Διαδικασία : 2017/0294(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0143/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0143/2018

Συζήτηση :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0342

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 817kWORD 97k
11.4.2018
PE 615.314v02-00 A8-0143/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Jerzy Buzek

PR_COD_1amCom

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0660),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0394/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από η Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0143/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να αντιμετωπίσει τα εναπομείναντα εμπόδια για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου τα οποία απορρέουν από τη μη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων της αγοράς στους αγωγούς αερίου από και προς τρίτες χώρες. Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με την παρούσα οδηγία θα διασφαλίσουν ότι οι κανόνες που εφαρμόζονται στους αγωγούς μεταφοράς αερίου οι οποίοι συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζονται και στους αγωγούς από και προς τρίτες χώρες εντός της Ένωσης. Αυτό θα διασφαλίσει τη συνοχή του νομικού πλαισίου εντός της Ένωσης, αποτρέποντας παράλληλα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ενέργειας στην Ένωση. Θα ενισχύσει, επίσης, τη διαφάνεια και θα παράσχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς για τους συμμετέχοντες στην αγορά, ιδίως τους επενδυτές σε υποδομές αερίου και τους χρήστες του δικτύου.

(3)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να αντιμετωπίσει τα εναπομείναντα εμπόδια για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου τα οποία απορρέουν από τη μη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων της αγοράς στους αγωγούς αερίου από και προς τρίτες χώρες. Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με την παρούσα οδηγία θα διασφαλίσουν ότι οι κανόνες που εφαρμόζονται στους αγωγούς μεταφοράς αερίου οι οποίοι συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζονται και στους αγωγούς από και προς τρίτες χώρες εντός της Ένωσης που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Αυτό θα διασφαλίσει τη συνοχή του νομικού πλαισίου εντός της Ένωσης και θα προβλέπει την απαραίτητη εκτίμηση των στρατηγικών συμφερόντων όλων των κρατών μελών και της συνολικής ασφάλειας της προσφοράς και της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ένωσης, αποτρέποντας παράλληλα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ενέργειας στην Ένωση. Θα ενισχύσει, επίσης, τη διαφάνεια και θα παράσχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς για τους συμμετέχοντες στην αγορά, ιδίως τους επενδυτές σε υποδομές αερίου και τους χρήστες του δικτύου.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προηγούμενη έλλειψη ειδικών ενωσιακών κανόνων για τους αγωγούς αερίου από και προς τρίτες χώρες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να χορηγούν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2009/73/ΕΚ στους αγωγούς που έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η σχετική ημερομηνία για την εφαρμογή των μοντέλων διαχωρισμού πέραν του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας θα πρέπει να προσαρμοστεί στους αγωγούς αερίου από και προς τρίτες χώρες.

(4)  Προκειμένου να ολοκληρωθεί η Ενεργειακή Ένωση και να εφαρμοστούν οι κανόνες της στους αγωγούς αερίου από και προς τρίτες χώρες, σε πλήρη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να χορηγούν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2009/73/ΕΚ στους αγωγούς που είχαν ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας πρότασης, μόνον κατόπιν σύστασης από την Επιτροπή, ιδίως σε ό, τι αφορά τον ανταγωνισμό, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών και των προμηθευτών ενέργειας. Η σχετική ημερομηνία για την εφαρμογή των μοντέλων διαχωρισμού πέραν του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας θα πρέπει να προσαρμοστεί στους αγωγούς αερίου από και προς τρίτες χώρες.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η εφαρμογή της οδηγίας 2009/73/ΕΚ για τους αγωγούς αερίου από και προς τρίτες χώρες εξακολουθεί να περιορίζεται στο εδαφικό όριο της δικαιοδοσίας της Ένωσης. Όσον αφορά τους υπεράκτιους αγωγούς, η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στα χωρικά ύδατα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών μελών.

(5)  Η εφαρμογή της οδηγίας 2009/73/ΕΚ για τους αγωγούς αερίου από και προς τρίτες χώρες εξακολουθεί να περιορίζεται στο εδαφικό όριο της δικαιοδοσίας της Ένωσης. Όσον αφορά τους υπεράκτιους αγωγούς, η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στα χωρικά ύδατα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών μελών, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της ευρύτερης χρήσης του βιοαερίου και του φυσικού αερίου από βιομάζα, του πράσινου υδρογόνου και του συνθετικού μεθανίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στους παραγωγούς των οποίων θα πρέπει να χορηγείται πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου, υπό τον όρο ότι η πρόσβαση αυτή είναι συμβατή με τους συναφείς τεχνικούς κανόνες και τις προδιαγραφές ασφαλείας σε συνεχή βάση.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε, αφού ληφθούν υπόψη οι απαραίτητες απαιτήσεις ποιότητας, να παρέχεται στο βιοαέριο και στο αέριο που παράγεται από βιομάζα, στο πράσινο υδρογόνο και στο συνθετικό μεθάνιο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή σε άλλα είδη αερίων πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου, εφόσον η πρόσβαση αυτή είναι συνεχώς συμβατή τους συναφείς τεχνικούς κανόνες και τις προδιαγραφές ασφαλείας. Οι εν λόγω κανόνες και προδιαγραφές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι τεχνικώς δυνατή η ασφαλής διοχέτευση των αερίων αυτών στο δίκτυο φυσικού αερίου καθώς και η μεταφορά τους μέσω αυτού και θα πρέπει επίσης να αφορούν και τα χημικά τους χαρακτηριστικά.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Οι κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), ισχύουν αδιακρίτως και για το βιοαέριο και το αέριο που παράγεται από βιομάζα ή άλλα είδη αερίου, εφόσον τα αέρια αυτά είναι τεχνικώς δυνατό να διοχετεύονται με ασφάλεια στο σύστημα φυσικού αερίου και να μεταφέρονται μέσω αυτού.

«2.  Οι κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), ισχύουν αδιακρίτως και για το βιοαέριο και το αέριο που παράγεται από βιομάζα, για το πράσινο υδρογόνο και το συνθετικό μεθάνιο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή άλλα είδη αερίου, εφόσον τα αέρια αυτά είναι τεχνικώς δυνατό να διοχετεύονται με ασφάλεια στο σύστημα φυσικού αερίου και να μεταφέρονται μέσω αυτού.»

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:el:PDF)

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α)   στο άρθρο 1, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2α.  Όσον αφορά τις υποδομές φυσικού αερίου που συνδέουν ένα κράτος μέλος με τρίτη χώρα, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται εντός των εδαφικών ορίων της δικαιοδοσίας της Ένωσης. Όσον αφορά τους υπεράκτιους αγωγούς, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα χωρικά ύδατα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών μελών.»

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 2 – σημείο 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  “γραμμή διασύνδεσης”: η γραμμή μεταφοράς που διασχίζει ή γεφυρώνει σύνορο μεταξύ κρατών μελών ή μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών έως το σύνορο της δικαιοδοσίας της Ένωσης·

(17)  “γραμμή διασύνδεσης”: η γραμμή μεταφοράς, περιλαμβανομένων των σημείων εισόδου και εξόδου από και προς τρίτη χώρα, που διασχίζει ή γεφυρώνει σύνορο μεταξύ κρατών μελών ή μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών έως το σύνορο της δικαιοδοσίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των κρατών μελών·

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α) στην παράγραφο 8 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

Κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, κοινοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή, μαζί με όλες τις σχετικές με αυτή πληροφορίες.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, κοινοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή, μαζί με όλες τις σχετικές με αυτή πληροφορίες.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – τέταρτη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Στο άρθρο 34 παράγραφος 4, προστίθεται η ακόλουθη τέταρτη πρόταση:

 

Όταν οι τρίτες χώρες που υπόκεινται στη διαβούλευση αυτή δεν απαντούν στις διαβουλεύσεις, τα οικεία κράτη μέλη δύνανται να λάβουν την αναγκαία απόφαση.

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4α (νέο)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3α (νέο) της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (υπάρχει επανάληψη του «άρθρο 1, παράγραφος 1 σημείο 3») στην πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις γλώσσες, εκτός από το ουγγρικό κείμενο.]

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 36 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Η κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου, δηλαδή οι διασυνδέσεις, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, να εξαιρείται, για καθορισμένο χρονικό διάστημα, από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32, 33 και 34 και του άρθρου 41 παράγραφοι 6, 8 και 10, υπό τους εξής σωρευτικούς όρους:

«1.  Η κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου, δηλαδή οι διασυνδέσεις αερίου, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης που αρχίζουν εμπορική δραστηριότητα μετά την 1η Ιανουαρίου 2019,μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, να εξαιρείται, για καθορισμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη, από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32, 33 και 34 και του άρθρου 41 παράγραφοι 6, 8 και 10, εφόσον πληρούνται οι εξής σωρευτικοί όροι:

α)   η επένδυση πρέπει να ενισχύει, αφενός, τον ανταγωνισμό για την προμήθεια αερίου και, αφετέρου, την ασφάλεια του εφοδιασμού·

α)  η επένδυση πρέπει να ενισχύει, αφενός, τον ανταγωνισμό για την προμήθεια αερίου και, αφετέρου, την ασφάλεια του εφοδιασμού·

β)   το ύψος του επενδυτικού κινδύνου πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η επένδυση δεν θα πραγματοποιηθεί εάν δεν χορηγηθεί απαλλαγή·

β)  το ύψος του επενδυτικού κινδύνου πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η επένδυση δεν θα πραγματοποιηθεί εάν δεν χορηγηθεί απαλλαγή·

γ)   η υποδομή πρέπει να ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο διακριτό, τουλάχιστον από την άποψη της νομικής του προσωπικότητας, από τους διαχειριστές συστημάτων στα δίκτυα των οποίων θα κατασκευασθεί η εν λόγω υποδομή·

γ)  η υποδομή πρέπει να ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο διακριτό, τουλάχιστον από την άποψη της νομικής του προσωπικότητας, από τους διαχειριστές συστημάτων στα δίκτυα των οποίων θα κατασκευασθεί η εν λόγω υποδομή·

δ)   πρέπει να επιβάλλονται τέλη στους χρήστες της εν λόγω υποδομής, και

δ)  πρέπει να επιβάλλονται τέλη στους χρήστες της εν λόγω υποδομής, και

ε)   η χορήγηση απαλλαγής δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος του ανταγωνισμού ή της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, ή της αποτελεσματικής λειτουργίας του διεπόμενου από ρυθμιστικές διατάξεις συστήματος με το οποίο συνδέεται η υποδομή.

ε)  η χορήγηση απαλλαγής δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεαστούν από την επένδυση, της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, της αποτελεσματικής λειτουργίας των διεπόμενων από ρυθμιστικές διατάξεις οικείων συστημάτων ή της διαφοροποίησης και της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο εντός και εντός της Ένωσης ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α (νέο)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α (νέο)» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (υπάρχει επανάληψη του «άρθρο 1, παράγραφος 1 σημείο 3») στην πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις γλώσσες, εκτός από το ουγγρικό κείμενο.]

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – δεύτερη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Εάν η εν λόγω υποδομή βρίσκεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους και μίας (ή περισσότερων) τρίτης χώρας (τρίτων χωρών), η εθνική ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών πριν εκδώσει απόφαση.

«Πριν από την έγκριση της απόφασης, η εθνική ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται:

 

α)  με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών των οποίων οι αγορές είναι πιθανόν να επηρεαστούν από τη νέα υποδομή· και

 

β)  με τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, όπου η εν λόγω υποδομή βρίσκεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους και μίας (ή περισσότερων) τρίτης χώρας (τρίτων χωρών)·

 

Όταν οι αρχές των τρίτων χωρών που υπόκεινται στη διαβούλευση αυτή δεν απαντούν στη διαβούλευση, οι οικείες εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται να λάβουν την αναγκαία απόφαση.

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α (νέο)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α (νέο)» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (υπάρχει επανάληψη του «άρθρο 1, παράγραφος 1 σημείο 3») στην πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις γλώσσες, εκτός από το ουγγρικό κείμενο.]

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – δεύτερη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν η εν λόγω υποδομή βρίσκεται επίσης στη δικαιοδοσία μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών διαβουλεύονται με τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών πριν την έκδοση απόφασης προκειμένου να διασφαλίσουν, όσον αφορά την οικεία υποδομή, τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας έως το σύνορο της δικαιοδοσίας της Ένωσης.

Εάν η εν λόγω υποδομή βρίσκεται επίσης στη δικαιοδοσία μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών διαβουλεύονται με τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών πριν την έκδοση απόφασης προκειμένου να διασφαλίσουν, όσον αφορά την οικεία υποδομή, τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας έως το σύνορο της δικαιοδοσίας της Ένωσης. Κάθε τέτοια απόφαση κοινοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

 

Όταν οι αρχές των τρίτων χωρών που υπόκεινται στη διαβούλευση αυτή δεν απαντούν στη διαβούλευση, οι οικείες εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται να λάβουν την αναγκαία απόφαση.

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β») αντιστοιχεί στο «άρθρο 1 – παράγραφος 1 –σημείο 4 – στοιχείο β» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (υπάρχει επανάληψη του «άρθρο 1, παράγραφος 1 σημείο 3») στην πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις γλώσσες, εκτός από το ουγγρικό κείμενο.]

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 36 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  η παράγραφος 6 εδάφιο 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Κατά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση εξαίρεσης, λαμβάνεται υπόψη, για κάθε περίπτωση χωριστά, η ανάγκη να επιβληθούν όροι όσον αφορά τη διάρκεια της εξαίρεσης και τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υποδομή. Κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με τους εν λόγω όρους λαμβάνονται υπόψη κυρίως το πρόσθετο δυναμικό που πρόκειται να κατασκευασθεί ή η τροποποίηση του υπάρχοντος δυναμικού, ο χρονικός ορίζοντας του έργου και οι εθνικές περιστάσεις.

Κατά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση εξαίρεσης, λαμβάνεται υπόψη, για κάθε περίπτωση χωριστά, η ανάγκη να επιβληθούν όροι όσον αφορά τη διάρκεια της εξαίρεσης και τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υποδομή. Κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με τους εν λόγω όρους λαμβάνονται υπόψη κυρίως το πρόσθετο δυναμικό που πρόκειται να κατασκευασθεί ή η τροποποίηση του υπάρχοντος δυναμικού, ο χρονικός ορίζοντας του έργου και οι εθνικές περιστάσεις, καθώς και η διαφοροποίηση και η ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο προς και εντός της Ένωσης ή οιουδήποτε κράτους μέλους.»

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (υπάρχει επανάληψη του «άρθρο 1, παράγραφος 1 σημείο 3») στην πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις γλώσσες, εκτός από το ουγγρικό κείμενο.]

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β β (νέο)

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 36 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β β)  η παράγραφος 9 εδάφιο 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Εντός δύο μηνών από την ημέρα παραλαβής της σχετικής κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση, με την οποία θα υποχρεώνεται η ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Η δίμηνη προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί κατά δύο μήνες, όταν ζητούνται συμπληρωματικές πληροφορίες από την Επιτροπή. Η εν λόγω συμπληρωματική προθεσμία αρχίζει από την επομένη της λήψης του συνόλου των πληροφοριών. Η αρχική δίμηνη προθεσμία μπορεί επίσης να παραταθεί με τη συγκατάθεση τόσο της Επιτροπής όσο και της ρυθμιστικής αρχής.

Εντός δύο μηνών από την ημέρα παραλαβής της σχετικής κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση, με την οποία θα υποχρεώνεται η ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Κατά τη λήψη αυτής της απόφασης σχετικά με τις νέες υποδομές φυσικού αερίου που οδηγούν από και προς μια τρίτη χώρα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τυχόν περιοριστικά μέτρα από την Ένωση, όπως οικονομικές κυρώσεις, που έχουν επιβληθεί στην εν λόγω τρίτη χώρα. Η δίμηνη προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί κατά δύο μήνες, όταν ζητούνται συμπληρωματικές πληροφορίες από την Επιτροπή. Η εν λόγω συμπληρωματική προθεσμία αρχίζει από την επομένη της λήψης του συνόλου των πληροφοριών. Η αρχική δίμηνη προθεσμία μπορεί επίσης να παραταθεί με τη συγκατάθεση τόσο της Επιτροπής όσο και της ρυθμιστικής αρχής.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β β (νέο)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β β (νέο)» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (υπάρχει επανάληψη του «άρθρο 1, παράγραφος 1 σημείο 3») στην πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις γλώσσες, εκτός από το ουγγρικό κείμενο.]

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 41 – παράγραφος 8

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(6α)   Στο άρθρο 41, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

8.  Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των τιμολογίων ή των μεθοδολογιών και των υπηρεσιών εξισορρόπησης, οι ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων μεταφοράς και διανομής, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν την ολοκλήρωση της αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασμού και να ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες έρευνας.

«8.  Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των τιμολογίων ή των μεθοδολογιών και των υπηρεσιών εξισορρόπησης, οι ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων μεταφοράς και διανομής, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν την ολοκλήρωση της αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασμού και να ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες έρευνας. Όσον αφορά τις υποδομές που συνδέουν ένα κράτος μέλος με τρίτη χώρα μεταξύ των συνόρων της δικαιοδοσίας της Ένωσης και του πρώτου σημείου διασύνδεσης με το δίκτυο της Ένωσης, τα τιμολόγια ή οι μεθοδολογίες λαμβάνουν υπόψη όλες τις δαπάνες του έργου.»

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (υπάρχει επανάληψη του «άρθρο 1, παράγραφος 1 σημείο 3») στην πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις γλώσσες, εκτός από το ουγγρικό κείμενο.]

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 42 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι ρυθμιστικές αρχές διαβουλεύονται και συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών σχετικά με τη λειτουργία των αγωγών αερίου από και προς τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίσουν, όσον αφορά τις εν λόγω υποδομές, τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας έως το σύνορο της δικαιοδοσίας της Ένωσης.

6.  Οι ρυθμιστικές αρχές διαβουλεύονται και συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών σχετικά με τη λειτουργία των αγωγών αερίου από και προς τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίσουν, όσον αφορά τις εν λόγω υποδομές, τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας έως το σύνορο της δικαιοδοσίας της Ένωσης.

 

Όταν οι αρχές των τρίτων χωρών που υπόκεινται στη διαβούλευση αυτή δεν απαντούν στη διαβούλευση, οι οικείες εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται να λάβουν την αναγκαία απόφαση.

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6)» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (υπάρχει επανάληψη του «άρθρο 1, παράγραφος 1 σημείο 3») στην πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις γλώσσες, εκτός από το ουγγρικό κείμενο.]

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 49 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τους αγωγούς αερίου από και προς τρίτες χώρες που ολοκληρώθηκαν πριν από τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να παρεκκλίνουν από τα άρθρα 9, 10 11 και 32 και από το άρθρο 41 παράγραφοι 6, 8 και 10 για τα τμήματα των αγωγών που βρίσκονται μεταξύ του συνόρου της δικαιοδοσίας της Ένωσης και του πρώτου σημείου διασύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση δεν αποβαίνει σε βάρος του ανταγωνισμού ή της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ένωση ή της ασφάλειας του εφοδιασμού στην Ένωση.

Όσον αφορά τους αγωγούς αερίου από και προς τρίτες χώρες που ολοκληρώθηκαν πριν από τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: Ημερομηνία έγκρισης της παρούσας πρότασης], τα κράτη μέλη, μετά τη σύσταση της Επιτροπής, δύνανται να αποφασίσουν να παρεκκλίνουν προσωρινά από τα άρθρα 9, 10 11 και 32 και από το άρθρο 41 παράγραφοι 6, 8 και 10 για τα τμήματα των αγωγών που βρίσκονται μεταξύ του συνόρου της δικαιοδοσίας της Ένωσης και του πρώτου σημείου διασύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση δεν αποβαίνει σε βάρος του ανταγωνισμού ή της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ένωση ή της ασφάλειας του εφοδιασμού στην Ένωση. Κάθε τέτοιο σχέδιο παρέκκλισης κοινοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή, στην Ομάδα Συντονισμού Αερίου και τον Οργανισμό, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, καθώς και με λεπτομερή ανάλυση του αντίκτυπου της παρέκκλισης και του αγωγού φυσικού αερίου στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και στην ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ένωση. Εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω κοινοποίησης, η Επιτροπή εκδίδει σύσταση σχετικά με τη συμμόρφωση της παρέκκλισης με τους εφαρμοστέους κανόνες ανταγωνισμού, την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, καθώς και με τις συναφείς αρχές της ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής και των βασικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ενεργειακής Ένωσης. Για τις περιπτώσεις με ιδιαίτερα σύνθετα χαρακτηριστικά, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την περίοδο που αναφέρεται σε αυτήν την παράγραφο κατά 3 επιπλέον μήνες. Η ομάδα συντονισμού για το αέριο και ο Οργανισμός μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη συμβατότητα του σχεδίου παρέκκλισης με τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αμελλητί τη σύσταση. Τα οικεία κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος αποκλίνει από τη σύσταση της Επιτροπής, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει καλά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, με βάση αξιόπιστα δεδομένα και αντικειμενικά κριτήρια και δημοσιοποιεί την εν λόγω αιτιολόγηση. Επ’ ουδενί όμως δεν παρέχεται παρέκκλιση πριν η Επιτροπή εκδώσει σύσταση ή πριν εκπνεύσει η προθεσμία έκδοσης της σύστασης αυτής.

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (υπάρχει επανάληψη του «άρθρο 1, παράγραφος 1 σημείο 3») στην πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις γλώσσες, εκτός από το ουγγρικό κείμενο.]

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 49 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρέκκλιση είναι περιορισμένη χρονικά και/ή μπορεί να υπόκειται σε όρους οι οποίοι συμβάλλουν στην εκπλήρωση των ανωτέρω όρων.

Η παρέκκλιση είναι περιορισμένη χρονικά και/ή υπόκειται σε όρους οι οποίοι συμβάλλουν στην εκπλήρωση των ανωτέρω όρων.

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (υπάρχει επανάληψη του «άρθρο 1, παράγραφος 1 σημείο 3») στην πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις γλώσσες, εκτός από το ουγγρικό κείμενο.]

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 49 – παράγραφος 9 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ο εν λόγω αγωγός αερίου βρίσκεται στη δικαιοδοσία περισσότερων του ενός κρατών μελών, το κράτος μέλος εντός της επικράτειας του οποίου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης αποφασίζει για τη χορήγηση παρέκκλισης σχετικά με τον αγωγό.

Όταν ο εν λόγω αγωγός αερίου βρίσκεται στη δικαιοδοσία περισσότερων του ενός κρατών μελών, το κράτος μέλος εντός της επικράτειας του οποίου βρίσκεται το πρώτο φυσικό σημείο εξόδου αποφασίζει για τη χορήγηση παρέκκλισης σχετικά με τον αγωγό. Πριν από τη χορήγηση της εν λόγω παρέκκλισης, το κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης, διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη με τα οποία συνδέεται η υποδομή του εν λόγω κράτους μέλους και παρέχει σε αυτά τα κράτη μέλη όλες τις σχετικές πληροφορίες, και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των εν λόγω κρατών μελών.

[Η αναφορά στην κεφαλίδα σχετικά με την τροποποιητική πράξη («το άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8)») αντιστοιχεί στο «άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (υπάρχει επανάληψη του «άρθρο 1, παράγραφος 1 σημείο 3») στην πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις γλώσσες, εκτός από το ουγγρικό κείμενο.]

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις [Υπηρεσία Εκδόσεων: ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις [Υπηρεσία Εκδόσεων: τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας (τροποποιητικής) οδηγίας]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

(1)

  ...

(2)

  ...


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ενεργειακή ασφάλεια καθώς και η ικανότητα παροχής οικονομικά προσιτής και βιώσιμης ενέργειας για όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές, αποτελούν βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ενεργειακή Ένωση», που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου 2015. Ένα συνεπές και σταθερό νομικό πλαίσιο, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από την Επιτροπή της πρότασης που τροποποιεί την ισχύουσα οδηγία για το φυσικό αέριο, σύμφωνα με τις εκκλήσεις που διατυπώθηκαν επανειλημμένα από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόταση αυτή, με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και μάλλον τεχνικού χαρακτήρα, αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι ευρύτερες διατάξεις της οδηγίας έχουν ήδη τεθεί ευρέως σε εφαρμογή. Ωστόσο, είναι πεπεισμένος ότι η προτεινόμενη αναθεώρηση θα συμβάλει στην κάλυψη του κανονιστικού κενού λόγω διαφορετικών ερμηνειών της ισχύουσας νομοθεσίας και της επιλεκτικής προσέγγισης ορισμένων κρατών μελών και συμμετεχόντων στην αγορά κατά την εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την επιφύλαξη του άρθρο 194 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («Συνθήκη της Λισαβόνας»), η επικαιροποιημένη οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν αφήνει περιθώρια για λανθασμένη ερμηνεία ούτε αμφιβολίες όσον αφορά το γεγονός ότι οι ενεργειακοί κανόνες της Ένωσης ισχύουν πλήρως για όλες τις υποδομές φυσικού αερίου από και προς τρίτες χώρες έως τα σύνορα της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Όσον αφορά τους υπεράκτιους αγωγούς, εφαρμόζονται στα χωρικά ύδατα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών μελών. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν αποδεσμοποίηση των ΔΣΜ, πρόσβασης τρίτων και απαιτήσεις διαφάνειας, και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, καθώς και για τη συνολική ασφάλεια του εφοδιασμού και της ενεργειακής ανεξαρτησίας, ιδίως στο πλαίσιο των αυξανόμενων εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ.

Επιπλέον, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της προσέγγισης της Επιτροπής για την προσαρμογή του ορισμού της «γραμμής διασύνδεσης», έτσι ώστε να εφαρμόζεται επίσης στις υποδομές που συνδέουν την ΕΕ με τρίτες χώρες. Αυτό συμβαδίζει πλήρως με προηγούμενες προτάσεις της Επιτροπής φαίνεται από τη δέσμη «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη διασφάλιση της αναγκαίας συμβατότητας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Ένωσης.

Η εκτίμηση του εισηγητή είναι ότι, παρέχοντας πλήρη νομική σαφήνεια και διαφάνεια στην ισχύουσα νομοθεσία, η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της ισχύουσας οδηγίας για το φυσικό αέριο διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας της ΕΕ, καθώς και μακροπρόθεσμη επενδυτική ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Αυτά είναι βασικά στοιχεία για κάθε αξιόπιστου επενδυτή ή εταιρεία που επιθυμεί να ενεργήσει σύμφωνα με δίκαιους και ισότιμους κανόνες. Αυτά όμως τα στοιχεία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες και την βιομηχανία. Οι εν λόγω κανόνες ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην αγορά και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση όλων των πελατών. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν μεγάλη σημασία για την ολοκλήρωση και την ανθεκτικότητα της Ενεργειακής μας Ένωσης – με βάση αρχές και αξίες και όχι εξαιρέσεις.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, ο εισηγητής πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνεται στον σκοπό και πληροί τις γενικές προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, προτείνει τη συμπλήρωση και την ενίσχυση περαιτέρω των προβλέψεων, σύμφωνα με την προσέγγιση της Επιτροπής.

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι:

1)  Για την αποφυγή αμφιβολιών ως προς το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της αρμοδιότητας των κρατών μελών, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να διευκρινιστεί στο κείμενο της οδηγίας, αντικατοπτρίζοντας την ακριβή διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 5 του προοιμίου. Μια τέτοια διευκρίνιση θα παράσχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και θα συμβάλει στην αποφυγή τυχόν περαιτέρω εσφαλμένης ερμηνείας της οδηγίας για το φυσικό αέριο, η οποία είναι ο κύριος στόχος της πρότασης της Επιτροπής.

2)  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν ή να εγκρίνουν τιμολόγια ή μεθοδολογίες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την κατασκευή και τη λειτουργία της υποδομής φυσικού αερίου μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών. Για τον σκοπό αυτό, το σύνολο των εξόδων κάθε προγράμματος υποδομής αερίου μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη δεόντως και με διαφανή τρόπο.

3)  Δεδομένου ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί δικαιολογημένο να υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για όσες υποδομές φυσικού αερίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί, μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να προβλέπει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι αναγκαίο για να διατηρηθεί ο υψηλότερος δυνατός βαθμός κανονιστικής συνοχής της εσωτερικής αγοράς, καθώς και για να εξασφαλιστεί ότι η παρέκκλιση αυτή δεν θα ήταν εις βάρος των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ, για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης ή σε σχετικές αρχές που διέπουν την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων κύριων στόχων της Ενεργειακής Ένωσης. Επιπλέον, για την ολοκλήρωση και την περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, ο χρονικός ορίζοντας της παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας πρέπει να καθορίζεται στο κείμενο και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιημένης οδηγίας.

4)  Λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής και του τεχνικού χαρακτήρα της πρότασης της Επιτροπής, καθώς και του γεγονότος ότι κυρίως αποσαφηνίζει την εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια σε σχέδια στα οποία συμμετέχουν τρίτες χώρες, η τρίμην προθεσμία για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να είναι επαρκής.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

8.11.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

13

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Ημερομηνία κατάθεσης

11.4.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 26 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου