Procedură : 2017/0004(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0142/2018

Texte depuse :

A8-0142/2018

Dezbateri :

PV 10/12/2018 - 14
CRE 10/12/2018 - 14

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0488

RAPORT     ***I
PDF 841kWORD 102k
11.4.2018
PE 613.290v01-00 A8-0142/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportor: Claude Rolin

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0010/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0142/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Directiva 2004/37/CE vizează protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor la adresa sănătății și a siguranței lor determinate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă și stabilește cerințe minime în acest sens, inclusiv valori-limită, pe baza datelor științifice și tehnice disponibile.

(1)  Directiva 2004/37/CE vizează protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor la adresa sănătății și a siguranței lor determinate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă și stabilește cerințe minime în acest sens, inclusiv valori-limită obligatorii de expunere profesională care nu trebuie depășite, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, a unei evaluări detaliate a impactului social și a fezabilității economice și a disponibilității protocoalelor și tehnicilor de măsurare a expunerii profesionale.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Respectarea valorilor-limită nu aduce atingere altor obligații ce revin angajatorilor în temeiul Directivei 2004/37/CE, care vizează reducerea nivelului de expunere a lucrătorilor, în special prin reducerea utilizării de agenți cancerigeni și mutageni la locul de muncă, prevenirea sau reducerea expunerii lucrătorilor la agenți cancerigeni sau mutageni și măsuri de punere în aplicare în acest sens. Aceste măsuri ar trebui să includă, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen cu substanțe, amestecuri sau procedee care nu sunt periculoase sau sunt mai puțin periculoase pentru sănătatea lucrătorilor, utilizarea unui sistem închis sau alte măsuri care vizează reducerea nivelului de expunere a lucrătorilor.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și microîntreprinderile, care reprezintă marea majoritate a întreprinderilor din Uniune, dispun de resurse financiare, tehnice și umane limitate. Trebuie facilitată respectarea prevederilor de către IMM-uri și microîntreprinderi, menținându-se totodată niveluri de protecție egală pentru toți lucrătorii. În această privință, măsurile specifice, stimulentele și instrumentele digitale ar putea ajuta IMM-urile și microîntreprinderile să respecte mai ușor obligațiile care le revin în temeiul Directivei 2004/37/CE și să elimine treptat riscurile prezentate de substanțele cancerigene sau mutagene, iar partenerii sociali ar trebui să facă schimb de cele mai bune practici.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Cerințele prevăzute în Directiva 2004/37/CE vizează protejarea lucrătorilor împotriva agenților cancerigeni și mutageni la nivelul Uniunii și trebuie considerate drept cerințe minime. Statele membre pot stabili valori-limită și măsuri de protecție mai stricte.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 1 d (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

(1d)  Comisia va evalua, până la sfârșitul primului trimestru al anului 2019 și ținând seama de cele mai recente evoluții științifice, posibilitatea de a modifica domeniul de aplicare al prezentei Directive 2004/37/CE pentru a include substanțele toxice pentru reproducere și, pe această bază, de a prezenta o propunere legislativă, dacă este cazul, după consultarea angajatorilor și a lucrătorilor.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici („comitetul”)55 asistă Comisia, în special în evaluarea celor mai recente date științifice disponibile și în propunerea unor valori-limită de expunere profesională pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor chimice, care urmează să fie stabilite la nivelul Uniunii în temeiul Directivei 98/24/CE56 a Consiliului și al Directivei 2004/37/CE. Alte surse de informații științifice, suficient de solide și care se află în domeniul public, au fost, de asemenea, luate în considerare.

(3)  Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici (SCOEL)55 și Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (CCSS)55a asistă Comisia în special în identificarea, evaluarea și analizarea în detaliu a celor mai recente date științifice și tehnice disponibile și în propunerea unor valori-limită de expunere profesională pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor chimice, care urmează să fie stabilite la nivelul Uniunii în temeiul Directivei 98/24/CE56 a Consiliului și al Directivei 2004/37/CE. Alte surse de informații științifice, suficient de solide și care se află în domeniul public, în special Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului, Organizația Mondială a Sănătății și agențiile naționale, au fost, de asemenea, luate în considerare.

__________________

__________________

55 Decizia 2014/113/UE a Comisiei din 3 martie 2014 privind constituirea Comitetului științific pentru stabilirea valorilor limită de expunere profesională la agenți chimici și de abrogare a Deciziei 95/320/CE (JO L 62, 4.3.2014, p. 18).

55 Decizia 2014/113/UE a Comisiei din 3 martie 2014 privind constituirea Comitetului științific pentru stabilirea valorilor limită de expunere profesională la agenți chimici și de abrogare a Deciziei 95/320/CE (JO L 62, 4.3.2014, p. 18).

 

55a Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 de constituire a Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (2003/C 218/01) (JO C 218, 13.9.2003, p. 1).

56 Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).

56 Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Activitatea comitetului este esențială pentru un proces politic responsabil și ar trebui să fie făcută publică pentru a asigura transparența și elaborarea politicilor pe baza unor date concrete. În cazul în care activitatea comitetului urmează a fi reorganizată, trebuie să se asigure resursele specifice activității și să se păstreze expertiza specifică privind epidemiologia, toxicologia, medicina muncii și igiena profesională.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Prezenta directivă, care modifică Directiva 2004/37/CE, stabilește valori-limită și observații referitoare la piele în ceea ce privește opt agenți cancerigeni în plus față de cei prevăzuți de Directiva 2004/37/CE și reprezintă încă un pas înainte într-un proces mai lung de actualizare a directivei respective. Pentru a asigura o mai bună protecție a lucrătorilor, Directiva 2004/37/CE ar trebui, după consultarea cu SCOEL și cu CCSS, să fie revizuită periodic și modificată atunci când este necesar, în funcție de informațiile disponibile, inclusiv de datele științifice și tehnice dobândite progresiv, cum ar fi datele privind riscul rezidual. Modificările ulterioare la această directivă ar trebui să vizeze expunerea lucrătorilor la substanțe cancerigene sau mutagene care rezultă din prepararea, administrarea sau eliminarea medicamentelor periculoase, inclusiv a medicamentelor citotoxice, și activități profesionale care implică expunerea la substanțe cancerigene sau mutagene ca urmare a curățării, transportului, spălării și eliminării deșeurilor de medicamente periculoase sau a materialelor contaminate cu medicamente periculoase sau ca urmare a îngrijirii unor pacienți aflați sub tratament cu medicamente periculoase.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În conformitate cu recomandările comitetului, în cazul în care sunt disponibile, observațiile referitoare la piele și/sau valorile-limită pentru calea de expunere prin inhalare sunt stabilite în funcție de o perioadă de referință medie ponderată în timp de opt ore (valori-limită de expunere de lungă durată), cât și, în cazul anumitor agenți cancerigeni sau mutageni, în funcție de perioade de referință mai scurte, în general de cincisprezece minute ca medie ponderată în timp (valori-limită de expunere de scurtă durată), pentru a lua în considerare efectele determinate de o expunere de scurtă durată.

(4)  În conformitate cu recomandările SCOEL și CCSS, în cazul în care sunt disponibile, observațiile referitoare la piele și/sau valorile-limită pentru calea de expunere prin inhalare sunt stabilite în funcție de o perioadă de referință medie ponderată în timp de opt ore (valori-limită de expunere de lungă durată), cât și, în cazul anumitor agenți cancerigeni sau mutageni, în funcție de perioade de referință mai scurte, în general de cincisprezece minute ca medie ponderată în timp (valori-limită de expunere de scurtă durată), pentru a limita, pe cât posibil, efectele determinate de o expunere de scurtă durată. Ar trebui luate în considerare și alte surse de informații științifice, suficient de solide și disponibile publicului larg.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Scopul general al protejării sănătății fetușilor și a generațiilor viitoare presupune stabilirea unor măsuri specifice pentru femeile aflate la vârsta procreării. Aceste măsuri ar trebui să varieze de la informații științifice specifice actualizate și ghiduri puse la dispoziția angajatorilor și a lucrătorilor la prevenirea temporară a expunerii la o serie de substanțe, după caz.

Justificare

Viitorul sănătății publice și al provocărilor economice din UE depinde, printre altele, de nivelul de protecție a fetușilor, care depinde de nivelul de protecție a mediului de lucru al femeilor aflate la vârsta procreării. Măsuri naționale specifice, cum ar fi simple campanii de informare, au fost deja luate, de exemplu, în Suedia, și reprezintă un instrument puternic pentru a oferi atât angajatorilor, cât și lucrătorilor posibilitatea de a-și atinge obiectivele în materie de sănătate publică în mod colectiv.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Există dovezi suficiente cu privire la carcinogenicitatea uleiurilor care au fost utilizate în prealabil în motoarele cu ardere internă pentru a lubrifia și a răci piesele mobile din motor. Uleiurile de motor uzate sunt generate în cursul unui proces și, prin urmare, nu fac obiectul unei clasificări în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului57. Comitetul a identificat posibilitatea unei creșteri semnificative a absorbției prin piele pentru aceste uleiuri, a apreciat că expunerea profesională are loc pe cale cutanată și a recomandat puternic stabilirea unei observații referitoare la piele. Prin urmare, este oportun să se includă activitățile profesionale care implică expunerea la uleiuri care au fost utilizate în prealabil în motoarele cu ardere internă pentru a lubrifia și a răci piesele mobile din motor în anexa I la Directiva 2004/37/CE și să se prevadă o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative.

(5)  Există dovezi suficiente cu privire la carcinogenicitatea uleiurilor care au fost utilizate în prealabil în motoarele cu ardere internă pentru a lubrifia și a răci piesele mobile din motor. Uleiurile de motor uzate sunt generate în cursul unui proces și, prin urmare, nu fac obiectul unei clasificări în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului57. SCOEL a identificat posibilitatea unei creșteri semnificative a absorbției prin piele pentru aceste uleiuri, a apreciat că expunerea profesională are loc pe cale cutanată și a recomandat puternic stabilirea unei observații referitoare la piele iar CCSS a convenit ca uleiurile de motor uzate să fie adăugate în rândul substanțelor cancerigene, al amestecurilor și proceselor enumerate în anexa I la Directiva 2004/37/CE și a convenit cu privire la posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative. Prin urmare, este oportun să se includă activitățile profesionale care implică expunerea la uleiuri care au fost utilizate în prealabil în motoarele cu ardere internă pentru a lubrifia și a răci piesele mobile din motor în anexa I la Directiva 2004/37/CE și să se prevadă o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative.

__________________

__________________

57 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

57 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Există dovezi suficiente cu privire la caracterul cancerigen al emisiilor de evacuare ale motoarelor diesel provenite din combustia motorinei în motoarele cu aprindere prin compresie. Emisiile de evacuare ale motoarelor diesel sunt generate în cursul unui proces și, prin urmare, nu fac obiectul unei clasificări în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului1a. CCSS a convenit ca emisiile de evacuare ale motoarelor diesel tradiționale să fie adăugate în rândul substanțelor cancerigene, al amestecurilor și proceselor enumerate în anexa I la Directiva 2004/37/CE și a solicitat investigații suplimentare cu privire la aspectele științifice și tehnice pentru tipurile de motoare mai noi. Emisiile de evacuare ale motoarelor diesel au fost clasificate de către Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) drept cancerigene pentru om (categoria 1 IARC), Agenția precizând că, deși cantitățile de particule și substanțe chimice sunt mai reduse la tipurile de motoare diesel mai noi, nu este încă clar modul în care modificările cantitative și calitative pot avea un efect diferit asupra sănătății. IARC a precizat, de asemenea, că se obișnuiește să se utilizeze carbonul elementar, care reprezintă mare parte din aceste emisii, ca indicator al expunerii. Având în vedere cele de mai sus și numărul de lucrători expuși, se impune ca activitățile care implică expunerea la emisiile de evacuare ale motoarelor diesel să fie incluse în anexa I la Directiva 2004/37/CE, precum și să se stabilească o valoare-limită pentru emisiile de evacuare provenite de la motoarele diesel în anexa III, raportat la carbonul elementar. Comisia ar trebui să revizuiască valoarea-limită respectivă prin utilizarea celor mai actualizate date științifice și socioeconomice. Intrările în anexa I și anexa III la Directiva 2004/37/CE ar trebui să acopere emisiile de evacuare provenite de la toate tipurile de motoare diesel.

 

________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Pentru noile tehnologii cu emisii de evacuare ale motoarelor diesel și cu concentrații masice ale carbonului elementar semnificativ reduse, carbonul elementar s-ar putea să nu fie un indicator de expunere la fel de util. Dioxidul de azot este probabil un indicator de expunere mai relevant pentru emisiile de evacuare ale motoarelor diesel care utilizează tehnologii noi. Deoarece vârsta, tipul motoarelor și sistemele de post-tratare a gazelor de evacuare aplicate variază în cadrul locurilor de muncă și între acestea, ar putea fi oportun să se stabilească o valoare-limită de expunere profesională pentru emisiile de evacuare ale motoarelor diesel, atât sub formă de carbon elementar respirabil, cât și sub formă de dioxid de azot. Comisia ar trebui să revizuiască valorile-limită respective prin utilizarea celor mai actualizate date științifice și socioeconomice. Ambele valori ar trebui respectate la locul de muncă unde se utilizează motoare diesel. Deși nu sunt disponibile date care să permită o comparație directă a potențialului cancerigen al emisiilor de evacuare ale motoarelor diesel care utilizează tehnologii noi și al celor care utilizează tehnologii vechi, motoarele diesel noi au modificat calitatea și cantitatea emisiilor diesel și au redus riscurile de cancer asociate, fără însă să le elimine. Este de așteptat ca reducerea semnificativă a concentrației masice a emisiilor de evacuare ale motoarelor diesel care utilizează tehnologii noi să diminueze riscul de cancer pulmonar (kWh). Acest lucru este susținut de constatările rezultate dintr-un set unic de studii efectuate pe animale care indică un nivel redus sau neglijabil de genotoxicitate pulmonară in vivo și de leziuni oxidative ale ADN-ului după expunerea prin inhalare la emisiile de evacuare ale motoarelor diesel cu tehnologie nouă. Ar fi importantă determinarea indicatorilor de expunere relevanți pentru emisiile de evacuare provenite de la motoarele diesel cu tehnologie nouă, inclusiv luarea în considerare a distribuției dimensiunii particulelor și a diferitelor valori ale expunerii la particule (de exemplu, numărul versus concentrația masică). În plus, este important să se compare gradul de pericol pe unitatea de masă a emisiilor de evacuare ale motoarelor diesel cu tehnologie nouă și veche. De asemenea, sunt necesare informații suplimentare privind nivelurile de expunere la locul de muncă unde se utilizează motoare diesel noi.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Anumite amestecuri de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) care conțin benzo[a]piren îndeplinesc criteriile de clasificare ca agenți cancerigeni (de categoria 1A sau 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, sunt agenți cancerigeni în sensul Directivei 2004/37/CE. Pentru aceste amestecuri, comitetul a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative.

(6)  Anumite amestecuri de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), îndeosebi cele care conțin benzo[a]piren îndeplinesc criteriile de clasificare ca agenți cancerigeni (de categoria 1A sau 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, sunt agenți cancerigeni în sensul Directivei 2004/37/CE. Pentru aceste amestecuri, SCOEL a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele, iar CCSS a convenit că este important să se introducă o valoare-limită de expunere profesională pentru HAP și a recomandat să se continue activitatea de evaluare a aspectelor științifice cu scopul de a propune o valoare-limită de expunere profesională în viitor. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative. Ar trebui efectuate și cercetări suplimentare pentru a evalua dacă este necesar să se extindă intrarea 2 din anexa I pentru a include și activitățile care implică procese de ardere și procesele de ardere la temperaturi ridicate și dacă este necesar să se stabilească o valoare-limită pentru benzo[a]piren pentru a proteja mai bine lucrătorii de amestecurile de hidrocarburi aromatice policiclice.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Tricloretilena îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească valori-limită pentru tricloretilenă în funcție de o perioadă de referință de 8 ore (valoare-limită pentru expunere de lungă durată) și în funcție de o perioadă de referință mai scurtă (15 minute). Pentru acest agent cancerigen, comitetul a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele. Prin urmare, este adecvat să se stabilească valori-limită de expunere de lungă durată și de scurtă durată pentru tricloretilenă în partea A din anexa III și să se prevadă o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative. Având în vedere evoluția dovezilor științifice, valorile-limită pentru această substanță vor face în continuare obiectul unei examinări atente particularizate.

(7)  Tricloretilena îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească valori-limită pentru tricloretilenă în funcție de o perioadă de referință de 8 ore (valoare-limită pentru expunere de lungă durată) și în funcție de o perioadă de referință mai scurtă (15 minute). Pentru acest agent cancerigen, SCOEL a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele, iar CCSS a convenit asupra unei valori-limită practice, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice. Prin urmare, este adecvat să se stabilească valori-limită de expunere de lungă durată și de scurtă durată pentru tricloretilenă în partea A din anexa III și să se prevadă o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative. Având în vedere evoluția dovezilor științifice și cea tehnologică, valorile-limită pentru această substanță vor face în continuare obiectul unei examinări atente particularizate.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  4,4′-Metilendianilina (MDA) îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru 4,4′ -metilendianilină. Pentru acest agent cancerigen, comitetul a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită pentru 4,4′-metilendianilină în partea A din anexa III și să se prevadă o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative.

(8)  4,4′-Metilendianilina (MDA) îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru 4,4′ -metilendianilină. Pentru acest agent cancerigen, SCOEL a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele și a convenit asupra unei valori-limită practice, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită pentru 4,4′-metilendianilină în partea A din anexa III și să se prevadă o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Epiclorhidrina (1-clor-2,3-epoxipropan) îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Comisia a conchis că nu este posibil să se stabilească o valoare-limită de expunere bazată pe criterii de sănătate pentru acest agent cancerigen pentru care nu există o valoare-prag și a recomandat să se evite expunerea profesională. Pentru epiclorhidrină, comitetul a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele. Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă („CCSS”) a convenit asupra unei valori-limită practice, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită de expunere pentru epiclorhidrină în partea A din anexa III și să se prevadă o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative.

(9)  Epiclorhidrina (1-clor-2,3-epoxipropan) îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. SCOEL a conchis că nu este posibil să se stabilească o valoare-limită de expunere bazată pe criterii de sănătate pentru acest agent cancerigen pentru care nu există o valoare-prag și a recomandat să se evite expunerea profesională. Pentru epiclorhidrină, SCOEL a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele, iar CCSS a convenit asupra unei valori-limită practice, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită de expunere pentru epiclorhidrină în partea A din anexa III și să se prevadă o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Dibromura de etilenă (1,2-dibrometan, EDB) îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Comisia a conchis că nu este posibil să se stabilească o valoare-limită de expunere bazată pe criterii de sănătate pentru acest agent cancerigen pentru care nu există o valoare-prag și a recomandat să se evite expunerea profesională. Pentru dibromura de etilenă, comitetul a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele. Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă („CCSS”) a convenit asupra unei valori-limită practice, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită de expunere pentru dibromura de etilenă în partea A din anexa III și să se prevadă o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative.

(10)  Dibromura de etilenă (1,2-dibrometan, EDB) îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. SCOEL a conchis că nu este posibil să se stabilească o valoare-limită de expunere bazată pe criterii de sănătate pentru acest agent cancerigen pentru care nu există o valoare-prag și a recomandat să se evite expunerea profesională. Pentru dibromura de etilenă, SCOEL a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele, iar CCSS a convenit asupra unei valori-limită practice, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită de expunere pentru dibromura de etilenă în partea A din anexa III și să se prevadă o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Diclorura de etilenă (1,2-dicloretan, EDC) îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru diclorura de etilenă. Pentru diclorura de etilenă, comitetul a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită de expunere pentru diclorura de etilenă în partea A din anexa III și să se prevadă o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative.

(11)  Diclorura de etilenă (1,2-dicloretan, EDC) îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru diclorura de etilenă. Pentru diclorura de etilenă, SCOEL a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele, iar CCSS a convenit asupra unei valori-limită practice, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, subliniind, în același timp, lipsa de date științifice actualizate și solide, în special în ceea ce privește modul de acțiune. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită de expunere pentru diclorura de etilenă în partea A din anexa III și să se prevadă o observație referitoare la piele în partea B din anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții cutanate semnificative.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Acordurile partenerilor sociali, cum ar fi „Acordul de dialog social privind protecția sănătății lucrătorilor prin respectarea bunelor practici în cadrul manipulării și utilizării siliciului cristalin și a produselor care îl conțin” (NEPSi) care oferă îndrumări și instrumente pentru a sprijini, în plus față de măsurile normative și de punerea în aplicare efectivă a obligațiilor angajatorilor prevăzute în Directiva 2004/37/CE, sunt instrumente importante care vin în completarea măsurilor normative. Comisia ar trebui să încurajeze partenerii sociali să încheie astfel de acorduri. Respectarea acestor acorduri nu ar trebui considerată drept prezumție de conformitate cu obligațiile angajatorilor prevăzute de prezenta directivă 2004/73/CE.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Comisia a consultat Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă, instituit prin decizia Consiliului din 22 iulie 2003. Ea a efectuat, de asemenea, o consultare în două etape a partenerilor sociali europeni, în conformitate cu articolul 154 din TFUE.

(13)  Comisia a consultat CCSS și a efectuat o consultare în două etape a partenerilor sociali europeni, în conformitate cu articolul 154 din TFUE.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Valorile-limită stabilite în prezenta directivă vor fi revizuite în contextul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE58 ale Comisiei și a avizelor emise de Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) și Comitetul pentru analiză socioeconomică (CASE) din cadrul ECHA, în special pentru a se ține seama de interacțiunea dintre valorile-limită stabilite în Directiva 2004/37/CE și relațiile doză-răspuns, informațiile privind expunerea efectivă și, dacă sunt disponibile, nivelurile calculate fără efect (Derived No Effect Level- DNEL) obținute pentru substanțele chimice periculoase, în conformitate cu regulamentul respectiv.

(15)  Valorile-limită stabilite în prezenta directivă vor fi revizuite în contextul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE58 ale Comisiei și a avizelor emise de Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) și Comitetul pentru analiză socioeconomică (CASE) din cadrul ECHA, în special pentru a se ține seama de interacțiunea dintre valorile-limită stabilite în Directiva 2004/37/CE și relațiile doză-răspuns, informațiile privind expunerea efectivă și, dacă sunt disponibile, nivelurile calculate fără efect (Derived No Effect Level- DNEL) obținute pentru substanțele chimice periculoase, în conformitate cu regulamentul respectiv, pentru protejarea eficientă a lucrătorilor.

__________________

__________________

58 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

58 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Deoarece obiectivele prezentei directive, de a îmbunătăți condițiile de viață și de muncă și de a proteja sănătatea lucrătorilor de riscurile specifice determinate de expunerea la agenți cancerigeni, nu pot fi realizate în mod suficient de către statele membre, însă pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este enunțat la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul 5 alineatul (4) din TUE, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea respectivelor obiective.

(16)  Deoarece obiectivele prezentei directive, de a îmbunătăți condițiile de viață și de muncă și de a proteja sănătatea lucrătorilor de riscurile specifice determinate de expunerea la agenți cancerigeni și mutageni, nu pot fi realizate în mod suficient de către statele membre, însă ar putea fi mai bine realizate la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul precauției, astfel cum este prevăzut la articolul 191 alineatul (2) din TFUE, și cu principiul subsidiarității, astfel cum este enunțat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2004/37/CE

Articolul 13 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 13a

 

Acordurile partenerilor sociali

 

Comisia încurajează partenerii sociali să încheie acorduri de dialog social care să ofere orientări și instrumente pentru a sprijini punerea în aplicare efectivă a obligațiilor angajatorilor prevăzute de prezenta directivă. Aceste acorduri sunt enumerate în anexa IVa. Această listă se actualizează periodic.”

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 a (nou)

Directiva 2004/37/CE

Articolul 18 a – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)  La articolul 18a se adaugă următorul paragraf:

 

„Comisia evaluează, ca parte a viitoarei evaluări a punerii în aplicare a prezentei directive în contextul evaluării prevăzute la articolul 17a din Directiva 89/391/CEE, și posibilitatea de a extinde intrarea 2 din anexa I la Directiva 2004/37/CE pentru a include și activitățile care implică procese de ardere și procesele de ardere la temperaturi ridicate și de a stabili o valoare-limită pentru benzo[a]piren pentru a proteja mai bine lucrătorii de amestecuri de hidrocarburi aromatice policiclice. Comisia propune, dacă e cazul, modificările necesare cu privire la astfel de substanțe.”

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 b (nou)

Directiva 2004/37/CE

Articolul 18 a – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1b)  La articolul 18a se adaugă următorul paragraf:

 

„Până la 30 iunie 2019, Comisia, după consultarea statelor membre și a partenerilor sociali, evaluează necesitatea de a modifica valorile-limită pentru emisiile de evacuare ale motoarelor diesel. Comisia propune, dacă este cazul, modificările necesare cu privire la astfel de procese.”

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 c (nou)

Directiva 2004/37/CE

Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1c)  La articolul 19, se adaugă următorul paragraf:

 

„Statele membre comunică Comisiei legislația și practicile naționale care permit autorităților lor competente să dispună de suficient personal calificat și de alte resurse necesare pentru a-și îndeplini sarcinile legate de punerea în aplicare corectă și eficientă a prezentei directive. Aceste informații se includ în rapoartele de punere în aplicare prezentate de statele membre o dată la cinci ani în temeiul articolului 17a din Directiva 89/391/CEE a Consiliului.”

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2004/37/CE

Anexa I – punctul 5 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)   La anexa I se adaugă următorul punct:

 

„5b.  Activități profesionale care implică expunerea la emisiile de evacuare ale motoarelor diesel.”

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1

Directiva 2004/37/CE

Anexa III – Partea A

 

Textul propus de Comisie

Nr. CAS (1)

Nr. CE (2)

DENUMIREA AGENTULUI

VALORI-LIMITĂ

MĂSURI TRANZITORII

8 ore (3)

Pe termen scurt (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Tricloretilenă

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4'-Metilendianilină

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epiclorhidrină

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Dibromură de etilenă

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Diclorură de etilenă

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) Nr. CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

(2) Nr. CE, și anume EINECS, ELINCS sau NLP, este numărul oficial al substanței în Uniunea Europeană, astfel cum este definit în anexa VI partea 1 punctul 1.1.1.2 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(3) Măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

(4) Nivel de expunere pe termen scurt (STEL). Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de 15 minute, cu excepția cazului în care se precizează altfel.

(5) mg/m3 = miligrame per metru cub de aer la 20°C și 101,3 kPa (presiune de 760 mm coloană de mercur).

(6) ppm = părți per milion exprimate ca volum în aer (ml/m3).

(7) f/ml = fibre per mililitru.

Amendamentul

La partea A din anexa III la Directiva 2004/37/CE se adaugă următoarele rubrici:

Nr. CAS (1)

Nr. CE (2)

DENUMIREA AGENTULUI

VALORI-LIMITĂ

MĂSURI TRANZITORII

8 ore (3)

Pe termen scurt (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

-

-

Emisii de evacuare ale motoarelor diesel

0,05 (7a)

-

-

-

-

-

 

-

-

Emisii de evacuare ale motoarelor diesel

 

0,5(7b)

-

-

-

-

 

79-01-6

201-167-4

Tricloretilenă

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4'-Metilendianilină

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epiclorhidrină

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Dibromură de etilenă

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Diclorură de etilenă

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) Nr. CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

(2) Nr. CE, și anume EINECS, ELINCS sau NLP, este numărul oficial al substanței în Uniunea Europeană, astfel cum este definit în anexa VI partea 1 punctul 1.1.1.2 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(3) Măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

(4) Nivel de expunere pe termen scurt (STEL). Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de 15 minute, cu excepția cazului în care se precizează altfel.

(5) mg/m3 = miligrame per metru cub de aer la 20°C și 101,3 kPa (presiune de 760 mm coloană de mercur).

(6) ppm = părți per milion exprimate ca volum în aer (ml/m3).

(7) f/ml = fibre per mililitru.

(7a) Măsurat sub formă de carbon elementar.

(7b) Măsurat sub formă de dioxid de azot

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1

Directiva 2004/37/CE

Anexa III – Partea B – rândul 1

 

Textul propus de Comisie

_

_

Amestecuri de hidrocarburi aromatice policiclice care conțin benzo[a]piren care sunt agenți cancerigeni în sensul directivei

piele

Amendamentul

_

_

Amestecuri de hidrocarburi aromatice policiclice, inclusiv cele care conțin benzo[a]piren care sunt agenți cancerigeni în sensul directivei

piele

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2004/37/CE

Anexa IV a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Se adaugă următoarea anexă:

 

„Anexa IVa

 

Lista acordurilor de dialog social care oferă orientări și instrumente pentru a sprijini punerea în aplicare efectivă a obligațiilor angajatorilor

 

(1) Acordul privind protecția sănătății lucrătorilor prin respectarea bunelor practici în cadrul manipulării și utilizării siliciului cristalin și a produselor care îl conțin*.

 

__________________

 

* JO C 279, 17.11.2006.”

(1)

  JO C 288, 31.8.2017, p. 56.


EXPUNERE DE MOTIVE

Preambul

La 10 ianuarie 2017, Comisia Europeană a publicat propunerea sa de directivă de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Scopul acesteia este de a îmbunătăți și clarifica mediul juridic actual pentru a ameliora protecția sănătății lucrătorilor prin reducerea expunerii profesionale la agenți chimici cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, promovând în același timp condiții de concurență mai echitabile pentru operatorii economici.

Raportorul reamintește că cancerul este prima cauză a mortalității profesionale în Uniunea Europeană. Potrivit Institutului național pentru sănătate publică și mediu din Țările de Jos (RIVM)(1), între 91 500 și 150 500 de persoane au fost diagnosticate cu cancer nou-apărut în 2012 în Europa, cauzat de o expunere la substanțe nocive la locul de muncă. Potrivit statisticilor Comisiei Europene(2), între șapte și douăsprezece persoane mor de cancer de origine profesională în fiecare oră în Uniunea Europeană.

Această a doua propunere de modificare ar putea conduce la o protecție sporită pentru cel puțin 4 milioane de lucrători, precum și la o mai bună claritate normativă pentru angajatori și autoritățile de control. Coroborate, primele două propuneri(3) de modificare a Directiva 2004/37/CE ar trebui să contribuie la prevenirea a peste 100 000 de decese cauzate de cancerul profesional.

Proces continuu și periodic de revizuire

Raportorul salută prezenta propunere de modificare a Directivei 2004/37/CE, precum și decizia Comisiei Europene de a prezenta o a treia propunere de modificare a acestei directive, și totodată încurajează Comisia să continue în această direcție prin introducerea unui proces continuu și periodic de revizuire, în strânsă cooperare cu Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici(4) (denumit în continuare „SCOEL”) și cu Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (denumit în continuare „CCSS”)(5). Viitoarele revizuiri vor trebui să revadă îndeosebi valorile-limită existente, în cazul în care este necesar, să determine valori-limită pentru substanțe noi și să lărgească domeniul de aplicare a Directivei 2004/37/CE la agenții reprotoxici, astfel cum a solicitat Parlamentul European.

Recomandările comitetelor științific și consultativ

Raportorul salută procesul de consultare desfășurat de Comisie anterior fiecărei propuneri de revizuire a Directivei 2004/37/CE, astfel cum se precizează în evaluarea de impact a acesteia(6).

Recomandările formulate de comitetele științific și consultativ permit Comisiei să se bazeze pe date științifice și tehnice atunci când propune valori-limită de expunere profesională sau când le revizuiește.

Aceste recomandări, precum și alte informații științifice provenite din surse fiabile, cu caracter public, permit inclusiv Parlamentului European și Consiliului să evalueze propunerile înaintate de Comisie și să introducă modificări, dacă este cazul. Raportorul prezintă acest proiect de raport care combină protecția lucrătorilor și fezabilitatea tehnică pentru întreprinderi, bazându-se pe recomandările menționate.

Emisiile de evacuare ale motoarelor diesel

Raportorul ia act de considerentele prezentate de Comisie în evaluarea sa de impact și care nu i-au permis includerea emisiilor de evacuare ale motoarelor diesel în anexa I a Directivei 2004/37/CE și nici impunerea de valori-limită de expunere relevante în anexa III.

Cu toate acestea, este necesar să se reamintească faptul că, potrivit Institutului de medicină a muncii(7), 3,6 de milioane de lucrători din UE sunt potențial expuși la emisii de evacuare ale motoarelor diesel peste nivelurile permise și că media geometrică a expunerii estimate este de 13µg/m³ (sau 0,013 mg/m³). Potrivit aceluiași institut, 4 556 de decese au fost cauzate în 2010 de cancer legat de expunerea la emisiile de evacuare provenite de la motoarele diesel.

Prin urmare, raportorul consideră că este necesar și urgent să se acționeze la nivel european pentru a reduce expunerea lucrătorilor la emisiile de evacuare provenite de la motoarele diesel, prin adăugarea la anexa I a activităților care implică expunere la astfel de emisii și stabilește o valoare-limită de expunere profesională în anexa III din 50µg/m³ (0,05 mg/m³), calculată în funcție de carbonul elementar(8). Acest indicator, larg recunoscut de către comunitatea științifică, este utilizat în special de Austria și ar putea fi utilizat și de alte state membre, cum ar fi Germania și Țările de Jos pentru determinarea valorilor-limită la emisiile de evacuare ale motoarelor diesel.

Deși Comitetul consultativ recomandă să se facă distincția între vechile și noile motoare diesel, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC), care face parte din Organizația Mondială a Sănătății, a clasificat în 2012 emisiile de evacuare ale motoarelor diesel drept substanțe cancerigene pentru om. Potrivit agenției, „s-au înregistrat schimbări în compoziția combustibilului, în special o reducere semnificativă a conținutului de sulf, modificări în proiectarea de motoare pentru arderea mai eficientă a combustibilului și reducerea emisiilor prin tehnologii de control al acestora”. Agenția adaugă totodată că „deși emisiile de particule și substanțe chimice s-au redus mulțumită acestor modificări, nu este încă clar dacă aceste modificări calitative și cantitative pot avea un efect diferit asupra sănătății”(9).

În consecință, pe baza considerentului 14 din Directiva 2004/37/CE, care prevede că ar trebui să se aplice principiul precauției în ceea ce privește protecția sănătății lucrătorilor, raportorul recomandă să se ia în considerare emisiile provenite de la toate motoarele diesel, fără distincție.

Hidrocarburi aromatice policiclice

Raportorul ia act de avizul Comitetului consultativ(10) cu privire la benzo[a]piren, considerând că este importantă introducerea unei valori-limită de expunere profesională la hidrocarburile aromatice policiclice. Totodată, raportorul propune să se introducă un amendament prin care Comisia este invitată să își continue eforturile în direcția unei valori-limită de expunere la hidrocarburile aromatice policiclice, calculată în funcție de valorile de benzo[a]piren.

Deși introducerea unei observații referitoare la calea cutanată în anexa III partea B referitor la amestecurile de hidrocarburi aromatice policiclice care conțin benzo[a]piren reprezintă un pas important pentru o mai bună protecție a lucrătorilor, raportorul dorește să sublinieze că și alte amestecuri de hidrocarburi aromatice policiclice care nu conțin benzo[a]piren îndeplinesc criteriile de clasificare ca agenți cancerigeni de categoria 1A sau 1B în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și pot fi absorbite prin piele. Prin urmare, raportorul propune extinderea „observației referitoare la piele” la toate amestecurile de hidrocarburi aromatice policiclice, astfel cum prevede și Consiliul, în orientările generale oferite.

Prevenire și controale

Directiva 2004/37/CE asigură o mai bună protecție a lucrătorilor împotriva agenților cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Raportorul ar dori, de asemenea, să sublinieze importanța acordurilor sectoriale sau multisectoriale negociate de către partenerii sociali. Aceste acorduri completează dispozițiile directivei menționate, enumerând cele mai bune practici care să permită întreprinderilor să ia măsuri de precauție pentru a reduce expunerea lucrătorilor la unul sau mai mulți agenți cancerigeni și mutageni. În acest sens, raportorul salută acordul NEPSI(11) privind protejarea sănătății lucrătorilor prin respectarea bunelor practici în materie de manipulare a silicei cristaline și a produselor derivate, care vine ca o completare la Directiva 2004/37/CE și urmărește să ofere o mai bună protecție a lucrătorilor la locul lor de muncă.

De asemenea, raportorul dorește să sublinieze importanța controalelor efectuate la locul de muncă, pentru a verifica aplicarea corectă a dispozițiilor din Directiva 2004/37/CE în cadrul întreprinderilor. Raportorul încurajează statele membre să se asigure că organismele naționale de control nu se limitează doar la sancționarea întreprinderilor care nu respectă dispozițiile directivei menționate mai sus. Aceste organisme ar trebui să identifice cauzele și să ofere întreprinderilor vizate soluții , ceea ce ar conduce la îmbunătățirea eficacității prezentei directive, în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

(1)

„Cancerul profesional în Uniunea Europeană: dimensiune, impact și opțiuni de prevenire”, publicat pe site-ul RIVM, p. 11

(2)

COM(2017)0011

(3)

Prima propunere de modificare: COM(2016) 248 final.

(4)

Decizia 2014/113/UE a Comisiei din 3 martie 2014 privind constituirea Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici și de abrogare a Deciziei 95/320/CE (JO L 62, 4.3.2014, p. 18).

(5)

Decizia 2003/C 218/01 a Consiliului de instituire a unui Comitet consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (JO C 2018, 13.9.2003, p. 1-4).

(6)

Document de lucru al serviciilor Comisiei (2017) 7 final

(7)

Proiect de cercetare P937/13 al Institutului de medicină a muncii, mai 2011 - Aspecte de sănătate, socio-economice și de mediu ale unor eventuale modificări aduse Directivei UE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - Emisiile de evacuare provenite de la motoarele diesel.

(8)

Acestea, provenind din combustia motorinei, constituie un amestec complex de substanțe nocive, printre care și carbonul elementar. Carbonul elementar, care constituie o parte semnificativă din emisiile de evacuare ale motoarelor diesel, este adesea utilizat ca indicator de expunere.

(9)

Comunicat de presă al IARC, 12 iunie 2012: Emisiile de evacuare ale motoarelor diesel au efect cancerigen

(10)

CCSS documentul 727/13

(11)

NEPSI este acronimul pentru „Rețeaua europeană a silicei”, formată de asociațiile sectoriale ale patronatului și angajaților ce au semnat dialogul social „Acordul privind protecția sănătății lucrătorilor prin prelucrarea și folosirea corectă a silicei cristaline și a produselor derivate” la 25 aprilie 2006.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Referințe

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Data prezentării la PE

12.1.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunţului în plen

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunţului în plen

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Raportori

Data numirii

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Examinare în comisie

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Data adoptării

27.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

0

7

Membri titulari prezenţi la votul final

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Data depunerii

11.4.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 26 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate