SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci

11.4.2018 - (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)) - ***I

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajca: Claude Rolin


Postup : 2017/0004(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0142/2018
Predkladané texty :
A8-0142/2018
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0010/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017[1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0142/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Účelom smernice 2004/37/ES je ochrana pracovníkov pred zdravotnými a bezpečnostnými rizikami v dôsledku vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci a stanovujú sa ňou súvisiace minimálne požiadavky vrátane limitných hodnôt na základe dostupných vedeckých a technických údajov.

(1)  Účelom smernice 2004/37/ES je ochrana pracovníkov pred zdravotnými a bezpečnostnými rizikami v dôsledku expozície účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci a stanovujú sa ňou súvisiace minimálne požiadavky vrátane záväzných technických smerných hodnôt expozície pri práci, ktoré sa nesmú prekročiť, na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov, dôkladného posúdenia vplyvu týkajúce sa sociálnych aspektov a ekonomickej uskutočniteľnosti a dostupnosti protokolov a techník merania expozície.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Dodržiavaním technických smerných hodnôt nie sú dotknuté iné povinnosti zamestnávateľov podľa smernice 2004/37/ES, ktorých cieľom je znížiť úroveň expozície pracovníkov, najmä obmedzením používania karcinogénov a mutagénov na pracovisku, predchádzaním expozícii pracovníkov karcinogénom alebo mutagénom a prijímaním opatrení, ktoré by sa mali vykonávať na tento účel. Pokiaľ je to technicky možné, súčasťou týchto opatrení by malo byť nahradenie karcinogénov alebo mutagénov látkami, zmesami alebo procesmi, ktoré pre zdravie pracovníka nie sú nebezpečné alebo sú menej nebezpečné , využívanie uzavretých systémov alebo iné opatrenia zamerané na zníženie úrovne expozície pracovníkov, čím sa posilní inovácia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Malé a stredné podniky (MSP) a mikropodniky, ktoré predstavujú prevažnú väčšinu podnikov v Únii, majú obmedzené finančné, technické a ľudské zdroje. Malo by sa uľahčiť dodržiavanie pravidiel MSP a mikropodnikmi pri súčasnom zachovaní rovnakej úrovne ochrany pre všetkých pracovníkov. Špecifické opatrenia, stimuly a digitálne nástroje by v tejto súvislosti mohli uľahčiť MSP a mikropodnikom ľahšie plniť svoje povinnosti podľa smernice 2004/37/ES a postupovať smerom k odstráneniu karcinogénnych alebo mutagénnych rizík a sociálni partneri by si v tomto ohľade mali vymieňať osvedčené postupy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Požiadavky stanovené v smernici 2004/37/ES majú za cieľ chrániť na úrovni Únie pracovníkov pred karcinogénmi a mutagénmi a majú sa považovať za minimálne požiadavky. Členské štáty môžu stanoviť prísnejšie technické smerné hodnoty a ochranné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 d (nové)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

(1d)  Komisia do konca prvého štvrťroka 2019 s prihliadnutím na najnovší vývoj vedeckých poznatkov posúdi možnosť zmeniť rozsah pôsobnosti smernice 2004/37/ES tak, aby sa vzťahovala aj na látky poškodzujúce reprodukciu, a na tomto základe po konzultácii so sociálnymi partnermi prípadne predloží legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (ďalej len „vedecký výbor“)55 pomáha Komisii najmä pri hodnotení najnovších dostupných vedeckých údajov a pri navrhovaní limitných hodnôt vystavenia chemickým faktorom pri práci, ktoré sa majú stanoviť na úrovni Únie podľa smernice Rady 98/24/ES56 a smernice 2004/37/ES, s cieľom ochrany pracovníkov pred chemickými rizikami. Zohľadnili sa aj iné zdroje vedeckých informácií, ktoré boli primerane spoľahlivé a verejne dostupné.

(3)  Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty expozície chemickým faktorom pri práci (SCOEL)55 a Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSH)55a, pomáhajú Komisii najmä pri identifikácii, hodnotení a podrobnej analýze najnovších dostupných vedeckých a technických údajov a pri navrhovaní technických smerných hodnôt expozície pri práci v záujme ochrany pracovníkov pred chemickými rizikami, ktoré sa majú stanoviť na úrovni Únie v súlade so smernicou Rady 98/24/ES56 a smernicou 2004/37/ES. Zohľadnili sa aj iné zdroje vedeckých informácií, ktoré boli primerane spoľahlivé a verejne dostupné, najmä z Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, Svetovej zdravotníckej organizácie a národných agentúr.

__________________

__________________

55 Rozhodnutie Komisie 2014/113/EÚ z 3. marca 2014 o zriadení Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty expozície chemickým faktorom pri práci a o zrušení rozhodnutia 95/320/ES (Ú. v. EÚ L 62, 4.3.2014, s. 18).

55 Rozhodnutie Komisie 2014/113/EÚ z 3. marca 2014 o zriadení Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty expozície chemickým faktorom pri práci a o zrušení rozhodnutia 95/320/ES (Ú. v. EÚ L 62, 4.3.2014, s. 18).

 

55a Rozhodnutie Rady z 22. júla 2003, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. EÚ C 218, 13.9.2003, s. 1).

56 Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11).

56 Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Práca výboru je zásadná pre zodpovedný politický proces a mala by sa zverejňovať v záujme transparentnosti a tvorby politiky založenej na dôkazoch. Ak sa má práca výboru reorganizovať, musia sa zaručiť vyhradené zdroje pre prácu a nesmú sa stratiť osobitné odborné znalosti v oblasti epidemiológie, toxikológie, pracovného lekárstva a hygieny práce.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  Táto smernica, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/37/ES, stanovuje technické smerné hodnoty a uvedenie záznamu „koža“ v súvislosti s ďalšími ôsmimi karcinogénmi, ktoré sú dodatočné k tým, ktoré sú ustanovené v smernici 2004/37/ES, a je ďalším krokom v dlhšom procese aktualizácie tejto smernice. S cieľom dosiahnuť lepšiu ochranu pracovníkov by sa smernica 2004/37/ES mala po konzultácii s výbormi SCOEL a ACSH priebežne preskúmavať a v prípade potreby zmeniť s ohľadom na dostupné informácie vrátane postupne získaných vedeckých a technických údajov, ako sú údaje o zvyškovom riziku. Ďalšie zmeny smernice by sa mali zamerať na problematiku expozície pracovníkov karcinogénnym alebo mutagénnym látkam vyplývajúcej z prípravy, podávania alebo zneškodňovania nebezpečných liekov vrátane cytotoxických liekov, a na prácu, pri ktorej dochádza k expozícii karcinogénnym alebo mutagénnym látkam pri čistení, preprave, praní a likvidácii nebezpečných liekov alebo materiálov kontaminovaných nebezpečnými liekmi a osobnej starostlivosti o pacientov liečených nebezpečnými liekmi.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Uvedenie záznamov „pokožka“ a/alebo limitné hodnoty pre inhalačný spôsob vystavenia sa v súlade s odporúčaniami výboru, ak sú k dispozícii, stanovujú na základe časovo váženého priemeru počas osemhodinového referenčného obdobia (limitné hodnoty dlhodobého vystavenia) a v prípade určitých karcinogénov alebo mutagénov na základe časovo váženého priemeru počas kratšieho, vo všeobecnosti pätnásť minútového referenčného obdobia (limitné hodnoty krátkodobého vystavenia), aby sa zohľadnili účinky vyplývajúce z krátkodobého vystavenia.

(4)  Uvedenie záznamov „koža“ a/alebo technické smerné hodnoty pre inhalačný spôsob expozície sa v súlade s odporúčaniami SCOEL a ACSH, ak sú k dispozícii, stanovujú na základe časovo váženého priemeru počas osemhodinového referenčného obdobia (technické smerné hodnoty dlhodobej expozície) a v prípade určitých karcinogénov alebo mutagénov na základe časovo váženého priemeru počas kratšieho, vo všeobecnosti pätnásť minútového referenčného obdobia (technické smerné hodnoty krátkodobej expozície), s cieľom v čo najväčšej miere obmedziť účinky vyplývajúce z krátkodobej expozície. Zohľadniť by sa mali aj ďalšie zdroje vedeckých informácií, ktoré sú primerane spoľahlivé a verejne dostupné.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Hlavným cieľom ochrany zdravia plodov a budúcich generácií je stanovenie špecifických opatrení pre ženy v plodnom veku. Tieto opatrenia by sa mali pohybovať od konkrétnych aktuálnych vedeckých informácií a usmerňujúcich dokumentov pre zamestnávateľov a pracovníkov k dočasnému predchádzaniu expozícii viacerým látkam, ak je to vhodné.

Odôvodnenie

Budúcnosť verejných zdravotných a hospodárskych výziev v EÚ závisí okrem iného od úrovne ochrany plodov, ktorá závisí od úrovne ochrany pracovného prostredia žien vo fertilnom veku. Špecifické vnútroštátne opatrenia, ako napríklad jednoduché informačné kampane, už prebiehajú, napríklad vo Švédsku, a sú silným nástrojom na posilnenie postavenia zamestnávateľov aj pracovníkov pri kolektívnom dosahovaní cieľov v oblasti verejného zdravia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Existujú dostatočné dôkazy o karcinogenite olejov, ktoré boli použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora. Uvedené použité oleje vznikajú v priebehu procesov, a preto nie sú predmetom klasifikácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200857. Výbor identifikoval možnú absorpciu významného množstva uvedených olejov cez pokožku, usúdil, že k vystaveniu pri práci dochádza transdermálnou cestou, a dôrazne odporučil uvedenie poznámky „pokožka“. Preto je vhodné zaradiť pracovné činnosti zahŕňajúce vystavenie účinkom olejov, ktoré boli použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora, do prílohy I k smernici 2004/37/ES a stanoviť uvedenie poznámky „pokožka“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie.

(5)  Existujú dostatočné dôkazy o karcinogenite olejov, ktoré boli použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora. Uvedené použité oleje vznikajú v priebehu procesov, a preto nie sú predmetom klasifikácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200857. SCOEL identifikoval možnú absorpciu významného množstva uvedených olejov cez kožu, dospel k záveru, že k expozícii pri práci dochádza transdermálnou cestou, a dôrazne odporučil uvedenie poznámky „koža“ a výbor ACSH schválil zaradenie použitých motorových olejov medzi karcinogénne látky, zmesi a postupy uvedené v prílohe I smernice 2004/37 / ES a možnosť závažnej absorpcie cez kožu. Preto je vhodné zaradiť pracovné činnosti zahŕňajúce expozíciu účinkom olejov, ktoré boli použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora, do prílohy I k smernici 2004/37/ES a stanoviť uvedenie poznámky „koža“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie.

__________________

__________________

57 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

57 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Existujú dostatočné dôkazy o karcinogenite emisií výfukových plynov zo vznetových motorov, ktoré vznikajú pri spaľovaní motorovej nafty v motoroch so vznetovým zapaľovaním. Výfukové emisie zo vznetových motorov vznikajú v priebehu procesov, a preto nepodliehajú klasifikácii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081a. Výbor ACSH schválil, aby bola expozícia výfukovým plynom z tradičných vznetových motorov zaradená medzi karcinogénne látky, zmesi a postupy uvedené v prílohe I smernice 2004/37/ES a požiadal o ďalšie vyšetrovanie v súvislosti s vedeckými a technickými aspektmi novších typov motorov. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala výfukové plyny zo vznetových motorov ako „karcinogénne pre človeka“ (kategória 1 klasifikácie IARC) a spresnila, že hoci je pri novších typoch vznetových motorov množstvo pevných častíc a chemických látok menšie, zatiaľ nie je jasné, ako sa v súvislosti s týmito kvantitatívnymi a kvalitatívnymi zmenami môžu zmeniť účinky na zdravie. IARC takisto spresnila, že ako marker expozície sa zvyčajne používa elementárny uhlík, ktorý je významnou zložkou týchto emisií. S ohľadom na uvedené a na počet pracovníkov, ktorí sú emisiám vystavení, je preto vhodné zahrnúť do prílohy I k smernici 2004/37/ES prácu, pri ktorej dochádza k expozícii emisiám výfukových plynov zo vznetových motorov, a v časti A prílohy III k tejto smernici stanoviť technickú smernú hodnotu pre výfukové plyny zo vznetových motorov vypočítanú na základe elementárneho uhlíka. Komisia by mala preskúmať túto technickú smernú hodnotu s použitím najaktuálnejších vedeckých a sociálno-ekonomických údajov. Položky v prílohe I a prílohe III k smernici 2004/37/ES by sa mali vzťahovať na výfukové plyny zo všetkých typov vznetových motorov.

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Pri nových technológiách s výrazne zníženými emisiami výfukových plynov zo vznetových motorov a koncentráciami elementárneho uhlíka elementárny uhlík nemusí byť rovnako užitočným indikátorom expozície. Oxid dusičitý je pravdepodobne dôležitejším indikátorom expozície pri výfukových plynoch zo vznetových motorov nových technológií. Vzhľadom na to, že vek a typ motora a systémy dodatočnej úpravy výfukových plynov sa líšia v rámci pracovísk a medzi nimi, môže byť vhodné stanoviť technickú smernú hodnotu expozície pri práci v prípade výfukových plynov zo vznetových motorov ako dýchateľný elementárny uhlík a zároveň aj ako oxid dusičitý. Komisia by mala preskúmať tieto technické smerné hodnoty s použitím najaktuálnejších vedeckých a sociálno-ekonomických údajov. Na pracovisku, kde sa používajú vznetové motory, by sa mali dodržiavať obe hodnoty. Hoci nie sú k dispozícii údaje umožňujúce priame porovnanie karcinogénneho potenciálu výfukových plynov zo vznetových motorov nových technológií a vznetových motorov starších technológií, nová technológia vznetových motorov zmenila kvalitu a množstvo emisií zo spaľovania nafty a došlo k obmedzeniu, nie však k odstráneniu súvisiacich rizík vzniku rakoviny. Významné zníženie koncentrácie splodín vo výfukových plynoch zo vznetových motorov nových technológií zníži výskyt rizika vzniku rakoviny pľúc (na kWh). Potvrdzujú to zistenia zo súboru štúdií na zvieratách, ktoré preukazujú zníženú alebo zanedbateľnú in vivo genotoxicitu pľúc a poškodenie oxidatívnej DNA po expozícii výfukovým plynom zo vznetovým motorom nových technológií inhaláciou. Prínosom by bolo určenie príslušných ukazovateľov expozície pri výfukových plynoch zo vznetových motorov nových technológií vrátane zohľadnenia granulometrického zloženia a rôznych ukazovateľov expozícií častíc (napr. počet v závislosti od hmotnosti). Okrem toho je dôležité porovnať nebezpečenstvo na jednotku hmotnosti výfukových plynov zo vznetových motorov nových a starších technológií. Sú potrebné ďalšie informácie o úrovniach expozície na pracoviskách, kde sa používajú nové vznetové motory.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Určité zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) s obsahom benzo[a]pyrénu spĺňajú kritériá klasifikácie ako karcinogénne (kategórie 1A alebo 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto sú v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénmi. Výbor identifikoval možnú absorpciu významného množstva uvedených zmesí cez pokožku. Preto je vhodné stanoviť uvedenie poznámky „pokožka“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie.

(6)  Určité zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU), najmä zmesi s obsahom benzo[a]pyrénu, spĺňajú kritériá klasifikácie ako karcinogénne (kategórie 1A alebo 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto sú v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénmi. Výbor SCOEL identifikoval možnú absorpciu významného množstva uvedených zmesí cez kožu a výbor ACSH súhlasil s tým, že je dôležité zaviesť technickú smernú hodnotu expozície polycyklickým aromatickým uhľovodíkom pri práci, a odporučil, aby sa vykonalo vyhodnotenie vedeckých aspektov s cieľom navrhnúť, aby sa v budúcnosti stanovila technická smerná hodnota expozície pri práci. Preto je vhodné stanoviť uvedenie poznámky „koža“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie. Mali by sa tiež vykonať ďalšie vyšetrovania s cieľom posúdiť, či je potrebné rozšíriť položku 2 prílohy I tak, aby sa vzťahovala na prácu zahŕňajúcu procesy spaľovania a spaľovacie procesy pri vysokých teplotách, a stanoviť technickú smernú hodnotu pre benzo [a] pyrén s cieľom lepšie chrániť pracovníkov pred expozíciou zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Trichlóretylén spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénny (kategórie 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénom. Na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov možno stanoviť limitné hodnoty pre trichlóretylén na základe osemhodinového referenčného obdobia (limitné hodnoty dlhodobého vystavenia) a na základe kratšieho (15 minútového) referenčného obdobia. Výbor identifikoval možnú absorpciu významného množstva uvedeného karcinogénu cez pokožku. Je preto vhodné stanoviť limitné hodnoty dlhodobého a krátkodobého vystavenia pre trichlóretylén v časti A prílohy III a stanoviť uvedenie poznámky „pokožka“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie. So zreteľom na vývoj vedeckých dôkazov sa limitné hodnoty pre túto látku budú veľmi podrobne preskúmavať.

(7)  Trichlóretylén spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénny (kategórie 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénom. Na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov možno stanoviť technické smerné hodnoty pre trichlóretylén na základe osemhodinového referenčného obdobia (technické smerné hodnoty dlhodobej expozície) a na základe kratšieho (15 minútového) referenčného obdobia. Výbor SCOEL identifikoval možnú absorpciu významného množstva uvedeného karcinogénu cez kožu a výbor ACSH odsúhlasil na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov praktickú technickú smernú hodnotu. Je preto vhodné stanoviť technické smerné hodnoty dlhodobej a krátkodobej expozície pre trichlóretylén v časti A prílohy III a stanoviť uvedenie poznámky „koža“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie. So zreteľom na vývoj vedeckých dôkazov a technický pokrok sa technické smerné hodnoty pre túto látku budú veľmi podrobne preskúmavať.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  4,4'-metyléndianilín (MDA) spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénny (kategórie 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénom. Na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov možno stanoviť limitnú hodnotu pre 4,4'-metyléndianilín. Výbor identifikoval možnú absorpciu významného množstva uvedeného karcinogénu cez pokožku. Preto je vhodné stanoviť limitnú hodnotu pre 4,4'-metyléndianilín v časti A prílohy III a stanoviť uvedenie poznámky „pokožka“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie.

(8)  4,4'-metyléndianilín (MDA) spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénny (kategórie 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénom. Na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov možno stanoviť technickú smernú hodnotu pre 4,4'-metyléndianilín. Výbor SCOEL identifikoval možnú absorpciu významného množstva uvedeného karcinogénu cez kožu a odsúhlasil na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov praktickú technickú smernú hodnotu. Preto je vhodné stanoviť technickú smernú hodnotu pre 4,4'-metyléndianilín v časti A prílohy III a stanoviť uvedenie poznámky „koža“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  (Chlórmetyl)oxirán (1-chlór-2,3-epoxypropán) spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénny (kategórie 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je podľa vymedzenia v smernici 2004/37/ES karcinogénom. Výbor dospel k záveru, že limitnú hodnotu vystavenia z hľadiska zdravia nemožno pre tento neprahový karcinogén odvodiť a odporučil predchádzať vystaveniu sa mu pri práci. Výbor identifikoval možnú absorpciu významného množstva (chlórmetyl)oxiránu cez pokožku. Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „poradný výbor“) prijal na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov praktickú technickú smernú hodnotu. Preto je vhodné stanoviť limitnú hodnotu pre (chlórmetyl)oxirán v časti A prílohy III a stanoviť uvedenie poznámky „pokožka“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie.

(9)  (Chlórmetyl)oxirán (1-chlór-2,3-epoxypropán) spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénny (kategórie 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je podľa vymedzenia v smernici 2004/37/ES karcinogénom. Výbor SCOEL dospel k záveru, že technickú smernú hodnotu expozície z hľadiska zdravia nemožno pre tento neprahový karcinogén odvodiť a odporučil predchádzať expozícii uvedenému karcinogénu pri práci. Výbor SCOEL identifikoval možnú absorpciu významného množstva (chlórmetyl)oxiránu cez kožu a výbor ACSH odsúhlasil na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov praktickú technickú smernú hodnotu. Preto je vhodné stanoviť technickú smernú hodnotu pre (chlórmetyl)oxirán v časti A prílohy III a stanoviť uvedenie poznámky „koža“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Etyléndibromid (1,2-dibrómetán, EDB) spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénny (kategórie 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénom. Výbor dospel k záveru, že limitnú hodnotu vystavenia z hľadiska zdravia nemožno pre tento neprahový karcinogén odvodiť a odporučil predchádzať vystaveniu sa mu pri práci. Výbor identifikoval možnú absorpciu významného množstva etyléndibromidu cez pokožku. Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „poradný výbor“) prijal na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov praktickú technickú smernú hodnotu. Je preto vhodné stanoviť limitnú hodnotu pre etyléndibromid v časti A prílohy III a stanoviť uvedenie poznámky „pokožka“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie.

(10)  Etyléndibromid (1,2-dibrómetán, EDB) spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénny (kategórie 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénom. Výbor SCOEL dospel k záveru, že technickú smernú hodnotu expozície z hľadiska zdravia nemožno pre tento neprahový karcinogén odvodiť a odporučil predchádzať expozícii uvedenému karcinogénu pri práci. Výbor SCOEL identifikoval možnú absorpciu významného množstva etyléndibromidu cez kožu a výbor ACSH odsúhlasil na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov praktickú technickú smernú hodnotu. Je preto vhodné stanoviť technickú smernú hodnotu pre etyléndibromid v časti A prílohy III a stanoviť uvedenie poznámky „koža“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Etyléndichlorid (1,2-dichlóretán, EDC) spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénny (kategórie 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénom. Na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov možno stanoviť limitnú hodnotu pre etyléndichlorid. Výbor identifikoval možnú absorpciu významného množstva etyléndichloridu cez pokožku. Je preto vhodné stanoviť limitnú hodnotu pre etyléndichlorid v časti A prílohy III a stanoviť uvedenie poznámky „pokožka“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie.

(11)  Etyléndichlorid (1,2-dichlóretán, EDC) spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénny (kategórie 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénom. Na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov možno stanoviť technickú smernú hodnotu pre etyléndichlorid. Výbor SCOEL identifikoval možnú absorpciu významného množstva etyléndichloridu cez kožu a výbor ACSH odsúhlasil na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov praktickú technickú smernú hodnotu, pričom zdôraznil, že chýbajú spoľahlivé a aktualizované vedecké údaje týkajúce sa najmä spôsobu pôsobenia. Je preto vhodné stanoviť technickú smernú hodnotu pre etyléndichlorid v časti A prílohy III a stanoviť uvedenie poznámky „koža“ v časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES s uvedením možnej významnej transdermálnej absorpcie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Dohody sociálnych partnerov, ako napríklad sociálny dialóg „Dohoda o ochrane zdravia pracovníkov prostredníctvom správnej manipulácie a správneho používania kryštalického oxidu kremičitého a výrobkov, ktoré ho obsahujú“ (NEPSi), ktoré popri regulačných opatreniach poskytujú usmernenia a nástroje na podporu efektívneho plnenia záväzkov zamestnávateľov stanovených v smernici 2004/37/ES, sú cennými nástrojmi na doplnenie regulačných opatrení. Komisia by mala sociálnych partnerov nabádať k uzatváraniu takýchto dohôd. Dodržiavanie týchto dohôd by sa však nemalo viesť k vzniku predpokladu zhody s povinnosťami zamestnávateľov stanovenými v smernici 2004/37/ES.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Komisia konzultovala s Poradným výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zriadeným rozhodnutím Rady z 22. júla 2003. Uskutočnila aj dvojfázovú konzultáciu s európskymi sociálnymi partnermi v súlade s článkom 154 ZFEÚ.

(13)  Komisia konzultovala s výborom ACSH a uskutočnila dvojfázovú konzultáciu s európskymi sociálnymi partnermi v súlade s článkom 154 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Limitné hodnoty stanovené v tejto smernici sa budú revidovať v zmysle vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES58 a s ohľadom na stanoviská Výboru pre hodnotenie rizík agentúry ECHA (RAC) a výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC), najmä s cieľom zohľadniť interakciu medzi limitnými hodnotami stanovenými v smernici 2004/37/ES a na vzťahy medzi dávkou expozície a jej účinkom, aktuálne informácie o expozícii a DNEL (odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom) odvodené pre nebezpečné chemikálie podľa uvedeného nariadenia, ak sú k dispozícii.

(15)  Technické smerné hodnoty stanovené v tejto smernici sa budú revidovať v zmysle vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES58 a s ohľadom na stanoviská Výboru pre hodnotenie rizík agentúry ECHA (RAC) a výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC), najmä s cieľom zohľadniť interakciu medzi technickými smernými hodnotami stanovenými v smernici 2004/37/ES a na vzťahy medzi dávkou expozície a jej účinkom, aktuálne informácie o expozícii a DNEL (odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom) odvodené pre nebezpečné chemikálie podľa uvedeného nariadenia, ak sú k dispozícii, s cieľom účinne chrániť pracovníkov.

__________________

__________________

58 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

58 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Keďže ciele tejto smernice, ktorými je zlepšenie životných a pracovných podmienok pracovníkov a ochrana ich zdravia pred špecifickými rizikami vyplývajúcimi z vystavenia účinkom karcinogénov, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale lepšie ich možno dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 ods. 4 ZEÚ táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(16)  Keďže ciele tejto smernice, ktorými je zlepšenie životných a pracovných podmienok pracovníkov a ochrana ich zdravia pred špecifickými rizikami vyplývajúcimi z expozície účinkom karcinogénov a mutagénov, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale lepšie ich možno dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti stanovenou v článku 191 ods. 2 ZFEÚ a zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2004/37/ES

Článok 13 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 13a

 

Dohody sociálnych partnerov

 

Komisia nabáda sociálnych partnerov, aby uzavreli dohody o sociálnom dialógu, ktoré poskytnú usmernenia a nástroje na podporu účinného vykonávania povinností zamestnávateľov stanovených v tejto smernici. Tieto dohody sa uvedú v prílohe IVa. Tento zoznam sa pravidelne aktualizuje.“

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)

Smernica 2004/37/ES

Článok 18a – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a)  V článku 18a sa dopĺňa tento odsek:

 

„Komisia v rámci ďalšieho hodnotenia vykonávania tejto smernice v súvislosti s hodnotením uvedeným v článku 17a smernice 89/391/EHS taktiež posúdi možnosť rozšíriť existujúci bod 2 prílohy I k smernici 2004/37/ES tak, aby sa vzťahoval na prácu zahŕňajúcu procesy spaľovania a spaľovacie procesy pri vysokých teplotách, a stanoviť technickú smernú hodnotu pre benzo[a]pyrén v záujme lepšej ochrany pracovníkov pred zmesami polycyklických aromatických uhľovodíkov. V prípade potreby Komisia navrhne potrebné zmeny týkajúce sa týchto látok.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový)

Smernica 2004/37/ES

Článok 18a – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1b)  V článku 18a sa dopĺňa tento odsek:

 

„Komisia po konzultácii s členskými štátmi a sociálnymi partnermi do 30. júna 2019 posúdi potrebu zmeniť technické smerné hodnoty pre výfukové plyny z dieselových motorov. V prípade potreby Komisia navrhne potrebné zmeny týkajúce sa tohto procesu.“

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 c (nový)

Smernica 2004/37/ES

Článok 19 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1c)  V článku 19 sa dopĺňa tento odsek:

 

„Členské štáty oznámia Komisii vnútroštátne právne predpisy a prax s cieľom zabezpečiť, aby ich príslušné orgány mali dostatočný počet vyškolených pracovníkov a ďalšie zdroje potrebné na plnenie ich úloh súvisiacich s riadnym a účinným vykonávaním tejto smernice. Tieto informácie sú súčasťou správ o vykonávaní, ktoré členské štáty predkladajú každých päť rokov podľa článku 17a smernice Rady 89/391/EHS.“

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 2004/37/ES

Príloha I – bod 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)   V prílohe I sa dopĺňa toto písmeno:

 

„5 b.  Práca, pri ktorej dochádza k expozícii emisiám výfukových plynov zo vznetových motorov“

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1

Smernica 2004/37/ES

Príloha III – časť A

 

Text predložený Komisiou

CAS č. (1)

EC č. (2)

NÁZOV CHEMICKÉHO FAKTORA

LIMITNÉ HODNOTY

PRECHODNÉ OPATRENIA

8 hodinové vystavenie (3)

krátkodobé (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Trichlóretylén

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4'-metyléndianilín

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epichlórhydrín

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Etyléndibromid

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Etyléndichlorid

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) CAS č.: Registračné číslo podľa Chemical Abstracts Service.

(2) Číslo EC, t. j. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii, podľa vymedzenia v oddiele 1.1.1.2 časti 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

(3) Merané alebo vypočítané ako časovo vážený priemer počas osemhodinového referenčného obdobia (time-weighted average – TWA).

(4) Limitná hodnota krátkodobého vystavenia (short-term exposure limit – STEL) . Limitná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na 15-minútové referenčné obdobie, ak nie je stanovené inak.

(5) mg/m3 – miligramy na meter kubický vzduchu pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa (tlak 760 mm ortuťového stĺpca).

(6) ppm = objem vyjadrený v milióntinách z celkového objemu vzduchu (ml/m3).

(7) f/ml = vlákna na mililiter.

Pozmeňujúci návrh

V časti A prílohy III k smernici 2004/37/ES sa dopĺňajú tieto položky:

CAS č. (1)

EC č. (2)

NÁZOV CHEMICKÉHO FAKTORA

TECHNICKÉ SMERNÉ HODNOTY

PRECHODNÉ OPATRENIA

8 hodinová expozícia (3)

krátkodobá (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

-

-

Emisie výfukových plynov zo vznetových motorov

0,05 (7a)

-

-

-

-

-

 

-

-

Emisie výfukových plynov zo vznetových motorov

 

0,5(7b)

-

-

-

-

 

79-01-6

201-167-4

Trichlóretylén

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4'-metyléndianilín

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epichlórhydrín

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Etyléndibromid

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Etyléndichlorid

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) CAS č.: Registračné číslo podľa Chemical Abstracts Service.

(2) Číslo EC, t. j. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii, podľa vymedzenia v oddiele 1.1.1.2 časti 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

(3) Merané alebo vypočítané ako časovo vážený priemer počas osemhodinového referenčného obdobia (time-weighted average – TWA).

(4) Technická smerná hodnota krátkodobej expozície (short-term exposure limit – STEL) . Technická smerná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na 15-minútové referenčné obdobie, ak nie je stanovené inak.

(5) mg/m3 – miligramy na meter kubický vzduchu pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa (tlak 760 mm ortuťového stĺpca).

(6) ppm = objem vyjadrený v milióntinách z celkového objemu vzduchu (ml/m3).

(7) f/ml = vlákna na mililiter.

(7a) Merané ako elementárny uhlík

(7b) Merané ako oxid dusičitý

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1

Smernica 2004/37/ES

Príloha III – časť B – riadok 1

 

Text predložený Komisiou

_

_

Zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov obsahujúcich benzo[a]pyrén, ktoré sú karcinogénmi v zmysle smernice.

koža

Pozmeňujúci návrh

_

_

Zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov vrátane zmesí obsahujúcich benzo[a]pyrén, ktoré sú karcinogénmi v zmysle smernice.

koža

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 2004/37/ES

Príloha IV a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Vkladá sa táto príloha:

 

„Príloha IVa

 

Zoznam dohôd o sociálnom dialógu, ktoré poskytujú usmernenia a nástroje na podporu efektívneho plnenia záväzkov zamestnávateľov

 

(1) Dohoda o ochrane zdravia pracovníkov prostredníctvom správnej manipulácie a správneho používania kryštalického oxidu kremičitého a výrobkov, ktoré ho obsahujú*.

 

__________________

 

* Ú. v. EÚ C 279, 17.11.2006“

 • [1]    Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 56.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Európska komisia zverejnila 10. januára 2017 svoj návrh na zmenu smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z expozície karcinogénom alebo mutagénom pri práci. Cieľom návrhu je zlepšiť a objasniť súčasný právny rámec v záujme zlepšenia ochrany zdravia pracovníkov tým, že sa zníži miera ich expozície chemickým karcinogénom alebo mutagénom na pracovisku, a zároveň prispieť k spravodlivejším podmienkam pre hospodárske subjekty.

Spravodajca by chcel pripomenúť, že rakovina je v Európskej únii najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s výkonom povolania. Podľa Národného inštitútu Holandska pre verejné zdravie a životné prostredie[1] bolo v Európe v roku 2012 diagnostikovaných 91 500 až 150 500 nových prípadov rakoviny spôsobenej expozíciou škodlivým látkam pri práci. Podľa číselných údajov Európskej komisie[2] v Európskej únii zomiera každú hodinu na rakovinové ochorenie súvisiace so zamestnaním sedem až dvanásť ľudí.

Týmto druhým návrhom na revíziu by sa mohla zlepšiť ochrana minimálne štyroch miliónov pracovníkov, pričom by sa ním zároveň objasnili pravidlá pre zamestnávateľov a kontrolné orgány. Spoločne by tieto prvé dva návrhy[3] na revíziu smernice 2004/37/ES mali umožniť zabrániť viac než 100 000 prípadom úmrtia v dôsledku rakovinových ochorení súvisiacich so zamestnaním.

Pravidelný a nepretržitý proces revízie

Hoci spravodajca víta tento návrh na revíziu smernice 2004/37/ES, ako aj rozhodnutie Európskej komisie predložiť tretiu revíziu tejto smernice, zároveň ju nabáda k tomu, aby pokračovala v tomto smere tým, že zavedie pravidelný a trvalý proces revízie v úzkej spolupráci s Vedeckým výborom pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci[4] (ďalej len „vedecký výbor“) a Poradným výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci[5] (ďalej len „poradný výbor“). Nadchádzajúce revízie musia predovšetkým umožniť prehodnotiť v prípade potreby existujúce technické smerné hodnoty, stanoviť technické smerné hodnoty pre ďalšie látky, ako aj rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice 2004/37/ES na reprotoxické látky, čo podporuje aj Európsky parlament.

Odporúčania vedeckých a poradných výborov

Spravodajca víta konzultačný proces, ktorý Komisia uskutočňuje pred každým návrhom na revíziu smernice 2004/37/ES a ktorý je vysvetlený v posúdení vplyvu Komisie[6].

Odporúčania vedeckých a poradných výborov umožňujú Komisii, aby sa pri navrhovaní a/alebo revízii technických smerných hodnôt expozície pri práci opierala o vedecké a technické údaje.

Tieto odporúčania, rovnako ako ďalšie vedecké informácie zo spoľahlivých a verejne dostupných zdrojov pomáhajú aj Európskemu parlamentu a Rade posúdiť návrhy Komisie a v prípade potreby predložiť pozmeňujúce návrhy. Na tomto základe spravodajca predkladá tento návrh správy, v ktorom sa zvýšená ochrana pracovníkov spája s technickou uskutočniteľnosťou pre podniky.

Výfukové plyny zo vznetových motorov

Spravodajca berie na vedomie dôvody, ktoré uvádza Komisia vo svojom posúdení vplyvu, ktoré viedli k rozhodnutiu nezahrnúť do prílohy I k smernici 2004/37/ES výfukové plyny zo vznetových motorov a nestanoviť v prílohe III žiadnu príslušnú technickú smernú hodnotu expozície.

Je však potrebné pripomenúť, že podľa Inštitútu pracovného lekárstva[7] je výfukovým plynom zo vznetových motorov nad rámec bežných úrovní potenciálne vystavených 3,6 milióna pracovníkov v Európskej únii a že priemerná geometrická hodnota expozície sa odhaduje na 13µg/m³ (alebo 0,013 mg/m³). Podľa tohto inštitútu v roku 2010 zomrelo v dôsledku ochorenia na rakovinu súvisiacu s expozíciou účinkom výfukových plynov zo vznetových motorov pri práci 4 556 ľudí.

Spravodajca preto považuje za potrebné bezodkladne prijať opatrenia na európskej úrovni s cieľom obmedziť expozíciu pracovníkov výfukovým plynom zo vznetových motorov doplnením prílohy I o pracovné činnosti spojené s expozíciou týmto výfukovým plynom a stanovením technickej smernej hodnoty expozície v prílohe III na 50µg/m³ (0,05 mg/m³) vypočítanej na základe elementárneho uhlíka[8]. Tento marker, ktorý vedecká komunita všeobecne uznáva, sa používa najmä v Rakúsku a mohol by sa používať aj v iných členských štátoch, ako sú Nemecko a Holandsko, na stanovenie technickej smernej hodnoty pre emisie výfukových plynov zo vznetových motorov.

Zatiaľ čo poradný výbor odporúča rozlišovať medzi starými a novými vznetovými motormi, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie) v roku 2012 označila výfukové plyny zo vznetových motorov za karcinogénne pre človeka. Podľa tejto medzinárodnej agentúry „ bolo potrebné zmeniť zloženie palív, najmä pokiaľ ide o značné zníženie obsahu síry, vykonať úpravy v konštrukcii motorov tak, aby spaľovali palivá účinnejšie, a znížiť emisie prostredníctvom technológií kontroly výfukových plynov“. Agentúra ďalej uviedla, že „hoci sa emisie pevných častíc a chemických látok v dôsledku týchto zmien znížili, zatiaľ nie je jasné, či tieto kvantitatívne a kvalitatívne zmeny môžu mať odlišný účinok na zdravie“[9].

Vzhľadom na vyššie uvedené a na základe odôvodnenia 14 smernice 2004/37/ES, ktoré stanovuje, že pri ochrane zdravia zamestnancov sa musí uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti, spravodajca navrhuje zahrnúť emisie všetkých typov vznetových motorov bez rozdielu.

Polycyklické aromatické uhľovodíky

Spravodajca berie na vedomie stanovisko poradného výboru[10] týkajúce sa benzo[a]pyrénu a domnieva sa, že je dôležité stanoviť technickú smernú hodnotu expozície polycyklickým aromatickým uhľovodíkom pri práci. Spravodajca preto navrhuje predložiť pozmeňujúci návrh, ktorým vyzýva Komisiu, aby pokračovala v práci na stanovení technickej smernej hodnoty expozície v prípade polycyklických aromatických uhľovodíkov vypočítanej na základe benzo[a]pyrénu.

Hoci je uvedenie poznámky „koža“ v časti B prílohy III smernice týkajúcej sa zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov obsahujúcich benzo[a]pyrén dôležitým krokom smerom k lepšej ochrane pracovníkov, spravodajca by chcel zdôrazniť, že aj ďalšie zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktoré neobsahujú benzo[a]pyrén, spĺňajú kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo 1B podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 a môžu do organizmu prenikať kožou. Spravodajca preto navrhuje rozšíriť uvedenie poznámky „koža“ na všetky zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov, ako požaduje Rada vo svojom všeobecnom usmernení.

Prevencia a kontroly

Smernica 2004/37/ES umožňuje lepšiu ochranu pracovníkov pred karcinogénnymi a mutagénnymi látkami na pracovisku. Spravodajca by tiež chcel vyzdvihnúť význam odvetvových či viacodvetvových dohôd, ktoré rokovaniami dosiahli sociálni partneri. Tieto dohody dopĺňajú ustanovenia uvedenej smernice tým, že uvádzajú osvedčené postupy, ktoré podnikom umožňujú prijímať preventívne opatrenia na zníženie expozície pracovníkov jednej alebo viacerým látkam, ktoré sú karcinogénne alebo mutagénne. V tejto súvislosti spravodajca víta dohodu NEPSI[11] „o ochrane zdravia pracovníkov prostredníctvom správnej manipulácie a správneho používania kryštalického oxidu kremičitého a výrobkov, ktoré ho obsahujú“, ktorá dopĺňa smernicu 2004/37/ES a snaží sa prispieť k vyššej úrovni ochrany pracovníkov na pracovisku.

Spravodajca by tiež chcel zdôrazniť význam kontrol na pracovisku, ktorých cieľom je overiť, či sa ustanovenia smernice 2004/37/ES v podnikoch náležite uplatňujú. Spravodajca nabáda členské štáty, aby zabezpečili, aby sa činnosť vnútroštátnych kontrolných orgánov neobmedzovala len na ukladanie pokút podnikom, ktoré ustanovenia uvedenej smernice nedodržiavajú. Zistenie príčin a ponúknutie možných riešení by umožnili dotknutým podnikom dosiahnuť vyššiu účinnosť tejto smernice, a to najmä v malých a stredných podnikoch.

 • [1]  Work-related cancer in the European Union (Rakovinové ochorenia súvisiace so zamestnaním v Európskej únii): Size, impact and options for further prevention (Rozsah, vplyv a možnosti ďalšej prevencie), publikácia na webovej stránke RIVM, s.11
 • [2]  COM(2017)0011 final.
 • [3]  Prvý návrh revízie: COM(2016)0248 final.
 • [4]  Rozhodnutie Komisie 2014/113/EÚ z 3. marca 2014 o zriadení Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci a o zrušení rozhodnutia 95/320/ES (Ú. v. EÚ L 62, 4.3.2014, s. 18).
 • [5]  Rozhodnutie Rady 2003/C 218/01, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. EÚ C 2018, 13.9.2003, s. 1 – 4)
 • [6]  SWD(2017) 7 final.
 • [7]  Výskumný projekt IOM P937/99, máj 2011 – Zdravie, socioekonomické a environmentálne aspekty možných zmien smernice EÚ o ochrane pracovníkov pred rizikami z expozície účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci – Emisie výfukových plynov zo vznetových motorov.
 • [8]  Výfukové plyny zo vznetových motorov, ktoré vznikajú pri spaľovaní naftového paliva, sú komplexná zmes škodlivých látok, ktorých súčasťou je elementárny uhlík. Elementárny uhlík, ktorý tvorí významnú časť výfukových plynov zo vznetových motorov, sa často používa ako marker expozície.
 • [9]  Tlačová správa IARC, 12. jún 2012 – IARC: Karcinogénny charakter výfukových plynov zo vznetových motorov
 • [10]  CCSS, Doc. 727/13.
 • [11]  Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dokument 727/13 NEPSI je skratka *Európskej siete pre kremík* tvorenej európskymi odvetvovými združeniami zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí 25. apríla 2006 podpísali Dohodu o ochrane zdravia pracovníkov prostredníctvom správnej manipulácie a správneho používania kryštalického oxidu kremičitého a výrobkov, ktoré ho obsahujú, dosiahnutú prostredníctvom sociálneho dialógu.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci

Referenčné čísla

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Dátum predloženia EP

12.1.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Dátum prijatia

27.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

0

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Dátum predloženia

11.4.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 26. apríla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia