BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas

11.4.2018 - (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)) - ***I

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Jerzy Buzek


Procedure : 2017/0294(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0143/2018

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0660),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0394/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...[1],

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0143/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Nærværende direktiv tilstræber at tackle de resterende hindringer for fuldførelsen af det indre marked for naturgas, som skyldes manglende anvendelse af EU's markedsregler på gasrørledninger til og fra tredjelande. Ændringerne i dette direktiv vil sikre, at de regler, som gælder for gastransmissionsrørledninger, der forbinder to eller flere medlemsstater, ligeledes gælder for rørledninger til og fra tredjelande inden for Unionen. Det vil skabe sammenhæng i den retlige ramme inden for Unionen og forhindre konkurrenceforvridning på det indre energimarked i Unionen. Det vil ligeledes øge gennemsigtigheden og give retssikkerhed med hensyn til, hvilken retlig ramme der er gældende for markedsdeltagerne, herunder navnlig investorer i gasinfrastruktur og netbrugere.

(3)  Nærværende direktiv tilstræber at tackle de resterende hindringer for fuldførelsen af det indre marked for naturgas, som skyldes manglende anvendelse af EU's markedsregler på gasrørledninger til og fra tredjelande. Ændringerne i dette direktiv vil sikre, at de regler, som gælder for gastransmissionsrørledninger, der forbinder to eller flere medlemsstater, ligeledes gælder for rørledninger til og fra tredjelande inden for Unionen, der har en betydelig indvirkning på Unionens indre marked for naturgas. Det vil skabe sammenhæng i den retlige ramme inden for Unionen samt sikre den nødvendige afspejling af alle medlemsstaternes strategiske interesser og Unionens overordnede forsyningssikkerhed og uafhængighed på energiområdet og samtidig forhindre konkurrenceforvridning på det indre energimarked i Unionen. Det vil ligeledes øge gennemsigtigheden og give retssikkerhed med hensyn til, hvilken retlig ramme der er gældende for markedsdeltagerne, herunder navnlig investorer i gasinfrastruktur og netbrugere.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at tage højde for den hidtidige mangelspecifikke EU-regler for gasrørledninger til og fra tredjelande bør medlemsstaterne være i stand til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i direktiv 2009/73/EF for rørledninger, der er færdiggjort datoen for dette direktivs ikrafttræden. Den relevante dato for anvendelsen af andre adskillelsesmodeller end ejerskabsmæssig adskillelse bør tilpasses for gasrørledninger til og fra tredjelande.

(4)  For at færdiggøre energiunionen og anvende dens regler på gasrørledninger til og fra tredjelande i fuld overensstemmelse med EU-lovgivningen bør medlemsstaterne være i stand til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i direktiv 2009/73/EF for rørledninger, der blev færdiggjort inden datoen for dette forslags vedtagelse, men kun efter henstilling fra Kommissionen, navnlig for så vidt angår konkurrencen på det indre energimarked samt funktionen og effektiviteten heraf, forsyningssikkerhed og diversificering af energikilder og leverandører. Den relevante dato for anvendelsen af andre adskillelsesmodeller end ejerskabsmæssig adskillelse bør tilpasses for gasrørledninger til og fra tredjelande.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Anvendelsen af direktiv 2009/73/EF på gasrørledninger til og fra tredjelande er fortsat begrænset til den territoriale grænse for Unionens jurisdiktion. Hvad angår offshore-rørledninger bør direktivet finde anvendelse i EU-medlemsstaternes territorialfarvande og eksklusive økonomiske zone.

(5)  Anvendelsen af direktiv 2009/73/EF på gasrørledninger til og fra tredjelande er fortsat begrænset til den territoriale grænse for Unionens jurisdiktion. Hvad angår offshorerørledninger bør direktivet finde anvendelse i EU-medlemsstaternes territorialfarvande og eksklusive økonomiske zone i overensstemmelse med De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS).

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Medlemsstaterne bør iværksætte konkrete foranstaltninger for at fremme en mere udbredt anvendelse af biogas og gas fremstillet af biomasse, grøn brint og syntetisk metan fra vedvarende energikilder, og producenterne heraf bør have ikkediskriminerende adgang til gassystemet på betingelse af, at en sådan adgang til enhver tid er forenelig med de relevante tekniske regler og sikkerhedsstandarder.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Medlemsstaterne bør under opfyldelse af de nødvendige kvalitetskrav sikre, at biogas og gas fremstillet af biomasse, grøn brint og syntetisk metan fra vedvarende energikilder eller andre typer gas sikres ikkediskriminerende adgang til gasnettet på betingelse af, at en sådan adgang til enhver tid er forenelig med de relevante tekniske regler og sikkerhedsstandarder. Disse regler og standarder bør sikre, at disse gasser teknisk set og sikkert kan indføres i og transporteres gennem naturgassystemet, og bør også vedrøre deres kemiske egenskaber.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 1 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1)  Artikel 1, stk. 2, affattes således:

2.  De regler, der fastsættes i dette direktiv om naturgas, som også omfatter LNG, gælder ligeledes på en ikke-diskriminerende måde for biogas og gas fra biomasse eller andre typer gas, i det omfang sådanne gasser teknisk set og sikkert kan injiceres og transporteres gennem naturgassystemet.

"2.  De regler, der fastsættes i dette direktiv om naturgas, som også omfatter LNG, gælder ligeledes på en ikkediskriminerende måde for biogas og gas fra biomasse, grøn brint og syntetisk metan fra vedvarende energikilder eller andre typer gas, i det omfang sådanne gasser teknisk set og sikkert kan injiceres og transporteres gennem naturgassystemet."

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:da:PDF)

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a)   I artikel 1 tilføjes følgende stykke:

 

"2a.  For så vidt angår gasinfrastruktur, der forbinder en medlemsstat med et tredjeland, finder dette direktiv anvendelse inden for den territoriale grænse for Unionens jurisdiktion. Hvad angår offshorerørledninger finder dette direktiv anvendelse i medlemsstaternes territorialfarvande og eksklusive økonomiske zoner."

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 2 – nr. 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17)  "sammenkoblingslinje": transmissionslinje, som krydser en grænse mellem medlemsstater eller mellem medlemsstater og tredjelande, der grænser op til Unionens jurisdiktion

17)  "gassammenkoblingslinje": transmissionslinje, herunder dens fysiske indgangssteder fra og udgangssteder til et tredjeland, som krydser en grænse mellem medlemsstater eller mellem medlemsstater og tredjelande, der grænser op til Unionens jurisdiktion, herunder medlemsstaternes territorialfarvande og eksklusive økonomiske zoner

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 9 – stk. 8 – afsnit 2a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) I stk. 8 tilføjes følgende afsnit:

 

Enhver beslutning, der træffes i henhold til litra b) i første afsnit i dette stykke, meddeles omgående til Kommissionen sammen med alle relevante oplysninger i forbindelse hermed.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 9 – stk. 9 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Enhver beslutning, der træffes i henhold til litra b) i første afsnit i dette stykke, meddeles omgående til Kommissionen sammen med alle relevante oplysninger i forbindelse hermed.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 34 – stk. 4 – punktum 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a)  I artikel 34, stk. 4, indsættes som fjerde punktum:

 

Hvis et tredjeland, hvormed der skal ske en sådan rådføring, ikke reagerer på rådføringshenvendelserne, kan de berørte medlemsstater træffe den nødvendige beslutning.

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 4a (nyt)") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1, stk. 1, nr. 3, forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen ungarsk.]

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra -a (nyt)

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 36 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1 affattes således:

1.  Større nye anlæg i gasinfrastrukturen, dvs. sammenkoblingslinjer, LNG-faciliteter og lagerfaciliteter, kan på anmodning undtages fra bestemmelserne i artikel 9, 32, 33 og 34 samt artikel 41, stk. 6, 8 og 10, for en bestemt periode og på følgende betingelser:

"1.  Større nye anlæg i gasinfrastrukturen, dvs. gassammenkoblingslinjer, LNG-faciliteter og lagerfaciliteter, der tages i kommerciel drift efter den 1. januar 2019, kan på anmodning undtages fra bestemmelserne i artikel 9, 32, 33 og 34 samt artikel 41, stk. 6, 8 og 10, for en bestemt periode på højst fem år, hvis følgende kumulative betingelser er opfyldt:

a)   investeringen skal øge konkurrencen i gasforsyningen og øge forsyningssikkerheden

a)  investeringen skal øge konkurrencen i gasforsyningen og øge forsyningssikkerheden

b)   risikoen i forbindelse med investeringen er så stor, at investeringen ikke ville finde sted, medmindre en undtagelse blev indrømmet

b)  risikoen i forbindelse med investeringen er så stor, at investeringen ikke ville finde sted, medmindre en undtagelse blev indrømmet

c)   infrastrukturen skal være ejet af en fysisk eller juridisk person, der i det mindste hvad angår retlig form, er adskilt fra de systemoperatører, i hvis systemer denne infrastruktur vil blive bygget

c)  infrastrukturen skal være ejet af en fysisk eller juridisk person, der i det mindste hvad angår retlig form er adskilt fra de systemoperatører, i hvis systemer denne infrastruktur vil blive bygget

d)   der opkræves afgifter af brugerne af denne infrastruktur, og

d)  der opkræves afgifter af brugerne af denne infrastruktur, og

e)   undtagelsen må ikke være til skade for konkurrencen eller for, at det indre marked for naturgas fungerer tilfredsstillende, eller for, at det regulerede system, som infrastrukturen er koblet til, fungerer effektiv.

e)  undtagelsen må ikke være til skade for konkurrencen på de relevante markeder, som sandsynligvis vil blive påvirket af investeringen, eller for, at Unionens indre marked for naturgas fungerer tilfredsstillende, eller for, at de pågældende regulerede systemer fungerer effektivt, eller for diversificeringen af og sikkerheden for forsyningen med naturgas til og internt i Unionen eller en hvilken som helst medlemsstat."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra -a (nyt)") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra -a (nyt)" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1, stk. 1, nr. 3, forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen ungarsk.]

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 36 – stk. 3 – punktum 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den pågældende infrastruktur er under en medlemsstats og en eller flere tredjelandes jurisdiktion, skal den nationale regulerende myndighed rådføre sig med de relevante myndigheder i tredjelandene, før der træffes en beslutning.

Før vedtagelsen af sin beslutning skal den nationale regulerende myndighed rådføre sig med:

 

a)  de nationale regulerende myndigheder i de medlemsstater, hvis markeder sandsynligvis vil blive berørt af den nye infrastruktur, og

 

b)  de relevante myndigheder i tredjelande, hvis den pågældende infrastruktur er under en medlemsstats og et eller flere tredjelandes jurisdiktion.

 

Hvis et tredjelands myndigheder, hvormed der skal ske en sådan rådføring, ikke reagerer på rådføringshenvendelsen inden for tre måneder, kan den berørte nationale regulerende myndighed træffe den nødvendige beslutning.

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a (nyt)") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a (nyt)" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1, stk. 1, nr. 3, forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen ungarsk.]

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 2 – punktum 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den pågældende infrastruktur også er under en eller flere tredjelandes jurisdiktion, skal de nationale regulerende myndigheder i medlemsstaterne rådføre sig med de relevante myndigheder i tredjelandene, før der træffes en beslutning, således at det sikres, at bestemmelserne i dette direktiv for så vidt angår det pågældende net anvendes konsekvent op til grænsen for Unionens jurisdiktion.

Hvis den pågældende infrastruktur også er under en eller flere tredjelandes jurisdiktion, skal de nationale regulerende myndigheder i medlemsstaterne rådføre sig med de relevante myndigheder i tredjelandene, før der træffes en beslutning, således at det sikres, at bestemmelserne i dette direktiv for så vidt angår det pågældende net anvendes konsekvent op til grænsen for Unionens jurisdiktion. Kommissionen underrettes omgående om alle sådanne beslutninger og modtager ligeledes alle relevante oplysninger herom.

 

Hvis et tredjelands myndigheder, hvormed der skal ske en sådan rådføring, ikke reagerer på rådføringshenvendelsen inden for tre måneder, kan den berørte nationale regulerende myndighed træffe den nødvendige beslutning.

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1, stk. 1, nr. 3, forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen ungarsk.]

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b a (nyt)

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 36 – stk. 6 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba)  Stk. 6, afsnit 2, affattes således:

Når der træffes beslutning om at indrømme en undtagelse, skal der fra sag til sag tages stilling til, om det er nødvendigt at tidsbegrænse undtagelsen og gøre den betinget af ikke-diskriminerende adgang til infrastrukturanlægget. Når der træffes beslutning om disse betingelser, skal der navnlig tages hensyn til den ekstrakapacitet, der skal opbygges, eller ændringen af den eksisterende kapacitet, projektets tidshorisont og nationale forhold.

"Når der træffes beslutning om at indrømme en undtagelse, skal der fra sag til sag tages stilling til, om det er nødvendigt at tidsbegrænse undtagelsen og gøre den betinget af ikkediskriminerende adgang til infrastrukturanlægget. Når der træffes beslutning om disse betingelser, skal der navnlig tages hensyn til den ekstrakapacitet, der skal opbygges, eller ændringen af den eksisterende kapacitet, projektets tidshorisont og nationale forhold samt diversificeringen af og sikkerheden for forsyningen med naturgas til og internt i Unionen eller en hvilken som helst medlemsstat."

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra ba (nyt)") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra ba (nyt)" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1, stk. 1, nr. 3, forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen ungarsk.]

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b b (nyt)

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 36 – stk. 9 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bb)  Stk. 9, afsnit 1, affattes således:

Inden for to måneder fra dagen efter modtagelsen af en meddelelse kan Kommissionen træffe afgørelse om, at den regulerende myndighed skal ændre eller trække sin afgørelse om at indrømme en undtagelse tilbage. Hvis Kommissionen udbeder sig yderligere oplysninger, kan denne tomånedersfrist forlænges med yderligere to måneder. Denne yderligere frist løber fra dagen efter modtagelsen af de fuldstændige oplysninger. Den oprindelige tomånedersfrist kan også forlænges med både Kommissionens og den regulerende myndigheds samtykke.

"Inden for to måneder fra dagen efter modtagelsen af en meddelelse kan Kommissionen træffe afgørelse om, at den regulerende myndighed skal ændre eller trække sin afgørelse om at indrømme en undtagelse tilbage. Når der træffes en sådan afgørelse om ny gasinfrastruktur, der fører til og fra et tredjeland, tager Kommissionen højde for alle Unionens restriktive foranstaltninger, f.eks. økonomiske sanktioner, der er blevet pålagt dette tredjeland. Hvis Kommissionen udbeder sig yderligere oplysninger, kan tomånedersfristen forlænges med yderligere to måneder. Denne yderligere frist løber fra dagen efter modtagelsen af de fuldstændige oplysninger. Den oprindelige tomånedersfrist kan også forlænges med både Kommissionens og den regulerende myndigheds samtykke."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra bb (nyt)") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra bb (nyt)" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1, stk. 1, nr. 3, forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen ungarsk.]

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 41 – stk. 8

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

6a)   Artikel 41, stk. 8, affattes således:

8.  Når de regulerende myndigheder fastsætter eller godkender tarifferne eller metoderne og balanceringsydelserne, sørger de for, at transmissions- og distributionssystemoperatørerne får passende incitamenter på både kort og lang sigt til at øge effektiviteten, fremme integrationen af markederne og forsyningssikkerheden og støtte de dermed forbundne forskningsaktiviteter.

"8.  Når de regulerende myndigheder fastsætter eller godkender tarifferne eller metoderne og balanceringsydelserne, sørger de for, at transmissions- og distributionssystemoperatørerne får passende incitamenter på både kort og lang sigt til at øge effektiviteten, fremme integrationen af markederne og forsyningssikkerheden og støtte de dermed forbundne forskningsaktiviteter. For så vidt angår infrastruktur, der forbinder en medlemsstat med et tredjeland mellem grænsen for Unionens jurisdiktion og det første sammenkoblingspunkt med Unionens net, skal tarifferne eller metoderne tage højde for alle projektets omkostninger."

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 6a (nyt)") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1, stk. 1, nr. 3, forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen ungarsk.]

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 42 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  De regulerende myndigheder rådfører sig og samarbejder med de relevante myndigheder i tredjelande med hensyn til drift af gasrørledninger til og fra tredjelande med henblik på at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv for så vidt angår det pågældende net anvendes konsekvent op til grænsen for Unionens jurisdiktion.

6.  De regulerende myndigheder rådfører sig og samarbejder med de relevante myndigheder i tredjelande med hensyn til drift af gasrørledninger til og fra tredjelande med henblik på at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv for så vidt angår det pågældende net anvendes konsekvent op til grænsen for Unionens jurisdiktion.

 

Hvis et tredjelands myndigheder, hvormed der skal ske en sådan rådføring, ikke reagerer på rådføringshenvendelsen inden for tre måneder, kan de berørte nationale regulerende myndigheder træffe den nødvendige beslutning.

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 7") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 6" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1, stk. 1, nr. 3, forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen ungarsk.]

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 49 – stk. 9 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Hvad angår gasrørledninger til og fra tredjelande færdiggjort før den [Publikationskontoret: datoen for dette direktivs ikrafttræden] kan medlemsstaterne beslutte at fravige artikel 9, 10, 11 og 32 samt artikel 41, stk. 6, 8 og 10, for de dele af sådanne rørledninger, der løber mellem grænsen for Unionens jurisdiktion og det første sammenkoblingspunkt, forudsat at undtagelsen ikke er skadelig for konkurrencen, et velfungerende indre marked for naturgas i Unionen eller Unionens forsyningssikkerhed.

"Hvad angår gasrørledninger til og fra tredjelande færdiggjort før den [Publikationskontoret: datoen for dette forslags vedtagelse] kan medlemsstaterne efter henstilling fra Kommissionen beslutte midlertidigt at fravige artikel 9, 10, 11 og 32 samt artikel 41, stk. 6, 8 og 10, for de dele af sådanne rørledninger, der løber mellem grænsen for Unionens jurisdiktion og det første sammenkoblingspunkt, forudsat at undtagelsen ikke er skadelig for konkurrencen, et velfungerende indre marked for naturgas i Unionen eller Unionens forsyningssikkerhed. Alle udkast vedrørende bestemmelser, som indeholder undtagelser, meddeles omgående til Kommissionen, Gaskoordinationsgruppen og agenturet sammen med alle relevante oplysninger i forbindelse hermed og med en detaljeret analyse af undtagelsens og gasledningens indvirkning på det indre marked for naturgas og forsyningssikkerheden i Unionen. Senest tre måneder efter dagen for modtagelse af en sådan meddelelse udsteder Kommissionen en henstilling om, hvorvidt undtagelsen er i overensstemmelse med de gældende regler om konkurrence, et velfungerende marked, forsyningssikkerheden i Unionen og Unionens relevante energipolitiske principper og centrale mål, herunder målene for energiunionen. For tilfælde med særlig komplekse karakteristika kan Kommissionen forlænge den periode, der er omhandlet i dette stykke, med yderligere tre måneder. Gaskoordinationsgruppen og agenturet kan fremsætte deres bemærkninger til Kommissionen om, hvorvidt udkastet til undtagelse er i overensstemmelse med principperne i nærværende artikel. Kommissionen offentliggør omgående henstillingen. De berørte medlemsstater tager videst muligt hensyn til Kommissionens henstilling. Hvis den berørte medlemsstat afviger fra Kommissionens henstilling, skal den pågældende medlemsstat fremlægge en velunderbygget begrundelse på grundlag af pålidelige data og objektive kriterier og offentliggøre begrundelsen. Der må under ingen omstændigheder indrømmes en undtagelse, før Kommissionen har udstedt en henstilling, eller før fristen for udstedelse af en henstilling er udløbet.

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 8") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 7" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1, stk. 1, nr. 3, forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen ungarsk.]

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 49 – stk. 9 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Undtagelsen skal være tidsbegrænset og kan være underlagt betingelser, som bidrager til at opfylde ovenstående betingelser.

Undtagelsen skal være tidsbegrænset og skal være underlagt betingelser, som bidrager til at opfylde ovenstående betingelser.

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 8") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 7" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1, stk. 1, nr. 3, forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen ungarsk.]

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 49 – stk. 9 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den pågældende gasrørledning strækker sig over mere end én medlemsstats jurisdiktion, er det medlemsstaten i den jurisdiktion, hvor det første sammenkoblingspunkt befinder sig, der træffer beslutning om en undtagelse for rørledningen.

Hvis den pågældende gasrørledning strækker sig over mere end én medlemsstats jurisdiktion, er det medlemsstaten i den jurisdiktion, hvor det første fysiske udgangspunkt fra sammenkoblingslinjen befinder sig, der træffer beslutning om en undtagelse for rørledningen. Før indrømmelsen af en sådan undtagelse skal den medlemsstat, i hvis jurisdiktion det første sammenkoblingspunkt befinder sig, rådføre sig med de medlemsstater, hvormed denne medlemsstats infrastruktur er sammenkoblet, og i denne forbindelse give disse medlemsstater alle relevante oplysninger, og den skal tage hensyn til udtalelserne fra disse medlemsstater.

[Henvisningen i informationsblokken til ændringsretsakten ("artikel 1 – stk. 1 – nr. 8") svarer til "artikel 1 – stk. 1 – nr. 7" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes den forkerte nummerering (artikel 1, stk. 1, nr. 3, forekommer to gange) i Kommissionens forslag på alle sprog undtagen ungarsk.]

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [Publikationskontoret: et år efter dets ikrafttræden]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [Publikationskontoret: tre måneder efter dette ændringsdirektivs ikrafttræden]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

BEGRUNDELSE

Energisikkerhed og evnen til at forsyne alle europæiske forbrugere med økonomisk overkommelig og bæredygtig energi udgør centrale mål for strategien for "energiunionen", der blev vedtaget af Kommissionen den 25. februar 2015. En sammenhængende og stabil retlig ramme er en forudsætning for at opfylde disse mål. Derfor glæder ordføreren sig over Kommissionens vedtagelse af forslaget om at ændre det nuværende gasdirektiv i overensstemmelse med de opfordringer, der blev fremsat ved en række lejligheder af medlemmer af Europa-Parlamentet. Ordføreren mener, at dette forslag, som har begrænset rækkevidde og er af temmelig teknisk karakter, afspejler det forhold, at mere vidtgående bestemmelser i direktivet allerede er blevet gennemført i vid udstrækning. Han er imidlertid overbevist om, at den foreslåede revision på behørig vis vil bidrage til at udfylde det lovgivningsmæssige tomrum, der skyldes divergerende fortolkninger af den eksisterende lovgivning og visse medlemsstaters og markedsdeltageres selektive tilgang til at anvende lovgivningen om den tredje energipakke på gastransmissionsrørledninger, der kommer ind i Den Europæiske Union.

Uden at det berører artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Union ("Lissabontraktaten"), levner Europa-Parlamentets og Rådets opdaterede direktiv 2009/73/EF hverken tvivl om eller giver mulighed for fejlfortolkning af, at Unionens regler i fuldt omfang finder anvendelse på al gasinfrastruktur til og fra tredjelande, der grænser op til EU's jurisdiktion. Hvad angår offshore-rørledninger finder direktivet anvendelse i medlemsstaternes territorialfarvande og eksklusive økonomiske zoner. Disse regler omfatter adskillelse af transmissionssystemoperatører, tredjepartsadgang, tarifregulering og krav om gennemsigtighed og er af afgørende betydning for konkurrenceevnen i EU's indre energimarked og for Unionens overordnede forsyningssikkerhed og uafhængighed på energiområdet, navnlig i forbindelse med EU's stigende import af gas.

Ordføreren støtter desuden Kommissionens tilgang til at tilpasse definitionen af "sammenkoblingslinje", således at den også finder anvendelse på infrastruktur, som forbinder EU med tredjelande. Dette er helt i tråd med tidligere forslag fra Kommissionen, hvilket er afspejlet i pakken "Ren energi til alle europæere", og udgør endnu et skridt i retning af at sikre den nødvendige kompatibilitet på EU's el- og gasmarkeder.

Ordførerens vurdering er, at Kommissionens forslag om ændring af det nuværende gasdirektiv ved at give fuld retlig klarhed og gennemsigtighed i den eksisterende lovgivning sikrer lige konkurrencevilkår for alle EU's energimarkedsaktører og langsigtet sikkerhed og forudsigelighed i forbindelse med investeringer. Disse er centrale elementer for alle pålidelige investorer eller operatører, der er villige til at følge fair og ensartede spilleregler. Men disse elementer er også af afgørende betydning for europæiske borgere og den europæiske industri. De styrker konkurrencen på markedet og bør følgelig føre til lavere priser og ikke-diskriminerende behandling af alle kunder. Sidst, men ikke mindst, er de foreslåede ændringer vigtige for færdiggørelsen og modstandsdygtigheden af vores energiunion – baseret på principper og værdier og ikke undtagelser.

I lyset af alle ovenstående elementer mener ordføreren, at Kommissionens forslag er i overensstemmelse med det bagvedliggende formål og lever op til Europa-Parlamentets generelle forventninger. Han foreslår ikke desto mindre at supplere og yderligere at styrke bestemmelserne i overensstemmelse med Kommissionens tilgang.

Ordføreren mener, at:

1)  For at undgå tvivl om den territoriale rækkevidde af medlemsstaternes jurisdiktion bør den territoriale anvendelse af direktivet præciseres i direktivets tekst ved at afspejle den præcise ordlyd af betragtning 5 i præamblen. En sådan præcisering vil give større retssikkerhed og bidrage til at undgå yderligere fejlfortolkninger af gasdirektivet, hvilket er hovedformålet med Kommissionens forslag.

2)  De nationale regulerende myndigheder bør kunne fastsætte eller godkende tariffer eller metoder, som tager højde for alle omkostninger forbundet med opførelsen og driften af gasinfrastruktur mellem medlemsstaterne og tredjelande. Med henblik herpå bør der tages højde for alle omkostninger ved eventuelle gasinfrastrukturprojekter mellem medlemsstaterne og tredjelande på en behørig og gennemsigtig måde.

3)  Det kan anses for berettiget at muliggøre undtagelser fra visse af direktivets bestemmelser for gasinfrastruktur, som allerede er færdiggjort, men en sådan beslutning bør på behørig vis indebære, at Kommissionen inddrages. Dette er nødvendigt for at fastholde den størst mulige sammenhæng i lovgivningen for det indre marked og for at sikre, at en sådan undtagelse ikke vil være til skade for EU's konkurrenceregler, et velfungerende indre marked for gas i EU, EU's forsyningssikkerhed eller EU's relevante energipolitiske principper, herunder centrale mål for energiunionen. Af hensyn til færdiggørelsen og videreudviklingen af EU's indre marked for energi bør tidshorisonten for en undtagelse fra visse af bestemmelserne i direktivet præciseres i teksten og må ikke overstige ti år regnet fra datoen for ikrafttrædelsen af det ændrede direktiv.

4)  I betragtning af Kommissionens forslags begrænsede anvendelsesområde og dets tekniske karakter såvel som det forhold, at det hovedsageligt præciserer, i hvilket omfang den tredje energipakke kan anvendes i forbindelse med projekter, der involverer tredjelande, bør en periode på tre måneder for dets gennemførelse være tilstrækkelig.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fælles regler for det indre marked for naturgas

Referencer

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Dato for forelæggelse for EP

8.11.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg       

       Dato for vedtagelse

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Ordførere

       Dato for valg

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Dato for vedtagelse

21.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

13

9

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Dato for indgivelse

11.4.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 26. april 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik