RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta

11.4.2018 - (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)) - ***I

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Jerzy Buzek


Menetlus : 2017/0294(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0143/2018

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0660),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0394/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Prantsusmaa Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust [1],

–  võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust [2],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8-0143/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Direktiivi eesmärk on tegeleda maagaasi siseturu väljakujundamise järelejäänud takistustega mis tulenevad sellest, et liidu turueeskirju ei kohaldata kolmandatesse riikidesse viivatele ja sealt tulevatele gaasitorujuhtmetele. Käesoleva direktiiviga sisseviidavad muudatused tagavad, et vähemalt kahte liikmesriiki ühendavatele gaasi ülekandetorudele kohaldatavaid eeskirju kohaldatakse liidu piires ka kolmandatesse riikidesse viivatele ja sealt tulevatele gaasi torujuhtmetele. See tagab õigusraamistiku ühtsuse liidus, vältides samas konkurentsi moonutamist liidu energia siseturul. See suurendab ka läbipaistvust ja annab õiguskindluse seoses õiguskorraga, mida kohaldatakse turuosalistele, eelkõige gaasitaristusse investeerijatele ja võrgukasutajatele.

(3)  Direktiivi eesmärk on tegeleda maagaasi siseturu väljakujundamise järelejäänud takistustega mis tulenevad sellest, et liidu turueeskirju ei kohaldata kolmandatesse riikidesse viivatele ja sealt tulevatele gaasitorujuhtmetele. Käesoleva direktiiviga sisseviidavad muudatused tagavad, et vähemalt kahte liikmesriiki ühendavatele gaasi ülekandetorudele kohaldatavaid eeskirju kohaldatakse liidu piires ka kolmandatesse riikidesse viivatele ja sealt tulevatele gaasi torujuhtmetele, mis mõjutavad märkimisväärselt maagaasi siseturgu liidus. See tagab õigusraamistiku ühtsuse liidus, kõikide liikmesriikide strateegilisi huve puudutava vajaliku arutelu ning liidu üldise energiavarustuskindluse ja energiasõltumatuse, vältides samas konkurentsi moonutamist liidu energia siseturul. See suurendab ka läbipaistvust ja annab õiguskindluse seoses õiguskorraga, mida kohaldatakse turuosalistele, eelkõige gaasitaristusse investeerijatele ja võrgukasutajatele.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Arvestades, et varem puudusid liidu konkreetsed eeskirjad, mida kohaldada kolmandatesse riikidesse viivatele ja sealt tulevatele gaasi torujuhtmetele, peaks liikmesriikidel olema võimalus lubada erandeid direktiivi 2009/73/EÜ teatavatest sätetest seoses kõnealuste torujuhtmetega, mis on selle direktiivi jõustumiskuupäevaks valminud. Kolmandatesse riikidesse viivate ja sealt tulevate gaasi torujuhtmete jaoks tuleks kohandada muude kui omandisuhete eraldamise mudelite kohaldamise kuupäeva.

(4)  Energialiidu väljakujundamiseks ja selle eeskirjade kohaldamiseks kolmandatesse riikidesse viivatele ja sealt tulevatele gaasi torujuhtmetele täielikus kooskõlas liidu õigusaktidega, peaks liikmesriikidel olema võimalus lubada erandeid direktiivi 2009/73/EÜ teatavatest sätetest seoses kõnealuste torujuhtmetega, mis on valminud enne käesoleva ettepaneku vastuvõtmiskuupäeva, aga alles pärast seda, kui komisjonilt on saadud soovitus, eelkõige konkurentsi, energia siseturu toimimise ja tõhususe, energiavarustuskindluse ning energiaallikate ja -tarnijate mitmekesistamise küsimustes. Kolmandatesse riikidesse viivate ja sealt tulevate gaasi torujuhtmete jaoks tuleks kohandada muude kui omandisuhete eraldamise mudelite kohaldamise kuupäeva.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Direktiivi 2009/73/EÜ kohaldamine kolmandatesse riikidesse viivatele ja sealt tulevatele gaasi torujuhtmetele piirdub liidu jurisdiktsiooni territoriaalse piiriga. Avamere torujuhtmete suhtes tuleks direktiivi kohaldada liikmesriikide territoriaalvetes ja majandusvööndites.

(5)  Direktiivi 2009/73/EÜ kohaldamine kolmandatesse riikidesse viivatele ja sealt tulevatele gaasi torujuhtmetele piirdub liidu jurisdiktsiooni territoriaalse piiriga. Avamere torujuhtmete suhtes tuleks direktiivi kohaldada liikmesriikide territoriaalvetes ja majandusvööndites kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooniga.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Liikmesriigid peaksid võtma konkreetseid meetmeid, et aidata kaasa biogaasi, biomassist saadud gaasi, keskkonnahoidliku vesiniku ja taastuvenergiast saadud sünteetilise metaani laiemale levikule, ning nende tootjatele tuleks tagada mittediskrimineeriv juurdepääs gaasivõrgule, tingimusel et see juurdepääs on pidevalt vastavuses asjakohaste tehniliste eeskirjade ja ohutusnõuetega.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Liikmesriigid peaksid tagama, et vajalikke kvaliteedinõudeid arvesse võttes oleks gaasivõrgule mittediskrimineeriv juurdepääs biogaasil, biomassist saadud gaasil, keskkonnahoidlikul vesinikul, taastuvenergiast saadud sünteetilisel metaanil ja muud liiki gaasil, tingimusel et selline juurdepääs on jätkuvalt vastavuses tehniliste eeskirjade ja ohutusnõuetega. Need eeskirjad ja nõuded peaksid tagama, et nimetatud gaase saab tehniliselt ohutult sisestada maagaasivõrku ja transportida selle kaudu, ning need peaksid käsitlema ka kõnealuste gaaside keemilisi omadusi.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 1 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1)  Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Käesolevas direktiivis kehtestatavad eeskirjad maagaasi, sealhulgas veeldatud maagaasi kohta kehtivad ka mittediskrimineerival viisil biogaasile, biomassist saadavale gaasile ja muud liiki gaasile sel määral, kui neid gaase saab tehniliselt ja ohutult juhtida maagaasivõrku ja selle kaudu transportida.

„2.  Käesolevas direktiivis kehtestatavad eeskirjad maagaasi, sealhulgas veeldatud maagaasi kohta kehtivad ka mittediskrimineerival viisil biogaasile, biomassist saadavale gaasile, keskkonnahoidlikule vesinikule, taastuvenergiast saadavale sünteetilisele metaanile ja muud liiki gaasile sel määral, kui neid gaase saab tehniliselt ja ohutult juhtida maagaasivõrku ja selle kaudu transportida.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:et:PDF)

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1a)   Artiklisse 1 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a.  Kui tegemist on liikmesriiki kolmanda riigiga ühendava gaasitaristuga, kohaldatakse käesolevat direktiivi liidu jurisdiktsiooni territoriaalsetes piirides. Avamere torujuhtmete suhtes kohaldatakse direktiivi liikmesriikide territoriaalvetes ja majandusvööndites.“

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 2 – punkt 17

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17)  „ühendustoru“ – ülekandetoru, mis ületab kas maa või õhu kaudu liikmesriikide vahelist piiri või liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelist piiri kuni liidu jurisdiktsiooni piirini;

17)  „ühendustoru“ – ülekandetoru, sealhulgas selle füüsilised sisendpunktid kolmandast riigist ja väljundpunktid kolmandasse riiki, mis ületab kas maa või õhu kaudu liikmesriikide vahelist piiri või liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelist piiri kuni liidu jurisdiktsiooni (sh liikmesriikide territoriaalveed ja majandusvööndid) piirini;

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 9 – lõige 8 – lõik 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) lõikele 8 lisatakse järgmine lõik: ;

 

Iga otsus, mis on tehtud vastavalt käesoleva lõike esimese lõigu punktile b, teatatakse viivitamata komisjonile, esitades kogu asjakohase teabe otsuse kohta.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 9 – lõige 9 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Iga otsus, mis on tehtud vastavalt käesoleva lõike esimese lõigu punktile b, teatatakse viivitamata komisjonile, esitades kogu asjakohase teabe otsuse kohta;

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 34 – lõige 4 – lause 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  artikli 34 lõikele 4 lisatakse järgmine neljas lause:

 

Kui konsulteerima kohustatud kolmandad riigid konsulteerimiskutsele ei vasta, võivad asjaomased liikmesriigid langetada vajaliku otsuse.

[Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esitatud valest nummerdusest (artikli 1 esimese lõigu punkt 3 esineb kaks korda) kõikides keeleversioonides peale ungarikeelse.]

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt -a (uus)

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 36 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Maagaasi uue olulise infrastruktuuri, st ühendustorude, maagaasi veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes võidakse vastava taotluse korral määratud aja jooksul jätta kohaldamata artiklid 9, 32, 33 ja 34 ning artikli 41 lõiked 6, 8 ja 10, kui on täidetud järgmised tingimused:

„1.  Maagaasi uue olulise infrastruktuuri, st gaasiühendustorude, maagaasi veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes, mille äriotstarbeline käitamine algab pärast 1. jaanuari 2019, võidakse vastava taotluse korral määratud aja, ent mitte kauem kui viie aasta jooksul, jätta kohaldamata artiklid 9, 32, 33 ja 34 ning artikli 41 lõiked 6, 8 ja 10, kui on täidetud järgmised kumulatiivsed tingimused:

a)   investeering suurendab gaasivarustuse konkurentsi ning parandab varustuskindlust;

a)  investeering suurendab gaasivarustuse konkurentsi ning parandab varustuskindlust;

b)   investeeringul on niisugune riskitase, et seda ei tehtaks, kui nimetatud vabastus ei kehtiks;

b)  investeeringul on niisugune riskitase, et seda ei tehtaks, kui nimetatud vabastus ei kehtiks;

c)   infrastruktuuri omanik peab olema füüsiline või juriidiline isik, kes on vähemalt õigusliku vormi poolest eraldatud nendest süsteemihalduritest, kelle võrgus seda infrastruktuuri ehitatakse;

c)  infrastruktuuri omanik peab olema füüsiline või juriidiline isik, kes on vähemalt õigusliku vormi poolest eraldatud nendest süsteemihalduritest, kelle võrgus seda infrastruktuuri ehitatakse;

d)   infrastruktuuri kasutajatelt võetakse tasu; ja

d)  infrastruktuuri kasutajatelt võetakse tasu; ja

e)   vabastus ei kahjusta konkurentsi, maagaasi siseturu tõhusat toimimist ega selle reguleeritud võrgu tõhusat toimimist, millega infrastruktuur ühendatakse.

e)  vabastus ei kahjusta konkurentsi asjaomastel turgudel, mida investeering tõenäoliselt mõjutab, liidu maagaasi siseturu tõhusat toimimist, asjakohaste reguleeritud võrkude tõhusat toimimist ega liidu või mis tahes liikmesriigi maagaasivarustuse mitmekesistamist ja kindlust.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073

Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (-a) (uus)“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 (-a) (uus)“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esitatud valest nummerdusest (artikli 1 esimese lõigu punkt 3 esineb kaks korda) kõikides keeleversioonides peale ungarikeelse.]

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 36 – lõige 3 – lause 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui kõnealune taristu asub ühe liikmesriigi ja vähemalt ühe kolmanda riigi jurisdiktsiooni all, konsulteerib riiklik reguleeriv asutus enne otsuse vastuvõtmist kolmandate riikide asjaomaste asutustega.

Enne otsuse vastuvõtmist konsulteerib riiklik reguleeriv asutus:

 

a)  nende liikmesriikide reguleerivate asutustega, kelle turge uus taristu tõenäoliselt mõjutab, ja

 

b)  kolmandate riikide asjaomaste asutustega, kui kõnealune taristu asub ühe liikmesriigi ja vähemalt ühe kolmanda riigi jurisdiktsiooni all.

 

Kui konsulteerima kohustatud kolmanda riigi asutused konsulteerimiskutsele kolme kuu jooksul ei vasta, võib asjaomane riiklik reguleeriv asutus langetada vajaliku otsuse.

Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (a) (uus)“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 (a) (uus)“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esitatud valest nummerdusest (artikli 1 esimese lõigu punkt 3 esineb kaks korda) kõikides keeleversioonides peale ungarikeelse.]

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 2 – lause 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui kõnealune taristu asub ka vähemalt ühe kolmanda riigi jurisdiktsiooni all, konsulteerivad liikmesriikide riiklikud reguleerivad asutused enne otsuse vastuvõtmist kolmandate riikide asjaomaste asutustega, et tagada käesoleva direktiivi sätete järjekindel kohaldamine asjaomase taristu suhtes kuni liidu jurisdiktsiooni piirini.

Kui kõnealune taristu asub ka vähemalt ühe kolmanda riigi jurisdiktsiooni all, konsulteerivad liikmesriikide riiklikud reguleerivad asutused enne otsuse vastuvõtmist kolmandate riikide asjaomaste asutustega, et tagada käesoleva direktiivi sätete järjekindel kohaldamine asjaomase taristu suhtes kuni liidu jurisdiktsiooni piirini. Kõikidest niisugustest otsustest teatatakse viivitamata komisjonile, esitades kogu asjakohase teabe otsuse kohta;

 

Kui konsulteerima kohustatud kolmanda riigi asutused konsulteerimiskutsele kolme kuu jooksul ei vasta, võib asjaomane riiklik reguleeriv asutus langetada vajaliku otsuse.

Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (b) (uus)“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 (b) (uus)“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esitatud valest nummerdusest (artikli 1 esimese lõigu punkt 3 esineb kaks korda) kõikides keeleversioonides peale ungarikeelse.]

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 36 – lõige 6 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b a)  lõike 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

Vabastusotsuse tegemisel kaalutakse iga juhu puhul eraldi, kas on vaja kehtestada vabastuse kestuse ja infrastruktuurile mittediskrimineeriva juurdepääsu tingimused. Kõnealuste tingimuste üle otsustamisel võetakse eelkõige arvesse ehitatavat lisavõimsust ja olemasoleva võimsuse muutmist, projekti tähtaega ja liikmesriigis valitsevaid tingimusi.

„Vabastusotsuse tegemisel kaalutakse iga juhu puhul eraldi, kas on vaja kehtestada vabastuse kestuse ja infrastruktuurile mittediskrimineeriva juurdepääsu tingimused. Kõnealuste tingimuste üle otsustamisel võetakse eelkõige arvesse ehitatavat lisavõimsust ja olemasoleva võimsuse muutmist, projekti tähtaega ja liikmesriigis valitsevaid tingimusi ning liidu ja kõigi liikmesriikide maagaasivarustuse mitmekesistamist ja kindlust.

Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (b a) (uus)“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 (b a) (uus)“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esitatud valest nummerdusest (artikli 1 esimese lõigu punkt 3 esineb kaks korda) kõikides keeleversioonides peale ungarikeelse.]

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b b (uus)

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 36 – lõige 9 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b b)  lõike 9 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Kahe kuu jooksul alates teatise saamisele järgnevast päevast, võib komisjon võtta vastu otsuse, millega nõutakse, et reguleeriv asutus muudaks või tühistaks vabastusotsuse. Seda kahekuulist ajavahemikku võib pikendada veel kahe kuu võrra, kui komisjon soovib lisateavet. See täiendav ajavahemik algab lõpliku teabe kättesaamisele järgnevast päevast. Algset kahekuulist ajavahemikku võib pikendada komisjoni ja reguleeriva asutuse ühisel nõusolekul.

„Kahe kuu jooksul alates teatise saamisele järgnevast päevast, võib komisjon võtta vastu otsuse, millega nõutakse, et reguleeriv asutus muudaks või tühistaks vabastusotsuse. Sellise otsuse vastuvõtmisel, mis käsitleb kolmandatesse riikidesse viivat ja sealt tulevat uut gaasitaristut, võtab komisjon arvesse kõiki liidu piiravaid meetmeid, näiteks asjaomase kolmanda riigi suhtes kehtestatud majandussanktsioone. Seda kahekuulist ajavahemikku võib pikendada veel kahe kuu võrra, kui komisjon soovib lisateavet. See täiendav ajavahemik algab lõpliku teabe kättesaamisele järgnevast päevast. Algset kahekuulist ajavahemikku võib pikendada komisjoni ja reguleeriva asutuse ühisel nõusolekul.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (b b) (uus)“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 (b b) (uus)“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esitatud valest nummerdusest (artikli 1 esimese lõigu punkt 3 esineb kaks korda) kõikides keeleversioonides peale ungarikeelse.]

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 41 – lõige 8

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(6 a)   Artikli 41 lõige 8 asendatakse järgmisega:

8.  Tariifide või metoodika ja tasakaalustamisteenuste kehtestamisel või heaks kiitmisel tagavad reguleerivad asutused, et ülekandesüsteemide haldureid ja jaotussüsteemi haldureid stimuleeritakse nii lühikeses kui ka pikas plaanis asjakohaselt, et tõhustada jõudlust, soodustada turgude integreerimist ja varustuskindlust ning toetada seonduvaid teadusuuringuid.

8.  Tariifide või metoodika ja tasakaalustamisteenuste kehtestamisel või heaks kiitmisel tagavad reguleerivad asutused, et ülekandesüsteemide haldureid ja jaotussüsteemi haldureid stimuleeritakse nii lühikeses kui ka pikas plaanis asjakohaselt, et tõhustada jõudlust, soodustada turgude integreerimist ja varustuskindlust ning toetada seonduvaid teadusuuringuid. Kui tegemist on liikmesriiki kolmanda riigiga ühendava taristuga liidu jurisdiktsiooni piiri ja liidu võrgu esimese ühenduspunkti vahel, võetakse tariifides ja metoodikas arvesse projekti kõiki kulusid.“

[Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esitatud valest nummerdusest (artikli 1 esimese lõigu punkt 3 esineb kaks korda) kõikides keeleversioonides peale ungarikeelse.]

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 42 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Reguleerivad asutused konsulteerivad ja teevad koostööd kolmandate riikide vastavate asutustega seoses kolmandatesse riikidesse viivate ja sealt tulevate gaasi torujuhtmete käitamisega, et tagada käesoleva direktiivi sätete järjekindel kohaldamine asjaomase taristu suhtes kuni liidu jurisdiktsiooni piirini.

6.  Reguleerivad asutused konsulteerivad ja teevad koostööd kolmandate riikide vastavate asutustega seoses kolmandatesse riikidesse viivate ja sealt tulevate gaasi torujuhtmete käitamisega, et tagada käesoleva direktiivi sätete järjekindel kohaldamine asjaomase taristu suhtes kuni liidu jurisdiktsiooni piirini.

 

Kui konsulteerima kohustatud kolmanda riigi asutused konsulteerimiskutsele kolme kuu jooksul ei vasta, võivad asjaomased riiklikud reguleerivad asutused langetada vajaliku otsuse.

Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esitatud valest nummerdusest (artikli 1 esimese lõigu punkt 3 esineb kaks korda) kõikides keeleversioonides peale ungarikeelse.]

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 49 – lõige 9 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui tegemist on kolmandatesse riikidesse viivate ja sealt tulevate gaasi torujuhtmetega, mille ehitamine on lõpetatud enne [PO: käesoleva direktiivi jõustumiskuupäev], võivad liikmesriigid otsustada teha erandeid artiklitest 9–11 ja 32 ning artikli 41 lõigetest 6, 8 ja 10 selliste torujuhtmete lõikude osas, mis jäävad liidu jurisdiktsiooni piiri ja nende jurisdiktsiooni alla kuuluva esimese ühenduspunkti vahele, tingimusel, et erand ei kahjusta konkurentsi või liidu maagaasi siseturu tõhusat toimimist ega varustuskindlust liidus.

„Kui tegemist on kolmandatesse riikidesse viivate ja sealt tulevate gaasi torujuhtmetega, mille ehitamine on lõpetatud enne [PO: käesoleva ettepaneku vastuvõtmiskuupäev], võivad liikmesriigid pärast komisjonilt soovituse saamist otsustada teha ajutiselt erandeid artiklitest 9–11 ja 32 ning artikli 41 lõigetest 6, 8 ja 10 selliste torujuhtmete lõikude osas, mis jäävad liidu jurisdiktsiooni piiri ja nende jurisdiktsiooni alla kuuluva esimese ühenduspunkti vahele, tingimusel, et erand ei kahjusta konkurentsi või liidu maagaasi siseturu tõhusat toimimist ega varustuskindlust liidus. Kõigist sellistest esialgsetest eranditest teavitatakse viivitamata komisjoni, gaasikoordineerimisrühma ja ametit, esitades kogu asjakohase teabe erandi kohta ning üksikasjaliku analüüsi erandi ja gaasi torujuhtme mõju kohta liidu maagaasi siseturule ja varustuskindlusele. Kolme kuu jooksul alates teatise saamisele järgnevast päevast esitab komisjon soovituse selle kohta, kas erand vastab kohaldatavatele konkurentsieeskirjadele, turu tõhusale toimimisele, liidu energiavarustuskindlusele ning asjakohastele liidu energiapoliitika, sealhulgas energialiidu põhimõtetele ja põhieesmärkidele. Eriti keerukate juhtumite puhul võib komisjon pikendada käesolevas lõikes nimetatud tähtaega veel kolme kuu võrra. Gaasikoordineerimisrühm ja amet võivad esitada komisjonile oma märkused selle kohta, kas esialgne erand vastab käesolevas artiklis kirjeldatud põhimõtetele. Komisjon avalikustab viivitamata kõnealuse soovituse. Asjaomased liikmesriigid võtavad komisjoni soovitust täiel määral arvesse. Kui asjaomane liikmesriik kaldub komisjoni soovitusest kõrvale, esitab see liikmesriik usaldusväärsetel andmetel ja objektiivsetel kriteeriumidel põhineva sisuka põhjenduse ja avaldab selle. Mitte mingil juhul ei tohi erandit teha enne seda, kui komisjon soovituse esitab, või enne seda, kui aegub sellise soovituse esitamise tähtaeg.

Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esitatud valest nummerdusest (artikli 1 esimese lõigu punkt 3 esineb kaks korda) kõikides keeleversioonides peale ungarikeelse.]

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 49 – lõige 9 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erand on ajaliselt piiratud ja võib olla seotud tingimustega, mis aitavad kaasa eespool nimetatud tingimuste saavutamisele.

Erand on ajaliselt piiratud ja seotud tingimustega, mis aitavad kaasa eespool nimetatud tingimuste saavutamisele.

Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esitatud valest nummerdusest (artikli 1 esimese lõigu punkt 3 esineb kaks korda) kõikides keeleversioonides peale ungarikeelse.]

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 49 – lõige 9 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui kõnealune gaasi torujuhe asub rohkem kui ühe liikmesriigi jurisdiktsiooni all, otsustab torujuhtme suhtes erandi tegemise see liikmesriik, kelle jurisdiktsiooni alal asub esimene ühenduspunkt.

Kui kõnealune gaasi torujuhe asub rohkem kui ühe liikmesriigi jurisdiktsiooni all, otsustab torujuhtme suhtes erandi tegemise see liikmesriik, kelle jurisdiktsiooni alal asub esimene füüsiline väljundpunkt. Liikmesriik, kelle jurisdiktsiooni alal asub esimene ühenduspunkt, konsulteerib enne erandi tegemist liikmesriikidega, kellega selle liikmesriigi taristu on ühendatud, esitades nendele liikmesriikidele kogu asjakohase teabe, ning võtab arvesse nende liikmesriikide arvamust.

Muutmisaktiga seotud viide päises („Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esitatud valest nummerdusest (artikli 1 esimese lõigu punkt 3 esineb kaks korda) kõikides keeleversioonides peale ungarikeelse.]

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [PO: ühe aasta jooksul pärast direktiivi jõustumiskuupäeva]. Liikmesriigid edastavad nende normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [PO: kolme kuu jooksul pärast käesoleva muutmisdirektiivi jõustumiskuupäeva]. Liikmesriigid edastavad nende normide teksti viivitamata komisjonile.

SELETUSKIRI

Energiajulgeolek ja suutlikkus varustada kõiki Euroopa tarbijaid taskukohase ja säästva energiaga on 25. veebruaril 2015 Euroopa Komisjonis vastu võetud energialiidu strateegia põhieesmärgid. Nende eesmärkide saavutamise eeltingimus on järjepidev ja stabiilne õigusraamistik. Seepärast tunnustab raportöör asjaolu, et kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete mitme üleskutsega võttis komisjon vastu ettepaneku muuta praegust gaasidirektiivi. Raportööri arvates kajastab see piiratud kohaldamisalaga ja pigem tehnilist laadi ettepanek asjaolu, et direktiivi laiahaardelisemaid sätteid rakendatakse juba ulatuslikult. Raportöör on aga veendunud, et kavandatud läbivaatamine aitab nõuetekohaselt täita õiguslikku lünka, mis on tingitud kehtiva õiguse lahknevast tõlgendamisest ning mõne liikmesriigi ja turuosalise valikulisest lähenemisviisist kolmanda energiapaketi õigusaktide kohaldamisel Euroopa Liitu sisenevate gaasitorujuhtmete suhtes.

Ilma et see piiraks Euroopa Liidu lepingu („Lissaboni leping“) artikli 194 kohaldamist, ei jäta Euroopa Parlamendi ja nõukogu ajakohastatud direktiiv 2009/73/EÜ kahtlusi ega ruumi väärtõlgendusele, et liidu energiavaldkonna eeskirjad kehtivad täiel määral kogu gaasitaristu suhtes, mis viib kolmandatesse riikidesse ja tuleb sealt ELi jurisdiktsiooni piirini. Avamere torujuhtmete suhtes kohaldatakse direktiivi liikmesriikide territoriaalvetes ja majandusvööndites. Need eeskirjad hõlmavad ülekandesüsteemi haldurite eraldamist, kolmandate isikute juurdepääsu, tariifide reguleerimist ja läbipaistvusnõudeid ning on ELi energia siseturu konkurentsivõime, liidu üldise energiajulgeoleku ja energiasõltumatuse seisukohalt otsustava tähtsusega, eriti ELi kasvava gaasiimpordi tingimustes.

Lisaks toetab raportöör komisjoni arusaama ühendustoru määratluse kohandamisest, nii et see kehtiks ka ELi ja kolmandaid riike ühendava taristu suhtes. See on täiel määral kooskõlas komisjoni varasemate ettepanekutega, mis on esitatud paketis „Puhas energia kõikidele eurooplastele“, ja kujutab endast veel üht sammu liidu elektri- ja gaasiturgude vajaliku ühilduvuse tagamise suunas.

Raportööri hinnang on järgmine: tagades olemasolevate õigusaktide täieliku õigusselguse ja läbipaistvuse, kindlustab kehtivat gaasidirektiivi muutev komisjoni ettepanek võrdsed võimalused kõikidele ELi energiaturu osalistele, samuti pikaajalise investeerimiskindluse ja prognoositavuse. Iga usaldusväärse investori või halduri jaoks, kes on valmis järgima õiglasi ja võrdseid eeskirju, on need keskse tähtsusega tegurid. Kuid need tegurid on üliolulised ka Euroopa elanike ja tööstuse jaoks. Need tugevdavad konkurentsi turul ning peaksid tooma kaasa madalamad hinnad ja kõikide klientide mittediskrimineeriva kohtlemise. Viimane, kuid mitte vähem tähtis on asjaolu, et kavandatud muudatusettepanekud on olulised sellise energialiidu lõpuleviimise ja vastupidavuse jaoks, mis tugineb meie põhimõtetele ja väärtustele, mitte eranditele.

Võttes arvesse kõike eespool öeldut, leiab raportöör, et komisjoni ettepanek vastab põhieesmärgile ja Euroopa Parlamendi üldistele ootustele. Siiski soovitab ta sätteid komisjoni käsitlusviisile vastavalt täiendada ja veelgi tugevdada.

Raportööri seisukohad on järgmised.

1)  Vältimaks igasuguseid kahtlusi liikmesriikide jurisdiktsiooni territoriaalse kohaldamisala üle, tuleks direktiivi territoriaalset kohaldatavust direktiivi tekstis täpsustada, võttes üle preambuli põhjenduse 5 täpse sõnastuse. Niisugune täpsustus pakub suuremat õiguskindlust ja aitab hoida ära gaasidirektiivi edasist väärtõlgendamist, mis on komisjoni ettepaneku põhieesmärk.

2)  Riigi reguleerivatel asutustel peaks olema õigus kehtestada või kiita heaks tariifid ja metoodika, mille puhul võetakse arvesse kõiki kulusid, mis on seotud liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelise gaasitaristu rajamise ja käitamisega. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks nõuetekohaselt ja läbipaistvalt arvestada kõiki kulusid, mis kaasnevad liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelise gaasitaristu projektidega.

3)  Arvestades, et kuna juba valminud gaasitaristu puhul võiks direktiivi teatavatest tingimustest erandi ettenägemise võimalust pidada põhjendatuks, tuleks sellise otsusega näha nõuetekohaselt ette Euroopa Komisjoni kaasamine. See on vajalik, et säilitada siseturu suurim võimalik regulatiivne sidusus ning tagada, et asjaomane erand ei kahjustaks ELi konkurentsieeskirju, ELi gaasi siseturu tõhusat toimimist, liidu varustuskindlust või asjakohaseid ELi energiapoliitika põhimõtteid, sealhulgas energialiidu põhieesmärke. ELi energia siseturu väljakujundamise ja edasiarendamise nimel tuleks tekstis täpsustada ka direktiivi teatavatest sätetest erandi tegemise tähtaega, mis ei tohi olla pikem kui kümme aastat alates muudetud direktiivi jõustumiskuupäevast.

4)  Võttes arvesse komisjoni ettepaneku piiratud kohaldamisala ja tehnilist laadi ning tõsiasja, et põhimõtteliselt täpsustatakse selles kolmanda energiapaketi kohaldatavust kolmandaid riike hõlmavate projektide suhtes, peaks selle ülevõtmiseks piisama kolme kuu pikkusest tähtajast.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Maagaasi siseturu ühiseeskirjad

Viited

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

EP-le esitamise kuupäev

8.11.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

13

9

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Esitamise kuupäev

11.4.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 26. aprill 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika