Postopek : 2017/0004(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0142/2018

Predložena besedila :

A8-0142/2018

Razprave :

PV 10/12/2018 - 14
CRE 10/12/2018 - 14

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0488

POROČILO     ***I
PDF 824kWORD 89k
11.4.2018
PE 613.290v02-00 A8-0142/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Claude Rolin

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0011),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 153(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0010/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0142/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Direktiva 2004/37/ES je namenjena varovanju delavcev pred tveganji, ki ogrožajo njihovo zdravje in varnost zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem na delovnem mestu, in določa minimalne zahteve za ta namen, vključno z mejnimi vrednostmi, na podlagi razpoložljivih znanstvenih in tehničnih podatkov.

(1)  Direktiva 2004/37/ES je namenjena varovanju delavcev pred tveganji, ki ogrožajo njihovo zdravje in varnost zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem na delovnem mestu, in določa minimalne zahteve za ta namen, vključno z zavezujočimi mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost, ki se jih ne sme preseči, na podlagi razpoložljivih podatkov, tudi znanstvenih in tehničnih, in temeljito oceno učinka glede socialnih vidikov in ekonomske izvedljivosti ter razpoložljivosti merskih protokolov in tehnik za poklicno izpostavljenost.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Upoštevanje teh mejnih vrednosti ne vpliva na druge obveznosti, ki jih imajo delodajalci na podlagi Direktive 2004/37/ES, katerih namen je zmanjšati raven izpostavljenosti delavcev, zlasti z zmanjšanjem uporabe rakotvornih in mutagenih snovi na delovnem mestu, preprečevanjem ali zmanjšanjem izpostavljenosti delavcev rakotvornim in mutagenim snovem ter izvajanjem ukrepov v ta namen. Če je tehnično izvedljivo bi morali ti ukrepi vključevati nadomestitev rakotvornih ali mutagenih snovi s snovmi, zmesmi ali postopki, ki niso nevarni ali so manj nevarni za zdravje delavcev, uporabo zaprtih sistemov ali drugih ukrepov, katerih cilj je zmanjšanje ravni izpostavljenosti delavcev, s čimer se spodbujajo inovacije.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Mala in srednja podjetja ter mikropodjetja, ki jih je v Uniji daleč največ, imajo omejene finančne, tehnične in človeške vire. Skladnost malih in srednjih podjetij in mikropodjetij je treba olajšati ob hkratnem ohranjanju enake ravni varstva za vse delavce. Pri tem bi posebni ukrepi, spodbude in digitalna orodja malim in srednjim podjetjem ter mikropodjetjem pomagali, da bi laže izpolnjevala svoje obveznosti v skladu z Direktivo 2004/37/ES in se premaknila bliže odpravi rakotvornih ali mutagenih tveganj, socialni partnerji pa bi si morali izmenjati najboljšo prakso.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Zahteve, navedene v Direktivi 2004/37/ES, so namenjene zaščiti delavcev pred rakotvornimi in mutagenimi snovmi na ravni Unije, in jih je treba šteti za minimalne zahteve. Države članice lahko določijo strožje mejne vrednosti in zaščitne ukrepe.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 d (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

(1d)  Komisija bo do konca prvega četrtletja leta 2019 ob upoštevanju najnovejših znanstvenih spoznanj ocenila možnost spremembe področja uporabe Direktive 2004/37/ES, da bi vključevalo snovi, strupene za razmnoževanje, in naj na tej podlagi po potrebi in po posvetovanju s socialnimi partnerji predstavila zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Znanstveni odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (v nadaljnjem besedilu: Odbor)55 pomaga Komisiji zlasti pri ocenjevanju najnovejših razpoložljivih znanstvenih podatkov in pri predlaganju mejnih vrednosti, ki veljajo za poklicno izpostavljenost v zvezi z varovanjem delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemijskim dejavnikom in ki se določijo na ravni Unije v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES56 in Direktivo 2004/37/ES. Upoštevani so bili tudi drugi viri znanstvenih podatkov, ki so dovolj zanesljivi in dostopni javnosti.

(3)  Znanstveni odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (v nadaljnjem besedilu: znanstveni odbor)55 in Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: svetovalni odbor)55a Komisiji pomagata zlasti pri ugotavljanju, ocenjevanju in podrobnem analiziranju najnovejših razpoložljivih znanstvenih in tehničnih podatkov in pri predlaganju mejnih vrednosti, ki veljajo za poklicno izpostavljenost v zvezi z varovanjem delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemijskim dejavnikom in ki se določijo na ravni Unije v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES56 in Direktivo 2004/37/ES. Upoštevani so bili tudi drugi viri znanstvenih podatkov, ki so dovolj zanesljivi in dostopni javnosti, zlasti Mednarodna agencija za raziskave raka, Svetovna zdravstvena organizacija in nacionalne agencije.

__________________

__________________

55 Sklep Komisije 2014/113/EU z dne 3. marca 2014 o ustanovitvi Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem in o razveljavitvi Sklepa 95/320/ES (UL L 62, 4.3.2014, str. 18).

55 Sklep Komisije 2014/113/EU z dne 3. marca 2014 o ustanovitvi Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem in o razveljavitvi Sklepa 95/320/ES (UL L 62, 4.3.2014, str. 18).

 

55a Sklep Sveta z dne 22. julija 2003 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (2003/C 218/01) (UL L 218, 13.9.2003, str. 1).

56 Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 131, 5.5.1998, str. 11).

56 Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 131, 5.5.1998, str. 11).

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Delo znanstvenega odbora je ključnega pomena za odgovoren proces politike in bi moralo biti zavoljo preglednosti in zavoljo z dokazi podprtega oblikovanja politik objavljeno. Če bo delo znanstvenega odbora reorganizirano, je treba zagotoviti namenska sredstva za delo, posebno strokovno znanje in izkušnje na področju epidemiologije, toksikologije, medicine dela in higiene dela pa se ne sme izgubiti.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Ta direktiva, ki spreminja Direktivo 2004/37/ES, določa mejne vrednosti in opombe glede vnosa prek kože za osem rakotvornih snovi poleg tistih, ki so določene v Direktivi 2004/37/ES, in predstavlja nadaljnji korak v daljšem procesu posodobitve te direktive. Za doseganje boljše zaščite delavcev bi bilo treba Direktivo 2004/37/ES po posvetovanju z znanstvenimi in svetovalnim odborom redno pregledovati in spreminjati, če je potrebno z upoštevanjem razpoložljivih informacij, vključno s postopno pridobljenimi znanstvenimi in tehničnimi podatki, na primer podatki o preostalem tveganju. Nadaljnje spremembe direktive bi morale obravnavati izpostavljenost delavcev rakotvornim ali mutagenim snovem, ki so rezultat priprave, dajanja ali odstranjevanja nevarnih zdravil, vključno s citotoksičnimi zdravili, in delo, ki vključuje izpostavljenost rakotvornim ali mutagenim snovem pri čiščenju, prevozu, pranju in odstranjevanju nevarnih zdravil ali materialov, kontaminiranih z nevarnimi zdravili, ter pri osebni negi bolnikov, ki se zdravijo z nevarnimi zdravili.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  V skladu s priporočili Odbora se, kadar je to mogoče, določijo opombe glede vnosa prek kože in/ali mejne vrednosti za izpostavljenost z vdihavanjem, in sicer glede na referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje (mejne vrednosti za dolgotrajno izpostavljenost), za nekatere rakotvorne ali mutagene snovi pa glede na krajša referenčna obdobja, praviloma na petnajstminutno časovno tehtano povprečje (mejne vrednosti za kratkotrajno izpostavljenost), da se upoštevajo vplivi kratkotrajne izpostavljenosti.

(4)  V skladu s priporočili znanstvenega in svetovalnega odbora se, kadar je mogoče, določijo opombe glede vnosa prek kože in/ali mejne vrednosti za izpostavljenost z vdihavanjem, in sicer glede na referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje (mejne vrednosti za dolgotrajno izpostavljenost), za nekatere rakotvorne ali mutagene snovi pa glede na krajša referenčna obdobja, praviloma na petnajstminutno časovno tehtano povprečje (mejne vrednosti za kratkotrajno izpostavljenost), da bi kolikor je mogoče omejili vplive kratkotrajne izpostavljenosti. Upoštevati bi bilo treba tudi dodatne vire znanstvenih podatkov, ki so dovolj zanesljivi in dostopni javnosti.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Glavni cilj varovanja zdravja ploda in prihodnjih generacij vključuje določitev posebnih ukrepov za ženske v rodni dobi. Ti ukrepi bi morali segati od posebnih posodobljenih znanstvenih informacij ter dokumentov s smernicami za delodajalce in delavce do začasnega preprečevanja izpostavljenosti številnim snovem, kadar je to ustrezno.

Obrazložitev

Prihodnost javnega zdravja in gospodarskih izzivov v EU je med drugim odvisna od ravni varovanja plodov, ki je odvisna od ravni varovanja delovnega okolja žensk v rodni dobi. Posebni nacionalni ukrepi, kot so preproste informacijske kampanje, se že izvajajo, na primer na Švedskem, in so učinkovito orodje, da se delodajalcem in delavcem omogoči skupno doseganje ciljev v zvezi z javnim zdravjem.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Obstaja dovolj dokazov, ki pričajo o rakotvornosti olj, ki so se pred tem uporabljala v motorjih z notranjim zgorevanjem za podmazovanje in hlajenje gibljivih delov motorja. Ta odpadna motorna olja nastajajo pri postopku in zanje zato ne velja razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta57. Odbor je za ta olja ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože in ocenil, da poklicna izpostavljenost obstaja po dermalni poti, ter močno priporočil določitev opombe glede vnosa prek kože. Zato je primerno v Prilogo I k Direktivi 2004/37/ES vključiti delo, ki vključuje izpostavljenost oljem, ki so se pred tem uporabljala v motorjih z notranjim zgorevanjem za podmazovanje in hlajenje gibljivih delov motorja, ter v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES določiti opombo glede vnosa prek kože, ki opozarja na možnost znatne absorpcije prek kože.

(5)  Obstaja dovolj dokazov, ki pričajo o rakotvornosti olj, ki so se pred tem uporabljala v motorjih z notranjim zgorevanjem za podmazovanje in hlajenje gibljivih delov motorja. Ta odpadna motorna olja nastajajo pri postopku in zanje zato ne velja razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta57. Znanstveni odbor je za ta olja ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože in ocenil, da poklicna izpostavljenost obstaja po dermalni poti, ter močno priporočil določitev opombe glede vnosa prek kože, svetovalni odbor pa se je strinjal, da se rakotvornim snovem, zmesim in postopkom iz Priloge I k Direktivi 2004/37/ES dodajo rabljena motorna olja in možnost znatne absorpcije prek kože. Zato je primerno v Prilogo I k Direktivi 2004/37/ES vključiti delo, ki vključuje izpostavljenost oljem, ki so se pred tem uporabljala v motorjih z notranjim zgorevanjem za podmazovanje in hlajenje gibljivih delov motorja, ter v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES določiti opombo glede vnosa prek kože, ki opozarja na možnost znatne absorpcije prek kože.

__________________

__________________

57 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

57 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  O rakotvornosti izpušnih plinov iz dizelskih motorjev, ki nastanejo z zgorevanjem dizelskega goriva v motorjih na kompresijski vžig, obstaja dovolj dokazov. Izpušni plini dizelskih motorjev nastajajo pri postopku, zato zanje ne velja razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Svetovalni odbor je soglašal, da se običajni izpušni plini iz dizelskih motorjev dodajo k rakotvornim snovem, zmesim in postopkom iz Priloge I k Direktivi 2004/37/ES, in zahteval nadaljnje preiskave znanstvenih in tehničnih vidikov novih tipov motorjev. Mednarodna agencija za raziskave raka je izpušne pline dizelskih motorjev uvrstila med rakotvorne snovi za ljudi (skupina 1) in pojasnila, da je količina drobnih delcev in kemikalij pri novih tipih dizelskih motorjev sicer manjša, vendar pa še ni jasno, kako se bodo te kvantitativne in kvalitativne spremembe prevedle v drugačne učinke na zdravje. Prav ta agencija tudi navaja, da je uporaba elementarnega ogljika (ki predstavlja pomemben delež teh emisij) kot biološkega označevalca izpostavljenosti povsem običajna. Glede na navedeno in na število izpostavljenih delavcev je primerno, da se delo, povezano z izpostavljenostjo izpušnim plinom iz dizelskih motorjev, vključi v Prilogo I k Direktivi 2004/37/ES, v delu A Priloge III pa določi mejna vrednost za izpušne pline iz dizelskih motorjev, preračunana glede na elementarni ogljik. To mejno vrednost bi morala Komisija pregledati z uporabo najsodobnejših znanstvenih in socialno-ekonomskih podatkov. Vnosi v Prilogi I in Prilogi III k Direktivi 2004/37/ES bi morali zajemati izpuste vseh tipov dizelskih motorjev

 

________________

 

1a Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Pri novi tehnologiji s precej manjšo količino izpušnih plinov dizelskih motorjev in manjšo masno koncentracijo elementarnega ogljika elementarni ogljik morda ne bo enako uporaben kazalnik izpostavljenosti. Ustreznejši kazalnik izpostavljenosti za izpušne pline iz dizelskih motorjev z novo tehnologijo bo verjetno dušikov dioksid. Ker se starost in tip motorjev in sistemov za naknadno obdelavo izpušnih plinov v okviru delovnih mest in med njimi razlikujeta, je morda ustrezno določiti mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost izpušnim plinom dizelskih motorjev tako za vdihljiv elementarni ogljik kot za dušikov dioksid. To mejno vrednost bi morala Komisija pregledati z uporabo najsodobnejših znanstvenih in socialno-ekonomskih podatkov. Na delovnem mestu, kjer se uporabljajo dizelski motorji, bi bilo treba upoštevati obe vrednosti. Čeprav podatki, ki bi omogočali neposredno primerjavo rakotvornega potenciala izpušnih plinov dizelskih motorjev s staro in novo tehnologijo, niso na voljo, sta se z novo tehnologijo dizelskih motorjev spremenili kakovost in količina dizelskih emisij, povezana tveganja za nastanek raka pa so se zmanjšala, ne pa tudi odpravila. Znatno zmanjšanje masne koncentracije izpušnih plinov dizelskih motorjev v izpušnih plinih dizelskih motorjev z novo tehnologijo naj bi po pričakovanjih zmanjšalo tveganje za pljučnega raka (na kWh). To podpirajo ugotovitve iz enotnega sklopa študij na živalih, ki kažejo, da so genotoksičnost za pljuča in vivo in oksidativne poškodbe DNK po inhalacijski izpostavljenosti izpušnim plinom dizelskih motorjev z novo tehnologijo zmanjšane ali zanemarljive. Koristna bi bila določitev ustreznih kazalnikov izpostavljenosti za izpušne pline iz dizelskih motorjev z novo tehnologijo, vključno z upoštevanjem razporeditve velikosti delcev in različnih meritev izpostavljenosti delcem (npr. število proti masni koncentraciji). Poleg tega je treba primerjati nevarnost na masno enoto izpušnih plinov dizelskih motorjev z novo in staro tehnologijo. Potrebne bi bile tudi dodatne informacije o ravneh izpostavljenosti na delovnih mestih, kjer se novi dizelski motorji uporabljajo.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Nekatere zmesi policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO), ki vsebujejo benzo[a]piren, izpolnjujejo merila za razvrstitev kot rakotvorne snovi (kategorije 1A ali 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in so zato rakotvorne snovi v smislu Direktive 2004/37/ES. Odbor je za te zmesi ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože. Zato je primerno, da se v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES določi opomba glede vnosa prek kože, ki bo opozarjala na možnost znatne absorpcije prek kože.

(6)  Nekatere zmesi policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO), zlasti tiste, ki vsebujejo benzo[a]piren, izpolnjujejo merila za razvrstitev kot rakotvorne snovi (kategorije 1A ali 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in so zato rakotvorne snovi v smislu Direktive 2004/37/ES. Znanstveni odbor je za te zmesi ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože, v svetovalnem odboru pa so se dogovorili, da je pomembno uvesti mejno vrednost za poklicno izpostavljenost skupini policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) in priporoča izvedbo ocene znanstvenih vidikov s ciljem, da se v prihodnosti predlaga mejna vrednost za poklicno izpostavljenost. Zato je primerno, da se v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES določi opomba glede vnosa prek kože, ki bo opozarjala na možnost znatne absorpcije prek kože. Treba bi bilo opraviti nadaljnje preiskave, da se določi, ali bi bilo treba vnos 2 v Prilogi 1 razširiti, da bi zajemal delo, ki vključuje procese gorenja in procese zgorevanja pri visokih temperaturah, ter da se določi mejno vrednost za benzo(a)piren, da bi bolje zaščitili delavce pred zmesmi policikličnih aromatskih ogljikovodikov.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Trikloroetilen izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (kategorija 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v smislu Direktive 2004/37/ES. Na podlagi razpoložljivih podatkov, vključno z znanstvenimi in tehničnimi podatki, je možno določiti mejne vrednosti zatrikloroetilen glede na referenčno obdobje osmih ur (mejna vrednost za dolgotrajno izpostavljenost) in glede na krajše referenčno obdobje (15 minut). Odbor je v primeru te rakotvorne snovi ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože. Zato je primerno, da se za trikloroetilen v delu A Priloge III določita mejni vrednosti za dolgotrajno in kratkotrajno izpostavljenost, v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES pa opomba glede vnosa prek kože, ki bo opozarjala na možnost znatne absorpcije prek kože. Glede na razvijajoče se znanstvene dokaze se bodo mejne vrednosti za to snov posebej pozorno pregledovale.

(7)  Trikloroetilen izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (kategorija 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v smislu Direktive 2004/37/ES. Na podlagi razpoložljivih podatkov, vključno z znanstvenimi in tehničnimi podatki, je možno določiti mejne vrednosti zatrikloroetilen glede na referenčno obdobje osmih ur (mejna vrednost za dolgotrajno izpostavljenost) in glede na krajše referenčno obdobje (15 minut). Znanstveni odbor je v primeru te rakotvorne snovi ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože, v svetovalnem odboru pa so se na podlagi razpoložljivih podatkov, tudi znanstvenih in tehničnih podatkov, dogovorili o praktični mejni vrednosti. Zato je primerno, da se za trikloroetilen v delu A Priloge III določita mejni vrednosti za dolgotrajno in kratkotrajno izpostavljenost, v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES pa opomba glede vnosa prek kože, ki bo opozarjala na možnost znatne absorpcije prek kože. Glede na razvijajoče se znanstvene dokaze in tehnični razvoj se bodo mejne vrednosti za to snov posebej pozorno pregledovale.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  4,4’-metilendianilin (MDA) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (kategorija 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v smislu Direktive 2004/37/ES. Na podlagi razpoložljivih podatkov, vključno z znanstvenimi in tehničnimi podatki, je možno določiti mejno vrednost za 4,4’-metilendianilin. Odbor je v primeru te rakotvorne snovi ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože. Zato je primerno, da se za 4,4’-metilendianilin v delu A Priloge III določi mejna vrednost, v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES pa opomba glede vnosa prek kože, ki bo opozarjala na možnost znatne absorpcije prek kože.

(8)  4,4’-metilendianilin (MDA) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (kategorija 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v smislu Direktive 2004/37/ES. Na podlagi razpoložljivih podatkov, vključno z znanstvenimi in tehničnimi podatki, je možno določiti mejno vrednost za 4,4’-metilendianilin. Znanstveni odbor je v primeru te rakotvorne snovi ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože in na podlagi razpoložljivih podatkov, tudi znanstvenih in tehničnih, privolil v določitev praktične mejne vrednosti. Zato je primerno, da se za 4,4’-metilendianilin v delu A Priloge III določi mejna vrednost, v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES pa opomba glede vnosa prek kože, ki bo opozarjala na možnost znatne absorpcije prek kože.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Epiklorohidrin (1-kloro-2,3-epoksipropan) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (kategorija 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v smislu Direktive 2004/37/ES. Odbor je sklenil, da za to rakotvorno snov brez praga ni mogoče izpeljati mejne vrednosti za izpostavljenost glede na njeno škodljivost zdravju in je priporočil izogibanje poklicni izpostavljenosti. Odbor je v primeru epiklorohidrina ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože. Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu (ACSH) se je dogovoril o praktični mejni vrednosti na podlagi razpoložljivih podatkov, vključno z znanstvenimi in tehničnimi podatki. Zato je primerno, da se za epiklorohidrin v delu A Priloge III določi mejna vrednost, v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES pa opomba glede vnosa prek kože, ki bo opozarjala na možnost znatne absorpcije prek kože.

(9)  Epiklorohidrin (1-kloro-2,3-epoksipropan) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (kategorija 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v smislu Direktive 2004/37/ES. Znanstveni odbor je sklenil, da za to rakotvorno snov brez praga ni mogoče izpeljati mejne vrednosti za izpostavljenost glede na njeno škodljivost zdravju in je priporočil izogibanje poklicni izpostavljenosti. V primeru epiklorohidrina je ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože, svetovalni odbor pa je na podlagi razpoložljivih podatkov, tudi znanstvenih in tehničnih, privolil v določitev praktične mejne vrednosti. Zato je primerno, da se za epiklorohidrin v delu A Priloge III določi mejna vrednost, v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES pa opomba glede vnosa prek kože, ki bo opozarjala na možnost znatne absorpcije prek kože.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Etilendibromid (1,2-dibromoetan, EDB) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (kategorija 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v smislu Direktive 2004/37/ES. Odbor je sklenil, da za to rakotvorno snov brez praga ni mogoče izpeljati mejne vrednosti za izpostavljenost glede na njeno škodljivost zdravju in je priporočil izogibanje poklicni izpostavljenosti. Odbor je v primeru etilendibromida ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože. Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu (ACSH) se je dogovoril o praktični mejni vrednosti na podlagi razpoložljivih podatkov, vključno z znanstvenimi in tehničnimi podatki. Zato je primerno, da se za etilendibromid v delu A Priloge III določi mejna vrednost, v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES pa opomba glede vnosa prek kože, ki bo opozarjala na možnost znatne absorpcije prek kože.

(10)  Etilendibromid (1,2-dibromoetan, EDB) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (kategorija 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v smislu Direktive 2004/37/ES. Znanstveni odbor je sklenil, da za to rakotvorno snov brez praga ni mogoče izpeljati mejne vrednosti za izpostavljenost glede na njeno škodljivost zdravju in je priporočil izogibanje poklicni izpostavljenosti. Znanstveni odbor je v primeru te rakotvorne snovi ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože, v svetovalnem odboru pa so na podlagi razpoložljivih podatkov, tudi znanstvenih in tehničnih, privolili v določitev praktične mejne vrednosti. Zato je primerno, da se za etilendibromid v delu A Priloge III določi mejna vrednost, v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES pa opomba glede vnosa prek kože, ki bo opozarjala na možnost znatne absorpcije prek kože.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Etilendiklorid (1,2-dikloroetan, EDC) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (kategorija 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v smislu Direktive 2004/37/ES. Na podlagi razpoložljivih podatkov, vključno z znanstvenimi in tehničnimi podatki, je možno določiti mejno vrednost za etilendiklorid. Odbor je v primeru etilendiklorida ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože. Zato je primerno, da se za etilendiklorid v delu A Priloge III določi mejna vrednost, v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES pa opomba glede vnosa prek kože, ki bo opozarjala na možnost znatne absorpcije prek kože.

(11)  Etilendiklorid (1,2-dikloroetan, EDC) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (kategorija 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v smislu Direktive 2004/37/ES. Na podlagi razpoložljivih podatkov, vključno z znanstvenimi in tehničnimi podatki, je možno določiti mejno vrednost za etilendiklorid. Znanstveni odbor je v primeru etilendiklorida ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože, v svetovalnem odboru pa so na podlagi razpoložljivih podatkov, vključno z znanstvenimi in tehničnimi podatki, privolili v določitev praktične mejne vrednosti, obenem pa opozorili na pomanjkanje zanesljivih in posodobljenih znanstvenih podatkov, zlasti glede načina delovanja. Zato je primerno, da se za etilendiklorid v delu A Priloge III določi mejna vrednost, v delu B Priloge III k Direktivi 2004/37/ES pa opomba glede vnosa prek kože, ki bo opozarjala na možnost znatne absorpcije prek kože.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Sporazumi med socialnimi partnerji, kot je sporazum o zdravstveni zaščiti delavcev z dobrim ravnanjem in uporabo kristalnega kremena ter z izdelki, ki ga vsebujejo (NEPSI), ki je bil dosežen s socialnim dialogom in ki poleg regulativnih ukrepov zagotavlja smernice in orodja za podporo učinkovitega izvajanja obveznosti delodajalcev iz Direktive 2004/37/ES, so dragoceni instrumenti za dopolnitev regulativnih ukrepov. Komisija bi morala socialne partnerje spodbujati, naj sklepajo take sporazume. Vendar pa upoštevanje teh sporazumov ne ustvari domneve o skladnosti z obveznostmi delodajalcev iz Direktive 2004/37/ES.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Komisija se je posvetovala s Svetovalnim odborom za varnost in zdravje pri delu, ustanovljenim s Sklepom Sveta z dne 22. julija 2003. Prav tako je opravila dvostopenjsko posvetovanje z evropskimi socialnimi partnerji v skladu s členom 154 PDEU.

(13)  Komisija se je posvetovala s svetovalnim odborom in opravila dvostopenjsko posvetovanje z evropskimi socialnimi partnerji v skladu s členom 154 PDEU.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Mejne vrednosti, določene v tej direktivi, se bodo pregledovale na podlagi izvajanja Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES58 ter na podlagi mnenj Odbora za oceno tveganja (RAC) pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) in Odbora za socialno-ekonomsko analizo (SEAC), zlasti da se upoštevajo medsebojno vplivanje med mejnimi vrednostmi iz Direktive 2004/37/ES in odnosi med odmerkom in odzivom, podatki o dejanski izpostavljenosti in, če so na voljo, izpeljane ravni brez učinka (DNEL) za nevarne kemikalije v skladu z navedeno uredbo.

(15)  Mejne vrednosti, določene v tej direktivi, se bodo pregledovale na podlagi izvajanja Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES ter na podlagi mnenj Odbora za oceno tveganja (RAC) pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) in Odbora za socialno-ekonomsko analizo (SEAC), zlasti da se upoštevajo medsebojno vplivanje med mejnimi vrednostmi iz Direktive 2004/37/ES in odnosi med odmerkom in odzivom, podatki o dejanski izpostavljenosti in, če so na voljo, izpeljane ravni brez učinka (DNEL) za nevarne kemikalije v skladu z navedeno uredbo, da se delavci učinkovito zaščitijo.

__________________

__________________

58 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

58 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Glede na to, da države članice ciljev te direktive, tj. izboljšanja življenjskih razmer in delovnih pogojev ter varovanja zdravja delavcev pred posebnimi tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem, ne morejo zadovoljivo doseči same, temveč jih je lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5(3) Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5(4) PEU ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje zadevnih ciljev.

(16)  Glede na to, da države članice ciljev te direktive, tj. izboljšanja življenjskih razmer in delovnih pogojev ter varovanja zdravja delavcev pred posebnimi tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem, ne morejo zadovoljivo doseči same, temveč jih je lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu s previdnostnim načelom iz člena 191(2) PDEU in načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz tega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 2004/37/ES

Člen 13 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 13a

 

Sporazum socialnih partnerjev

 

Komisija spodbuja socialne partnerje, naj na podlagi socialnega dialoga sklepajo sporazume, ki bodo zagotavljali smernice in orodja za podporo učinkovitemu izvajanju obveznosti delodajalcev iz te direktive. Sporazumi se vpišejo v seznam v Prilogi IVa. Seznam se redno posodablja.“

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)

Direktiva 2004/37/ES

Člen 18 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)  V členu 18a se doda naslednji odstavek:

 

„Komisija v okviru naslednje ocene izvajanja te direktive v okviru ocene iz člena 17a Direktive 89/391/EGS oceni tudi možnost razširitve obstoječe točke 2 v Prilogi I k Direktivi 2004/37/EC, da bi zajeli delo, ki vključuje procese gorenja in procese zgorevanja pri visokih temperaturah, in določili mejno vrednost za benzo(a)piren ter tako bolje zaščitili delavce pred zmesmi policikličnih aromatskih ogljikovodikov. Če je ustrezno, predlaga potrebne spremembe v zvezi s to snovjo.“

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 b (novo)

Direktiva 2004/37/ES

Člen 18 a – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b)  V členu 18a se doda naslednji odstavek:

 

„Komisija do 30. junija 2019 po posvetovanju z državami članicami in socialnimi partnerji oceni potrebo po spremembi mejnih vrednosti za emisije izpušnih plinov dizelskih motorjev. Če je ustrezno, predlaga potrebne spremembe v zvezi s tem procesom.“

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 c (novo)

Direktiva 2004/37/ES

Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1c)  V členu 19 se doda naslednji odstavek:

 

„Države članice Komisijo obvestijo o nacionalnih zakonih in praksah, ki zagotavljajo, da imajo njihovi pristojni organi zadostno število usposobljenih uslužbencev in drugih virov, potrebnih za opravljanje nalog v zvezi z ustreznim in učinkovitim izvajanjem te direktive. Ta informacija je del poročila o izvajanju, ki ga države članice predložijo vsakih pet let v skladu s členom 17a Direktive Sveta 89/391/EGS.“

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2004/37/ES

Priloga I – točka 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)   V Prilogi I se doda naslednja točka:

 

„5b.  Delo, ki vključuje izpostavljenost izpušnim plinom dizelskih motorjev.“

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1

Direktiva 2004/37/ES

Priloga III – del A

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Št. CAS (1)

Št. ES (2)

IME SNOVI

MEJNE VREDNOSTI

PREHODNI UKREPI

8 ur [3]

Kratkoročni (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m33

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Trikloroetilen

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-metilendianilin

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epiklorohidrin

1,9

 

106-93-4

203-444-5

Etilendibromid

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Etilendiklorid

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) Št. CAS: številka po seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.

(2) Številka ES, npr. z evropskega seznama obstoječih komercialnih kemičnih snovi (EINECS), evropskega seznama novih snovi (ELINCS) ali bivšega polimera (NLP), je uradna številka snovi v Evropski uniji, kot je opredeljeno v razdelku 1.1.1.2 dela 1 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.

(3) Merjeno ali izračunano glede na referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje (TWA).

(4) Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost (STEL). Mejna vrednost, ki pri izpostavljenosti ne bi smela biti prekoračena in se nanaša na 15-minutno obdobje, razen kadar je drugače določeno.

(5) mg/m3 = miligrami na kubični meter zraka pri 20 °C in 101,3 kPa (760 mm živega srebra).

(6) ppm = delci na milijon v volumnu zraka (ml/m3).

(7) f/ml = vlakna na mililiter.

Predlog spremembe

V delu A Priloge III k Direktivi 2004/37/ES se dodajo naslednji vnosi:

Št. CAS (1)

Št. ES (2)

IME SNOVI

MEJNE VREDNOSTI

PREHODNI UKREPI

8 ur (3)

Kratkoročni (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

Izpušni plini dizelskih motorjev

0,05(7a)

 

Izpušni plini dizelskih motorjev

 

0,5(7b)

 

79-01-6

201-167-4

Trikloroetilen

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-metilendianilin

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epiklorohidrin

1,9

 

106-93-4

203-444-5

Etilendibromid

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Etilendiklorid

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) Št. CAS: številka po seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.

(2) Številka ES, npr. z evropskega seznama obstoječih komercialnih kemičnih snovi (EINECS), evropskega seznama novih snovi (ELINCS) ali bivšega polimera (NLP), je uradna številka snovi v Evropski uniji, kot je opredeljeno v razdelku 1.1.1.2 dela 1 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.

(3) Merjeno ali izračunano glede na referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje (TWA).

(4) Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost (STEL). Mejna vrednost, ki pri izpostavljenosti ne bi smela biti prekoračena in se nanaša na 15-minutno obdobje, razen kadar je drugače določeno.

(5) mg/m3 = miligrami na kubični meter zraka pri 20 °C in 101,3 kPa (760 mm živega srebra).

(6) ppm = delci na milijon v volumnu zraka (ml/m3).

(7) f/ml = vlakna na mililiter.

(7a) Merjeno kot elementarni ogljik.

(7b) Merjeno kot dušikov dioksid.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1

Direktiva 2004/37/ES

Priloga III – del B – vrstica 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

_

_

Zmesi policikličnih aromatskih ogljikovodikov, ki vsebujejo benzo[a]piren in ki so v smislu Direktive rakotvorne

Koža

Predlog spremembe

_

_

Zmesi policikličnih aromatskih ogljikovodikov, tudi tiste, ki vsebujejo benzo[a]piren in ki so v smislu Direktive rakotvorne

Koža

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2004/37/ES

Priloga IV a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Doda se naslednja priloga:

 

„Priloga IVa

 

Seznam sporazumov, doseženih s socialnim dialogom, ki zagotavljajo smernice in orodja za podporo učinkovitemu izvajanju obveznosti delodajalcev

 

(1) Sporazum o zdravstveni zaščiti delavcev z dobrim ravnanjem in uporabo kristalnega kremena in njegovih proizvodov*.

 

__________________

 

* UL C 279, 17.11.2006.“

(1)

  UL C 288, 31.8.2017, str. 56.


OBRAZLOŽITEV

Preambula

Evropska komisija je 10. januarja 2017 objavila predlog direktive o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Namen tega predloga je izboljšati in pojasniti sedanje pravno okolje, da bi z zmanjšanjem izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim kemijskim dejavnikom pri delu in spodbujanjem enakopravnejših pogojev za gospodarske subjekte bolje zaščitili zdravje delavcev.

Poročevalec želi opozoriti, da je rak najpogostejši vzrok smrti, povezan z delovnim mestom, v EU. V skladu s poročilom nizozemskega nacionalnega inštituta za javno zdravje in okolje (RIVM)(1), je bilo leta 2012 v Evropi diagnosticiranih med 91 500 in 150 500 novih primerov raka zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu. Po podatkih Evropske komisije(2) vsako uro v Evropski uniji zaradi raka umre sedem do dvanajst ljudi.

Ta drugi predlog revizije bi lahko omogočil večjo zaščito za najmanj štiri milijone delavcev ter večjo jasnost pravil za delodajalce in nadzorne organe. Po ocenah naj bi oba predloga(3) o reviziji Direktive 2004/37/ES preprečila več kot 100 000 smrti zaradi rakavih obolenj, povezanih z delovnim mestom.

Redni in stalni postopek pregleda

Poročevalec pozdravlja predlog Evropske komisije za pregled Direktive 2004/37/ES in njeno odločitev, da predloži tretji pregled te direktive. Spodbuja jo tudi, naj nadaljuje v tej smeri in vzpostavi postopek za redne in stalne preglede v tesnem sodelovanju z Znanstvenim odborom na področju omejitev poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem(4) (v nadaljnjem besedilu: znanstveni odbor) in Svetovalnim odborom za varnost in zdravje pri delu(5) (v nadaljnjem besedilu: svetovalni odbor). Prihodnji pregledi morajo zlasti omogočiti revizijo sedanjih mejnih vrednosti, če je potrebno, določiti mejne vrednosti za nove snovi ter razširiti področje uporabe Direktive 2004/37/ES na snovi, strupene za razmnoževanje, kar je podprl tudi Evropski parlament.

Priporočila znanstvenega in svetovalnega odbora

Poročevalec pozdravlja postopek posvetovanja, ki ga je izvedla Komisija pred vsakim predlogom pregleda Direktive 2004/37/ES, kot je navedeno v oceni učinka Komisije(6).

Priporočila znanstvenega in svetovalnega odbora Komisiji omogočajo, da se pri predlaganju ali revidiranju mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost opre na znanstvene in tehnične podatke.

Ta priporočila, prav tako kot druge znanstvene informacije iz javno dostopnih zanesljivih virov, Evropskemu parlamentu in Svetu tudi pomagajo pri ocenjevanju predlogov, ki jih podaja Komisija, in pri predlaganju sprememb, če je potrebno. Na tej podlagi je tudi poročevalec predložil ta osnutek poročila, v katerem povezuje varstvo delavcev in tehnično izvedljivost za podjetja.

Izpušni plini dizelskih motorjev

Poročevalec je seznanjen z razlogi, ki jih navaja Komisija v svoji oceni učinka, na katerih temelji odločitev, da se izpušni plini dizelskih motorjev ne vključijo v Prilogo I k Direktivi 2004/37/ES in da se ne določijo ustrezne mejne vrednosti v Prilogi III.

Vendar je treba opozoriti, da je po ugotovitvah inštituta za medicino dela (IOM)(7) približno 3,6 milijonov delavcev v EU potencialno izpostavljenih izpušnim plinom dizelskih motorjev, ki presegajo vrednosti naravnega ozadja, in da je geometrično povprečje ocenjene izpostavljenosti 13µg/m³ (ali 0,013 mg/m³). Po mnenju tega inštituta je v letu 2010 zaradi raka, povezanega s poklicno izpostavljenostjo izpušnim plinom dizelskih motorjev, umrlo 4556 ljudi.

Zato poročevalec meni, da je nujno ukrepanje na evropski ravni, da bi zmanjšali izpostavljenost delavcev izpušnim plinom iz dizelskih motorjev in dodali v Prilogo I dela, ki vključujejo izpostavljenost izpušnim plinom, ter določili mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost iz Priloge III v višini 50µg/m³ (0,05 mg/m³), izračunano na osnovi elementarnega ogljika(8). Ta kazalnik, ki ga je v veliki meri potrdila znanstvena skupnost, se zlasti uporablja v Avstriji in bi se ga lahko uporabljalo v drugih državah članicah, kot sta Nemčija in Nizozemska, pri določanju njihovih mejnih vrednosti za emisije izpušnih plinov dizelskih motorjev.

Svetovalni odbor predlaga razlikovanje med starimi in novimi dizelskimi motorji, Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC), ki je del Svetovne zdravstvene organizacije, pa je leta 2012 izpušne pline dizelskih motorjev uvrstila med rakotvorne za ljudi. Po ugotovitvah te agencije so potrebne spremembe v sestavi goriva, zlasti precejšnje zmanjšanje vsebnosti žvepla, spremembe zasnove motorjev za učinkovitejše zgorevanje goriva in zmanjšanje emisij z uporabo tehnologij za uravnavanje izpušnih plinov. Agencija dodaja, da čeprav je količina emisij drobnih delcev in kemikalij s temi spremembami zmanjšana, še ni jasno, kako bi se te kvantitativne in kvalitativne spremembe prevedle v drugačne učinke na zdravje(9).

Zaradi tega in v skladu z uvodno izjavo 14 Direktive 2004/37/ES, ki določa, da je treba pri varstvu zdravja delavcev uporabljati previdnostno načelo, poročevalec priporoča, da se obravnavajo emisije iz vseh dizelskih motorjev, brez kakršnega koli razlikovanja.

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Poročevalec je seznanjen z mnenjem Svetovalnega odbora(10) o benzo[a]pirenu, da je mejna vrednost za poklicno izpostavljenost policikličnim aromatskim ogljikovodikom pomembna. Poročevalec predlaga tudi vložitev predloga spremembe, s katerim bi Komisijo pozvali, naj nadaljuje delo in predlaga mejno vrednost za izpostavljenost policikličnim aromatskim ogljikovodikom, izračunano na podlagi benzo[a]pirena.

Če je določitev opombe glede vnosa prek kože v Prilogi III, del B, za zmesi policikličnih aromatskih ogljikovodikov, ki vsebujejo benzo[a]piren, pomemben korak za boljšo zaščito delavcev, želi poročevalec poudariti, da druge zmesi policikličnih aromatskih ogljikovodikov, ki ne vsebujejo benzo[a]pirena, ravno tako izpolnjujejo merila za razvrstitev kot rakotvorne snovi kategorije 1A ali 1B v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in se lahko absorbirajo skozi kožo. Zato poročevalec predlaga razširitev „opombe glede vnosa prek kože“ na vse zmesi policikličnih aromatskih ogljikovodikov, kakor poziva Svet v svojih splošnih smernicah.

Preprečevanje in inšpekcije

Direktiva 2004/37/ES omogoča boljše varstvo delavcev pred izpostavljenostjo rakotvornim in mutagenim snovem na delovnem mestu. Poleg tega želi poročevalec poudariti pomen sektorskih ali večsektorskih sporazumov, ki jih sklenejo socialni partnerji. Ti sporazumi dopolnjujejo določbe navedene direktive z dobro prakso, ki podjetjem omogoča, da sprejmejo preventivne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev eni ali več rakotvornim ali mutagenim snovem. V zvezi s tem poročevalec pozdravlja sporazum NEPSI(11) o zdravstveni zaščiti delavcev z dobrim ravnanjem in uporabo kristalnega kremena ter z izdelki, ki ga vsebujejo, ki dopolnjuje Direktivo 2004/37/ES in skuša zagotoviti večje varstvo delavcev na delovnem mestu.

Poročevalec želi tudi poudariti pomen inšpekcij na delovnem mestu, da se preveri, ali se določbe iz Direktive 2004/37/ES v podjetjih pravilno uporabljajo. Poročevalec spodbuja države članice, naj zagotovijo, da ukrepi nacionalnih inšpekcijskih organov ne bodo omejeni le na kaznovanje podjetij, ki ne upoštevajo določb te direktive. Z ugotavljanjem vzrokov in predlaganjem možnih rešitev za zadevna podjetja bi dosegli učinkovitejše izvajanje te direktive, zlasti v malih in srednjih podjetjih.

(1)

Rakava obolenja, povezana z delovnim mestom, v Evropski uniji: obseg, učinek in možnosti za nadaljnje preprečevanje“, objava na spletni strani RIVM, str. 11

(2)

COM(2017) 0011

(3)

Prvi predlog revizije: COM(2016) 0248

(4)

Sklep Komisije 2014/113/EU z dne 3. marca 2014 o ustanovitvi Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem in o razveljavitvi Sklepa 95/320/ES (UL L 62, 4.3.2014, str. 18).

(5)

Sklep Sveta 2003/C 218/01 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (UL C 2018, 13.9.2003, str. 1–4).

(6)

SWD(2017) 0007

(7)

Raziskovalni projekt Inštituta za medicino P937/13, maj 2011 – Zdravje, socialno-ekonomski in okoljski vidiki morebitnih sprememb Direktive EU o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu – emisije iz izpušnih plinov dizelskih motorjev.

(8)

Izpušni plini dizelskih motorjev, ki nastanejo z zgorevanjem dizelskega goriva, so kompleksna mešanica kemijskih snovi, katere del je elementarni ogljik. Elementarni ogljik, ki sestavlja velik del izpušnih plinov iz dizelskih motorjev, se pogosto uporablja kot kazalnik za izpostavljenost.

(9)

Sporočilo za javnost IARC, 12. junij 2012 – IARC: rakotvorni izpušni plini dizelskih motorjev

(10)

ACSH, dok. 727/13

(11)

NEPSI je kratica za „Evropsko mrežo za silikagel“, ki jo sestavljajo evropska sektorska združenja zaposlenih in delodajalcev, ki so 25. aprila 2006 v okviru socialnega dialoga podpisala sporazum o zdravstveni zaščiti delavcev z dobrim ravnanjem in uporabo kristalnega kremena ter z izdelki, ki ga vsebujejo.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

Referenčni dokumenti

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Datum predložitve EP

12.1.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Datum sprejetja

27.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

0

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Datum predložitve

11.4.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 25. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov