Betänkande - A8-0142/2018Betänkande
A8-0142/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

11.4.2018 - (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Claude Rolin


Förfarande : 2017/0004(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0142/2018
Ingivna texter :
A8-0142/2018
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0011),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artikel 153.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C8‑0010/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017[1],

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8‑0142/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Syftet med direktiv 2004/37/EG är att skydda arbetstagare mot risker för hälsa och säkerhet vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet och fastställer minimikrav för detta, inklusive gränsvärden, på grundval av tillgängliga vetenskapliga och tekniska uppgifter.

(1)  Syftet med direktiv 2004/37/EG är att skydda arbetstagare mot risker för hälsa och säkerhet vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet och fastställer minimikrav för detta, inklusive bindande gränsvärden för exponering i arbetet, vilka inte får överskridas, på grundval av tillgänglig information, däribland vetenskapliga och tekniska uppgifter, en grundlig konsekvensbedömning av de sociala aspekterna och den tekniska genomförbarheten samt tillgången på protokoll och teknik för mätning av exponering i arbetet.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Iakttagandet av gränsvärdena påverkar inte andra skyldigheter för arbetsgivare i enlighet med direktiv 2004/37/EG som syftar till att minska arbetstagarnas exponeringsnivå, särskilt genom att inskränka användningen av carcinogener och mutagena ämnen på arbetsplatsen, förebygga eller begränsa arbetstagarnas exponering för carcinogener eller mutagena ämnen och genomföra åtgärder i detta syfte. Dessa åtgärder bör, i den mån det är tekniskt möjligt, innefatta utbyte av de carcinogena eller mutagena ämnena mot ämnen, blandningar eller processer som inte innebär någon risk eller innebär mindre risk för arbetstagarnas hälsa, användning av slutna system eller andra åtgärder som syftar till att begränsa arbetstagarnas exponeringsnivå och därigenom främja innovation.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Små och medelstora företag samt mikroföretag, som utgör det stora flertalet av företagen i unionen, har begränsade ekonomiska, tekniska och mänskliga resurser. Det bör underlättas för sådana företag att efterleva bestämmelserna, samtidigt som lika skyddsnivåer för alla arbetstagare upprätthålls. I detta avseende skulle särskilda åtgärder, incitament och digitala verktyg kunna hjälpa små och medelstora företag samt mikroföretag att lättare efterleva sina skyldigheter enligt direktiv 2004/37/EG och verka för att undanröja riskerna med carcinogener eller mutagena ämnen, och arbetsmarknadens parter bör utbyta bästa praxis.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Kraven i direktiv 2004/37/EG syftar till att skydda arbetstagare mot carcinogener och mutagena ämnen på unionsnivå och bör betraktas som minimikrav. Mer långtgående gränsvärden och skyddsåtgärder kan fastställas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d)  Kommissionen kommer före utgången av det första kvartalet 2019, och med beaktande av den senaste vetenskapliga kunskapsutvecklingen, bedöma möjligheten att ändra tillämpningsområdet för direktiv 2004/37/EG så att det även omfattar reproduktionstoxiska ämnen och på grundval av detta vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag efter att ha hört arbetsgivare och arbetstagare.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Den vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens (nedan kallad kommittén)55 bistår kommissionen i synnerhet vid utvärderingen av de senaste tillgängliga vetenskapliga uppgifterna och genom att föreslå gränsvärden för exponering i arbetet för att skydda arbetstagare mot kemiska risker som ska fastställas på unionsnivå i enlighet med rådets direktiv 98/24/EG56 och direktiv 2004/37/EG. Andra källor till vetenskapliga uppgifter som var tillräckligt tillförlitliga och offentligt tillgängliga togs också i beaktande.

(3)  Den vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens (nedan kallad den vetenskapliga kommittén)55 och den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor (nedan kallad den rådgivande kommittén)55a bistår kommissionen i synnerhet vid identifiering, utvärdering och detaljanalys av de senaste tillgängliga vetenskapliga och tekniska uppgifterna och genom att föreslå gränsvärden för exponering i arbetet för att skydda arbetstagare mot kemiska risker, som ska fastställas på unionsnivå i enlighet med rådets direktiv 98/24/EG56 och direktiv 2004/37/EG. Andra källor till vetenskapliga uppgifter som var tillräckligt tillförlitliga och offentligt tillgängliga togs också i beaktande, särskilt Internationella centret för cancerforskning, Världshälsoorganisationen och nationella organ.

__________________

__________________

55 Kommissionens beslut 2014/113/EU av den 3 mars 2014 om inrättande av en vetenskaplig kommitté för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens och om upphävande av beslut 95/320/EG (EUT L 62, 4.3.2014, s. 18).

55 Kommissionens beslut 2014/113/EU av den 3 mars 2014 om inrättande av en vetenskaplig kommitté för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens och om upphävande av beslut 95/320/EG (EUT L 62, 4.3.2014, s. 18).

 

55a Rådets beslut av den 22 juli 2003 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (EUT C 218, 13.9.2003, s.1).

56 Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 131, 5.5.1998, s. 11).

56 Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 131, 5.5.1998, s. 11).

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Kommitténs arbete är av vital betydelse för ett ansvarsfullt politiskt arbete och bör offentliggöras med hänsyn till öppenhet och en evidensbaserad politik. Om kommitténs arbete ska omorganiseras måste särskilda resurser för arbetet garanteras och särskild sakkunskap beträffande epidemiologi, toxikologi, arbetsmedicin och arbetshygien får inte gå förlorad.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Detta direktiv om ändring av direktiv 2004/37EG fastställer gränsvärden och hudanmärkningar avseende åtta carcinogener utöver dem som anges i direktiv 2004/37/EG och är ytterligare ett steg i en längre process för att uppdatera det direktivet. För att förbättra skyddet för arbetstagare bör direktiv 2004/37EG, efter samråd med den vetenskapliga kommittén och den rådgivande kommittén, ses över fortlöpande och ändras vid behov mot bakgrund av tillgänglig information, bland annat successivt inhämtade vetenskapliga och tekniska uppgifter, exempelvis om kvarstående risker. Ytterligare ändringar av det direktivet bör ta upp frågan om arbetstagares exponering för cancerframkallande eller mutagena ämnen till följd av framställning, användning eller hantering av farliga läkemedel, bland annat cytotoxiska läkemedel, och arbete som innebär exponering för cancerframkallande eller mutagena ämnen vid rengöring, transport, tvätt och avfallshantering av farliga läkemedel i material som förorenats av farliga läkemedel samt vid kroppsvård av patienter under behandling med farliga läkemedel.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I enlighet med kommitténs rekommendationer, om sådana finns tillgängliga, fastställs hudanmärkningar och/eller gränsvärden för exponering genom inandning i förhållande till en referensperiod på åtta timmars tidsvägt medelvärde (gränsvärden för långvarig exponering) och, för vissa carcinogener eller mutagena ämnen, till kortare referensperioder, i allmänhet femton minuters tidsvägt medelvärde (gränsvärden för kortvarig exponering), för att beakta de effekter som uppkommer vid kortvarig exponering.

(4)  I enlighet med den vetenskapliga kommitténs och den rådgivande kommitténs rekommendationer, om sådana finns tillgängliga, fastställs hudanmärkningar och/eller gränsvärden för exponering genom inandning i förhållande till en referensperiod på åtta timmars tidsvägt medelvärde (gränsvärden för långvarig exponering) och, för vissa carcinogener eller mutagena ämnen, till kortare referensperioder, i allmänhet femton minuters tidsvägt medelvärde (gränsvärden för kortvarig exponering), för att i möjligaste mån begränsa de effekter som uppkommer vid kortvarig exponering. Ytterligare källor till vetenskapliga uppgifter som är tillräckligt tillförlitliga och offentligt tillgängliga bör också tas i beaktande.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Det övergripande målet att skydda fosters och kommande generationers hälsa innebär att man måste införa särskilda åtgärder för kvinnor i fertil ålder. Dessa åtgärder bör inbegripa specifika, uppdaterade vetenskapliga uppgifter och vägledande dokument till arbetsgivare och arbetstagare för att tillfälligt förhindra exponering för ett antal ämnen, där så är lämpligt.

Motivering

Framtiden för folkhälsan och de ekonomiska utmaningarna i EU beror bland annat på skyddsnivån för foster, som i sin tur beror på skyddsnivån för den arbetsmiljö som kvinnor som potentiellt kommer att få barn vistas i. Särskilda nationella åtgärder såsom enkla informationskampanjer har redan införts, exempelvis i Sverige, och dessa är kraftfulla verktyg för att ge både arbetsgivare och arbetsgivare ökade möjligheter att nå folkhälsomålen.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Det finns tillräckliga belägg för carcinogeniciteten hos oljor som tidigare har använts i förbränningsmotorer för att smörja och kyla de rörliga delarna i motorn. Dessa använda motoroljor bildas genom en process och omfattas därför inte av klassificeringen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/200857. Kommittén noterade möjligheten till betydande upptag via huden för dessa oljor, gjorde bedömningen att exponering i arbetet sker via huden och rekommenderade starkt fastställandet av en hudanmärkning. Det är därför lämpligt att inkludera arbete som innebär exponering för oljor som tidigare har använts i förbränningsmotorer för att smörja och kyla de rörliga delarna i motorn i bilaga I till direktiv 2004/37/EG och fastställa en motsvarande hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikation på möjligheten av ett betydande upptag via huden.

(5)  Det finns tillräckliga belägg för carcinogeniciteten hos oljor som tidigare har använts i förbränningsmotorer för att smörja och kyla de rörliga delarna i motorn. Dessa använda motoroljor bildas genom en process och omfattas därför inte av klassificeringen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/200857. Den vetenskapliga kommittén noterade möjligheten till betydande upptag via huden för dessa oljor, gjorde bedömningen att exponering i arbetet sker via huden och rekommenderade starkt fastställandet av en hudanmärkning; den rådgivande kommittén enades om att använda motoroljor borde läggas till de cancerframkallande ämnen, blandningar och processer som förtecknas i bilaga I till direktiv 2004/37/EG och att väsentligt upptag är möjligt genom huden. Det är därför lämpligt att inkludera arbete som innebär exponering för oljor som tidigare har använts i förbränningsmotorer för att smörja och kyla de rörliga delarna i motorn i bilaga I till direktiv 2004/37/EG och fastställa en motsvarande hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikation på möjligheten av ett betydande upptag via huden.

__________________

__________________

57 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

57 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Det finns tillräckliga belägg för carcinogeniciteten hos avgasutsläpp från dieselmotorer som uppstår vid förbränning av dieselbränsle i kompressionständningsmotorer. Avgasutsläpp från dieselmotorer bildas genom en process och omfattas därför inte av klassificeringen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/20081a. Den rådgivande kommittén har enats om att exponering för avgasutsläpp från traditionella dieselmotorer bör läggas till de cancerframkallande ämnen, blandningar och processer som förtecknas i bilaga I till direktiv 2004/37/EG och efterfrågat ytterligare undersökningar av de vetenskapliga och tekniska aspekterna i fråga om nyare motortyper. Utsläpp från dieselmotorer har av Internationella centret för cancerforskning (IARC) klassificerats som cancerframkallande för människor (IARC-kategori 1), och IARC har uppgett att mängden partiklar och kemikalier visserligen är mindre med nyare typer av dieselmotorer men att det ännu inte är klarlagt hur de kvantitativa och kvalitativa förändringarna kommer att leda till ändrade hälsoeffekter. IARC har även uppgett att det är vanligt att elementärt kol, som utgör en betydande andel av dessa utsläpp, används som markör för exponering. Med tanke på ovanstående och antalet exponerade arbetstagare är det lämpligt att låta arbete som innebär exponering för avgasutsläpp från dieselmotorer inkluderas i bilaga I till direktiv 2004/37/EG och att fastställa ett gränsvärde för diesel i del A i bilaga III till det direktivet för avgasutsläpp från dieselmotorer, beräknat på grundval av elementärt kol. Kommissionen bör se över det gränsvärdet med hjälp av de senaste vetenskapliga och socioekonomiska uppgifterna. Posterna i bilaga I och bilaga III till 2004/37/EG bör omfatta ångor från alla typer av dieselmotorer.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  För ny teknik med betydligt mindre utsläpp från dieselmotorer och masskoncentrationer av elementärt kol kommer elementärt kol eventuellt inte att vara en lika användbar exponeringsindikator. I stället kommer kvävedioxid sannolikt att vara en mer relevant exponeringsindikator för utsläpp från dieselmotorer som tillverkats med ny teknik. Eftersom åldern på och typen av de motorer och avgasefterbehandlingssystem som används varierar inom och mellan olika arbetsplatser kan det vara lämpligt att fastställa ett gränsvärde för exponering i arbetet för dieselutsläpp i form av både elementärt kol och kvävedioxid. Kommissionen bör se över de gränsvärdena med hjälp av de senaste vetenskapliga och socioekonomiska uppgifterna. Båda dessa värden bör uppfyllas på arbetsplatser där dieselmotorer används. Även om det saknas uppgifter som gör det möjligt att göra en direkt jämförelse mellan den cancerframkallande potentialen hos dieselavgasutsläpp från ny respektive äldre teknik för dieselmotorer har ny teknik för dieselmotorer förändrat dieselutsläppen kvalitativt och kvantitativt, och de därmed förenade cancerriskerna har reducerats men inte eliminerats. Den betydligt mindre masskoncentrationen vid utsläpp från dieselmotorer som tillverkats med ny teknik förväntas minska risken för lungcancer (per kWh). Detta stöds av resultaten från en serie djurförsök som visar på minskade eller obetydliga DNA-skador in vivo beträffande lunggenotoxicitet och oxidation efter exponering genom inandning av dieselutsläpp från dieselmotorer som tillverkats med ny teknik. Det vore värdefullt att fastställa relevanta exponeringsindikatorer för utsläpp från dieselmotorer som tillverkats med ny teknik, och att därvidlag även beakta partikelstorleksfördelning och olika partikelstorleksmått (t.ex. antal i förhållande till masskoncentration). Dessutom är det viktigt att jämföra risken per massenhet vid utsläpp från dieselmotorer som tillverkats med ny respektive äldre teknik. Det behövs även mer information om exponeringsnivåer på arbetsplatser där nya dieselmotorer används.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Vissa blandningar av polycykliska aromatiska kolväten som innehåller bens[a]pyren uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande i kategori 1A eller 1B i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför carcinogener enligt definitionen i direktiv 2004/37/EG. För dessa blandningar konstaterade kommittén att ett väsentligt upptag är möjligt genom huden. Det är därför lämpligt att fastställa en hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikerar möjligheten av betydande upptag genom huden.

(6)  Vissa blandningar av polycykliska aromatiska kolväten, särskilt de som innehåller bens[a]pyren, uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande i kategori 1A eller 1B i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför carcinogener enligt definitionen i direktiv 2004/37/EG. För dessa blandningar konstaterade den vetenskapliga kommittén att ett väsentligt upptag är möjligt genom huden, och den rådgivande kommittén enades om att det är viktigt att införa ett gränsvärde för exponering i arbetet för polycykliska aromatiska kolväten och rekommenderade att arbetet med att utvärdera de vetenskapliga aspekterna ska utföras så att ett gränsvärde för exponering i arbetet kan föreslås i framtiden. Det är därför lämpligt att fastställa en hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikerar möjligheten av betydande upptag genom huden. Ytterligare undersökningar bör även göras för att bedöma om det är nödvändigt att utvidga post 2 i bilaga I till att omfatta arbete som inbegriper förbränningsprocesser samt processer med förbränning vid höga temperaturer och att fastställa ett gränsvärde för bens[a]pyren för att bättre skydda arbetstagare mot blandningar av polycykliska aromatiska kolväten.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Trikloretylen uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt definitionen i direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan gränsvärden fastställas för trikloretylen i förhållande till en referensperiod på åtta timmar (gränsvärde för långvarig exponering) och till en kortare referensperiod (15 minuter). För denna carcinogen konstaterade kommittén att ett väsentligt upptag är möjligt genom huden. Det är därför lämpligt att fastställa gränsvärden för långvarig respektive kortvarig exponering för trikloretylen i del A i bilaga III och att fastställa en hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikerar möjligheten av betydande upptag genom huden. Gränsvärden för detta ämne kommer att hållas under särskilt noga uppsyn mot bakgrund av nya vetenskapliga rön.

(7)  Trikloretylen uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt definitionen i direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan gränsvärden fastställas för trikloretylen i förhållande till en referensperiod på åtta timmar (gränsvärde för långvarig exponering) och till en kortare referensperiod (15 minuter). För denna carcinogen konstaterade den vetenskapliga kommittén att ett väsentligt upptag är möjligt genom huden, och den rådgivande kommittén enades om ett gränsvärde i praktiken på basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter. Det är därför lämpligt att fastställa gränsvärden för långvarig respektive kortvarig exponering för trikloretylen i del A i bilaga III och att fastställa en hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikerar möjligheten av betydande upptag genom huden. Gränsvärden för detta ämne kommer att hållas under särskilt noga uppsyn mot bakgrund av nya vetenskapliga rön och tekniska framsteg.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  4,4'-metylendianilin uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt definitionen i direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för 4,4'-metylendianilin. För denna carcinogen konstaterade kommittén att ett väsentligt upptag är möjligt genom huden. Det är därför lämpligt att fastställa ett gränsvärde i del A i bilaga III för 4,4'-metylendianilin och att fastställa en hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikerar möjligheten av betydande upptag genom huden.

(8)  4,4'-metylendianilin uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt definitionen i direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för 4,4'-metylendianilin. För denna carcinogen konstaterade den vetenskapliga kommittén att ett väsentligt upptag är möjligt genom huden och enades om ett gränsvärde i praktiken på basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter. Det är därför lämpligt att fastställa ett gränsvärde i del A i bilaga III för 4,4'-metylendianilin och att fastställa en hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikerar möjligheten av betydande upptag genom huden.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Epiklorhydrin (1-klor-2,3-epoxypropan) uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen i den mening som avses i direktiv 2004/37/EG. Kommittén drog slutsatsen att det inte är möjligt att härleda ett hälsobaserat gränsvärde för exponering för denna carcinogen utan tröskelvärde och har rekommenderat att undvika exponering i arbetet. För epiklorhydrin konstaterade kommittén att ett väsentligt upptag är möjligt genom huden. Den rådgivande kommittén har enats om ett gränsvärde i praktiken på basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter. Det är därför lämpligt att fastställa ett gränsvärde för epiklorhydrin i del A i bilaga III och att fastställa en hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikerar möjligheten av betydande upptag genom huden.

(9)  Epiklorhydrin (1-klor-2,3-epoxypropan) uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen i den mening som avses i direktiv 2004/37/EG. Den vetenskapliga kommittén drog slutsatsen att det inte är möjligt att härleda ett hälsobaserat gränsvärde för exponering för denna carcinogen utan tröskelvärde och har rekommenderat att undvika exponering i arbetet. För epiklorhydrin konstaterade den vetenskapliga kommittén att ett väsentligt upptag är möjligt genom huden, och den rådgivande kommittén enades om ett gränsvärde i praktiken på basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter. Det är därför lämpligt att fastställa ett gränsvärde för epiklorhydrin i del A i bilaga III och att fastställa en hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikerar möjligheten av betydande upptag genom huden.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Etylendibromid (1,2-dibrometan) uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt definitionen i direktiv 2004/37/EG. Kommittén drog slutsatsen att det inte är möjligt att härleda ett hälsobaserat gränsvärde för exponering för denna carcinogen utan tröskelvärde och har rekommenderat att undvika exponering i arbetet. För etylendibromid konstaterade kommittén att ett väsentligt upptag är möjligt genom huden. Den rådgivande kommittén har enats om ett gränsvärde i praktiken på basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter. Det är därför lämpligt att fastställa ett gränsvärde för etylendibromid i del A i bilaga III och att fastställa en hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikerar möjligheten av betydande upptag genom huden.

(10)  Etylendibromid (1,2-dibrometan) uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt definitionen i direktiv 2004/37/EG. Den vetenskapliga kommittén drog slutsatsen att det inte är möjligt att härleda ett hälsobaserat gränsvärde för exponering för denna carcinogen utan tröskelvärde och har rekommenderat att undvika exponering i arbetet. För etylendibromid konstaterade den vetenskapliga kommittén att ett väsentligt upptag är möjligt genom huden, och den rådgivande kommittén enades om ett gränsvärde i praktiken på basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter. Det är därför lämpligt att fastställa ett gränsvärde för etylendibromid i del A i bilaga III och att fastställa en hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikerar möjligheten av betydande upptag genom huden.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Etylendiklorid (1,2-dikloretan) uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt definitionen i direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för etylendiklorid. För etylendiklorid konstaterade kommittén att ett väsentligt upptag är möjligt genom huden. Det är därför lämpligt att fastställa ett gränsvärde för etylendiklorid i del A i bilaga III och att fastställa en hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikerar möjligheten av betydande upptag genom huden.

(11)  Etylendiklorid (1,2-dikloretan) uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt definitionen i direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för etylendiklorid. För etylendiklorid konstaterade den vetenskapliga kommittén att ett väsentligt upptag är möjligt genom huden, och den rådgivande kommittén enades om ett gränsvärde i praktiken på basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, och framhöll samtidigt bristen på vederhäftiga och uppdaterade vetenskapliga uppgifter, särskilt om verkningsmekanismen. Det är därför lämpligt att fastställa ett gränsvärde för etylendiklorid i del A i bilaga III och att fastställa en hudanmärkning i del B i bilaga III till direktiv 2004/37/EG som indikerar möjligheten av betydande upptag genom huden.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Avtal mellan arbetsmarknadens parter – såsom överenskommelsen om skydd av arbetstagarnas hälsa genom god hantering och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller detsamma (Nepsi), som ingicks inom ramen för den sociala dialogen och som erbjuder vägledning och verktyg för att, utöver lagstiftningsåtgärder, stödja ett effektivt genomförande av arbetsgivarnas skyldigheter enligt direktiv 2004/37/EG – är värdefulla instrument som kompletterar lagstiftningsåtgärder. Kommissionen bör uppmuntra arbetsmarknadens parter att ingå sådana avtal. Fullgörande av sådana avtal bör emellertid inte innebära en presumtion om överensstämmelse med arbetsgivarnas skyldigheter enligt direktiv 2004/37/EG.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Kommissionen samrådde med den rådgivande kommittén som inrättades genom rådets beslut av den 22 juli 2003. Den genomförde också ett samråd i två steg med arbetsmarknadens parter i Europa i enlighet med artikel 154 i EUF-fördraget.

(13)  Kommissionen samrådde med den rådgivande kommittén och genomförde ett samråd i två steg med arbetsmarknadens parter i Europa i enlighet med artikel 154 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  De gränsvärden som fastställs i det här direktivet kommer att ses över mot bakgrund av genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG58 och av yttrandena från kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté och kemikaliemyndighetens kommitté för socioekonomisk analys, särskilt för att ta hänsyn till samverkan mellan de gränsvärdena som fastställs i direktiv 2004/37/EG och förhållandena mellan dos och respons, faktiska uppgifter om exponering och, i förekommande fall, de härledda nolleffektnivåerna för farliga kemikalier enligt Reach.

(15)  De gränsvärden som fastställs i det här direktivet kommer att ses över mot bakgrund av genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG58 och av yttrandena från kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté och kemikaliemyndighetens kommitté för socioekonomisk analys, särskilt för att ta hänsyn till samverkan mellan de gränsvärdena som fastställs i direktiv 2004/37/EG och förhållandena mellan dos och respons, faktiska uppgifter om exponering och, i förekommande fall, de härledda nolleffektnivåerna för farliga kemikalier enligt Reach, i syfte att ge arbetstagare effektivt skydd.

__________________

__________________

58 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

58 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Eftersom målen för detta direktiv, som är att förbättra levnads- och arbetsförhållandena och skydda arbetstagarnas hälsa för särskilda risker i samband med exponering för carcinogener, inte i tillräcklig hög utsträckning kan uppfyllas av medlemsstaterna utan bättre kan uppfyllas på unionsnivå, kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5.4 i samma fördrag går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(16)  Eftersom målen för detta direktiv, som är att förbättra levnads- och arbetsförhållandena och skydda arbetstagarnas hälsa för särskilda risker i samband med exponering för carcinogener och mutagena ämnen, inte i tillräcklig hög utsträckning kan uppfyllas av medlemsstaterna utan snarare kan uppfyllas bättre på unionsnivå, kan unionen anta åtgärder i enlighet med försiktighetsprincipen i artikel 191.2 i EUF-fördraget och subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2004/37/EG

Artikel 13a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Följande artikel ska läggas till:

 

”Artikel 13a

 

Avtal mellan arbetsmarknadens parter

 

Kommissionen ska uppmuntra arbetsmarknadens parter att ingå avtal inom ramen för den sociala dialogen för att ge vägledning och verktyg till stöd för ett effektivt genomförande av arbetsgivarnas skyldigheter enligt detta direktiv. Dessa avtal ska förtecknas i bilaga IVa. Förteckningen ska uppdateras regelbundet.”

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led -1a (nytt)

Direktiv 2004/37/EG

Artikel 18a – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a.  I artikel 18a ska följande stycke läggas till:

 

”Kommissionen ska, som en del av nästa utvärdering av genomförandet av det här direktivet, inom ramen för den utvärdering som avses i artikel 17a i direktiv 89/391/EEG, även bedöma om det är möjligt att låta det befintliga led 2 i bilaga I till direktiv 2004/37/EG utvidgas till att även omfatta arbete som inbegriper förbränningsprocesser samt processer med förbränning vid höga temperaturer och att fastställa ett gränsvärde för bens[a]pyren för att bättre skydda arbetstagare mot blandningar av polycykliska aromatiska kolväten. Kommissionen ska vid behov föreslå nödvändiga ändringar avseende detta ämne.”

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led -1b (nytt)

Direktiv 2004/37/EG

Artikel 18a – stycke 2b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1b.  I artikel 18a ska följande stycke läggas till:

 

”Senast den 30 juni 2019 ska kommissionen, efter att ha samrått med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter, bedöma behovet av att ändra gränsvärdena för avgasutsläpp från dieselmotorer. Kommissionen ska vid behov föreslå nödvändiga ändringar avseende denna process.”

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led -1c (nytt)

Direktiv 2004/37/EG

Artikel 19 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1c.  I artikel 19 ska följande stycke läggas till:

 

”Medlemsstaterna ska informera kommissionen om nationell lagstiftning och praxis som säkerställer att deras behöriga myndigheter har tillräckligt med utbildad personal och andra nödvändiga resurser för att kunna utföra sina uppgifter med avseende på ett korrekt och effektivt genomförande av detta direktiv. Denna information ska ingå i de genomföranderapporter som medlemsstaterna lämnar vart femte år i enlighet med artikel 17a i rådets direktiv 89/391/EEG.”

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga I – led 5b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I bilaga I ska följande led läggas till:

 

”5b.  Arbete som innebär exponering för avgasutsläpp från dieselmotorer.”

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 1

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga III – del A

 

Kommissionens förslag

CAS-nr (1)

EG-nr (2)

AGENS

GRÄNSVÄRDEN

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

8-timmars(3)

Kortvarigt(4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Trikloretylen

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4'-metylendianilin

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epiklorhydrin

1,9

 

106-93-4

203-444-5

Etylendibromid

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Etylendiklorid

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) CAS-nr: Nummer i registret för Chemical Abstracts Service.

(2) EG-nr, dvs. EINECS-, ELINCS- eller NLP-nummer, är ämnets officiella nummer i EU, enligt definitionen i avsnitt 1.1.1.2 del 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

(3) Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmars tidsvägt genomsnitt.

(4) Gränsvärde för kortvarig exponering. Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter om ej annat anges.

(5) mg/m3 = milligram per kubikmeter luft vid 20 °C och 101,3 kPa (760 mm kvicksilver).

(6) ppm = del per miljondelar i luftvolym (ml/m3).

(7) f/ml = fibrer per milliliter.

Ändringsförslag

Följande poster ska läggas till i del A i bilaga III till direktiv 2004/37/EG:

CAS-nr (1)

EG-nr (2)

AGENS

GRÄNSVÄRDEN

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

8-timmars(3)

Kortvarigt(4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

Avgasutsläpp från dieselmotorer

0,05 (7a)

 

Avgasutsläpp från dieselmotorer

 

0,5(7b)

 

79-01-6

201-167-4

Trikloretylen

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4'-metylendianilin

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Epiklorhydrin

1,9

 

106-93-4

203-444-5

Etylendibromid

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Etylendiklorid

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) CAS-nr: Nummer i registret för Chemical Abstracts Service.

(2) EG-nr, dvs. EINECS-, ELINCS- eller NLP-nummer, är ämnets officiella nummer i EU, enligt definitionen i avsnitt 1.1.1.2 del 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

(3) Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmars tidsvägt genomsnitt.

(4) Gränsvärde för kortvarig exponering. Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter om ej annat anges.

(5) mg/m3 = milligram per kubikmeter luft vid 20 °C och 101,3 kPa (760 mm kvicksilver).

(6) ppm = del per miljondelar i luftvolym (ml/m3).

(7) f/ml = fibrer per milliliter.

(7a) Uppmätt som elementärt kol.

(7b) Uppmätt som kvävedioxid.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 1

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga III – del B – rad 1

 

Kommissionens förslag

_

_

Blandningar av polycykliska aromatiska kolväten som innehåller bens[a]pyren och som är carcinogener i den mening som avses i direktivet.

Hud

Ändringsförslag

_

_

Blandningar av polycykliska aromatiska kolväten, inklusive sådana som innehåller bens[a]pyren och är carcinogener i den mening som avses i direktivet.

Hud

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga IVa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Följande bilaga ska läggas till:

 

”Bilaga IVa

 

Förteckning över avtal mellan arbetsmarknadens parter för att ge vägledning och verktyg till stöd för ett effektivt genomförande av arbetsgivarnas skyldigheter

 

(1)  Överenskommelsen om skydd av arbetstagarnas hälsa genom god hantering och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller detsamma.

 

__________________

 

* EUT C 279, 17.11.2006.

 • [1]  EUT C 288, 31.8.2017, s. 56.

MOTIVERING

Inledning

Den 10 januari 2017 offentliggjorde kommissionen sitt förslag till direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet. Ambitionen är att förbättra och förtydliga det nuvarande regelverket för att förbättra arbetsmiljön genom att minska arbetstagarnas exponering för carcinogena eller mutagena kemiska agenser i arbetet och samtidigt bidra till rättvisare konkurrensvillkor för ekonomiska aktörer.

Föredraganden vill påminna om att cancer är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i Europeiska unionen. Enligt det nederländska nationella institutet för folkhälsa och miljö (RIVM)[1] fick 91 500–150 500 personer i Europa en cancerdiagnos under 2012 till följd av en skadlig exponering på arbetsplatsen. Enligt kommissionens uppgifter[2] dör varje timme mellan 7 och 12 människor i EU i yrkesrelaterad cancer.

Detta andra förslag till översyn förväntas leda till ökat skydd för minst 4 miljoner arbetstagare och samtidigt till tydligare regler för arbetsgivare och myndigheter. Tillsammans skulle de båda första förslagen[3] till översyn av direktiv 2004/37/EG kunna förhindra över 100 000 dödsfall orsakade av arbetsrelaterad cancer.

Regelbunden och fortlöpande översynsprocess

Föredraganden välkomnar detta förslag till översyn av direktiv 2004/37EG och gläds åt kommissionens beslut att även lägga fram en tredje översyn. Samtidigt vill föredraganden uppmuntra kommissionen att fortsätta i samma anda genom att införa en regelbunden och fortlöpande översynsprocess i nära samarbete med den vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens[4] (nedan kallad den vetenskapliga kommittén) och den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor[5] (nedan kallad den rådgivande kommittén). Vid de kommande översynerna ska befintliga gränsvärden vid behov revideras, gränsvärden för nya ämnen fastställas och tillämpningsområdet för direktiv 2004/37/EG utvidgas till reproduktionstoxiska ämnen, något som Europaparlamentet stöttat.

Rekommendationer från den vetenskapliga och den rådgivande kommittén

Föredraganden välkomnar kommissionens samrådsprocess inför varje förslag till översyn av direktiv 2004/37/EG enligt vad som framgår av direktivets konsekvensanalys[6].

Genom rekommendationerna från den vetenskapliga och den rådgivande kommittén kan kommissionen luta sig mot vetenskapliga och tekniska uppgifter när den föreslår eller reviderar gränsvärdena för exponering i arbetet.

Precis som andra vetenskapliga uppgifter från tillförlitliga och offentliga källor hjälper dessa rekommendationer även Europaparlamentet och rådet att utvärdera kommissionens förslag och att lägga fram ändringsförslag när detta behövs. Det är på den grundvalen som föredraganden lägger fram detta förslag till betänkande som förenar förstärkt skydd för arbetstagarna med teknisk genomförbarhet för företagen.

Avgasutsläpp från dieselmotorer

Föredraganden noterar de skäl som kommissionen angav i sin konsekvensanalys för att inte inkludera avgasutsläpp från dieselmotorer i bilaga I till direktiv 2004/37/EG och att inte fastställa motsvarande gränsvärde för exponering i bilaga III.

Här är det emellertid på sin plats att påminna om vad Arbetsmedicinska institutet säger[7], nämligen att 3,6 miljoner arbetstagare i EU potentiellt exponeras för avgasutsläpp från dieselmotorer över bakgrundsnivåerna och att det uppskattade geometriska medelvärdet för exponering ligger på 13µg/m³ (eller 0,013mg/m³). Enligt samma institut dog under 2010 4 556 personer i cancer som kan härledas till arbetsrelaterad exponering för avgasutsläpp från dieselmotorer.

Föredraganden anser därför att det krävs brådskande insatser på europeisk nivå för att begränsa arbetstagares exponering för avgasutsläpp från dieselmotorer genom att i bilaga I lägga till arbete som innebär exponering för sådana avgaser och i bilaga III fastställa ett gränsvärde för exponering i arbetet på 50µg/m³ (0,05mg/m³), beräknat på grundval av elementärt kol[8]. Denna markör, som har stort stöd av vetenskapen, används exempelvis av Österrike, och även andra medlemsstater som Tyskland och Nederländerna kan komma att använda den för att fastställa sina gränsvärden för avgasutsläpp från dieselmotorer.

Medan den rådgivande kommittén rekommenderar att åtskillnad görs mellan gamla och nya dieselmotorer klassificerade Internationella centret för cancerforskning (som är en del av Världshälsoorganisationen) år 2012 avgasutsläpp från dieselmotorer som cancerframkallande för människor. Enligt detta internationella centrum har det ”införts förändringar i bränslenas sammansättning, bland annat en tydlig minskning av svavelhalten, ändringar i motorernas utformning för att de ska förbränna bränslet effektivare och minskningar av utsläppen tack vare teknik för utsläppskontroll”. Centret tillägger att ”även om utsläppen av partiklar och kemikalier minskats tack vare dessa förändringar vet man ännu inte med säkerhet om de kvantitativa och kvalitativa förändringarna kan leda till andra hälsoeffekter”[9].

Därför – och på grundval av skäl 14 i direktiv 2004/37/EG, enligt vilket försiktighetsprincipen bör tillämpas vid skyddet av arbetstagarnas hälsa – förordar föredraganden att utsläpp från alla dieselmotorer ska tas i beaktande utan åtskillnad.

Polycykliska aromatiska kolväten

Föredraganden tar fasta på den rådgivande kommitténs yttrande[10] om bens[a]pyren, enligt vilket det är viktigt med ett gränsvärde för exponering i arbetet för polycykliska aromatiska kolväten. Således föreslår föredraganden ett ändringsförslag där kommissionen uppmanas att gå vidare med sitt arbete och föreslå ett gränsvärde för exponering för polycykliska aromatiska kolväten beräknat på grundval av bens[a]pyren.

Att det i del B i bilaga III införs en ”hudanmärkning” för blandningar av polycykliska aromatiska kolväten som innehåller bens[a]pyren är i och för sig ett stort framsteg för ett bättre arbetstagarskydd, men samtidigt vill föredraganden framhålla att andra blandningar av polycykliska aromatiska kolväten som inte innehåller bens[a]pyren också uppfyller kriterierna för att klassas som cancerframkallande ämnen i kategori 1A eller 1B enligt förordning (EG) nr 1272/2008 och kan tas upp genom huden. Därför föreslår föredraganden att hudanmärkningen ska utvidgas till alla blandningar av polycykliska aromatiska kolväten, vilket även rådet förespråkar i sin allmänna riktlinje.

Förebyggande och kontroller

Direktiv 2004/37/EG möjliggör ett bättre skydd för arbetstagare mot carcinogener och mutagena ämnen på arbetsplatsen. Föredraganden vill även framhäva betydelsen av branschavtal eller branschövergripande avtal som förhandlas fram av arbetsmarknadens parter. Dessa avtal kompletterar direktivets bestämmelser genom att lista god praxis som ger företagen möjlighet att vidta förebyggande åtgärder för att minska arbetstagarnas exponering för ett eller flera cancerframkallande eller mutagena ämnen. I detta sammanhang välkomnar föredraganden Nepsi-avtalet[11] om skydd av arbetstagarnas hälsa genom god hantering och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller detsamma, ett avtal som genom att komplettera direktiv 2004/37/EG syftar till att stärka skyddet för arbetstagarna på deras arbetsplats.

Föredraganden vill dessutom lyfta fram betydelsen av kontroller som utförs på arbetsplatserna för att förvissa sig om att bestämmelserna i direktiv 2004/37/EG tillämpas korrekt av företagen. Föredraganden uppmuntrar medlemsstaterna att se till att de nationella tillsynsorganens arbete inte bara begränsas till att bestraffa företag som inte följer direktivets bestämmelser. Genom att kartlägga orsakerna och erbjuda lösningar för de berörda företagen skulle man kunna göra direktivet mer verkningsfullt, inte minst inom små och medelstora företag.

 • [1]  Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention, publikation på RIVM:s webbplats, s.11.
 • [2]  COM(2017)0011.
 • [3]  Första förslaget till översyn: COM(2016)0248.
 • [4]  Kommissionens beslut 2014/113/EU av den 3 mars 2014 om inrättande av en vetenskaplig kommitté för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens och om upphävande av beslut 95/320/EG (EUT L 62, 4.3.2014, s. 18).
 • [5]  Rådets beslut 2003/C 218/01 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (EUT C 2018, 13.9.2003, s. 1–4).
 • [6]  SWD(2017)0007.
 • [7]  IOM:s forskningsprojekt P937/13, maj 2011 – Health, socio-economic and environmental aspects of possible amendments to the EU Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work – Diesel engine exhaust emissions.
 • [8]  Avgasutsläpp från dieselmotorer, som uppstår vid förbränning av dieselbränsle, är en komplex blandning av skadliga ämnen, bland annat elementärt kol. Elementärt kol utgör en betydande del av avgasutsläppen från dieselmotorer och används ofta som markör för exponering.
 • [9]  Pressmeddelande från IARC, 12 juni 2012 – IARC: Diesel engine exhaust carcinogenic.
 • [10]  Rådgivande kommittén, dokument 727/13.
 • [11]  Nepsi är en akronym för European Network for Silica och grundades av europeiska branschorganisationer för arbetstagare och arbetsgivare som den 25 april 2006 inom ramen för den sociala dialogen undertecknade avtalet om skydd av arbetstagarnas hälsa genom god hantering och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller detsamma.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet

Referensnummer

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Framläggande för parlamentet

12.1.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Föredragande

       Utnämning

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Behandling i utskott

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Antagande

27.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

0

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Ingivande

11.4.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

–  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 24 april 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy