ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem

11.4.2018 - (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Jerzy Buzek


Postup : 2017/0294(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0143/2018

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0660),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0394/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené francouzským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0143/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Cílem této směrnice je vyřešit zbývající překážky dokončení vnitřního trhu se zemním plynem, které plynou z absence používání tržních pravidel Unie na plynovody vedoucí do třetích zemí a z nich. Díky změnám zavedeným touto směrnicí budou pravidla, která platí pro plynovody pro přepravu plynu mezi dvěma či několika členskými státy, v rámci Unie platit i pro plynovody vedoucí do třetích zemí a z nich. Zajistí se tak soulad právního rámce v Unii a současně se zamezí narušování hospodářské soutěže na vnitřním energetickém trhu Unie. Zároveň se posílí transparentnost a účastníkům trhu, zejména investorům do infrastruktury pro zemní plyn a uživatelům sítí, se poskytne právní jistota ohledně použitelného právního režimu.

(3)  Cílem této směrnice je vyřešit zbývající překážky dokončení vnitřního trhu se zemním plynem, které plynou z absence používání tržních pravidel Unie na plynovody vedoucí do třetích zemí a z nich. Díky změnám zavedeným touto směrnicí budou pravidla, která platí pro plynovody pro přepravu plynu mezi dvěma či několika členskými státy, v rámci Unie platit i pro plynovody vedoucí do třetích zemí a z nich, které mají významný dopad na unijní vnitřní trh se zemním plynem. Zajistí se tak soulad právního rámce v Unii a dostatečně se zohlední strategické zájmy všech členských států a celkové zabezpečení dodávek energie do Unie a její energetická nezávislost a současně se zamezí narušování hospodářské soutěže na vnitřním energetickém trhu Unie. Zároveň se posílí transparentnost a účastníkům trhu, zejména investorům do infrastruktury pro zemní plyn a uživatelům sítí, se poskytne právní jistota ohledně použitelného právního režimu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Aby se zohlednila předchozí absence zvláštních pravidel Unie platných pro plynovody vedoucí do třetích zemí a z nich, měly by mít členské státy možnost udělovat výjimky z některých ustanovení směrnice 2009/73/ES plynovodům, které jsou ke dni vstupu této směrnice v platnost dokončeny. Pro plynovody vedoucí do třetích zemí a z nich by mělo být upraveno příslušné datum pro použití modelů oddělení jiných než oddělení vlastnictví.

(4)  Aby byla dokončena energetická Unie a aby se její pravidla platná pro plynovody vedoucí do třetích zemí a z nich uplatňovala v souladu se všemi právními předpisy Unie, měly by mít členské státy možnost udělovat výjimky z některých ustanovení směrnice 2009/73/ES plynovodům, které byly ke dni přijetí tohoto návrhu dokončeny, a to pouze po doporučení Komise, zejména pokud jde o hospodářskou soutěž na vnitřním trhu s energií, jeho fungování a účinnost, o bezpečnost dodávek a o diverzifikaci energetických zdrojů a dodavatelů. Pro plynovody vedoucí do třetích zemí a z nich by mělo být upraveno příslušné datum pro použití modelů oddělení jiných než oddělení vlastnictví.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Použitelnost směrnice 2009/73/ES pro plynovody vedoucí do třetích zemí a z nich zůstává omezena po teritoriální hranice jurisdikce Unie. V případě pobřežních plynovodů by směrnice měla být použitelná v teritoriálních vodách a výlučných ekonomických zónách členských států.

(5)  Použitelnost směrnice 2009/73/ES pro plynovody vedoucí do třetích zemí a z nich zůstává omezena po teritoriální hranice jurisdikce Unie. V případě pobřežních plynovodů by směrnice měla být použitelná v teritoriálních vodách a výlučných ekonomických zónách členských států v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS).

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Členské státy by měly přijmout konkrétní opatření na podporu širšího využívání bioplynu a plynu z biomasy, zeleného vodíku a syntetického metanu z obnovitelných zdrojů energie, jejichž výrobcům by měl být zaručen nediskriminační přístup do plynárenské soustavy za předpokladu, že je tento přístup trvale v souladu s příslušnými technickými předpisy a bezpečnostními normami.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Členské státy by měly zajistit, aby při dodržení nezbytných požadavků na kvalitu byl u bioplynu a plynu z biomasy, zeleného vodíku a syntetického metanu z obnovitelných zdrojů energie nebo u jiných druhů plynu zaručen nediskriminační přístup do plynárenské soustavy za podmínky, že je tento přístup trvale v souladu s příslušnými technickými předpisy a bezpečnostními normami. Tyto předpisy a normy by měly zabezpečit, aby tyto plyny bylo technicky možné bezpečně vtlačovat do plynárenské soustavy a přepravovat je v ní, a měly by také brát v úvahu chemické vlastnosti těchto plynů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 1 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Pravidla, která tato směrnice stanoví pro zemní plyn, včetně zkapalněného zemního plynu (LNG), se nediskriminačním způsobem použijí rovněž na bioplyn a jiné druhy plynu z biomasy nebo další druhy plynu, pokud je technicky možné bezpečně tyto druhy plynu vtlačovat a přepravovat soustavou zemního plynu.

"2.  Pravidla, která tato směrnice stanoví pro zemní plyn, včetně zkapalněného zemního plynu (LNG), se nediskriminačním způsobem použijí rovněž na bioplyn a jiné druhy plynu z biomasy, zelený vodík a syntetický metan z obnovitelných zdrojů energie nebo na další druhy plynu, pokud je technicky možné bezpečně tyto druhy plynu vtlačovat a přepravovat soustavou zemního plynu.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:cs:PDF)

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a)   V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

“2 a.  Pokud jde o plynárenskou infrastrukturu propojující některý členský stát se třetí zemí, tato směrnice platí v rámci teritoriálních hranic jurisdikce Unie. V případě pobřežních plynovodů směrnice platí v teritoriálních vodách a výlučných ekonomických zónách členských států.“

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 2 – bod 17

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17)  „propojovacím vedením“ dálkový přepravní plynovod, který překračuje nebo přesahuje hranice mezi členskými státy nebo mezi členskými státy a třetími zeměmi až po hranice jurisdikce Unie;

17)  „propojovacím plynovým vedením“ dálkový přepravní plynovod (včetně místa, kde ze třetí země fyzicky vstupuje do EU, a místa, kde z EU do třetí země vystupuje), který překračuje nebo přesahuje hranice mezi členskými státy nebo mezi členskými státy a třetími zeměmi až po hranice jurisdikce Unie, a to včetně teritoriálních vod a výlučných ekonomických zón členských států;

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 9 – odst. 8 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) V odstavci 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Rozhodnutí přijaté na základě tohoto odstavce prvního pododstavce bodu b) se bezodkladně oznámí Komisi společně s veškerými informacemi, které jsou pro tyto účely relevantní.“

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 9 – odst. 9 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Rozhodnutí přijaté na základě tohoto odstavce prvního pododstavce bodu b) se bezodkladně oznámí Komisi společně s veškerými informacemi, které jsou pro tyto účely relevantní.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 34 – odst. 4 – čtvrtá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  V čl. 34 odst. 4 se doplňuje čtvrtá věta, která zní:

 

„Pokud subjekt třetí země, na nějž se vztahuje tato konzultace, na dotyčnou konzultaci nereaguje, mohou členské státy přijmout nezbytné rozhodnutí.“

[Odkaz v záhlaví týkající se pozměňovacího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 4a (nový)”) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 3a (nový)“ návrhu Komise. Tato nesrovnalost je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě maďarštiny (v čl. 1 odst. 1 je bod 3 uveden dvakrát).]

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. -a (nové)

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 36 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1.  Větším novým plynárenským infrastrukturám, například propojovacímu vedení, zařízením LNG a skladovacím zařízením mohou být na základě žádosti uděleny na vymezenou dobu výjimky z článků 9, 32, 33 a 34 a čl. 41 odst. 6, 8 a 10 za těchto podmínek:

"1.  Větším novým plynárenským infrastrukturám, například propojovacímu plynovému vedení, zařízením LNG a skladovacím zařízením uvedeným do komerčního provozu po 1. lednu 2019, mohou být na základě žádosti uděleny na vymezenou dobu, která nepřekročí 5 let, výjimky z článků 9, 32, 33 a 34 a čl. 41 odst. 6, 8 a 10, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)   investice musí zlepšit hospodářskou soutěž v dodávkách plynu a bezpečnost dodávek;

a)  investice musí zlepšit hospodářskou soutěž v dodávkách plynu a bezpečnost dodávek;

b)   úroveň rizika spojeného s investicí musí být taková, že k investici by bez udělení výjimky nedošlo;

b)  úroveň rizika spojeného s investicí musí být taková, že k investici by bez udělení výjimky nedošlo;

c)   infrastruktura musí být vlastněna fyzickou nebo právnickou osobou, která je alespoň ve své právní formě oddělena od provozovatelů soustav, v jejichž soustavách bude infrastruktura vybudována;

c)  infrastruktura musí být vlastněna fyzickou nebo právnickou osobou, která je alespoň ve své právní formě oddělena od provozovatelů soustav, v jejichž soustavách bude infrastruktura vybudována;

d)   od uživatelů dané infrastruktury budou vybírány poplatky; a

d)  od uživatelů dané infrastruktury budou vybírány poplatky; a

e)   výjimka nesmí být na újmu hospodářské soutěži nebo efektivnímu fungování vnitřního trhu se zemním plynem nebo účinnému fungování regulované soustavy, ke které je infrastruktura připojena;

e)  výjimka nesmí být na újmu hospodářské soutěži na příslušných trzích, u nichž se očekává, že budou dotyčnými investicemi ovlivněny, efektivnímu fungování unijního vnitřního trhu se zemním plynem, účinnému fungování dotyčných regulovaných soustav nebo diverzifikaci a zabezpečení dodávek zemního plynu do a v rámci Unie či do a v rámci kteréhokoli členského státu.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Odkaz v záhlaví týkající se pozměňujícího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 5 písm. -a) (nové)“) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 4 písm. -a) (nové)“ návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě maďarštiny (čl. 1 odst. 1 bod 3 je uveden dvakrát).]

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 36 – odst. 3 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže příslušná infrastruktura spadá do jurisdikce členského státu a třetí země (nebo několika třetích zemí), může vnitrostátní regulační orgán před přijetím rozhodnutí konzultovat příslušné orgány daných třetích zemí.;

Před přijetím rozhodnutí vede vnitrostátní regulační orgán konzultace s:

 

a)  vnitrostátními regulačními orgány členských států, u jejichž trhů se očekává, že budou ovlivněny novou infrastrukturou, a

 

b)  příslušnými orgány třetích zemí, jestliže příslušná infrastruktura spadá do jurisdikce členského státu a třetí země (nebo několika třetích zemí).

 

Pokud orgány třetí země, na něž se vztahuje tato konzultace, na dotyčnou konzultaci do 3 měsíců nezareagují, mohou dotyčné vnitrostátní regulační orgány přijmout nezbytné rozhodnutí.

[Odkaz v záhlaví týkající se pozměňujícího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a) (nové)“) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 4 – písm. a) (nové)“ návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě maďarštiny (čl. 1 odst. 1 bod 3 je uveden dvakrát).]

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 36 – odst. 4 – pododstavec 2 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže příslušná infrastruktura spadá i do jurisdikce jedné nebo několika třetích zemí, konzultují vnitrostátní regulační orgány členských států před přijetím rozhodnutí příslušné orgány třetích zemí s cílem zajistit v případě dané infrastruktury jednotné uplatňování této směrnice až po hranice jurisdikce Unie.

Jestliže příslušná infrastruktura spadá i do jurisdikce jedné nebo několika třetích zemí, konzultují vnitrostátní regulační orgány členských států před přijetím rozhodnutí příslušné orgány třetích zemí s cílem zajistit v případě dané infrastruktury jednotné uplatňování této směrnice až po hranice jurisdikce Unie. Dotčené rozhodnutí se bezodkladně oznámí Komisi společně s veškerými informacemi, které jsou pro tyto účely relevantní.

 

Pokud orgány třetí země, na něž se vztahuje tato konzultace, na dotyčnou konzultaci do 3 měsíců nezareagují, mohou dotyčné vnitrostátní regulační orgány přijmout nezbytné rozhodnutí.

[Odkaz v záhlaví týkající se pozměňujícího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b) (nové)“) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 4 – písm. b) (nové)“ návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě maďarštiny (čl. 1 odst. 1 bod 3 je uveden dvakrát).]

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b a (nové)

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 36 – odst. 6 – pododstavec 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  Odst. 6 pododstavec 2 se nahrazuje tímto:

Při rozhodování o udělení výjimky musí být v každém jednotlivém případě posouzena potřeba stanovit podmínky ohledně délky trvání výjimky a nediskriminačního přístupu k infrastruktuře. Při rozhodování o těchto podmínkách se zejména zohlední dodatečná kapacita, která má být vybudována, nebo změny stávající kapacity, časový horizont projektu vnitrostátní podmínky.

„Při rozhodování o udělení výjimky musí být v každém jednotlivém případě posouzena potřeba stanovit podmínky ohledně délky trvání výjimky a nediskriminačního přístupu k infrastruktuře. Při rozhodování o těchto podmínkách se zejména zohlední dodatečná kapacita, která má být vybudována, nebo změny stávající kapacity, časový horizont projektu, vnitrostátní podmínky a diverzifikace a zabezpečení dodávek zemního plynu do a v rámci Unie či do a v rámci kteréhokoli členského státu.

[Odkaz v záhlaví týkající se pozměňujícího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. ba) (nové)“) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 4 – písm. ba) (nové)“ návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě maďarštiny (čl. 1 odst. 1 bod 3 je uveden dvakrát).]

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b b (nové)

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 36 – odst. 9 – pododstavec 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

bb)  Odst. 9 pododstavec 1 se nahrazuje tímto:

Ve lhůtě dvou měsíců, ode dne obdržení oznámení, může Komise přijmout rozhodnutí ukládající regulačnímu orgánu, aby rozhodnutí o udělení výjimky změnil nebo zrušil. Pokud si Komise vyžádá doplňující informace, může být tato dvouměsíční lhůta prodloužena o další dva měsíce. Tato dodatečná lhůta začíná běžet prvním dnem po obdržení úplných informací. Původní dvouměsíční lhůta může být rovněž prodloužena se společným souhlasem Komise a regulačního orgánu.

„Ve lhůtě dvou měsíců, ode dne obdržení oznámení, může Komise přijmout rozhodnutí ukládající regulačnímu orgánu, aby rozhodnutí o udělení výjimky změnil nebo zrušil. Při přijímání tohoto rozhodnutí ohledně nové plynárenské infrastruktury vedoucí do třetí země nebo z ní zohlední Komise případná unijní omezující opatření, která byla vůči této zemi přijata, jako jsou např. ekonomické sankce. Pokud si Komise vyžádá doplňující informace, může být dvouměsíční lhůta prodloužena o další dva měsíce. Tato dodatečná lhůta začíná běžet prvním dnem po obdržení úplných informací. Původní dvouměsíční lhůta může být rovněž prodloužena se společným souhlasem Komise a regulačního orgánu.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Odkaz v záhlaví týkající se pozměňujícího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. bb) (nové)“) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 4 – písm. bb) (nové)“ návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě maďarštiny (čl. 1 odst. 1 bod 3 je uveden dvakrát).]

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 41 – odst. 8

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

6a)   V článku 41 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

8.  Při stanovování nebo schvalování sazeb nebo metodik a vyrovnávacích služeb musí regulační orgány zajistit, aby byly provozovatelům přepravních a distribučních soustav poskytnuty přiměřené pobídky, jak krátkodobě, tak dlouhodobě, pro zvyšování účinnosti, podporu integrace trhu a bezpečnosti dodávek a souvisejících výzkumných činností.

8.  Při stanovování nebo schvalování sazeb nebo metodik a vyrovnávacích služeb musí regulační orgány zajistit, aby byly provozovatelům přepravních a distribučních soustav poskytnuty přiměřené pobídky, jak krátkodobě, tak dlouhodobě, pro zvyšování účinnosti, podporu integrace trhu a bezpečnosti dodávek a souvisejících výzkumných činností. Pokud jde o infrastrukturu propojující některý členský stát se třetí zemí, v úsecích mezi hranicí jurisdikce Unie a prvním propojovacím bodem se sítí Unie zohledňují sazby a metodiky veškeré náklady projektu.“

[Odkaz v záhlaví týkající se pozměňovacího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 6a (nový)”) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 5a (nový)“ návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě maďarštiny (čl. 1 odst. 1 bod 3 je uveden dvakrát).]

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 42 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Regulační orgány konzultují a spolupracují s příslušnými orgány třetích zemí ve vztahu k otázkám provozu plynovodů vedoucích do třetích zemí a z nich s cílem zajistit v případě dané infrastruktury jednotné uplatňování této směrnice až po hranici jurisdikce Unie.

6.  Regulační orgány konzultují a spolupracují s příslušnými orgány třetích zemí ve vztahu k otázkám provozu plynovodů vedoucích do třetích zemí a z nich s cílem zajistit v případě dané infrastruktury jednotné uplatňování této směrnice až po hranici jurisdikce Unie.

 

Pokud orgány třetí země, na něž se vztahuje tato konzultace, na dotyčnou konzultaci do 3 měsíců nezareagují, mohou dotyčné vnitrostátní regulační orgány přijmout nezbytné rozhodnutí.

[Odkaz v záhlaví týkající se pozměňovacího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 7”) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 6“ návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě maďarštiny (čl. 1 odst. 1 bod 3 je uveden dvakrát).]

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 49 – odst. 9 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě plynovodů vedoucích do třetích zemí a z nich dokončených před dnem [OP: datum vstupu této směrnice v platnost] mohou členské státy rozhodnout o udělení výjimek z článků 9, 10, 11 a 32 a z čl. 41 odst. 6, 8 a 10 pro úseky těchto plynovodů mezi hranicí jurisdikce Unie a prvním propojovacím bodem, nebude-li tato výjimka na úkor hospodářské soutěže nebo účinného fungování vnitřního trhu se zemním plynem v Unii nebo bezpečnosti dodávek v Unii.

V případě plynovodů vedoucích do třetích zemí a z nich dokončených před dnem [OP: datum přijetí tohoto návrhu] mohou členské státy po obdržení doporučení Komise rozhodnout o dočasném udělení výjimek z článků 9, 10, 11 a 32 a z čl. 41 odst. 6, 8 a 10 pro úseky těchto plynovodů mezi hranicí jurisdikce Unie a prvním propojovacím bodem, nebude-li tato výjimka na úkor hospodářské soutěže nebo účinného fungování vnitřního trhu se zemním plynem v Unii nebo bezpečnosti dodávek v Unii. Každý takový návrh výjimky je neprodleně oznámen Komisi, Koordinační skupině pro otázky zemního plynu a agentuře spolu s veškerými příslušnými informacemi, které se ho týkají, a s podrobnou analýzou dopadu této výjimky a dotyčného plynovodu na vnitřní trh se zemním plynem a na bezpečnost dodávek v Unii. Do tří měsíců ode dne, kdy toto oznámení obdrží, vydá Komise doporučení uvádějící, zda je výjimka v souladu s platnými pravidly hospodářské soutěže, účinným fungováním trhu, bezpečností dodávek v Unii a příslušnými zásadami energetické politiky Unie a jejími hlavními cíli, včetně cílů energetické unie. U obzvláště komplikovaných případů může Komise prodloužit období uvedené v tomto odstavci o další tři měsíce. Koordinační skupina pro otázky zemního plynu a agentura mohou Komisi předložit své připomínky týkající se souladu návrhu výjimky se zásadami uvedenými v tomto článku. Komise své doporučení neprodleně zveřejní. Dotčené členské státy co nejvíce zohlední doporučení Komise. Pokud se dotčený členský stát odchyluje od doporučení Komise, poskytne řádně odůvodněné vysvětlení zakládající se na spolehlivých údajích a objektivních kritériích a toto vysvětlení zveřejní. Výjimku nelze v žádném případě udělit dříve, než Komise vydá své doporučení, resp. před uplynutím lhůty pro vydání tohoto doporučení.

[Odkaz v záhlaví týkající se pozměňovacího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 8“) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 7“ návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě maďarštiny (čl. 1 odst. 1 bod 3 je uveden dvakrát).]

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 49 – odst. 9 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výjimka je časově omezená a může být vázána na podmínky přispívající ke splnění výše uvedených podmínek.

Výjimka je časově omezená a je vázána na podmínky přispívající ke splnění výše uvedených podmínek.

[Odkaz v záhlaví týkající se pozměňovacího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 8“) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 7“ návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě maďarštiny (čl. 1 odst. 1 bod 3 je uveden dvakrát).]

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 49 – odst. 9 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže daný plynovod spadá do jurisdikce více než jednoho členského státu, rozhodne o výjimce pro plynovod členský stát, v jehož jurisdikci se nachází první propojovací bod.

Jestliže daný plynovod spadá do jurisdikce více než jednoho členského státu, rozhodne o výjimce pro plynovod členský stát, v jehož jurisdikci se nachází první fyzický propojovací výstupní bod. Před udělením takové výjimky vede členský stát, v jehož jurisdikci se nachází první propojovací bod, konzultace s členskými státy, s nimiž je infrastruktura tohoto členského státu propojena, poskytne jim veškeré relevantní informace a zohlední jejich stanoviska.

[Odkaz v záhlaví týkající se pozměňovacího aktu („čl. 1 – odst. 1 – bod 8“) odpovídá „čl. 1 – odst. 1 – bodu 7“ návrhu Komise. Tato odchylka je způsobena nesprávným číslováním v návrhu Komise ve všech jazykových verzích kromě maďarštiny (čl. 1 odst. 1 bod 3 je uveden dvakrát).]

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [PO: jeden rok po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [PO: tři měsíce po vstupu této pozměňující směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Bezpečnost dodávek energie stejně jako schopnost poskytovat cenově dostupnou a udržitelnou energii všem evropským spotřebitelům představuje hlavní cíl strategie pro energetickou unii, kterou přijala Evropská komise dne 25. února 2015. Jedním ze základních předpokladů dosažení těchto cílů je konzistentní a stabilní právní rámec. Zpravodaj proto vítá přijetí návrhu Komise na změnu stávající směrnice o plynu v souladu s výzvami, které při mnoha příležitostech předkládali poslanci Evropského parlamentu. Zpravodaj se domnívá, že tento návrh odráží svým omezeným rozsahem a spíše technickou povahou skutečnost, že širší ustanovení směrnice byla již do značné míry provedena. Je však přesvědčen, že navrhovaná změna pomůže významně zaplnit mezeru v právních předpisech vyplývající z odlišných výkladů stávajících právních předpisů a selektivního přístupu některých členských států a účastníků trhu při uplatňování právních předpisů třetího energetického balíčku pro přepravu plynu v plynovodech vstupujících na území Evropské unie.

Aniž je dotčen článek 194 Smlouvy o fungování EU (Lisabonská smlouva), upravená směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES neponechává žádné pochybnosti ani prostor pro mylný výklad ohledně toho, že pravidla Unie v oblasti energetiky se plně vztahují i na plynárenskou infrastrukturu vedoucí do třetích zemí nebo ze třetích zemí až pod hranici jurisdikce EU. V případě pobřežních plynovodů je směrnice použitelná v teritoriálních vodách a výlučných ekonomických zónách členských států. Tato pravidla zahrnují oddělení provozovatelů přepravních soustav, přístup třetích osob, regulaci sazeb a požadavky v oblasti transparentnosti, a mají zásadní význam pro konkurenceschopnost vnitřního trhu s energií v EU, jakož i pro celkovou bezpečnost dodávek energie a energetickou nezávislost Unie, zejména s ohledem na rostoucí objem dovozů zemního plynu do EU.

Zpravodaj kromě toho podporuje přístup Komise, pokud jde o úpravu definice „propojovacího vedení“ tak, aby zahrnovala i infrastrukturu spojující EU se třetími zeměmi. To je plně v souladu s předchozími návrhy Komise v rámci balíčku opatření nazvaného Čistá energie pro všechny Evropany a představuje další krok směrem k zajištění nezbytné slučitelnosti trhů Unie s elektřinou a plynem.

Z posouzení zpravodaje vyplývá, že poskytnutím úplné právní jistoty a transparentnosti stávajícím právním předpisům zajišťuje návrh Komise, kterým se mění stávající směrnice o plynu, rovné podmínky pro všechny účastníky na trhu s energií v EU, stejně jako dlouhodobé investiční jistoty a předvídatelnost. To jsou klíčové skutečnosti pro každého spolehlivého investora nebo provozovatele, který se chce řídit spravedlivými a rovnými pravidly. Tyto skutečnosti jsou však také životně důležité pro evropské občany a průmysl. Posilují hospodářskou soutěž na trhu a měly by také vést ke snížení cen a rovnému přístupu ke všem zákazníkům. Navrhované změny jsou v neposlední řadě důležité i pro dokončení naší energetické unie – založené na zásadách a hodnotách, a nikoli na výjimkách – a její odolnost.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zpravodaj přesvědčen, že návrh Komise vyhovuje stanovenému účelu a splňuje obecná očekávání Evropského parlamentu. Přesto navrhuje doplnit a dále posílit ustanovení v souladu s přístupem Komise.

Zpravodaj je toho názoru, že:

1)  Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem o územním rozsahu jurisdikce členských států, měla by být území použitelnost této směrnice stanovena ve vlastní směrnici a měla by přesně odrážet znění bodu odůvodnění 5. Toto zpřesnění poskytne větší právní jistotu a pomůže předejít dalším nesprávným výkladům směrnice o plynu, což je hlavní účel návrhu Komise.

2)  Vnitrostátní regulační orgány by měly být oprávněny stanovovat nebo schvalovat sazby nebo metodiky a přihlížet k veškerým nákladům spojeným s výstavbou a provozem plynárenské infrastruktury mezi členskými státy a třetími zeměmi. Za tímto účelem by měly být řádně a transparentně zohledněny veškeré náklady vynaložené na jakýkoli projekt plynárenské infrastruktury mezi členskými státy a třetími zeměmi.

3)  Ačkoli lze připustit, že u dokončených plynárenských infrastruktur mohou být výjimky z některých ustanovení směrnice odůvodněné, mělo by být jednoznačně stanoveno, že takové rozhodnutí vyžaduje účast Evropské komise. Účast Komise je nezbytná, má-li zůstat zachován co nejvyšší stupeň regulačního soudržnosti vnitřního trhu a má-li být zajištěno, že výjimka nebude na újmu pravidlům hospodářské soutěže EU, efektivního fungování vnitřního trhu EU se zemním plynem, zabezpečení dodávek energie Unie nebo příslušným zásadám energetické politiky EU, včetně hlavních cílů energetické unie. Kromě toho v zájmu dokončení a dalšího rozvoje vnitřního trhu s energií v EU by měl být v textu směrnice upřesněno časové omezení výjimky z některých ustanovení směrnice, které nepřesáhne 10 let od data vstupu pozměněné směrnice v platnost.

4)  Vzhledem k omezenému rozsahu a technické povaze návrhu Komise, stejně jako skutečnosti, že se v něm v podstatě objasňuje použitelnost třetího energetického balíčku u projektů, které zahrnují třetí země, by tříměsíční lhůta pro její provedení měla být dostačující.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem

Referenční údaje

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Datum předložení EP

8.11.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Datum přijetí

21.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

13

9

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Datum předložení

11.4.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 26. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí