Izvješće - A8-0143/2018Izvješće
A8-0143/2018

IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina

11.4.2018 - (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)) - ***I

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestitelj: Jerzy Buzek


Postupak : 2017/0294(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0143/2018

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0660),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0394/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje francuskog Senata, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ... [1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... [2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0143/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Ovom se Direktivom nastoje riješiti preostale prepreke dovršenju unutarnjeg tržišta prirodnog plina koje nastaju zbog izostanka primjene tržišnih pravila Unije na plinovodne veze s trećim zemljama. Izmjenama uvedenima ovom Direktivom osigurat će se da se pravila koja se primjenjuju na plinovode koji povezuju dvije ili više država članica primjenjuju i na plinovodne veze s trećim zemljama, unutar granica pravne nadležnosti Unije. Time će se ostvariti dosljednost pravnog okvira unutar Unije i istodobno izbjeći narušavanje natjecanja na unutarnjem energetskom tržištu u Uniji. Usto, Direktivom će se povećati transparentnost i pružiti pravna sigurnost kad je riječ o primjenjivim pravnim režimima za sudionike na tržištu, a posebno za ulagače u plinsku infrastrukturu i korisnike mreže.

(3)  Ovom se Direktivom nastoje riješiti preostale prepreke dovršenju unutarnjeg tržišta prirodnog plina koje nastaju zbog izostanka primjene tržišnih pravila Unije na plinovodne veze s trećim zemljama. Izmjenama uvedenima ovom Direktivom osigurat će se da se pravila koja se primjenjuju na plinovode koji povezuju dvije ili više država članica primjenjuju i na plinovodne veze s trećim zemljama unutar granica pravne nadležnosti Unije koje imaju znatan utjecaj na unutarnje tržište prirodnog plina. Time će se ostvariti dosljednost pravnog okvira unutar Unije kao i potrebna zastupljenost strateških interesa svih država članica te sveukupna sigurnost opskrbe i energetska neovisnost Unije, i istodobno izbjeći narušavanje natjecanja na unutarnjem energetskom tržištu u Uniji. Usto, Direktivom će se povećati transparentnost i pružiti pravna sigurnost kad je riječ o primjenjivim pravnim režimima za sudionike na tržištu, a posebno za ulagače u plinsku infrastrukturu i korisnike mreže.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se u obzir uzeo dosadašnji nedostatak specifičnih pravila Unije koja se primjenjuju na plinovodne veze s trećim zemljama, države članice trebale bi moći odobriti odstupanja od određenih odredaba Direktive 2009/73/EZ za takve plinovode koji su dovršeni na dan stupanja na snagu ove Direktive. Relevantni datum za primjenu modela razdvajanja osim vlasničkog razdvajanja trebalo bi prilagoditi za plinovodne veze s trećim zemljama.

(4)  Kako bi se dovršio proces uspostave energetske unije, a njezina pravila primjenjivala na plinovodne veze s trećim zemljama, u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom Unije, države članice trebale bi moći odobriti odstupanja od određenih odredaba Direktive 2009/73/EZ za one plinovode koji su dovršeni prije datuma usvajanja ovog Prijedloga, te tek nakon preporuke Komisije, osobito u pogledu tržišnog natjecanja, funkcioniranja i uspješnosti unutarnjeg energetskog tržišta, sigurnosti opskrbe te diversifikacije energetskih izvora i dobavljača. Relevantni datum za primjenu modela razdvajanja osim vlasničkog razdvajanja trebalo bi prilagoditi za plinovodne veze s trećim zemljama.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Primjenjivost Direktive 2009/73/EZ na plinovodne veze s trećim zemljama ostaje ograničena na teritorijalne granice nadležnosti Unije. Kad je riječ o odobalnim plinovodima, trebala bi biti primjenjiva na teritorijalne vode i isključive gospodarske zone država članica.

(5)  Primjenjivost Direktive 2009/73/EZ na plinovodne veze s trećim zemljama ostaje ograničena na teritorijalne granice nadležnosti Unije. Kad je riječ o odobalnim plinovodima, trebala bi biti primjenjiva na teritorijalne vode i isključive gospodarske zone država članica, u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Države članice trebale bi poduzeti konkretne mjere kako bi doprinijele široj upotrebi bioplina i plina iz biomase, zelenog vodika i sintetičkog metana iz obnovljivih izvora, a njihovim bi proizvođačima trebalo dati nediskriminirajući pristup plinskom sustavu pod uvjetom da je takav pristup kontinuirano sukladan s relevantnim tehničkim pravilima i sigurnosnim standardima.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  Države članice trebale bi osigurati da se, uzimajući u obzir nužne zahtjeve kvalitete, omogući nediskriminirajući pristup plinskom sustavu za bioplin i plin iz biomase, zeleni vodik i sintetički metan iz obnovljivih izvora ili druge vrste plina, pod uvjetom da je takav pristup trajno u skladu s relevantnim tehničkim pravilima i sigurnosnim standardima. Tim pravilima i standardima trebalo bi osigurati da se ti plinovi tehnički mogu sigurno utisnuti u sustav prirodnog plina i kroz njega transportirati te bi se trebala obuhvatiti i njihova kemijska svojstva.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  u članku 1. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Pravila uspostavljena ovom Direktivom za prirodni plin, uključujući UPP, na nediskriminirajući se način primjenjuju i na bioplin i plin iz biomase ili druge vrste plinova, u mjeri u kojoj je takve plinove tehnički moguće sigurno utisnuti u sustav prirodnog plina te ih kroz njega transportirati.

2.  Pravila uspostavljena ovom Direktivom za prirodni plin, uključujući UPP, na nediskriminirajući se način primjenjuju i na bioplin i plin iz biomase, zeleni vodik i sintetički metan iz obnovljivih izvora ili druge vrste plinova, u mjeri u kojoj je takve plinove tehnički moguće sigurno utisnuti u sustav prirodnog plina te ih kroz njega transportirati.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0073&qid=1517316720817&from=EN)

Amandman    7

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1a)   u članku 1. dodaje se sljedeći stavak:

 

„2.a  Kada je riječ o plinskoj infrastrukturi koja državu članicu povezuje s trećom zemljom, ova se Direktiva primjenjuje na području do teritorijalne granice nadležnosti Unije. Kada je riječ o odobalnim plinovodima, ova se Direktiva primjenjuje na teritorijalne vode i isključive gospodarske zone država članica.”

Amandman    8

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 2. – točka 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  ‚međudržavni spojni plinovod’ znači transportni plinovod koji prelazi ili premošćuje granicu između država članica ili između država članica i trećih zemalja do granice nadležnosti Unije;

(17)  ‚međudržavni spojni plinovod’ znači transportni plinovod, uključujući njegove fizičke ulazne točke iz treće zemlje i izlazne točke prema trećoj zemlji, koji prelazi ili premošćuje granicu između država članica ili između država članica i trećih zemalja do granice nadležnosti Unije, uključujući teritorijalne vode i isključive gospodarske zone država članica;

Amandman    9

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a-a (nova)

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 9. – stavak 8. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) u stavku 8. dodaje se sljedeći podstavak: ;

 

Sve odluke donesene u skladu s točkom (b) prvog podstavka ovog stavka bez odgađanja se priopćuju Komisiji, kao i sve relevantne informacije u vezi s njima.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 9. – stavak 9. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Sve odluke donesene u skladu s točkom (b) prvog podstavka ovog stavka bez odgađanja se priopćuju Komisiji, kao i sve relevantne informacije u vezi s njima;

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 34. – stavak 4. – četvrta rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  u članku 34. stavku 4. dodaje se sljedeća četvrta rečenica:

 

Ako treće zemlje koje podliježu tom savjetovanju ne odgovore na savjetovanje, predmetne države članice mogu donijeti potrebnu odluku.

[Referenca u zaglavlju koja se odnosi na akt o izmjeni („Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)”) odgovara referenci „Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)” u prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Članak 1. stavak 1. točka 3. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim mađarske.]

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka -a (nova)

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 36. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Nova krupna infrastruktura za prirodni plin, tj. međudržavni spojni plinovodi, terminali za UPP i sustavi skladišta plina mogu se na zahtjev tijekom određenog vremenskog razdoblja izuzeti iz odredaba članaka 9., 32., 33. i 34. te članka 41. stavaka 6., 8. i 10., pod sljedećim kumulativnim uvjetima:

1.  Nova krupna infrastruktura za prirodni plin, tj. međudržavni spojni plinovodi, terminali za UPP i sustavi skladišta plina čija komercijalna upotreba počinje nakon 1. siječnja 2019. mogu se na zahtjev tijekom određenog vremenskog razdoblja izuzeti iz odredaba članaka 9., 32., 33. i 34. te članka 41. stavaka 6., 8. i 10., ako su ispunjeni sljedeći kumulativni uvjeti:

(a)   ulaganjem se mora unaprijediti tržišno natjecanje pri opskrbi plinom i poboljšati sigurnost opskrbe;

(a)  ulaganjem se mora unaprijediti tržišno natjecanje pri opskrbi plinom i poboljšati sigurnost opskrbe;

(b)   razina rizika koja je povezana s ulaganjem mora biti takva da do ulaganja ne bi došlo da nije odobreno izuzeće;

(b)  razina rizika koja je povezana s ulaganjem mora biti takva da do ulaganja ne bi došlo da nije odobreno izuzeće;

(c)   infrastruktura mora biti u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja je barem u smislu svojeg pravnog oblika odvojena od operatora sustava u čijim će se sustavima graditi ta infrastruktura;

(c)  infrastruktura mora biti u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja je barem u smislu svojeg pravnog oblika odvojena od operatora sustava u čijim će se sustavima graditi ta infrastruktura;

(d)   korisnicima te infrastrukture moraju se naplaćivati naknade; i

(d)  korisnicima te infrastrukture moraju se naplaćivati naknade; i

(e)   izuzeće ne smije biti štetno za tržišno natjecanje, djelotvorno funkcioniranje unutarnjeg tržišta prirodnog plina ili učinkovito funkcioniranje reguliranog sustava na koji je priključena infrastruktura.

(e)  izuzeće ne smije biti štetno za tržišno natjecanje na relevantnim tržištima na koja će ulaganje vjerojatno utjecati, za djelotvorno funkcioniranje unutarnjeg tržišta prirodnog plina Unije, za učinkovito funkcioniranje dotičnih reguliranih sustava ili za diversifikaciju i sigurnost opskrbe prirodnim plinom za Uniju ili bilo koju državu članicu ili unutar njih.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32009L0073)

[Referenca u zaglavlju koja se odnosi na akt o izmjeni („Članak 1. – stavak 1. – točka 5.– točka -a (nova)”) odgovara referenci „Članak 1. – stavak 1. – točka 4.– točka -a (nova)” u prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Članak 1. stavak 1. točka 3. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim mađarske.]

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka a

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 36. – stavak 3. – druga rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Ako je predmetna infrastruktura u nadležnosti države članice i najmanje jedne treće zemlje, nacionalno regulatorno tijelo se prije donošenja odluke savjetuje s nadležnim tijelima trećih zemalja.”;

Prije donošenja odluke nacionalno regulatorno tijelo savjetuje se sa:

 

(a)  nacionalnim regulatornim tijelima država članica na čija će tržišta nova infrastruktura vjerojatno utjecati; i

 

(b)  relevantnim tijelima trećih zemalja, ako je predmetna infrastruktura u nadležnosti države članice i najmanje jedne treće zemlje.

 

Ako tijela treće zemlje koja podliježu tom savjetovanju ne odgovore na savjetovanje u roku od tri mjeseca, predmetno nacionalno regulatorno tijelo može donijeti potrebnu odluku.

[Referenca u zaglavlju koja se odnosi na akt o izmjeni („Članak 1. – stavak 1. – točka 5.– točka -a (nova)”) odgovara referenci „Članak 1. – stavak 1. – točka 4.– točka -a (nova)” u prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Članak 1. stavak 1. točka 3. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim mađarske.]

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 36. – stavak 4. − podstavak 2. − druga rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Ako je predmetna infrastruktura također u nadležnosti najmanje jedne treće zemlje, nacionalna regulatorna tijela država članica se prije donošenja odluke savjetuju s nadležnim tijelima trećih zemalja radi osiguravanja da se odredbe ove Direktive dosljedno primjenjuju na tu infrastrukturu do granice nadležnosti Unije.”;

„Ako je predmetna infrastruktura također u nadležnosti najmanje jedne treće zemlje, nacionalna regulatorna tijela država članica se prije donošenja odluke savjetuju s nadležnim tijelima trećih zemalja radi osiguravanja da se odredbe ove Direktive dosljedno primjenjuju na tu infrastrukturu do granice nadležnosti Unije.”; Komisiju se bez odgode obavješćuje o svakoj takvoj odluci te joj se dostavljaju sve s tim povezane relevantne informacije.

 

Ako tijela treće zemlje koja podliježu tom savjetovanju ne odgovore na savjetovanje u roku od tri mjeseca, predmetno nacionalno regulatorno tijelo može donijeti potrebnu odluku.

[Referenca u zaglavlju koja se odnosi na akt o izmjeni („Članak 1. – stavak 1. – točka 5.– točka b”) odgovara referenci „Članak 1. – stavak 1. – točka 4.– točka b” u prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Članak 1. stavak 1. točka 3. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim mađarske.]

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ba (nova)

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 36. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  u stavku 6. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Pri donošenju odluke o odobravanju izuzeća za svaki se slučaj posebno razmatra potreba da se uvedu uvjeti s obzirom na trajanje izuzeća i nediskriminirajući pristup infrastrukturi. Pri donošenju odluke o tim uvjetima posebno se vodi računa o dodatnim kapacitetima koje treba izgraditi ili izmjeni postojećih kapaciteta, vremenskom horizontu projekta i okolnostima u državi.

„Pri donošenju odluke o odobravanju izuzeća za svaki se slučaj posebno razmatra potreba da se uvedu uvjeti s obzirom na trajanje izuzeća i nediskriminirajući pristup infrastrukturi. Pri donošenju odluke o tim uvjetima posebno se vodi računa o dodatnim kapacitetima koje treba izgraditi ili izmjeni postojećih kapaciteta, vremenskom okviru projekta i okolnostima u državi, kao i o diversifikaciji i sigurnosti opskrbe prirodnim plinom za Uniju ili bilo koju državu članicu ili unutar njih.

[Referenca u zaglavlju koja se odnosi na akt o izmjeni („Članak 1. – stavak 1. – točka 5.– točka ba (nova)”) odgovara referenci „Članak 1. – stavak 1. – točka 4.– točki ba (nova)” u prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Članak 1. stavak 1. točka 3. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim mađarske.]

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka bb (nova)

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 36. – stavak 9. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(bb)  u stavku 9. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

U roku od dva mjeseca od dana nakon primitka obavijesti Komisija može donijeti odluku kojom zahtijeva da regulatorno tijelo izmijeni ili povuče odluku o odobravanju izuzeća. To se razdoblje od dva mjeseca može produljiti za dodatna dva mjeseca ako Komisija zatraži dodatne informacije. To dodatno razdoblje teče od dana nakon primitka svih traženih informacija. Početno se razdoblje od dva mjeseca može produljiti i uz zajednički pristanak Komisije i regulatornog tijela.

U roku od dva mjeseca od dana nakon primitka obavijesti Komisija može donijeti odluku kojom zahtijeva da regulatorno tijelo izmijeni ili povuče odluku o odobravanju izuzeća. Pri donošenju takve odluke o novoj plinskoj infrastrukturi prema trećoj zemlji i iz nje Komisija uzima u obzir sve restriktivne mjere koje je Unija nametnula toj trećoj zemlji, poput ekonomskih sankcija. To se razdoblje od dva mjeseca može produljiti za dodatna dva mjeseca ako Komisija zatraži dodatne informacije. To dodatno razdoblje teče od dana nakon primitka svih traženih informacija. Početno se razdoblje od dva mjeseca može produljiti i uz zajednički pristanak Komisije i regulatornog tijela.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32009L0073)

[Referenca u zaglavlju koja se odnosi na akt o izmjeni („Članak 1. – stavak 1. – točka 5.– točka bb (nova)”) odgovara referenci „Članak 1. – stavak 1. – točka 4.– točki bb (nova)” u prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Članak 1. stavak 1. točka 3. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim mađarske.]

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 41. – stavak 8.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(6a)   U članku 41. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

8.  Pri određivanju ili odobravanju tarifa ili metodologije i usluga uravnoteženja, regulatorna tijela brinu se za to da se operatorima prijenosnih i distribucijskih sustava osiguraju odgovarajući poticaji, kratkoročno i dugoročno, kako bi se povećala učinkovitost, potaknula tržišna integracija i sigurnost opskrbe te kako bi se poduprle povezane istraživačke aktivnosti.

8.  Pri određivanju ili odobravanju tarifa ili metodologije i usluga uravnoteženja, regulatorna tijela brinu se za to da se operatorima prijenosnih i distribucijskih sustava osiguraju odgovarajući poticaji, kratkoročno i dugoročno, kako bi se povećala učinkovitost, potaknula tržišna integracija i sigurnost opskrbe te kako bi se poduprle povezane istraživačke aktivnosti. Kada je riječ o infrastrukturi koja povezuje državu članicu s trećom zemljom između granice nadležnosti Unije i prve točke spajanja s mrežom Unije, u okviru tarifa i metodologije uzimaju se u obzir svi troškovi projekta.”

[Referenca u zaglavlju koja se odnosi na akt o izmjeni („Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)”) odgovara referenci „Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)” u prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (Članak 1. stavak 1. točka 3. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim mađarske.]

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 42. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Regulatorna tijela savjetuju se i surađuju s nadležnim tijelima trećih zemalja u pogledu rada plinovodnih veza s trećim zemljama radi osiguravanja da se odredbe ove Direktive dosljedno primjenjuju na predmetnu infrastrukturu do granice nadležnosti Unije.”;

6.  Regulatorna tijela savjetuju se i surađuju s nadležnim tijelima trećih zemalja u pogledu rada plinovodnih veza s trećim zemljama radi osiguravanja da se odredbe ove Direktive dosljedno primjenjuju na predmetnu infrastrukturu do granice nadležnosti Unije.”;

 

Ako tijela treće zemlje koja podliježu tom savjetovanju ne odgovore na savjetovanje u roku od tri mjeseca, predmetna nacionalna regulatorna tijela mogu donijeti potrebnu odluku.

[Referenca u zaglavlju koja se odnosi na akt o izmjeni („članak 1. – stavak 1. – točka 7.”) odgovara referenci „članak 1. – stavak 1. – točka 6.” Prijedloga Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (članak 1. stavak 1. točka 3. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim mađarske.]

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 49. – stavak 9. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad je riječ o plinovodnim vezama s trećim zemljama dovršenima prije [Ured za publikacije: datum stupanja na snagu ove Direktive], države članice mogu donijeti odluku o odstupanju od primjene članaka 9., 10., 11. i 32. te članka 41. stavaka 6., 8. i 10. za dijelove tih plinovoda od granice nadležnosti Unije do prve točke spajanja plinovoda ako se takvim odstupanjem ne narušavaju tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu prirodnog plina u Uniji ili njegovo djelotvorno funkcioniranje, kao ni sigurnost opskrbe u Uniji.

Kad je riječ o plinovodnim vezama s trećim zemljama dovršenima prije [Ured za publikacije: datum donošenja ovog Prijedloga], države članice nakon preporuke Komisije mogu donijeti odluku o privremenom odstupanju od primjene članaka 9., 10., 11. i 32. te članka 41. stavaka 6., 8. i 10. za dijelove tih plinovoda od granice nadležnosti Unije do prve točke spajanja plinovoda ako se takvim odstupanjem ne narušavaju tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu prirodnog plina u Uniji ili njegovo djelotvorno funkcioniranje, kao ni sigurnost opskrbe u Uniji. Komisiju, Koordinacijsku skupinu za plin i Agenciju bez odgode se izvješćuje o svakom takvom nacrtu odstupanja, zajedno sa svim povezanim relevantnim informacijama i s detaljnom analizom učinka odstupanja i plinovoda na unutarnje tržište prirodnog plina i na sigurnost opskrbe u Uniji. U roku od tri mjeseca od dana nakon zaprimanja te obavijesti Komisija izdaje preporuku o usklađenosti tog odstupanja s mjerodavnim pravilima o tržišnom natjecanju, učinkovitom funkcioniranju tržišta i sigurnosti opskrbe u Uniji te s relevantnim načelima i glavnim ciljevima Unijine energetske politike, uključujući načela i ciljeve energetske unije. U slučaju iznimno složenih okolnosti Komisija može produžiti rok naveden u ovom stavku za dodatna tri mjeseca. Koordinacijska skupina za plin i Agencija mogu dostaviti Komisiji svoja opažanja u vezi s usklađenosti nacrta odstupanja s načelima navedenima u ovom članku. Komisija preporuku odmah objavljuje. Predmetne države članice maksimalno uzimaju u obzir preporuku Komisije. Ako dotična država članica odstupa od preporuke Komisije, ta država članica mora dati dobro potkrepljeno obrazloženje, utemeljeno na pouzdanim podacima i objektivnim kriterijima, te ga mora objaviti. Odstupanje se ni u kojem slučaju ne odobrava prije no što Komisija izda preporuku ili prije isteka roka za izdavanje te preporuke.”

[Referenca u zaglavlju koja se odnosi na akt o izmjeni („Članak 1. – stavak 1. – točka 8.”) odgovara referenci „Članak 1. – stavak 1. – točka 7.” u prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (članak 1. stavak 1. točka 3. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim mađarske.]

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 49. – stavak 9. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupanje je vremenski ograničeno i može se uvjetovati odredbama kojima se doprinosi ostvarivanju prethodno navedenih uvjeta.

Odstupanje je vremenski ograničeno i uvjetovano odredbama kojima se doprinosi ostvarivanju prethodno navedenih uvjeta.

[Referenca u zaglavlju koja se odnosi na akt o izmjeni („Članak 1. – stavak 1. – točka 8.”) odgovara referenci „Članak 1. – stavak 1. – točka 7.” u prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (članak 1. stavak 1. točka 3. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim mađarske.]

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 49. – stavak 9. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je predmetni plinovod u nadležnosti više od jedne države članice, odluku o odstupanju za taj plinovod donosi država članica u čijoj je nadležnosti prva točka spajanja plinovoda.

Ako je predmetni plinovod u nadležnosti više od jedne države članice, odluku o odstupanju za taj plinovod donosi država članica u čijoj je nadležnosti prva fizička izlazna točka međudržavnog spojnog plinovoda. Prije odobravanja tog odstupanja država članica u čijoj je nadležnosti prva točka spajanja savjetuje se s državama članicama s kojima je infrastruktura te države članice povezana, dostavlja tim državama članicama sve relevantne informacije i uzima u obzir mišljenje tih država članica.

[Referenca u zaglavlju koja se odnosi na akt o izmjeni („Članak 1. – stavak 1. – točka 8.”) odgovara referenci „Članak 1. – stavak 1. – točka 7.” u prijedlogu Komisije. Ta je neusklađenost uzrokovana netočnim numeriranjem (članak 1. stavak 1. točka 3. ponavlja se dvaput) u prijedlogu Komisije u svim jezičnim verzijama osim mađarske.]

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [Ured za publikacije: jednu godinu nakon datuma stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [Ured za publikacije: tri mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive o izmjeni]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

OBRAZLOŽENJE

Energetska sigurnost i sposobnost pružanja cjenovno pristupačne i održive energije svim europskim potrošačima temeljni su ciljevi Strategije energetske unije, koju je Europska komisija donijela 25. veljače 2015. Dosljedan i stabilan pravni okvir preduvjet je za postizanje tih ciljeva. Stoga izvjestitelj pozdravlja činjenicu da je Komisija donijela ovaj Prijedlog o izmjeni aktualne Direktive o plinu, u skladu s opetovanim zahtjevima zastupnika u Europskom parlamentu. Izvjestitelj smatra da Prijedlog, sa svojim ograničenim područjem primjene i prilično tehničkim karakterom, odražava činjenicu da se šire odredbe Direktive već uvelike provode. Međutim, uvjeren je da će se predloženom revizijom doprinijeti popunjavanju regulatorne praznine koja je rezultat različitih interpretacija postojećeg zakonodavstva i selektivnog pristupa nekih država članica i tržišnih sudionika pri primjeni odredbi Trećeg energetskog paketa na transportne plinovode koji ulaze u Europsku uniju.

Ne dovodeći u pitanje članak 194. Ugovora o Europskoj uniji („Ugovor iz Lisabona”), ažurirana Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ne ostavlja prostora nedoumicama ni pogrešnom tumačenju u pogledu toga da se pravila Unije u području energije u potpunosti primjenjuju na svu plinsku infrastrukturu prema trećim zemljama i iz trećih zemalja sve do granice nadležnosti EU-a. Kad je riječ o odobalnim plinovodima, primjenjuje se na teritorijalne vode i isključive gospodarske zone država članica. Ta pravila obuhvaćaju razdvajanje operatora prijenosnih sustava, pristup trećih strana, regulaciju tarifa i zahtjeve u pogledu transparentnosti, te su od ključne važnosti za konkurentnost unutarnjeg energetskog tržišta EU-a kao i za ukupnu sigurnost opskrbe i energetsku neovisnost Unije, posebno u kontekstu sve većeg uvoza plina u EU.

Izvjestitelj također podržava pristup Komisije kada je riječ o prilagođavanju definicije pojma „međudržavni spojni plinovod” tako da se odnosi na infrastrukturu koja povezuje EU s trećim zemljama. To je u potpunosti u skladu s prijašnjim prijedlozima Komisije koji su odraženi u paketu „Čista energija za sve Europljane” i predstavlja još jedan korak prema postizanju potrebne kompatibilnosti tržišta električne energije i tržišta plina u Uniji.

Ocjena je izvjestitelja da Komisijin prijedlog o izmjeni aktualne Direktive o plinu, zahvaljujući tomu što pruža potpunu pravnu jasnoću i transparentnost postojećeg zakonodavstva, osigurava jednake uvjete za sve sudionike na energetskom tržištu EU-a kao i dugoročnu sigurnost i predvidljivost za ulagače. To su ključni elementi za svakog pouzdanog ulagača ili operatora koji je spreman poštovati pravedna i ravnopravna pravila. No ti su elementi ključni i za europske građane i industriju. Zahvaljujući njima jača tržišno natjecanje, što bi trebalo dovesti do nižih cijena i nediskriminirajućeg tretmana svih potrošača. I na kraju, predloženi su amandmani važni za dovršenje i otpornost energetske unije, koja se temelji na načelima i vrijednostima, a ne na iznimkama.

Imajući u vidu sve navedeno, izvjestitelj smatra da Komisijin prijedlog služi svrsi i da zadovoljava opća očekivanja Europskog parlamenta. No ipak predlaže da se odredbe dopune i dodatno ojačaju, u skladu s pristupom Komisije.

Mišljenje je izvjestitelja sljedeće:

1)  Kako bi se izbjegle nedoumice oko teritorijalnog dosega nadležnosti država članica, teritorijalno područje primjene Direktive trebalo bi izričito navesti u tekstu Direktive, i to prenošenjem doslovne formulacije iz uvodne izjave 5. Tim bi se pojašnjenjem pružila veća pravna sigurnost te bi se doprinijelo izbjegavanju daljnjih pogrešnih tumačenja Direktive o plinu, što je glavna svrha prijedloga Komisije.

2)  Nacionalna regulatorna tijela trebala bi imati ovlast za određivanje ili odobravanje tarifa ili metodologije, kojima se uzimaju u obzir svi troškovi povezani s izgradnjom i radom plinske infrastrukture između država članica i trećih zemalja. U tu bi svrhu svi troškovi svakog projekta plinske infrastrukture između država članica i trećih zemalja trebali biti propisno i transparentno evidentirani.

3)  Premda bi se moglo smatrati opravdanim uvesti mogućnost odstupanja od određenih odredbi Direktive za već dovršenu plinsku infrastrukturu, u okviru takve odluke trebalo bi predvidjeti sudjelovanje Europske komisije. To je nužno kako bi se zadržala najviša moguća razina regulatorne dosljednosti unutarnjeg tržišta i kako bi se zajamčilo da se tim odstupanjem ne šteti pravilima EU-a o tržišnom natjecanju, učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta plina u EU-u, sigurnosti opskrbe u Uniji ili mjerodavnim načelima energetske politike EU-a, uključujući temeljne ciljeve energetske unije. Povrh toga, u interesu dovršenja i daljnjeg razvoja unutarnjeg energetskog tržišta EU-a, u tekstu bi trebalo izričito navesti trajanje odstupanja od određenih odredbi, koje ne bi trebalo biti dulje od 10 godina nakon stupanja na snagu izmijenjene direktive.

4)  S obzirom na ograničeno područje primjene i tehničku prirodu Prijedloga Komisije, kao i na činjenicu da se njime u prvom redu pojašnjava mjerodavnost Trećeg energetskog paketa za projekte u koje su uključene treće zemlje, razdoblje od tri mjeseca trebalo bi biti dovoljno za prenošenje.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina

Referentni dokumenti

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Datum podnošenja EP-u

8.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Datum usvajanja

21.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

13

9

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Datum podnošenja

11.4.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 26. travnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti