie oba pierwsze wnioski[3] w sprawie przeglądu dyrektywy 2004/37/WE powinny pozwolić zapobiec ponad 100 000 zgonów spowodowanych nowotworami związanymi z pracą.

Procedura regularnych i ciągłych przeglądów

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2004/37/WE oraz decyzję Komisji o zaproponowaniu trzeciego przeglądu tej dyrektywy, a jednocześnie zachęca do kontynuowania działań w tej dziedzinie przez wprowadzenie procedury regularnych i ciągłych przeglądów w ścisłej współpracy z Komitetem Naukowym ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy[4] („komitet naukowy”) oraz z Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy[5] („komitet doradczy”). Przyszłe przeglądy powinny w szczególności umożliwić zmianę obowiązujących wartości dopuszczalnych (w razie potrzeby), wprowadzenie wartości dopuszczalnych dla kolejnych substancji, a także rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy 2004/37/WE na substancje działające szkodliwie na rozrodczość, co popiera Parlament Europejski.

Zalecenia komitetu naukowego i komitetu doradczego

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje konsultacje przeprowadzone przez Komisję przed przedstawieniem poszczególnych wniosków dotyczących przeglądu dyrektywy 2004/37/WE, zaprezentowane w ocenie skutków[6].

Zalecenia wydane przez komitet naukowy i komitet doradczy dają Komisji podstawy naukowe i techniczne do zaproponowania lub zmiany dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego.

Zalecenia te, podobnie jak inne dane naukowe pochodzące z wiarygodnych źródeł i należące do domeny publicznej, pomagają również Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenić wnioski Komisji oraz – w stosownych przypadkach – przedstawić poprawki do nich. Na tej podstawie sprawozdawca przedstawia niniejszy projekt sprawozdania, w którym powiązano lepszą ochronę pracowników z wykonalnością techniczną dla przedsiębiorstw.

Spaliny z silników Diesla

Sprawozdawca przyjmuje do wiadomości argumenty, które Komisja przywołała w ocenie skutków i na których podstawie zdecydowała, że nie wpisze spalin z silników Diesla do załącznika I do dyrektywy 2004/37/WE i nie ustali w załączniku III dopuszczalnej wartości narażenia.

Należy jednak przypomnieć, że według Instytutu Medycyny Pracy (IOM)[7] 3,6 mln pracowników w UE jest potencjalnie narażonych na stężenie spalin z silników Diesla przekraczające poziom tła, a średnia geometryczna szacowanego narażenia wynosi 13µg/m³ (0,013 mg/m³). Według tego samego instytutu w 2010 r. z powodu nowotworów związanych z narażeniem zawodowym na spaliny z silników Diesla zmarło 4 556 osób.

Dlatego też sprawozdawca uważa, że niezbędne są pilne działania na szczeblu europejskim służące ograniczeniu narażenia pracowników na spaliny z silników Diesla przez dodanie do załącznika I prac związanych z narażeniem na takie spaliny i przez określenie w załączniku III dopuszczalnej wartości narażenia zawodowego, wynoszącej 50µg/m³ (0,05 mg/m³) i obliczanej na podstawie stężenia węgla elementarnego[8]. Marker ten, powszechnie uznawany przez środowisko naukowe, a stosowany np. przez Austrię, mogą wykorzystać również przez inne państwa członkowskie, np. Niemcy i Holandia, do ustalenia własnej dopuszczalnej wartości emisji spalin z silników Diesla.

Komitet doradczy zaleca odmienne traktowanie starych i nowych silników Diesla, natomiast Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (należąca do Światowej Organizacji Zdrowia) w 2012 r. jednoznacznie zaliczyła spaliny z silników Diesla do substancji wywołujących nowotwory u człowieka. Zdaniem tej agencji „niezbędna była zmiana składu paliwa, zwłaszcza znaczne zmniejszenie zawartości siarki, a także zmiany w budowie silników, służące poprawie wydajności spalania paliwa i redukcji emisji dzięki zastosowaniu technologii kontroli emisji spalin”. Agencja dodaje, że „co prawda modyfikacje te przyniosły zmniejszenie emisji cząstek stałych i substancji chemicznych, ale nie wiadomo jeszcze, czy te zmiany ilościowe i jakościowe mogą przynieść również inne skutki zdrowotne”[9].

W związku z powyższym, a także zgodnie z motywem 14 dyrektywy 2004/37/WE, w którym stwierdzono, że w dziedzinie ochrony zdrowia pracowników należy stosować zasadę przezorności, sprawozdawca opowiada się za jednakowym traktowaniem emisji ze wszystkich silników Diesla.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Sprawozdawca przyjmuje do wiadomości opinię komitetu doradczego[10] w sprawie benzo[a]pirenu i uważa, że należy ustalić dopuszczalną wartość narażenia zawodowego na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Dlatego sprawozdawca złożył poprawkę, w której zachęca się Komisję do kontynuowania prac z myślą o zaproponowaniu dopuszczalnej wartości narażenia na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, obliczanej na podstawie stężenia benzo[a]pirenu.

Wprowadzenie adnotacji dotyczącej skóry w załączniku III część B w odniesieniu do mieszanin wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zawierających benzo[a]piren to ważny krok naprzód w dziedzinie ochrony pracowników, jednak sprawozdawca chciałby podkreślić, że inne mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, niezawierające benzo[a]pirenu, również spełniają kryteria pozwalające zaliczyć je do substancji rakotwórczych kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i mogą być wchłaniane przez skórę. Dlatego też sprawozdawca proponuje rozszerzyć adnotację dotyczącą skóry na wszystkie mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, za czym Rada opowiedziała się w podejściu ogólnym.

Zapobieganie i kontrole

Dyrektywa 2004/37/WE umożliwia lepszą ochronę pracowników przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi w miejscu pracy. Sprawozdawca chciałby podkreślić również znaczenie porozumień sektorowych lub międzysektorowych wynegocjowanych przez partnerów społecznych. Porozumienia te uzupełniają przepisy wspomnianej dyrektywy i zawierają wykaz dobrych praktyk umożliwiających przedsiębiorstwom podejmowanie działań zapobiegawczych w celu ograniczenia narażenia pracowników na substancje rakotwórcze lub mutageny. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje na przykład porozumienie NEPSI[11] w sprawie „ochrony zdrowia pracowników dzięki właściwemu obchodzeniu się z krzemionką krystaliczną i wyrobami, które ją zawierają”; umowa ta uzupełnia dyrektywę 2004/37/WE i ma na celu lepszą ochronę pracowników w miejscu pracy.

Sprawozdawca chciałby również położyć nacisk na znaczenie kontroli prowadzonych w miejscu pracy w celu sprawdzenia, czy przepisy dyrektywy 2004/37/WE są prawidłowo stosowane w przedsiębiorstwach. Sprawozdawca zachęca państwa członkowskie, by zagwarantowały, że działania krajowych organów kontrolnych nie będą się ograniczać do nakładania sankcji na przedsiębiorstwa nieprzestrzegające przepisów dyrektywy. Wskazanie przyczyn i zaproponowanie danym przedsiębiorstwom rozwiązań pozwoliłoby zwiększyć skuteczność dyrektywy, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 • [1]  „Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention” [Nowotwory związane z pracą w Unii Europejskiej: Rozmiary zjawiska, skutki i możliwości dalszego przeciwdziałania], opublikowano na stronie RIVM, s. 11.
 • [2]  COM(2017)0011 final.
 • [3]  Pierwszy wniosek dotyczący przeglądu: COM(2016)0248 final.
 • [4]  Decyzja Komisji 2014/113/UE z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy oraz uchylenia decyzji Komisji 95/320/WE (Dz.U. L 62 z 4.3.2014, s. 18).
 • [5]  Decyzja Rady 2003/C 218/01 ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. C 2018 z 13.9.2003, s. 1–4).
 • [6]  SWD(2017)0007 final.
 • [7]  Projekt badawczy IOM P937/13, maj 2011 r.: Zdrowotne, społeczno-gospodarcze i środowiskowe aspekty ewentualnych zmian w dyrektywie UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych i mutagenów podczas pracy – emisje spalin z silników Diesla.
 • [8]  Spaliny z silników Diesla, powstające w wyniku spalania oleju napędowego, to złożona mieszanina substancji szkodliwych zawierających węgiel elementarny. Stanowi on istotną część spalin z silników Diesla i często służy za marker narażenia.
 • [9]  Komunikat prasowy IARC, 12 czerwca 2012 r.: Spaliny z silników Diesla są rakotwórcze.
 • [10]  ACSH, dokument 727/13.
 • [11]  Skrót NEPSI oznacza „Europejska Sieć ds. Krzemionki”; sieć tę utworzyły europejskie stowarzyszenia sektorowe pracowników i pracodawców, a w dniu 25 kwietnia 2006 r. podpisała ona porozumienie dotyczące dialogu społecznego w sprawie ochrony zdrowia pracowników przez zapewnienie właściwego obchodzenia się z krzemionką krystaliczną i wyrobami, które ją zawierają, oraz ich wykorzystywania.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Odsyłacze

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Data przedstawienia w PE

12.1.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Sprawozdawcy

       Data powołania

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Data przyjęcia

27.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

0

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Data złożenia

11.4.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności