ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ

11.4.2018 - (COM(2017)0660 – C8‑0394/2017 – 2017/0294(COD)) - ***I

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Йежи Бузек


Процедура : 2017/0294(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0143/2018
Внесени текстове :
A8-0143/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ

(COM(2017)0660 – C8‑0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0660),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента(C8‑0394/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от ...[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...[2],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0143/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Предназначението на настоящата директива е да се преодолеят оставащите препятствия пред завършването на вътрешния пазар на природен газ, дължащи се на неприлагането на разпоредбите за пазара на Съюза по отношение на газопроводите до и от трети държави. С въведените с настоящата директива изменения ще се гарантира, че разпоредбите, които се прилагат по отношение на преносните газопроводи, свързващи две или повече държави членки, се прилагат и по отношение на газопроводите до и от трети държави в рамките на Съюза. Така ще се осигури последователност на нормативната уредба в Съюза, като същевременно се избягва нарушаването на конкуренцията на вътрешния енергиен пазар в Съюза. Освен това с настоящата директива ще се повиши прозрачността и ще се установи правна сигурност по отношение на приложимия правен режим за участниците на пазара, особено за инвеститорите в инфраструктура за природен газ и ползвателите на мрежите.

(3)  Предназначението на настоящата директива е да се преодолеят оставащите препятствия пред завършването на вътрешния пазар на природен газ, дължащи се на неприлагането на разпоредбите за пазара на Съюза по отношение на газопроводите до и от трети държави. С въведените с настоящата директива изменения ще се гарантира, че разпоредбите, които се прилагат по отношение на преносните газопроводи, свързващи две или повече държави членки, се прилагат и по отношение на газопроводите до и от трети държави в рамките на Съюза, които имат значително влияние върху вътрешния пазар на природен газ. Така ще се осигури последователност на нормативната уредба в Съюза и ще се гарантира необходимото отразяване на стратегическите интереси на държавите членки и в по-общ план сигурността на доставките и енергийната независимост на Съюза, като същевременно се избягва нарушаването на конкуренцията на вътрешния енергиен пазар в Съюза. Освен това с настоящата директива ще се повиши прозрачността и ще се установи правна сигурност по отношение на приложимия правен режим за участниците на пазара, особено за инвеститорите в инфраструктура за природен газ и ползвателите на мрежите.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  За да бъде отчетена досегашната липса на особени разпоредби на Съюза, приложими за газопроводите от и до трети държави, държавите членки следва да имат право да предоставят дерогации от определени разпоредби на Директива 2009/73/ЕО за такива газопроводи, които са завършени към датата на влизане на настоящата директива в сила. Датата за прилагане на моделите за отделяне, различни от моделите за отделяне на собствеността, следва да бъде променена за газопроводите до и от трети държави.

(4)  За да бъде завършено изграждането на Енергийния съюз и за да бъдат прилагани неговите разпоредби по отношение на газопроводите от и до трети държави, в пълно съответствие със законодателството на Съюза, държавите, членки следва да имат право да предоставят дерогации от определени разпоредби на Директива 2009/73/ЕО за такива газопроводи, които са били завършени преди датата на приемане на настоящото предложение, само след препоръка от Комисията, по-специално по отношение на конкуренцията, функционирането и ефективността на вътрешния енергиен пазар, сигурността на доставките и диверсификацията на енергийните източници и доставчици. Датата за прилагане на моделите за отделяне, различни от моделите за отделяне на собствеността, следва да бъде променена за газопроводите до и от трети държави.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Приложимостта на Директива 2009/73/ЕО по отношение на газопроводите до и от трети държави остава ограничена до териториалните граници на юрисдикцията на Съюза. Що се отнася до морските газопроводи, Директивата следва да се прилага в териториалните води и изключителните икономически зони на държавите членки.

(5)  Приложимостта на Директива 2009/73/ЕО по отношение на газопроводите до и от трети държави остава ограничена до териториалните граници на юрисдикцията на Съюза. Що се отнася до морските газопроводи, Директивата следва да се прилага в териториалните води и изключителните икономически зони на държавите членки, в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS).

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Държавите членки следва да вземат конкретни мерки за подпомагане на по-широкото използване на биогаз и газ от биомаса, зелен водород и синтетичен метан от възобновяема енергия, като на производителите им следва да се предоставя недискриминационен достъп до газовата система, при условие че този достъп е постоянно съвместим със съответните технически правила и стандарти за безопасност.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Държавите членки следва да гарантират, че като се вземат под внимание необходимите изисквания за качество, биогазът и газът от биомаса, зеленият водород и синтетичният метан от възобновяема енергия или други видове газ получават недискриминационен достъп до газовата система, при условие че този достъп е постоянно съвместим със съответните технически правила и стандарти за безопасност. Тези правила и стандарти следва да гарантират, че е технически възможно и безопасно посочените газове да бъдат вкарани в и транспортирани през системата за природен газ, и следва също да вземат предвид техните химически характеристики.

Изменение    6

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2009/73/ЕО

Член 1 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  В член 1 параграф 2 се заменя със следния текст:

2.  Установените от настоящата директива правила за природен газ, включително за втечнения природен газ (ВПГ), се прилагат по недискриминационен начин също и към биогаз и газ от биомаса или към други видове газ, доколкото е технически възможно и безопасно тези видове газ да бъдат инжектирани в и транспортирани през система за природен газ.

„2.  Установените от настоящата директива правила за природен газ, включително за втечнения природен газ (ВПГ), се прилагат по недискриминационен начин също и към биогаз и газ от биомаса, „зелен“ водород и синтетичен метан от възобновяеми източници на енергия или към други видове газ, доколкото е технически възможно и безопасно тези видове газ да бъдат инжектирани в и транспортирани през система за природен газ.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:bg:PDF)

Изменение    7

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

Директива 2009/73/ЕО

Член 1 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1а)   В член 1 се добавя следният параграф:

 

„2а.  По отношение на газовата инфраструктура, свързваща държава членка с трета държава, настоящата директива се прилага в рамките на териториалното ограничение на юрисдикцията на Съюза. По отношение на морските газопроводи, настоящата директива се прилага в териториалните води и изключителните икономически зони на държавите членки.“

Изменение    8

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2009/73/ЕО

Член 2 – точка 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  „междусистемен газопровод“ означава преносен газопровод, който пресича или се разполага по границата между държави членки или между държави членки и трети държави до границата на юрисдикцията на Съюза.

(17)  „междусистемен газопровод“ означава преносен газопровод, включително неговите физически входни точки от и изходни точки до трета държава, който пресича или се разполага по границата между държави членки или между държави членки и трети държави до границата на юрисдикцията на Съюза, включително териториалните води и изключителните икономически зони на държавите членки;

Изменение    9

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова)

Директива 2009/73/ЕО

Член 9 – параграф 8 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) в параграф 8 се добавя следната алинея: ;

 

Всяко решение, взето в съответствие с първа алинея, буква б) от настоящия параграф, се съобщава незабавно на Комисията, заедно с цялата информация, свързана с това решение.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2009/73/ЕО

Член 9 – параграф 9 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всяко решение, взето в съответствие с първа алинея, буква б) от настоящия параграф, се съобщава незабавно на Комисията, заедно с цялата информация, свързана с това решение;

Изменение    11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Директива 2009/73/ЕО

Член 34 – параграф 4 – четвърто изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  В член 34, параграф 4 се добавя следното четвърто изречение:

 

Когато третите държави, които подлежат на такава консултация, не отговорят на консултациите, съответните държави членки могат да вземат необходимото решение.

[Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 – параграф 1 – точка 4а (нова)“) съответства на „член 1 – параграф 1 – точка 3а (нова)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.]

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -а (нова)

Директива 2009/73/ЕО

Член 36 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-a)  параграф 1 се заменя със следното:

1.  Голяма нова газова инфраструктура, например междусистемни газопроводи, съоръжения за ВПГ и съоръжения за съхранение, при искане може да бъде освободена за определен период от време от разпоредбите на членове 9, 32, 33 и 34 и член 41, параграфи 6, 8 и 10, при следните условия:

„1.  Голяма нова газова инфраструктура, например междусистемни газопроводи, съоръжения за ВПГ и съоръжения за съхранение, които започват търговска дейност след 1 януари 2019 г., при искане може да бъде освободена за определен период от не повече от пет години от разпоредбите на членове 9, 32, 33 и 34 и член 41, параграфи 6, 8 и 10, ако са изпълнени следните кумулативни условия:

а)   инвестицията следва да поощрява конкуренцията в газовите доставки и да повишава сигурността на доставките;

а)  инвестицията следва да поощрява конкуренцията в газовите доставки и да повишава сигурността на доставките;

б)   нивото на риска, свързан с инвестицията, трябва да е такова, че инвестицията не би била направена, ако не се предостави освобождаване;

б)  нивото на риска, свързан с инвестицията, трябва да е такова, че инвестицията не би била направена, ако не се предостави освобождаване;

в)   инфраструктурата следва да е собственост на физическо или юридическо лице, което е отделено, поне по отношение на правната му форма, от операторите, в чиито системи ще се изгражда тази инфраструктура;

в)  инфраструктурата следва да е собственост на физическо или юридическо лице, което е отделено, поне по отношение на правната му форма, от операторите, в чиито системи ще се изгражда тази инфраструктура;

г)   трябва да се събират такси от ползвателите на тази инфраструктура; както и

г)  трябва да се събират такси от ползвателите на тази инфраструктура; както и

д)   освобождаването не трябва да е във вреда на конкуренцията или на ефективното функциониране на вътрешния пазар за природен газ, или на ефективното функциониране на регулираната система, към която се присъединява инфраструктурата;

д)  освобождаването не трябва да е във вреда на конкуренцията на съответните пазари, които е вероятно да бъдат засегнати от инвестицията, на ефективното функциониране на вътрешния пазар на Съюза за природен газ, на ефективното функциониране на съответните регулирани системи или на диверсификацията и сигурността на доставките на природен газ до и в рамките на Съюза или на която и да е държава членка.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -а (нова)“) съответства на „член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква -а (нова)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.]

Изменение    13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Директива 2009/73/ЕО

Член 36 – параграф 3 – второ изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато въпросната инфраструктура е под юрисдикцията на държава членка и една (или повече) трети държави, националният регулаторен орган може да се консултира със съответните органи на третите държави, преди да вземе решение.

Преди да вземе решението, националният регулаторен орган се консултира:

 

а)  с националните регулаторни органи на държавите членки, чиито пазари е вероятно да бъдат засегнати от новата инфраструктура; както и

 

б)  със съответните органи на третите държави, когато въпросната инфраструктура е под юрисдикцията на държава членка и една (или повече) трети държави.

 

Когато органите на третата държава, които подлежат на такава консултация, не се отзоват на консултацията в срок от три месеца, съответният национален регулаторен орган може да вземе необходимото решение.

[Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -а (нова)“) съответства на „член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква -а (нова)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.]

Изменение    14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2009/73/ЕО

Член 36 – параграф 4 – алинея 2 – първо изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато въпросната инфраструктура е също така под юрисдикцията на една или повече трети държави, националните регулаторни органи на държавите членки може да се консултират със съответните органи на третите държави, преди да вземат решение, за да осигурят по отношение на съответната инфраструктура последователното прилагане на разпоредбите на настоящата директива до границата на юрисдикцията на Съюза;

Когато въпросната инфраструктура е също така под юрисдикцията на една или повече трети държави, националните регулаторни органи на държавите членки може да се консултират със съответните органи на третите държави, преди да вземат решение, за да осигурят по отношение на съответната инфраструктура последователното прилагане на разпоредбите на настоящата директива до границата на юрисдикцията на Съюза. Всяко такова решение се съобщава незабавно на Комисията, заедно с цялата свързана с него информация;

 

Когато органите на третата държава, които подлежат на такава консултация, не се отзоват на консултацията в срок от три месеца, съответният национален регулаторен орган може да вземе необходимото решение.

[Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -б“) съответства на „член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква -б“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.]

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б a (нова)

Директива 2009/73/ЕО

Член 36 – параграф 6 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

ба)  параграф 6, алинея 2 се заменя със следното:

При вземането на решение за освобождаване за всеки отделен случай се разглежда необходимостта от налагане на условия относно продължителността на освобождаването и недискриминационния достъп до инфраструктурата. При вземането на решение относно тези условия особено внимание се обръща на допълнителния капацитет, който ще се изгради или на изменението на съществуващия капацитет, на времевия хоризонт на проекта и на националните особености.

При вземането на решение за освобождаване за всеки отделен случай се разглежда необходимостта от налагане на условия относно продължителността на освобождаването и недискриминационния достъп до инфраструктурата. При вземането на решение относно тези условия особено внимание се обръща на допълнителния капацитет, който ще се изгради, или на изменението на съществуващия капацитет, на времевия хоризонт на проекта и на националните особености, както и на диверсификацията и сигурността на доставките на природен газ до и в рамките на Съюза или на която и да е държава членка.

[Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -ба (нова)“) съответства на „член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква -ба (нова)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.]

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б б (нова)

Директива 2009/73/ЕО

Член 36 – параграф 9 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

бб)  параграф 9, алинея 1 се заменя със следното:

В срок от два месеца, започващ от деня на получаване на нотификацията Комисията може да вземе решение, изискващо от регулаторния орган да измени или отмени решението за освобождаване. Двумесечният срок може да бъде удължен с допълнителен срок от два месеца, когато Комисията търси допълнителна информация. Този допълнителен срок започва да тече от деня след получаването на пълната информация. Първоначалният двумесечен срок може да бъде удължен и по взаимно съгласие на Комисията и регулаторния орган.

В срок от два месеца, започващ от деня на получаване на нотификацията Комисията може да вземе решение, изискващо от регулаторния орган да измени или отмени решението за освобождаване. При вземането на такова решение относно нова газова инфраструктура, която води до и от трета държава, Комисията взема предвид всички ограничителни мерки на Съюза, като например икономически санкции, наложени на тази трета държава. Двумесечният срок може да бъде удължен с допълнителен срок от два месеца, когато Комисията търси допълнителна информация. Този допълнителен срок започва да тече от деня след получаването на пълната информация. Първоначалният двумесечен срок може да бъде удължен и по взаимно съгласие на Комисията и регулаторния орган.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -бб (нова)“) съответства на „член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква -бб (нова)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.]

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Директива 2009/73/ЕО

Член 41 – параграф 8

 

Текст в сила

Изменение

 

(6а)   в член 41 параграф 8 се заменя със следното:

8.  При определянето или одобряването на тарифите или методиките и балансиращите услуги, регулаторните органи гарантират, че операторите на газопреносни системи и на газоразпределителни системи разполагат с подходящи стимули, в краткосрочен и дългосрочен план, за повишаване на ефективността, насърчаване на интеграцията на пазарите и сигурността на доставките и подкрепа за свързаните с това научноизследователски дейности.

„8.  При определянето или одобряването на тарифите или методиките и балансиращите услуги, регулаторните органи гарантират, че операторите на газопреносни системи и на газоразпределителни системи разполагат с подходящи стимули, в краткосрочен и дългосрочен план, за повишаване на ефективността, насърчаване на интеграцията на пазарите и сигурността на доставките и подкрепа за свързаните с това научноизследователски дейности. По отношение на инфраструктурата, която свързва държава членка с трета държава между границата на юрисдикцията на Съюза и първата точка на междусистемно свързване с мрежата на Съюза, тарифите или методиките трябва да вземат предвид всички разходи на проекта.“

[Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 — параграф 1 — точка 6а (нова)“) съответства на „член 1 — параграф 1 — точка 5а (нова)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.]

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 2009/73/ЕО

Член 42 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Регулаторните органи се консултират и сътрудничат със съответните органи от трети държави във връзка с експлоатацията на газопроводите от и до трети държави, за да осигури по отношение на съответната инфраструктура последователното прилагане на разпоредбите на настоящата директива до границата на юрисдикцията на Съюза.

6.  Регулаторните органи се консултират и сътрудничат със съответните органи от трети държави във връзка с експлоатацията на газопроводите от и до трети държави, за да осигури по отношение на съответната инфраструктура последователното прилагане на разпоредбите на настоящата директива до границата на юрисдикцията на Съюза.

 

Когато органите на третата държава, които подлежат на такава консултация, не се отзоват на консултацията в срок от три месеца, съответните национални регулаторни органи могат да вземат необходимото решение.

[Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 – параграф 1 – точка 7“) съответства на „член 1 – параграф 1 – точка 6“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.]

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2009/73/ЕО

Член 49 – параграф 9 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на газопроводите от и до трети държави, завършени преди [Служба за публикации: дата на влизане на настоящата директива в сила], държавите членки могат да решат да направят дерогация от членове 9, 10, 11 и 32 и член 41, параграфи 6, 8 и 10 за участъците от тези газопроводи между границата на юрисдикцията на Съюза и първата точка на междусистемно свързване, при условие че дерогацията не би била вредна за конкуренцията, ефективното функциониране на вътрешния пазар на природен газ или сигурността на доставките в Съюза.

По отношение на газопроводите от и до трети държави, завършени преди [Служба за публикации: дата на приемане на настоящото предложение], държавите членки, след като получат препоръката от Комисията, могат да решат да направят временна дерогация от членове 9, 10, 11 и 32 и член 41, параграфи 6, 8 и 10 за участъците от тези газопроводи между границата на юрисдикцията на Съюза и първата точка на междусистемно свързване, при условие че дерогацията не би била вредна за конкуренцията, ефективното функциониране на вътрешния пазар на природен газ или сигурността на доставките в Съюза. Всяка такава дерогация се съобщава незабавно на Комисията, на Координационната група по природния газ и на Агенцията, заедно с цялата свързана с нея информация и с подробен анализ на ефекта от дерогацията и от газопровода върху вътрешния пазар на природен газ и сигурността на доставките в Съюза. В срок от три месеца, считано от деня след датата на получаване на съобщението, Комисията издава препоръка относно съвместимостта на дерогацията с приложимите правила относно конкуренцията, ефективното функциониране на пазара, сигурността на доставките в Съюза и съответните принципи и основни цели на енергийната политика на ЕС, включително принципите и основните цели на Енергийния съюз. Когато става въпрос за особено комплексни характеристики, Комисията може да удължи срока, посочен в настоящия параграф, с допълнителни 3 месеца. Координационната група по природния газ и Агенцията могат да представят своите наблюдения на Комисията относно съответствието на проекта на дерогация с принципите, които са определени в настоящия член. Комисията оповестява незабавно препоръката и я прави публично достояние. Заинтересованите държави членки отчитат във възможно най-голяма степен препоръката на Комисията. В случаите, когато съответната държава членка се отклонява от препоръката на Комисията, тази държава членка представя добре аргументирана обосновка, основана на надеждни данни и обективни критерии, и оповестява публично тази обосновка. В никакъв случай не се представя дерогация, преди Комисията да е издала препоръката, или преди изтичането на срока за издаване на такава препоръка.

[Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 – параграф 1 – точка 8“) съответства на „член 1 – параграф 1 – точка 7“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.]

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2009/73/ЕО

Член 49 – параграф 9 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дерогацията трябва да бъде ограничена по време и може да бъде обвързана с условия, които допринасят за изпълнението на горепосочените условия.

Дерогацията е ограничена по време и е обвързана с условия, които допринасят за изпълнението на горепосочените условия.

[Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 – параграф 1 – точка 8“) съответства на „член 1 – параграф 1 – точка 7“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.]

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2009/73/ЕО

Член 49 – параграф 9 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато въпросният газопровод е разположен в юрисдикцията на повече от една държава членка, решението за дерогация за този газопровод се взема от държавата членка, в чиято юрисдикция е разположена първата точка на междусистемно свързване.

Когато въпросният газопровод е разположен в юрисдикцията на повече от една държава членка, решението за дерогация за този газопровод се взема от държавата членка, в чиято юрисдикция е разположена първата физическа изходна точка от междусистемния газопровод. Преди предоставянето на такава дерогация държавата членка, в чиято юрисдикция е разположена първата точка на междусистемно свързване, се консултира с държавите членки, с които е свързана инфраструктурата на тази държава членка, и им предоставя цялата свързана информация и взема предвид становището на тези държави членки.

[Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 – параграф 1 – точка 8“) съответства на „член 1 – параграф 1 – точка 7“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.]

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [Служба за публикации: една година след датата на влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [Служба за публикации: три месеца след датата на влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Енергийната сигурност, както и способността за предоставяне на устойчива енергия на достъпни цени за всички европейски потребители, са основни цели на стратегията за енергиен съюз, приета от Европейската комисия на 25 февруари 2015 г. Последователната и стабилна правна рамка е предпоставка за постигането на тези цели. Поради тази причина докладчикът приветства приемането от Комисията на предложението за изменение на сега действащата Директива за природния газ в съответствие с неколкократните призиви на членове на Европейския парламент. Докладчикът счита, че настоящото предложение, което е с ограничен обхват и има по-скоро технически характер, отразява факта, че по-общите разпоредби на директивата вече са били широко приложени. При все това, той е убеден, че предложеното преразглеждане надлежно ще способства за запълване на регулаторните пропуски, произтичащи от различното тълкуване на съществуващото законодателство и селективния подход на някои държави членки и участници на пазара при прилагането на законодателството от третия енергиен пакет за газопроводи, които влизат в Европейския съюз.

Без да се засягат разпоредбите на член 194 от Договора за Европейския съюз („Договорът от Лисабон“), осъвременената Директива № 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета не оставя съмнения, нито възможност за погрешно тълкуване, че правилата на Съюза в областта на енергетиката се прилагат изцяло към цялата газова инфраструктура за и от трети държави до границата на юрисдикцията на ЕС. По отношение на морските газопроводи тя следва да се прилага в териториалните води и изключителните икономически зони на държавите членки. Тези правила включват отделяне на ОПС, достъп на трети страни, тарифно регулиране и изисквания за прозрачност, и са от решаващо значение за конкурентоспособността на вътрешния енергиен пазар на ЕС, както и за цялостната стратегия на Съюза за сигурността на доставките и енергийната независимост, особено в контекста на нарастващия внос на природен газ на ЕС.

Освен това докладчикът подкрепя подхода на Комисията за адаптиране на определението за „междусистемна връзка“, така че то да се прилага и за инфраструктурата, която свързва ЕС с трети държави. Това е напълно в съответствие с по-ранни предложения на Комисията, отразени в пакета „Чиста енергия за всички европейци“ и представлява още една стъпка към гарантиране на необходимата съвместимост на пазарите на газ и електроенергия в Съюза.

Оценката на докладчика е, че като предоставя пълна правна яснота и прозрачност на съществуващото законодателство, предложението на Комисията за изменение на действащата Директива за природния газ осигурява равни условия за всички участници на енергийния пазар на ЕС, както и правна сигурност и предвидимост за дългосрочните инвестиции. Това са ключови елементи за всеки надежден инвеститор или оператор, който желае да функционира в съответствие със справедливи и равни условия. Тези елементи обаче са от жизненоважно значение и за европейските граждани и промишлеността. Те укрепват пазарната конкуренция и това следва да доведе до по-ниски цени и недискриминационно третиране на всички потребители. Накрая, но не на последно място, предложените изменения са важни за приключването на изграждането и устойчивостта на нашия енергиен съюз, основан на принципи и ценности, а не на изключения.

Като взема предвид всичко посочено по-горе, докладчикът счита, че предложението на Комисията се вписва в основната цел и отговаря на очакванията на Европейския парламент като цяло. Въпреки това той предлага да се допълнят и укрепят допълнително разпоредбите, в съответствие с подхода на Комисията.

Докладчикът е на мнение, че:

1)  За да се избегнат каквито и да било съмнения във връзка с териториалния обхват на юрисдикцията на държавите членки, териториалното приложение на директивата следва да се уточни в текста на директивата, като се отрази точната формулировка на съображение 5 от преамбюла. Такова разяснение ще предостави по-голяма правна сигурност и ще спомогне за избягването на всякакво последващо грешно тълкуване на Директивата за природния газ, което е основната цел на предложението на Комисията.

2)  Националните регулаторни органи следва да имат право да определят или да одобряват тарифи или методики, които вземат предвид всички разходи, свързани с изграждането и експлоатацията на газовата инфраструктура между държавите членки и трети държави. За тази цел, всички разходи, възникнали за всякакви газови инфраструктурни проекти между държавите членки и трети държави, следва да се отчитат надлежно и прозрачно.

3)  Като има предвид, че може да се приеме за оправдано да се даде възможност за дерогация от определени разпоредби на директивата за вече изградена газова инфраструктура, подобно решение следва надлежно да предвижда участие на Европейската комисия. Това е необходимо, за да се поддържа възможно най-висока степен на регулаторна съгласуваност на вътрешния пазар, както и за да се гарантира, че тази дерогация не би била в ущърб на правилата за конкуренция на ЕС, ефективното функциониране на вътрешния пазар на газ на ЕС, сигурността на доставките на Съюза или съответните принципи на енергийната политика на ЕС, включително на основните цели на енергийния съюз. Освен това, с оглед приключването на изграждането и по-нататъшното развитие на вътрешния енергиен пазар на ЕС, времевият хоризонт за дерогация от определени разпоредби на директивата следва да бъде уточнен в текста и не трябва да надвишава 10 години, считано от датата на влизането в сила на изменената директива.

4)  Предвид ограничения обхват и техническия характер на предложението на Комисията, както и факта, че в него най-вече се изяснява приложимостта на третия енергиен пакет за проекти с участието на трети държави, тримесечен срок за транспонирането на директивата следва да бъде достатъчен.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Общи правила за вътрешния пазар на природен газ

Позовавания

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Дата на представяне на ЕП

8.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Дата на приемане

21.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

13

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Дата на внасяне

11.4.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 26 април 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност