Menettely : 2017/0294(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0143/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0143/2018

Keskustelut :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0342

MIETINTÖ     ***I
PDF 633kWORD 93k
11.4.2018
PE 615.314v02-00 A8-0143/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Jerzy Buzek

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0660),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0394/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ranskan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0143/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tällä direktiivillä pyritään puuttumaan maakaasun sisämarkkinoiden toteuttamisen jäljellä oleviin esteisiin, jotka johtuvat siitä, ettei unionin markkinasääntöjä sovelleta kolmansista maista tuleviin ja niihin meneviin kaasuputkiin. Tällä direktiivillä tehtävillä muutoksilla varmistetaan, että kahta tai useampaa jäsenvaltiota yhdistäviin kaasunsiirtoputkiin sovellettavia sääntöjä sovelletaan myös kolmansista maista tuleviin ja niihin meneviin kaasuputkiin unionin alueella. Näin luodaan yhdenmukainen oikeudellinen kehys unionin alueella, mutta vältetään kilpailun vääristyminen energian sisämarkkinoilla unionissa. Muutokset lisäävät myös läpinäkyvyyttä ja tarjoavat oikeudellista varmuutta sovellettavan oikeusjärjestelmän suhteen markkinaosapuolille, etenkin kaasuinfrastruktuuriin investoijille ja verkon käyttäjille.

(3)  Tällä direktiivillä pyritään puuttumaan maakaasun sisämarkkinoiden toteuttamisen jäljellä oleviin esteisiin, jotka johtuvat siitä, ettei unionin markkinasääntöjä sovelleta kolmansista maista tuleviin ja niihin meneviin kaasuputkiin. Tällä direktiivillä tehtävillä muutoksilla varmistetaan, että kahta tai useampaa jäsenvaltiota yhdistäviin kaasunsiirtoputkiin sovellettavia sääntöjä sovelletaan myös sellaisiin kolmansista maista tuleviin ja niihin meneviin kaasuputkiin unionin alueella, joilla on merkittävä vaikutus unionin maakaasun sisämarkkinoihin. Näin luodaan yhdenmukainen oikeudellinen kehys unionin alueella ja otetaan kaikkien jäsenvaltioiden strategiset edut ja unionin yleinen toimitusvarmuus ja energiaomavaraisuus asianmukaisesti huomioon, mutta vältetään kilpailun vääristyminen energian sisämarkkinoilla unionissa. Muutokset lisäävät myös läpinäkyvyyttä ja tarjoavat oikeudellista varmuutta sovellettavan oikeusjärjestelmän suhteen markkinaosapuolille, etenkin kaasuinfrastruktuuriin investoijille ja verkon käyttäjille.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jotta voitaisiin ottaa huomioon se, ettei unionissa ole aikaisemmin ollut kolmansista maista tuleviin ja niihin meneviin kaasuputkiin sovellettavia erityisiä sääntöjä, jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää poikkeuksia direktiivin 2009/73/EY joidenkin säännösten soveltamisesta tällaisille putkille, jotka ovat valmiita direktiivin voimaantulopäivänä. Muiden eriyttämismallien kuin omistuksen eriyttämisen soveltamisajankohtaa olisi mukautettava kolmansista maista tulevien ja niihin menevien kaasuputkien osalta.

(4)  Jotta energiaunioni saataisiin valmiiksi ja sen sääntöjä sovellettaisiin kolmansista maista tuleviin ja niihin meneviin kaasuputkiin täysin unionin lainsäädännön mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää poikkeuksia direktiivin 2009/73/EY joidenkin säännösten soveltamisesta tällaisille putkille, jotka ovat valmiita ennen tämän ehdotuksen hyväksymispäivää, ja ainoastaan sen jälkeen, kun komissio on antanut suosituksen erityisesti kilpailusta energia-alan sisämarkkinoilla ja kyseisten markkinoiden toiminnasta ja vaikuttavuudesta, toimitusvarmuudesta sekä energialähteiden ja -toimittajien monipuolistamisesta. Muiden eriyttämismallien kuin omistuksen eriyttämisen soveltamisajankohtaa olisi mukautettava kolmansista maista tulevien ja niihin menevien kaasuputkien osalta.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Direktiivin 2009/73/EY soveltaminen kolmansista maista tuleviin ja niihin meneviin kaasuputkiin rajoittuu unionin lainkäyttöalueeseen. Merellä sijaitsevien putkien osalta sitä pitäisi soveltaa jäsenvaltioiden aluevesillä ja talousvyöhykkeillä.

(5)  Direktiivin 2009/73/EY soveltaminen kolmansista maista tuleviin ja niihin meneviin kaasuputkiin rajoittuu unionin lainkäyttöalueeseen. Merellä sijaitsevien putkien osalta sitä pitäisi soveltaa jäsenvaltioiden aluevesillä ja talousvyöhykkeillä Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) mukaisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä biokaasun ja biomassasta peräisin olevan kaasun, vihreän vedyn ja uusiutuvasta energiasta valmistetun synteettisen metaanin laajemman käytön edistämiseksi, ja niiden tuottajille olisi annettava syrjimätön pääsy kaasuverkkoon, jos pääsy on jatkuvasti asiaa koskevien teknisten sääntöjen ja turvallisuusvaatimusten mukainen.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tarvittavat laatuvaatimukset huomioon ottaen kaasuverkkoon voidaan syrjimättömästi päästää biokaasua ja biomassasta peräisin olevaa kaasua, vihreää vetyä ja uusiutuvasta energiasta valmistettua synteettistä metaania tai muun tyyppistä kaasua, jos niiden päästäminen verkkoon on pysyvästi asiaa koskevien teknisten sääntöjen ja turvallisuusvaatimusten mukaista. Kyseisten sääntöjen ja vaatimusten avulla olisi varmistettava, että näitä kaasuja voidaan teknisesti ja turvallisesti syöttää maakaasuverkkoon ja siirtää kyseisessä verkossa, ja niissä olisi käsiteltävä myös näiden kaasujen kemiallisia ominaisuuksia.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/73/EY

1 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1)  Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Tässä direktiivissä annettuja maakaasua, nesteytetty maakaasu mukaan lukien, koskevia sääntöjä sovelletaan syrjimättömällä tavalla myös biokaasuun ja biomassasta peräisin olevaan kaasuun tai muun tyyppisiin kaasuihin edellyttäen, että näitä kaasuja voidaan teknisesti ja turvallisesti syöttää maakaasuverkkoon ja siirtää kyseisessä verkossa.

2.  Tässä direktiivissä annettuja maakaasua, nesteytetty maakaasu mukaan lukien, koskevia sääntöjä sovelletaan syrjimättömällä tavalla myös biokaasuun ja biomassasta peräisin olevaan kaasuun, vihreään vetyyn ja uusiutuvasta energiasta valmistettuun synteettiseen metaaniin tai muun tyyppisiin kaasuihin edellyttäen, että näitä kaasuja voidaan teknisesti ja turvallisesti syöttää maakaasuverkkoon ja siirtää kyseisessä verkossa.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fi:PDF)

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/73/EY

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 a)   Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”2 a.  Tätä direktiiviä sovelletaan jäsenvaltion kolmanteen maahan yhdistävän kaasuinfrastruktuurin osalta unionin lainkäyttöalueella. Merellä sijaitsevien putkien osalta tätä direktiiviä sovelletaan jäsenvaltioiden aluevesillä ja talousvyöhykkeillä.”

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

2 artikla – 17 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

17)  ’yhdysputkella’ siirtoputkea, joka ylittää jäsenvaltioiden välisen tai jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisen rajan tai kulkee sen poikki, unionin lainkäyttöalueen rajaan saakka;

17)  ’kaasuyhdysputkella’ siirtoputkea, mukaan lukien sen kolmansiin maihin yhteydessä olevat fyysiset otto- ja syöttökohdat, joka ylittää jäsenvaltioiden välisen tai jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisen rajan tai kulkee sen poikki, unionin lainkäyttöalueen rajaan saakka, mukaan lukien jäsenvaltioiden aluevedet ja talousvyöhykkeet;

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/73/EY

9 artikla – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Lisätään 8 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Komissiolle on ilmoitettava viipymättä kaikista tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti tehdyistä päätöksistä sekä kaikista niitä koskevista merkityksellisistä tiedoista.”

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

9 artikla – 9 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissiolle on ilmoitettava viipymättä kaikista tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti tehdyistä päätöksistä sekä kaikista niitä koskevista merkityksellisistä tiedoista.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/73/EY

34 artikla – 4 kohta – neljäs virke

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Lisätään 34 artiklan 4 kohtaan neljäs virke seuraavasti:

 

”Jos tällaisen kuulemisen piiriin kuuluvat kolmannet maat eivät vastaa kuulemisiin, asianomaiset jäsenvaltiot voivat tehdä tarvittavan päätöksen.”

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi unkarinkielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 3 alakohtia on kaksin kappalein.]

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/73/EY

36 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

1.  Merkittävät uudet kaasuinfrastruktuurit eli yhdysputket, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja varastot voidaan pyynnöstä vapauttaa määritellyksi ajaksi 9, 32, 33 ja 34 artiklan ja 41 artiklan 6, 8 ja 10 kohdan säännösten soveltamisesta seuraavin edellytyksin:

1.  Merkittävät uudet kaasuinfrastruktuurit eli kaasuyhdysputket, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja varastot, joiden kaupallinen toiminta käynnistyy 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeen, voidaan pyynnöstä vapauttaa määritellyksi ja enintään viiden vuoden pituiseksi ajaksi 9, 32, 33 ja 34 artiklan ja 41 artiklan 6, 8 ja 10 kohdan säännösten soveltamisesta, jos seuraavat kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:

a)   sijoituksen on lisättävä kilpailua kaasuntoimitusten alalla ja parannettava toimitusvarmuutta;

a)  sijoituksen on lisättävä kilpailua kaasuntoimitusten alalla ja parannettava toimitusvarmuutta;

b)   sijoitukseen liittyvän riskin on oltava niin suuri, että sijoitus ei toteutuisi, jollei vapautusta myönnettäisi;

b)  sijoitukseen liittyvän riskin on oltava niin suuri, että sijoitus ei toteutuisi, jollei vapautusta myönnettäisi;

c)   infrastruktuurin omistajan on oltava luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on ainakin oikeudellisen muotonsa osalta erillinen niistä verkonhaltijoista, joiden verkkoon infrastruktuuria rakennetaan;

c)  infrastruktuurin omistajan on oltava luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on ainakin oikeudellisen muotonsa osalta erillinen niistä verkonhaltijoista, joiden verkkoon infrastruktuuria rakennetaan;

d)   kustannukset on perittävä kyseisen infrastruktuurin käyttäjiltä; ja

d)  kustannukset on perittävä kyseisen infrastruktuurin käyttäjiltä; ja

e)   vapautus ei saa haitata kilpailua, maakaasun sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa eikä sen säännellyn verkon tehokasta toimintaa, johon infrastruktuuri on liitetty.

e)  vapautus ei saa haitata kilpailua merkityksellisillä markkinoilla, joihin investointi todennäköisesti vaikuttaa, unionin maakaasun sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa eikä sen asianomaisten säänneltyjen verkkojen tehokasta toimintaa tai maakaasun toimitusten monipuolistamista ja unioniin tai jäsenvaltioihin toimitettavan maakaasun toimitusvarmuutta eikä toimitusvarmuutta unionissa tai jäsenvaltioissa.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – -a alakohta (uusi)”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – -a alakohta (uusi)”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi unkarinkielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 3 alakohtia on kaksin kappalein.]

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

36 artikla – 3 kohta – toinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun kyseessä oleva infrastruktuuri kuuluu jonkin jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan lainkäyttövaltaan, kansallisen sääntelyviranomaisen on ennen päätöksen tekemistä kuultava kolmansien maiden asianomaisia viranomaisia.

”Kansallisen sääntelyviranomaisen on ennen päätöksen tekemistä kuultava

 

a)  kansallisia sääntelyviranomaisia jäsenvaltioissa, joiden markkinoihin uusi infrastruktuuri todennäköisesti vaikuttaa; ja

 

b)  asianomaisia viranomaisia kolmansissa maissa, kun kyseessä oleva infrastruktuuri kuuluu jonkin jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan lainkäyttövaltaan.

 

Jos tällaisen kuulemisen piiriin kuuluvat kolmansien maiden viranomaiset eivät vastaa kuulemiseen kolmen kuukauden kuluessa, asianomainen kansallinen sääntelyviranomainen voi tehdä tarvittavan päätöksen.

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta (uusi)”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta (uusi)”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi unkarinkielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 3 alakohtia on kaksin kappalein.]

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

36 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – toinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun kyseessä oleva infrastruktuuri kuuluu myös yhden tai useamman kolmannen maan lainkäyttövaltaan, jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten on ennen päätöksen tekemistä kuultava kolmansien maiden asianomaisia viranomaisia varmistaakseen kyseessä olevan infrastruktuurin osalta, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti unionin lainkäyttöalueen rajaan saakka.

Kun kyseessä oleva infrastruktuuri kuuluu myös yhden tai useamman kolmannen maan lainkäyttövaltaan, jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten on ennen päätöksen tekemistä kuultava kolmansien maiden asianomaisia viranomaisia varmistaakseen kyseessä olevan infrastruktuurin osalta, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti unionin lainkäyttöalueen rajaan saakka. Komissiolle on ilmoitettava viipymättä kaikista tällaisista päätöksistä, mukaan lukien kaikki niitä koskevat merkitykselliset tiedot.

 

Jos tällaisen kuulemisen piiriin kuuluvat kolmansien maiden viranomaiset eivät vastaa kuulemiseen kolmen kuukauden kuluessa, asianomainen kansallinen sääntelyviranomainen voi tehdä tarvittavan päätöksen.

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi unkarinkielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 3 alakohtia on kaksin kappalein.]

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/73/EY

36 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  Korvataan 6 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Päätettäessä myöntää vapautus on tapauskohtaisesti harkittava, onko tarpeen asettaa vapautuksen kestoa ja uuden infrastruktuurin syrjimätöntä käyttöoikeutta koskevia edellytyksiä. Näistä edellytyksistä päätettäessä on erityisesti otettava huomioon rakennettava lisäkapasiteetti tai olemassa olevan kapasiteetin muutos, hankkeen aikaperspektiivi ja kansalliset olosuhteet.

Päätettäessä myöntää vapautus on tapauskohtaisesti harkittava, onko tarpeen asettaa vapautuksen kestoa ja uuden infrastruktuurin syrjimätöntä käyttöoikeutta koskevia edellytyksiä. Näistä edellytyksistä päätettäessä on erityisesti otettava huomioon rakennettava lisäkapasiteetti tai olemassa olevan kapasiteetin muutos, hankkeen aikaperspektiivi ja kansalliset olosuhteet sekä maakaasun toimitusten monipuolistaminen ja unioniin tai jäsenvaltioihin toimitettavan maakaasun toimitusvarmuus ja toimitusvarmuus unionissa tai jäsenvaltioissa”.

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi)”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi unkarinkielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 3 alakohtia on kaksin kappalein.]

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b b alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/73/EY

36 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b b)  Korvataan 9 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Komissio voi tehdä kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta päätöksen, jolla sääntelyviranomaista vaaditaan muuttamaan tai peruuttamaan vapautuksen myöntämistä koskeva päätös. Kahden kuukauden määräaikaa voidaan jatkaa kahden kuukauden lisämääräajalla, jos komissio pyytää lisätietoja. Tämä lisämääräaika alkaa kaikkien tietojen vastaanottamista seuraavasta päivästä. Myös alkuperäistä kahden kuukauden määräaikaa voidaan jatkaa sekä komission että sääntelyviranomaisen suostumuksella.

Komissio voi tehdä kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta päätöksen, jolla sääntelyviranomaista vaaditaan muuttamaan tai peruuttamaan vapautuksen myöntämistä koskeva päätös. Tehdessään tällaista päätöstä kolmannesta maasta tulevasta ja siihen menevästä uudesta kaasuinfrastruktuurista komissio ottaa huomioon kaikki unionin kyseiseen kolmanteen maahan soveltamat rajoittavat toimenpiteet, kuten talouspakotteet. Kahden kuukauden määräaikaa voidaan jatkaa kahden kuukauden lisämääräajalla, jos komissio pyytää lisätietoja. Tämä lisämääräaika alkaa kaikkien tietojen vastaanottamista seuraavasta päivästä. Myös alkuperäistä kahden kuukauden määräaikaa voidaan jatkaa sekä komission että sääntelyviranomaisen suostumuksella.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b b alakohta (uusi)”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b b alakohta (uusi)”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi unkarinkielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 3 alakohtia on kaksin kappalein.]

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/73/EY

41 artikla – 8 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(6 a)   Korvataan 41 artiklan 8 kohta seuraavasti:

8.  Sääntelyviranomaisten on tariffeja tai menetelmiä sekä tasapainottamispalveluja määrittäessään tai hyväksyessään varmistettava, että siirto- ja jakeluverkonhaltijoille annetaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä asianmukaisia kannustimia parantaa tehokkuutta, edistää markkinoiden yhdentymistä ja toimitusvarmuutta sekä tukea asiaan liittyviä tutkimustoimia.

8.  Sääntelyviranomaisten on tariffeja tai menetelmiä sekä tasapainottamispalveluja määrittäessään tai hyväksyessään varmistettava, että siirto- ja jakeluverkonhaltijoille annetaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä asianmukaisia kannustimia parantaa tehokkuutta, edistää markkinoiden yhdentymistä ja toimitusvarmuutta sekä tukea asiaan liittyviä tutkimustoimia. Tariffeissa ja menetelmissä on otettava huomioon hankkeen kaikki kustannukset jäsenvaltion kolmanteen maahan yhdistävän infrastruktuurin osalta unionin lainkäyttöalueen rajan ja ensimmäisen unionin verkossa sijaitsevan yhteenliitäntäpisteen välillä.”

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi unkarinkielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 3 alakohtia on kaksin kappalein.]

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

42 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”6.  Sääntelyviranomaisten on kuultava kolmansien maiden asianomaisia viranomaisia ja tehtävä yhteistyötä niiden kanssa kolmansista maista tulevien ja niihin menevien kaasuputkien toimintaan liittyen varmistaakseen kyseessä olevan infrastruktuurin osalta, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti unionin lainkäyttöalueen rajaan saakka.”

”6.  Sääntelyviranomaisten on kuultava kolmansien maiden asianomaisia viranomaisia ja tehtävä yhteistyötä niiden kanssa kolmansista maista tulevien ja niihin menevien kaasuputkien toimintaan liittyen varmistaakseen kyseessä olevan infrastruktuurin osalta, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti unionin lainkäyttöalueen rajaan saakka.

 

Jos tällaisen kuulemisen piiriin kuuluvat kolmansien maiden viranomaiset eivät vastaa kuulemiseen kolmen kuukauden kuluessa, asianomaiset kansalliset sääntelyviranomaiset voivat tehdä tarvittavan päätöksen.

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi unkarinkielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 3 alakohtia on kaksin kappalein.]

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

49 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Sellaisten kolmansista maista tulevien ja niihin menevien kaasuputkien osalta, jotka ovat valmistuneet ennen [tämän direktiivin voimantulopäivä], jäsenvaltiot voivat päättää poiketa 9, 10, 11 ja 32 artiklasta ja 41 artiklan 6, 8 ja 10 kohdasta unionin lainkäyttöalueen rajan ja ensimmäisen yhteenliitäntäpisteen välillä sijaitsevissa tällaisten putkien osissa sillä edellytyksellä, ettei poikkeus haittaa kilpailua, maakaasun sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa tai toimitusvarmuutta unionissa.

”Sellaisten kolmansista maista tulevien ja niihin menevien kaasuputkien osalta, jotka ovat valmistuneet ennen [tämän ehdotuksen hyväksymispäivä], jäsenvaltiot voivat komissiolta suosituksen saatuaan päättää tilapäisesti poiketa 9, 10, 11 ja 32 artiklasta ja 41 artiklan 6, 8 ja 10 kohdasta unionin lainkäyttöalueen rajan ja ensimmäisen yhteenliitäntäpisteen välillä sijaitsevissa tällaisten putkien osissa sillä edellytyksellä, ettei poikkeus haittaa kilpailua, maakaasun sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa tai toimitusvarmuutta unionissa. Tällaisesta poikkeusluonnoksesta on ilmoitettava komissiolle, kaasualan koordinointiryhmälle ja virastolle viipymättä, ja ilmoituksessa on annettava kaikki luonnosta koskevat merkitykselliset tiedot sekä tarkka analyysi poikkeuksen ja kaasuputken vaikutuksesta maakaasun sisämarkkinoihin ja unionin toimitusvarmuuteen. Komissio antaa kolmen kuukauden kuluessa tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta suosituksen siitä, onko poikkeus kilpailua, markkinoiden tehokasta toimintaa ja unionin toimitusvarmuutta koskevien sääntöjen sekä merkityksellisten unionin energiapolitiikan ja myös energiaunionin periaatteiden ja päätavoitteiden mukainen. Komissio voi luonteeltaan erityisen monimutkaisissa tapauksissa jatkaa tässä kohdassa tarkoitettua aikaa vielä kolmella kuukaudella. Kaasualan koordinointiryhmä ja virasto voivat toimittaa komissiolle huomautuksensa, jotka koskevat tässä artiklassa tarkoitettujen periaatteiden noudattamista poikkeusluonnoksessa. Komissio julkistaa suosituksensa viipymättä. Kyseisten jäsenvaltioiden on otettava komission suositus mahdollisimman tarkasti huomioon. Kun asianomainen jäsenvaltio poikkeaa komission suosituksesta, sen on esitettävä hyvät perustelut, jotka perustuvat luotettaviin tietoihin ja objektiivisiin perusteisiin, ja julkistettava nämä perustelut. Poikkeusta ei missään tapauksessa myönnetä ennen kuin komissio on antanut suosituksen tai suosituksen antamista koskeva määräaika on päättynyt.

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi unkarinkielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 3 alakohtia on kaksin kappalein.]

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

49 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Poikkeuksen on oltava kestoltaan rajattu, ja siihen voidaan soveltaa ehtoja, jotka edesauttavat edellä mainittujen edellytysten täyttämistä.

Poikkeuksen on oltava kestoltaan rajattu, ja siihen on sovellettava ehtoja, jotka edesauttavat edellä mainittujen edellytysten täyttämistä.

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi unkarinkielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 3 alakohtia on kaksin kappalein.]

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

49 artikla – 9 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos kyseessä oleva kaasuputki sijaitsee useamman kuin yhden jäsenvaltion lainkäyttöalueella, putkea koskevasta poikkeuksesta päättää se jäsenvaltio, jonka lainkäyttöalueella ensimmäinen yhteenliitäntäpiste sijaitsee.

Jos kyseessä oleva kaasuputki sijaitsee useamman kuin yhden jäsenvaltion lainkäyttöalueella, putkea koskevasta poikkeuksesta päättää se jäsenvaltio, jonka lainkäyttöalueella yhdysputken ensimmäinen fyysinen syöttökohta sijaitsee. Ennen poikkeuksen myöntämistä jäsenvaltion, jonka lainkäyttöalueella ensimmäinen yhteenliitäntäpiste sijaitsee, on kuultava jäsenvaltioita, joihin kyseisen jäsenvaltion infrastruktuuri on liitetty, ja annettava näille jäsenvaltioille kaikki merkitykselliset tiedot ja otettava näiden jäsenvaltioiden kanta huomioon.

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi unkarinkielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 3 alakohtia on kaksin kappalein.]

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [kolmen kuukauden kuluttua tämän muutosdirektiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

(1)

  ...

(2)

  ...


PERUSTELUT

Komissio hyväksyi 25. helmikuuta 2015 energiaunionia koskevan strategian, jonka keskeisinä tavoitteina ovat energiaturvallisuus ja kohtuuhintaisen ja kestävän energian takaaminen kaikille unionin kuluttajille. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää johdonmukaista ja vakaata oikeudellista järjestelmää. Esittelijä pitää siksi myönteisenä, että komissio on hyväksynyt nykyistä kaasualan direktiiviä muuttavan ehdotuksen, kuten parlamentin jäsenet ovat toistuvasti pyytäneet. Esittelijä katsoo, että ehdotuksen rajattu soveltamisala ja jokseenkin tekninen luonne kuvastavat sitä, että direktiivin laveammat säännökset on jo pitkälti pantu täytäntöön. Hän katsoo kuitenkin, että ehdotettu tarkistaminen auttaa korjaamaan asianmukaisesti sääntelyn puutteet, jotka johtuvat voimassa olevan lainsäädännön vaihtelevista tulkinnoista ja eräiden jäsenvaltioiden ja markkinatoimijoiden valikoivasta tavasta soveltaa energia-alan kolmannen paketin lainsäädäntöä unionin alueella kulkeviin kaasunsiirtoputkiin.

Ajan tasalle saatettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY ei jätä epäilyjä eikä sijaa virheellisille tulkinnoille, vaan energiaa koskevia unionin sääntöjä sovelletaan kokonaisuudessaan kaikkeen kolmansiin maihin menevään ja niistä tulevaan kaasuinfrastruktuuriin aina unionin lainkäyttöalueen rajalle saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (Lissabonin sopimus) 194 artiklan soveltamista. Merellä sijaitsevien putkien osalta sitä sovelletaan jäsenvaltioiden aluevesillä ja talousvyöhykkeillä. Näihin sääntöihin kuuluvat siirtoverkonhaltijoiden eriyttäminen, kolmannen osapuolen pääsy, tariffien sääntely ja avoimuusvaatimukset, ja ne ovat ratkaisevia unionin energian sisämarkkinoiden kilpailukyvyn ja unionin yleisen toimitusvarmuuden ja energiaomavaraisuuden kannalta, etenkin kun otetaan huomioon unioniin suuntautuvan kaasuntuonnin kasvu.

Esittelijä kannattaa myös komission lähestymistapaa sen mukauttaessa ”jäsenvaltioiden välisen yhdysputken” määritelmää siten, että se on sovellettavissa kaikkeen unionin ja kolmannen maan yhdistävään infrastruktuuriin. Tämä vastaa täysin komission aiempia ehdotuksia, jotka annettiin ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille”-paketin yhteydessä, ja se merkitsee uutta lisäaskelta varmistettaessa tarpeellinen unionin sähkö- ja kaasumarkkinoiden yhteensopivuus.

Esittelijä arvioi, että nykyistä kaasualan direktiiviä muuttava komission ehdotus luo yhdenvertaiset lähtökohdat kaikille unionin energiamarkkinoiden toimijoille sekä varmuutta ja ennakoitavuutta pitkän aikavälin investointeja tekeville, koska sillä selkeytetään nykyistä lainsäädäntöä ja huolehditaan avoimuudesta. Nämä ovat päätekijöitä jokaiselle luotettavalle investoijalle tai toimijalle, joka on valmis noudattamaan oikeudenmukaisia ja yhdenvertaisia sääntöjä. Ne ovat elintärkeitä myös unionin kansalaisille ja toimialalle. Ne voimistavat markkinoilla kilpailemista, joten niiden olisi johdettava halvempiin hintoihin ja kaikkien asiakkaiden syrjimättömään kohteluun. Lopuksi on syytä todeta, että ehdotetut tarkistukset ovat merkittäviä energiaunionin päätökseen saattamisen ja sietokyvyn kannalta ja että energiaunioni perustuu periaatteisiin ja arvoihin eikä poikkeuksiin.

Esittelijä katsoo kaiken edellä mainitun perusteella, että komission ehdotus soveltuu tarkoitukseensa ja täyttää parlamentin yleiset odotukset. Hän ehdottaa kuitenkin komission omaksuman lähestymistavan hengessä säännösten täydentämistä ja tiukentamista.

Esittelijä katsoo seuraavaa:

1)  Direktiivin alueellinen sovellettavuus olisi määriteltävä direktiivin tekstissä noudattaen tarkasti johdanto-osan 5 kappaleen sanamuotoa, jotta jäsenvaltioiden lainkäyttöalueen maantieteellisestä soveltamisalasta ei jäisi pienintäkään epäilystä. Tällainen täsmennys parantaa oikeusvarmuutta ja auttaa välttämään kaasualan direktiivin uudet virheelliset tulkinnat, mikä on komission ehdotuksen päätarkoitus.

2)  Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava vahvistaa tai hyväksyä tariffeja ja menetelmiä, joissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisen kaasuinfrastruktuurin kaikki rakentamis- ja käyttökustannukset. Tätä varten olisi kirjattava asianmukaisesti ja avoimesti kaikki kustannukset, joita jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliset kaasualan infrastruktuurihankkeet aiheuttavat.

3)  Lienee perusteltavissa, että direktiivin tietyistä säännöksistä voidaan poiketa jo valmistuneen kaasualan infrastruktuurin kohdalla, mutta komission olisi oltava asianmukaisesti mukana tällaista päätöstä tehtäessä. Tämä on tarpeen, jotta sisämarkkinoiden sääntely voidaan pitää mahdollisimman johdonmukaisena ja jotta voidaan varmistaa, että tällaiset poikkeukset eivät haittaa unionin kilpailusääntöjä, unionin kaasun sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa, unionin toimitusvarmuutta eivätkä asiaa koskevia unionin energiapolitiikan periaatteita, mukaan lukien energiaunionin keskeiset tavoitteet. Direktiivin tietyistä säännöksistä poikkeaminen olisi rajattava ajallisesti siten että, poikkeus kestää enintään kymmenen vuotta muutosdirektiivin voimaantulosta, jotta unionin energia-alan markkinat voidaan saattaa päätökseen ja niitä voidaan kehittää edelleen.

4)  Kolmen kuukauden määräaika riittänee ehdotuksen osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiseen, kun otetaan huomioon komission ehdotuksen rajattu soveltamisala ja tekninen luonne sekä se seikka, että pääasiassa ehdotuksella selkeytetään kolmannen energiapaketin soveltamista hankkeisiin, joissa on mukana kolmansia maita.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt

Viiteasiakirjat

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

8.11.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

13

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.4.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 23. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö